The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-40173447, 2022-04-21 10:19:14

RPT PSV T3

RPT PSV T3

SMK SUNGKAI
35600 SUNGKAI, PERAK
PERANCANGAN TAHUNAN PBD SETAHUN
Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Tingkatan : 3
Tahun 2022
STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK TAHAP TAFSIRAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH PENGUASAAN
1.1.1 Menjelaskan
1.0 BIDANG 1 SEJARAH 1 Mempunyai kefahaman terhadap 1.1 pakaian tradisional dan
perhiasan diri mengikut
DAN APRESIASI SENI pakaian tradisional dan perhiasan Persepsi Seni dalam Pakaian kaum dalam etnik di
Malaysia
VISUAL diri dalam sejarah dan apresiasi seni Tradisional dan Perhiasan Diri 1.1.2 Memperihalkan
sumbangan tokon budaya yang
visual. mengkaji pakaian tradisional
1.1.3 Mengklasifikasikan
TAJUK 1: Mengeksplorasi jenis dan bentuk Pemahaman terhadap Pakaian motif perhiasan diri
mengikut kaum
(Pakaian Tradisional dan 2 pakaian tradisional dan perhiasan Tradisional dan Perhiasan Diri
Perhiasan Diri) diri melalui maklumat pelbagai dalam bidangS Sejarah dan 1.2.1 Membanding beza jenis
pakaiantradisional mengikut
sumber Apresiasi Seni Visual kaum dan etnik di Malaysia.
1.2.2 Menginterpretasikan jenis
Mengaplikasikan pengetahuan dan pakaiantradisional melalui
penerokaan motif pada perhiasan
3 kefahaman untuk mengenalpasti diri

Tarikh: pakaian tradisional dan perhiasan 1.2 Eksplorasi Seni dalam 1.3.1 Menghasilkan portfolio
21/3-1/4/2022 melalui penggunaan media, proses Pakaian Tradisional dan tentang jenis dan motif pakaian
dan teknik. Perhiasan Diri tradisional dan perhiasan diri

Eksplorasi maklumat

4 Menganalisis dan memanipulasi daripada pelbagai sumber
hasil eksperimentasi dokumentasi bagi pengukuhan
pakaian dan perhiasan tradisional terhadap Pakaian Tradisional dan
di Malaysia melalui penerokaan Perhiasan Diri

media, proses dan teknik dalam

penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan 1.3 Ekspresi Seni dalam Pakaian

5 inovatif hasil daripada Tradisional dan Perhiasan Diri

eksperimentasi dan penerokaan Pengzahiran idea dengan konsep

dokumentasi pakaian dan perhiasan melalui pelbagai teknologi dalam

tradisional dalam penghasilan karya. menjana tugasan

1

1.4.1 mempamerkan

6 Menghasilkan karya dengan 1.4 Apresiasi Seni dalam Pakaian hasil karya portfolio

menggunakan idea sendiri secara Tradisional dan Perhiasan Diri 1.4.2 Menghayati dan

kreatif dan inovatif serta membuat Penghayatan terhadap Pakaian menjelaskan hasil karya portfolio

apresiasi hasil karya berpandukan Tradisional dan Perhiasan Diri dengan sendiri dan rakan dengan

Bahasa Seni Visual. menggunakan bahasa seni yang betul menumpukan pada aspek bahasa

Seni Visual

1.4.3 Menjelaskan pengalaman
sendiri dalam penghasilan karya
portfolio

Pakaian Tradisional dan Perhiasan Diri

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

BIDANG/ TAJUK TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
TARIKH
Mengidentifikasikan seni lukis dalam 2.1.1 Menggalurkan perkembangan seni
2.0 BIDANG 2 SENI
HALUS 1 bidang seni halus. 2.1. Persepsi Seni lukis dari aspek :

