The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ad Lie, 2019-12-21 04:22:03

BUKU PENGURUSAN 2020 SKSB

BUKU PENGURUSAN 2020 SKSB

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

SKSB 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

SKSB 2

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
1 Falsafah Pendidikan Negara 5

2 Visi, Misi dan Motto 7–8

3 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 10 – 12

4 Maklumat diri 14

5 Profil Sekolah 16

6 Logo dan Bendera Sekolah 18

7 Lagu Sekolah 20

8 Pelan Sekolah 22

9 Surat Pelantikan 24

10 Petunjuk Prestasi Utama 26

11 Maklumat Guru dan Staf 30 – 31

12 Pengurusan Pentadbiran 33 – 44

13 Pengurusan Kurikulum 46 – 68

14 Jadual Guru Bertugas Mingguan 70 – 76

15 Pengurusan Hal Ehwal Murid (HEM) 78 – 87

16 Pengurusan KoKurikulum 89 – 103

17 Takwim Sekolah 109 – 120

SKSB 3

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

FALSAFAH
PENDIDIKAN

NEGARA

SKSB 4

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
lebih memperkembangkanpotensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan warga Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencari kesejahteraan diri

serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

TERAS WAWASAN KE ARAH WAWASAN 2020

• Berazam meninggikan mutu perkhidmatan pendidikan
• Bekerja dengan penuh tanggungjawab
• Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
• Berkhidmat dengan muhibbah dan kemesraan
• Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan
• Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat
• Berpegang teguh kepada ajaran agama

SKSB 5

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

VISI, MISI
DAN MOTTO

SKSB 6

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

VISI DAN MISI

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

SK Sungai Buaya berusaha menjadi sebuah organisasi pendidikan yang mampu
menyediakan pendidikan yang berkualiti tinggi bagi melahirkan murid yang mendapat
pengajaran yang sempurna serta bersahsiah terpuji dan seterusnya negara akan aman

sejahtera.

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

SK Sungai Buaya berusaha sedaya upaya untuk membangunkan potensi murid yang ada
agar berpengetahuan, berkemahiran berfikir, berkemahiran memimpin, berkemahiran
dwibahasa, beretika dan tahap kerohanian yang tinggi dan memiliki identiti nasional

melalui cara dengan mengamalkan sistem pendidikan yang berkualiti . Sistem
pendidikan yang merangkumi pengajaran dan pembelajaran, kepimpinan dan
pengurusan, iklim sekolah dan hubungan luar berteraskan kepada Pelan Pembangunan

Pendidikan Malaysia.

OBJEKTIF SEKOLAH

1) Mewujudkan peluang sama rata bagi semua murid agar mendapatkan pendidikan
berkualiti dalam iklim persekolahan yang kondusif.

2) Meningkatkan tahap kecemerlangan akademik murid-murid.
3) Melahirkan murid-murid yang mempunyai kepimpinan cemerlang melalui pendedahan

hidup bermasyarakat sarwajagat.
4) Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca , menulis dan mengira

sebelum melangkah ke Tahap 2.
5) Meningkatkan kemahiran dwibahasa pada semua murid.
6) Melahirkan insan dan warganegara yang bertanggungjawab, berilmu, beriman dan beramal

ke arah merealisasikan warganegara yang berintegriti.
7) Melahirkan modal insan yang celik ICT.
8) Melahirkan kejituan semangat patriotisme dalam kalangan murid-murid.
9) Meningkatkan semangat kesukanan dan berdaya saing dalam kalangan murid-murid.
10) Membudaya tabiat suka membaca dalam kalangan warga SK Sungai Buaya walau di

mana berada.
11) Memupuk nilai-nilai murni, disiplin kendiri, berbudaya positif dan berketrampilan dalam

kalangan murid melalui program-program yang dirancang untuk melahirkan komuniti
sekolah, masyarakat dan negara yang sejahtera.

SKSB 7

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

MOTTO SEKOLAH

MOTTO SEKOLAH
“ILMU DISEMAI BAKTI DITUAI”

SK Sungai Buaya berpegang kepada iltizam warga pendidik mencurahkan ilmu bagi
melahirkan modal insan yang berkualiti dan dapat berbakti kepada nusa dan bangsa

pada masa akan datang.
_______________________________________________________________________________________________

Motto Ilmu Disemai Bakti Dituai SK Sungai Buaya
Motto ini merujuk kepada guru berintegriti bagi mencurahkan ilmu dan murid berkualiti bagi
menyumbangkan bakti. Dalam sistem pendidikan khususnya sekolah, guru merupakan nadi

utama kepada kejayaan murid dan sekolah.

Bagi mencapai matlamat ini guru perlu mempunyai etika dan integriti yang tinggi bagi
melahirkan modal insan yang berkualiti yang dapat mencurahkan bakti kepada nusa dan bangsa

pada masa hadapan.

Terdapat 5 Komponen penting yang harus dimiliki oleh guru:
 Kepimpinan melalui teladan ( Lead by example )
 Pendidik bersahsiah, peribadi cemerlang
 Pendidik kreatif menjana revolusi minda
 Pendidik mendukung wawasan negara dan memperkasa negara
 Pendidik berilmu melonjakkan negara di pentas dunia

Apabila guru mempersiapkan diri untuk menyemai ilmu dengan integriti yang utuh maka
pembelajaran bermakna’ akan terhasil bertepatan dengan hasrat kerajaan.

Murid berkualiti dan akhirnya mencurahkan bakti bukan dilihat dari sudut penguasaan subjek di
dalam dan di luar kelas semata-mata tetapi diukur dengan ciri-ciri tersebut:

 Mampu mengusai kemahiran berfikir aras tinggi
 Mampu memimpin serta beretika
 Mempunyai kemahiran komunikasi dan kolaborasi ke arah menjadikan mereka

aset termahal negara
 Mampu mencipta idea baru
 Mampu menangani masalah dan membuat keputusan
 Kental menghadapi cabaran semasa

 Mempunyai nilai kerohanian dan keagamaan yang kuat

SKSB 8

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

PELAN
PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN
MALAYSIA

SKSB 9

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA(PPPM)
2013-2025

3 GELOMBANG

GELOMBANG 1 ( 2013-2015) - Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru
dan memberi fokus kepada kemahiran utama.

