The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by porstar999, 2022-09-15 10:41:06

report-PISA 2022-10-07-65

report-PISA 2022-10-07-65

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA :
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน PISA 2022

ระดับสถานศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ นายสัจจา ประเสริฐกุล
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์คำนำ

รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA :
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน PISA 2022 ระดับสถานศึกษา
จัดทำข้ึนเพ่ือรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ รูปแบบ
การจดั กจิ กรรมและการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานฉบับน้ีได้รวบรวมผลการดำเนนิ งาน การวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มี
สว่ นร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลกั ฐานท่เี กี่ยวข้อง

ท้ังนี้การรายงานน้ีเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา และเป็น
ข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ท่ีเก่ียวข้องสำหรับการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน สร้างความเช่ือม่ันต่อการปฏิบัติงาน และนำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณต่อไป

สัจจา ประเสริฐกุล
ผู้รายงาน

สารบัญ
หนา้

บันทกึ ข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กจิ กรรม ...................................................... ๑
คำนำ ............................................................................................................................................. ๒
สารบญั .......................................................................................................................................... ๓
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ ............................................................................................. ๔
ภาคผนวก ...................................................................................................................................... 9

- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ประมวลภาพการดำเนินงาน
- คำสั่งแต่งตง้ั คณะกรรมการดำเนนิ งานโครงการ
- หนังสอื เชญิ เป็นวิทยากร
- หนงั สือขอความอนุเคราะห์ตา่ งๆ
- เอกสารอน่ื ๆ (ถา้ มี)

แบบรายงานผลการดำเนนิ งาน
โครงการสง่ เสริมพฒั นาการจัดการเรยี นรู้ตามแนวทาง PISA : การประชุมเชงิ ปฏบิ ัติการ

เพือ่ เตรยี มความพรอ้ มสำหรับการประเมนิ PISA 2022 ระดับสถานศกึ ษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการสง่ เสรมิ พฒั นาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง PISA : การประชุม

เชิงปฏบิ ัตกิ ารเพอื่ เตรียมความพรอ้ มสำหรบั การประเมิน PISA 2022 ระดับสถานศึกษา

๒. สนองยทุ ธศาสตร์ชาติ

ยทุ ธศาสตร์ชาติ : ด้านการพฒั นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เปา้ หมาย : คนไทยเปน็ คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พรอ้ มสำหรับวถิ ีชีวติ ในศตวรรษที่ ๒๑
แผนแมบ่ ท ประเดน็ ที่ (12) การพัฒนาการเรียนรู้
แผนย่อย : 12.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรทู้ ่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
เปา้ หมายแผนยอ่ ย : 120101 คนไทยไดร้ ับการศึกษาทม่ี ีคุณภาพตามมาตรฐาน มที กั ษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จำเปน็ ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเขา้ ถงึ การเรยี นรอู้ ยา่ งตอ่ เนื่องตลอดชวี ติ
ดขี ึน้

๓. สนองมาตรฐานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาขนั้ พ้นื ฐาน ขอ้ ท่ี การจัดการศกึ ษาเพือ่ เพม่ิ ความสามารถ

ในการแขง่ ขนั ของประเทศ

๔. ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ นายสัจจา ประเสริฐกุล
กลุ่มนิเทศ ตดิ ตามและประเมนิ ผลการจัดการศึกษา
ชอ่ื ผูร้ บั ผิดชอบ
กลมุ่ งาน/กลุม่

๕. วัตถุประสงค์

๕.๑) เพื่อพัฒนาครูท่ีทำหน้าท่ีแอดมินประจำสถานศึกษาของ ระบบ PISA STYLE ONLINE
TESTING

๕.2) เพ่ือนิเทศ ติดตาม การใช้งาน ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING

๖. เปา้ หมาย

๖.๑ เป้าหมายเชงิ ปรมิ าณ
6.1.1 ครูทที่ ำหน้าทแ่ี อดมนิ ประจำสถานศกึ ษาของ ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING

จำนวน 66 คน มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจเกีย่ วกับการใช้งานระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING
6.1.2 ครูทท่ี ำหน้าทีแ่ อดมินประจำสถานศึกษาของ ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING

จำนวน 66 คน ไดร้ บั นเิ ทศ ติดตาม การใชง้ านระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING

๖.๒ เปา้ หมายเชิงคณุ ภาพ
6.2.1 ครูทีท่ ำหนา้ ทีแ่ อดมนิ ประจำสถานศึกษาของ ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING

จำนวน 66 คน มีความรคู้ วามเขา้ ใจเก่ียวกบั การใชง้ านระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING
ผา่ นเกณฑ์ร้อยละ 70

6.2.2 ครทู ท่ี ำหน้าท่แี อดมนิ ประจำสถานศึกษาของ ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING
จำนวน 66 คน ได้รบั นิเทศ ติดตาม การใชง้ านระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING ร้อยละ ๑๐0

๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

7.1 ร้อยละ 100 ของครทู ่ีทำหนา้ ทีแ่ อดมินประจำสถานศึกษาของ ระบบ PISA STYLE ONLINE
TESTING มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั การใช้งานระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING

7.2 ร้อยละ 100 ของครทู ่ีทำหนา้ ท่แี อดมินประจำสถานศึกษาของ ระบบ PISA STYLE ONLINE
TESTING สามารถใชง้ านระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนใหม้ คี ุณภาพ

๘. ผลการดำเนินงาน

การดำเนนิ งานโครงการสง่ เสริมพัฒนาการจดั การเรียนรตู้ ามแนวทาง PISA : การประชมุ
เชงิ ปฏบิ ัตกิ ารเพอ่ื เตรยี มความพร้อมสำหรับการประเมนิ PISA 2022 ระดับสถานศึกษา ดำเนินงานดังน้ี

การประชมุ เชิงปฏิบัติการเพ่อื เตรียมความพรอ้ มสำหรบั การประเมนิ PISA 2022 ระดบั
สถานศกึ ษา มผี ู้เข้าร่วมกจิ กรรมท้ังหมด จำนวน ๗๒ คน

๙. การมีส่วนรว่ มของหนว่ ยงานภายนอก / ชุมชน

การดำเนนิ งานการประชมุ เชิงปฏิบตั ิการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรบั การประเมิน PISA 2022
ระดับสถานศึกษา ได้มีบุคคล , หนว่ ยงานราชการอืน่ , หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดำเนินงานในด้านตา่ งๆ ดงั นี้

๑. ได้เชญิ วทิ ยากรภายนอกจากโรงเรียนบรุ ีรัมยพ์ ิทยาคม สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศึกษา
มัธยมศกึ ษาบรุ ีรัมย์

๒. ได้แชร์วดี โี อสำหรับใช้ประกอบในการประชมุ ฯ จาก www.youtube.com

๑๐. ผลสำเร็จของโครงการ

๑๐.๑ ผลสำเรจ็ ตามตวั ชี้วดั ความสำเร็จ

ตัวชวี้ ัดความสำเร็จ รอ้ ยละของผลสำเร็จ
เปา้ หมาย ผลการดำเนนิ
๑. ร้อยละ 100 ของครูทที่ ำหน้าทีแ่ อดมนิ ประจำสถานศึกษา ร้อยละ 100 ร้อยละ 100
ของ ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING มีความรู้ความ
เขา้ ใจเกี่ยวกับการใชง้ านระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING รอ้ ยละ 100 รอ้ ยละ 100
๒. รอ้ ยละ 100 ของครทู ่ีทำหน้าทีแ่ อดมินประจำสถานศึกษา
ของ ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING สามารถใชง้ าน
ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และมีแนวทางในการ
พฒั นาคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรยี นใหม้ คี ุณภาพ

สรปุ ผลการดำเนินงาน (อธิบายเพมิ่ เตมิ จากตารางข้างตน้ )
การดำเนินงานการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ

การประเมิน PISA 2022 ระดับสถานศึกษา ดำเนินกิจกรรมพัฒนาครูท่ีทำหน้าท่ีแอดมินประจำ

สถานศึกษาของ ระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING จำนวน 66 คน มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การใช้งานระบบฯ และสามารถใช้งานระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING ได้ และมีแนวทาง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มคี ุณภาพ โดยจัดข้นึ เมอ่ื วันท่ี ๑0 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทัง้ หมด จำนวน ๗๒ คน

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพรอ้ ม
สำหรับการประเมิน PISA 2022 ระดับสถานศึกษา โดยรวมระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.69 , ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.38)
เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อ การประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน PISA 2022 ระดับสถานศึกษา ด้านวิทยากร

ระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.74 , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.40) ด้านการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
มีความพงึ พอใจ ระดบั มากท่สี ดุ (ค่าเฉลย่ี 4.65 , ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41)

๑๐.๒ สรปุ ผลสำเร็จของโครงการ (ทำแบบสอบถามความพงึ พอใจ)

ผลสำเรจ็ ของโครงการโดยรวม คดิ เปน็ ร้อยละ 100

ระดับความพึงพอใจของผเู้ ข้าร่วมโครงการโดยรวม มีคา่ เฉลี่ย 4.69

อยู่ในระดับ มากที่สุด

เกณฑ์การสรปุ ผลค่าเฉลยี่ ของระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถงึ ระดบั มากที่สดุ

คา่ เฉลยี่ 3.51 – 4.50 หมายถงึ ระดับ มาก

ค่าเฉล่ยี 2.51 – 3.50 หมายถงึ ระดบั ปานกลาง

คา่ เฉลย่ี 1.51 – 2.50 หมายถงึ ระดับ นอ้ ย

คา่ เฉลย่ี 1.00 – 1.50 หมายถงึ ระดบั น้อยทีส่ ดุ

๑๑. งบประมาณ

๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ จำนวน 14,300 บาท
(  ) เงนิ ประมาณสนบั สนนุ จาก สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้ืนฐาน จำนวน 14,300 บาท

แยกเปน็ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน - บาท
คา่ ตอบแทน - บาท

ค่าใช้สอย คา่ อาหาร/เครอื่ งด่มื 14,280 บาท
ค่าพาหนะ - บาท
คา่ ที่พกั - บาท

และคา่ ใช้จา่ ยในการเดินทาง...............-.................บาท
( ) เงนิ อนื่ ๆ .........................................................................................................

๑๑.๒ การใช้งบประมาณ
๑. งบประมาณที่ไดร้ บั อนมุ ตั ิ 14,300 บาท
๒. งบประมาณทใี่ ชไ้ ป 14,280 บาท
๓. งบประมาณคงเหลือ - บาท

๑๒. สรปุ ในภาพรวม

จากการดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรยี นสู่การพัฒนาสมรรถนะ
ความฉลาดรูต้ ามแนวทางการประเมนิ PISA 2022 มีขอ้ คน้ พบในการดำเนนิ งาน ดังน้ี

๑. จดุ เดน่ ของโครงการ
- กจิ กรรมการประชมุ เชงิ ปฏบิ ัตกิ ารเพ่อื เตรยี มความพร้อมสำหรบั การประเมนิ PISA 2022
ระดบั สถานศกึ ษา ดำเนินการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมายทสี่ ามารถนำความร้คู วามเขา้ ใจจาก
การประชมุ ฯ ไปใช้ไดจ้ รงิ
- กิจกรรมการประชมุ ฯ มีความตอ่ เนื่องจากการดำเนนิ งานทีผ่ า่ นมา มกี รณีการดำเนินงานที่
เป็นตัวอยา่ งใหส้ ถานศึกษาอนื่ ได้เหน็ ภาพของการทำงาน ปญั หา การแก้ปญั หา และ
ความสำเร็จ
- ครูทีเ่ ขา้ รว่ มกิจกรรมสนใจ และต้งั ใจดำเนนิ กิจกรรมจนเสร็จส้นิ และประทับใจในการ
ประชมุ คร้ังนี้