TAJUK 2: dalam Seni Lukisan i) Pelukis Tempatan
Seni Lukisan
Menginterpretasikan seni halus secara Pemahaman terhadap iii) Karya Lukisan kontemporari
4/4-22/4/2022
2 lisan / penghasilan peta pemikiran konsep Seni Lukisan

tentang perkembangan sejarah dan dalam bidang Seni Halus 2.2.1 Membuat eksperimentasi dan

karya lukisan kontemporari. Penerokaan dalam penghasilan seni lukisan

menggunakan :

Mengaplikasi pengetahuan dan I) Media

kefahaman tentang media dan teknik Ii) Teknik

3 melukis : Contoh media dan teknik :

Media Campuran, media kontemporari, 2.2 Eksplorasi Seni dalam Seni 2.3.1 Menghasilkan senilukis dengan

teknik Hibrid, Teknik Lukisan digital Lukisan berpandukan gambar bertemakan subjek

Eksplorasi dan aplikasi gabungan

Menganalisis dan memanipulasi hasil pengetahuan dalam

4 eksperimentasi seni lukis melalui penghasilan Seni Lukisan. Mempamerkan hasil karya

penerokaan media, proses dan teknik Menghayati dan menjelaskan hasil karya

dalam penghasilan karya. 2.3 Ekspresi Seni dalam Seni sendiri dan rakan dengan menumpukan

2

Menzahirkan idea secara kreatif dan Lukisan Menzahirkan idea dan pada aspek Bahasa

5 inovatif hasil daripada eksperimentasi konsep melalui pelbagai Seni Visual

dan penerokaan seni lukis dalam sumber dalam penjanaan Menjelaskan pengalaman sendiri dalam

penghasilan karya. tugasan penghasilan karya

6 Menghasilkan karya seni lukis dengan 2.4 Apresiasi Seni dalamSeni

menggunakan idea sendiri secara kreatif Lukisan Penghayatan terhadap

dan inovatif serta membuat apresiasi hasil karya Seni Lukisan dengan

hasil karya berpandukan Bahasa Seni menggunakan Bahasa Seni

Visual. Visual

STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH
TAHAP TAFSIRAN
TAJUK 3: PENGUASAAN
Seni Catan
25/ 4 – 20/5/2022 Mengidentifikasikan seni catan dalam 3.1. Persepsi Seni dalam 3.1.1 Menjelaskan seni catan dari aspek

 CUTI HARI 1 bidang seni halus. Seni Catan Bahan, teknik, aliran dan pelukis karya seni
PEKERJA:16/5/2022 Pemahaman terhadap catan tempatan

Menjelaskan seni catan dari aspek konsep Seni Catan dalam 3.2.1 Membuat eksperimentasi dan
2 Bahan, teknik, aliran dan pelukis karya bidang Seni Halus
penerokaan dalam penghasilan seni catan.
seni catan tempatansemula jadi, objek 3.2. Eksplorasi Seni
buatan manusia dan karya seni.
dalam Seni Catan 3.3.1 Menghsilkan karya seni catan

Eksplorasi dan aplikasi dengan menggunakan imaginasi dan idea
Membuat eksperimentasi dan pengetahuan dalam
secara kreatif hasil daripada
penerokaan dalam penghasilan seni penghasilan Seni Catan
catan menggunakan: media dan teknik eksperimentasi dan penerokaan media
3 dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil 3. 3 Ekspresi Seni dalam Seni 3.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
Catan
4 eksperimentasi unsur
Menzahirkan idea dan
jalinan/kepelbagaian melalui konsep melalui pelbagai 3.4.2 Menghayati dan menjelaskan

penerokaan media, proses dan teknik

3

 CUTI PERAYAAN dalam penghasilan karya. sumber dalam penjanaan hasil karya seni sendiri dan rakan dengan
SAMBUTAN
ADILIFITRI: tugasan menumpukan pada aspek bBahasa Seni
3/5-6/5/2022
Menghsilkan karya seni catan dengan Visual.

5 menggunakan imaginasi dan idea 3.4 Apresiasi Seni dalam
Seni Catan
secara kreatif hasil daripada Penghayatan terhadap hasil 3.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri
eksperimentasi dan penerokaan media karya Seni Catan dengan dalam penghasilan karya seni.dia dan teknik

dan teknik. menggunakan Bahasa Seni

Visual
3.4.1 Mempamerkan hasil karya

6 seni dan menjelaskan hasil karya seni

sendiri dan rakan dengan

menumpukan pada aspek bBahasa Seni

Visual.

