The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by all.slp.sdu, 2021-10-25 05:18:11

ทำเนียบรุ่น

ทำเนียบรุ่น

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวทิ ยาลัยสวนดุสติ
รวมกบั

กรมคมุ ครองสทิ ธิและเสรภี าพ กระทรวงยตุ ิธรรม

ทำเนยี บ

หลักสตู รการไกลเ กล่ียขอพพิ าท

ตามพระราชบัญญตั ิการไกลเกลย่ี ขอ พิพาท พ.ศ. 2562

(ท่ี กพยช. รับรอง) รนุ ที่ 1โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ิต
รวมกบั

กรมคมุ ครองสิทธิและเสรภี าพ กระทรวงยตุ ิธรรม

กำหนดการอบรม
หลกั สูตรการไกลเกลี่ยขอพพิ าท

ตามพระราชบญั ญัติการไกลเกลย่ี ขอพพิ าท พ.ศ. 2562

(ที่ กพยช. รบั รอง) รุนที่ 1
โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวทิ ยาลัยสวนดสุ ติ
รว มกบั

กรมคุมครองสทิ ธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุ ธิ รรม

Çѹ à´Í× ¹ »‚ àªŒÒ (09.00 - 12.00 ¹.) º‹Ò (13.00 - 16.00 ¹.)

2 µØÅÒ¤Á 2564 - ¾Ô¸àÕ »´ ¡Òýƒ¡ÍºÃÁ - ¸ÃÃÁªÒµ¢Ô ͧ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
- ÀÒ¾ÃÇÁÊÒÃÐÊÓ¤ÞÑ ¢Í§¾ÃÐÃÒªºÞÑ ÞÑµÔ áÅСÒÃÇÔà¤ÃÒÐˤ ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§
3 µÅØ Ò¤Á 2564 ¡ÒÃä¡Åà‹ ¡ÅÕÂ่ ¢ŒÍ¾Ô¾Ò· ¾.È. òõöò
- »¨˜ ¨ÑÂá˧‹ ¤ÇÒÁÊÓàÃ็¨ ¢ÍŒ ·ŒÒ·ÒÂ
- á¹Ç¤Ô´ ·ÄÉ®Õ à¡่ÂÕ Ç¡ºÑ ¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÂ่Õ ¢ŒÍ¾Ô¾Ò· áÅÐÍ»Ø ÊÃä㹡ÒÃà¨Ã¨Òä¡Åà‹ ¡Å่ÂÕ
ã¹ºÃºÔ ·ÊÒ¡Å - ·¡Ñ ÉзÕ่¨Ó໹š áÅÐà·¤¹Ô¤ã¹¡ÒÃà¨Ã¨Ò
ä¡Åà‹ ¡ÅÂ่Õ ¢ÍŒ ¾¾Ô Ò· હ‹ ·¡Ñ ÉСÒÃÊÍ่× ÊÒÃàª§Ô ºÇ¡
·Ñ¡ÉСÒþ´Ù áÅп§˜ Í‹ҧµÑ§้ 㨠¡ÒõÑ้§¤Ó¶ÒÁ
¡ÒáÅÒ‹ ÇÊÃØ»áÅлÃѺà»Å่ÂÕ ¹ÀÒÉÒ¾´Ù Ï

9 µÅØ Ò¤Á 2564 - ÀÒÉÒ¡Ò¡ºÑ ¡ÒÃä¡Åà‹ ¡Å่ÂÕ ¡ÒÃÊÌҧ¤ÇÒÁÊÁÑ ¾Ñ¹¸ - ¡®ËÁÒÂÇÒ‹ ´ŒÇ¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÕ่Â
áÅкÃÃÂÒ¡ÒÈ㹡ÒÃä¡Åà‹ ¡Å่ÂÕ ¢ŒÍ¾Ô¾Ò·´ÇŒ ÂÊ¹Ñ µÇÔ ¸Ô Õ - ¤Ø³ÊÁºµÑ Ô ¨ÃÂÔ ¸ÃÃÁ¢Í§¼äŒÙ ¡Å‹à¡Å่ÂÕ
- ¡Òè´Ñ ¡ÒáѺºØ¤¤Å·Â่Õ Ò¡¡ºÑ ¡ÒÃà¨Ã¨Ò
áÅСÒèѴ¡ÒÃÍÒÃÁ³¢ ͧµ¹àͧ

10 µÅØ Ò¤Á 2564 - ¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÂ่Õ ¢ŒÍ¾Ô¾Ò··Ò§á¾‹§, ¢Ñ้¹µÍ¹¡ÒèѴ¡Ãкǹ - ½¡ƒ »¯ºÔ µÑ Ô¡ÒÃä¡Å‹à¡Å่Õ¢ŒÍ¾Ô¾Ò··Ò§á¾§‹
¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÕ่¢ŒÍ¾Ô¾Ò··Ò§á¾‹§, ¡Òúѧ¤ÑºµÒÁ¢ŒÍµ¡Å§ áÅлÃÐà´¹็ ÊÒ¸ÒóÐâ´Â㪌ʶҹ¡ÒèÓÅͧ
ÃЧѺ¢ŒÍ¾Ô¾Ò· µÒÁº·ºÒ··ËÕ่ Å¡Ñ ÊٵáÓ˹´

16 µØÅÒ¤Á 2564 - ¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÂ่Õ ¢ŒÍ¾¾Ô Ò··Ò§ÍÒÞÒ, ¢Ñ¹้ µÍ¹¡Òè´Ñ ¡Ãкǹ¡Òà - ½¡ƒ »®ºÔ ѵ¢Ô Ñ้¹µÍ¹¡Òè´Ñ ¡Ãкǹ¡ÒÃä¡Åà‹ ¡ÅÕÂ่
ä¡Åà‹ ¡ÅÂ่Õ ¢ŒÍ¾¾Ô Ò··Ò§ÍÒÞÒ, ¡ÒÃÂصԡÒÃä¡Å‹à¡ÅÂÕ่ ¢ÍŒ ¾¾Ô Ò· ¢ÍŒ ¾Ô¾Ò··Ò§ÍÒÞÒ,¡ÒÃÂµØ Ô¡ÒÃä¡Åà‹ ¡Å่ÂÕ ¢ŒÍ¾Ô¾Ò·
·Ò§ÍÒÞÒ, ¼Å¡ÒÃä¡Å‹à¡ÅÂÕ่ ¢ÍŒ ¾¾Ô Ò··Ò§ÍÒÞÒ ·Ò§ÍÒÞÒ, ¼Å¡ÒÃä¡Å‹à¡Å่ÂÕ ¢ÍŒ ¾Ô¾Ò··Ò§ÍÒÞÒ
- ½¡ƒ »¯ÔºÑµ¡Ô ÒÃÂص¢Ô ÍŒ ¾¾Ô Ò·â´Â¡ÒÃä¡Åà‹ ¡ÅÂÕ่
¢ÍŒ ¾¾Ô Ò··Ò§ÍÒÞÒ㹪¹Ñ้ ¡ÒÃÊͺÊǹ

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3ทำเนยี บ

ผูเขา รบั การอบรม
หลกั สูตรการไกลเกลีย่ ขอพิพาท

ตามพระราชบญั ญัติการไกลเกล่ียขอพพิ าท พ.ศ. 2562

(ที่ กพยช. รับรอง) รนุ ท่ี 1
โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวทิ ยาลยั สวนดุสติ
รวมกับ

กรมคุมครองสิทธแิ ละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นางจรี ะภา มลิ ินทางกรู (ทราย)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»à‚ ¡Ô´ 25 ¡Ã¡®Ò¤Á 2519

µÓá˹§‹ ·»่Õ Ã¡Ö ÉÒ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸¡Ô ÒÃÇÊÔ ÒÁÞÑ ¾¨Ô ÒóÒ
˹‹Ç§ҹ ÈÖ¡ÉÒ»Þ˜ ËÒªÒŒ §»†Ò ÊÀÒ¼Ùጠ·¹ÃÒÉ®Ã
ÊÓ¹¡Ñ §Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡Òà ÊÀÒ¼áŒÙ ·¹ÃÒÉ®Ã

·่ÍÕ Â»‹Ù ¨˜ ¨ØºÑ¹ 80 ËÁ‹Ù·Õ่4 ¶¹¹¹ÒÊǹ µ.·‹Ò¢ÒŒ Á
Í.ËÒ´ãËÞ‹ ¨.ʧ¢ÅÒ 90110

â·ÃÈ¾Ñ · 089-8762130 E-mail [email protected] Line ID jirapa milinthangkun

อาจารยส ดุ ารตั น รัตนพงษ (ปนู ม่ิ )

