The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by นายปัณณธร ละม้าย, 2020-05-31 11:01:06

ตารางออกอากาศ DLTV (ระหว่าง วันที่ 1-30 มิถุนายน 63))

ตารางออกอากาศ DLTV
อ.1 - อ.3
ป.1 - ป.6
ม.1 - ม.3

ตารางสอนออกอากาศสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามแนวทางการจัดการศกึ ษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายวชิ าสอนออกอากาศในช่อง สศทท.๑ ช่อง ๑๘๖ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๓

เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
วัน
อ๑๑๑๐๑ ท๑๑๑๐๑ ค๑๑๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
จันทร์ ภาษาอังกฤษ ๑ ภาษาไทย ๑ คณิตศาสตร์ ๑ (แกนหลักประวัติศาสตร)์

ค๑๑๑๐๑ ท๑๑๑๐๑ ว๑๑๑๐๑ กลุ่มบูรณาการ
องั คาร คณติ ศาสตร์ ๑ ภาษาไทย ๑ วิทยาศาสตร์ ๑ (แกนหลักสังคมศึกษา)

พุธ ท๑๑๑๐๑ ค๑๑๑๐๑ อ๑๑๑๐๑ ัพกกลาง ัวน กลุ่มบูรณาการ
พฤหัสบดี ภาษาไทย ๑ คณติ ศาสตร์ ๑ ภาษาอังกฤษ ๑ (แกนหลักสังคมศึกษา)

ศุกร์ ท๑๑๑๐๑ อ๑๑๑๐๑ ค๑๑๑๐๑ ว๑๑๑๐๑
ภาษาไทย ๑ ภาษาอังกฤษ ๑ คณติ ศาสตร์ ๑ วิทยาศาสตร์ ๑
(วิทยาการคานวณ)
ว๑๑๑๐๑ ค๑๑๑๐๑ ท๑๑๑๐๑
วิทยาศาสตร์ ๑ คณติ ศาสตร์ ๑ ภาษาไทย ๑

ตารางสอนออกอากาศสถานีวทิ ยโุ ทรทัศน์การศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามแนวทางการจัดการศกึ ษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง สศทท.๒ ช่อง ๑๘๗ ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี ๒ วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
วัน
ว๑๒๑๐๑ ค๑๒๑๐๑ ท๑๒๑๐๑ อ๑๒๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
จันทร์ วิทยาศาสตร์ ๒ คณติ ศาสตร์ ๒ ภาษาไทย ๒ ภาษาอังกฤษ ๒ (แกนหลักประวัติศาสตร)์

ค๑๒๑๐๑ ว๑๒๑๐๑ ท๑๒๑๐๑

องั คาร คณิตศาสตร์ ๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ภาษาไทย ๒

(วิทยาการคานวณ)

พุธ ค๑๒๑๐๑ ว๑๒๑๐๑ ท๑๒๑๐๑ ัพกกลาง ัวน กลุ่มบรู ณาการ
คณติ ศาสตร์ ๒ วิทยาศาสตร์ ๒ ภาษาไทย ๒ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

พฤหัสบดี ค๑๒๑๐๑ ท๑๒๑๐๑ อ๑๒๑๐๑
คณิตศาสตร์ ๒ ภาษาไทย ๒ ภาษาอังกฤษ ๒

ศุกร์ ค๑๒๑๐๑ ท๑๒๑๐๑ อ๑๒๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
คณติ ศาสตร์ ๒ ภาษาไทย ๒ ภาษาอังกฤษ ๒

ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยโุ ทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามแนวทางการจัดการศกึ ษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง สศทท.๓ ช่อง ๑๘๘ ช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี ๓ วนั ที่ ๑ - ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๓

เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
วัน
ค๑๓๑๐๑ ท๑๓๑๐๑ อ๑๓๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
จันทร์ คณติ ศาสตร์ ๓ ภาษาไทย ๓ ภาษาอังกฤษ ๓ (แกนหลักสังคมศึกษา)

