The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by [email protected], 2018-05-31 16:11:47

P' Bhaaloscha

P' Bhaaloscha

‫בקשר‬ ‫פרשת בהעלותך‬

THECONNECTION 8:05 ‫זמן הדלקת נרות‬

B’KESHER ‫בס"ד‬

Dear Parents,
'‫אבות ב‬....‫היום קצר והמלאכה מרובה‬
As the end of the school is rapidly approaching our talmidim are actively pursuing new ‫לימודים‬. Thank

you to our Rebbeim that infuse an enthusiasm that is usually a hallmark of the beginning of the school
year. It is a true feeling of "‫"בהעלותך הנרות‬. Our talmidim aspire to go higher. They are fortunate to
do it in the best environment! Continued ‫!נחת‬
!‫א גוט'ן שבת‬

Lessons From the Parsha… ‫פ' בהעלותך‬

By: HaRav Chaim Ahron Goldstein

.'‫ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה וגו‬
.)‫להגיד שבחו של אהרן שלא שינה (רש"י‬

Rashi says that the posuk to teach us the praise of Aharon
Hakohen that he never changed from Hashem’s command.

The '‫ ספרים הק‬ask, what does ‫ רש"י‬want to teach us? Any
simple Yid that gets instructions by Hashem to do something, is it
not self-understood he would do as commanded? What is the big
deal that the great tzadik ‫ אהרן הכהן‬did not change and did as he
was told?!

The Tzadik Harav Mendel of Linsk ‫זצ"ל‬, answers; Usually when
a person performs a new ‫מצוה‬, something he never did or something
he hasn’t done in a long time, he does it with great excitement and
geshmak, however after doing it many times, he does it ‘on
automatic’…

Let’s think about it. We have the ‫ זכות‬to light the ‫ מנורה‬8 days
a year and ‫ נרות שבת‬every week. Do we still light with the same ‘bren’
as we did the first time?

‫ אהרן הכהן‬lit the ‫ מנורה‬every single day - for forty years - as
if was the first time he was privileged of doing this ‫!מצוה‬

The ‫ מצוה‬of ‫ פטר חמור‬redeeming a first born donkey,
doesn’t happen too often. A number of years ago, ‫ ירושלים‬residents
gathered to watch this once in a lifetime ‫מצוה‬. We can well imagine
how the farmer made the ‫ ברכה‬of ‫ פדיון פטר חמור‬with great ‘bren’ and
‫ התלהבות‬saying the ‫ ברכה‬out loud and slowly all emotional of the
great ‫ זכות‬.he has to perform this rare ‫מצוה‬. However when the
farmer was given a glass of water to drink, the ‫ ברכה‬of ‫ שהכל‬he made
was said very plain and fast with no thrill or warmth!

At Yeshivah Torah Temimah, one can witness that at this point
of the year the Rebbeim and Talmidim act as if it is the very
beginning of the year, with the same ‘bren’ and geshmak. It can well
be compared the ‫ נרות חנוכה‬where we are ‫ – מוסיף והולך‬we do light
an additional candle every day.

May we be ‫ זוכה‬to the flame of Torah U’mitzvos should
influence on us and our children, and bring the ‫גאולה שלמה‬.

555 Ocean Parkway / Brooklyn, NY 11218 / 718-853-8500 / [email protected]

LUNCH MENU

Week of June 3-7

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY
VEGETABLE SOUP BEAN SOUP CHICKEN SOUP PEA SOUP VEGETABLE SOUP
PIZZA BAGELS FISH STICKS BURGERS PIZZA CHOLENT
VEGETABLE SALAD MASHED POTATOES FRENCH FRIES CORN KISHKE
APPLESAUCE SLICED CUCUMBERS PICKLES SLICED PEACHES CARROT STICKS
PEARS APPLESAUCE

All meals are served with bread and milk/juice.
Please be advised that this menu may be changed as needed

Mazel Tov! ‫הר' רינגעל‬
Eliezer Bregman
Morah Leah Pinkovics on a new grandson
Yaakov Suval
Yosef and Eli Steinberg on their sister’s ‫הר' גאלדשטיין‬

wedding ‫ – כתר שם טוב‬Yehuda Pollak
‫ – כתר שם טוב‬Yisroel Rafian
Tzviki Zilberberg on his brother’s engagement ‫ – כתר שם טוב‬Shabsi Weiss

Dovi Loketch on his uncle’s wedding ‫ הר' לימון‬- Levi Rosenfeld

‫הנחת תפילין‬ ‫ הר' זילבער‬- Elisha Weiss

Eli Herczl,Mayer Ozer Greenberg,
Dovi Nelkenbaum, Malkiel
Hershkowitz

‫שבע‬-‫לזכות רפואה שלימה חי' מלכה בת בת‬
Is it permissible to sort a pile of seating cards, either in alphabetical or table
seating order?
It is only permissible to do so within the time frame necessary for the upcoming
meal preparation.
Is it permissible to read advertisements?

It is not permissible to read advertisements. Moreover, magazines and brochures
that contain only advertisements are Muktze (Kli Shemilachto l’Issur) and are only
permitted to be handled for their use or use of their place.
Additional notes pertaining to reading a newspaper:
One should not read the news in a newspaper if it saddens him. In addition, one
may not read the economic material that is relevant to personal finances, or cooking
related material for the purpose of acquiring cooking methods or ideas.
Is it permissible to wear a hospital bracelet or an ID card (as doctors
commonly wear) outside an eruv?

