The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by moobin2021, 2021-04-30 04:10:21

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง วันสงกรานต์

หน่วย ๑๒ วันสงกรานต์

ผ ๑

๑๒ ๑๕
ภ ภ
ำำ ๑
ภ๒
ี๑

๑. / /ผ

/ผ

ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสร้างความรู้และความคดิ เพ่ือนำไปใชต้ ัดสินใจ แกป้ ญั หาในการ
ดำเนินชีวติ และมนี ิสัยรกั การอ่าน

ท ๑.๑ ป๑/๑. อ่านออกเสยี งคำ คำคล้องจอง และข้อความสัน้ ๆ
ป๑/๒. บอกความหมายของคำ และข้อความท่อี ่าน
ป๑/๘. มมี ารยาท ในการอ่าน

๒. ์
๑. อ่านออกเสยี งคำจากเรื่องได้ K
๒. อา่ นสะกดคำจากเรื่องได้ P
๓. มีความมงุ่ มน่ั ในการทำงาน A

๓. ำ
การอ่านเป็นการสรา้ งความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แกป้ ัญหาในการดำเนนิ ชีวติ และชว่ ย

ให้นักเรยี นมีนิสัยรกั การอ่าน

๔. ำ ผ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- มคี วามรคู้ วามเข้าใจและสามารถส่ือสารกับครแู ละเพื่อนได้อยา่ งถกู ต้องเหมาะสม
๒. ความสามารถในการคิด
- คิดวเิ คราะห์ คดิ สงั เคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สรา้ งองค์ความรดู้ ้วยตนเอง
๓. ความสามารถในการแกป้ ัญหา
- ใช้ทกั ษะกระบวนการทางภาษาไทยตัดสนิ ใจแกป้ ัญหา
- คิดตดั สนิ ใจโดยคำนึงผลกระทบท่มี ีต่อตนเองและสังคม
๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ิต
- นำกระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้ นชวี ิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- ปรบั ตวั ใหเ้ ข้ากบั การเปลย่ี นแปลงของสงั คมและสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
๕. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

- เลือกใช้เทคโนโลยใี นการสบื คน้ ขอ้ มลู เพื่อพฒั นาตนเองดา้ นการเรยี นรู้

๕.

๕.๑ (Knowledge : K)

๑. อ่านออกเสยี งคำจากเรอ่ื งได้

๕.๒ / (Process : P)

๑. อ่านสะกดคำจากเรื่องได้

๕.๓ ์ (Attitude : A)

๑. มีความม่งุ มน่ั ในการทำงาน

๖. ฒ ภ ผ

๖.๑ ๒๑ ๓R X ๘C

 Reading (อ่านออก)

 (W) Riting (เขียนได)้

 (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)

 ทกั ษะด้านการคิดอยา่ งมีวิจารณญาณและทักษะในการแกไ้ ขปัญหา (Critical Thinking and Problem

Solving)

 ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรค์ และนวตั กรรม (Creativity and Innovation)

 ทกั ษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ตา่ งกระบวนทศั น์ (Cross-cultural

Understanding)

 ทกั ษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

 ทกั ษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรเู้ ท่าทันส่ือ (Communication, Information, and Media Literacy)

 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT

Literacy)

 ทกั ษะอาชพี และทักษะการเรยี นรู้ (Career and Learning)

 ทกั ษะการเปลีย่ นแปลง (Change)

๖.๒ ๒๑

 ความยืดหยุ่นและการปรับตัว

 การริเริม่ สรา้ งสรรค์และเปน็ ตัวของตัวเอง

 ทกั ษะสังคมและสังคมข้ามวฒั นธรรม

 การเปน็ ผสู้ ร้างหรือผผู้ ลิต (Productivity) และความรับผดิ ชอบเชอ่ื ถือได้ (Accountability)

 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)

๖.๓ ๒๑

 คุณลกั ษณะด้านการทำงาน ได้แก่ การปรับตัว ความเปน็ ผู้นำ

 คณุ ลกั ษณะด้านการเรยี นรู้ ได้แก่ การชน้ี ำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรขู้ องตนเอง

 คุณลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผ้อู ืน่ ความซ่ือสตั ย์ ความสำนึกพลเมือง

๗.

 โครงการสถานศกึ ษาพอเพยี ง

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม

 อาเซยี นศึกษา

 คณุ ธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ

 อนุรักษ์พลงั งานและสิง่ แวดลอ้ ม

 อ่ืน ๆ (ระบุ)..................................................................................................................

๘. ภ ( / )

กจิ กรรมการอา่ นคำนำเร่อื งจากบทเรยี น เรือ่ ง วันสงกรานต์

๙.

๑ำ
ครูใหน้ กั เรียนดูภาพ คำนำเร่ือง จากบทเรียน เรื่อง วันสงกรานต์ หนา้ ๑๓๘ - ๑๓๙

๒ำ
ให้นักเรยี นสงั เกตภาพและรว่ มกนั ตอบวา่ มีภาพอะไรบ้าง นักเรียนรู้จกั ส่ิงใดในภาพบา้ ง
ให้นกั เรยี นแสดงท่าทางประกอบคำจากคำนำเรื่องในบทเรียน พรอ้ มบอกความหมายของคำ


ครูอ่านคำนำเรื่องจากบทเรียนใหน้ ักเรียนฟัง ๑ รอบ ให้นักเรยี นอา่ นตามพร้อมกัน


นักเรยี นจับค่ฝู กึ อ่านคำนำเร่ืองจากบทเรียน ครูให้คำแนะนำและฝกึ อา่ นนกั เรียนทีอ่ า่ นไม่

คลอ่ ง และให้อาสาสมัครนกั เรยี นอา่ นคำนำเร่ืองหน้าชน้ั เรียน

๕ำ
นักเรยี นทดสอบการอ่านคำนำเร่อื งรายบคุ คล

๑๐.
๑. หนงั สือเรยี น รายวิชาพน้ื ฐานภาษาไทย ชดุ ภาษาเพื่อชวี ิต ภาษาพาที ช้นั ป.๑

๑๑.
๑. หอ้ งสมุดโรงเรยี น

๑๒. ผ
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

ผ ๒

๑๒ ๑๕
ภ ภ

ภ๒
ี๑

๑. / /ผ

/ผ

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคดิ เพือ่ นำไปใชต้ ัดสนิ ใจ แก้ปญั หาในการ
ดำเนนิ ชวี ติ และมีนสิ ัยรักการอ่าน

ท ๓.๑ สามารถเลอื กฟังและดูอยา่ งมวี จิ ารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคดิ และความรูส้ กึ
ในโอกาสตา่ ง ๆ อยา่ งมวี ิจารณญาณและสรา้ งสรรค์

ท ๑.๑ ป๑/๑. อา่ นออกเสยี งคำ คำคล้องจอง และขอ้ ความสัน้ ๆ
ป๑/๓. ตอบคำถามเกยี่ วกับเร่ืองที่อา่ น
ป๑/๔. เล่าเร่ืองยอ่ จากเรื่องท่ีอา่ น
ป๑/๘. มีมารยาท ในการอา่ น

ท ๓.๑ ป๑/๒. ตอบคำถามและเล่าเร่ืองที่ฟังและดู ท้ังท่ีเป็นความรู้และความบันเทงิ
ป๑/๓. พดู แสดงความคิดเห็นและความรสู้ ึกจากเรื่องท่ีฟงั และดู

๒. ์
๑. อ่านออกเสยี งคำจากเร่อื งได้ K
๒. อ่านสะกดคำจากเร่ืองได้ P
๓. มีมารยาทในการอ่าน A

