The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ใบความรู้ที่ 1 เรียนรู้การสร้างผลงาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by เกษณี ศรีสุวรรณ, 2021-11-05 02:38:20

ใบความรู้ที่ 1 เรียนรู้การสร้างผลงาน

ใบความรู้ที่ 1 เรียนรู้การสร้างผลงาน

เอกสารประกอบ...

การเรยี นออนไลน์

วชิ า I20202 การสอ่ื สารและการนำเสนอ (IS2)

ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 2

เน้ือหา

องค์ประกอบของรายงานเชิงวชิ าการ ซ่ึงมีส่วนประกอบท่ีสำคญั 3 ส่วน คอื

1.ส่วนหน้า ประกอบดว้ ย
1.1 ปกนอก (Cover) ปกนอกควรมีรำยละเอียดต่ำงๆ ครบถว้ น ไดแ้ ก่ ชื่อเร่ือง ชื่อผเู้ ขียน

รำยงำน ( ชื่อผเู้ ขียน ถำ้ มีหลำยคนใหใ้ ส่ชื่อหวั หนำ้ กลุม่ /ประธำนเพยี งชื่อเดียว และตอ่ ทำ้ ยดว้ ย “และคณะ” )
ชื่ออำจำรยผ์ สู้ อน ช่ือวิชำ ชื่อสถำบนั ภำคกำรศึกษำและปี กำรศึกษำที่ทำรำยงำน

1.2 ปกใน (Title Page) อยู่ต่อจำกหน้ำปกนอก ซ่ึงในหน้ำปกในจะต้องมีรำยละเอียด
เหมือนกบั ปกนอกทกุ ประกำร ยกเวน้ ช่ือผเู้ ขียนรำยงำน (ถำ้ มีหลำยคนใหเ้ ขียนชื่อผเู้ ขยี นทุกคน)

1.3 บทคัดย่อ (Abstract) เป็ นส่วนท่ีช่วยให้ผูอ้ ่ำนสำมำรถเขำ้ ใจรำยงำนกำรคน้ ควำ้ น้ัน
อย่ำงย่อๆ ภำยในเวลำอันรวดเร็ว ผูอ้ ่ำนจะได้ตัดสินใจว่ำควรศึกษำรำยละเอียดหรือไม่ โดยท่ัวไปใน
บทคดั ย่อจะกล่ำวถึงจุดมุ่งหมำยในกำรศึกษำคน้ ควำ้ วิธีดำเนินกำรซ่ึงรวมถึงกลุ่มตวั อย่ำง รูปแบบของกำร
วิจยั เครื่องมือหรือเทคนิคท่ีใชใ้ นกำรรวบรวมขอ้ มูล และกำรวเิ ครำะหข์ อ้ มลู สรุปผล ควำมยำวของบทคดั ย่อ
ประมำณ 1-2 หนำ้ กระดำษพิมพ์

1.4 กิตติกรรมประกาศ ( Acknowledgement ) หรื อใบแสดงควำมขอบคุณ หรื อ
“ กิตติกรรมประกำศ ” เป็นส่วนที่ผูเ้ ขียนรำยงำน เขียนขอ้ ควำมแสดงควำมขอบคุณแก่ผทู้ ี่ให้ควำมช่วยเหลือ
ในกำรศึกษำคน้ ควำ้ เช่น แหล่งที่ให้เงินทุนอุดหนุนกำรวิจยั ผใู้ หค้ ำปรึกษำ ผใู้ หค้ วำมช่วยเหลือในกำรเก็บ
รวบรวมขอ้ มลู ผใู้ หค้ วำมช่วยเหลือในกำรวเิ ครำะหข์ อ้ มูล ฯลฯ

1.5 สารบัญ (Content) เป็ นกำรเรียงลำดบั หัวขอ้ ที่ปรำกฏในรำยงำน และมีกำรบอกเลข
หนำ้ กำกบั

1.6 สารบัญตารางและสารบัญภาพประกอบ (ถำ้ มี) ( Content of Tables and Content of
illustration ) รำยกำรท้งั สองประกอบดว้ ยเลขท่ีของตำรำงหรือภำพประกอบ ชื่อ และเลขหนำ้ ท่ีตำรำงหรือ
ภำพประกอบปรำกฏในรำยงำน รำยกำรส่วนน้ีจะช่วยใหส้ ำมำรถคน้ หำตำรำงและภำพประกอบไดร้ วดเร็ว
ข้ึน

2. ส่วนเนื้อเรื่อง เป็ นส่วนสำคญั ท่ีสุดของรำยงำน แบ่งแยกเน้ือหำที่เขียนเป็ นบทๆ แบ่งอย่ำงมี
ระบบ ระเบียบ ตำมลำดบั ใหส้ มั พนั ธ์ เชื่อมโยงกนั โดยทว่ั ไปจะแบง่ ออกเป็น 5 บท คือ