GELOMBANG 2 (2016-2020) - Memacu peningkatan sistem .

GELOMBANG 3 (2020-2025) - Menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan
tadbir urus kendiri.

ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN

 Akses kepada kejayaan
 Kualiti standard antarabangsa yang tinggi
 Ekuiti untuk semua murid
 Memupuk perpaduan dalam kalangan murid
 Pelaksanaan berkecekapan tinggi

ASPIRASI MURID

 Berpengetahuan
 Kemahiran Berfikir
 Kemahiran Memimpin
 Kemahiran Dwibahasa
 Etika dan Kerohanian
 Identiti Nasional

SEBELAS ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM

i. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
ii. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
iii. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
iv. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan
v. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah
vi. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus

berasaskan keperluan
vii. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
viii. Mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian
ix. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas

x. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
xi. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

SKSB 10

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA LANGAT
(PPDKL)

SLOGAN
Muafakat, Tangkas, Cemerlang'

VISI
Pendidikan Berkualiti

Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti

Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

DASAR KUALITI
Bahagian pengurusan sekolah harian, Jabatan Pendidikan Negeri, dan
Pejabat Pendidikan Daerah berusaha untuk meningkatkan kecekapan dan

keberkesanan proses pengurusan perkhidmatan utama bagi
memenuhi matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia selaras
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk memenuhi kehendak pelanggan.
dasar ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa menerusi penyemakan
objektif bagi memberi ruang kepada usaha penambahbaikan
yang berterusan dan menyeluruh bersesuaian dengan keperluan

organisasi untuk memenuhi dan meningkatkan
tahap kepuasan pelanggan. Dasar ini disebarkan melalui

saluran komunikasi yang ada kepada setiap warga
organisasi untuk difahami dan dihayati.

SKSB 11

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

SKSB 12

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

MAKLUMAT
DIRI

SKSB 13

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

MAKLUMAT DIRI

MAKLUMAT PERIBADI

NAMA TELEFON BIMBIT
ALAMAT
NO. KAD TELEFON RUMAH
PENGENALAN
TARIKH LAHIR STATUS KAHWIN
E-MEL
PERJAWATAN
AKADEMIK
SARJANA/IJAZAH/DIPLOMA/SIJIL TEMPAT PENGAJIAN

IKHTISAS/OPSYEN GRED GAJI
TANGGA GAJI
NO. GAJI
BANK/ NO. FAIL CUKAI
NO. AKAUN MAKLUMAT SUAMI / ISTERI
NO. FAIL JPN

NAMA
KAD PENGENALAN

PEKERJAAN

SKSB 14

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

PROFIL
SEKOLAH

SKSB 15

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

PROFIL SEKOLAH

Nama Sekolah & Alamat

Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya
Kg Sungai Buaya
37000 Banting
Kuala Langat,
Selangor Darul Ehsan

No Telefon 03 – 3120514
No Faks 03 – 3120514
Kod Sekolah BBA1002
Lokasi Luar Bandar
Daerah Pentadbiran Daerah Kuala Langat
Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kuala Langat
Gred Sekolah A
Jenis Bantuan Sekolah Kerajaan
Nama Guru Besar Pn Hajah Norizah Binti Hashim
Sesi Persekolahan Sesi Pagi
Bilangan Guru 44
Bilangan Staf 6
Bilangan Murid 596
Website Sekolah
Email Sekolah [email protected]

SKSB 16

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

LOGO DAN
BENDERA
SEKOLAH

SKSB 17

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

LOGO SEKOLAH

WARNA
PUTIH
Melambangkan murid yang suci bersih bersedia menerima
ilmu pengetahuan dunia dan akhirat
KUNING
Melambangkan nilai-nilai moral suci murni yang perlu dipupuk supaya murid kelak
menjadi insan yang berbudi pekerti mulia
HIJAU
Melambangkan perasaan cemburu dan semangat bertanding yang sentiasa subur
ke arah pencapaian yang lebih tinggi

BENDERA SEKOLAH

WARNA
MERAH
Melambangkan sikap berani, tegas dan berdisiplin
HIJAU
Melambangkan semangat juang yang tinggi dan berkekalan
KUNING
Melambangkan sikap menghormati, mengikut peraturan dan undang-undang Negara

SKSB 18

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

LAGU
SEKOLAH

SKSB 19

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

LAGU SEKOLAH

Bergerak maju azam kita,
Melangkah cergas ke hadapan,
Terus mara bersama-sama,
Maju menuju kejayaan.

#Korus

Mari rakan membina negara,
Harapan pemimpin kita,
Jauhkan bencana kekal kedamaian,
Bina negara jaya.

Ilmu disemai,bakti dituai,
Lambang sekolah kita,
Tegak megah mencapai angkasa,
Sekolah Kebangsaan Sungai Buaya.

( Ulang Korus Hingga Akhir )

SKSB 20

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

PELAN
SEKOLAH

SKSB 21

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

SKSB 22

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

SURAT
PELANTIKAN

SKSB 23

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA,42700 BANTING
Emel sekolah : [email protected]

Ruj.Kami : SKSB.100-1/2 ( )
Tarikh : 02 Jan 2020

Tuan,

PELANTIKAN JAWATANKUASA SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA BANTING TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya perkara atas adalah dirujuk.
2. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik untuk menganggotai jawatankuasa sekolah sepertimana
disenaraikan di dalam Buku Pengurusan Sekolah 2020. Tuan diharapkan dapat menjalankan amanah dan
komitmen sepenuhnya demi kecemerlangan sekolah.

3. Kerjasama yang diberikan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Semoga sekolah akan
mencapai kecemerlangan pada tahun 2020.

