The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน_SYN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nam.wariya6535, 2022-04-06 09:57:13

กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน_SYN

กฎระเบียบข้อบังคับการทำงาน_SYN

บรษิ ัท พนี จั คอรป์ เปอรเ์ รช่นั จำกดั ทอี่ ยู่ : 61/44 ถนนแสนสขุ ตำบลแสนสขุ อำเภอเมอื ง จงั หวดั ชลบรุ ี 20130
โทรศพั ท:์ 033 091 185 โทรสำร: 038 392 228 Email: [email protected] Website: www.pnat.co.th

ระเบยี บทเ่ี กี่ยวกับหน้าทที่ ่ัวไป

พนกั งำนจกั ตอ้ งปฏิบตั ิตำมขอ้ ต่ำง ๆ ต่อไปนี้
1. ปฏิบตั ติ ำมระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั ฯ และจกั ตอ้ งปฏบิ ตั ิตำมคำส่งั คำชนี้ ำในเรอื่ งเกี่ยวกบั งำนของ
บริษัทฯ ที่มีพืน้ ฐำนมำจำกขอ้ บงั คบั ของบริษทั ฯ นี้
2. ปฏิบตั หิ นำ้ ท่ีดว้ ยควำมซอ่ื สตั ย์ ไม่กล่นั แกลง้ หรอื จงใจก่อใหเ้ กิดควำมเสยี หำยแกน่ ำยจำ้ งหรอื ลกู จำ้ ง
ดว้ ยกันเอง
3. ปฏิบตั หิ นำ้ ที่ดว้ ยควำมขยนั และเต็มควำมสำมำรถ
4. ปฏิบตั ติ ำมกฎแห่งควำมปลอดภยั ในกำรทำงำน
5. ตอ้ งเอำใจใส่ควบคมุ ตนเองเก่ียวกบั สขุ ภำพรำ่ งกำย และสถำนภำพทำงกำรเงนิ
6. ตอ้ งทำงำนดว้ ยควำมขยนั หม่นั เพียร มสี มั มำคำรวะต่อผบู้ งั คบั บญั ชำไม่แสดงพฤติกรรมกล่ำวรำ้ ย
ส่อเสยี ด เหยยี ดหยำม ประณำม เพ่ือนรว่ มงำนและผบู้ งั คบั บญั ชำจกั ตอ้ งอะลมุ้ อล่วย ช่วยเหลือซ่งึ กันและ
กนั ดว้ ยควำมจรงิ ใจ
7. ไม่ปกปิดควำมจรงิ รำยงำนเท็จ หรอื ชว่ ยเหลือสนับสนุน ชกั จงู รูเ้ ห็นเป็นใจหรือเพกิ เฉยต่อกำรกระทำ
ควำมผิดของผอู้ ่นื
8. สำรวมในกรยิ ำ วำจำ ท่ำทำง และเครอ่ื งแต่งกำย รวมถงึ รกั ษำเกียรติและศักดศิ์ รอี ย่เู สมอไม่ปฏบิ ตั ใิ นส่ิง
ทที่ ำใหบ้ ริษทั ฯ เส่ือมเสยี ช่อื เสียง หรอื ขำดควำมนบั ถือ
9. ไม่ทำกำรทะเลำะวิวำท หรือใชก้ ำลงั ประทษุ รำ้ ยกนั และกัน หรอื กระทำควำมผดิ อ่ืนในบริษัทฯ หรอื
ในขณะท่ีบรษิ ัทฯ จดั งำน หรือมีงำนนอกสถำนท่ี หรือขณะปฏบิ ตั ิงำนนอกสถำนที่
10. ตอ้ งไม่จงใจเปลี่ยนแปลง ปลอม แกไ้ ข ตดั ทอน หรือทำลำยประกำศของบรษิ ทั ฯ
11. หำ้ มนอนหลบั ระหว่ำงปฏบิ ตั ิงำน หรือกระทำกำรใด ๆ เพอ่ื ผลประโยชนส์ ว่ นตวั
12. หำ้ มปลอมแปลง เปลี่ยนแปลง แจง้ เทจ็ เกี่ยวกบั เอกสำรท่เี ป็นหลกั ฐำนหรอื แสดงคณุ วฒุ ิต่ำง ๆ หรอื
หำ้ มทำใหส้ บั สน
13. หำ้ มพนกั งำนเขำ้ มำหรอื อยภู่ ำยในสถำนทท่ี ำงำนโดยไมไ่ ดร้ บั อนญุ ำตนอกจำกกำรทำงำนตำมหนำ้ ที่
ในวนั เวลำท่ีบริษัทฯ กำหนด
14. ไม่ใชเ้ วลำทำงำนตอ้ นรบั หรือ พบปะผมู้ ำเยือนในกิจธุระสว่ นตวั โดยไม่ไดร้ บั อนญุ ำตจำก
ผบู้ งั คบั บญั ชำตน้ สงั กดั กอ่ น
15. หำ้ มประพฤติ ปฏบิ ตั ใิ นสิ่งทไี่ ม่เหมำะสมตอ่ กำรเป็นพนกั งำนของบริษทั ฯนอกเหนอื จำกท่กี ลำ่ วมำแลว้
ขำ้ งตน้

