The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by krutiwaporn, 2022-09-15 12:43:43

PCL มีปก

PCL มีปก

การสรา้ งชุมชนการเรยี นรทู้ างวิชาชพี
Professional Learning Community (PLC)

ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565

นางทิพย์ภาวี หลอมประโคน

กลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
โรงเรียนสริ นิ ธร อำเภอเมอื ง จงั หวดั สรุ ินทร์

สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาสรุ นิ ทร์
สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ผูร้ ว่ มออกแบบแผนการจดั การเรยี นรู้

ที่ ช่ือ - สกุล บทบาท / หน้าที่ ลายมอื ชอ่ื
1 นางทพิ ย์ภาวี หลอมประโคน MODEL TEACHER
2 นายสมชาย วงศา BUDDY TEACHER
3 นายอานนท์ ม่งุ ดี MENTOR
4 นางสาวพรระวี บุญสุยา EXPERT
5 นางกิมาภรณ์ เตมิ สขุ ADMINSTRATOR

หมายเหตุ :

1. MODEL TEACHER คือ ครผู สู้ อน

2. BUDDY TEACHER คือ ครผู ้รู ว่ มเรียนรู้ มี 1 – 2 คน ข้นึ ไป

3. MENTOR คือ ฝ่ายวิชาการ/หวั หน้ากลุ่มสาะการเรียนรู้

4. EXPERT คือ ผู้เชีย่ วชาญ เช่น ศกึ ษานิเทศก์/อาจารยม์ หาวิทยาลัย

5. ADMINSTRATOR คือ ฝ่ายบริหาร

บนั ทกึ การสนทนา

วนั /เดอื น/ปี 15 สงิ หาคม 2565 เวลา 08.20 – 10.20 น. ณ หอ้ งปฏิบัตกิ ารคอมพวิ เตอร์ โรงเรียนสิรินธร

ช่อื ผสู้ นทนา บนั ทกึ การสนทนา แนวคิดรว่ ม/แนวปฏบิ ัตริ ว่ ม

นางทพิ ย์ภาวี หลอมประโคน ผู้เรียนตั้งใจทำงานตามที่ผู้สอนมอบหมาย กระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการ

(Model Teacher) สามารถแก้ไขปัญหา และเลือกนำความรู้ท่ี เรียนรู้ โดยการนำลกั ษณะของ

เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงตรงประเด็นเพียงพอที่จะ ปัญหาในสังคมมาใช้เพื่อเป็น

แก้ไขปัญหาได้ มีการค้นหา ศึกษาข้อมูล หัวข้อในวิเคราะห์อาชีพด้าน

เพิ่มเติมจากทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

เอกสารนำเสนอ , YouTube Website เพื่อใช้ สื่อสาร การบูรณาการความรู้

ในวิเคราะห์อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละวิชา สร้างแรงบันดาล

และการสื่อสาร ใจในการออกแบบ เพื่อให้เกิด

นายสมชาย วงศา ครูผู้สอนกล่าวทักทายนักเรียน พร้อมชี้แจง ทั กษะแ ห ่ ง กา ร เ ร ี ย น รู้ ใ น

(Buddy Teacher) จุดประสงค์การเรียนรู้ รูปแบบการสอน กระตุ้นให้ ศตวรรษที่ 21
ผู้เรียนเกดิ ความสนใจและมองเหน็ ปัญหา สามารถ

กำหนดสิ่งที่เป็นปัญหาทีผ่ ู้เรียนอยากรู้ในวิเคราะห์

อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี

การแบ่งคูก่ ันทำงาน ชว่ ยกันทำกิจกรรม

นายอานนท์ มงุ่ ดี ผู้สอน มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์

(Mentor) ความรู้ มีการแนะนำ ให้กำลังใจผู้เรียน ใช้เนื้อหา

ในการสอนที่ทันสมัย ใช้งานได้จริง ทำให้ผู้เรียน

สนใจในอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารแผนการสอนตรงตามเวลาทก่ี ำหนด

นางสาวพรระวี บุญสุยา ผู้เรียนทำงานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

(Export) การทำงานซง่ึ กันและกันทงั้ ภายในทมี และนอกทีม

ผ ู ้ ส อ น ส า ม า ร ถ อ ธ ิ บ า ย อ า ช ี พ ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ตามวัตถุประสงค์