Sekian, terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Yang menjalankan amanah,

...........................................................................
(PN.HAJAH NORIZAH BT HASHIM )
Guru Besar

AKUAN PENERIMAAN TUGAS
Saya menerima dan akan menjalankan tugas yang diamanahkan dengan sebaiknya dan seikhlas hati demi
kecemerlangan sekolah.
Saya yang menjalankan amanah,
…………………………………………………

SKSB 24

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

PETUNJUK
PRESTASI

UTAMA

SKSB 25

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) DAN SASARAN PENCAPAIAN 2020

PETUNJUK PRESTASI UTAMA SASARAN

Kluster 1 Peningkatan kehadiran murid dari 93.8 % kepada
Enrolmen Murid : 94 %
% Keciciran murid Tahun 1 hingga Tahun 6
1) Kehadiran
1

2) Keciciran

Kluster 2 Peningkatan % murid lulus dalam UPSR
2 Kemenjadian murid Penurunan % mendapat E dalam UPSR

Kluster 3 Penurunan % salah laku, buli dan ponteng
Salah laku disiplin
0 % murid mencuba dadah
3 0 % murid menjalankan sessi kaunseling
Pencegahan Dadah

3 Dialog Prestasi 4 kali setahun
4 KoKurikulum
Peningkatan 40% kepada 60% murid yang
mewakili sekolah dalam Kokurikulum dan Ko
Akademik

SKSB 26

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
SUMBER MANUSIA

i. 85% tenaga pendidik berkemahiran literasi (aplikasi) komputer.
ii. 50% guru berkemahiran dalam kejurulatihan bidang ko-kurikulum.
iii. 70% guru menguasai kemahiran dan langkah penyediaan pembinaan item ujian dengan betul.
iv. 85% tenaga pendidik dapat meningkatkan profesionalisme keguruan dalam etika dan nilai kerja

yang lebih baik.
v. 75% guru yang mengikuti program atau kursus peningkatan profesionalisme dapat menggunakan

input yang diterima dalam melaksanakan tugas mereka.

BIMBINGAN & KAUNSELING

i. Khidmat kaunseling

100% murid menerima khidmat secara individu.
100% murid menerima khidmat secara berkelompok.

BAHAN KURIKULUM
i. 95% daripada guru menggunakan bahan sumber.
ii. 60% daripada bahan-bahan sumber yang ada dapat direkod dalam buku rekod perolehan.
iii. Nisbah buku 1:15 untuk setiap murid.
iv. 60% daripada guru merekodkan penggunaan bahan sumber di buku rekod yang telah

disediakan.
v. 60% daripada guru merekodkan penggunaan bilik di buku rekod penggunaan yang

disediakan.
vi. Peningkatan pengurusan dan peratusan Nilam :

1. Meningkatkan daripada 10% ke 30% penerima tahap Jauhari.

2. Meningkatkan daripada 5 % ke 10% penerima tahap Rakan Pembaca.
3. Meningkatkan daripada 50% ke 70% sistem data Nilam.
4. Meningkatkan daripada 60% ke 80% pengurusan Nilam kelas.
vii. 2 orang murid menyertai kem Nilam peringkat DAERAH.

KEMUDAHAN ASAS

Penambahbaikan daripada segi keceriaan dan pengisian informasi.
Persiapan awal menyertai pertandingan bilik-bilik khas dengan pencapaian markah :

1. Bilik j-Qaf – 90%
2. Surau – 90%
3. Tandas – 90%
4. Kantin – 90%
5. Bilik Sains – 90%
6. Bengkel RBT – 95%
7. Pusat Sumber Sekolah – 90%

KEWANGAN

i. Menggunakan geran perkapita (PCG) dengan optimum.
ii. Mengadakan projek mengumpul dana dinamakan “CROWN PROJECT “

SKSB 27

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

SKSB 28

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

MAKLUMAT GURU
DAN STAF

SKSB 29

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
SENARAI GURU SK SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING

BIL NAMA GURU GRED OPSYEN JAWATAN
1 PN HAJAH NORIZAH BINTI HASHIM DG 38 (HAKIKI) PSRPM GURU BESAR
2 PN NORHIDAYATI BINTI MOHAMAD YUNOS
3 TN HAJI JAHINI BIN DIRON DG 42 (KUP) PAPM GPK PENTADBIRAN
4 EN MOHD AYOB BIN BAKRI DG 38 (KUP) B. MELAYU
5 PN HAJAH LOTFIAH BINTI ABDUL RAHMAN DG 44 (KUP) B. MELAYU GPK HAL EHWAL
6 EN ABDUL HAFIZ BIN ABDUL RAHMAN DG 44 (KUP) PEND. ISLAM MURID
7 PN NOR RASHIDAH BINTI JOHARI GPK
8 PN NORHAYATI BINTI BAHAROM
9 PN FAZLINA BINTI HASSAN KOKURIKULUM
10 PN SAHLINDA BINTI MAHAMAD HUSAIN
11 PN NOR SHAM BINTI MOHD SANI GURU MEDIA
12 EN MOHAMAD ZUNURAINI BIN MOSLAM
13 PN NORMALA BINTI JAFFAR DG 44 (KUP) PEMULIHAN GURU PEMULIHAN
14 PN HAJAH SAIYAH BINTI NAHARANI @ ALOI DG 44 (KUP)
15 PN AZMAH BINTI JAAFAR DG 44 (KUP) PEND. ISLAM GURU
16 EN ESAN BIN SAMIKEN DG 44 (KUP) TEKNOLOGI MAKLUMAT KAUNSELING
17 PN NOR HANA BINTI SHARIF PENYELARAS
18 PN ZARINA BINTI PAIMEN
19 DR ROSLAN BIN MUHAMAD BESTARI
20 EN SALLEHUDDIN BIN MD ALI
21 EN NOREEN SHAHRIZAL BIN ARIFIN J.QAF GJQ
22 PN HAJAH NORRITAH BINTI AHMAD
23 PN RUSHITA BINTI HASHIM DG 44 (KUP) J.QAF GJQ
24 PN MAZLIFAH BINTI MOHTAR
25 PN NORHAYATI BINTI ABDUL RAHMAN DG 44 (KUP) J.QAF GJQ
26 PN HAJAH JAMALIAH BINTI OTHMAN
27 PN WAHIDA ERYANI BINTI SADIRAN DG 44 (KUP) J.QAF GJQ

