The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by [email protected], 2018-05-25 09:20:11

P' Naso

P' Naso

‫בקשר‬ ‫פרשת נשא‬

THECONNECTION 7:57 ‫זמן הדלקת נרות‬

B’KESHER ‫בס"ד‬

Dear Parents,
'‫אבות א‬...‫משה קבל תורה‬
Our ‫ מסורה‬of excellence in ‫ חינוך‬has been our trademark for almost 60 years. We are so

fortunate to see our former talmidim as the torch bearers who continue this illustrious ‫מסורה‬. We
see our current talmidm as the next links in this chain, our expectations for them are high and ‫ב"ה‬
the talmidim are meeting and exceeding the goals set out by our exemplary ‫מלמדים‬.

MONDAY, MAY 28- MEMORIAL DAY ‫פ' נשא‬

NO AM TRANSPORTATION FOR GRADES 1-8
REGULAR AM AND PM PRIVATE TRANSPORTATION FOR

NURSERY, KIND. AND P1A.

DISMISSAL AT 1:00 FOR NURSERY, KIND. AND P1A.
DISMISSAL AT 2:30 FOR GRADES 1-8 WITH YESHIVA BUS

STOPS AS SUNDAY

Lessons From the Parsha…

By: HaRavYitzchok Steinberg
)‫ כב‬.‫”ָנשׂא ֶאת רֹאשׁ בְֵּני ֵג ְרשׁוֹן גַּם ֵהם“ (ד‬
After the ‫ בני קהת‬were counted at the end of last week’s
‫פרשה‬, the Torah commanded here that the ‫ בני גרשון‬also be
counted. Why, though, does the ‫ פסוק‬say “‫ ”גַּם ֵהם‬- count also
them?
Rav Moshe Feinstein says that there is an important
lesson to be learned from here. The ‫ יצר הרע‬has a trick that he
plays on people to persuade them not to learn Torah or do
Mitzvos. He tries to convince them that their learning or their
Mitzvos will be so insignificant, that it doesn’t even worth trying.
‘Why should I bother learning if I won’t grow up to be a big ‫תלמיד‬
‫ חכם‬anyway?’ ‘Why should I bother giving for a ‫ צדקה‬if I can’t give
that much anyway?’
That is why, when it came to the ‫בני גרשון‬, the Torah
states: “‫”גַּם ֵהם‬. They might have thought that their carrying of
the curtains and boards of the ‫ משכן‬is insignificant in comparison
to the work of the ‫בני קהת‬, who carried the ‫ כלים‬of the ‫משכן‬. The
Torah therefore says “‫”גַּם ֵהם‬: Their work is just as important, for
everyone was needed to successfully transport the ‫משכן‬. As long
as one joins along to serve Hashem ‫לשם שמים‬, it does not make
a difference as to what level his job is. The Torah and ‫ עבודה‬of
every yid is important and necessary to reach the ultimate
goal of '‫עבודת ה‬.

555 Ocean Parkway / Brooklyn, NY 11218 / 718-853-8500 / [email protected]

LUNCH MENU

Week of May 27-31

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY
VEG. SOUP ONION SOUP CHICKEN SOUP BEAN SOUP SPLIT PEA SOUP
MACARONI PIZZA WRAPS HOT DOGS PITA POTATO KUGEL
CHEESE CORN FRENCH FRIES FALAFEL TUNA SALAD
SLICED CARROTS SLICED APPLES PICKLES VEG. SALAD CUCUMBER SALAD
PEACHES SLICED PEARS APPLESAUCE SLICED PEACHES

All meals are served with bread and milk/juice.
Please be advised that this menu may be changed as needed

‫!מזל טוב‬

TO ALL OF THE BROTHERS OF THE ‫ מסיימים‬ON THE ‫ מתיבתא‬CHAG
HASIYUM THIS SUNDAY AT YESHIVA.

