The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แฟ้มสะสมผลงานครูหมิว 64

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kiku_tomoko, 2022-03-31 00:31:36

แฟ้มสะสมผลงานครูหมิว 64

แฟ้มสะสมผลงานครูหมิว 64

นางสาวรดาริน คงแสง
ตาแหน่ง ครู

โรงเรียนขจรเกียรตพิ ฒั นา
50/6-7 ถนนเจ้าฟ้ าตะวนั ตก

ตาบลวชิ ิต อาเภอเมือง
จงั หวดั ภเู ก็ต 83000

บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาทมี่ ีหน้าทปี่ ฏิบตั กิ าร
สอน หรือส่งเสริม สนับสนุนการสอนในสถานศึกษา ล้วน
แล้วแตเ่ ป็ นผูท้ มี่ ีความสาคญั อยา่ งยิ่งเพราะต้องมีหน้าทสี่ ่งเสริม
การเรียนร้ขู องผเู้ รียน ท้งั การทาหน้าทหี่ ลกั เกี่ยวกบั การเรียน
การสอน และส่งเสริม พฒั นาพฤตกิ รรม ของผูเ้ รียนดว้ ย
กระบวนการทเี่ ชื่อถอื ได้ พร้อมท้งั คอยเอาใจใส่ดแู ลพฤตกิ รรม
ทไี่ มเ่ หมาะสมรว่ มกบั ชุมชน สถาบนั ทางการศึกษา หรือแหลง่
การเรียนร้ตู า่ งๆ อยเู่ สมอ

ดงั น้ ันเพอื่ เป็ นการเสนอผลการปฏิบตั งิ านและพฒั นางาน
ให้เห็นเป็ นรปู ธรรมชดั เจน ผจู้ ดั ทาจงึ ไดร้ วบรวมและจดั ทา
แฟ้ มสะสมผลงานข้ึนโดยการนาขอ้ มลู ทไี่ ดจ้ ากการปฏิบตั งิ าน
ในดา้ นตา่ งๆ

ซ่ึงผลจากการรวบรวมขอ้ มลู ในคร้งั น้ีน้ ัน นอกจากมี
ประโยชน์ กบั ผูจ้ ดั ทาซ่ึงสามารถนาไปใช้ประเมินตนเองจาก
งานทผี่ า่ นมาเพอื่ นาไปปรบั ปรงุ แก้ไขและวางแผนงานทจี่ ะ
จดั ทาไปในอนาคตตอ่ ไปแล้ว ยงั เป็ นประโยชน์ แกผ่ สู้ นใจ
ทว่ั ไปทปี่ ระสงค์ศึกษารปู แบบการพฒั นางานอยา่ งเป็ นระบบ
เพอื่ นาไปส่กู ารพฒั นางานของตนเองให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่ งข้ ึ นไป

PROFILE
ประวตั สิ ่วนตวั

EDUCATION
ประวตั กิ ารศึกษา

ACTIVITIES
กิจกรรมทเี่ ขา้ รว่ ม

CERTIFICATES
เกียรตบิ ตั รทไี่ ดร้ บั

ประวตั สิ ่วนตวั (Profile) ประวตั คิ รอบครวั (Family)
ชื่อ : นางสาวรดาริน นามสกุล : คงแสง บดิ าชื่อ : นายสุวทิ ย์ คงแสง
อาชีพ : รบั ราชการ
ชื่อเลน่ : หมิว อายุ 31 ปี
เกิดวนั ที่ : 21 พฤศจกิ ายน 2533

หมเู่ ลอื ด : AB สญั ชาติ : ไทย เบอร์โทรศพั ท์ : 0806983913
เช้ือชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ มารดาชื่อ : นางจติ สุภา คงแสง
ชื่อหน่วยงานทปี่ ฏิบตั ิ : อาชีพ : แมบ่ า้ น
โรงเรียนขจรเกียรตพิ ฒั นา เบอร์โทรศพั ท์ : 0848389044
ทอี่ ยปู่ จั จบุ นั : 37/2 หมู่ 1
เริ่มทางานวนั ที่ : 16 เมษายน 2556 ต.วงั วน อ.กนั ตงั จ.ตรงั
ความสามารถพเิ ศษ : พธิ กี ร
ช่องทางการตดิ ตอ่ (Contact)
คตปิ ระจาใจ : ความพยายามไมเ่ คยทา Line : 0618155179
ร้ายใคร
ทอี่ ยปู่ จั จบุ นั : 9/94 ถ.ศกั ดเิ ดช ซ.1
ต.ตลาดเหนื อ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภเู ก็ต