DG 44 (KUP) J.QAF GJQ

DG 44 (KUP) PEND. ISLAM GJQ

DG 44 (KUP) PEND. ISLAM GAG

DG 41 J. QAF GAG

DG 34 (KUP) PEND. ISLAM GAG

DG 34 (KUP) PEND. ISLAM GAG

DG 44 (KUP) B. MELAYU GAB

DG 42 (KUP) B. MELAYU GAB

DG 42 (KUP) B. MELAYU GAB

DG 42 (KUP) B. MELAYU GAB

DG 42 (KUP) B. MELAYU GAB

DG 42 (KUP) B. MELAYU GAB

DG 42 (KUP) B. MELAYU GAB

DG 34 (KUP) B. MELAYU GAB

DG 44 (KUP) B. INGGERIS GAB

SKSB 30

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

28 PN CHRISTINA FRANCIS A/P FRANCIS DG 42 (KUP) B. INGGERIS GAB
B. INGGERIS
29 PN NOOR FASIHAH SUHADA BINTI IBRAHIM DG 41 B. INGGERIS GAB
B. INGGERIS
30 CIK NUR ZAFRINA BINTI ZULKIFLI DG 41 GAB
SAINS
31 EN MOHD FOUZLEE HELMI BIN ZAKARIA DG 41 SAINS GAB
SAINS
32 EN MUHAMMAD SHAHRUL FARDLY BIN SAPIAN DG 44 (KUP) SAINS GAB
MATEMATIK
33 PN FAREEN RIHILDA BINTI MOHD BAKRY DG 42 (KUP) MATEMATIK GAB
MATEMATIK
34 PN RAJA FUZILA BINTI RAJA HITAM DG 34 (KUP) MATEMATIK GAB
KEMAHIRAN HIDUP
35 EN HASMI AZLI BIN HASSAN DG 32 (KUP) PJ/PK GAB
MUZIK
36 TN HJ KHAIRY ASHRAF BIN KAMARUDIN DG 41 PRASEKOLAH GAB
PRASEKOLAH
37 PN NURUL NADIA BINTI ABDULLAH DG 41 GAB

38 PN NORAZMIN BINTI BAWOK DG 34 (KUP) GAB

39 PN NURASHIKIN BINTI SUPERMAN DG 32 (KUP) GAB
DG 44 (KUP)
40 EN MOHAMMAD FATHUR RAZI BIN ABD DG 42 (KUP) GAB
WAHAB
GAB
41 PN YUZNAILY BINTI MOHD ELMY
GAB
42 EN ZULKIFLI BIN MOON DG 42 (KUP)
GAB
43 PN NOR AFIDA BINTI MD JAHID DG 44 (KUP)
GAB
44 PN NUR AZILLA BINTI ZAILAN DG 44 (KUP) KETUA PEMBANTU

45 PN WAN ZAINAB BINTI WAN ISHAK TADBIR
PEMBANTU
46 PN MOHAZNI YANTI BINTI MOHD HAMBALI
TADBIR
47 EN MOHAMED SAJAHAN BIN RAJA MOHAMAD KEWANGAN
PEMBANTU AM
48 PN NOR SHAHAZLIN BINTI PUJI @ MOHD
IBRAHIM PEJABAT
JURUTEKNIK
49 PN JUNISAH BINTI SELAMAT KOMPUTER
PEMBANTU
50 PN RUZIYAH BINTI JEKAN PENGURUSAN

MURID
PEMBANTU
PENGURUSAN

MURID

SKSB 31

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

CARTA
ORGANISASI

SEKOLAH

SKSB 32

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

SKSB 33

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI I
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos

NAIB PENGERUSI II
Tuan Haji Jahini Bin Diron

NAIB PENGERUSI III
En. Mohd Ayob Bin Bakri

SETIAUSAHA
Pn. Noor Fasihah Suhada Binti Ibrahim

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK/ SKPMg / PBPPP

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim – Guru Besar

SETIAUSAHA
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos – GPK Pentadbiran

AHLI JAWATANKUASA
Tuan Haji Jahini Bin Diron – GPK Hal Ehwal Murid

En. Mohd Ayob Bin Bakri – GPK Ko Kurikulum
Pn. Hajah Lotfiah Binti Abdul Rahman – Guru Media
Pn. Nor Rashidah Binti Johari – Guru Bimbingan & Kaunseling

Semua Ketua Panitia Mata pelajaran

BIDANG TUGAS
1. Membina pelan strategik bidang masing-masing
2. Memastikan pelan strategik mengikut garis panduan
3. Mengumpul dan mengemaskini pelan strategik
4. Menyediakan data SKPMg/PBPPP
5. Menyiapkan buku pengurusan sekolah
6. Bertindak sebagai kumpulan pemikir sekolah
7. Menyediakan Buku Pengurusan Sekolah

SKSB 34

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
JAWATANKUASA KEWANGAN 2020

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos – GPK Pentadbiran

Tuan Haji Jahini Bin Diron – GPK HEM
En. Mohd Ayob Bin Bakri – GPK KoKurikulum

SETIAUSAHA
Pn Mohazni Yanti Binti Mohd Hambali – PT Kewangan

AHLI JAWATANKUASA
Pn. Wan Zainab Binti Wan Ishak - Ketua Kerani

En Hasmi Azli Bin Hassan – Bendahari PIBG
Pn. Hajah Lotfiah Binti Abdul Rahman – Guru Media

Pn. Nor Rashidah Binti Johari – Guru B & K
Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran

TATATERTIB/HRMIS/E-PRESTASI/E-OPERASI/PBPPP/ LNPT

PENGERUSI
Pn Hajah Norizah Binti Hashim

SETIAUSAHA
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos

AHLI JAWATANKUASA
Tuan Haji Jahini Bin Diron
En. Mohd Ayob Bin Bakri

URUSETIA
Pn Wan Zainab Binti Wan Ishak
Pn. Normala Binti Jaffar – Guru Data

BIDANG TUGAS
1. Merekodkan butiran peribadi semua guru
2. Melaksanakan penilaian dan merekodkan data serta menyemak evidens
3. Menguruskan fail pentaksiran

SKSB 35

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
ASET KERAJAAN / STOK

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI I
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos

NAIB PENGERUSI II
Tuan Haji Jahini Bin Diron

NAIB PENGERUSI III
En. Mohd Ayob Bin Bakri

PEGAWAI ASET
Dr. Roslan Bin Muhamad

PENOLONG PEGAWAI ASET
Pn. Hajah Lotfiah Binti Abdul Rahman

PEMERIKSA DAN PELUPUSAN
En. Mohamad Zunuraini Bin Moslam
En. Abdul Hafiz Bin Abdul Rahman