๒. จุดควรพฒั นาของโครงการ
- เอกสารประกอบการประชมุ ฯ

๓. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/ปญั หาอปุ สรรคทพ่ี บในการดำเนินการ
- ดำเนนิ การนเิ ทศ ตดิ ตาม เพอื่ พัฒนาสมรรถนะผูเ้ รียนสกู่ ารพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้
ตามแนวทางการประเมิน PISA 2022 อยา่ งต่อเนอ่ื ง
- ดำเนนิ การเพือ่ พัฒนาสมรรถนะผู้เรยี นส่กู ารพฒั นาสมรรถนะความฉลาดรตู้ ามแนวทางการ
ประเมนิ PISA 2022 อย่างหลากหลายและสร้างสรรค์เพอ่ื พัฒนาครูและนักเรยี น

ลงช่ือ................................................ผ้รู ายงาน

(นายสัจจา ประเสริฐกุล)

วันที่ 1 เดอื นสงิ หาคม พ.ศ. 2565

ภาคผนวก

ความพงึ พอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อเตรยี มความพร้อมสำหรบั การประเมิน PISA 2022 ระดบั สถานศึกษา
ณ หอ้ งประชุมรติภัทร โรงเรยี นภัทรบพิตร สำนักงานเขตพ้นื ท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาบุรรี ัมย์

วนั ท่ี 10 กรกฎาคม 2565
สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม

มผี ูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ จำนวน 72 คน จำแนกได้ดงั นี้

เพศ จำแนกเปน็
- เพศชาย จำนวน 27 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 37.50
- เพศหญิง จำนวน 45 คน คดิ เป็นรอ้ ยละ 62.50

ตำแหน่ง จำแนกเป็น
- ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพเิ ศษ จำนวน 24 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 33.30
- ครู วิทยฐานะ ครชู ำนาญการ จำนวน 12 คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ 16.70
- ครู วทิ ยฐานะ ครู คศ.1 จำนวน 25 คน คิดเป็นรอ้ ยละ 34.70
- ครผู ู้ช่วย จำนวน 11 คน คิดเปน็ ร้อยละ 15.30

อายุ จำแนกเป็น
- 20 ถงึ 30 ปี จำนวน 28 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 38.90
- 31 ถงึ 40 ปี จำนวน 21 คน คิดเปน็ ร้อยละ 29.20
- 41 ถึง 50 ปี จำนวน 22 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 30.60
- 51 ปขี ึน้ ไป จำนวน 1 คน คิดเปน็ ร้อยละ 5.70

สว่ นที่ 2 การประเมินความพงึ พอใจของผู้เขา้ รว่ มการประชมุ ฯ

ข้อความ คะแนนเฉลี่ย สว่ นเบีย่ งเบน ความหมาย
มาตรฐาน
มากทส่ี ุด
2.1 ดา้ นการประชุมฯ มากทส่ี ุด

1. เนื้อหาในการประชมุ ฯตรงกับวตั ถปุ ระสงค์ 4.74 0.47 มากที่สุด
มาก
2. ระยะเวลาในการประชมุ ฯมคี วามเหมาะสม 4.71 0.59
มากที่สุด
3. รปู แบบและวิธีการประชมุ ฯมคี วามเหมาะสมกับ
มากทส่ี ดุ
สถานการณ์ปัจจบุ นั 4.64 0.56 มากทส่ี ดุ

4. คุณภาพของเอกสารประกอบการประชมุ ฯ 4.47 0.58 มากทส่ี ดุ
มากที่สดุ
5. หลักสตู รเออ้ื อำนวยต่อการเรยี นรู้และพัฒนา มากท่ีสดุ
มากที่สดุ
ความสามารถของท่าน 4.61 0.55 มากที่สดุ
มากที่สดุ
6. ท่านสามารถนำสิ่งทีไ่ ด้รบั จากการประชุมฯน้ีไปใชใ้ น
มาก
การปฏิบัติงาน 4.71 0.46 มากทส่ี ุด
มากทสี่ ุด
รวมดา้ นการประชุมฯ 4.65 0.41