ระเบยี บการทางาน

วนั ทำงำนของพนกั งำน คือ วนั จนั ทร์ ถงึ วนั ศกุ ร์
เวลำทำงำน 17.45 – 16.15 น (กะเชำ้ )
เวลำทำงำน 16.15 – 24.00 น. (กะบ่ำย)
เวลำทำงำน 24.00 – 07.45 น. (กะดกึ )
ยกเวน้ วนั หยดุ ของบรษิ ทั ตำมทีไ่ ดก้ ำหนดไวใ้ นปฏิทนิ ประจำปี โดยพนักงำนสำมำรถใชเ้ วลำพกั ไดเ้ ป็นอสิ ระ
กรณีทีพ่ นกั งำนประสงคอ์ อกนอกสถำนที่ในระหว่ำงเวลำพกั จกั ตอ้ งไดร้ บั อนญุ ำตจำกผบู้ งั คบั บญั ชำตน้
สงั กดั (กำรรบั ประทำนอำหำรใหก้ ระทำในระหว่ำงเวลำหยุดพกั )

ระเบียบการทางานล่วงเวลา

ในกรณีทีง่ ำนมีลกั ษณะหรือสภำพของงำนทตี่ อ้ งทำติดตอ่ กันไป ถำ้ หยุดจะเสยี หำยแก่งำน หรอื เป็นงำน
ฉกุ เฉิน บริษทั ฯ จะใหล้ กู จำ้ งทำงำนล่วงเวลำในวนั ทำงำน หรือทำงำนในวนั หยุด รวมถึงลว่ งเวลำในวนั หยดุ
ไดเ้ ท่ำที่จำเป็น โดยไมต่ อ้ งไดร้ บั ควำมยินยอมจำกลกู จำ้ งกอ่ น

ระเบยี บการเขา้ -ออกจากเวลาทางาน

1. พนกั งำนจกั ตอ้ งมำปฏิบตั ิงำนใหต้ รงเวลำ และลงบนั ทึกเวลำทำงำนตำมที่กำหนด
2. พนกั งำนจักตอ้ งรกั ษำเวลำเร่ิมงำน และเลกิ งำนโดยเครง่ ครดั
3. กำรปฏิบตั ิเกี่ยวกบั กำรมำ-เลิกทำงำนจะตอ้ งปฏิบตั ิในสถำนที่ทก่ี ำหนด
4. กำรบนั ทกึ ลงเวลำเขำ้ - ออก จำกงำนหำ้ มมิใหผ้ อู้ ่ืนกระทำแทนให้ หรอื กระทำแทนผอู้ นื่ ในกรณีลืม
บนั ทึกลงเวลำทำงำนจกั ตอ้ งแจง้ และไดร้ บั กำรรบั รองจำกผบู้ งั คบั บญั ชำ กรณีท่ไี มม่ กี ำรลงช่อื รบั รองจำก
ผบู้ งั คบั บญั ชำจะถือว่ำขำดงำน
5. กรณีที่พนกั งำนมีเหตจุ ำเป็นจนตอ้ งทำใหม้ ำทำงำนสำย จกั ตอ้ งไดร้ บั กำรอนมุ ตั ิจำกผบู้ งั คบั บญั ชำตน้
สงั กดั กอ่ น กรณีรบี ด่วนฉกุ เฉินไม่สำมำรถขอรบั กำรอนมุ ตั ิกอ่ นไดจ้ กั ตอ้ งรีบแจง้ ใหท้ รำบเพื่อรบั กำรอนมุ ตั ิ
โดยด่วนดว้ ยวิธีใดวิธีหนง่ึ เช่น กำรแจง้ ทำงโทรศพั ทเ์ ป็นตน้