4

STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH
TAJUK 4: TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
Seni Arca
23/5-17/6/2022 Mengidentifikasikan jenis arca, dan 4.1 Apresiasi Seni dalam Seni
 CUTI PENGGAL 1:
4/6-24/6/2022 1 prinsip arca dalam karya seni. Arca

15/6-24/6/2022 4.2.1 Membuat eksperimentasi dan

Mengenal pasti kaedah asas Pemahaman terhadap konsep penerokaan media dan teknik dalam seni arca

2 membentuk arca daripada pelbagai Seni Arca dalam bidang Seni

pilihan media Halus 4.3.1 Menterjemahkan hasil daripada

Mengaplikasikan pengetahuan dan 4.2 Eksplorasi Seni dalam Seni eksperimentasi dan penerokaan media dan
teknik dalam penghasilan karya seni cetakan
kefahaman untuk mengenal pasti Arca
dengan menggunakan imaginasi dan idea
3 secara pemerhatian tentang jenis arca
melalui prinsip dan asas rekaan seni Eksplorasi dan aplikasi secara kreatif

melalui contoh arca yang dipamerkan. pengetahuan dalam 4.4.1Mempamerkan hasil karya

penghasilan Seni Arca

Menganalisis dan memanipulasi hasil 4.4.2Menghayati dan menjelaskan hasil karya

4 eksperimentasi asas dan prinsip rekaan 4.3. Ekspresi Seni dalam Seni sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
melalui penerokaan media, proses dan Arca aspek Bahasa

teknik dalam penghasilan karya. Menzahirkan idea dan konsep 4.4.3Mempamerkan hasil karya

5 Menzahirkan idea secara kreatif dan melalui pelbagai sumber Menghayati dan menjelaskan hasil karya
inovatif hasil daripada eksperimentasi dalam penjanaan Tugasan sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
aspek Bahasa Seni Visual

dan penerokaan asas dan prinsip 4.4 Apresiasi Seni dalam Seni
rekaan dalam penghasilan karya.
Arca 4.4.4Menjelaskan pengalaman sendiri dalam

Menghasilkan karya dengan Penghayatan terhadap hasil penghasilan produk seni

6 menggunakan idea sendiri secara kreatif karya Seni Arca dengan
dan inovatif serta membuat apresiasi menggunakan Bahasa Seni
hasil karya berpandukan Bahasa Seni Visual.
Visual.

UJIAN 1

5

STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH
TAHAP TAFSIRAN
3.0 BIDANG 3 PENGUASAAN
REKABENTUK
Mengidentifikasikan asas dan konsep 5.1Persepsi Seni dalam Reka 5.1.2 Menjelaskan konsep reka bentuk
TAJUK 5:
Reka Bentuk Landskap 1 rekaan landskap. Bentuk Hiasan Dalaman lanskap
Pemahaman terhadap Reka
20/6- 8/7/2022
Menginterpretasikan ciri reka bentuk Bentuk Lanskap dalam bidang 5.3.1 Menterjemahkan hasil daripada
Reka Bentuk
2 landskap. eksperimentasi dan penerokaan ciri-ciri

5.2 Eksplorasi Seni elemen reka bentuk bagi:
dalam Reka Bentuk Lanskap
Mengeksplorasi pengetahuan dalam Eksplorasi dan aplikasi i) mereka bentuk lanskap
pengetahuan dalam Ii) melukis pelan reka bentuk lanskap
seni rekaan landskap melalui
menggunakan skala yang sesuai
3 penggunaan media, proses dan teknik.

penghasilan perspektif dalam 5.3.2 Mengaplikasikan proses menghasilkan
Mengaplikasikan pengetahuan melalui reka bentuk lanskap

4 hasil eksperimentasi asas dan prinsip reka bentuk lanskap.

rekaan dalam rekaan landskap melalui 5.3.Ekspresi Seni dalam Reka
penerokaan media, proses dan teknik Bentuk Hiasan Dalaman
Penzahiran idea dan konsep 5.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
melalui pelbagai sumber dan
dalam penghasilan karya.