2.1 บทที่ 1 บทนา (Introduction) เป็ นส่วนท่ีกล่ำวถึงหัวขอ้ ของรำยงำน ควำมนำและ
วตั ถุประสงค์ในกำรทำงำน สมมติฐำน ตลอดจนกำรกำหนดขอบเขตของเร่ืองที่เขียน และวิธีกำรศึกษำ
คน้ ควำ้

2.2 บทที่ 2 ทฤษฎี เอกสารทีเ่ กยี่ วข้อง (Text) เป็นส่วนที่เสนอเร่ืองรำวสำระท้งั หมดของ
รำยงำนกำรคน้ ควำ้ กำรนำเสนอเน้ือหำอำจแบง่ เป็นบทหรือเป็นตอน เพ่ือใหผ้ อู้ ำ่ นไดเ้ ห็นประเด็นสำคญั ของ
เน้ือหำตำมลำดบั และต่อเน่ือง

2.3 บทท่ี 3 วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล หรือ วิธีดาเนินการ ( Methodology ) ใน
ส่วนน้ีจะช่วยใหผ้ อู้ ำ่ นทรำบรำยละเอียดในวิธีกำรดำเนินศึกษำคน้ ควำ้ โดยทว่ั ไปควรมีหวั ขอ้ สำคญั ดงั น้ี

❖ วสั ดุอุปกรณ์ท่ีตอ้ งใช้ ระบุวำ่ มีอะไรบำ้ ง จะไดว้ สั ดุอุปกรณ์เหล่ำน้ันมำจำก
ไหน มีอะไรบำ้ งที่ตอ้ งจดั ซ้ือ หรือตอ้ งจดั ทำเอง หรือขอยมื ได้

❖ กำรรวบรวมขอ้ มลู หำกแบง่ ตำมลกั ษณะขอ้ มูลจะแบง่ ไดเ้ ป็น 2 ประเภท คอื
1) ข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) เป็ นข้อมูลท่ีอยู่ในรูปเอกสำร

และหลกั ฐำนต่ำงๆ เป็นขอ้ มูลที่มีผูค้ น้ ควำ้ และบนั ทึกไวแ้ ลว้ เช่น กำรคน้ ควำ้ จำก
หนงั สือตำ่ งๆ

2) ข้อมูลสนาม (Field Data) เป็นขอ้ มูลท่ีผทู้ ำรำยงำนไดม้ ำจำก กำร
รวบรวมเองโดยตรง กำรรวบรวมขอ้ มลู น้ีทำไดห้ ลำยวธิ ี เช่น กำรสัมภำษณ์ กำร
สังเกต กำรให้กลุ่มเป้ำหมำยตอบแบบสอบถำม กำรทดลอง ฯลฯ ขอ้ มูลสนำมน้ี
ผทู้ ำรำยงำนควรพิจำรณำเองวำ่ วธิ ีใดเหมำะสมที่สุดสำหรับรำยงำนเรื่องน้นั ๆ

กรณีหากถ้ามกี ารใช้กล่มุ ตัวอย่างในการทดลอง ควรมีหวั ขอ้ ดงั น้ี
 ประชำกรท่ีทำกำรศึกษำ ระบถุ ึงประชำกรท่ีทำกำรศึกษำวำ่ เป็น
ประชำกรกลมุ่ ใดอยทู่ ่ีไหน มีจำนวนเท่ำใด หรือประมำณเทำ่ ใด (ถำ้ มีกำรใชก้ ล่มุ
ตวั อยำ่ งในกำรทดลอง)
 กำรเลือกกลุ่มตวั อยำ่ ง กล่ำวถึงจำนวนกลุม่ ตวั อยำ่ ง วิธีเลือกกลมุ่
ตวั อยำ่ ง เพื่อเป็นตวั แทนของประชำกร เช่น จำแนกตำมเพศ ระดบั ช้นั หลกั สูตร
โรงเรียน ขนำดโรงเรียน ฯลฯ

2.4 บทท่ี 4 ผลการศึกษา ( Findings and Results ) ในกำรเขียนส่วนน้ีถำ้ มีจุดมุ่งหมำย
และสมมติฐำนหลำยขอ้ กจ็ ะเขยี นรำยงำนไปตำมลำดบั บำงคร้ังจะแสดงตำรำง แผนภมู ิหรือภำพประกอบ
เพื่อช่วยใหผ้ อู้ ำ่ นไดเ้ ขำ้ ใจไดร้ วดเร็วและถูกตอ้ ง