๓. ำ
การอา่ นเปน็ การสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใชต้ ัดสินใจ แก้ปญั หาในการดำเนินชีวติ และช่วย

ใหน้ กั เรียนมีนิสยั รักการอ่าน

๔. ำ ผ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- มีความร้คู วามเข้าใจและสามารถส่ือสารกบั ครแู ละเพื่อนได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
๒. ความสามารถในการคิด
- คิดวเิ คราะห์ คิดสงั เคราะห์ คดิ สร้างสรรค์ สรา้ งองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทยตัดสนิ ใจแก้ปญั หา
- คดิ ตดั สนิ ใจโดยคำนงึ ผลกระทบท่ีมตี ่อตนเองและสงั คม

๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

- นำกระบวนการตา่ ง ๆ ไปใช้ในชวี ติ ประจำวนั ไดอ้ ย่างเหมาะสม

- ปรับตวั ให้เขา้ กับการเปลย่ี นแปลงของสงั คมและสภาพแวดล้อมได้อยา่ งเหมาะสม

๕. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

- เลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นขอ้ มูลเพื่อพัฒนาตนเองดา้ นการเรยี นรู้

๕.

๕.๑ (Knowledge : K)

๑. อ่านออกเสยี งคำจากเรื่องได้

๕.๒ / (Process : P)

๑. อา่ นสะกดคำจากเรื่องได้

๕.๓ ์ (Attitude : A)

๑. มีมารยาทในการอ่าน

๖. ฒ ภ ผ

๖.๑ ๒๑ ๓R X ๘C

 Reading (อ่านออก)

 (W) Riting (เขียนได)้

 (A) Rithemetics (คิดเลขเปน็ )

 ทกั ษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแกไ้ ขปัญหา (Critical Thinking and Problem

Solving)

 ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

 ทักษะด้านความเขา้ ใจความต่างวฒั นธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural

Understanding)

 ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

 ทกั ษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรเู้ ท่าทันสื่อ (Communication, Information, and Media Literacy)

 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT

Literacy)

 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรยี นรู้ (Career and Learning)

 ทกั ษะการเปล่ยี นแปลง (Change)

๖.๒ ๒๑

 ความยดื หย่นุ และการปรับตวั

 การรเิ ริม่ สร้างสรรค์และเป็นตัวของตวั เอง

 ทกั ษะสังคมและสงั คมข้ามวฒั นธรรม

 การเปน็ ผู้สรา้ งหรอื ผู้ผลิต (Productivity) และความรับผดิ ชอบเช่ือถือได้ (Accountability)

 ภาวะผ้นู ำและความรบั ผิดชอบ (Responsibility)

๖.๓ ๒๑

 คุณลักษณะดา้ นการทำงาน ได้แก่ การปรับตัว ความเปน็ ผนู้ ำ

 คณุ ลักษณะดา้ นการเรยี นรู้ ไดแ้ ก่ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรยี นรู้ของตนเอง

 คณุ ลักษณะดา้ นศลี ธรรม ไดแ้ ก่ ความเคารพผูอ้ ่ืน ความซอ่ื สัตย์ ความสำนึกพลเมอื ง

๗.

 โครงการสถานศกึ ษาพอเพยี ง

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม

 อาเซียนศกึ ษา

 คณุ ธรรม คา่ นยิ ม ๑๒ ประการ

 อนรุ กั ษ์พลงั งานและสงิ่ แวดล้อม

 อ่นื ๆ (ระบุ)..................................................................................................................

๘. ภ ( / )

กิจกรรมการอา่ นออกเสยี งบทเรยี น เรื่อง วันสงกรานต์

นกั เรียนทำใบงาน เร่อื ง การเตมิ คำจากบทเรยี นเร่ือง วันสงกรานต์

๙.

๑ำ
ครสู นทนากับนักเรยี นให้นกั เรยี นดภู าพจากบทเรียน เร่ือง ชา้ งนอ้ ยนา่ รัก หน้า ๑๔๐ - ๑๔๒

๒ำ
ให้นกั เรยี นตอบว่าภาพจากบทเรียนนเี้ ก่ียวกับอะไร เนื้อเร่ืองควรจะเป็นอย่างไร


ครอู ่านบทเรยี นเรื่อง วนั สงกรานต์ใหน้ กั เรียนฟัง ให้นักเรยี นอ่านตามครพู ร้อมกัน
นกั เรยี นแบ่งกลุ่ม แตล่ ะกล่มุ ร่วมกันฝึกอ่านบทเรียน เรือ่ ง วนั สงกรานต์ นักเรยี นคนใดอ่าน

ไมค่ ล่อง เพื่อนในกลมุ่ คอยชว่ ยเหลือให้คำแนะนำ ถ้าคำนนั้ เพื่อนในกลุ่มอา่ นไมไ่ ด้ครูคอยให้คำแนะนำเพ่ิมเติม


ครูใหน้ กั เรยี นตอบคำถามจากเร่อื ง เชน่
วันปใี หม่ไทยตรงกบั วันใด (วันสงกรานต)์
คนในหมูบ่ ้านนำทรายมาในวัดเพอ่ื อะไร (ก่อพระเจดียท์ ราย)
พอ่ และแม่ให้พรแกใ่ คร (ภผู า)
นกั เรยี นแสดงความคิดเห็นจากเร่อื ง วนั สงกรานต์

๕ำ
นักเรียนทดสอบการอ่านออกเสยี งบทเรยี นเป็นรายบคุ คล
ครใู หน้ กั เรียนทำใบงาน เรื่อง การเตมิ คำจากบทเรยี นเรื่อง วนั สงกรานต์

๑๐.
๑. หนงั สือเรยี น รายวิชาพนื้ ฐานภาษาไทย ชดุ ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชน้ั ป.๑

๑๑.
๑. ห้องสมดุ โรงเรียน

๑๒. ผ
- สงั เกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมนิ การตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

ำ “ ์”
............................................................................ ........... .........
คำชแ้ี จง ให้นักเรียนอา่ นและเตมิ คำตอบตามเนื้อเรอ่ื ง

ตอนเช้า คนในหมู่บ้านไปวัด เพอ่ื รว่ ม
ทำบญุ เลีย้ งพระ สรงน้ำพระ

คนในหม่บู ้านไปวัดเปน็ การฉลองวนั ใด.....................................
แตล่ ะครอบครัว ชว่ ยกนั นำทราย
ทข่ี นมากอ่ พระเจดยี ์ทราย

แตล่ ะครอบครวั นำทรายมาทำอะไรทวี่ ดั
................................
ภผู าพาเพ่อื นรกั ไปรดน้ำ กราบขอพร
จากพ่อและแม่

พ่อและแม่ให้พรใคร .........................................

ฉ ์”
ำ“

............................................................................ ........... .........