Menzahirkan idea secara kreatif dan teknologi dalam penjanaan 5.4.2 Menghayati dan menjelaskan
tugasan hasilkarya seni sendiri dan rakan dengan
5 inovatif hasil daripada eksperimentasi
menumpukan pada aspek BahasaSeni Visual
dan penerokaan asas dan prinsip 5.4 Apresiasi Seni dalam Reka

rekaan dalam penghasilan karya. Bentuk Landskap Penghayatan 5.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri

Menghasilkan karya terhadap hasil karya Reka dalam penghasilan karya seni Mempamerkan
dengan Bentuk Landskap dengan
hasil karya seni
6 menggunakan idea sendiri secara kreatif menggunakan istilah dan

dan inovatif serta membuat apresiasi Bahasa Seni Visual 5.4.4 Menghayati dan menjelaskan

hasil karya berpandukan Bahasa Seni hasilkarya seni sendiri dan rakan dengan

Visual. menumpukan pada aspek BahasaSeni Visual

6

STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH
TAHAP TAFSIRAN
TAJUK 6: PENGUASAAN
Reka Bentuk Hiasan
Mengidentifikasikan asas dan konsep 6.1. Persepsi Seni dalam 6.1.1Memperihalkan peranan pereka hiasan
Dalaman
1 reka bentuk hiasan dalaman . Reka Bentuk Hiasan Dalaman dalaman
11/7-29/7/2022
Pemahaman terhadap Reka

Menginterpretasikan kefahaman Bentuk Hiasan Dalaman 6.1.2 Menjelaskan prinsip dan elemen reka

2 terhadap reka bentuk hiasan dalaman dalam bidang Reka Bentuk bentuk hiasan dalaman

dalam bidang reka bentuk 6.2. Eksplorasi Seni 6.2.1 Membuat eksperimentasi dan

dalam Reka Bentuk Hiasan penerokaan alatan, bahan danproses
Mengaplikasikan pengetahuan melalui Dalaman dalam penghasilan lukisan perspektif ruang
hasil eksperimentasi asas dan prinsip Eksplorasi dan aplikasi
3 rekaan dalam reka bentuk hiasan pengetahuan dalam di dalam rumahkediaman.

dalaman melalui penerokaan media, penghasilan perspektif dalam 6.2.2 Menghasilkan lukisan perspektif:
proses dan teknik dalam penghasilan reka bentuk Hiasan dalaman
I) Satu titik lenyap

karya. Ii) Dua titik lenyap Iii)

Menganalisis dan memanipulasi hasil 6.3.Ekspresi Seni dalam Reka Tiga titik lenyap
Bentuk Hiasan Dalaman 6.2.3 Mengaplikasikan proses mereka bentuk
4 eksperimentasi unsur ruang melalui Penzahiran idea dan konsep

penerokaan media, proses dan teknik melalui pelbagai sumber dan hiasan dalaman jadi
1.1.1 Objek buatan manusia
dalam penghasilan karya. teknologi dalam penjanaan
1.1.2 Karya seni visual
tugasan
1.2 Fungsi irama dan pergerakan

6.4. Apresiasi Seni dalam
Reka Bentuk Hiasan Dalaman
Penghayatan terhadap hasil
karya Reka Bentuk Hiasan
Dalaman dengan
menggunakan istilah dan
Bahasa Seni Visual.

7

Menzahirkan idea secara kreatif dan 6.3.1 Menterjemahkan hasil daripada
5 inovatif hasil daripada eksperimentasi eksperimentasi dan penerokaan alatan, simbol
dan konsep bagi:
dan penerokaan unsur ruang dalam i) Merekabentuk ruang pilihan
penghasilan karya. Ii) melakar lukisan perspektif bagi ruang pilihan
menggunakan skala yang sesuai
Menghasilkan karya dengan
6.4.1 Mempamerkan hasil karya seni
6 menggunakan idea sendiri secara
6.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil karya
kreatif dan inovatif serta membuat seni sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
aspek Bahasa Seni Visual
apresiasi hasil karya berpandukan
6.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri dalam
Bahasa Seni Visual. penghasilan karya seni.