และประเมินตนเองและประเมินผลการเรียนรู้ ทำ

ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดองค์ความรู้ใหม่

สามารถนำไปประยุกตใ์ ช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้อย่าง

ดแี ละมีประสิทธภิ าพ

ลงช่อื ผูบ้ ันทกึ การสนทนา
(นางทิพยภ์ าวี หลอมประโคน)
ครผู สู้ อน/Model Teacher

สรุปผลการทำกิจกรรม PLC

ความรู้หลกั การทน่ี ำมาใช้
1. การจดั การเรยี นรู้แบบสืบเสาะ (7E)
2. การวิเคราะห์ผเู้ รยี นเชิงประจกั ษ์

กิจกรรมทีท่ ำ
การสะทอ้ นผลการจัดการเรียนรู้

ผลท่ไี ดจ้ ากกิจกรรม
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าในเกี่ยวกับอาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถนำไปวิเคราะห์

เก่ียวกบั อาชพี ด้านตา่ งๆ รวมทั้งเปน็ ทางเลอื กในการประกอบอาชพี ของตนเองในอนาคต เบื้องต้นไดด้ ว้ ยตนเอง

การนำไปใช้
การจดั การเรียนรู้แบบสบื เสาะ (7E) เพอ่ื ใหน้ กั เรยี นไม่เนน้ เพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และ

คณติ ศาสตร์ แต่เป็นการสรา้ งความเข้าใจทฤษฎีหรอื กฏเหลา่ น้ันผา่ นการปฏบิ ัติให้เหน็ จริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการ
คิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือ
บูรณาการกับชวี ิตประจำวนั ได้

การตรวจสอบก่อนรับรอง
[ ] ถูกต้อง ครบด้วย ควรรับรองผลการดำเนนิ การ จำนวน 2 ชัว่ โมง [ ] ไมร่ บั รอง

ลงชอ่ื ................................................. ลงช่อื .................................................
(นางสาวคำพนั ธ์ เสาะแสวง) (นายธรี ศักดิ์ อาษา)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลมุ่ สาระการเรียนร้เู ทคโนโลยี ตำแหน่ง รองผ้อู ำนวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

การรบั รองของผู้บริหารสถานศึกษา

[ ] รับรองผลการดำเนนิ การ จำนวน 2 ช่ัวโมง [ ] ไม่รบั รอง

ความคิดเห็น

............................................................................................................................. ...............................................................

................................................................................................................................................................

ลงช่ือ.....................................
(นางกมิ าภรณ์ เตมิ สุข)

รองผอู้ ำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรยี นสริ นิ ธร

แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 14 เรื่อง อาชีพด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร

ความรู้ (K) ทกั ษะ/กระบวนการ (P)

• อภิปรายอาชพี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ • วิเคราะหอ์ าชีพดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศและ
และการส่ือสาร
การสอ่ื สารในโรงเรยี น

คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ (A)

• นักเรียนมีความมงุ่ มั่นในการทำงาน
• นกั เรียนมคี วามใฝเ่ รียนรู้

ภาระงาน/ชิ้นงาน อาชพี ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
• ใบงานท่ี 1.1 เรือ่ ง อาชพี ดา้ น
ส่ือสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สมรรถนะสำคญั

• ความสามารถในการสื่อสาร
• ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

สอ่ื /แหล่งเรยี นรู้

• ใบความรู้ เร่อื ง อาชีพด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศ
และการส่ือสาร

• power point เรอ่ื ง อาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

แผนการจัดการเรยี นรู้

กลมุ่ สาระการเรยี นรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวชิ า วิทยาการคำนวณ รหสั วิชา ว30109

ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2565 สัปดาห์ท่ี 15

หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 4 เร่อื ง อาชพี ในยุคดิจิทัล จำนวน 8 ชวั่ โมง

แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 4.1 เรอื่ ง อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร จำนวน 2 ชวั่ โมง

มาตรฐานการเรียนรู้
ว 4.2 เข้าใจและใชแ้ นวคิดในการแกป้ ัญหาที่พบในชีวิตจรงิ อยา่ งเป็นข้ันตอนและเปน็ ระบบ
ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรยี นรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธภิ าพ
รูเ้ ทา่ ทันและมีจรยิ ธรรม

ตวั ชว้ี ดั
ม.6/1 ใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ และแบง่ ปนั ข้อมูลอยา่ งปลอดภัย มีจริยธรรม และวเิ คราะห์

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยสี ารสนเทศท่ีมีผลต่อการดำเนนิ ชีวิต อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม
สาระการเรียนรู้แกนกลาง