PEMERIKSA
Pn. Nurashikin Binti Superman

PENERIMA ASET / STOK
Pn. Wan Zainab Binti Wan Ishak
En. Mohamed Sahjahan Bin Raja Mohamed

BIDANG TUGAS
1. Ketua hendaklah membuat semakan stok harta modal dan inventori sekurang-kurangnya 2 kali
setahun.
2. Ketua perlu berbincang dengan PT untuk proses hapuskira dan pelupusan

SKSB 36

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN / TAKWIM 2020

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos – GPK Pentadbiran

Tuan Haji Jahini Bin Diron – GPK HEM
En. Mohd Ayob Bin Bakri – GPK KoKurikulum

SETIAUSAHA
En. Muhammad Shahrul Fardly Bin Sapian

AHLI JAWATANKUASA
Pn. Azmah Binti Jaafar
Pn. Hajah Lotfiah Binti Abdul Rahman
Pn. Nor Rashidah Binti Johari
Pn. Yuznaili Binti Mohd Elmy
Pn. Nurashikin Binti Superman
Pn. Nur Azilla Binti Zailan

BIDANG TUGAS

1. Menyediakan Buku Pengurusan Sekolah

SKSB 37

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
SPSK / JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos – GPK Pentadbiran

Tuan Haji Jahini Bin Diron – GPK HEM
En. Mohd Ayob Bin Bakri – GPK KoKurikulum

SETIAUSAHA
Pn. Norhayati Binti Baharom

AHLI JAWATANKUASA

PK01 Pn. Wahida Eryani Binti Sadiran Setiausaha Kurikulum
PK02
PK03 Pn. Normala bt Jaffar Setiausaha Jadual waktu

PK04 Pn. Norhidayati Binti Mohamad Pengurusan Pembelajaran & Pengajaran
Yunos
PK05
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Pengurusan Pencerapan
PK06 Yunos

PK07 En. Muhammad. Shahrul Fardly Setiausaha Peperiksaan Dalaman
PK08 Bin Sapian
PK09
PK10 Pn. Norhidayati Binti Mohamad Pengurusan Hasil Kerja Murid
PK11 Yunos
PK12
PK13 Pn. Noor Fasihah Suhada Binti Setiausaha Mesyuarat Guru
Ibrahim
PK14
Pn. Nor Rashidah Binti Johari Pengurusan Bimbingan
PK15
Pn. Hajah Lotfiah Binti Abd Pengurusan Pusat Sumber
PK16 Rahman
PK17
PK18 Pn. Sahlinda Binti Mahamad Husin Pengurusan Latihan Personal
PK19
PK20 Pn. Azmah Binti Jaafar Pengurusan Aduan Pelanggan
PK22
PK23 Pn. Azmah Binti Jaafar Pengurusan Maklum Balas Pelanggan

En. Mohamed Sajahan Bin Raja Pengurusan Kawalan Dokumen Rekod Kualiti
Mohamed

En. Mohamad Fathur Razi b A. Pengurusan Audit Dalam
Wahab

Pn Wan Zainab Binti Wan Ishak Pengurusan Kawalan Perkhidmatan Yang
Tidak Akur

Pn. Wan Zainab Binti Wan Ishak Tindakan Pembetulan , Pencegahan &
Penambahbaikan.

Pn. Wan Zainab Binti Wan Ishak Pengurusan Perolehan dan Pembelian

Pn. Normala Binti Jaffar Pengurusan Pelaksanaan PdPc tanpa
kehadiran guru matapelajaran.

Pn. Norhayati Binti Abdul Rahman Setiausaha PBD

Pn. Normala Binti Jaffar Pengurusan Data

Pn. Zarina Binti Paimen Pengurusan Nilai Perpaduan

Pn Nurul Nadia Binti Abdullah Pengurusan PAK21

BIDANG TUGAS
1. Bertanggungjawab menguruskan dan mengemaskini maklumat di dalam fail/folder yang
berkaitan.
2. Mencetak dan menghantar data jika diperlukan.

SKSB 38

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

JAWATANKUASA BENCANA ALAM PERINGKAT SEKOLAH

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos

SETIAUSAHA 1
Tuan Haji Jahini Bin Diron

SETIAUSAHA 2
En. Mohd Ayob Bin Bakri

NAIB SETIAUSAHA
En. Mohd Fouzlee Helmi Bin Zakaria

AHLI JAWATANKUASA
En. Zulkifli Bin Moon (3K)
Pn Nurashikin bt Superman (Penyelaras SPBT)
Pn Normala bt Jaffar (Data)
Pn Norhayati bt Baharom (PGB)
Tuan Haji Khairy Ashraf b Kamaruddin
Kawalan Keselamatan Swasta
Polis Perhubungan Sekolah

JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI 1
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos – GPK Pentadbiran

NAIB PENGERUSI 2
Tuan Haji Jahini Bin Diron – GPK HEM

NAIB PENGERUSI 3
En. Mohd Ayob Bin Bakri - GPK Ko-Kurikulum

AHLI JAWATANKUASA
Dr. Roslan Bin Muhamad - Penyelaras Lembaga Disiplin

Pn. Nor Rashidah Binti Johari - Guru B & K
Dr. Roslan Bin Mohamad - (SU PIBG)

Pn. Azmah Binti Jaafar - Penyelaras Aduan Pelanggan
Guru Kelas -( Murid Berkenaan )

SKSB 39

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
JAWATANKUASA LATIHAN PERSONAL

PENGERUSI
Pn Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos – GPK Pentadbiran

Tuan Haji Jahini Bin Diron – GPK HEM
En. Mohd Ayob Bin Bakri – GPK KoKurikulum

SETIAUSAHA
Pn. Sahlinda Binti Mahamad Husin

NAIB SETIAUSAHA
Cik Nur Zafrina Binti Zulkifli

SETIAUSAHA KAJIAN TINDAKAN
Pn. Zarina Binti Paimen

BIDANG TUGAS
1. Merancang kursus untuk guru
2. Menentukan tarikh, tempat kursus dan penceramah yang sesuai.
3. Membantu dalam pengurusan e-SPLG
4. Menguruskan rekod dan fail berkaitan kursus
5. Memastikan semua guru dan Anggota Kumpulan Sokongan mendapat kursus yang
mencukupi dalam tahun penilaian.
6. Menyediakan laporan bergambar selepas setiap kali kursus diadakan
.