8

STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH
TAHAP TAFSIRAN
TAJUK 7: PENGUASAAN
Reka Bentuk Industri
Mengidentifikasikan asas dan konsep 7.1 Persepsi Seni dalam Reka 7.1.1 Memperihalkan peranan pereka Reka
1/8-26/8/2022 1 reka bentuk industri dalam seni visual . Bentuk Industri Pemahaman Bentuk Industri

terhadap Reka Bentuk Industri 7.1.2 Menjelaskan konsep rekaan perabot
Menginterpretasikan kefahaman konsep dalam bidang Reka Bentuk
2 rekaan terhadap reka bentuk industri 7.2.1 Membuat eksperimentasi dan

penerokaan alatan, bahan dan proses dalam
dalam bidang reka bentuk 7.2 Eksplorasi Seni dalam Reka penghasilan lakaran Reka Bentuk Perabot

Bentuk Industri Eksplorasi dan 7.2.2 Menjustifikasikan reka bentuk perabot
Mengaplikasikan pengetahuan melalui aplikasi pengetahuan dalam
berdasarkan:
hasil eksperimentasi asas dan prinsip penghasilan lakaran dan
3 rekaan dalam reka bentuk perabot lukisan perincian dalam Reka i) Bentuk mengikut fungsi
ii) Fungsi mengikut bentuk
melalui penerokaan media, proses dan Bentuk Industri

4 teknik dalam penghasilan karya. 7.3. Ekspresi Seni dalam Reka 7.2.3 Mengklasifikasi alatan dan bahan
Bentuk Industri Penzahiran dalam penghasilan model 3D
Menganalisis dan memanipulasi hasil idea dan konsep melalui Reka Bentuk Industri
eksperimentasi bentuk dan fungsi pelbagai sumber dan teknologi 7.2.4 Mengaplikasikan proses menghasilkan
bentuk dalam rekaan perabot melalui dalam penjanaan tugasan reka bentuk perabot
penerokaan media, proses dan teknik

dalam penghasilan karya. 7.4. Apresiasi Seni dalamReka 7.3.1 Menterjemahkan idea dan konsep reka

Menzahirkan idea secara kreatif dan Bentuk Industri. Penghayatan bentuk industri dalam penghasilan lakaran dan
lukisan unjuran dan lukisan perincian
5 inovatif hasil daripada eksperimentasi terhadap hasil karya Reka

dan penerokaan unsur warna dalam Bentuk Industri dengan 7.4.1 Mempamerkan hasil model 3D
penghasilan karya. menggunakan Bahasa Seni 7.4.2 Menghayati dan menjelaskan hasil
Visual Model 3D sendiri dan rakan dengan

Menghasilkan karya dengan

6 menggunakan idea sendiri secara kreatif menumpukan pada aspek Bahasa Seni Visual

dan inovatif serta membuat apresiasi 7.4.3 Menjelaskan pengalaman sendiri

hasil karya berpandukan Bahasa Seni dalam penghasilan model 3D dalam reka

Visual. bentuk industrI.

9

15/8-19/8/2022 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
22/8-26/8/2022
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
29/8-2/9/2022

 CUTI HARI
KEMERDEKAAN:
31/8/2022

STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH
TAHAP TAFSIRAN
TAJUK 9: PENGUASAAN
Seni Anyaman
3/10-14/10/2022 Mengidentifikasikan asas dan prinsip

1 rekaan dalam seni anyaman. 9.1.Persepsi Seni dalam Seni 9.1.1 Menjelaskan prinsip