Facebook : Radarin miw

Tel : 0618155179

E-Mail : [email protected]

ปี การศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6
2545 โรงเรียนประชาวทิ ยา

ปี การศึกษา มธั ยมศึกษาปีที่ 6
2551 โรงเรียนจ๋งุ ัวั โซะเซียว

ปี การศึกษา มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ภเู ก็ต
2555 วทบ.ชีววทิ ยาประยกุ ต์

ปี การศึกษา ป.บณั ฑิ ตวชิ าชีพครู

2562 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั สรุ าษฎร์ธานี

ประวตั กิ ารทางาน

ปี การศึกษา ตาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ลกั ษณะงานที่ ระยะเวลา
ปฏิบตั ิ

2556 ครปู ระจาช้นั ป.1/10 โรงเรียนขจรเกียรตพิ ฒั นา สอนวชิ า 1 ปี
2557 ตา่ งๆ 1 ปี
2558 1 ปี
2559 ครูประจาช้นั ป.1/10 โรงเรียนขจรเกียรติพฒั นา สอนวชิ า 1 ปี
2560 ตา่ งๆ 1 ปี
2561 1 ปี
2562 ครปู ระจาช้นั ป.1/9 โรงเรียนขจรเกียรตพิ ฒั นา สอนวชิ า 1 ปี
ตา่ งๆ

ครปู ระจาช้นั ป.3/5 โรงเรียนขจรเกียรตพิ ฒั นา สอนวชิ า
ตา่ งๆ

ครปู ระจาช้นั ป.3/5 โรงเรียนขจรเกียรติพฒั นา สอนวชิ า
ตา่ งๆ

ครปู ระจาช้นั ป.3/5 โรงเรียนขจรเกียรติพฒั นา สอนวชิ า
ตา่ งๆ

ครปู ระจาช้นั ป.6/5 โรงเรียนขจรเกียรตพิ ฒั นา วทิ ยาศาสตร์
ภาษาไทย

2563 ครปู ระจาช้นั ป.6/5 โรงเรียนขจรเกียรติพฒั นา วทิ ยาศาสตร์ 1 ปี
ภาษาไทย

2564 ครปู ระจาช้นั ป.4/6 โรงเรียนขจรเกียรติพฒั นา 1 ปี
วทิ ยาศาสตร์

ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน

ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน

สอนวชิ าวทิ ยาศาสตร์
ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 4

ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน

สอนวชิ าวทิ ยาศาสตร์
ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 4

ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน

สอนวชิ าวทิ ยาศาสตร์
ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน

สอนวชิ าวทิ ยาศาสตร์การทดลอง
ช้นั อนบุ าล 3

ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน

สอนวชิ าภาษาไทย
ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 4

รางวลั ทภี่ าคภมู ิใจ

ไดร้ บั คดั เลอื กรบั รางวลั
ครเู อกชนดเี ดน่

ประจาปี 2565 กระทรวงศึกษาธกิ าร
งานวนั การศึกษาเอกชน ประจาปี 2564

รางวลั ทภี่ าคภมู ิใจ

แขง่ ขนั Science Show
ไดร้ บั รางวลั เหรียญทอง
เป็ นตวั แทนโรงเรียนเอกชนจงั หวดั ภเู ก็ต
ไปแขง่ ขนั ตอ่ ระดบั ภาค

รางวลั ทภี่ าคภมู ิใจ

กิจกรรมทเี่ ขา้ รว่ ม

กิจกรรมทเี่ ขา้ รว่ ม

กิจกรรมทเี่ ขา้ รว่ ม

กิจกรรมทเี่ ขา้ รว่ ม

CERTIFICATES
เกียรตบิ ตั รทไี่ ดร้ บั

CERTIFICATES
เกียรตบิ ตั รทไี่ ดร้ บั

จากการแขง่ ขนั

CERTIFICATES
เกียรตบิ ตั รทไี่ ดร้ บั

CERTIFICATES
เกียรตบิ ตั รทไี่ ดร้ บั

CERTIFICATES
เกียรตบิ ตั รทไี่ ดร้ บั

CERTIFICATES
เกียรตบิ ตั รทไี่ ดร้ บั


Click to View FlipBook Version