Çѹ/à´Í× ¹/»‚à¡´Ô 1 ¾ÄȨ¡Ô Ò¹ 2529

µÓá˹‹§ ÍÒ¨ÒÏ»ÃШÓËÅѡʵ٠Ã
˹Nj §ҹ ÃÑ°»ÃÐÈÒʹÈÒʵú³Ñ ±µÔ
ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÃÒªÀ¯Ñ ¾ºÔ ÙÅʧ¤ÃÒÁ

·Õ่ÍÂÙ‹»¨˜ ¨ØºÑ¹ 351/112 ¶.äªÂÒ¹ÀØ Ò¾ µ.ã¹àÁÍ× §
Í.àÁ×ͧ ¨.¾ÔɳâØ Å¡ 65000

â·ÃÈ¾Ñ · 089-7054901 E-mail [email protected] Line ID Thepoonimza

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมอื ง มหาวทิ ยาลัยสวนดสุ ติ
รวมกับ

กรมคมุ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุ ธิ รรม

นายวศิน สริ เิ กียรติกลุ (เค)

Ç¹Ñ /à´×͹/»‚à¡´Ô 21 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2528

µÓá˹§‹ Ãͧ»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃÇÊÔ ÒÁÞÑ ¾¨Ô ÒóÒ
˹‹Ç§ҹ ÈÖ¡ÉÒá¡Œ»Þ˜ ËÒªÒŒ §»†Ò ÊÀÒ¼ŒáÙ ·¹ÃÒÉ®Ã

Êӹѡ§Ò¹àÅ¢Ò¸¡Ô ÒÃÊÀÒ¼Ùጠ·¹ÃÒÉ®Ã

·ÕÍ่ ‹ٻ˜¨¨ºØ ¹Ñ 622/297 A Space Hideaway
Asoke - Ratchada condo ¶.ÍâÈ¡
á¢Ç§´Ô¹á´§ ࢵ´¹Ô á´§ ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10400

â·ÃÈ¾Ñ · 088-2198999 E-mail [email protected] Line ID Zerlaton

นางสาวธญั วรตั น คงนนุ (ตัก๊ แตน)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»à‚ ¡´Ô 28 ¾ÄȨԡÒ¹ 2526

µÓá˹‹§ ÍÒ¨Òû ÃШÓËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã Ã°Ñ »ÃÐÈÒʹÈÒʵÏ
˹‹Ç§ҹ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÃÒªÀ®Ñ ¾ÔºÅ٠ʧ¤ÃÒÁ

·ÍÕ่ ‹ٻ˜¨¨Øº¹Ñ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÃÒªÀ®Ñ ¾ºÔ Å٠ʧ¤ÃÒÁ
µ.¾ÅÒªÁØ ¾Å Í.àÁÍ× § ¨.¾ÉÔ ³âØ Å¡ 65000

â·ÃÈѾ· 064-4615664 E-mail [email protected] Line ID 0644615664

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวทิ ยาลัยสวนดุสิต
รวมกบั

กรมคมุ ครองสิทธิและเสรภี าพ กระทรวงยตุ ิธรรม

นางสาววงเดอื น วิชาชัย (เดือน)

Ç¹Ñ /à´×͹/»‚à¡Ô´ 19 ¡Ã¡®Ò¤Á 2512

µÓá˹‹§ ¹¡Ñ ¡®ËÁÒ ·»่Õ ÃÖ¡ÉÒ¡®ËÁÒÂ

˹‹Ç§ҹ Êӹѡ§Ò¹¡®ËÁÒÂÊÇ‹ ¹¡ÅÒ§

·Õ่Í»ً ¨˜ ¨ºØ ѹ 111/36 ¶¹¹¹ÇÁÔ¹·Ã «ÍÂ24
á¢Ç§¤Åͧ¡‹ØÁ ࢵº§Ö ¡Ø‹Á ¡·Á. 10240

â·ÃÈѾ· 092-2597713 E-mail [email protected] Line ID momyokrb

ผศ.ดร.ดงั นภสร ณ ปอ มเพชร (แปว)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»à‚ ¡Ô´ 25 ¡Ã¡®Ò¤Á 2509

µÓá˹‹§ ÍÒ¨Òû ÃШÓËÅ¡Ñ ÊµÙ ÃÃ°Ñ ÈÒʵÏ
˹Nj §ҹ
âçàÃÂÕ ¹¡®ËÁÒÂáÅСÒÃàÁ×ͧ
·่ÍÕ ÂÙ‹»¨˜ ¨Øº¹Ñ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÊǹ´ÊØ Ôµ
55 «ÍÂÊؤ¹¸ÊÇÑÊ´Ô์ 34
ࢵÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¡Ã§Ø à·¾Ï 10230

â·ÃÈѾ· 095-3636445 E-mail [email protected] Line ID superpaew

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมอื ง มหาวทิ ยาลัยสวนดสุ ิต
รว มกบั

กรมคุมครองสิทธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยตุ ิธรรม

ผศ.ดร.เศรษฐวฒั น โชควรกลุ (เปรม)

Ç¹Ñ /à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 22 ¡Ã¡®Ò¤Á 2523

µÓá˹‹§ »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒúÃËÔ ÒÃËÅ¡Ñ ÊÙµÃ
Ã°Ñ »ÃÐÈÒʹÈÒʵÃÁËÒº³Ñ ±µÔ ¤³ÐÁ¹ÉØ ÂÈÒʵÏ
˹Nj §ҹ áÅÐ椄 ¤ÁÈÒʵÏ
·Õ่Í»‹Ù ¨˜ ¨ºØ ѹ ¤³ÐÁ¹ÉØ ÂÈÒʵÃᏠÅÐ椄 ¤ÁÈÒʵÏ
ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ÃÒªÀ¯Ñ ¹¤ÃÃÒªÊÁÕ Ò

234/538 ËÁ·‹Ù Õ่ 3 µ.µÅÒ´
Í.àÁÍ× §¹¤ÃÃÒªÊÁÕ Ò ¨.¹¤ÃÃÒªÊÁÕ Ò 30000

â·ÃÈѾ· 081-8790379 E-mail [email protected] Line ID dr.prem55

ดร.วิกานดา ชัยรัตน (กานต)

Çѹ/à´Í× ¹/»‚à¡Ô´ 15 àÁÉÒ¹ 2524
µÓá˹‹§ ÍÒ¨Òû ÃШÓâ»Ãá¡ÃÁÇªÔ Ò
¨ÔµÇÔ·ÂÒ¡ÒûÃÖ¡ÉÒáÅСÒÃá¹Ðá¹Ç

˹Nj §ҹ äҳªÀФ¯Ñ ùØȤÒÃÊõÒêÊÁÕÁËÒÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ

·Í่Õ Â‹Ù»¨˜ ¨ºØ ѹ 234/506 ËÁº‹Ù ŒÒ¹ÊÃØ ¹ÒÃÇÕ ÅÔ Å ËÁÙ‹ 3
µ.µÅÒ´ Í.àÁÍ× § ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30310

â·ÃÈ¾Ñ · 081-0362298 E-mail [email protected] Line ID 0805650734

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลยั สวนดสุ ิต
รว มกบั

กรมคุม ครองสิทธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยตุ ิธรรม

นายศุภฤกษ ภมรรัตนปญ ญา (ผัก)

Ç¹Ñ /à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 2 àÁÉÒ¹ 2531

µÓá˹‹§ - ¼ÃŒÙ ºÑ ãºÍ¹ÞØ ÒµáÅм͌٠ӹÇ¡ÒÃʶҹ¾ÂÒºÒÅÃµÑ ¹àǪÊË¤Å¹Ô ¡Ô
- ¤Ã¼Ù ʌ٠͹»ÃШÓâçàÃÂÕ ¹Ê§‹ àÊÃÁÔ ÇªÔ Òª¾Õ áÅÐÇ²Ñ ¹¸ÃÃÁä·ÂÊ»Ò
- ·»่Õ Ã¡Ö ÉÒ½Ò† ÂºÃ¡Ô Ò÷ҧ¡ÒÃᾷ º¨. àÍÊáÍÅ«Õ àÁ´´¤Ô ÍÅ
- ÍÒ¨Òþ àÔ ÈÉ ÃÒÂÇªÔ Ò¡ÒÃᾷ· Ò§àÅÍ× ¡