SKSB 40

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
JAWATANKUASA SARANA IBU BAPA

Penasihat
Pn. Hjh Norizah Binti Hashim

PENGERUSI
En. Wahizan Bin Tohid – Yang DiPertua PIBG

SETIAUSAHA
Dr. Roslan Bin Muhamad

AHLI JAWATANKUASA
Pn. Norhayati Binti Abdul Rahman – Transisi & Guru Penyayang

Pn. Norhayati Binti Baharom – Majlis Apresiasi Pelajar
Dr. Roslan Bin Mohamad - Mesyuarat Agung PIBG
En. Zulkifli Bin Moon – Hari Sukan Tahunan
En. Esan Bin Samiken – Program Bintang Harapan

Pn. Wahida Eryani Binti Sadiran – Hari Penetapan Target / Hari Komunikasi
Pn. Wahida Eryani Binti Sadiran – Hari Kurikulum

Pn. Nur Azila Binti Zailan – Penyelaras Program Pra Sekolah

BIDANG TUGAS

1. Membentuk Jawatankuasa Pelaksanaan Program.
2. Menguruskan pelaksanaan program
3. Memastikan program berjalan dengan lancar
4. Menyediakan laporan pelaksanaan program

SKSB 41

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
DATA ONLINE

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos

Tuan Haji Jahini Bin Diron
En. Mohd Ayob Bin Bakri

SSDM
Pn. Fazlina Binti Hassan

SAPS
En. Muhammad Shahrul Fardly Bin Sapian

PAJSK/SEGAK
Pn. Yuznaili Binti Mohd Elmy

GURU DATA
Pn Normala Binti Jaffar

HRMIS /E-OPERASI
Pn. Wan Zainab Binti Wan Ishak

DATA MURID / APDM
Pn. Nor Hana Binti Sharif

KEBERADAAN GURU/MURID
Pn. Wan Zainab Binti Wan Ishak

BIDANG TUGAS
1. Mengemaskini rekod data online guru dan murid.
2. Mencetak data dan menghantar data ke PPD mengikut tarikh yang diperlukan

SKSB 42

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
ICT

PENGERUSI
Pn. Hajah Norizah Binti Hashim

NAIB PENGERUSI
Pn. Norhidayati Binti Mohamad Yunos

Tuan Haji Jahini Bin Diron
En. Mohd Ayob Bin Bakri

SETIAUSAHA
Pn Norhayati Binti Baharom

AHLI JAWATANKUASA

GOOGLE CLASSROOM
Pn Norhayati Binti Baharom

LAMAN SOSIAL
Pn. Hjh Lotfiah Binti Abdul Rahman – Guru Media

Pn. Sahlinda Binti Mahamad Husain

JURUTEKNIK KOMPUTER
Pn. Nor Shahazlin Binti Puji @ Mohd Ibrahim

BIDANG TUGAS

1. Mengemaskini laman sosial sekolah dan aplikasi ‘Whatsapp’ dan portal
2. Menyelia rekod penggunaan komputer
3. Memastikan penggunaan Google Classroom mencapai target .
4. Menguruskan penyerahan dan pemulangan telefon pintar

SKSB 43

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020
BILIK-BILIK KHAS

BILIK-BILIK KHAS PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB

Bilik Mesyuarat : Bilik Wawasan Pn. Wahida Eryani Binti Sadiran
Bilik S/U Peperiksaan /HC (Al.Jazri) En. Muhammad Shahrul Fardly Bin Sapian
Bilik RBT (Al-Razi) En. Mohamad Fathur Razi Bin A. Wahab
Bilik Pemulihan (Umar Khayyam) En. Abdul Hafiz Bin Abdul Rahman
Bilik Bimbingan & Kaunseling (Ibnu Khaldun) Pn. Nor Rashidah Binti Johari
Bilik Kesihatan (Ibnu Sina) En. Muhammad Shahrul Fardly Bin Sapian
Bilik BOSS (Al-Syafie) Pn. Nurashikin Binti Superman
Bilik Tayang/Rakaman En. Sallehuddin Bin Md Ali
Bilik Muzik En. Zulkifli Bin Moon
Bilik Sains (Al-Mizan) Pn. Fareen Rihilda Binti Mohd Bakry
Bilik Guru (Al-Farabi) Pn. Norhana Binti Sharif
Bilik Guru (Ar-Raudhah) Pn. Noor Fasihah Suhada Binti Ibrahim
Bilik Peralatan Sukan Pn. Yuznaili Binti Mohd Elmy
Makmal Komputer Pn. Norhayati Binti Baharom
Bilik Akses Pn. Nor Shahazlin Bin Puji @ Mohd Ibrahim
Bilik JQaf (Ibnu Bathutah) Pn. Sahlinda Binti Mahamad Husain
Tempat Wuduk En. Esan Bin Samiken
Bilik Bahan Bantu Mengajar (BBM) Pn. Norhayati Binti Abdul Rahman
Perpustakaan / PSS ( Al-Ghazali) Pn. Hajah Lotfiah Binti Abdul Rahman
Musolla Ar-Raudhah Pn. Zarina Binti Paimen
Dewan Al-Biruni Pn. Nor Afida Binti Md Jahid
Bilik Disiplin & Pengawas Pn. Fazlina Binti Hassan
Rumah Merdeka Pn. Hajah Norritah Binti Ahmad
Bilik Gerakan Al-Biruni Pn. Nor Afida Binti Md Jahid
Bilik Seni (Ibnu Khindi) Pn. Rushita Binti Hashim
Bilik Kebitaraan Ragbi Dr. Roslan Bin Muhamad

SKSB 44

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

SKSB 45

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

MATLAMAT KURIKULUM

Meningkatkan pencapaian akademik murid-murid ke tahap yang lebih cemerlang melalui
Program-program yang dirancang dalam usaha ke arah melahirkan modal insan yang
berpengetahuan, berketrampilan dan mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa
berlandaskan kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia.

Objektif:

• Memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran membaca, menulis, mengira dan
menaakul sebelum melangkah ke tahap 2.