5.1 กรณีทีส่ ภำพกำรเดนิ ทำงมำทำงำนไม่ปกติเช่น นำ้ ท่วม เกิดอบุ ตั เิ หตุ เป็นตน้ พนักงำนอำจไดร้ บั กำร
พิจำรณำใหเ้ วลำทม่ี ำทำงำนสำยนนั้ เป็นเวลำทำงำนปกติ โดยบนั ทกึ เวลำเขำ้ ออก ตำมเวลำทีม่ ำจรงิ และ
ไดร้ บั คำ่ จำ้ งตำมปกติ ยกเวน้ เบยี้ ขยนั

5.2 พนกั งำนทม่ี ำทำงำนสำย จกั ตอ้ งไดร้ บั กำรอนมุ ตั ิจำกผบู้ งั คบั บญั ชำก่อนจึงเริม่ ตน้ ทำงำนได้
5.3 พนกั งำนผทู้ ่มี ำทำงำนสำยเกินกวำ่ เวลำเริ่มทำงำน 4 ช่วั โมงขนึ้ ไปจะไม่ไดร้ บั กำรอนญุ ำตใหเ้ ขำ้
ทำงำนในวนั นนั้ ๆ

5.4 เม่ือพนกั งำนมำทำงำนสำยบรษิ ัทจะจำ่ ยค่ำจำ้ งตำมช่วั โมงทท่ี ำงำนจริง/ไมไ่ ดร้ บั เบยี้ ขยนั
หมายเหตุ
การมาทางานสายในวันทางานปกติ :
1. เม่ือพนกั งำนมำทำงำนสำยจะถูกตดั คำ่ จำ้ งตำมเวลำทส่ี ำยจริง
2. กำรมำทำงำนสำย จะมผี ลตอ่ กำรพิจำรณำลงโทษทำงวินยั และมีผลต่อกำรประเมนิ ผลกำรปฏบิ ตั ิงำน
ประจำปี
กำรมำทำงำนสำยในวนั หยุด : เม่ือพนกั งำนมำทำงำนสำยจะจ่ำยค่ำจำ้ งตำมเวลำที่มำทำงำนจรงิ
กำรกลบั ก่อนเวลำเลิกทำงำน / กำรออกนอกสถำนทีเ่ น่อื งจำกธุระส่วนตวั : ในกรณีทพี่ นักงำนมีเหตผุ ล
จำเป็นและสมควรตอ้ งกลบั ก่อนเวลำเลกิ งำนหรือจำเป็นตอ้ งออกนอกสถำนท่ีทำงำน เน่อื งจำกมีกจิ ธรุ ะ
ส่วนตวั จกั ตอ้ งไดร้ บั กำรอนมุ ตั ิจำกผบู้ งั คบั บญั ชำตน้ สงั กดั กอ่ น และจกั ตอ้ งบนั ทึกลงเวลำก่อนออกนอก
สถำนทที่ ำงำน

วันหยดุ ของบรษิ ัทฯ

1. วนั หยดุ ประจำสปั ดำห์ คอื วนั เสำร-์ อำทติ ย์ (หรอื ตำมปฏิทนิ กำรทำงำนของโรงงำนทป่ี ระจำอย่)ู
2. วนั หยดุ ตำมประเพณี ทไ่ี ดร้ บั ค่ำจำ้ งตำมกฎหมำย (13 วนั / ปี)
3. วนั หยดุ อ่ืนๆ ที่บริษัทฯ ใหถ้ ือวำ่ เป็นวนั หยดุ เชน่ วนั หยดุ พเิ ศษ วนั พกั รอ้ น