Á.à·¤â¹âÅÂÃÕ ÒªÁ§¤ÅÍÊÕ Ò¹ Ç·Ô ÂÒࢵʡŹ¤Ã

˹Nj §ҹ - ʶҹ¾ÂÒºÒÅ ÃµÑ ¹àǪ ÊË¤Å¹Ô ¡Ô ¨§Ñ ËÇ´Ñ ¢Í¹á¡¹‹
- âçàÃÂÕ ¹Ê§‹ àÊÃÁÔ ÇªÔ Òª¾Õ áÅÐÇ²Ñ ¹¸ÃÃÁä·ÂÊ»Ò ¨§Ñ ËÇ´Ñ ¢Í¹á¡¹‹
- º¨. àÍÊáÍÅ«Õ àÁ´´¤Ô ÍÅ

·่ÕÍ‹»Ù ¨˜ ¨ºØ ѹ ÃµÑ ¹àǪ ÊˤÅÔ¹Ô¡ 110/94 ¶¹¹ÈÃ¨Õ ¹Ñ ·Ã
«ÍºÞØ àµÔÁ2 µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ ¨.¢Í¹á¡¹‹
40000
â·ÃÈ¾Ñ · 094-2916922 E-mail [email protected] Line ID Ajpuk

ผศ.จงกล พลู สวัสดิ์ (ตกุ )

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡´Ô 24 ÁÕ¹Ò¤Á 2511
µÓá˹‹§
- »ÃиҹËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã¡ÒÃá¾·ÂᏠ¼¹ä·Âº³Ñ ±µÔ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕ
˹Nj §ҹ ÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹ Ç·Ô ÂÒࢵʡŹ¤Ã ÍÓàÀ;ѧ⤹ ¨Ñ§ËÇѴʡŹ¤Ã
·่ÕÍ‹»Ù ˜¨¨ºØ ¹Ñ - Ãͧ¼ÍÙŒ ӹǡÒÃÃµÑ ¹àǪÊˤÅÔ¹Ô¡ ÍÓàÀÍàÁÍ× § ¨§Ñ ËÇ´Ñ ¢Í¹á¡¹‹
- ËÇÑ Ë¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒáÓÅ§Ñ ã¨ã¹¾ÃдÓÃÔ ¾ÃÐà¨ÒŒ ËÅÒ¹à¸Í¾ÃÐͧ¤à ¨ÒŒ ¾ªÑ áÔ
µÂÔ ÒÀÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÊÕ Ò¹ Ç·Ô ÂÒࢵʡŹ¤Ã ³
àÃÍ× ¹¨Ó¡ÅÒ§Í´Ø Ã¸Ò¹Õ ÀÒÂãµâŒ ¤Ã§¡ÒáÓÅ§Ñ ã¨ã¹¾ÃдÓÃÏÔ ¡ÃзÃÇ§ÂµØ ¸Ô ÃÃÁ
- ·Õ»่ ÃÖ¡ÉÒªÁÃÁÃÑ¡ÉᏠ¼¹ä·ÂËÑÇã¨ÍÒÊÒ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ à·¤â¹âÅÂÃÕ Òª
Á§¤ÅÍÊÕ Ò¹ Ç·Ô ÂÒࢵʡŹ¤Ã

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÕÊÒ¹ÇÔ·ÂÒࢵʡŹ¤Ã

ÊÒ¢ÒÇÔªÒᾷἹä·Â ¤³Ð·Ã¾Ñ ÂҡøÃÃÁªÒµÔ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ à·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅÍÊÕ Ò¹
ÇÔ·ÂÒࢵʡŹ¤Ã 205 ËÁ‹Ù 10 µ.áË Í.¾§Ñ ⤹ ¨.ʡŹ¤Ã 47160

â·ÃÈѾ· 0895345965 E-mail [email protected] Line ID 0895345965

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวทิ ยาลัยสวนดุสิต
รวมกบั

กรมคุมครองสทิ ธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม

นายอภเิ ชษฐ เสมอใจ (ตะ )

Ç¹Ñ /à´×͹/»‚à¡´Ô 17 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2532

µÓá˹§‹ - Ãͧ¼ÍŒÙ ӹǡÒÃʶҺ¹Ñ Ç¨Ô ÑÂáÅоѲ¹Ò
- ÍÒ¨Òû ÃШÓËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã¹µÔ ÈÔ Òʵú³Ñ ±µÔ

˹Nj §ҹ ¤³ÐÈÅÔ »ÈÒʵÏ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑ¡ÒÌÊ¹Ô ¸Ø

·Õ่Í‹»Ù ˜¨¨ºØ ѹ 13 ËÁ‹Ù 14 µ.ʧà»Å×Í Í.¹ÒÁ¹
¨.¡ÒÌÊÔ¹¸Ø 46230

â·ÃÈѾ· 086-8587948 E-mail [email protected] Line ID apichet123

นางสาวบณุ ยวีร อดศิ ยั เดชรินทร (แกว)

Ç¹Ñ /à´×͹/»à‚ ¡´Ô 4 ÊÔ§ËÒ¤Á 2519

µÓá˹§‹ ¹µÔ ¡Ô êӹÒÞ¡ÒþÔàÈÉ

˹‹Ç§ҹ Êӹѡ§Ò¹à¢µ¾×้¹·¡Õ่ ÒÃÈÖ¡ÉÒ»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ
ÊÁطûÃÒ¡Òà ࢵ 1

·่ÕÍ»ً ˜¨¨ØºÑ¹ Êӹѡ§Ò¹à¢µ¾้¹× ·Õ¡่ ÒÃÈ¡Ö ÉÒ»ÃжÁÈ¡Ö ÉÒ
ÊÁ·Ø ûÃÒ¡Òà ࢵ 1 àÅ¢·Õ่ 34/2 ¶¹¹¹Ê¢Ø ØÁÇ·Ô
µ.»Ò¡¹Ó้ Í.àÁ×ͧÊÁ·Ø ûÃÒ¡Òà ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10270

â·ÃÈѾ· 086-3019185 E-mail [email protected] Line ID kaewsweet

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลยั สวนดุสติ
รว มกับ

กรมคมุ ครองสทิ ธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยตุ ิธรรม

นายวันชนะ โสภณ (นะ)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»à‚ ¡Ô´ 28 µØÅÒ¤Á 2522

µÓá˹‹§ ÇÔÈÇ¡ÃÍÒÇØâÊ

˹‹Ç§ҹ ºÃÉÔ ·Ñ à¾ÒàÇÍÃä Å¹ à͹็ ¨àÔ ¹ÂÕ Ã§่Ô ¨Ó¡´Ñ (ÁËÒª¹)

·่ÍÕ Â‹Ù»¨˜ ¨Øº¹Ñ 758/3 «Í¾Ѳ¹Ò¡ÒÃ38 ¶¹¹¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
á¢Ç§ÊǹËÅǧ ࢵÊǹËÅǧ ¡Ã§Ø à·¾ 10250

â·ÃÈѾ· 0839097589 E-mail [email protected] Line ID na ja 1979

นายศานติ ศรีบรุ ี (ซกิ )

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡´Ô 15 ¡¹Ñ ÂÒ¹ 2512
µÓá˹§‹ ¼ÍŒÙ ӹǡÒÃá¢Ç§·Ò§ËÅǧª¹º· ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ

˹‹Ç§ҹ á¢Ç§·Ò§ËÅǧª¹º· ¡ÒÞ¨¹ºÃØ Õ

·่ÍÕ Â‹»Ù ˜¨¨ØºÑ¹ 151 ËÁ‹Ù 1 µ.·‹ÒÅŒÍ Í.·Ò‹ Á‹Ç§
¨.¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ 71000

â·ÃÈ¾Ñ · 088-2933688 E-mail [email protected] Line ID Six67686970

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวิทยาลัยสวนดสุ ติ
รว มกบั

กรมคมุ ครองสิทธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยตุ ธิ รรม

นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ (นับวัน)

Çѹ/à´Í× ¹/»‚à¡´Ô 27 Á¡ÃÒ¤Á 2513

µÓá˹‹§ ËÑÇ˹ŒÒÊÓ¹¡Ñ §Ò¹¤³Ð¤ÃÈØ ÒʵÏ

˹Nj §ҹ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ÃÒªÀ¯Ñ ྪúÃØ Õ

·Í่Õ Â»‹Ù ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ ¤³Ð¤ÃÈØ ÒʵÏ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ÃÒªÀ¯Ñ ྪúÃØ Õ
38 ËÁ‹Ù 8 µ.¹ÒǧŒØ Í.àÁÍ× § ¨.ྪúÃØ Õ 76000