อาชีพท่ีเกย่ี วข้องกบั ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีมากมาย และเทคโนโลยีก็เข้ามามบี ทบาทใน
ชีวติ เรา ท้ังทบี่ ้าน โรงเรยี น ท่ที ำงาน เม่ือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากข้นึ จะทำให้เราสะดวกสบายมากข้นึ
จนเราต้องตระหนกั ถงึ ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี
จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
1. อภปิ รายอาชพี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (K)
2. วิเคราะหอ์ าชีพด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรยี น (P)
3. นกั เรยี นมคี วามมุ่งมนั่ ในการทำงาน (A)
4. นักเรียนมคี วามใฝเ่ รียนรู้ (A)
สมรรถนะ
1. ความสามารถในการส่อื สาร
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คณุ ลกั ษณะอันพึงประสงค์
1. มีวนิ ัย
2. ใฝเ่ รยี นรู้
3. มงุ่ มนั่ ในการทำงาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบสบื เสาะ (7E) ชั่วโมงที่ 1
ขน้ั ท่ี 1 ข้ันตรวจสอบความรู้เดมิ Elicitation Phase (5 นาที)

1.1 ครูตงั้ คำถามให้นักเรยี นชว่ ยกนั ตอบ ว่าเทคโนโลยี เข้ามามีบทบาทอย่างไรกบั เรา แล้วเทคโนโลยอี ะไรบ้าง
ท่ีเราใชใ้ นชีวติ ประจำวนั
ข้นั ที่ 2 ขน้ั เร้าความสนใจ Engagement Phase (5 นาที)

2.1 ครูใหน้ กั เรยี นเลน่ เกมฝกึ สมอง เพ่ือใหน้ ักเรยี นได้คิด และมสี มาธใิ นการเริม่ บทเรยี น
ขน้ั ที่ 3 ขน้ั สำรวจและคน้ หา Exploration Phase (10 นาที)

3.1 ครูใหน้ ักเรยี นสบื ค้นข้อมูล อาชพี ทีเ่ กี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน
3.2 เมือ่ นักเรยี นหาคำตอบเสร็จแลว้ ให้นักเรียนร่วมกนั อภิปรายอาชพี ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เพือ่ แชรข์ ้อมูลของตนเองท่หี ามาได้
ข้นั ท่ี 4 ขน้ั อธิบาย Explanation Phase (30 นาที)
4.1 ครูอธิบายอาชพี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยมสี ื่อ power point ในการนำเสนอ
กระบวนการจัดการเรยี นการสอนแบบสบื เสาะ (7E) ช่ัวโมงที่ 2
ขน้ั ท่ี 5 ขน้ั ขยายความคิด Expansion Phase/Elaboration Phase (30 นาที)
5.1 ครใู หน้ ักเรยี นยกตัวอยา่ งอาชพี หรือตำแหนง่ งานภายในโรงเรียน 3 ตัวอยา่ ง พรอ้ ม อธิบายว่า อาชีพหรือ
ตำแหน่งงานเหล่าน้ี ใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศในการทำงาน
5.2 ครใู หน้ กั เรียนคน้ หาปรมิ าณความต้องการของตำแหน่งงานดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศพร้อม ทงั้ อภิปรายถงึ
แนวโน้มและการพยากรณ์อาชีพเกิดใหม่ในอนาคต ทำลงในใบงานท่ี 4.1
ขัน้ ที่ 6 ขน้ั ประเมนิ ผล Evaluation Phase (15 นาที)
6.1 เมื่อนักเรยี นทำใบงานเสร็จแล้ว ครแู ละนกั เรียนรว่ มกันเฉลยใบงาน 4.1 และวเิ คราะห์ขอ้ ที่ถูกและผดิ
พร้อมหาเหตุผลท่ผี ิดเพราะอะไร
ขน้ั ท่ี 7 ขน้ั นำความรไู้ ปใช้ Extension Phase (5 นาที)
7.1 ครใู หน้ ักเรียนรว่ มกันอภิปรายอาชีพด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสารทั้งในปจั จบุ นั และอนาคต
พร้อมให้บอกสิง่ ที่จะพัฒนาให้ทันหรือเร็วกวา่ เทคโนโลยี

ส่อื /แหลง่ เรยี นรู้
1. ใบความรู้ เรือ่ ง อาชพี ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
2. ใบงานที่ 4.1 เร่ือง อาชพี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
3. power point เรอ่ื ง อาชพี ด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

การวดั และประเมินผล ชนิ้ งาน/ วธิ ีการประเมิน เครอื่ งมือ ผู้ เกณฑ์
จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ ภาระงาน การประเมิน ประเมิน ประเมนิ