‫חג הסיום מסיימים‬

‫פינחס צבי פינקלשטיין‬ ‫מרדכי בארוך‬
‫ישראל אליעזר פרל‬ ‫יוסף בית יעקב‬
‫שמואל קאהאן‬ ‫יהודה גאלדשמידט‬
‫אהרן דוד קאזלאווסקי‬ ‫דוד וואלמאן‬
‫מאיר קליין‬ ‫שרגא פייוועל וואלף‬
‫חיים דוד קלמן‬ ‫ל ווייס‬-‫יחזקא‬
‫יצחק צבי קעס‬ ‫אברהם יצחק ווייס‬
‫דוד קרויט‬ ‫עקיבא שבתי וועגה‬
‫דוד קרעס‬
‫שלמה נחמן ראפיאן‬ ‫יחיאל לוין‬
‫יונה שאלגא‬ ‫יהושע ליבערמאן‬
‫יצחק אייזיק שולמאן‬ ‫יהושע לעהרער‬
‫צבי יהודה שטיינפעלד‬ ‫מנשה מרגליות‬
‫חיים יעקב עגערט‬
‫חיים צבי שיפפענבויער‬
‫אליעזר פיין‬

Mazel Tov! ‫הר' רינגל‬
Binyomin Greenberg
Yoni Heymowitz on the birth of his new
baby brother Moshe Farkas
‫הר' גאלדשטיין‬
Noam Bitton on the birth of his new baby
brother ‫ – כתר שם טוב‬Zev Brun
‫ – כתר שם טוב‬Avrohom Edelstein

‫ – מתמיד השבוע‬Ari Miller
‫ הר' לימון‬- Levi Rosenfeld

‫שבע‬-‫לזכות רפואה שלימה חי' מלכה בת בת‬

Is it permissible to place a swing or hammock on hooks that are attached to a tree?
Although it is permissible to use a swing that is attached to hooks on a tree, it is not
permissible to place a swing on the hooks on Shabbos, since this is generally a permanent
attachment.

Is it permissible to attach a garden house to an outdoor spigot, or a portable sink to an
outdoor faucet?
One should not attach a hose to an outdoor spigot or a portable sink to an outdoor faucet.
One should also not replace a piece of a gutter that became disconnected.

Is it permissible replace or tighten an air conditioning vent? Is it permissible to
replace or reposition a ceiling tile or spot light??
One should not replace an air conditioning vent that became displaced. Similarly, one
should not reposition an air conditioning vent that became loose, or to tighten a loose
screw.
A ceiling tile or plastic tile beneath a light bulb should not be replaced if it came out of its
frame. Loose spot lights should similarly not be pushed repositioned.

Is it permissible to replace a link of a necklace or bracelet if it became detached on
Shabbos?
It is not permissible to be replaced.
Note: It is not permissible to attach a pendant to a necklace for the first time (i.e. the
pendant was not previously on this necklace).

Is it permissible to take apart the bottom of a cardboard box (that is taped or glued on
the bottom) for the purpose of disposal?
An empty cardboard box (e.g. from a grocery delivery or a box of cereal etc.) should not be
ripped open in order to tear or fold the box for the purpose of disposing it.

CLASSROOM GRADE 5 – RABBI STEINBERG
CLIPPINGS
We had a great Ice Cream ‫ סיום‬on ‫פרשת אמור‬. We
began ‫ פרשת בהר‬which we will be learning with
audio visual presentation explaining the ‫ מצוות‬of

‫שמיטה‬.

GRADE 2 – RABBI RINGEL

When our boys ask good ‫ קשיות‬besides for posting them
outside our classroom we also print each ‫ קשיא‬on a

postcard sized piece of paper with magnets on back so

that their parents can ‫ שעפ נחת‬too each time that

they see these wonderful refrigerator magnets!