â·ÃÈ¾Ñ · 086-8007002 E-mail [email protected] Line ID n_natadee

นายอิสรา วนั ดี (เบิรด)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»‚à¡´Ô 13 ¡ØÁÀÒ¾¹Ñ ¸ 2529
µÓá˹‹§ ¹¡Ñ ÇªÔ Ò¡ÒÃÍÔÊÃÐ

˹Nj §ҹ -

·Õ่Í»‹Ù ˜¨¨ØºÑ¹ 303/727 ¤Í¹â´¬็ͧàªÅàÔ «‹ µ¡Ö G Á.3

«.»ÃдѺÊØ¢ ¶.µÇÔ Ò¹¹· µ.ºÒŒ ¹ãËÁ‹ Í.»Ò¡à¡Ã็´

¨.¹¹·ºØÃÕ 11120

â·ÃÈ¾Ñ · 082-5163666 E-mail [email protected] Line ID birdmj

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวิทยาลัยสวนดสุ ติ
รว มกบั

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม

นายเกษมสันต ครองสำราญ (สนั ต)

Çѹ/à´Í× ¹/»‚à¡´Ô 23 ¾ÄȨ¡Ô Ò¹ 2506

µÓá˹‹§ »ÃСͺÍÒªÕ¾ÊÇ‹ ¹µÇÑ

˹‹Ç§ҹ -

·่ÍÕ Â»‹Ù ¨˜ ¨ºØ ѹ 45 ËÁÙ‹ 3 µ.â¾¹Ò§¤ÓÍÍ¡ Í.ÊÃþÂÒ
¨.ªÑ¹ҷ 17150

â·ÃÈѾ· 098-2761850 E-mail [email protected] Line ID kasem2022
065-6545860

พนั ตำรวจโทธนทั แสงอรุณ (โนต )

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»‚à¡Ô´ 19 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2524

µÓá˹§‹ ËÇÑ Ë¹ÒŒ Êӹѡ§Ò¹¡®ËÁÒ·ÕàÍÁ็
˹Nj §ҹ ໹š ·¹Ò¤ÇÒÁáÅз»Õ่ Ã¡Ö ÉÒ¡®ËÁÒÂ
Êӹѡ§Ò¹¡®ËÁÒ·ÕàÍÁ็

·่ÕÍÂÙ‹»¨˜ ¨Øº¹Ñ 69/121 ËÁ·Ù ่Õ 4 µ.¤Ò¹ËÒÁ Í.Í·Ø ÑÂ
¨.¾Ãй¤ÃÈÃÕÍÂظÂÒ 13210

â·ÃÈѾ· 082-9539598 E-mail [email protected] Line ID Samrit_css

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวทิ ยาลัยสวนดสุ ติ
รว มกบั

กรมคุมครองสทิ ธิและเสรภี าพ กระทรวงยุติธรรม

นางสาววาสนา รักสลาม (เอม็ )

Çѹ/à´×͹/»‚à¡´Ô 19 ¾ÄȨ¡Ô Ò¹ 2530

µÓá˹‹§ ¹ÔµÔ¡Ã»¯ºÔ ѵԡÒÃ

˹‹Ç§ҹ Á½ËÒ† ÂÒǹ·Ô ÔµÂ¡Ô ÒÒÅÃÑÂʹÓǹÁÑ¡Ô¹§·Ò¹ÃÒ͸¸ÔÃÔ¡ÒҪú´Õ
·Í่Õ Â»Ù‹ ˜¨¨Øº¹Ñ 3 ¶¹¹¢ÒÇ á¢Ç§ÇªÔþÂÒºÒŠࢵ´ØʵÔ
¡Ã§Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10300

â·ÃÈ¾Ñ · 092-5329561 E-mail [email protected] Line ID watsanaember

นายประสทิ ธ์ิ อินทรคช (ชา ง)

Ç¹Ñ /à´×͹/»‚à¡Ô´ 1 Á¶Ô عÒ¹ 2519

µÓá˹‹§ Ãͧ»Ãиҹ¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÅÙ ¹¸Ô ÍÔ Ñ¾ä÷
˹‹Ç§ҹ «ÁÔ Áà٠Ū่¹Ñ à·Ã¹¹§่Ô à«็¹àµÍÏ
ÁÙŹԸÍÔ Ñ¾ä÷ «ÁÔ Áà٠Ūѹ่ à·Ã¹¹§Ô่ ૹ็ àµÍÏ

·Í่Õ Â‹»Ù ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 3/2 Á.4 µ.ÈÃÁÕ ËÒ⾸์Ô Í.¹¤ÃªÂÑ ÈÃÕ
¨.¹¤Ã»°Á 73120

â·ÃÈ¾Ñ · 090-9691030 E-mail [email protected] Line ID chorchang324

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รว มกบั

กรมคุม ครองสิทธแิ ละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นายนฤศกั ด์ิ ชมสุวรรณ (ดุก)

Ç¹Ñ /à´×͹/»à‚ ¡´Ô 13 Á¶Ô ¹Ø Ò¹ 2535

µÓá˹§‹ ¹¡Ñ ¡®ËÁÒÂ

˹‹Ç§ҹ -

·่ÕÍ‹»Ù ¨˜ ¨ØºÑ¹ 98 «ÍÂÃѵ¹Ò¸ÔàºÈÏ 28 ¶¹¹Ãѵ¹Ò¸àÔ ºÈÏ
µ.ºÒ§¡ÃÐÊÍ Í.àÁÍ× §¹¹·ºÃØ Õ ¨.¹¹·ºØÃÕ

â·ÃÈѾ· 087-6943436 E-mail [email protected] Line ID naruesak

ดร.พทุ ธินนั ท คงสวุ รรณ (จอม)

Çѹ/à´Í× ¹/»‚à¡´Ô 17 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2518

µÓá˹‹§ ¼ŒÙàªÂÕ่ ǪÒÞ»ÃШӵÇÑ Ãͧ»ÃиҹÊÀÒ
˹Nj §ҹ ¼ŒáÙ ·¹ÃÒÉ®Ã
Êӹѡ§Ò¹àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÀÒ¼ŒÙá·¹ÃÒÉ®Ã

·่ÍÕ Â»‹Ù ˜¨¨Øº¹Ñ â·ÃÔ;Ò÷ àÁŒ¹µ «.11 ¶.ÃµÑ ¹Ò¸ÔàºÈÏ
µ.ºÒ§¡ÃÐÊÍ Í.àÁ×ͧ ¨.¹¹·ºÃØ Õ 11000

â·ÃÈ¾Ñ · 064-7281563 E-mail [email protected] Line ID jom3645

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวทิ ยาลยั สวนดุสติ
รว มกบั

กรมคมุ ครองสทิ ธแิ ละเสรีภาพ กระทรวงยตุ ิธรรม

นางกรรณิกา ปญญาอมรวฒั น (กรรณ)

Ç¹Ñ /à´×͹/»à‚ ¡´Ô 24 àÁÉÒ¹ 2499

µÓá˹§‹ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃà¡ÉÕ³

˹‹Ç§ҹ -

·ÍÕ่ »ً ˜¨¨Øº¹Ñ 283/4 ËÁÙ‹ 1 µ.ªÂÑ ¹ÒÃÒ³ Í.ªÂÑ ºÒ´ÒÅ
¨.žºØÃÕ 15130

â·ÃÈ¾Ñ · 086-0119849 E-mail [email protected] Line ID kanpn3

รศ.ดร.อรอนงค เดชมณี (นอ ย)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»à‚ ¡Ô´ 28 ¾ÄȨ¡Ô Ò¹ 2507

µÓá˹§‹ ÍÒ¨ÒÏ»ÃШÓ

˹Nj §ҹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÀÒ¤µÐÇ¹Ñ ÍÍ¡à©ÂÕ §à˹×Í

·Õ่Í‹ٻ˜¨¨ºØ ¹Ñ 119/776 ËÁºÙ‹ ŒÒ¹à¿ÍÏ࿤à¾ÅÊ «Í 46
¶¹¹ÃµÑ ¹Ò¸ÔàºÈÏ µ.ä·ÃÁŒÒ Í.àÁÍ× § ¨.¹¹·ºØÃÕ 11000

â·ÃÈ¾Ñ · 084-1832000 E-mail [email protected] Line ID oranong

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวทิ ยาลยั สวนดุสติ
รว มกับ

กรมคุมครองสทิ ธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

วา ทร่ี อยตรีหญิงอรพนิ ท มว งเจริญ (หมวย)