ระเบยี บการลาหยดุ

การลาหยดุ มี 3 ประเภท ดงั ตอ่ ไปนี้

1. การลาหยดุ พักผอ่ นประจาปี : พนกั งำนท่ีมีอำยงุ ำนตงั้ แต่ 1 ปีขึน้ ไป จกั ไดร้ บั สิทธิล์ ำหยดุ พกั ผ่อน
ประจำปีไดป้ ีละ 6 วนั หำกพนักงำนมีสทิ ธิพ์ กั ผ่อนประจำปีคงเหลอื ในปีนนั้ ๆ บริษัทฯจะคนื เงนิ ใหต้ ำมวนั
ทค่ี งเหลอื สงู สดุ 3 วนั
2. การลาป่ วย : พนกั งำนมีสิทธิ์ลำป่วยไดเ้ ท่ำที่ป่ วยจริงโดยไดร้ บั ค่ำจำ้ งเท่ำกบั อตั รำค่ำจำ้ งในวนั ทำงำน
ตลอดระยะเวลำทีล่ ำ โดยแต่ละปีไม่เกนิ 30 วนั
2.1 ในกำรย่นื ควำมประสงคข์ อลำป่ วย จกั ตอ้ งแจง้ และไดร้ บั กำรอนมุ ตั ิจำกผบู้ งั คบั บญั ชำตน้ สงั กดั ก่อนถงึ
เวลำเรมิ่ งำน โดยวธิ ีใดวธิ ีหนึง่ เช่น กำรโทรศพั ทเ์ ป็นตน้ และเม่ือเริม่ มำปฏบิ ตั ิงำนวนั แรกหลงั จำกกำรลำ
ป่วย จักตอ้ งย่นื ใบลำแจง้ ใหท้ รำบตำมระเบียบท่ีกำหนด
2.2 ในกรณีท่ีป่วยตดิ ต่อกันเป็นเวลำ 3 วนั ขนึ้ ไป จักตอ้ งนำหลกั ฐำนใบรบั รองแพทยแ์ ผนปัจจบุ นั หรอื ของ
สถำนพยำบำลของทำงรำชกำรมำแสดงประกอบ และไดร้ บั กำรยอมรบั ถำ้ ไมอ่ ำจหำใบรบั รองแพทยไ์ ดจ้ กั
ตอ้ งแจง้ ใหบ้ รษิ ัทฯ ทรำบพรอ้ มแสดงหลกั ฐำนอืน่ ๆ ประกอบแทนและไดร้ บั กำรยอมรบั

2.3 ในกรณีทไี่ ดร้ บั กำรยนื ยนั ว่ำมีพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม เชน่ พนักงำนขอใชส้ ิทธิ์กำรลำป่ วยเป็นเท็จโดย
อำ้ งอำกำรป่ วยเองโดยไม่ป่ วยจรงิ หรอื แสดงเอกสำรเท็จ หรอื ทำเอกสำรเทจ็ เป็นตน้ จะไดร้ บั กำรพจิ ำรณำให้
ขำดงำนและอำจถกู ลงโทษทำงวินัย
2.4 ในกรณีทพี่ นกั งำนมำปฏบิ ตั งิ ำนแลว้ เกดิ อำกำรป่ วยกะทนั หนั ไมส่ ำมำรถปฏบิ ตั ิงำนไดใ้ หพ้ นักงำนใช้
สิทธิ์กำรลำป่วยในวนั นนั้ ได้
3. การลากจิ : พนักงำนลำไดต้ ำมดลุ พนิ จิ ของหวั หนำ้ งำน

3.1 พนกั งำนที่มีควำมประสงคข์ อลำกิจจะตอ้ งย่ืนใบลำล่วงหนำ้ อย่ำงนอ้ ย 1 วนั ตอ่ ผบู้ งั คบั บญั ชำตน้
สงั กดั ตำมระเบียบทก่ี ำหนด กรณีท่ีมีควำมจำเป็นไม่อำจแจง้ ลว่ งหนำ้ ไดจ้ กั ตอ้ งแจง้ ใหผ้ บู้ งั คบั บญั ชำตน้
สงั กดั ทรำบโดยเรว็ ท่สี ดุ โดยวิธีใดวธิ ีหนึง่ เชน่ กำรโทรศพั ท์ เป็นตน้ และจกั ตอ้ งย่นื ใบลำในวนั แรกท่ีกลบั
เขำ้ ทำงำน