• Meningkatkan kemahiran dwibahasa pada semua murid.
• Memastikan murid-murid didedahkan dengan kemahiran asas ICT.
• Membudayakan tabiat suka membaca dalam kalangan murid-murid walau di mana

mereka berada.
• Mensasarkan murid-murid tahun 1 hingga tahun 6 mencapai sekurang- kurangnya Band 4

dalam PBD
• Mengaplikasikan i-Think dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam PAK21.
• Membudayakan Google Classroom dalam PdPc.

VISI KURIKULUM

Memastikan pengurusan kurikulum sekolah yang berkesan dan berprestasi cemerlang

MISI KURIKULUM

Guru berkualiti penjana pengurusan yang efektif bagi melahirkan murid yang cemerlang

MOTO KURIKULUM

Guru Cemerlang Murid Terbilang

SKSB 46

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

Dasar dan Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum
SK Sungai Buaya, 42700 Banting

Kandungan

1. Mesyuarat
2. Peruntukan Kewangan (PCG) Mata Pelajaran
3. Pencerapan PdPc
4. Sumber Pendidikan
5. Tugasan dan Latihan
6. Penyemakan Buku/Latihan
7. Peperiksaan / Pentaksiran (PBD)
8. Rancangan PelajaranTahunan dan Rancangan Pelajaran Harian
9. Rekod PdPc (BRM)
10. Perancangan Program Panitia
11. Jadual Waktu/ Jadual Persendirian/Jadual Kelas.
12. Pengurusan Fail Kurikulum/ Panitia
13. Pusat Sumber Sekolah
14. Pemulihan

SKSB 47

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

DASAR DAN KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM
SK SUNGAI BUAYA,42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR

1. Mesyuarat

1.1 Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) dan Panitia Mata Pelajaran dirancang
dan dilaksanakan empat kali setahun.

1.2 Setiausaha Kurikulum dan SU Panitia dilantik sebagai pencatat minit dan menyediakan
minit mesyuarat.

1.3 Memo/Panggilan mesyuarat disediakan seminggu sebelum mesyuarat oleh SU Kurikulum/
SU Panitia. Format SPSK.

1.4 Agenda mesyuarat perlu merangkumi (ucapan pengerusi / pengesahan minit sebelum/
perkara-perkara berbangkit/agenda/hal-hal lain)

1.5 Minit mesyuarat disediakan mengikut format SPSK.
1.6 Minit mesyuarat perlu disediakan tujuh (7) hari bekerja selepas mesyuarat.

1.7 Minit mesyuarat Kurikulum disemak oleh Penolong Kanan dan minit mesyuarat panitia
matapelajaran disemak oleh Ketua Panitia sebelum disahkan.

1.8 Minit mesyuarat JKuasa Kurikulum Sekolah (JKS) perlu dibuat EMPAT (4) salinan
bersama-sama notis mesyuarat dan disimpan dalam:
1) Fail JKS
2) Fail Minit GB / Fail Penolong Kanan
3) SPSK
4) Salinan kepada semua Ketua Panitia.

1.9 Minit mesyuarat panitia dibuat empat (4) salinan juga:
1) Fail panitia
2) SU kurikulum
3) GPK untuk disimpan dalam fail induk kurikulum
4) Fail SPSK.

1.10 Agenda/Perkara Mesyuarat merangkumi:
a. Mesyuarat Pertama: (Kurikulum/Panitia)
1. Dasar / Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum
2. Post Mortem Peperiksaan Awam (UPSR)/ Akhir Tahun
3. Perancangan Strategik/ Taktikal/ Tahunan
4. Kewangan
b. Mesyuarat Kedua/ Ketiga:
1. Dasar / Ketetapan (jika perlu/ada)
2. Hasil Pemantauan/TindakanPenambahbaikan (Program Induk @ Panitia/
Pencerapan/Kewangan)
3. Post Mortem Peperiksaan Awam /PKS

c. Mesyuarat Keempat:
1. Pemantauan/ Penilaian (Program / Pencerapan/Kewangan)
2. Post Mortem PKS/Pentaksiran
3. Penyediaan /Pemurnian/ Kemaskini Dokumen/Laporan
4. Perancangan Tahun Hadapan.

2. Peruntukan Kewangan Mata Pelajaran (PCG)

2.1 Semua Ketua Panitia MP dikehendaki menyediakan Anggaran Perbelanjaan/Perancangan
Kewangan berdasarkan peruntukan yang diberi.

2.2 Anggaran Perbelanjaan dibuat mengikut format yang standard.
2.3 Penyediaan Anggaran Perbelanjaan perlu dibincangkan dalam mesyuarat panitia yang

pertama.
2.4 Ketua Panitia perlu memastikan Anggaran Perbelanjaan yang disediakan merangkumi

sumber pendidikan, program/aktiviti peningkatan pembelajaran, program pendidikan
(lawatan/keceriaan).

SKSB 48

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

2.5 Panitia perlu memastikan peruntukkan bagi sumber pendidikan digunakan secara
optimum (60 % hingga 80 %). Melibatkan semua tahun.

2.6 Peruntukkan untuk program pembelajaran melibatkan semua tahun.
2.7 Perpindahan peruntukkan kepada tahun lain dibenarkan jika sumber pendidikan bagi

tahun lain telah mencukupi atau untuk memenuhi keperluan bagi membeli sumber dalam
kuantiti besar tapi peruntukkan yang diterima terhad.
2.8 Anggaran perbelanjaan panitia perlu diserah kepada GPK/SU Kurikulum seminggu selepas
mesyuarat.
2.9 GPK/ SU Kurikulum perlu menyemak anggaran tersebut untuk mengesahkan telah
dibuat dengan betul.
2.10 Anggaran Perbelanjaan perlu di simpan dalam fail Panitia, fail Kurikulum dan fail Ketua
Pembantu Tadbir Kewangan (KPT) @ PT
2.11 KPT perlu memastikan pembelian barang yang dibeli oleh panitia sama seperti barang/
sumber/program yang dirancang dalam anggaran perbelanjaan panitia.
2.12 Sumber/ program yang tidak tersenarai dalam anggaran perbelanjaan tidak boleh

diluluskan pembelian kecuali mendapat keizinan/kelulusan daripada Guru Besar.
2.13 Peruntukkan untuk sumber pendidikan mesti dibelanjakan sebelum sesi cuti pertengahan

tahun bermula. Keseluruhan Peruntukan mestikan dibelanjakan sehingga 90.00 %
sebelum bulan September bagi tahun semasa. Semua panitia menyumbang 5.0% untuk
pembelian sumber hapus kira.
2.14 Pembelian sumber/ program mesti mematuhi prosedur kewangan yang telah ditetapkan.
Kegagalan mematuhi prosedur tidak akan diluluskan oleh Guru Besar.