Çѹ/à´×͹/»‚à¡Ô´ 11 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2526
µÓá˹‹§ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÂصԸÃÃÁªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ

˹‹Ç§ҹ Êӹѡ§Ò¹ÂµØ ¸Ô ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤Ã»°Á

·ÕÍ่ ÂÙ»‹ ˜¨¨ØºÑ¹ 14/10 ËÁ‹Ù 4 µ.·Ò‹ ¡ÃЪºÑ Í.¹¤ÃªÑÂÈÃÕ

¨.¹¤Ã»°Á 73210

â·ÃÈѾ· 089-4777856 E-mail orapin_muay11@ hotmail.com Line ID orapin_muaymuay

นายพงษพิชญ ออ นละมัย (จั๊บ)

Çѹ/à´Í× ¹/»à‚ ¡Ô´ 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2525

µÓá˹§‹ à¨ÒŒ ˹Ҍ ·¢่Õ Í§Ã°Ñ áÅз»่Õ Ã¡Ö ÉÒ¡®ËÁÒÂáÅд¨Ô ·Ô ÅÑ

˹Nj §ҹ ·Ç่Õ ‹Ò¡ÒÃÍÓàÀÍàÁÍ× §¢Í¹á¡‹¹ ¡ÃÁ¡Òû¡¤Ãͧ
·Í่Õ Â»Ù‹ ˜¨¨Øº¹Ñ ¡ÃзÃǧÁËÒ´ä·ÂáÅÐÊÓ¹¡Ñ §Ò¹¡®ËÁÒÂ
¾§É¾ÔªÞ IT@LAW

191/397 ËÁ‹ÙºÒŒ ¹à´ªÒ ËÁ1Ù‹ 7 µ.ºŒÒ¹à»š´ Í.àÁÍ× §¢Í¹á¡¹‹
¨.¢Í¹á¡‹¹ 40000

â·ÃÈ¾Ñ · 099-4595564 E-mail [email protected] Line ID p_devere8789

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลยั สวนดสุ ิต
รว มกับ

กรมคุม ครองสิทธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยตุ ธิ รรม

นายปกรณ มงคลประสิทธ์ิ (กร)

Ç¹Ñ /à´×͹/»‚à¡Ô´ 8 ¾ÄȨԡÒ¹ 2514

µÓá˹§‹ ËÇÑ Ë¹ŒÒÊÓ¹¡Ñ §Ò¹ÊÀÒÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ

˹‹Ç§ҹ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ¹ÇÁ¹Ô ·ÃÒ¸ÃÔ Òª

·ÍÕ่ ‹ٻ¨˜ ¨ºØ ѹ 3 ¶¹¹¢ÒÇ á¢Ç§ÇªÃÔ ¾ÂÒºÒŠࢵ´ØÊÔµ
¡Ã§Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10300

â·ÃÈ¾Ñ · 089-1567169 E-mail [email protected] Line ID pakornmong

วาท่รี อ ยตรีหญิงสิรอิ ร ไตรทรัพย (ป)ู

Çѹ/à´Í× ¹/»à‚ ¡´Ô 1 ¡¹Ñ ÂÒ¹ 2526

µÓá˹§‹ ÍÒ¨ÒÏ»ÃШÓËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã
˹Nj §ҹ Ã°Ñ »ÃÐÈÒʹÈÒʵúѳ±µÔ
ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ ÃÒªÀ¯Ñ ¾ºÔ ÙÅʧ¤ÃÒÁ

·่ÕÍ»ً ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 99/3 ËÁÙ‹·่Õ 4 µ.¾ÅÒªØÁ¾Å Í.àÁÍ× § ¨.¾ÉÔ ³âØ Å¡ 65000

â·ÃÈ¾Ñ · 085-1327424 E-mail [email protected] Line ID Lukpoo26
[email protected]

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวทิ ยาลัยสวนดุสติ
รวมกบั

กรมคมุ ครองสิทธแิ ละเสรีภาพ กระทรวงยตุ ธิ รรม

ดร.พหลวัฑฒ์ิ อินทรบุญสม (ปน )

Çѹ/à´×͹/»‚à¡´Ô 22 ¡¹Ñ ÂÒ¹ 2519
µÓá˹§‹ ¹ÔµÔ¡ÃªÓ¹ÒÞ¡ÒÃ

˹‹Ç§ҹ ÊÓ¹¡Ñ §Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃàÅÍ× ¡µÑ§้

·่ÕÍ‹ٻ˜¨¨ºØ ¹Ñ 5087/2 «Í 25/1 ¶¹¹»ÃЪÒʧà¤ÃÒÐˏ
á¢Ç§ÃªÑ ´ÒÀàÔ É¡ ࢵ´¹Ô á´§ ¡Ã§Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10400

â·ÃÈѾ· 089-1885063 E-mail [email protected] Line ID 0891885063

นายชีวานนท พรรตั นธนกิ กุล (เดีย่ ว)

Çѹ/à´×͹/»‚à¡Ô´ 12 Á¹Õ Ò¤Á 2521

µÓá˹‹§ ¹Ò¡ÊÁÒ¤ÁÊ˾¹Ñ ¸á ç§Ò¹¤¹¾¡Ô ÒÃä·Â

˹‹Ç§ҹ ÊÁÒ¤ÁÊ˾ѹ¸á ç§Ò¹¤¹¾¡Ô ÒÃä·Â

·ÍÕ่ ‹ٻ˜¨¨ºØ ¹Ñ 55/134 ËÁÙ‹ºŒÒ¹¾ÅâÕ ¹Ê‹ ¢Ø ÊÇÑÊ´์Ô 66 µ.ºÒ§¾่Ö§
Í.¾ÃлÃÐá´§ ¨.ÊÁطûÃÒ¡Òà 10130

â·ÃÈѾ· 080-9562365 E-mail [email protected] Line ID 0809562365

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดสุ ติ
รว มกบั

กรมคุม ครองสิทธแิ ละเสรีภาพ กระทรวงยตุ ิธรรม

พนั เอก ดร.สาธติ ทิพยม ณี (โดง)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»à‚ ¡Ô´ 10 Ê§Ô ËÒ¤Á 2514

µÓá˹§‹ »ÃШӡÃÁᾷ· ËÒú¡

˹Nj §ҹ ¡Í§¤Åѧᾷ ¡ÃÁᾷ·ËÒú¡

·่ÕÍ»‹Ù ˜¨¨ºØ ѹ 1139/92 ¶¹¹ à·Í´´ÓÃÔ á¢Ç§ ¹¤ÃäªÂÈÃÕ
ࢵ´ØÊÔµ ¡Ã§Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10300

â·ÃÈѾ· 084-1031096 E-mail [email protected] Line ID dong1096

นายเอกรฐั เผาพงศป ระเสริฐ (เอ)

Ç¹Ñ /à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 14 ¸¹Ñ ÇÒ¤Á 2532

µÓá˹§‹ ¹µÔ Ô¡Ã ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ Êǹ´ÊØ Ôµ

˹‹Ç§ҹ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ Êǹ´ÊØ Ôµ

·Í่Õ Â»Ù‹ ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 15 à¨ÃÔÞ¹¤Ã 13 ¶.à¨ÃÔÞ¹¤Ã ࢵ¤ÅͧÊÒ¹
á¢Ç§¤ÅͧµŒ¹ä·Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10300

â·ÃÈ¾Ñ · 098-1055152 E-mail [email protected] Line ID phekkarat

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวิทยาลยั สวนดสุ ิต
รว มกบั

กรมคมุ ครองสทิ ธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยุตธิ รรม

นางสาวณิชา ลมิ ปวัฒนกุล (ณิชา)

Çѹ/à´Í× ¹/»‚à¡Ô´ 8 Á¹Õ Ò¤Á 2541

µÓá˹§‹ ਌Ò˹Ҍ ·½่Õ Ò† ÂʹѺʹع

˹Nj §ҹ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÊǹ´ÊØ µÔ

·Í่Õ ÂÙ‹»¨˜ ¨ºØ ѹ 21 «ÍÂµÒ¡Ê¹Ô 41 ¶¹¹µÒ¡Ê¹Ô
á¢Ç§ºÒ§»Ð¡Í¡ ࢵÃÒɮϺÃÙ ³Ð
¡Ã§Ø à·¾Ï 10140

â·ÃÈѾ· 084-1019291 E-mail [email protected] Line ID nichalim123

นางสาวบุณิกา จลุ ละโพธิ (นำ้ เพชร)

