The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

614102504 กานต์ธิดา... (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by karntida_keaw, 2021-11-01 05:45:40

614102504 กานต์ธิดา... (1)

614102504 กานต์ธิดา... (1)

หน่วยการเรียนร้ทู ่ี 2 Fashion for word

แผนการจัดการเรยี นรู้ 3/3

เรื่อง Past simple tense ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 3/3

ชือ่ รายวิชา ภาษาองั กฤษพื้นฐาน (อ 22101) ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2564

สอนวันท่ี 28 กรกฏาคม 2564 เวลา 50 นาที

ครผู ้สู อน นางสาวกานต์ธิดา แตงอวบ โรงเรยี นบา้ นลาดวิทยา

จดุ ประสงค์การเรียนรู้
3.1 อธบิ ายโครงสรา้ งของ Past simple tense ไดถ้ กู ตอ้ ง(K)
3.2 แตง่ ประโยคในรปู แบบของโครงสรา้ ง Past simple tense ไดถ้ กู ต้อง(P)
3.3 มวี นิ ยั ใฝเ่ รียนรู้ มงุ่ มัน่ ในการทำงาน (A)

กระบวนการจัดการเรียนรู้
(ขน้ั นำ) Warm up 5 นาที
1. ครแู นะนำตวั กบั นกั เรยี น
Ex. S: Good morning teacher.
T: Good morning students. How are you today ?
S: I’m fine, thank you. How are you?
T: I’m very well, Thank you. Sit down, please.
2. ครใู หน้ ักเรยี นชว่ ยกันดูรปู ภาพแล้วตอบคำถามทคี่ ุณครูถามวา่ 2 รปู ภาพนร้ี ูปภาพไหนเปน็ รปู ภาพ
ซ้ายหรือขวารปู ไหนที่เปน็ รูปภาพในอดีต

3. ครูใหน้ กั เรยี นดวู ีดโี อทเ่ี ป็นสถานการณเ์ ก่ียวกบั ในเร่ืองของ Past simple tense แลว้ ให้นกั เรยี น
ช่วยกนั เดาวา่ สถานการณ์ท่ยี กตวั อย่างมาให้ เปน็ สถานการณ์เก่ยี วกบั ปัจจุบัน อดตี หรอื อนาคต
https://youtu.be/XV716wDmKAs

4. ครถู ามนกั เรยี นวา่ สถานการณ์ในวีดีโอนี้มีเนอ้ื หาทเ่ี ป็นเหตุการณ์แบบใดเป็น Present, Past, Future

(ขนั้ นำไปใช้) Presentation 15 นาที

1. ครูเฉลยว่าวดี โี อทีน่ ำมาใหด้ ูเป็นเรอ่ื งราวเกยี่ วกบั อดีต

2. ครอู ธิบายความหมายของ Past simple tenseและยกตัวอยา่ งสถานการณ์ทเ่ี ปน็ อดตี ให้นกั เรียน

ฟงั พร้อมทัง้ แปลความหมาย โดยมโี ครงสร้างประโยคคือ Subject + Verb 2

Ex. We cleaned the house last month. (พวกเราทำความสะอาดบ้านเมือ่ เดือนท่แี ลว้ )

3. หลงั จากนั้นครูอธิบายในการใชป้ ระโยคในรปู แบบของ Past simple tense ในประโยคบอกเล่า

ปฏเิ สธ และคำถาม

4.คณุ ครยู กตวั อยา่ งคำกริยา 3 ชอ่ ง โดยจะยกตวั อย่างคำจาก Power point เรอ่ื ง Past simple

tense มา 6 คำแล้วใหน้ ักเรียนช่วยกันผนั verb โดยจะแบ่งเป็น กริยา 3ช่องแบบไมป่ กติ (Irregular Verb) 3

คำกบั กริยา 3 ชอ่ งปกติ (Regular verb) 3 คำ

Ex. (Irregular Verb) (Regular verb)

eat ate eaten กิน cry cried cried = รอ้ งไห้

fall fell fallen ล้ม decide decided decided =ตดั สิน

fly flew flown บิน, นัง่ เครือ่ งบิน die died died = ตาย

5. ครูขึน้ คำทบี่ อกเวลาท่บี ่งบอกความเปน็ Past simple tense ให้นกั เรียนดูจำนวน 10 คำ

ten seconds ago Five minutes ago

Three days ago one month ago

four years ago last hour

last night last Monday

last Tuesday last month

6. ครยู กตวั อย่างประโยคจากPower point มา 3 ประโยค ในเรอ่ื งของ Past simple tense จากนัน้
ครูให้นักเรยี นสังเกตคำทีเ่ ปน็ Key word ของ Past simple tense แลว้ ใหน้ กั เรียนชว่ ยกันตอบพร้อมทัง้ ครู
เขยี นคำท่ีเปน็ Key word ที่บง่ บอกความเป็น Past simple tense ไปพร้อมกนั

1.They danced last night.
2. Two Cats died last year.
3. He bought a computer last Sunday.
(ข้ันฝึก) Practice 10 นาที
1.ครใู ห้นกั เรียนทำใบงานท่ใี ห้หาทีเ่ ปน็ คีย์เวริ ด์ ของ Past simple tense จำนวน 10 ประโยค พร้อมท้ัง