สูต่ ัวชี้วัด

ด้านความรู้ (K) - กิจกรรมการ - ให้คะแนนการ แบบประเมนิ ครู มีระดับ
1. อภปิ รายอาชพี ด้าน อภิปราย อภิปราย ใบงาน เร่อื ง ครู คุณภาพผา่ น/
เทคโนโลยสี ารสนเทศ อาชพี ด้าน ครู พอใช้ข้นึ ไป
และการสอ่ื สาร - ใบงานที่ 1.1 - ตรวจใบงานท่ี เทคโนโลยี ครู
เร่ือง อาชีพด้าน 1.1 เรอ่ื งอาชีพ สารสนเทศและ มีระดบั
ด้านทักษะ/ เทคโนโลยี ดา้ นเทคโนโลยี การสือ่ สาร คณุ ภาพผา่ น/
กระบวนการ/ (P) สารสนเทศและ สารสนเทศและ แบบประเมินใบ พอใช้ขนึ้ ไป
1. วิเคราะหอ์ าชีพดา้ น การส่อื สาร การสอ่ื สาร งาน เรือ่ งอาชพี
เทคโนโลยสี ารสนเทศ ใบกิจกรรม ดา้ นเทคโนโลยี มรี ะดบั
และการสื่อสารใน สังเกตและ สารสนเทศและ คณุ ภาพผ่าน/
โรงเรยี น ใบกิจกรรม ประเมิน การสอื่ สาร พอใช้ขนึ้ ไป
ดา้ นคณุ ลกั ษณะอนั พึง พฤติกรรม
ประสงค์ (A) แบบประเมนิ มรี ะดับ
1. นักเรยี นมคี วามมุ่งม่ัน สงั เกตและ คณุ ลกั ษณะอัน คุณภาพผา่ น/
ในการทำงาน ประเมิน พึงประสงค์ พอใช้ขึ้นไป
2. นกั เรยี นมคี วามใฝ่ พฤติกรรม
เรียนรู้ แบบประเมิน
สมรรถนะของผเู้ รยี น สมรรถนะ
1. ความสามารถในการ
ส่อื สาร
2. ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์

การประเมนิ ผลการเรยี นรหู้ น่วยการเรยี นรูท้ ่ี 4 อาชีพในยุคดิจทิ ลั เรอ่ื ง อาชีพดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสอ่ื สาร

การกำหนดน้ำหนกั คะแนนการประเมินการทำกิจกรรม

องค์ประกอบในการประเมิน/รายการประเมนิ น้ำหนกั คะแนน คะแนนเต็ม
1. อภิปรายอาชพี ด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร 13
2. วิเคราะห์อาชพี ด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสารใน 13
โรงเรียน
รวม 26

เกณฑ์การประเมินการตอบคำถามเรื่องอาชีพด้านเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร
เกณฑ์ระดับคณุ ภาพ (คะแนน)

รายการประเมนิ ไมผ่ ่าน/ปรับปรงุ พอใช้ (1) ดี (2) ดเี ยีย่ ม (3)
(0)

1.อภปิ รายอาชีพ ไมอ่ ภปิ รายอาชพี สามารถอภิปราย สามารถอภิปราย สามารถอภิปรายอาชีพ
ด้านเทคโนโลยี ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและ สารสนเทศและ อาชพี ด้าน อาชีพดา้ น ดา้ นเทคโนโลยี
การสือ่ สาร การส่ือสารได้
เทคโนโลยี เทคโนโลยี สารสนเทศและการ

สารสนเทศและ สารสนเทศและการ ส่อื สาร เน้อื หา

การส่อื สารได้บ้าง สอ่ื สารได้ แต่ ครอบคลุม ชัดเจน

เน้ือหายงั ไม่

ครอบคลุม ชัดเจน

2.วเิ คราะห์ ไมส่ ามารถ สามารถวเิ คราะห์ สามารถวเิ คราะห์ สามารถวเิ คราะห์อาชีพ
อาชพี ด้าน วเิ คราะหอ์ าชีพ
เทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยี อาชพี ด้าน อาชีพด้าน ดา้ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและ สารสนเทศและ
การส่ือสารใน การสอื่ สารใน เทคโนโลยี เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
โรงเรียน โรงเรยี นได้
สารสนเทศและ สารสนเทศและการ ส่ือสารในโรงเรียนได้