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡´Ô 20 ¡ØÁÀҾѹ¸ 2526

µÓá˹‹§ ¹ÒÂÊѵÇᾷªÓ¹ÒÞ¡ÒþÔàÈÉ

˹Nj §ҹ ¡ÃÁ»ÈÊØ ÑµÇ ¡ÃзÃǧà¡ÉµÃáÅÐÊˡó

·่ÍÕ Â‹Ù»¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 621 Á.¡ÄÉ´Ò¹¤Ã18 «ÍÂÍÞÑ Á³Õ 9/7
á¢Ç§ÈÒÅÒ¸ÃÃÁʾ¹ ࢵ·ÇÕÇѲ¹Ò ¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10170

â·ÃÈ¾Ñ · 081-5565433 E-mail [email protected] Line ID bnampetch
[email protected]

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมอื ง มหาวิทยาลยั สวนดุสิต
รวมกับ

กรมคมุ ครองสิทธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยุตธิ รรม

นายสุนทร บวั จนั ทร (ทร)

Çѹ/à´Í× ¹/»à‚ ¡Ô´ 26 ¡Ã¡®Ò¤Á 2519

µÓá˹§‹ ·¹Ò¤ÇÒÁÍÊÔ ÃÐ

˹Nj §ҹ Êӹѡ§Ò¹Êع·Ã ·¹Ò¤ÇÒÁ

·Í่Õ Â»‹Ù ˜¨¨Øº¹Ñ 269/280 ¶¹¹ÃÒɮþ Ѳ¹Ò
á¢Ç§ÊоҹÊÙ§ ࢵÊоҹÊÙ§ ¡·Á.10240

â·ÃÈ¾Ñ · 083-7580159 E-mail [email protected] Line ID 0837580159

ดร.ณัฐพล แยมฉมิ (ไทร)

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡´Ô 24 àÁÉÒ¹ 2521

µÓá˹§‹ »ÃиҹÊǹ´ÊØ Ôµâ¾Å

˹‹Ç§ҹ Êǹ´ÊØ µÔ â¾Å ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊǹ´ÊØ µÔ

·Í่Õ ÂÙ»‹ ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ Êǹ´ÊØ µÔ â¾Å ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÊǹ´ØÊµÔ àÅ¢·่Õ 295
¶¹¹¹¤ÃÃÒªÊÁÕ Ò á¢Ç§ÇªÃÔ ¾ÂÒºÒŠࢵ´ÊØ µÔ ¡Ã§Ø à·¾ 10300

â·ÃÈѾ· 090-0905498 E-mail [email protected] Line ID 090-0905498

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
รว มกบั

กรมคมุ ครองสทิ ธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยุติธรรม

พนั เอกจิโรจน ผลอรรถ (โรจน)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»‚à¡Ô´ 25 Á¶Ô ¹Ø Ò¹ 2506

µÓá˹§‹ ÍÒ¨ÒÃÂ⏠çàÃÕ¹·ËÒÃÊÒÃÇµÑ Ã
¡ÃÁ¡ÒÃÊÒÃÇѵ÷ËÒú¡

˹Nj §ҹ ¡ÃÁ¡ÒÃÊÒÃÇµÑ Ã·ËÒú¡

·Í่Õ Â»Ù‹ ¨˜ ¨Øº¹Ñ 75/3 ¶¹¹ âÂ¸Õ á¢Ç§ ·Ø‹§¾ÞÒä·
ࢵ ÃÒªà·ÇÕ ¡Ã§Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10400

â·ÃÈ¾Ñ · 085-1623138 E-mail [email protected] Line ID jiroj 1234

พ.ต.อ.ชวลิต มั่นศิลป

Çѹ/à´Í× ¹/»à‚ ¡Ô´ 25 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2499

µÓá˹§‹ ¢ŒÒÃÒª¡ÒúӹÒÞ/·¹Ò¤ÇÒÁ

˹‹Ç§ҹ ÊÓ¹¡Ñ §Ò¹¡®ËÁÒÂáÅйѡʺ×

·่ÕÍ»ً ˜¨¨ºØ ѹ 131/43 ËÁÙ‹·่Õ 10 µ.ºÒ§¤ÙÇ´Ñ Í.àÁ×ͧ
¨.»·ÁØ ¸Ò¹Õ 12000

â·ÃÈ¾Ñ · 084-7524055 E-mail [email protected] Line ID chmunsilp

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวิทยาลยั สวนดุสติ
รว มกับ

กรมคมุ ครองสิทธแิ ละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

พ.ต.อ.หญงิ นวลละออง จรญู ชาติ (แจว )

Çѹ/à´×͹/»‚à¡´Ô 21 àÁÉÒ¹ 2514

µÓá˹‹§ ¹¡Ñ Ç·Ô ÂÒÈÒʵÏ(ʺ 5)

˹‹Ç§ҹ Èٹ¾ ÊÔ Ù¨¹Ë Å¡Ñ °Ò¹ 4

·่ÍÕ Â»‹Ù ˜¨¨ºØ ѹ 323 ËÁ‹·Ù Õ่ 16 µ.ã¹àÁ×ͧ Í.àÁ×ͧ
¨.¢Í¹á¡‹¹ 40000

â·ÃÈ¾Ñ · 098-6554284 E-mail [email protected] Line ID jeawpod

นาวาเอกอาทติ ย สทุ ธิธรรม (ทติ ย)

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 22 ¡ØÁÀÒ¾¹Ñ ¸ 2517

µÓá˹§‹ ËÇÑ Ë¹ŒÒ¡Í§¢Ò‹ Ç ¡Í§ºÑÞªÒ¡Òû͇ §¡¹Ñ
˹Nj §ҹ ªÒÂá´¹¨¹Ñ ·ºØÃÕáÅеÃÒ´
¡Í§ºÞÑ ªÒ¡Òû͇ §¡¹Ñ ªÒÂá´¹¨¹Ñ ·ºÃØ áÕ ÅеÃÒ´

·่ÍÕ Â‹»Ù ˜¨¨ØºÑ¹ ¡Í§¢Ò‹ Ç ¡Í§ºÞÑ ªÒ¡Òû͇ §¡¹Ñ ªÒÂá´¹¨¹Ñ ·ºØÃÕ
áÅеÃÒ´ µ.Ç´Ñ ãËÁ‹ Í.àÁÍ× §¨Ñ¹·ºÃØ Õ ¨.¨¹Ñ ·ºØÃÕ 22000

â·ÃÈѾ· 086-1124433 E-mail [email protected] Line ID 086-1124433

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวิทยาลยั สวนดสุ ิต
รวมกบั

กรมคมุ ครองสทิ ธิและเสรภี าพ กระทรวงยุตธิ รรม

ผศ.สรอ ย ไชยเดช (สรอ ย)

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 7 Á¹Õ Ò¤Á 2522

µÓá˹‹§ ÍÒ¨ÒÏ

˹Nj §ҹ âçàÃÕ¹¡®ËÁÒÂáÅСÒÃàÁÍ× §
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ Êǹ´ÊØ Ôµ

·Í่Õ Â»‹Ù ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 1139 Á.3 µ.ºÒ§¾¹Ù Í.àÁÍ× § ¨.»·ÁØ ¸Ò¹Õ 12000

â·ÃÈѾ· 081-8195148 E-mail [email protected] Line ID sammysoi

ดร.พชั ราพรรณ นาคพงษ (แนน)

Ç¹Ñ /à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 27 Á¹Õ Ò¤Á 2528

µÓá˹§‹ ÍÒ¨ÒÏ»ÃШÓËÅ¡Ñ ÊµÙ Ã¹µÔ ÔÈÒʵú³Ñ ±Ôµ

˹Nj §ҹ âçàÃÂÕ ¹¡®ËÁÒÂáÅСÒÃàÁ×ͧ
·Í่Õ Â‹Ù»˜¨¨ºØ ¹Ñ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÊǹ´ÊØ Ôµ
84 ËÁ·Ù‹ ่Õ 12 µ.·‹Ò§ÒÁ Í.àÁÍ× § ¨.»ÃÒ¨Õ¹ºÃØ Õ 25000

â·ÃÈѾ· 098-9591165 E-mail [email protected] Line ID Mahidol5737327

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมอื ง มหาวิทยาลัยสวนดสุ ิต
รว มกบั

กรมคมุ ครองสทิ ธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ผศ.สรศักดิ์ ม่นั ศิลป (สอ)

