The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by [email protected], 2018-06-08 10:07:00

P' Shlach

P' Shlach

‫בקשר‬ ‫פרשת שלח‬

THECONNECTION 8:07 ‫זמן הדלקת נרות‬
‫שבת מברכים חודש תמוז‬
B’KESHER
‫בס"ד‬

Dear Parents,
" ‫"אין העולם מתקיימת אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן‬.
With great pride, we look forward to the ‫חומש סעודה‬, this Sunday, June 10th at 10:00. This event is

the culmination of their mastery of ‫ קריאה‬and the beginning of ‫חומש‬. Noteworthy is their knowledge of
the proper rules and their fluency. We thank our P1A Rebbe, Rabbi Rapaport for teaching these lifelong
skills with such ‫געשמאק‬. It is a pleasure to hear them daven and recite ‫תהילים‬. May our ‫ תלמידים‬go ‫מחיל‬
‫אל חיל‬.

May we see the fulfillment of ")'‫(שלח טו' מ‬...‫"למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדושים‬

Lessons From the Parsha… ‫פ' שלח‬

By: HaRav Yossi Lieman

The central story of this week’s ‫ פרשה‬is, of course, the story of the
‫ מרגלים‬the twelve spies sent by ‫ משה רבינו‬to bring him a report about ‫ארץ‬
‫ישראל‬.

The ‫ תורה‬describes all the ‫ מרגלים‬as great people. Yet, they sinned.
They returned to ‫ כלל ישראל‬with a bad report, and caused the Yidden to
refuse to go to the ‫ הייליגע‬land.

How could such great people bring about such a terrible tragedy?
The Chofetz Chaim clarifies the situation for us. The ‫ מרגלים‬knew
that '‫ ה‬had promised ‫ ארץ ישראל‬to the Yidden. But they thought that the
Yidden must be deserving so that ‫ ה'ס‬promise be fulfilled.
Because the Yidden had sinned many times in the ‫מדבר‬, the ‫מרגלים‬
thought that the Jewish nation was not on the level needed for ‫ה'ס‬
promise to be fulfilled. And if that is the case, it would be better that they
stay in the desert, rather than enter ‫ארץ ישראל‬. Better to be alive in the
‫מדבר‬, than to enter the land and be slaughtered by its inhabitants.
Therefore, they spoke badly of ‫ארץ ישראל‬, hoping the YIdden would refuse
to go. And that is exactly what happened.
But they were all wrong.
True, perhaps the Yidden were not deserving.
But '‫ ה‬is ‫ – רב חסד‬full of loving kindness.
He will grant them ‫ארץ ישראל‬, as He had promised, even if they
don’t deserve it.
Even when people are weak in some area of ‫אידישקייט‬, Hashem will
give them opportunities to improve. He will continue to treat us all with His
loving-kindness and give us a chance to improve ourselves. We should
never despair; never give up hope. For '‫ ה‬is with us all the way.

555 Ocean Parkway / Brooklyn, NY 11218 / 718-853-8500 / [email protected]

‫איך בין א בחור וואס לערנט שוין חומש‪...‬‬
‫באולם הישיבה – ‪ - Sunday, June 10 - 10:00 AM‬כ"ז סיון תשע"ח‬

‫מזל טוב!‬

‫רפאל שמחה בערגשטיין‬
‫דובי בלאכורסקי‬

‫שמואל חיים גרינבערג‬
‫מנחם גרינבערגער‬
‫יעקב גוגענהיים‬
‫יהושע כהן‬
‫יצחק קראנץ‬
‫יוסי קרעס‬