Anyaman Pemahaman asas Seni Anyaman

Menginterpretasikan jenis, alatan dan terhadap prinsip Seni 9.1.2 Menyatakan jenis, alatan,
2 media seni ayaman dan apresiasi dengan Anyaman dalam bidang Seni bahan dan fungsi seni anyaman
alam semula jadi, objek buatan manusia Kraf 9.1.3 Menerangkan proses
seni anyaman
dan karya seni.
9.2. Eksplorasi Seni dalam

Seni Anyaman . Pengukuhan 9.2.1 Membuat eksperimentasi
Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman terhadap prinsip dan penerokaan alatan, bahan dan

kefahaman untuk membuat asas anyaman. proses berdasarkan kefahaman
terhadap Prinsip penghasilan seni
3 eksperimentasi serta penerokaan seni

ayaman pada alam semula jadi, objek 9.3. Ekspresi Seni dalam Seni anyaman.
buatan manusia dan karya seni melalui Anyaman. Penzahiran idea
penggunaan media, proses dan teknik. dan konsep melalui pelbagai 9.3.1 Menghasilkan produk seni
anyaman dengan menggunakan

sumber dan teknologi dalam imaginasi dan idea secara krwatif
Menganalisis dan memanipulasi hasil penjanaan tugasan
4 eksperimentasi aplikasi tajuk dan mesej hasil daripada eksperimentasi dan

penerokaan alat, bahan dan proses

dalam proses pembentukan karya melalui 9.4 Apresiasi Seni dalam Seni

penerokaan media, proses dan teknik Anyaman. Penghayatan 9.4.1 Mempamerkan hasil produk

10

dalam penghasilan karya. terhadap hasil produk Seni seni.

Anyaman dengan 9.4.2 Menghayati dan

Menzahirkan idea secara kreatif dan menggunakan Bahasa Seni

inovatif hasil daripada eksperimentasi Visual

5 dan penerokaan aplikasi tajuk dan mesej

dalam proses pembentukan karya melalui menjelaskan hasil. produk seni
penerokaan media, proses dan teknik sendiri dan rakan dengan
dalam penghasilan karya. menumpukan pada aspek Bahasa

Menghasilkan karya dengan Seni Visual.
9.4.3 Menjelaskan pengalaman
6 menggunakan idea sendiri secara kreatif sendiri dalam penghasilan produk
seni.
dan inovatif serta membuat apresiasi

hasil karya berpandukan Bahasa Seni

Visual.

STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH
TAHAP TAFSIRAN
4.0 BIDANG 4 SENI KRAF PENGUASAAN
TAJUK 8:
Seni Tekat Mengidentifikasikan asas dan prinsip

20/9-30/10/2022 1 rekaan dalam seni tekat. 8.1. Persepsi Seni dalam Seni 8.1.1 Menjelaskan prinsip asas
 CUTI MAULIDUR Tekat Pemahaman terhadap Seni Tekat

RASUL: Menginterpretasikan jenis, alatan dan prinsip Seni Tekat dalam 8.1.2 Menyatakan jenis, alatan
10/10/2022 2 media senitekat dan apresiasi dengan bidang Seni Kraf dan bahan Seni Tekat

alam semula jadi, objek buatan manusia 8.1.3 Menerangkan teknik Seni
Tekat
dan karya seni. 8.2. Eksplorasi Seni dalam Seni

Sulaman

Eksplorasi dan aplikasi teknik 8.2.1 Membuat eksperimentasi dan
Mengaplikasikan pengetahuan dan Seni Tekat bagi pengukuhan penerokaan alatan, bahan dan proses

kefahaman untuk membuat pemahaman terhadap prinsip berdasarkan kefahaman terhadap

3 eksperimentasi serta penerokaan seni asas sulaman. prinsip penghasilan seni tekat

tekat pada alam semula jadi, objek
buatan manusia dan karya seni melalui 8.3. Ekspresi Seni dalam Seni 8.3.1 Menghasilkan produk seni tekat

11

penggunaan media, proses dan teknik. Tekat. Penzahiran idea dan dengan menggunakan imaginasi dan

konsep melalui pelbagai idea secara kreatif hasil daripada

Menganalisis dan memanipulasi hasil sumber dan teknologi dalam eksperimentasi dan perikaan alat,