Ç¹Ñ /à´×͹/»à‚ ¡´Ô 20 ¾ÄȨ¡Ô Ò¹ 2519

µÓá˹§‹ »ÃиҹËÅÑ¡ÊٵùµÔ ÈÔ Òʵúѳ±µÔ

˹Nj §ҹ âçàÃÂÕ ¹¡®ËÁÒÂáÅСÒÃàÁ×ͧ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ Êǹ´ÊØ Ôµ

·Í่Õ Â»‹Ù ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 149/5 ¶¹¹ÊâØ ¢·ÂÑ á¢Ç§´ÊØ µÔ ࢵ´ÊØ µÔ
¡Ã§Ø à·¾Ï 10300

â·ÃÈ¾Ñ · 085-2209757 E-mail [email protected] Line ID 33107769ss

อาจารยว ลั ลภ หา งไธสง (กงุ กิ๋ง)

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡´Ô 19 Á¶Ô ¹Ø Ò¹ 2512

µÓá˹‹§ Ãͧ¤³º´½Õ Ò† ¾²Ñ ¹Ò¹¡Ñ ÈÖ¡ÉÒ
˹‹Ç§ҹ áÅÐÈÔÅ»Ç²Ñ ¹¸ÃÃÁ
·ÍÕ่ ‹»Ù ¨˜ ¨Øº¹Ñ âçàÃÂÕ ¹¡®ËÁÒÂáÅСÒÃàÁ×ͧ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ Êǹ´ÊØ Ôµ
33/1421 ËÁÙ‹ºŒÒ¹ µ.ÃÇÁ⪤ á¢Ç§ÅÒ´¾ÃŒÒÇ
ࢵÅÒ´¾ÃŒÒÇ ¡Ã§Ø à·¾Ï 10230

â·ÃÈ¾Ñ · 099-5212519 E-mail [email protected] Line ID 099-5212519

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมอื ง มหาวทิ ยาลัยสวนดุสิต
รว มกบั

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุ ธิ รรม

ผศ.ดร.พทิ ักษ จันทรเจริญ (หม)ู

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 14 ¾ÄȨ¡Ô Ò¹ 2500
µÓá˹‹§ Ãͧ͸¡Ô Òú´Õ½Ò† ºÃËÔ ÒÃ
˹‹Ç§ҹ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÑÂÊǹ´ØÊÔµ
·Í่Õ ÂÙ‹»¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 295 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊǹ´ÊØ Ôµ ¶.¹¤ÃÃÒªÊÁÕ Ò
ࢵ´ØÊµÔ ¡Ã§Ø à·¾Ï 10300

â·ÃÈѾ· 085-2521494 E-mail [email protected] Line ID pitauk.sdu

ดร.วราธร อภริ ตั น (บอรน)

Çѹ/à´Í× ¹/»‚à¡Ô´ 9 àÁÉÒ¹ 2520

µÓá˹§‹ ¼ŒÙÍӹǡÒÃÊӹѡ§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ

˹‹Ç§ҹ Êӹѡ§Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

·ÕÍ่ ÂÙ»‹ ˜¨¨ºØ ¹Ñ 295 ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊǹ´ØÊµÔ ¶.¹¤ÃÃÒªÊÁÕ Ò
ࢵ´ØÊµÔ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300

â·ÃÈ¾Ñ · 081-7124242 E-mail [email protected] Line ID -

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดสุ ติ
รวมกบั

กรมคมุ ครองสทิ ธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยุตธิ รรม

ดร.สวุ มาลย มว งประเสรฐิ (หม)ู

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»‚à¡´Ô 9 ¾ÄȨԡÒ¹ 2498

µÓá˹§‹ Ãͧ͸ԡÒú´Õ½†ÒÂÇªÔ Ò¡ÒÃ

˹Nj §ҹ ÊÓ¹¡Ñ §Ò¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊǹ´ØʵÔ

·Í่Õ Â»‹Ù ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 310/1114 «ÍÂÊç»ÃÐÀÒ 14 ¶¹¹Êç»ÃÐÀÒ
á¢Ç§Ê¡Õ ¹Ñ ࢵ´Í¹àÁÍ× § ¡Ã§Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã

â·ÃÈ¾Ñ · 081-9220973 E-mail [email protected] Line ID suwamarn_mou

วาทร่ี อยเอกศักดา ศรที ิพย (เอ)

Çѹ/à´×͹/»‚à¡Ô´ 28 µØÅÒ¤Á 2525

µÓá˹‹§ ÍÒ¨ÒÏ

˹Nj §ҹ âçàÃÕ¹¡®ËÁÒÂáÅСÒÃàÁÍ× §
·ÕÍ่ »‹Ù ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÂÑ Êǹ´ØʵÔ
301/100 «ÍÂÃÒÁ¤Óá˧ 68 á¢Ç§ËÇÑ ËÁÒ¡
ࢵºÒ§¡Ð» ¡Ã§Ø à·¾ÁËÒ¹¤Ã 10240

â·ÃÈ¾Ñ · 089-6150331 E-mail [email protected] Line ID sakdalaw

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมอื ง มหาวิทยาลัยสวนดุสติ
รว มกับ

กรมคมุ ครองสิทธแิ ละเสรภี าพ กระทรวงยตุ ิธรรม

ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคตี ะ (หนมุ )

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»‚à¡Ô´ 10 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2517

µÓá˹‹§ Ãͧ¤³º´Õ º³Ñ ±µÔ ÇÔ·ÂÒÅÂÑ

˹‹Ç§ҹ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ Êǹ´ØÊÔµ

·ÍÕ่ ÂÙ‹»˜¨¨ºØ ¹Ñ 145/9 º³Ñ ±µÔ Ç·Ô ÂÒÅÂÑ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ Êǹ´ÊØ µÔ

¶¹¹ÊâØ ¢·ÂÑ á¢Ç§´ÊØ µÔ ࢵ´ÊØ µÔ ¡Ã§Ø à·¾Ï 10300

â·ÃÈ¾Ñ · 083-2430080 E-mail [email protected] Line ID charl7788
asst.dr.chatchai @gmail.com

ผศ.ดร. อาภาศิริ สวุ รรณานนท (โหนง )

Çѹ/à´Í× ¹/»‚à¡´Ô 6 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2506

µÓá˹‹§ ¤³º´Õº³Ñ ±µÔ Ç·Ô ÂÒÅÂÑ

˹‹Ç§ҹ º³Ñ ±µÔ Ç·Ô ÂÒÅÂÑ ÁËÒÇ·Ô ÂÒÅÂÑ Êǹ´ÊØ µÔ

·ÕÍ่ ‹»Ù ˜¨¨ºØ ѹ 119/39 ¤Í¹â´»›¹à¡ÅÒŒ ¾ÒÇÅÔ àÅÕÂ่ ¹ ÍÒ¤Òà A
«ÍºÃÁÃÒªª¹¹Õ 4 ¶¹¹ºÃÁÃÒªª¹¹Õ á¢Ç§ºÒ§ºÓËÃØ
ࢵºÒ§¾ÅÑ´ ¡ÃØ§à·¾Ï 10700

â·ÃÈѾ· 098-1804899 E-mail [email protected] Line ID apadrohd

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ติ
รวมกับ

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุ ธิ รรม

นางสาวสวุ ิตตา ภัทรประสงค (กานต)

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 14 ¡ØÁÀÒ¾¹Ñ ¸ 2514

µÓá˹‹§ ËÇÑ Ë¹ŒÒºÞÑ ªÕ

˹Nj §ҹ ºÃÔÉ·Ñ ÊÂÒÁ¸ÃÃÁ¹¹· ¨Ó¡Ñ´

·Í่Õ ÂÙ‹»˜¨¨Øº¹Ñ 139 «Í¾ËÅâ¸¹Ô 59 á¢Ç§Í¹ØÊÒÇÃՏ
ࢵºÒ§à¢¹ ¡Ã§Ø à·¾Ï 10220

â·ÃÈѾ· 097-2789804 E-mail [email protected] Line ID karnjang24

ผศ.กนั วิศา สุขพานิช (ก๊ิก)

Çѹ/à´Í× ¹/»à‚ ¡´Ô 10 Á¡ÃÒ¤Á 2526

µÓá˹‹§ ÍÒ¨ÒÏ

˹‹Ç§ҹ âçàÃÂÕ ¹¡®ËÁÒÂáÅСÒÃàÁ×ͧ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊǹ´ÊØ µÔ

·ÕÍ่ ‹ٻ˜¨¨ºØ ¹Ñ 295 ¶¹¹¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ á¢Ç§´ÊØ µÔ ࢵ´ÊØ µÔ
¡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã 10300

â·ÃÈѾ· 081-9097898 E-mail [email protected] Line ID gug_giggs

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรยี นกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดสุ ิต
รว มกบั

กรมคุม ครองสทิ ธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุ ิธรรม

นางสาวพวงทอง อดศิ ยั เดชรนิ ทร (ดาว)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»à‚ ¡´Ô 23 ¡¹Ñ ÂÒ¹ 2517

µÓá˹‹§ ËÇÑ Ë¹ÒŒ ÊÓ¹¡Ñ »Å´Ñ ͺµ.