‫יהודה אריה לענאראוויטש‬
‫יוסף חיים מוראדוב‬

‫בנימין שמואל פרובסט‬
‫נתן רוטמאן‬
‫שמעון רוז‬

‫זאבי שלאנגער‬
‫אוריאל סטרה‬
‫יעקב שטיינבערג‬

LUNCH MENU

Week of June 10-14

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY
CHICKEN SOUP BEAN SOUP SPLIT PEA SOUP
VEG.SOUP ONION SOUP MEATBALLS BAKED ZITI POTATO KUGEL
SPAGHETTI CORN TUNA SALAD
MACARONI GRILLED CHEESE PICKLES MIXED FRUIT SLICED CUCUMBERS
PEARS PEACHES
COTTAGE CHEESE LETCHO

CARROT STICKS GRAPEFRUIT

PEACHES

All meals are served with bread and milk/juice.
Please be advised that this menu may be changed as needed

Mazel Tov! ‫הר' רינגל‬

Rabbi Chanoch Posy on the wedding of his Shua Stern
daughter Rafael Zev Donat

Daniel Blatt
‫הר' גאלדשטיין‬

‫ – תלמיד השבוע‬Levi Goodstein

‫ – תלמיד השבוע‬Akiva Taub

‫ – כתר שם טוב‬Dov Stern

‫הר' לימון‬

Menachem Gruenbaum
Zev Fuchs

‫שבע‬-‫לזכות רפואה שלימה חי' מלכה בת בת‬

Is it permissible to stay in a hotel on Shabbos that has an energy saving system utilizing sensors?
Many hotels have energy saving systems that utilize sensors to switch on the air conditioner,
lights and other electronics upon the entrance of a person into the room, which the person
entering the room may not be aware of. It would be prohibited to enter a room equipped with
this type of sensor on Shabbos unless the system is turned off.
Is it permissible to receive an item from a non-Jew, or give an item to a non-Jew, in an area that
is not enclosed in an eruv?
If a non-Jew brings an item to one’s home on Shabbos, the item may not be taken directly from
the non-Jew. Rather, the item should be put down by the non-Jew. In addition, one should
specifically have in mind not to be koneh the item until after Shabbos.
If a non-Jew is in your home, it is forbidden to hand an item to him, or to even place an item in
front of him, if he will take it outside an area enclosed by an eruv. One may give a non-Jew an
amount of food that he would normally eat, even if he may decide to take it outside. In the
situation where the non-Jew would become offended or upset, it is permissible to place the item
in front of him, but one should refrain from actually handing the item to him.
When holding an item in one’s hand while in a private domain, one may not extend the item into
a public domain (or vice versa, from a public domain into a private domain) even if one does not
put the item down.
Notes regarding to Shabbos clothing: Clothing worn on Shabbos should be freshly laundered.
Therefore, one should not wear the same shirt for a number Shabbosim in succession without
laundering, or on multiple days of Yom Tov if the clothing aren’t still clean. Poskim write that one
should refrain from wearing Shabbos clothes on an ordinary weekday, since this detracts from the
honor of Shabbos.

CLASSROOM GRADE 3– RABBI SILVER
CLIPPINGS
We are in the midst of ‫ חזרה‬of ‫ספר לשון‬
‫התורה‬. We are planning a gala ‫ סיום‬for next
week ‫ אי"ה‬on ‫מסכת ברכות‬. The boys are very

excited to collect their lottery tickets.

GRADE 2 – RABBI GOLDSTEIN GRADE 5– RABBI STEINBERG

This week we reviewed close to 300 ‫ לשון הקודש‬words and We are now finishing ‫פרשת בהר‬. The class is
‫שרשים‬. We also reviewed ‫ אותיות השימוש‬prefixes and suffixes. enjoying the ‫ שמיטה‬booklet created by Rabbi
We discussed about refraining from ‫לשון הרע‬, always thinking
Shimon Grama. We are looking forward to
before talking! our ‫ סיום‬next week ‫אי"ה‬.