คำช้ีแจง ให้นักเรยี นอา่ นและเติมคำตอบตามเนือ้ เร่อื ง

ตอนเช้า คนในหมบู่ า้ นไปวัด เพ่อื รว่ ม
ทำบุญ เล้ยี งพระ สรงนำ้ พระ

คนในหมู่บา้ นไปวัดเปน็ การฉลองวันใด วนั ข้ึนปีใหมไ่ ทย
แตล่ ะครอบครวั ช่วยกนั นำทราย
ทข่ี นมาก่อพระเจดีย์ทราย

แตล่ ะครอบครัวนำทรายมาทำอะไรทว่ี ดั
ก่อพระเจดีย์ทราย
ภูผาพาเพ่อื นรัก ไปรดน้ำ กราบขอพร
จากพ่อและแม่

พอ่ และแม่ให้พรใคร ภผู า

ผ ๓

ภ ๑๒ ๑๕
ผ ์ ำ ภ
ภ๒ ๓

ี๑

๑. / /ผ

/ผ

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอา่ นสรา้ งความรู้และความคิดเพ่อื นำไปใชต้ ัดสนิ ใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนนิ ชวี ิตและมนี สิ ยั รักการอ่าน

ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภมู ปิ ัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ

ท ๑.๑ ป๑/๑. อา่ นออกเสียงคำ คำคล้องจอง และข้อความสน้ั ๆ
ป๑/๘. มีมารยาท ในการอ่าน

ท ๔.๑ ป๑/๑. บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย

๒. ์
๑. บอกรูปวรรณยุกตไ์ ด้ K
๒. ผันวรรณยุกตไ์ ด้ P
๓. มีความใฝ่เรียนรู้ A

๓. ำ
การผนั วรรณยกุ ต์เปน็ การเปลี่ยนเสยี งวรรณยกุ ตข์ องพยางค์ทป่ี ระกอบด้วย พยัญชนะตน้ กบั สระ หรือ

พยญั ชนะต้น กับสระและตวั สะกดอยา่ งเดียวกันใส่รปู วรรณยกุ ตต์ ่างกัน ช่วยให้อา่ นออกเสยี งไดถ้ ูกตอ้ งเปน็ การ
สร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใชต้ ดั สินใจในการออกเสียงในชวี ิตประจำวัน

๔. ำ ผ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- มีความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารกบั ครแู ละเพื่อนได้อย่างถกู ต้องเหมาะสม
๒. ความสามารถในการคิด
- คิดวเิ คราะห์ คิดสงั เคราะห์ คดิ สร้างสรรค์ สร้างองค์ความรดู้ ้วยตนเอง
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ใช้ทักษะกระบวนการทางภาษาไทยตดั สินใจแก้ปญั หา
- คิดตดั สนิ ใจโดยคำนงึ ผลกระทบทีม่ ตี ่อตนเองและสังคม
๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ
- นำกระบวนการตา่ ง ๆ ไปใชใ้ นชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

- ปรับตวั ใหเ้ ข้ากับการเปลยี่ นแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ มได้อย่างเหมาะสม
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

- เลอื กใชเ้ ทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลเพื่อพฒั นาตนเองดา้ นการเรยี นรู้

๕.

๕.๑ (Knowledge : K)

๑. บอกรูปวรรณยุกตไ์ ด้

๕.๒ / (Process : P)

๑. ผนั วรรณยกุ ตไ์ ด้

๕.๓ ์ (Attitude : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้

๖. ฒ ภ ผ

๖.๑ ๒๑ ๓R X ๘C

 Reading (อา่ นออก)

 (W) Riting (เขียนได้)

 (A) Rithemetics (คิดเลขเปน็ )

 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแกไ้ ขปัญหา (Critical Thinking and Problem

Solving)

 ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวฒั นธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural

Understanding)

 ทกั ษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ (Communication, Information, and Media Literacy)

 ทักษะด้านคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT

Literacy)

 ทกั ษะอาชพี และทักษะการเรยี นรู้ (Career and Learning)

 ทกั ษะการเปลย่ี นแปลง (Change)

๖.๒ ๒๑

 ความยดื หยุ่นและการปรับตวั

 การรเิ ริม่ สรา้ งสรรคแ์ ละเป็นตวั ของตัวเอง

 ทกั ษะสังคมและสังคมข้ามวฒั นธรรม

 การเปน็ ผู้สร้างหรือผู้ผลติ (Productivity) และความรับผิดชอบเชอื่ ถือได้ (Accountability)

 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility)

๖.๓ ๒๑

 คุณลักษณะดา้ นการทำงาน ไดแ้ ก่ การปรบั ตัว ความเปน็ ผนู้ ำ

 คุณลกั ษณะด้านการเรยี นรู้ ไดแ้ ก่ การช้ีนำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรขู้ องตนเอง

 คุณลกั ษณะด้านศลี ธรรม ไดแ้ ก่ ความเคารพผ้อู ืน่ ความซ่อื สัตย์ ความสำนึกพลเมอื ง

๗.

 โครงการสถานศกึ ษาพอเพียง

 โครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม

 อาเซยี นศึกษา

 คณุ ธรรม ค่านยิ ม ๑๒ ประการ

 อนรุ ักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอ้ ม

 อน่ื ๆ (ระบุ)..................................................................................................................

๘. ภ ( / )

กิจกรรมการผนั วรรณยุกต์อักษรกลาง สูง ตำ่

๙.

ประกอบ ๑ำ
ตามเสยี ง ครูทบทวนรูปวรรณยุกต์ และอักษรกลาง อักษรสงู อักษรตำ่ โดยการให้นักเรยี นดวู ิดิทัศน์

๒ำ
ครใู หน้ กั เรยี นท่องหลกั การจำอักษรกลาง สงู ต่ำ เพื่อใหน้ ักเรยี นนำมาผนั วรรณยุกต์ได้ถกู ตอ้ ง


ครูอธิบายทบทวนเก่ียวกบั การผนั วรรณยกุ ตค์ อื การเปล่ยี นเสียงวรรณยกุ ตข์ องพยางค์ท่ี

ประกอบด้วย พยัญชนะต้นกับสระ หรอื พยัญชนะต้นกบั สระและตวั สะกดอยา่ งเดยี วกนั ใสร่ ูป
วรรณยกุ ต์ตา่ งกันตามท่ีปรากฏเป็นพยางค์ในภาษาไทย


ใหน้ ักเรยี นแบ่งกลมุ่ ๓ กลมุ่ ฝกึ ผันวรรณยุกต์จากหนงั สือเรยี นภาษาพาทหี น้า ๑๔๓ - ๑๔๔

ครูคอยใหค้ ำแนะนำ ดงั น้ี
ช่ัวโมงที่ ๑
กลมุ่ ที่ ๑ ฝึกผันวรรณยุกต์อกั ษรกลาง
กลมุ่ ที่ ๒ ฝึกผนั วรรณยุกต์อักษรสูง
กลมุ่ ที่ ๓ ฝึกผนั วรรณยุกต์อักษรตำ่
ให้นักเรียนแตล่ ะกลมุ่ ผันวรรณยกุ ตใ์ นหวั ข้อของตนเองหน้าช้นั เรียน
ชัว่ โมงท่ี ๒
กลมุ่ ท่ี ๑ ฝกึ ผนั วรรณยุกต์อกั ษรสงู
กลมุ่ ท่ี ๒ ฝึกผันวรรณยุกต์อักษรตำ่
กล่มุ ที่ ๓ ฝกึ ผันวรรณยุกต์อกั ษรกลาง
ให้นักเรียนแตล่ ะกลุม่ ผนั วรรณยุกตใ์ นหวั ข้อของตนเองหน้าชัน้ เรยี น

ช่ัวโมงท่ี ๓
กลุ่มท่ี ๑ ฝึกผันวรรณยกุ ต์อกั ษรต่ำ
กล่มุ ท่ี ๒ ฝกึ ผันวรรณยกุ ต์อักษรกลาง
กลมุ่ ท่ี ๓ ฝึกผันวรรณยุกต์อกั ษรสูง

ให้นกั เรยี นแตล่ ะกล่มุ ผนั วรรณยุกตใ์ นหวั ข้อของตนเองหน้าชน้ั เรยี น
๕ำ

ครูทดสอบการผนั วรรณยกุ ต์อักษรกลาง อกั ษรสงู อักษรตำ่ รายกล่มุ
๑๐.