4 eksperimentasi seni tekat melalui penjanaan tugasan. bahan dan proses.

penerokaan media, proses dan teknik 8.4. Apresiasi Seni dalam Seni 8.4.1Mempamerkan hasil produk
dalam penghasilan karya. Tekat. Penghayatan terhadap seni

hasil produk Seni Tekat dengan
Menzahirkan idea secara kreatif dan menggunakan Bahasa Seni 8.4.2Menghayati dan menjelaskan
5 inovatif hasil daripada eksperimentasi Visual
hasil produk seni sendiri dan rakan

dan penerokaan prinsip kesatuan dalam dengan menumpukan pada aspek

penghasilan karya. Bahasa Seni Visual

8.4.3 Menjelaskan pengalaman

Menghasilkan karya dengan sendiri dalam penghasilan produk
seni tekat
6 menggunakan idea sendiri secara kreatif

dan inovatif serta membuat apresiasi

hasil karya berpandukan Bahasa Seni

Visual.

STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH
TAHAP TAFSIRAN
5.0 BIDANG 5 KOMUNIKASI PENGUASAAN
VISUAL
Mengidentifikasikan seni reka grafik
TAJUK 10:
Seni Reka Grafik 1 tipografi dalam proses pembentukan 10.1.Persepsi Seni dalam Seni 10.1.1 Menjelaskan definisi

(TIPOGRAFI) karya. Reka Grafik Pemahaman tipografi
17/10-28/10/2022 terhadap tipografi dalam 10.1.2 Memperihalkan tentang

Menginterpretasikan aplikasi tipografi, Seni Reka Grafik tipografi dari aspek :
2 jenis muka taip dan teknik tipografi i) Aplikasi Tipografi
ii) Jenis taip
dalam proses pembentukan karya.
10.2.Eksplorasi Seni dalam Iii) Klasifikasi taip Teknik tipografi

Seni Reka Grafik ekspresi

Eksplorasi dan aplikasi rekaan

12

Mengaplikasikan pengetahuan dan Simbol dan Logo bagi 10.2.1 Membuat eksperimentasi

 CUTI PERAYAAN kefahaman seni reka grafiktipografi pengukuhan pemahaman dan Penerokaan tipografi dengan
DEEPAVALI:
24/10-26/10/2022 3 untuk membuat eksperimentasi serta terhadap Seni Reka Grafik pelbagai media dan teknik.

penerokaan aplikasi tajuk dan mesej 10.3. Ekspresi Seni dalam Seni 10.3.1 Menghasilkan karya
dalam proses pembentukan karya Reka Grafik Menzahiran idea dengan menggunakan imaginasI
melalui penggunaan media, proses dan dan Konsep melalui pelbagai dan idea secara kreatif hasil
teknik. sumber dan teknologi dalam daripada eksperimentasi dan

penjanaan tugasan penerokaan rekaan tipograffi

Menganalisis dan memanipulasi hasil berikut:

4 eksperimentasi aplikasi tajuk dan mesej 10.4. Apresiasi Seni dalam Seni I) Reka bentuk tipografi

dalam proses pembentukan karya Reka Grafik Penghayatan untuk menggambarkan ekspresi
melalui penerokaan media, proses dan terhadap hasil karya seni Reka visual atau simbol kepada
teknik dalam penghasilan karya. Grafik dengan mtnggunakan II) Reka bentuk tipografi
Bahasa Seni Visual dengan menggunakan teknik

Menzahirkan idea secara kreatif dan figura taip

inovatif hasil daripada eksperimentasi
5 dan penerokaan aplikasi tajuk dan mesej

dalam proses pembentukan karya Murid dapat;
melalui penerokaan media, proses dan 10.4.1 Mempamerkan hasil
teknik dalam penghasilan karya. produk seni
10.4.2 Menghayati dan
Menghasilkan karya dengan menjelaskan hasil karya seni
sendiri dan rakan dengan
6 menggunakan idea sendiri secara kreatif menumpukan pada aspek Bahasa
Seni Visual
dan inovatif serta membuat apresiasi 4.3 Menjelaskan pengalaman
sendiri dalam penghasilan karya
hasil karya berpandukan Bahasa Seni seni

Visual.