2.2 ด้านวิทยากร

1. ความสามารถในการถ่ายทอด/ส่อื สาร/ความเขา้ ใจ 4.69 0.46

2. การเรยี งลำดับบรรยายเน้อื หาได้ครบถ้วน 4.69 0.55

3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเหน็ 4.81 0.40

4. การตอบคำถามได้ตรงประเด็นและชัดเจน 4.81 0.40

5. ใชเ้ วลาเหมาะสมมาก/นอ้ ย เพยี งใด 4.72 0.56

รวมด้านวทิ ยากร 4.74 0.40

2.3 ดา้ นความรู้ความเข้าใจทีไ่ ด้รบั จากการประชุมฯ

1. ความรู้ความเข้าใจกอ่ นการประชุมฯ 3.76 1.18

2. ความรู้ความเข้าใจหลังการประชุมฯ 4.67 0.47

โดยรวม 4.69 0.38

ผู้เขา้ ร่วมประชุมมีความพงึ พอใจตอ่ การประชุมเชิงปฏบิ ัติการเพื่อเตรยี มความพร้อมสำหรบั
การประเมนิ PISA 2022 ระดบั สถานศกึ ษา โดยรวมระดบั มากทส่ี ุด (ค่าเฉล่ยี 4.69 , ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
0.38)

เม่อื พิจารณารายด้าน พบว่า ผู้เข้ารว่ มประชุมมคี วามพงึ พอใจตอ่ การประชุมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเพื่อเตรยี ม
ความพรอ้ มสำหรบั การประเมิน PISA 2022 ระดับสถานศกึ ษา ดา้ นวิทยากร ระดับมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.72 ,
ส่วนเบย่ี งเบนมาตรฐาน 0.56) ด้านการประชมุ ฯ ผูเ้ ข้าร่วมประชมุ มคี วามพึงพอใจระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉลยี่
4.65 , สว่ นเบย่ี งเบนมาตรฐาน 0.41)

ผู้เขา้ ร่วมประชุมประเมนิ ความรคู้ วามเข้าใจของตนเองหลงั การประชมุ ฯ ระดับมากที่สดุ (ค่าเฉลยี่
4.67 , สว่ นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47)

สว่ นท่ี 3 สง่ิ ทีผ่ เู้ ขา้ รว่ มประชมุ ประทับใจ

- ไดค้ วามร้นู ำไปตอ่ ยอดได้ , ความร้ทู ่ีไดจ้ ากวทิ ยากร , สามารถนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้ที่
โรงเรยี น , การขบั เคล่อื นการสอบแบบ PISA , ไดท้ ราบขัน้ ตอนในการเข้าระบบการสอบ pisa

- ไดแ้ ลกเปลี่ยนเรยี นร้ใู นแนวทางการดำเนนิ งาน pisa , กิจกรรมมาใหค้ วามรู้ สามารถนำไปเปน็
แนวทางได้ , ไดร้ บั รแู้ นวทาง pisa ท่สี ามารถลงปฏิบตั ิจรงิ เพือ่ นำไปขยายผล , ไดแ้ ลกเปล่ยี นเรยี นรรู้ ่วมกัน