๑. หนังสอื เรียน รายวิชาพนื้ ฐานภาษาไทย ชดุ ภาษาเพื่อชวี ิต ภาษาพาที ชน้ั ป.๑

๑๑.
๑. หอ้ งสมดุ โรงเรียน

๑๒. ผ
- สังเกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

ผ ๔

๑๒ ๑๕
ภ ภ

ภ๒
ี๑

๑. / /ผ

/ผ

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอา่ นสร้างความรู้และความคดิ เพอ่ื นำไปใชต้ ัดสินใจ แกป้ ัญหาในการ
ดำเนนิ ชวี ิตและมนี ิสัยรกั การอ่าน

ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภมู ปิ ัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัตขิ องชาติ

ท ๑.๑ ป๑/๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และขอ้ ความสนั้ ๆ
ป๑/๒. บอกความหมายของคำ และข้อความทอ่ี ่าน
ป๑/๘. มมี ารยาท ในการอา่ น

ท ๔.๑ ป๑/๒. เขียนสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

๒. ์
๑. อ่านคำทมี่ ตี ัวสะกดแม่ ก กก ได้ K
๒. เขยี นคำทมี่ ตี วั สะกดแม่ ก กก ได้ P
๓. มีความใฝเ่ รียนรู้ A

๓. ำ
การเรียนรูเ้ รื่องตวั สะกดเปน็ การเพ่มิ ทักษะในการนำตวั สะกดไปใชไ้ ด้จรงิ ในการเรยี นร้เู ก่ยี วกบั การ

อ่านและเขยี น

๔. ำ ผ
๑. ความสามารถในการส่ือสาร
- มคี วามรคู้ วามเข้าใจและสามารถสื่อสารกบั ครูและเพื่อนได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
๒. ความสามารถในการคิด
- คิดวเิ คราะห์ คดิ สงั เคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สรา้ งองค์ความรูด้ ้วยตนเอง
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ใช้ทกั ษะกระบวนการทางภาษาไทยตัดสนิ ใจแกป้ ญั หา
- คดิ ตดั สินใจโดยคำนงึ ผลกระทบทมี่ ีต่อตนเองและสงั คม
๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต

- นำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- ปรบั ตวั ใหเ้ ขา้ กับการเปลย่ี นแปลงของสงั คมและสภาพแวดลอ้ มได้อยา่ งเหมาะสม
๕. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี
- เลือกใชเ้ ทคโนโลยใี นการสบื ค้นขอ้ มลู เพื่อพฒั นาตนเองด้านการเรียนรู้

๕.

๕.๑ (Knowledge : K)

๑. อา่ นคำทมี่ ีตัวสะกดแม่ กก ได้

๕.๒ / (Process : P)

๑. เขียนคำท่ีมีตวั สะกดแม่ กก ได้

๕.๓ ์ (Attitude : A)

๑. มีความใฝเ่ รยี นรู้

๖. ฒ ภ ผ

๖.๑ ๒๑ ๓R X ๘C

 Reading (อ่านออก)

 (W) Riting (เขยี นได)้

 (A) Rithemetics (คดิ เลขเปน็ )

 ทักษะด้านการคิดอยา่ งมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปญั หา (Critical Thinking and Problem

Solving)

 ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรค์ และนวตั กรรม (Creativity and Innovation)

 ทักษะด้านความเขา้ ใจความต่างวฒั นธรรม ตา่ งกระบวนทัศน์ (Cross-cultural

Understanding)

 ทกั ษะด้านความรว่ มมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผนู้ ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรเู้ ท่าทันสือ่ (Communication, Information, and Media Literacy)

 ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT

Literacy)

 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรยี นรู้ (Career and Learning)

 ทกั ษะการเปลยี่ นแปลง (Change)

๖.๒ ๒๑

 ความยืดหยุน่ และการปรับตวั

 การรเิ รมิ่ สรา้ งสรรค์และเป็นตัวของตวั เอง

 ทักษะสังคมและสงั คมข้ามวฒั นธรรม

 การเปน็ ผู้สร้างหรอื ผผู้ ลติ (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability)

 ภาวะผ้นู ำและความรบั ผิดชอบ (Responsibility)

๖.๓ ๒๑

 คณุ ลกั ษณะด้านการทำงาน ได้แก่ การปรบั ตวั ความเป็นผนู้ ำ

 คุณลักษณะดา้ นการเรยี นรู้ ไดแ้ ก่ การชี้นำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเอง

 คณุ ลักษณะด้านศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผอู้ ่นื ความซ่อื สัตย์ ความสำนึกพลเมือง

๗.

 โครงการสถานศึกษาพอเพยี ง

 โครงการโรงเรยี นคุณธรรม

 อาเซยี นศึกษา

 คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ

 อนรุ ักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ ม

 อื่น ๆ (ระบ)ุ ..................................................................................................................

๘. ภ ( / )

กิจกรรมการอา่ นคำท่ีมีตวั สะกดแม่ กก

ใบงาน เรอื่ ง ตวั สะกดแม่ กก

๙.

๑ำ

ครทู บทวนมาตราตัวสะกดแม่ กง กน กม เกย เกอว ทเ่ี รียนมา
ครูยกตัวอย่างคำทส่ี ะกดด้วยมาตราแม่ กก ใหน้ ักเรียนสงั เกตว่าสะกดด้วยพยญั ชนะใด

๒ำ
นักเรียนศกึ ษาเร่ืองตัวสะกดแม่ กก จากหนังสอื เรยี นภาษาพาทชี นั้ ป.๑ หนา้ ๑๔๕-๑๔๖

และเขยี นคำทม่ี ีตัวสะกดแม่ กก ลงในสมุดนกั เรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันฝกึ อ่านแจกลูกสะกดคำแม่ กก จากหนงั สอื เรียน โดยครูอา่ นนำ เชน่

ต -า ก ตอ-อา-กอ ตาก

ป -า ก ปอ-อา-กอ ปาก

ช เ-ือ ก ชอ-เอือ-กอ เชอื ก


ครูใหต้ ัวแทนนักเรยี นแสดงทา่ ทางประกอบคำทีส่ ะกดดว้ ยมาตราแม่ กก หนา้ ชน้ั เรียน เพื่อน

รว่ มกนั ตอบ เช่นคำว่า ผูกเชอื ก

๕ำ
นกั เรยี นทำใบงาน เรอื่ ง ตวั สะกดแม่ กก

๑๐.
๑. หนังสือเรยี น รายวชิ าพืน้ ฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชวี ติ ภาษาพาที ชนั้ ป.๑

๑๑.
๑. ห้องสมุดโรงเรียน

๑๒. ผ
- สงั เกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

............................................................................ ........... .........
คำชี้แจง ใหน้ ักเรยี นระบายสีคำทสี่ ะกดด้วยมาตราแม่ กก และฝึกอา่ น

ผัก สด เผอื ก
ปิด ถกู

มอบ เลือก ขาย

ขา เรียก

เปียก ช้าง ปลูก


............................................................................ ........... .........
คำชีแ้ จง ให้นกั เรียนระบายสคี ำทส่ี ะกดด้วยมาตราแม่ กก และฝกึ อ่าน