Since a hospital bracelet and an ID card are not ornaments, they may not be worn.
In addition, it is not permissible to wear an item around one’s neck attached to a
string if the string is not an ornament, but rather merely a means of securing the
item hanging from it, such as binoculars, glasses, or a pouch.

‫מתיבתא סיום‬

RABBI YAAKOV CHOEKA, MENAHEL
DIVREI PSICHA

HARAV SHIMSHON SHERER
GUEST SPEAKER

SHRAGA FEIVEL WOLF, DIVREI TORAH ‫שישו‬
‫ושמחו‬
‫סיום מסכת גיטין‬ ‫בשמחת‬
SHLOMO NACHMAN ‫התורה‬

RAFIAN ‫חזק‬
‫דברים אחדים‬ ‫חזק‬
YECHIEL LEVINE !‫ונתחזק‬

CLASSROOM
CLIPPINGS

GRADE 3 – RABBI LIEMAN

‫ התמדה‬MARATHON PARTICIPANTS – ALL WINNERS!
Yehuda Bimaninov, Yakov Blumenkratnz, Aron Goldstein, Moshe Jaffa, Mordechai

Samuel, Gedalya Tversky, Aryehd Baruch,Yehdua Mendelsohn, Dovid Rafian,
Shalom Schon, David Steinberg, Shmuel Dorfman, Zev Fuchs, Avi Goldschmidt,

Chaim Yehuda Gottesman, Aaron Odzer

GRADE 3 – RABBI SILVER

We began ‫ חזרה‬on '‫משניות פרק ו‬. This

week we had our monthly Chinese

Auction. All boys won prizes!

GRADE 6– RABBI PEARL

The class worked hard on the ‫ידיעות‬
‫ כלליות‬proramand scored the highest
on the test from all of the 6th, 7th and
8th grade classes. 11 boys received a

90% or above. Congratulations!

GRADE 8 – RABBI
SCHELLENBERG

Mazel Tov on finishing the first two
‫ פרקים‬of ‫ !מסכת מכות‬Our class was

treated to a wonderful trip!

GRADE 2 – MRS. MOSKOWITZ CLASSROOM
CLIPPINGS
We finished our Times Tables in Math and
we were treated to a Pizza Party
Celebration!

GRADE 2 – RABBI GOLDSTEIN

This week we learned about doing ‫מצות‬, learning and davening
with the same ‫ געשמאק‬as if it was for the 1st time!
"‫"בכל יום יהיו בעיניך כחדשים‬

GRADE 5 – RABBI STEINBERG

We are looking forward to our ‫ סיום‬on ‫גמרא‬

nextthwiseweeke. kW. TehhaandkayogureRaatbtrbipi RtaopMaGpaRorirAnteDfoPEra5rk– RABBI MILSTEIN

arranging it. See pictures of our trip!

HELP OUR
YESHIVA
SEND IN YOUR
BOX TOPS!PRE SCHOOL
PRECIOUS MOMENTS

OUR TRIP
TO THE
FIRE STATION

ALL PARSHA RESPONSES SHOULD BE SUBMITTED TO RABBI SILVER BY MONDAY. NEW FOR
KINDERGARTEN
ALL TALMIDIM WHO RETURNED THE ANSWERS WILL GET A SPECIAL TOKEN.
THROUGH
THE MORE TOKENS YOU GET THE GREATER THE REWARD! GRADE 2

‫ פ' נשא‬Answer: GRADES NEW FOR
KindergartenKI-N2DERGARTEN
Why was ‫ שבט יששכר‬chosen to bring their ‫ קרבן‬the 2nd, after
‫(רש"י פרק ז' פסוק יט) ?שבט יהודה‬ DRAW OR CREATTGEHRRAODUEG2H
A PARSHA
‫ שבט יששכר‬were great ‫ תלמידי חכמים‬and it was their idea that
the ‫ נשיאים‬should bring the gifts. RELATED PICTURE
OR PROJECT
‫ פ' בהעלותך‬Question:

All Grades

Why was ‫ מרים‬zoche that all of ‫ כלל ישראל‬waited for her
to heal? )‫(רש"י פרק יב' פסוק טו‬

Name __________________________ Grade____ Room #_____

TALMIDIM WHO RESPONDED TO OUR PARSHA QUESTIONS:
YOSEF GREENBERG, MAYER OZER GREENBERG, SHMUEL CHAIM GREENBERG, BINYOMIN
GREENBERG, CHAIM LEBOWITZ, BINYOMIN PROBST, DOVID STEINBERG, AHRON PROBST,
YEHDUA SAMUEL, DANI STEINBERG, CHAIM YEHUDA GOTTESMAN, AVRAHAM CHAIM

MIKHLI, YOSEF BINAMINOV, YEHDUA BINAMINOV, MOSHE YECHIEL BINAMINOV

‫פ'פ'בבהרעאלושיתךת‬

All Grades

What is ‫?שעטנז‬

Name __________________________ Grade____ Room #_____

Answers to ‫פרשת נשא‬:
What is ‫ – ?תרגום אונקלוס‬The Aramic translation of the ‫תורה‬. It was
written by ‫אונקלוס הגר‬.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Çiğdemin Sesi Aylık Online Dergi-Haziran2018
Next Book
06/01/2018 ISSUE 22