3.2 กำรลำกิจ ไดร้ บั ค่ำจำ้ ง ไม่เกิน 3 วนั /ปี โดยอนญุ ำตใหล้ ำไดไ้ ม่ต่ำกวำ่ ครง้ั ละ ครง่ึ วนั (4 ช่วั โมง) และ
ไมอ่ นญุ ำตใหล้ ำตดิ ตอ่ เกนิ 3 วนั เวน้ แตม่ เี หตอุ นั สมควรทไี่ ดร้ บั อนญุ ำตจำกผบู้ งั คบั บญั ชำแลว้ เทำ่ นนั้
หมายเหตุ การลากรณีพิเศษ(หรือใหเ้ ป็ นไปตามข้อกาหนดระหว่างบริษัทฯและลูกค้า)

1. ลาบวช พนกั งำนสำมำรถลำไดเ้ ม่ือมอี ำยงุ ำน 1 ปี ขนึ้ ไป
1.1 อำยงุ ำน 1 ปี ลำได้ 7 วนั (ไม่ไดร้ บั คำ่ จำ้ ง)
1.2 อำยงุ ำน 2 ปี ลำได้ 1 เดือน (ไม่ไดร้ บั คำ่ จำ้ ง)
1.3 อำยงุ ำน 3 ปีขนึ้ ไป ลำได้ 1พรรษำโดยไดร้ บั ค่ำจำ้ ง 30 วนั นบั รวมวนั หยดุ ทกุ ประเภท

2. ลาคลอด เม่ือพนกั งำนหญิงมอี ำยงุ ำนตง้ั แต่ 1 ปีขึน้ ไป สำมำรถลำได้ 98 วนั / ปี โดยไดร้ บั
คำ่ จำ้ ง 45 วนั นับรวมวนั หยดุ ทุกประเภท

3. ลาแตง่ งาน เม่ือพนกั งำนมีอำยงุ ำนตงั้ แต่ 1 ปีขนึ้ ไป พนกั งำนสำมำรถลำได้ 3 วนั / ครง้ั โดย
ไดร้ บั ค่ำจำ้ ง และไม่นบั รวมวนั หยดุ

4. ลาพิเศษ เน่อื งจำกพอ่ แม่ สำมีภรรยำที่ถกู ตอ้ งตำมกฎหมำย และบตุ รเสียชีวติ สำมำรถลำ
ได้ 7 วนั โดยไดร้ บั ค่ำจำ้ ง และไม่นบั รวมวนั หยดุ

5. ลาไปเกณฑท์ หาร ใหใ้ ชล้ ำกจิ หรอื พกั รอ้ น ถำ้ ตอ้ งไปเป็นทหำร พนักงำนจกั ตอ้ งลำออกเสยี ก่อน
หำกครบกำหนดมคี วำมประสงคจ์ ะกลบั เขำ้ มำทำงำน พนกั งำนจะไดร้ บั กำรพิจำรณำเป็นลำดบั
ตน้ ๆ

การขาดงาน

กำรหยุดงำนท่ไี มไ่ ดป้ ฏิบตั ิตำมระเบียบกำรลำของบริษัทฯ ตำมท่ีไดก้ ำหนดไวจ้ ะพิจำรณำว่ำเป็นกำรขำด
งำน ซง่ึ บริษัทฯ จะไม่จ่ำยค่ำจำ้ งให้ และอำจถกู พิจำรณำโทษทำงวนิ ัย หำกพนกั งำนขำดงำนตอ่ เน่อื งกนั 3
วนั ขนึ้ ไป โดยไม่ไดแ้ จง้ ใหบ้ รษิ ทั ฯ ทรำบ ถือวำ่ พนกั งำนพน้ สภำพจำกกำรเป็นพนักงำนบริษัทฯ ทนั ที

การลาออกด้วยเหตผุ ลส่วนตัว

ในกรณีท่พี นกั งำนมคี วำมประสงคจ์ ะขอลำออกดว้ ยเหตผุ ลส่วนตวั นนั้ ตอ้ งย่นื ใบลำออกก่อนล่วงหนำ้ ไม่
นอ้ ยกว่ำ 30 วนั ตำมแบบฟอรม์ ใบลำออกของบรษิ ัทฯ โดยแจง้ เหตผุ ลและระยะเวลำใหช้ ดั เจนและย่นื ต่อ
ผบู้ งั คบั บญั ชำตน้ สงั กดั อนมุ ตั ิก่อนจงึ จะถือว่ำกำรลำออกนนั้ สมบรู ณ์