ผัก สด เผอื ก
ปดิ ถกู

มอบ เลือก ขาย

ขา เรียก

เปียก ช้าง ปลกู

ผ ๕

๑๒ ๑๕
ภ ภ

ภ๒
ี๑

๑. / /ผ

/ผ

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสรา้ งความรแู้ ละความคิดเพื่อนำไปใชต้ ัดสินใจ แกป้ ัญหาในการ
ดำเนินชวี ติ และมีนสิ ัยรกั การอ่าน

ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ป็นสมบัตขิ องชาติ

ท ๑.๑ ป๑/๑. อา่ นออกเสยี งคำ คำคล้องจอง และข้อความสน้ั ๆ
ป๑/๒. บอกความหมายของคำ และข้อความท่อี ่าน
ป๑/๘. มมี ารยาท ในการอ่าน

ท ๔.๑ ป๑/๒. เขยี นสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

๒. ์
๑. อา่ นคำทีม่ ตี วั สะกดแม่ กด ได้ K
๒. เขยี นคำทม่ี ีตัวสะกดแม่ กด ได้ P
๓. มีความใฝเ่ รียนรู้ A

๓. ำ
การเรียนรู้เร่ืองตวั สะกดเปน็ การเพ่มิ ทักษะในการนำตัวสะกดไปใชไ้ ด้จริงในการเรียนรู้เกี่ยวกบั การ

อา่ นและเขยี น

๔. ำ ผ
๑. ความสามารถในการส่ือสาร
- มีความรู้ความเขา้ ใจและสามารถส่ือสารกบั ครแู ละเพ่ือนได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
๒. ความสามารถในการคดิ
- คิดวเิ คราะห์ คดิ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ใชท้ ักษะกระบวนการทางภาษาไทยตดั สนิ ใจแก้ปัญหา
- คดิ ตดั สินใจโดยคำนึงผลกระทบทมี่ ตี ่อตนเองและสงั คม
๔. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชวี ติ

- นำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- ปรบั ตวั ใหเ้ ขา้ กับการเปลย่ี นแปลงของสงั คมและสภาพแวดลอ้ มได้อยา่ งเหมาะสม
๕. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี
- เลือกใชเ้ ทคโนโลยใี นการสบื ค้นขอ้ มลู เพื่อพฒั นาตนเองด้านการเรียนรู้

๕.

๕.๑ (Knowledge : K)

๑. อา่ นคำทมี่ ีตัวสะกดแม่ กด ได้

๕.๒ / (Process : P)

๑. เขียนคำท่ีมีตวั สะกดแม่ กด ได้

๕.๓ ์ (Attitude : A)

๑. มีความใฝเ่ รยี นรู้

๖. ฒ ภ ผ

๖.๑ ๒๑ ๓R X ๘C

 Reading (อ่านออก)

 (W) Riting (เขยี นได)้

 (A) Rithemetics (คดิ เลขเปน็ )

 ทักษะด้านการคิดอยา่ งมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปญั หา (Critical Thinking and Problem

Solving)

 ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรค์ และนวตั กรรม (Creativity and Innovation)

 ทักษะด้านความเขา้ ใจความต่างวฒั นธรรม ตา่ งกระบวนทัศน์ (Cross-cultural

Understanding)

 ทกั ษะด้านความรว่ มมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผนู้ ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรเู้ ท่าทันสือ่ (Communication, Information, and Media Literacy)

 ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT

Literacy)

 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรยี นรู้ (Career and Learning)

 ทกั ษะการเปลยี่ นแปลง (Change)

๖.๒ ๒๑

 ความยืดหยุน่ และการปรับตวั

 การรเิ รมิ่ สรา้ งสรรค์และเป็นตัวของตวั เอง

 ทักษะสังคมและสงั คมข้ามวฒั นธรรม

 การเปน็ ผู้สร้างหรอื ผผู้ ลติ (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability)

 ภาวะผ้นู ำและความรบั ผิดชอบ (Responsibility)

๖.๓ ๒๑

 คณุ ลกั ษณะด้านการทำงาน ได้แก่ การปรบั ตวั ความเป็นผนู้ ำ

 คณุ ลกั ษณะด้านการเรยี นรู้ ได้แก่ การชนี้ ำตนเอง การตรวจสอบการเรยี นรขู้ องตนเอง

 คณุ ลกั ษณะดา้ นศีลธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อ่นื ความซอื่ สัตย์ ความสำนึกพลเมอื ง

๗.

 โครงการสถานศกึ ษาพอเพยี ง

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม

 อาเซยี นศกึ ษา

 คุณธรรม ค่านยิ ม ๑๒ ประการ

 อนรุ ักษ์พลงั งานและส่ิงแวดลอ้ ม

 อ่นื ๆ (ระบ)ุ ..................................................................................................................

๘. ภ ( / )

กิจกรรมการอา่ นคำทมี่ ตี วั สะกดแม่ กด

ใบงาน เรอ่ื ง ตัวสะกดแม่ กด

๙.

๑ำ

ครทู บทวนมาตราตวั สะกดแม่ กง กน กม เกย เกอว กก ที่เรยี นมา
ครูยกตวั อย่างคำทสี่ ะกดดว้ ยมาตราแม่ กด ใหน้ กั เรยี นสังเกตว่าสะกดด้วยพยัญชนะใด
๒ำ
นกั เรียนศึกษาเร่อื งตวั สะกดแม่ กด จากหนงั สือเรียนภาษาพาทีชนั้ ป.๑ หน้า ๑๔๖

และเขยี นคำท่มี ีตัวสะกดแม่ กด ลงในสมุด


ครูแจกกระดาษให้นกั เรยี นเขียนคำที่มตี ัวสะกดแม่ กด คนละ ๑ คำ พร้อมบอกความหมาย

ครูตรวจสอบรายบุคคล
นักเรยี นแบง่ กลุ่มร่วมกนั ฝกึ อ่านแจกลกู สะกดคำแม่ กด จากหนังสอื เรียน โดยครูอา่ นนำ เชน่

พ -ู ด พอ-อ-ู ดอ พดู

ป แ- ด ปอ-แอ-ดอ แปด

ค โ-ะ ด คอ-โอะ-ดอ คด


ครใู ห้ตัวแทนนักเรียนแสดงทา่ ทางประกอบคำท่ีสะกดด้วยมาตราแม่ กด หนา้ ชัน้ เรยี น เพ่ือน

ร่วมกันตอบ และอ่านออกเสยี งคำพร้อมกนั เชน่ คำว่า พดู กัด

๕ำ
นกั เรยี นทำใบงาน เรอื่ ง ตวั สะกดแม่ กด

๑๐.
๑. หนังสือเรยี น รายวชิ าพืน้ ฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชวี ติ ภาษาพาที ชนั้ ป.๑

๑๑.
๑. ห้องสมุดโรงเรียน

๑๒. ผ
- สงั เกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

............................................................................ ........... .........

ำ ใหน้ กั เรียนเขยี นวงกลมลอ้ มรอบคำทมี่ าตราตวั สะกดแม่ กด นำคำไปเขยี น
ลงในชอ่ งวา่ ง และฝกึ อา่ น

เ ต ะ เ กิ ด กิ เ วั
ข เ ปิ ด เ อ น ข ด
สอนพลอดพก
อ แ ล หั ด ย อ ล ร
น ป เ ที ย น ก า า
อดหคาดลดบ

๑............ ๒. ............... ๓. ...........
๔.............. ๕................
๖................ ๗............................................................................................... ........... .........