เขียนคำตอบลงในช่องวา่ งไปพรอ้ มกัน

(ขั้นนำไปใช้) Production 10 นาที
1. ให้นกั เรยี นเขยี นประสบการณข์ องตัวเองท่เี คยทำไปแล้วในรปู ประโยคทเี่ ปน็ Past simple tense

พรอ้ มท้ังเขียนประโยคมาทั้งหมด 5 ประโยค
(ขน้ั สรปุ ) Wrap up 10 นาที
1.นักเรยี นและครูมีการรว่ มสรุปและอภิปรายสิง่ ที่ไดจ้ ากการศึกษาเรยี นร้ใู น power point
2. ครูชแ้ี จงกติกาให้นักเรียนเลน่ เกมเกยี่ วกับ Past simple tense เพื่อเปน็ การทบทวนความรู้
โดยกจิ กรรมทบทวนความรู้มีช่อื วา่ ลกู บอลหรรษา แกะหาประโยค โดยจะแบ่งนักเรียนออกเป็นสอง

ทีมโดยแบ่งตามแถวทนี่ ั่งและมีลูกบอลให้ทงั้ หมด 18 ลกู ให้เล่น 2 รอบ โดยเล่นรอบละ 9 ลูกในแต่ละลกู น้ันจะ
มีประโยคหนง่ึ ประโยค ในแต่ละรอบจะมเี พลงเป็นตวั กำหนดเวลา เมือ่ เวลาใดท่เี พลงหยุดแล้วลูกบอลอยู่ท่ีใคร
คนน้นั จะต้องแกะลูกบอลแลว้ ตอบคีย์เวิดทีเ่ ป็นคำของ Past simple tense ให้ถกู ต้องโดยการเล่นท้ังสองรอบ
ทีมใดทลี่ ูกทีมของตวั เองตอบได้เยอะที่สดุ ฝา่ ยนัน้ เป็นผู้ชนะ

ทฤษฎีท่ีใช้ในการจดั การเรียนการสอน
1.ทฤษฎที ี่เรียกว่า The Grammar-Translation Method (วธิ ีสอนแบบเนน้ ไวยากรณ์และ
การแปล )

ในสว่ นของแผนการสอนเร่อื งน้สี งิ่ ที่เนน้ คือ ในเร่ืองของไวยากรณ์เร่ืองเหตุการณ์ทเี่ กย่ี วข้องในอดตี หรอื
ทเี่ รยี กวา่ Past simple tense ท่ีเปน็ ทฤษฎีน้เี พราะว่าในการสอนคาบนจ้ี ะเปน็ วิธีสอนแบบเน้นไวยากรณ์และ
การแปลจะเปน็ วธิ ที เ่ี นน้ ใหผ้ ูเ้ รียนรกู้ ฎของไวยากรณ์และสามารถแปลประโยคหรอื บทความจากภาษาแม่เปน็
ภาษาเปา้ หมายหรือสามารถแปลจากภาษาเป้าหมายเป็นภาษาแม่ได้ถูกต้อง โดยจะเห็นว่าในในข้ันของ
Presentation ในแผนนสี้ ว่ นมากจะเนน้ การอธบิ ายจากรูปประโยคและมีการแปลประโยคใหน้ กั เรยี นฟัง

2.ทฤษฎที ี่เรียกวา่ Cooperative Learning(การจัดการเรยี นรูแ้ บบรว่ มมอื )

ในสว่ นของแผนการสอนเรอ่ื งนี้สงิ่ ท่เี นน้ คือ การเน้นใหผ้ เู้ รยี นมีสว่ นร่วมขระท่ีเรยี นหรือจะเรยี กว่าให้
ผ้เู รียนเป็นศนู ย์กลาง ในแตล่ ะข้ันตอนของการสอนจะมีในเรอ่ื งของการเรยี กถามหรอื สร้างกจิ กรรมท่ใี ห้
นักเรยี นให้ความร่วมมืออยา่ งเช่น ในแผนจะเป็นในสว่ นของการให้เดก็ ชว่ ยตอบคำถามรปู ภาพ การผันกรยิ า 3
ชอ่ ง,การแปลประโยคจากภาษาอังกฤษเปน็ ภาษาไทย เปน็ ตน้ เพอ่ื ใหผ้ ูเ้ รียนได้มสี ่วนรว่ มในบทเรียนหรือมี
แรงจูงใจในการเรียนทม่ี าพร้อมกบั การแทรกกิจกรรมเขา้ ไปเพื่อให้ความรู้

3 ในส่วนของทฤษฎีการเรียนรู้ที่เปน็ ตวั บุคคล

คือ ทฤษฎีการเรยี นรู้แบบการวางเงื่อนไขของสกนิ เนอร์ (B.F. Skinner) โดยทฤษฎีนจ้ี ะเน้นในเรื่อง
การใชเ้ สรมิ แรง (Reinforcement)ทุกขน้ั ตอนของการจดั กจิ กรรม ครูควรให้การเสรมิ แรง โดยการชมเชยหรอื
ให้แรงจูงใจ โดยวธิ ีการต่าง ๆโดยในแผนการสอนจะเป็นในขนั้ ตอนของการทำกิจกรรมการเรียกถามหรือ
แมก้ ระทง่ั การตอบคำถามของนักเรียน


Click to View FlipBook Version