2.5 บทท่ี 5 บทสรุป และอภปิ รายผล ( Conclusion and Recommendations ) ในส่วนของ
บทสรุปจะกล่ำวถึงกำรศึกษำคน้ ควำ้ วธิ ีกำรรวบรวมและวเิ ครำะหข์ อ้ มูล และผลกำรศึกษำ สำหรับ กำร
อภิปรำยผลน้นั จะกล่ำวถึงผลกำรวจิ ยั ท่ีสำคญั ๆ ผลกำรศึกษำน้นั เป็นไปตำมสมมติฐำนหรือไม่ โดยวิเครำะห์
ถึงควำมสอดคลอ้ งกนั หรือควำมแตกต่ำงกนั กรณีไม่สอดคลอ้ งกบั สมมติฐำน ให้เหตุผลว่ำทำไมจึงเกิดผล
ดงั กล่ำว และในส่วนของกำรอภิปรำยผลน้ี อำจกล่ำวถึงประโยชน์ที่ไดร้ ับ และจุดบกพร่องต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึน
ดว้ ย

3.ส่วนท้าย
3.1 บรรณานุกรม ( Bibliography ) เป็นรำยช่ือหนงั สือ เอกสำร โสตทศั นวสั ดุ เช่น

แถบบนั ทึกเสียง แถบบนั ทึกภำพ หรือแหลง่ อำ้ งอิงขอ้ มลู อื่นๆ เป็นตน้ วำ่ อินเทอร์เน็ต และกำรสมั ภำษณ์
ที่ผเู้ ขียนใชศ้ ึกษำเป็นขอ้ มลู ในกำรทำรำยงำน ซ่ึงผเู้ ขยี นรวบรวมไวเ้ ป็นระบบ เพื่อใหผ้ อู้ ำ่ นที่สนใจสำมำรถ
คน้ ควำ้ เพ่ิมเติมได้

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากหนังสอื

ช่ือผแู้ ตง่ . / / ชื่อหนังสอื . / / ครงั้ ท่พี มิ พ.์ / / สถานท่พี ิมพ์ / : / สานกั พิมพ,์ / ปีท่พี มิ พ.์

(ตวั อย่าง)  เจตนา นาควชั ระ. ทฤษฎีเบอื้ งตน้ แห่งวรรณคดี. พมิ พค์ รงั้ ท่ี 2. กรุงเทพฯ :
ดวงกมล, 2525.

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากอนิ เทอรเ์ นต็

ช่ือผเู้ ขยี น. / / “ชือ่ เร่ืองหรอื ชอ่ื บทความ.” / / (ออนไลน)์ / เขา้ ถึงจากช่ือเวบ็ ไซต.์

(ตวั อยา่ ง)  “วรรณคด”ี . (ออนไลน)์ เขา้ ถึงจาก www.wlog.com.

****** หมายเหตุ : ตวั อยา่ งนไี้ มม่ ีชื่อผ้เู ขียนบทความ จงึ ไมต่ ้องใสช่ ่ือผเู้ ขียน

3.2 ภาคผนวก ( Appendix ) เป็นเน้ือหำหรือขอ้ มลู ท่ีไม่ไดเ้ ป็นเน้ือหำของรำยงำนโดยตรง
แต่เป็นเน้ือหำที่เก่ียวขอ้ งกบั หวั ขอ้ ที่ศึกษำ ซ่ึงผเู้ ขยี นคดิ วำ่ น่ำจะเป็นประโยชน์แก่ผูอ้ ำ่ น เช่น ภำพประกอบ
แบบสอบถำม แบบประเมิน เป็นตน้

3.3 ประวัติของผู้จัดทา หมำยถึง รำยละเอียดส่วนตวั บำงประกำรของผู้เขียน ท่ีจะเป็ น
ประโยชน์ต่อผูอ้ ่ืนที่ตอ้ งกำรติดต่อกบั ผูเ้ ขียน ประวตั ิของผูจ้ ดั ทำนับเป็ นภำคผนวกชนิดหน่ึง จดั ไวท้ ำ้ ยสุด
ของส่วนท่ีเป็นภำคผนวก ประวตั ิยอ่ ของผเู้ ขียนใหร้ ะบุรำยละเอียดต่ำงๆ ดงั น้ี

ช่ือ – ช่ือสกุล ( ใหร้ ะบุวำ่ เป็น ด.ช. , ด.ญ. , นำย, นำงสำว, นำง ดว้ ย )
วนั เดือน ปี เกิด
สถำนท่ีเกิด (ใหบ้ อกจงั หวดั ที่เกิด )
สถำนที่อยปู่ ัจจุบนั (ให้ระบุท่ีอย)ู่


Click to View FlipBook Version