ำ ใหน้ กั เรยี นเขยี นวงกลมลอ้ มรอบคำทมี่ าตราตัวสะกดแม่ กด นำคำไปเขยี น
ลงในชอ่ งว่าง และฝกึ อา่ น

เ ต ะ เ กิ ด กิ เ วั
ข เ ปิ ด เ อ น ข ด
สอนพลอดพก
อ แ ล หั ด ย อ ล ร
น ป เ ที ย น ก า า
อดหคาดลดบ

๑.เกดิ ๒. เปดิ ๓. วดั
๔.หดั ๕. แปด ๖. คาด
๗. พลาด

ผ ๖

๑๒ ๑๕
ภ ภ

ภ๒
ี๑

๑. / /ผ

/ผ

ท ๑.๑ ใชก้ ระบวนการอา่ นสร้างความรแู้ ละความคดิ เพื่อนำไปใช้ตัดสนิ ใจ แก้ปญั หาในการ
ดำเนนิ ชีวติ และมีนิสัยรักการอ่าน

ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลกั ภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรกั ษาภาษาไทยไวเ้ ปน็ สมบัตขิ องชาติ

ท ๑.๑ ป๑/๑. อา่ นออกเสียงคำ คำคล้องจอง และขอ้ ความสน้ั ๆ
ป๑/๒. บอกความหมายของคำ และข้อความทอี่ ่าน
ป๑/๘. มีมารยาท ในการอา่ น

ท ๔.๑ ป๑/๒. เขยี นสะกดคำและบอกความหมาย ของคำ

๒. ์
๑. อ่านคำที่มีตวั สะกดแม่ กบ ได้ K
๒. เขียนคำทมี่ ีตัวสะกดแม่ กบ ได้ P
๓. มีความใฝเ่ รยี นรู้ A

๓. ำ
การเรียนรูเ้ รอ่ื งตัวสะกดเป็นการเพมิ่ ทักษะในการนำตวั สะกดไปใชไ้ ด้จรงิ ในการเรียนรเู้ กี่ยวกับการ

อ่านและเขยี น

๔. ำ ผ
๑. ความสามารถในการส่ือสาร
- มคี วามร้คู วามเขา้ ใจและสามารถส่ือสารกับครแู ละเพื่อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. ความสามารถในการคดิ
- คดิ วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คดิ สรา้ งสรรค์ สร้างองค์ความร้ดู ว้ ยตนเอง
๓. ความสามารถในการแกป้ ัญหา
- ใช้ทกั ษะกระบวนการทางภาษาไทยตดั สนิ ใจแก้ปญั หา
- คดิ ตัดสินใจโดยคำนงึ ผลกระทบทม่ี ีต่อตนเองและสังคม
๔. ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต

- นำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
- ปรบั ตวั ใหเ้ ขา้ กับการเปลย่ี นแปลงของสงั คมและสภาพแวดลอ้ มได้อยา่ งเหมาะสม
๕. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี
- เลือกใชเ้ ทคโนโลยใี นการสบื ค้นขอ้ มลู เพื่อพฒั นาตนเองด้านการเรียนรู้

๕.

๕.๑ (Knowledge : K)

๑. อา่ นคำทมี่ ีตัวสะกดแม่ กบ ได้

๕.๒ / (Process : P)

๑. เขียนคำท่ีมีตวั สะกดแม่ กบ ได้

๕.๓ ์ (Attitude : A)

๑. มีความใฝเ่ รยี นรู้

๖. ฒ ภ ผ

๖.๑ ๒๑ ๓R X ๘C

 Reading (อ่านออก)

 (W) Riting (เขยี นได)้

 (A) Rithemetics (คดิ เลขเปน็ )

 ทักษะด้านการคิดอยา่ งมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ไขปญั หา (Critical Thinking and Problem

Solving)

 ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรค์ และนวตั กรรม (Creativity and Innovation)

 ทักษะด้านความเขา้ ใจความต่างวฒั นธรรม ตา่ งกระบวนทัศน์ (Cross-cultural

Understanding)

 ทกั ษะด้านความรว่ มมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผนู้ ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรเู้ ท่าทันสือ่ (Communication, Information, and Media Literacy)

 ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT

Literacy)

 ทักษะอาชีพ และทักษะการเรยี นรู้ (Career and Learning)

 ทกั ษะการเปลยี่ นแปลง (Change)

๖.๒ ๒๑

 ความยืดหยุน่ และการปรับตวั

 การรเิ รมิ่ สรา้ งสรรค์และเป็นตัวของตวั เอง

 ทักษะสังคมและสงั คมข้ามวฒั นธรรม

 การเปน็ ผู้สร้างหรอื ผผู้ ลติ (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได้ (Accountability)

 ภาวะผ้นู ำและความรบั ผิดชอบ (Responsibility)

๖.๓ ๒๑

 คณุ ลกั ษณะด้านการทำงาน ได้แก่ การปรบั ตวั ความเป็นผนู้ ำ

 คุณลกั ษณะดา้ นการเรียนรู้ ไดแ้ ก่ การชนี้ ำตนเอง การตรวจสอบการเรียนร้ขู องตนเอง

 คณุ ลกั ษณะดา้ นศลี ธรรม ไดแ้ ก่ ความเคารพผู้อื่น ความซือ่ สัตย์ ความสำนึกพลเมอื ง

๗.

 โครงการสถานศกึ ษาพอเพยี ง

 โครงการโรงเรียนคณุ ธรรม

 อาเซียนศกึ ษา

 คุณธรรม คา่ นิยม ๑๒ ประการ

 อนุรกั ษ์พลงั งานและส่ิงแวดลอ้ ม

 อน่ื ๆ (ระบ)ุ ..................................................................................................................

๘. ภ ( / )

กจิ กรรมการอ่านคำท่ีมีตวั สะกดแม่ กบ

ใบงาน เรือ่ ง มาตราตัวสะกด

๙.

๑ำ

ครทู บทวนมาตราตัวสะกดแม่ กง กน กม เกย เกอว กก กด ทเี่ รียนมา
ครูยกตวั อยา่ งคำท่สี ะกดด้วยมาตราแม่ กบ ใหน้ กั เรียนสังเกตว่าสะกดดว้ ยพยัญชนะใด
๒ำ
ครแู จกกระดาษใหน้ ักเรียนเขียนคำทมี่ ีตัวสะกดแม่ กบ คนละ ๑ คำ พร้อมบอกความหมาย

ครตู รวจสอบรายบคุ คล


นกั เรยี นแบง่ กลุ่มร่วมกนั ฝกึ อ่านแจกลูกสะกดคำแม่ กบ จากหนังสอื เรียน โดยครูอ่านนำ เช่น

หม -อ บ หอ-มอ-ออ-บอ หมอบ

ล -ู บ ลอ-อ-ู บอ ลบู

ช -อ บ ชอ-ออ-บอ ชอบ


ครใู หต้ วั แทนนกั เรยี นแสดงท่าทางประกอบคำทีส่ ะกดดว้ ยมาตราแม่ กบ หนา้ ชนั้ เรยี น เพ่ือน

ร่วมกนั ตอบ และอา่ นออกเสียงคำพร้อมกัน เช่นคำวา่ กราบ ลูบ

๕ำ
นกั เรียนทำใบงาน เรอ่ื ง มาตราตัวสะกด

๑๐.
๑. หนงั สือเรยี น รายวิชาพนื้ ฐานภาษาไทย ชดุ ภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ชน้ั ป.๑

๑๑.
๑. ห้องสมดุ โรงเรียน

๑๒. ผ
- สงั เกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมนิ การตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

............................................................................ ........... .........