การเลิกจ้างทไ่ี ม่จ่ายเงนิ ค่าชดเชย

บรษิ ัทฯ จะเลกิ จำ้ งพนกั งำนโดยไม่จำ่ ยเงินคำ่ ชดเชย เม่ือพนกั งำนไดก้ ระทำควำมผิด ซ่ึงบรษิ ทั ฯ ถือว่ำเป็น
กรณีทไี่ ม่จำเป็นตอ้ งตกั เตอื นเป็นหนงั สอื กรณีใดกรณีหนง่ึ ดงั ต่อไปนี้
1. ทจุ ริตตอ่ หนำ้ ท่ี หรอื กระทำผิดทำงอำญำโดยเจตนำแก่นำยจำ้ ง
2. จงใจทำใหบ้ ริษทั ฯ ไดร้ บั ควำมเสยี หำย
3. ไมป่ ฏิบตั ิตำมกฎระเบียบขอ้ บงั คบั เก่ียวกบั กำรทำงำน หรือคำส่งั ของบรษิ ทั ฯ อนั ชอบดว้ ยกฎหมำยและ
เป็นธรรม และบริษทั ฯ ไดต้ กั เตือนเป็นหนงั สือแลว้ ซ่งึ หนงั สอื เตือนนนั้ ตอ้ งมผี ลบงั คบั ไม่เกนิ 1 ปี นับแต่วนั ท่ี
ออกหนงั สือเตอื น

4. ละทงิ้ หนำ้ ทเ่ี ป็นเวลำ 3 วนั ทำงำนติดต่อกนั ไม่ว่ำจะมีวนั หยดุ ค่นั อย่หู รอื ไม่ก็ตำมโดยไมม่ เี หตอุ นั สมควร

5. ประมำทเลินเล่อ เป็นเหตใุ หบ้ รษิ ัทฯ ไดร้ บั ควำมเสียหำยอย่ำงรำ้ ยแรง
6. ไดร้ บั โทษจำคกุ ตำมคำพพิ ำกษำถงึ ท่ีสดุ ใหจ้ ำคกุ เวน้ แตเ่ ป็นโทษสำหรบั ควำมผิดทีไ่ ดก้ ระทำโดย
ประมำทหรือควำมผิดลหโุ ทษ
7. เปิดเผย บอก ขำย แจกจ่ำยใหเ้ อกสำรสำคญั เอกสำรลบั เฉพำะของบรษิ ัทฯ ต่อบคุ คลภำยนอกโดยไม่ได้
รบั อนญุ ำต
8. ข่เู ข็ญ หรือประทษุ รำ้ ยผบู้ งั คบั บญั ชำซง่ึ ปฏบิ ตั ิหนำ้ ทีใ่ นงำน หรือในสำยกำรบงั คบั บญั ชำ หรอื พฤติกรรม
อื่นๆ ทคี่ ลำ้ ยคลงึ กับพฤติกรรมดงั กล่ำว
9. ยกั ยอก ตดิ สินบน หรือกำรกระทำอ่นื ๆ ที่เป็นกำรรบั ทรพั ย์ สงิ่ ของซง่ึ ไม่ใช่เป็นกำรรบั ปกติของหนำ้ ท่ีกำร
งำน
10. มพี ฤตกิ รรมกำ้ วรำ้ ว รุนแรง พฤตกิ รรมที่เป็นอนั ตรำย เล่นกำรพนนั ในบริษทั ฯ หรือมียำเสพตดิ ยำท่ีมี

อนั ตรำย ส่ิงของทมี่ อี นั ตรำย หรอื ส่ิงของทผ่ี ดิ กฎหมำยไวใ้ นครอบครองหรือนำเขำ้ มำในบรเิ วณบริษัท
11. ด่ืมสรุ ำ เสพยำเสพติดในบริษัทฯ หรอื เขำ้ มำในบริษัทฯ โดยมอี ำกำรมนึ เมำสรุ ำยำเสพติด
12. เจตนำย่วั ยุ กอ่ กวน ปลกุ ระดมหรอื มสี ว่ นรว่ มใหผ้ อู้ น่ื ก่อควำมเสยี หำยตอ่ บรษิ ทั ฯ
13. จงใจทำรำ้ ยผรู้ ว่ มงำน หรือผบู้ งั คบั บญั ชำทงั้ โดยทำงตรง หรอื โดยทำงออ้ มเวน้ แต่เป็นกำรป้องกนั ตนเอง
หรือป้องกนั ทรพั ยส์ ินของบริษัทฯ
14. ลกั หรอื สมคบกบั ผอู้ ื่นลกั ทรพั ยห์ รอื มสี ่วนเก่ียวขอ้ งกบั กำรลกั ทรพั ยข์ องบริษัทฯหรอื ของผอู้ ่ืนในบรเิ วณ
บรษิ ทั ฯ
15. บนั ทึกเวลำทำงำนแทนผอู้ ืน่ หรือใหผ้ อู้ ่ืนบนั ทกึ เวลำทำงำนแทน
16. นดั หยดุ งำนโดยฝ่ำฝืนพระรำชบญั ญตั แิ รงงำนสมั พนั ธ์ พ.ศ. 2518