- เนอ้ื หากระชบั เขา้ ใจงา่ ยค่ะ , กระชับ ชัดเจน เข้าใจงา่ ย , เนอื้ หาการประชมุ เขา้ ใจง่าย
- บรรยากาศ , ความรแู้ ละบรรยากาศในการอบรม
- วิทยากรให้ความรูไ้ ดด้ มี าก , วิทยากรทกุ ท่านพูดได้เขา้ ใจดมี ากๆ ค่ะ , วิทยากรมคี วามรู้
ความสามารถ , ทราบแนวทาง และสงิ่ ท่ีจะตอ้ งขบั เคลอ่ื น อย่างเปน็ ระบบจากวทิ ยากร , อธิบายเข้าใจได้งา่ ย
มวี ิดทิ ัศนใ์ ห้ดูเพ่อื ความเข้าใจมากยิง่ ข้ึน , วทิ ยากรและทมี งาน , การนำเสนอของวทิ ยากรทุกท่าน และ
การแลกเปล่ียนเรยี นร้หู รอื ตวั อยา่ ง , วิทยากรใจดี , วิทยากรและทีมงานมีความร้แู ละความสามารถ
ในการแนะนำเป็นอย่างดี มโี รงเรยี นทเ่ี ปน็ ตัวอย่างในการนำรอ่ ง , วทิ ยากรสามารถถา่ ยทอดสื่อสารไดด้ ี และ
สอื่ ที่ใชม้ คี วามนา่ สนใจ , วิทยากรอธบิ ายเข้าใจดีมาก , ทีมวิทยากรอธิบายขั้นตอนกระบวนการอย่างละเอยี ด
เพื่อความเข้าใจของผ้เู ข้าอบรม
- การแนะนำแนวทางการดำเนนิ งานของ รร. บพ. , การนำเสนอการดำเนินงานจาก รร.บพ.
การแลกเปลย่ี นเรียนร้จู าก รร.บรุ รี มั ยพ์ ทิ ยาคม ทำใหม้ องเห็นอย่างเป็นรูปธรรมยงิ่ ข้นึ , การทำงานอย่างเปน็
ระบบ รูปธรรม , การแลกเปลยี่ นเรียนร้มู คี วามชัดเจน แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน ,
การถ่ายทอดวธิ ีการจดั การ pisa ในโรงเรยี น , โรงเรียนแกนนำ ดูมีพลงั มากครับ , ขอขอบคณุ การแลกเปลีย่ น
เรียนรูจ้ ากคณะครโู รงเรียนบุรรี ัมย์พิทยาคมคะ่ , การเตรียมการฝกึ อบรม การประสานงานมคี วามเหมาะสม

วทิ ยากรอธิบายไดเ้ ข้าใจ ใหโ้ อกาสผ้เู ขา้ ร่วมได้ถามคำถาม วิทยากรจาก บ.พ. เตรยี มการมาดีท้งั สอ่ื และการ
แลกเปลยี่ นขอ้ มูลการดำเนนิ งาน

- สถานที่ในการประชุม , สถานทม่ี คี วามพรอ้ ม , สถานท่ีจัดการประชมุ มีความเหมาะสม การบรรยาย
และเปดิ โอกาสใหซ้ ักถามขอ้ สงสัย , วิทยากร สถานทีอ่ บรม ระบบไวไฟ , สถานท่ี

- เขา้ ใจมากย่ิงขนึ้ ค่ะ
- มกี ารแนะนำและแลกเปลย่ี นปญั หาท่ีพบในการใช้งาน
- การสอื่ สารทางไลน์กลุม่ ทำให้ศกึ ษาเพมิ่ เตมิ ยอ้ นหลงั ได้
- แจง้ แนวทางและวตั ถปุ ระสงค์การประชมุ ชัดเจน , กระชบั ไดใ้ จความคะ่

ส่วนท่ี 4 ขอ้ คิดเหน็ หรือขอ้ เสนอแนะอนื่ ๆ

- จะกลับไปต่อยอดแหละ
- ดีค่ะ , เปน็ การอบรมที่ดมี ากคะ่ เพราะทำให้ทราบขน้ั ตอนการเขา้ ใชง้ าน และการทำข้อสอบ , ดี
แลว้ ครบั
- ควรมเี อกสารประกอบการอมรบแจกกอ่ นการอบรม ในเรอ่ื งทสี่ ำคัญๆ , อยากได้เอกสารการประชุม
และแนวทางไวศ้ ึกษาย้อนหลงั และทบทวนอกี ครั้ง , ควรมเี อกสารประกอบการอบรมแจก
- ขอชื่นชมทีมงานทุกท่านครบั
- การทำขอ้ สอบ
- สร้างความตระหนักกบั ครูทกุ ท่าน
- ขอบคุณผู้จดั ท่ีให้ความรู้ในการอบรมคร้ังน้ี
- เวลาเหมาะสมตอ่ การอบรมดี , เวลาในการจัดการอบรม
- คณะครูทีม่ าแลกเปล่ียนเรยี นร้จู ากโรงเรียนบุรรี มั ยพ์ ทิ ยาคมเปน็ กิจกรรมทดี่ ีคะ
- ส่ืออบรมบางสไลด์มองเหน็ ไม่คอ่ ยชดั
Click to View FlipBook Version