ำ ใหน้ กั เรยี นเขยี นคำทมี่ ีตวั สะกดเหมอื นกัน

หาย ขาย ซา้ ย พลาย

๑.ออก .................. ................ ...............

๒.ปดิ .................. ................ ...............

๓.เกอื บ .................. ................ ...............

๔.จม .................. ................ ...............

๕.สอน .................. ................ ...............

ผ ๗

๑๒ ๑๕
ภ ภ
ำ ๒
ภ๒
ี๑

๑. / /ผ

/ผ

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสรา้ งความรแู้ ละความคิดเพ่อื นำไปใชต้ ัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ดำเนนิ ชวี ติ และมนี ิสยั รักการอ่าน

ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของ
ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เปน็ สมบตั ิของชาติ

ท ๑.๑ ป๑/๑. อา่ นออกเสยี งคำ คำคล้องจอง และข้อความสัน้ ๆ
ป๑/๒. บอกความหมายของคำ และข้อความท่อี า่ น
ป๑/๘. มีมารยาท ในการอ่าน

ท ๔.๑ ป๑/๔. ต่อคำคล้องจองงา่ ยๆ

๒. ์
๑. อ่านคำคลอ้ งจองได้ K
๒. เขยี นคำคล้องจองได้ P
๓. มีความใฝ่เรยี นรู้ A

๓. ำ
การเรยี นรู้คำคล้องจองเปน็ การช่วยส่งเสรมิ ใหน้ กั เรยี นเกดิ พัฒนาการดา้ นการใชภ้ าษา

เป็นสง่ เสรมิ ให้นักเรยี นเกดิ จินตนาการ และเพ่มิ ประสิทธิภาพในการเรยี นรู้

๔. ำ ผ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- มีความรคู้ วามเขา้ ใจและสามารถส่ือสารกบั ครูและเพ่ือนได้อยา่ งถูกต้องเหมาะสม
๒. ความสามารถในการคดิ
- คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คดิ สรา้ งสรรค์ สรา้ งองค์ความรดู้ ้วยตนเอง
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ใชท้ กั ษะกระบวนการทางภาษาไทยตดั สินใจแก้ปัญหา
- คดิ ตดั สินใจโดยคำนงึ ผลกระทบทีม่ ตี ่อตนเองและสังคม
๔. ความสามารถในการใชท้ ักษะชวี ิต

- นำกระบวนการตา่ ง ๆ ไปใชใ้ นชวี ติ ประจำวนั ได้อย่างเหมาะสม
- ปรับตวั ให้เขา้ กบั การเปล่ยี นแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ มได้อย่างเหมาะสม
๕. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี
- เลือกใชเ้ ทคโนโลยีในการสืบคน้ ขอ้ มูลเพื่อพฒั นาตนเองดา้ นการเรยี นรู้

๕.

๕.๑ (Knowledge : K)

๑. อ่านคำคลอ้ งจองได้

๕.๒ / (Process : P)

๑. เขียนคำคล้องจองได้

๕.๓ ์ (Attitude : A)

๑. มีความใฝ่เรยี นรู้

๖. ฒ ภ ผ

๖.๑ ๒๑ ๓R X ๘C

 Reading (อา่ นออก)

 (W) Riting (เขยี นได้)

 (A) Rithemetics (คิดเลขเปน็ )

 ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแกไ้ ขปญั หา (Critical Thinking and Problem

Solving)

 ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรค์ และนวตั กรรม (Creativity and Innovation)

 ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ตา่ งกระบวนทัศน์ (Cross-cultural

Understanding)

 ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผนู้ ำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรเู้ ท่าทันสื่อ (Communication, Information, and Media Literacy)

 ทักษะด้านคอมพวิ เตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT

Literacy)

 ทกั ษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning)

 ทกั ษะการเปล่ียนแปลง (Change)

๖.๒ ๒๑

 ความยดื หยนุ่ และการปรับตวั

 การรเิ ร่ิมสรา้ งสรรคแ์ ละเปน็ ตัวของตวั เอง

 ทักษะสงั คมและสงั คมข้ามวฒั นธรรม

 การเป็นผู้สรา้ งหรอื ผผู้ ลิต (Productivity) และความรับผดิ ชอบเช่ือถือได้ (Accountability)

 ภาวะผนู้ ำและความรบั ผิดชอบ (Responsibility)

๖.๓ ๒๑

 คณุ ลักษณะด้านการทำงาน ไดแ้ ก่ การปรับตัว ความเป็นผู้นำ

 คุณลกั ษณะด้านการเรยี นรู้ ได้แก่ การช้นี ำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูข้ องตนเอง

 คณุ ลักษณะด้านศลี ธรรม ได้แก่ ความเคารพผ้อู ื่น ความซอ่ื สัตย์ ความสำนึกพลเมอื ง

๗.

 โครงการสถานศกึ ษาพอเพียง

 โครงการโรงเรยี นคุณธรรม

 อาเซียนศกึ ษา

 คณุ ธรรม คา่ นิยม ๑๒ ประการ

 อนรุ ักษ์พลงั งานและสง่ิ แวดลอ้ ม

 อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................

๘. ภ ( / )

กิจกรรมการเขยี นคำคล้องจอง

การอา่ นคำคลอ้ งจอง

ใบงาน เร่ือง คำคล้องจอง

๙.

๑ำ
ครใู ห้นักเรียนยกตัวอยา่ งคำ ๑ คำ ครูนำคำมาต่อให้คล้องจองกนั เชน่ ดินสอ ขอได้ไหม ครู

โยงถึงเรื่องทจี่ ะเรียน

๒ำ
ครใู หน้ กั เรยี นดูวิดิทัศน์เกี่ยวกับคำคลอ้ งจอง


ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับคำคลอ้ งจอง คือ คำที่มเี สยี งสมั ผัส โดยใชส้ ระเสยี งเดยี วกัน และใช้

ตวั สะกดแมเ่ ดียวกนันกั เรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม รว่ มกนั ฝกึ ต่อคำคล้องจองจากคำที่ครูกำหนดให้ ๕ คำ ครคู อยให้
คำแนะนำเมื่อนักเรยี นต่อคำคล้องจองไม่ถูกต้อง

๕ำ
นกั เรียนฝกึ เขยี นคำคล้องจองลงในสมดุ คนละ ๓ คำ นำส่งครู ครูตรวจสอบความถูกต้อง
นกั เรยี นทำใบงาน เรื่อง คำคลอ้ งจอง

๑๐.
๑. หนังสือเรยี น รายวชิ าพ้นื ฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที ช้ัน ป.๑

๑๑.
๑. ห้องสมดุ โรงเรยี น

๒. วิดทิ ัศนเ์ กยี่ วกับคำคล้องจอง
๑๒. ผ

- สงั เกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมนิ การตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐


............................................................................ ........... .........
ำ ให้นกั เรยี นเขยี นคำคลอ้ งจองต่อจากคำท่ีกำหนดให้

ช้างกนิ ดนิ โป่ง

ทะเล ......................
....................

ภูผา ......................
....................

...................... ดใี จ
....................