การบอกเลิกสญั ญาจา้ ง

พนกั งำนทม่ี ีกำรกำหนดระยะเวลำสญั ญำจำ้ ง เม่ือสญั ญำจำ้ งครบกำหนดระยะเวลำจำ้ ง นำยจำ้ งมีสิทธิ์ใน
กำรบอกเลกิ สญั ญำโดยไม่ตอ้ งบอกกล่ำวล่วงหนำ้

การร้องทกุ ข์

ในกรณีทพี่ นกั งำนไม่พงึ พอใจหรอื มคี วำมทกุ ขอ์ นั เกิดขึน้ เน่อื งจำกกำรทำงำนท่ีไม่เหมำะสม ไมว่ ำ่ จะเป็น
เร่อื งสภำพกำรทำงำน สภำพกำรจำ้ ง กำรบงั คบั บญั ชำ กำรส่งั งำนหรอื กำรมอบหมำยงำน กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนหรอื ผลประโยชนอ์ น่ื ๆ ใหพ้ นักงำนเสนอกำรรอ้ งทกุ ขน์ นั้ ต่อบริษทั ฯ เพ่อื ใหบ้ รษิ ัทฯ ได้
ดำเนินกำรแกไ้ ขหรอื ยตุ ิเหตกุ ำรณน์ นั้ โดยจะมขี นั้ ตอนดงั ต่อไปนี้

การย่นื คาร้องทกุ ข์

1. ใหพ้ นกั งำนย่นื คำรอ้ งทกุ ข์ ในแบบฟอรม์ ของบรษิ ัทฯ ตอ่ นำยจำ้ ง โดยขอ้ มลู ในคำรอ้ งทกุ ขจ์ ะตอ้ ง
เป็นควำมจรงิ เท่ำนนั้ และใชถ้ อ้ ยคำสภุ ำพ
2. นำยจำ้ งจะทำกำรตรวจสอบขอ้ เท็จจริงโดยละเอียดเกี่ยวกบั คำรอ้ งทกุ ขน์ นั้
3. หำกพบว่ำขอ้ รอ้ งทกุ ขน์ นั้ เป็นควำมจรงิ และมคี วำมผดิ ถำ้ อยใู่ นขอบเขตอำนำจของบริษทั ฯ ที่
สำมำรถแกไ้ ขได้ บริษัทฯ จะดำเนินกำรแกไ้ ข และจะแจง้ ใหพ้ นักงำนผรู้ อ้ งทกุ ขท์ รำบ
พนักงานจกั ต้องทาการร้องทกุ ข์กับบรษิ ัทฯ ก่อน หากไม่พอใจผลการพจิ ารณาของ
บริษัทฯ พนักงานมสี ทิ ธิทีจ่ ะดาเนินการในทางอน่ื อนั ชอบด้วยกฎหมายต่อไปได้
หมายเหตุ หำกพนกั งำนตอ้ งกำรรอ้ งทกุ ขด์ ว่ นใหต้ ดิ ตอ่ 033-091-185