GRADE 7 – RABBI KAUFMAN GRADE 3 – RABBI LIEMAN

‫בשעה טובה ומוצלחת סיימנו מס' מכות ומצפים‬ We celebrated our ‫ סיום‬on ‫ פרשת שמות‬and are
!‫לסיים בסוף הזמןץ מזל טוב‬ already up to ‫ שביעי‬in ‫פרשת וארא‬. We are
completing our ‫ קוני עולם‬Middos Program,
GRADE 4 – RABBI ROSENBERG having stressed ten important ‫ מדות‬in the

Our class celebrated the ‫ סיום‬of yet another ‫ פרשה‬with course of the year. We’re learning the final ‫פרק‬
a brunch ‫סיום‬. ‫!מזל טוב‬ of ‫ מסכת ברכות‬and allotting extra time to allow

the boys to recite ‫ משניות‬inside or ‫בעל פה‬.

GRADE 6 – RABBI PEARL WAITING FOR THE YESHIVA BUS!

Barbecue siyum on ‫ מסכת פסחים‬at the

Bergman home in conjunction with the trip
for winning the ‫ ידיעות כלליות‬project.

GRADE 3 – MISS PINKOVICS CLASSROOM
CLIPPINGS
Congratulations to third grade on our
script party!!!!! We completed the script
alphabet and we are so proud of all the
boys that completed their handwriting

books!!!

Congratulations to Yaakov
Blumemkrantz on completing the

Math Path!!!

GRADE 2 – RABBI RINGEL

A talmidim are really getting the hang
of reading ‫רש"י‬.

PRE SCHOOL
PRECIOUS MOMENTS

FOR THE LETTER '‫ט‬
EFRAIM’S ‫ טאטי‬CAME AND

HE GAVE OUT ‫ ט‬AFFIES
ELISHA CAME WITH A ‫!טלית‬

OUR TRIP TO THE
POLICE STATIONALL PARSHA RESPONSES SHOULD BE SUBMITTED TO RABBI SILVER BY MONDAY. NEW FOR
KINDERGARTEN
ALL TALMIDIM WHO RETURNED THE ANSWERS WILL GET A SPECIAL TOKEN.
THROUGH
THE MORE TOKENS YOU GET THE GREATER THE REWARD! GRADE 2

‫ פ' בהעלותך‬Answer:

Why was ‫ מרים‬zoche that all of ‫ כלל ישראל‬waited for her
to heal? )‫(רש"י פרק יב' פסוק טו‬
She was rewarded because she waited for Moshe to see
what would happen to him when he was put into the river

‫ פ' שלח‬Question: GRADES NEW FOR
KindergartenKI-N2DERGARTEN
All Grades
DRAW OR CREATTGEHRRAODUEG2H
Why is the ‫ פרשה‬about the spies written immediately after the A PARSHA
‫ פרשה‬of Miriam’s ‫?צרעת‬
RELATED PICTURE
OR PROJECT

Name __________________________ Grade____ Room #_____

TALMIDIM WHO RESPONDED TO OUR PARSHA QUESTIONS: ‫פ' בפר'אששילחת‬
YEHUDA BINAMINOV, YOSEF BINAMINOV, MOSHE YECHIEL BINAMINOV, ELI BARUCH, DANI
STEINBERG, CHAIM YEHUDA GOTTESMAN, FISHEL RUBINSTEIN, MOSHE KOHANSION, DAVID
STEINBERG, ARI SORIASKY, YEHUDA SAMUEL, BINYOMIN PROBST, YOSSI GADAYEV, CHAIM
LEBOWITZ, AHRON PROBST, AVICHAI RAMBOD, ABE BISTRITZKY, YOSEF BARZILAY, YISROEL
MILLER, MENACHEM GRUENBAUM, SHIMON EISENSTADT, ELI NUSSBAUM, YOSEF GREENBERG,

MAYER OZER GREENBERG, BINYOMIN GREENBERG, SHMUEL CHAIM GREENBERG

All Grades

What is ‫?שכר הליכה‬

Name __________________________ Grade____ Room #_____

Answers to ‫פרשת בהעלותך‬:
What is ‫ – ?שעטנז‬It is forbidden by the ‫ תורה‬to wear a garment that has
wool and linen together.


Click to View FlipBook Version