การส่อื สารใน ส่ือสารในโรงเรยี น ถกู ต้อง ชดั เจน

โรงเรียนไดบ้ า้ ง ได้ แต่ไม่ครบตาม

โจทย์ท่ตี ้งั ไว้

หมายเหตุ : ตรวจคำตอบของนักเรียนแล้วประเมนิ ใหต้ รงกบั เกณฑ์ระดบั คุณภาพในแต่ละรายการ

เกณฑก์ ารให้คะแนนและแปลผลระดบั คุณภาพ
คะแนน ระดับคณุ ภาพ
6 ดเี ยยี่ ม
4-5 ดี
2-3 ผา่ น/พอใช้
0-1 ไมผ่ า่ น/ปรบั ปรงุ

สรุปผลการประเมิน
ผ่าน มรี ะดับคุณภาพ ผา่ น/พอใช้ข้ึนไป
ไม่ผ่าน มีระดับคุณภาพ ไมผ่ ่าน/ปรับปรงุ

การกำหนดน้ำหนกั คะแนนการประเมินด้านเจคติและคณุ ลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude: A)

องคป์ ระกอบในการประเมนิ /รายการประเมิน น้ำหนกั คะแนน คะแนนเตม็

1. นักเรยี นมีความม่งุ มนั่ ในการทำงาน 16
2. นักเรยี นมีความใฝเ่ รียนรู้ 16
รวม 2 12

เกณฑ์การประเมินด้านเจคติและคุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

รายการประเมนิ เกณฑร์ ะดับคุณภาพ (คะแนน)
ไมผ่ ่าน (0)
ผา่ น (1) ดี (2) ดีมาก (3)

1. นักเรียนมี นักเรียนไม่มี นักเรยี นมีความ นักเรยี นมคี วาม นักเรยี นมีความ

ความมงุ่ มน่ั ในการ ความ ความกระตอื รือร้น กระตือรอื ร้นและ กระตือรือร้นและ

ทำงาน กระตือรือรน้ และ และมุง่ ม่นั ในการ มุ่งม่นั ในการทำงาน มงุ่ มน่ั ในการทำงาน

มงุ่ มน่ั ในการ ทำงานได้รับ ไดร้ ับมอบหมาย ได้รับมอบหมายเป็น

ทำงานได้รบั มอบหมายเป็น เปน็ อยา่ งดี อย่างดีและงาน

มอบหมาย บางคร้งั ถูกต้องครบถว้ น

2. นักเรยี นมี นักเรยี นไม่มี เขา้ เรยี นตรงเวลา เข้าเรยี นตรงเวลา เขา้ เรียนตรงเวลา
ความใฝเ่ รียนรู้ ความใฝเ่ รยี นรู้
และไม่ต้ังใจ ตง้ั ใจเรยี น เอาใจใส่ ต้งั ใจเรยี น เอาใจใส่ ตงั้ ใจเรยี น เอาใจใส่
ทำงาน
ในการเรยี น มสี ว่ น ในการเรียน มีสว่ น ในการเรียน มสี ่วน

ร่วมในการเรยี นรู้ รว่ มในการเรยี นรู้ รว่ มในการเรียนรู้

ระดบั พอใช้ หรือเข้า ระดับดีหรอื เข้าร่วม ระดบั ดมี ากหรอื ร่วม

ร่วมกจิ กรรมการ กิจกรรมการเรยี นรู้ กิจกรรมการเรยี นรู้

เรียนร้ตู า่ ง ๆ เปน็ บอ่ ยครั้ง เป็นประจำ

บางครง้ั

หมายเหตุ : ใหผ้ ้สู อน สังเกตพฤติกรรมของผเู้ รียนในระหวา่ งเรยี นแลว้ ประเมินใหต้ รงกับเกณฑ์ระดับ

คณุ ภาพในแต่ละรายการ

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน

พฤติกรรมท่ปี ฏบิ ัติชัดเจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมท่ปี ฏบิ ัตชิ ัดเจนและบอ่ ยครัง้ ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมทป่ี ฏบิ ตั ิบางครัง้ ให้ 1 คะแนน

พฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบัติ ให้ 0 คะแนน

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนนและแปลผลระดับคณุ ภาพ

คะแนน ระดบั คณุ ภาพ
9-12 ดเี ยี่ยม
6-8 ดี
3-5 ผ่าน/พอใช้
0-2 ไม่ผ่าน/ปรับปรงุ

สรุปผลการประเมนิ

ผ่าน มีระดบั คุณภาพ ผา่ น/พอใช้ขนึ้ ไป
ไม่ผา่ น มรี ะดับคุณภาพ ไมผ่ ่าน/ปรับปรุง

การกำหนดนำ้ หนกั คะแนนการประเมนิ สมรรถนะของผเู้ รยี น น้ำหนกั คะแนน คะแนนเตม็
องคป์ ระกอบในการประเมนิ /รายการประเมิน
16
1. ความสามารถในการสอ่ื สาร 16
3. ความสามารถในคดิ วิเคราะห์ 2 12
รวม