การคิดค่าจ้าง

1. บริษทั ฯ จะนำกำรลงเวลำเขำ้ - ออก ทพี่ นกั งำนไดส้ แกนนิว้ หรอื ลงบนั ทึกกำรทำงำนมำคำนวณค่ำจำ้ ง
หำกสแกนไม่ตดิ จะตอ้ งทำบนั ทกึ รบั รองกำรมำทำงำนใหห้ วั หนำ้ แผนกและผจู้ ดั กำรตน้ สงั กดั รบั รองกำรมำ
ทำงำน
2. คำนวณจำกวนั ทำงำน วนั ท่ี 1-15 กำหนดจ่ำยคำ่ จำ้ งวนั ที่ 25 ของเดือนเดียวกนั วนั ท่ี 16-30/31 กำหนด
จ่ำยค่ำจำ้ งวนั ท่ี 10 ของเดอื นถดั ไป ผ่ำนธนำคำรไทยพำณิชย์ โดยบรษิ ัทฯ เป็นผรู้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนยี ม
กำรโอน
3. ในกรณีที่พนักงำนตอ้ งทำงำนนอกเหนอื หรอื เกินเวลำทำงำนปกตติ ำมควำมจำเป็นของงำนบรษิ ทั ฯ จะ
จำ่ ยค่ำล่วงเวลำและค่ำลว่ งเวลำในวนั หยดุ ใหก้ บั พนกั งำนดงั ตอ่ ไปนี้
3.1 ในกรณีทใี่ หพ้ นกั งำนทำงำนในวนั หยดุ ตำมควำมจำเป็นของงำนบริษทั ฯ จะจำ่ ยให้ 1 เทำ่ ของอตั รำ
ค่ำจำ้ งพนักงำนรำยเดือน และ 2 เท่ำของอตั รำคำ่ จำ้ งพนกั งำนรำยวนั ตำมจำนวนวนั ที่ทำงำน
3.2 ถำ้ บรษิ ทั ฯ ใหพ้ นกั งำนทำงำนนอกเหนอื หรอื เกินเวลำทำงำนปกติในวนั ทำงำน พนกั งำนจะไดร้ บั ค่ำ
ล่วงเวลำ 1.5 เทำ่ ของอตั รำค่ำจำ้ งต่อช่วั โมงในวนั ทำงำนตำมจำนวนช่วั โมงทท่ี ำ
3.3 ถำ้ บริษทั ฯ ใหพ้ นกั งำนทำงำนนอกเหนือหรือเกินเวลำทำงำนปกติในวนั หยุดพนกั งำนจะไดร้ บั ค่ำ
ลว่ งเวลำในวนั หยดุ 3 เท่ำของอตั รำค่ำจำ้ งตอ่ ช่วั โมงในวนั ทำงำนตำมจำนวนช่วั โมงท่ที ำ

สลปิ เงนิ เดอื น

บริษัทฯ จะแจกสลปิ ใหพ้ นกั งำนกอ่ นวนั เงนิ เดอื นออก 1 วนั เม่ือไดร้ บั สลิปเงินเดือนแลว้ ใหต้ รวจสอบค่ำจำ้ ง

ทไ่ี ดร้ บั ว่ำถูกตอ้ งตรงตำมจำนวนวนั ทำงำนหรือไม่ หำกมีขอ้ สงสยั ใหน้ ำสลิปมำแจง้ ทฝี่ ่ำย HR สว่ นกลำง
โทร 033-091-185 เพ่อื ดำเนนิ กำรตรวจสอบควำมถกู ตอ้ งจำกแผนกคำ่ จำ้ ง หำกไดร้ บั เงนิ เดอื นไม่
ครบตำมจำนวนวนั ท่ที ำงำนไว้

บทลงโทษกรณีพนักงานทาผิดกฎระเบียบของบริษทั ฯ มบี ทลงโทษดงั นี้

ครงั้ ท่ี 1 วำ่ กลำ่ วตกั เตอื น ดว้ ยวำจำ

ครงั้ ท่ี 2 เตือนเป็นลำยลกั ษณอ์ กั ษร

ครงั้ ท่ี 3 พกั งำนพนกั งำนท่กี ระทำควำมผดิ ช่วั ครำว

ครงั้ ท่ี 4 ยกเลกิ สญั ญำ/เลกิ จำ้ งทนั ที โดยไมไ่ ดร้ บั คำ่ ชดเชย

นโยบำยคณุ ภำพบรกิ ำรของเรำ
“ บรกิ ำรอย่ำงมีคณุ ภำพ สรำ้ งควำมพงึ พอใหล้ กู คำ้ ”

update 12/01/2022
ตดิ ต่อสอบถำมเพม่ิ เติม 033 091 185 หรอื E-mail: [email protected]


Click to View FlipBook Version