GRADE 2 – RABBI GOLDSTEIN GRADE 7 – RABBI KAUFMAN

The ‫ רושם‬of ‫ קבלת התורה‬is extremely After learning the ‫ הלכות‬of ‫ סת"ם‬we had the ‫זכות‬
noticeable. Our talmidim learned this week
of having a hands-on live demonstration at Tiferes
with great ‫ געשמאק‬and ‫התמדה‬. Stam given by the famed ‫סופר‬, Rav Chaim Pincus
of how the ‫ תפילין‬we wear, every day, the ‫ ס"ת‬that
GRADE 3 – RABBI SILVER we ‫ ליין‬from, and the ‫ מזוזות‬on our doorposts, are

We had a beautiful ‫סיום‬on ‫פרשת שמות‬. The ‫מנהל‬ made from beginning to end.
came to speak to the ‫תלמידים‬.

GRADE 3 – RABBI LIEMAN

We began learning about the ‫ מכות‬in ‫פרשת וארא‬. We are
learning about all the disputes between ‫ בית שמאי‬and ‫בית‬
‫ הלל‬regarding meals in the 8th ‫ פרק‬of ‫מסכת ברכות‬. In ‫קצור‬

‫ שלחן ערוך‬we are learning ‫הלכות תלמוד תורה‬. The vast
majority of our class participated din our ‫קבלת התורה‬

‫התמדה‬Marathon!

GRADE 6 – RABBI PEARL CLASSROOM
CLIPPINGS
Our great Class Trip for winning the
Yeshiva ‫ צקדה‬campaign. We had a great

stop at the Palace Café for lunch.

GRADE 5 – RABBI MILSTEIN

GRADE 3 – MISS PINKOVICS

Our Shavuos Projects!

PRE SCHOOL LEARNING ABOUT

PRECIOUS MOMENTS HATZALAH AND SAFETY!
MR. GOLD, HATZALAH

MEMBER CAME TO OUR

YESHIVA WITH HIS

HATZALAH AMBULANCE

AND WE ALL HAD A

CHANCE TO GO INSIDE!

LETTING OUR BUTTERFLIES GO
AND WATCHING THEM FLY UP

IN THE SKY!

ALL PARSHA RESPONSES SHOULD BE SUBMITTED TO RABBI SILVER BY MONDAY. NEW FOR
KINDERGARTEN
ALL TALMIDIM WHO RETURNED THE ANSWERS WILL GET A SPECIAL TOKEN.
THROUGH
THE MORE TOKENS YOU GET THE GREATER THE REWARD! GRADE 2

‫ פ' במדבר‬Answer: GRADES NEW FOR
KindergartenKI-N2DERGARTEN
Why were the ‫ לוים‬chosen as the servants of '‫ ה‬and why was it
taken away from the ‫(רש"י ג' – יב') ?בכורים‬ DRAW OR CREATTGEHRRAODUEG2H
A PARSHA
Because the ‫ בכורים‬failed to stay away from the ‫ חטא העגל‬and
the ‫ לוים‬did stay away and also fought the sinners, they earned RELATED PICTURE
to be chosen to do the ‫עבודה‬. OR PROJECT

‫ פ' נשא‬Question:

All Grades

Why was ‫ שבט יששכר‬chosen to bring their ‫ קרבן‬the 2nd, after
‫(רש"י פרק ז' פסוק יט) ?שבט יהודה‬

Name __________________________ Grade____ Room #_____ ‫פ' בפ'רנאששיאת‬

TALMIDIM WHO RESPONDED TO OUR PARSHA QUESTIONS:
SHMUEL CHAIM GREENBERG, DOVID STEINBERG, MAYER OZER GREENBERG,
MOSHE YECHIEL BINAMINOV, YEHDUA BINAMINOV, YOSEF BINAMINOV, AHRON
PROBST, NETANEL YUSUPOV, BINYAMIN GREENBERG, YOSEF GREENBERG,

MAYER ROSENFELD, BINYOMIN PROBST, DOVID MEIR FISHBACH,
AVROHOM CHAIM MIKHLI

All Grades

What is ‫?תרגום אונקלוס‬

Name __________________________ Grade____ Room #_____

Answers to ‫פרשת במדבר‬:
What is ‫ – ?תפילת הדרך‬A special ‫ תפילה‬for travelers where we ask '‫ ה‬for
protection from dangers of travel.


Click to View FlipBook Version