3. Pencerapan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)

3.1 Pencerapan PdP dilaksanakan mengikut SPI
3.2 Pencerapan dilaksanakan oleh Guru Besar, Penolong-Penolong Kanan dan Ketua Panitia.
3.3 Peratus pencerapan oleh Guru Besar adalah 40% dan 60% barisan penolong kanan.
3.4 Instrumen pencerapan PdPc menggunakan Standard 4 SKPM dan penilaian skor

pencerapan menggunakan borang pencerapan (SPSK).
3.5 Tarikh, masa dan kelas guru yang dicerap berdasarkan Jadual pencerapan yang disediakan

pada tahun semasa. Perubahan tarikh, masa dan kelas bergantung kepada keperluan dan
kehendak atas perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan.
3.6 Maklumat pencerapan PdPc guru dimaklumkan dari segi skor markah, kekuatan dan
kelemahan secara lisan / bertulis dan individu/berkelompok.
3.7 Borang pencerapan perlu dibuat 4 salinan:
1) fail pencerapan
2) fail panitia
3) guru yang dicerap
4) Fail SPSK
3.8 Jawatankuasa Pencerapan/ Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) perlu menganalisis
data pencerapan bagi menentukan skor keseluruhan, taraf pencerapan, kekuatan dan
perkara-perkara yang perlu diambil tindakan.Sebanyak sekurang-kurangnya 2 kali
sepanjang tahun.
3.9 Data dan maklumat pencerapan perlu dipantau, dilapor dan dibincangkan dalam
mesyuarat kurikulum dan panitia sekolah.
3.10 Pencerapan:
3.10.1 Semua guru akan dicerap maksima dua kali (2) dalam setahun.
3.10.2 Pencerapan kali kedua dibuat apabila pencerapan kali pertama kurang

memuaskan.
3.10.3 Guru yang markah pencerapan tidak mencapai 80% +++, akan diberi bimbingan

dan dicerap kali yang seterusnya oleh pentadbir yang sama atau berlainan (ikut

keperluan) .
3.10.4 Setiap matapelajaran juga mesti dicerap sekurang-kurangnya sekali dalam

tahun semasa. Keutamaan adalah kepada Ketua Panitia.

SKSB 49

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING,KUALA LANGAT,SELANGOR 2020

Sumber Pendidikan

4.1 Semua guru digalakkan menggunakan sumber pendidikan / Bahan Bantu Mengajar
dalam PdPc daripada pelbagai bentuk sama ada media cetak, ICT, alam sekitar dan lain-
lain.

4.2 Internet adalah satu sumber pendidikan yang perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.

5. Tugasan dan Latihan

5.1 Setiap panitia perlu berbincang untuk membuat ketetapan kadar tugasan dan latihan
yang wajar diberikan kepada murid-murid dalam mesyuarat kali pertama.

5.2 Semua ketua panitia berkumpul untuk berbincang bagi membuat ketetapan bersama satu
salinan ketetapan diserahkan kepada GPK untuk disahkan dan rekod.

6. Penyemakan Buku/ Latihan

6.1 Guru matapelajaran dikehendaki merekod semakan buku latihan murid menggunakan
borang yang telah ditetapkan.

6.2 10 buah buku latihan /BLA perlu dihantar kepada GB /GPK untuk semakan mengikut
jadual yang telah ditetapkan.

7. Peperiksaan / Pentaksiran (PBD)

7.1 Jadual dan tarikh peperiksaan/ pentaksiran akan dimaklumkan oleh SU Peperiksaan
Dalaman / PBD

7.2 SU Peperiksaan/PBD akan memanggil mesyuarat bagi memaklumkan beberapa perkara
seperti penggubalan soalan dan tarikh-tarikh penting yang perlu dipatuhi bagi
memastikan peperiksaan / pentaksiran berjalan lancar sehingga keputusan dapat
dimaklumkan kepada murid dan ibubapa/penjaga.

7.3 SU Peperiksaan Awam (UPSR) akan menguruskan pendaftaran UPSR dan menyelaras
peperiksaan percubaan.

7.4 SU Peperiksaan Awam juga bertindak penyelaras semua kerja berkaitan peperiksaan
UPSR dan menyimpan rekod yang berkaitan.

8. Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) dan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)
8.1 Setiap guru perlu ada RPT mengikut matapelajaran yang diajar. RPT hendaklah disusun
mengikut minggu / takwim tahun semasa.
8.2 RPH wajib ditulis setiap hari sebelum PdP dijalankan mengikut format yang telah
ditetapkan.
8.3 Kegagalan menulis RPH adalah satu kesalahan yang boleh diambil tindakan tatatertib.

9. Rekod PdPc (Buku Rekod Mengajar)

9.1 Perlu dilengkapkan maklumat diri, takwim hari persekolahan dan jadual waktu mengajar.
9.2 Guru hendaklah membaca Aku Janji serta beberapa maklumat dan pekeliling yang

terdapat di dalam BRM. Seterusnya hendaklah menurunkan tandatangan sebagai bukti
guru telah baca dan faham.
9.3 BRM perlu dihantar untuk semakan dan ditandatangani oleh Guru Besar pada hari Jumaat
atau hari akhir setiap hujung minggu.
9.4 Guru yang berkursus, bersalin atau bercuti PERLU menghantar BRM ke pejabat.

10. Perancangan Program Panitia

10.1 Semua panitia perlu menjalankan program panita yang telah dirancang mengikut
Jadual/tarikh.

10.2 Menjalankan mesyuarat 4 kali setahun.
10.3 Hantar laporan awal dan laporan akhir tahun kepada GPK untuk rekod
10.4 Menyiapkan dokumentasi

SKSB 50


Click to View FlipBook Version