เกณฑก์ ารประเมนิ สมรรถนะของผู้เรียน

รายการ เกณฑร์ ะดับคุณภาพ (คะแนน)

ประเมนิ ไมผ่ ่าน (0) ผา่ น (1) ดี (2) ดีมาก (3)

1. ไมส่ ามารถเขยี น สามารถเขียนและ สามารถเขียน แต่ สามารถเขยี นและ
ความสามารถ และอภปิ ราย
ในการส่ือสาร อาชีพด้าน อภปิ รายอาชพี ไมส่ ารมารถ อภปิ รายอาชพี ดา้ น

เทคโนโลยี ด้านเทคโนโลยี อภิปรายอาชพี ดา้ น เทคโนโลยสี ารสนเทศ
สารสนเทศและ
การสื่อสารได้ สารสนเทศและ เทคโนโลยี และการสื่อสารได้ถูกต้อง

การส่ือสารได้บ้าง สารสนเทศและการ ครบถ้วน

สอ่ื สาร

2. ไม่สามารถ สามารถวิเคราะห์ สามารถวเิ คราะห์ สามารถวิเคราะห์อาชีพ
ความสามารถ วเิ คราะห์อาชีพ
ในคดิ ดา้ นเทคโนโลยี อาชพี ดา้ น อาชพี ด้าน ดา้ นเทคโนโลยี
วเิ คราะห์ สารสนเทศและ
เทคโนโลยี เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
การสอ่ื สารใน
โรงเรยี นได้ สารสนเทศและ สารสนเทศและการ สอ่ื สารในโรงเรียนได้

การสอื่ สารใน สอ่ื สารในโรงเรยี น ถูกต้อง ชัดเจน

โรงเรยี นได้บ้าง ได้ แต่ไม่ครบตาม

โจทย์ท่ตี งั้ ไว้

หมายเหตุ : ใหผ้ ้สู อน สังเกตพฤติกรรมของผเู้ รียนในระหวา่ งเรยี นแลว้ ประเมนิ ใหต้ รงกับเกณฑ์ระดับคุณภาพใน

แตล่ ะรายการ

เกณฑก์ ารให้คะแนน

พฤติกรรมทีป่ ฏิบัตชิ ดั เจนและสม่ำเสมอ ให้ 3 คะแนน

พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชดั เจนและบ่อยคร้งั ให้ 2 คะแนน

พฤติกรรมทป่ี ฏิบตั ิบางครงั้ ให้ 1 คะแนน

พฤติกรรมท่ีไมป่ ฏบิ ัติ ให้ 0 คะแนน

เกณฑ์การใหค้ ะแนนและแปลผลระดับคณุ ภาพ

คะแนน ระดับคุณภาพ
9-12 ดีเยย่ี ม
6-8 ดี
3-5 ผ่าน/พอใช้
0-2 ไม่ผ่าน/ปรับปรงุ

สรปุ ผลการประเมิน

ผ่าน มรี ะดบั คุณภาพ ผา่ น/พอใช้ข้ึนไป
ไม่ผา่ น มีระดับคุณภาพ ไม่ผา่ น/ปรบั ปรงุ

ภาพกิจกรรมการเปดิ ชั้นเรยี น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี รายวชิ า วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว30109
ระดับ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6
หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 เวลา 2 ชว่ั โมง
แผนการจดั การเรียนรทู้ ี่ 14
เรอื่ ง พลเมอื งดิจิทัล ครผู ้สู อน นางทพิ ยภ์ าวี หลอมประโคน

เร่ือง อาชพี ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาพกจิ กรรมการเปิดชัน้ เรยี น

กลุม่ สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยี รายวชิ า วทิ ยาการคำนวณ รหสั วิชา ว30109
ระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีที่ 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 เวลา 2 ช่วั โมง
หน่วยการเรยี นรูท้ ี่ 3 เรอ่ื ง พลเมอื งดจิ ิทัล ครูผสู้ อน นางทพิ ยภ์ าวี หลอมประโคน
แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 10 เรือ่ ง การเปน็ พลเมืองดิจทิ ลั


Click to View FlipBook Version