˹‹Ç§ҹ ͺµ.â¾¹àÁÍ× § Í.àËÅÒ‹ àÊÍ× â¡Œ¡
¨.ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ

·Õ่Í‹»Ù ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 777/54 ËÁ‹ºÙ ÒŒ ¹»›¹ ´ÒÇ 3 ËÁÙ‹·่Õ 6
µ.¢ÒÁãËÞ‹ Í.àÁ×ͧ ¨.꼯 ÅÃÒª¸Ò¹Õ 34000

â·ÃÈѾ· 083-4688855 E-mail [email protected] Line ID Dao Adisai

นายนฤชา แกวอดุ มวัชระ (นะ)

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 23 àÁÉÒ¹ 2517

µÓá˹§‹ ¹µÔ ¡Ô êӹÒÞ¡ÒþàÔ ÈÉ ËÇÑ Ë¹ÒŒ ¡ÅÁ‹Ø Ç¹Ô ÂÑ áÅÐ
àÊÃÔÁÊÌҧÃкº¤³Ø ¸ÃÃÁ ¡Í§¡ÒÃà¨ÒŒ ˹Ҍ ·่Õ

˹Nj §ҹ ¡ÃÁ»ÈØÊѵǏ ¡ÃзÃǧà¡ÉµÃáÅÐÊˡó

·่ÍÕ Â‹»Ù ˜¨¨ºØ ѹ 95/19 ËÁ·‹Ù ่Õ 4 ¶¹¹¡ÒÞ¨¹ÒÀàÔ É¡
µ.»ÅÒºҧ Í.ºÒ§¡ÃÇ ¨.¹¹·ºÃØ Õ 11130

â·ÃÈ¾Ñ · 080-3535498 E-mail [email protected] Line ID narucha3553

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวิทยาลยั สวนดุสิต
รว มกับ

กรมคมุ ครองสทิ ธแิ ละเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นายสธุ ีรพงศ นราภริ มยข วัญ (โจ)

Çѹ/à´×͹/»à‚ ¡Ô´ 14 Á¶Ô ¹Ø Ò¹ 2506

µÓá˹§‹ ¹µÔ Ô¡Ã

˹Nj §ҹ ¡Í§·Ø¹à§¹Ô ãË¡Œ ŒÙÂÁ× à¾×Í่ ¡ÒÃÈ¡Ö ÉÒ

·Í่Õ Â»‹Ù ¨˜ ¨ºØ ¹Ñ 29 ¶¹¹àÃÇ´Õ 27 µ.µÅÒ´¢ÇÞÑ Í.àÁÍ× §¹¹·ºÃØ Õ
¨.¹¹·ºÃØ Õ 11000

â·ÃÈѾ· 081-9859825 E-mail [email protected] Line ID 0819859825

นางธัญยพรรณ สังฆระ (ออย)

Ç¹Ñ /à´Í× ¹/»‚à¡´Ô 3 ¾ÄȨ¡Ô Ò¹ 2523

µÓá˹‹§ ¹Ñ¡¨Ñ´¡Òçҹ·Ç่Ñ ä»»¯ºÔ µÑ Ô¡ÒÃ

˹Nj §ҹ ÊÓ¹¡Ñ §Ò¹ÍÑ¡ÒÃʧ٠ÊØ´

·่ÕÍ‹»Ù ¨˜ ¨ØºÑ¹ 102/31 ËÁ‹Ù·Õ่ 3 µ.ºÒ§¾´Ù
Í.»Ò¡à¡Ã´็ ¨.¹¹·ºØÃÕ 11120

â·ÃÈ¾Ñ · 098-5086465 E-mail [email protected] Line ID -

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวทิ ยาลัยสวนดสุ ิต
รว มกบั

กรมคมุ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยตุ ธิ รรม

การขอข้ึนทะเบียนเปน ผไู กลเ กลยี่ ไดท่ี
https://emediation.rlpd.go.th/mediator/register

หรอื QR Code

สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมืองโทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3

กรมคุม้ ครองสทิ ธแิ ละเสรีภาพ

ศนู ยไ กลเ กลย่ี ขอ พพิ าทภาคประชาชน

โรงเรียนกฎหมายและการเมอื ง มหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ิต

แขวงดสุ ติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เปด ใหป ระชาชนทวั่ ไป เงอ่ื นไข การขอเขา สกู ระบวนการ

ที่มีปญหาคดีความทางแพงและอาญา ไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน
เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ภาคประชาชน ตาม พ.ร.บ. การไกลเ กลย่ี 1. ขอพิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดินที่มิใชขอพิพาทเกี่ยวดวย
ขอ พพิ าท พ.ศ. 2562 เพอ่ื ระงบั ขอ พพิ าท กรรมสทิ ธ์ิ เชน สัญญาขายฝาก สญั ญาจำนอง เปนตน
ทางแพง และอาญาโดยสันติวิธี
2. ขอ พพิ าทระหวา งทายาทเกย่ี วกบั ทรพั ยม รดก เชน การรบั
พินัยกรรม การถูกจำกัดไมใหรับมรดกการถูกตัดไมให
รับมรดก เปนตน

3. ขอ พิพาททางแพงอ่นื ทม่ี ที ุนทรัพยไ มเกนิ 5 ลานบาท เชน
คดกี ยู มื เงนิ คำ้ ประกนั หนบ้ี ตั รเครดติ สญั ญาซอ้ื ขายทไ่ี มใ ช
ซือ้ ขายที่ดนิ เปนตน

4. คดีความผดิ อาญาความอนั ยอมความได ความผดิ ลหโุ ทษ
หรือความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอยางสูง ไมเกิน 3 ป
ซึ่งรัฐไมใชผูเสียหาย เชน หมิ่นประมาท อนาจาร ฉอโกง
ยักยอกทรัพย พรบ.ความผดิ จากการใชเช็ค เปนตน

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คำรอ งขอไกลเกล่ยี
ขอพพิ าทออนไลน
โทร. 02 241 7191-4 ต่อ 4160-3
หรือ 089-6880865

สพานกรุงธน ุบรี แมนำ้ เจา พระยา

ถนนราชวิ ีถ ถนนขาว คลองสามเสน รโรางชเนิรยีีบนน
แยกบางกระบือ
วังศโุ ขทยั โรกงาพรยไฟาบฟาา ล

โรงพยาบาลวชริ ะ นกคารรไหฟลฟวาง
ถนนสามเสน
แยกซังฮี้ แยกวชริ พยาบาล แยกศรียาน

ถนนราชวิ ีถ คลองสามเสน ถนนอำนวยสงคราม
มหาวทิ ยาลัยสวนดสุ ติ ตลาดสดศรยี าน
ถนนนครราชสีมา

ศแนูขยโวรไงงกดเลรสุมยีเ ติกหนลาเกขวี่ยฎติทขหดอยมุสพาาลิตพิ ยัยากแสทรลวุงภะนเกาทดคาพสุ รปิตมเรมหะือาชงนาชคนร ถนนนครไชยศ ีร
ถนนพิชยั

แยกอภุ ยั เจษทิศ ถนนพระราม 5
ถนนสวรรคโลก

งพยาบาลราชวถิ ี ถนนพระราม 6

ชอนัยสสุ มาวรรภียูม ิ สำนักงานโรงเรียนกฎหมายและการเมือง
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสุโขทัย
(แยกสวนรื่นฤด)ี มหาวทิ ยาลัยสวนดุสิต

สอบถามขอมูลเพม่ิ เตมิ ไดท ่ี

โทร 0 2241 7191-4 ตอ 4160-3
หรือ 09 9521 2519, 08 9688 0865

โทรสาร 0 2241 7195
ศูนยไ กลเ กล่ียฯ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มสด.Êӹѡ§Ò¹âçàÃÕ¹¡®ËÁÒÂáÅСÒÃàÁ×ͧ
â·Ã. 02 241 7191-5 µÍ‹ 4160-4163 ËÃ×Í https://mediation.dusit.ac.th/


Click to View FlipBook Version