ผ ๘

๑๒ ๑๕
ภ ภ

ภ๒
ี๑

๑. / /ผ

/ผ

ท ๑.๑ ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพือ่ นำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปญั หาในการ
ดำเนนิ ชีวติ และมนี ิสยั รักการอ่าน

ท ๒.๑ ใชก้ ระบวนการเขียนเขยี นส่ือสาร เขยี นเรียงความ ยอ่ ความ และเขียนเร่ืองราวใน
รปู แบบตา่ ง ๆ เขียนรายงานขอ้ มลู สารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอยา่ งมี
ประสทิ ธิภาพ

ท ๑.๑ ป๑/๑. อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง และขอ้ ความสนั้ ๆ
ป๑/๒. บอกความหมายของคำ และข้อความทีอ่ า่ น
ป๑/๖. อ่านหนงั สอื ตามความสนใจอยา่ งสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องทอ่ี ่าน
ป๑/๘. มีมารยาท ในการอา่ น

ท ๒.๑ ป๑/๑ คดั ลายมอื ตัวบรรจงเต็มบรรทดั
ป๑/๓ มมี ารยาทในการเขียน

๒. ์
๑. อ่านออกเสียงบทอา่ น ปีใหม่ไทยได้ K
๒. คดั ลายมอื ตวั บรรจงเตม็ บรรทัดบทอ่าน ปีใหม่ไทยได้ ได้ P
๓. มีความใฝ่เรยี นรู้ A

๓. ำ
การอา่ นบทอ่าน “ปใี หม่ไทยได้ ” เปน็ การฝึกประสบการณ์ทางภาษา ทงั้ ทำให้เกิดความสนุกสนานใน

การเรยี น

๔. ำ ผ
๑. ความสามารถในการสื่อสาร
- มคี วามรูค้ วามเขา้ ใจและสามารถสื่อสารกบั ครูและเพื่อนได้อย่างถกู ต้องเหมาะสม
๒. ความสามารถในการคิด
- คิดวเิ คราะห์ คิดสงั เคราะห์ คิดสรา้ งสรรค์ สร้างองค์ความรดู้ ้วยตนเอง
๓. ความสามารถในการแกป้ ัญหา
- ใช้ทกั ษะกระบวนการทางภาษาไทยตัดสนิ ใจแกป้ ัญหา
- คิดตดั สินใจโดยคำนึงผลกระทบทม่ี ตี ่อตนเองและสังคม

๔. ความสามารถในการใชท้ ักษะชีวติ

- นำกระบวนการตา่ ง ๆ ไปใชใ้ นชวี ติ ประจำวันได้อย่างเหมาะสม

- ปรับตวั ใหเ้ ข้ากบั การเปลย่ี นแปลงของสงั คมและสภาพแวดลอ้ มได้อย่างเหมาะสม

๕. ความสามารถในการใชเ้ ทคโนโลยี

- เลือกใชเ้ ทคโนโลยีในการสบื คน้ ข้อมูลเพ่ือพัฒนาตนเองดา้ นการเรียนรู้

๕.

๕.๑ (Knowledge : K)

๑. อา่ นออกเสียงบทอ่าน ปีใหม่ไทยได้

๕.๒ / (Process : P)

๑. คัดลายมอื ตวั บรรจงเต็มบรรทัดบทอา่ น ปใี หม่ไทยได้

๕.๓ ์ (Attitude : A)

๑. มีความใฝ่เรียนรู้

๖. ฒ ภ ผ

๖.๑ ๒๑ ๓R X ๘C

 Reading (อ่านออก)

 (W) Riting (เขียนได้)

 (A) Rithemetics (คิดเลขเปน็ )

 ทกั ษะด้านการคิดอย่างมวี ิจารณญาณและทักษะในการแกไ้ ขปญั หา (Critical Thinking and Problem

Solving)

 ทกั ษะด้านการสรา้ งสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

 ทกั ษะด้านความเขา้ ใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural

Understanding)

 ทกั ษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership)

 ทักษะด้านการส่ือสาร สารสนเทศและรูเ้ ท่าทันส่อื (Communication, Information, and Media Literacy)

 ทกั ษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Computing and ICT

Literacy)

 ทกั ษะอาชีพ และทักษะการเรยี นรู้ (Career and Learning)

 ทักษะการเปลีย่ นแปลง (Change)

๖.๒ ๒๑

 ความยืดหยุ่นและการปรับตวั

 การรเิ ร่มิ สรา้ งสรรคแ์ ละเปน็ ตวั ของตัวเอง

 ทกั ษะสงั คมและสงั คมข้ามวัฒนธรรม

 การเป็นผู้สร้างหรอื ผ้ผู ลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่อื ถือได้ (Accountability)

 ภาวะผูน้ ำและความรบั ผิดชอบ (Responsibility)

๖.๓ ๒๑

 คุณลกั ษณะดา้ นการทำงาน ไดแ้ ก่ การปรับตัว ความเป็นผนู้ ำ

 คณุ ลักษณะด้านการเรยี นรู้ ไดแ้ ก่ การช้นี ำตนเอง การตรวจสอบการเรียนรูข้ องตนเอง

 คุณลักษณะดา้ นศลี ธรรม ได้แก่ ความเคารพผู้อน่ื ความซอ่ื สัตย์ ความสำนึกพลเมือง

๗.

 โครงการสถานศึกษาพอเพยี ง

 โครงการโรงเรยี นคณุ ธรรม

 อาเซียนศกึ ษา

 คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ

 อนรุ กั ษ์พลังงานและสงิ่ แวดล้อม

 อื่น ๆ (ระบุ)..................................................................................................................

๘. ภ ( / )

ใบงาน เรือ่ ง การเขยี นคัดลายมือ เรอื่ ง ปใี หม่ไทยได้

๙.

๑ำ
ครูอา่ นบทอา่ น เร่ือง ปใี หม่ไทยได้ ให้นกั เรยี นฟงั ๑ รอบ และใหน้ ักเรียนอา่ นตามครู

๒ำ
นักเรยี นจับค่ฝู กึ อ่านบทอา่ น ปีใหม่ไทยได้


ใหต้ ัวแทนนกั เรยี นออกมาอา่ นบทอ่าน เร่ือง ปใี หม่ไทยได้ ชนั้ เรียน ๑ คน เพื่อนฟงั และ

สังเกตวา่ อาสาสมัครอ่านถกู ต้องหรือไม่


ครแู ละนกั เรียนรว่ มกนั สรุปความรู้ ข้อคิดทไี่ ด้จากบทอา่ น ปีใหม่ไทย
ครสู นทนากบั นักเรยี นเกีย่ วกับการอา่ นหนงั สือนอกเวลา นักเรียนเคยอา่ นหนงั สือเรื่องใดบ้าง

สุ่มตัวแทนออกมาเลา่ เร่อื งทอี่ ่านหนา้ เรียน

๕ำ
นักเรียนทำใบงาน เรอื่ ง การเขียนคดั ลายมือตวั บรรจงเต็มบรรทดั จากบทอ่านเร่ือง ปใี หม่ไทย

๑๐.
๑. หนงั สอื เรียน รายวชิ าพนื้ ฐานภาษาไทย ชุดภาษาเพ่ือชวี ิต ภาษาพาที ชัน้ ป.๑

๑๑.
๑. ห้องสมุดโรงเรียน

๑๒. ผ
- สงั เกตพฤติกรรมการอาน ผานเกณฑรอยละ ๘๐
- ประเมินการตรวจผลงานผานเกณฑรอยละ ๘๐

“ี ”

............................................................................ ........... .........

ำ ให้นกั เรียนเขยี นคัดลายมอื ตัวบรรจงเต็มบรรทัดจากขอ้ ความทกี่ ำหนดให้

ถึงวนั ปีใหมไ่ ทย

.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ต่างพร้อมใจไปทำบญุ

.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ขนทรายเขา้ วัดหนุน

.........................................................................................................................
..........................................................................................................................

ชวนกนั กอ่ พระเจดีย์

.........................................................................................................................
..........................................................................................................................


Click to View FlipBook Version