13

STANDARD PRESTASI

BIDANG/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
TARIKH
TAHAP TAFSIRAN
TAJUK 11: PENGUASAAN
Seni Foto (Pinhole)
Mengidentifikasikan seni foto dalam
31/10-11/11/2022
 CUTI HARI 1 proses pembentukan karya. 11.1. Persepsi Seni dalam Seni Foto 11.1.1 Menjelaskan
Pemahaman terhadap Kamera dan Peranti definisi serta jenis
KEPUTERAAN
SULTAN PERAK: Menginterpretasikan format dan kualiti Pengimejan dalam Seni Foto Kamera dan Peranti
4/11/2022
2 imej fotografi dalam proses 11.2. Eksplorasi Seni dalam Seni Foto Pengimejan
pembentukan karya. Eksplorasi dan aplikasi Penghasilan komposisi 11.1.2 Menjelaskan
format serta kualiti

Mengaplikasikan pengetahuan dan foto bagi pengukuhan pemahaman terhadap imej yang terhasil

kefahaman seni foto untuk membuat Seni Foto daripada Kamera dan

3 eksperimentasi serta penerokaan aplikasi Peranti Pengimejan

11.1.3

tajuk dan mesej dalam proses 11.3. Ekspresi Seni dalam Seni Foto Memperihal
pembentukan karya melalui Penzahiran idea dan konsep melalui pelbagai kan teknik komposisi
penggunaan media, proses dan teknik. sumber dan teknologi kreatif dalam
dalam penjanaan tugasan fotografi

Menganalisis dan memanipulasi hasil 11.2.1 Membuat
4 eksperimentasi aplikasi designomic 11.4. Apresiasi Seni dalam Seni Foto eksperimentasi dan

dalam proses pembentukan karya Penghayatan terhadap hasil produk seni penerokaan alatan

melalui penerokaan media, proses dan Kamera dan Peranti

teknik dalam penghasilan karya. Pengimejan

11.2.2 Membuat

Menzahirkan idea secara kreatif dan eksperimentasi bagi
5 inovatif hasil daripada eksperimentasi penghasilan
komposisi foto
dan penerokaan aplikasi designomic

dalam proses pembentukan karya

melalui penerokaan media, proses dan

teknik dalam penghasilan karya. 11.3.1
Menterjemahkan
Menghasilkan karya dengan hasil daripada
eksperimentasi dan
6 menggunakan idea sendiri secara kreatif penerokaan
Komposisi foto
dan inovatif serta membuat apresiasi

hasil karya berpandukan Bahasa Seni

14

Visual.

14/11-18/11/2022 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 11.4.1Mempamerkan
21/11-25/11/2022 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN hasil produk seni.
28/11 – 2/12/2022 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 4.2 Menghayati dan
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD menjelaskan hasil
5/12-9/12/2022 Cuti Penggal Ketiga (10 -31 Disember 2022)- 22 Hari karya seni foto
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD sendiri dan rakan
2/1- 6/1/2022 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD dengan
9/1-13/1/2022 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD menumpukan pada
16/1-20/1/2022 Cuti Tahun Baru Cina (20 -23 Januari 2023) – 4 Hari aspek Bahasa Seni
AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD Visual.
24/1-27/1/2022 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD 11.4.3 Menjelaskan
30/1 – 3/2/2022 pengalaman sendiri
dalam penghasilan
karya seni

15

6/2-10/2/2022 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD
13/2-17/2/2022 AKTIVITI MENGEMASKINI MODUL PEREKODAN PBS / PBD

CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN 2022/2023 (18 FEBRUARI – 12 MAC 2023) – 23 HARI

16


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU PROGRAM MAJLIS PENUTUP TRANSISI 2022
Next Book
วิชาคณิตศาสตร์