ท๑๓๑๐๑ ว๑๓๑๐๑ ค๑๓๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
(แกนหลักประวัติศาสตร)์
องั คาร ภาษาไทย ๓ วิทยาศาสตร์ ๓ คณติ ศาสตร์ ๓

พธุ อ๑๓๑๐๑ ท๑๓๑๐๑ ค๑๓๑๐๑ ัพกกลาง ัวน
พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษ ๓ ภาษาไทย ๓ คณิตศาสตร์ ๓
กลุ่มบรู ณาการ
ว๑๓๑๐๑ ค๑๓๑๐๑ ท๑๓๑๐๑ (แกนหลักสังคมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ ๓ คณติ ศาสตร์ ๓ ภาษาไทย ๓

ศกุ ร์ ท๑๓๑๐๑ อ๑๓๑๐๑ ค๑๓๑๐๑

ภาษาไทย ๓ ภาษาอังกฤษ ๓ คณิตศาสตร์ ๓

ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถมั ภ์
ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง สศทท.๔ ช่อง ๑๘๙ ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
วัน
ท๑๔๑๐๑ อ๑๔๑๐๑ ว๑๔๑๐๑ กลุ่มบูรณาการ
จันทร์ ภาษาไทย ๔ ภาษาอังกฤษ ๔ วิทยาศาสตร์ ๔ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ค๑๔๑๐๑ ท๑๔๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
องั คาร คณิตศาสตร์ ๔ ภาษาไทย ๔ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

พุธ ท๑๔๑๐๑ ว๑๔๑๐๑ ค๑๔๑๐๑ ัพกกลาง ัวน กลุ่มบูรณาการ
พฤหัสบดี ภาษาไทย ๔ วิทยาศาสตร์ ๔ คณติ ศาสตร์ ๔ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

อ๑๔๑๐๑ ค๑๔๑๐๑ กลุ่มบูรณาการ
ภาษาอังกฤษ ๔ คณติ ศาสตร์ ๔ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ค๑๔๑๐๑ ท๑๔๑๐๑ ว๑๔๑๐๑ กลุ่มบูรณาการ
ศกุ ร์ คณิตศาสตร์ ๔ ภาษาไทย ๔ วิทยาศาสตร์ ๔ (แกนหลักประวัติศาสตร)์

(วิทยาการคานวณ)

ตารางสอนออกอากาศสถานีวทิ ยุโทรทัศน์การศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามแนวทางการจัดการศกึ ษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง สศทท.๕ ช่อง ๑๙๐ ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๕ วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
วัน
ค๑๕๑๐๑ ว๑๕๑๐๑ ท๑๕๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
จันทร์ คณติ ศาสตร์ ๕ วิทยาศาสตร์ ๕ ภาษาไทย ๕ (แกนหลักสังคมศึกษา)

ว๑๕๑๐๑ ค๑๕๑๐๑ ท๑๕๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
อังคาร วิทยาศาสตร์ ๕ คณิตศาสตร์ ๕ ภาษาไทย ๕ (แกนหลักสังคมศึกษา)

(วิทยาการคานวณ) กลุ่มบรู ณาการ
(แกนหลักสังคมศึกษา)
พธุ ว๑๕๑๐๑ ค๑๕๑๐๑ กลุ่มบูรณาการ ัพกกลาง ัวน
วิทยาศาสตร์ ๕ คณติ ศาสตร์ ๕ (แกนหลักสังคมศึกษา)

พฤหัสบดี ค๑๕๑๐๑ ท๑๕๑๐๑ อ๑๕๑๐๑
คณติ ศาสตร์ ๕ ภาษาไทย ๕ ภาษาอังกฤษ ๕

ศุกร์ ท๑๕๑๐๑ อ๑๕๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ

ภาษาไทย ๕ ภาษาอังกฤษ ๕ (แกนหลักประวัติศาสตร)์

ตารางสอนออกอากาศสถานีวทิ ยโุ ทรทัศน์การศกึ ษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตามแนวทางการจัดการศกึ ษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศกึ ษาธิการ

รายวชิ าสอนออกอากาศในช่อง สศทท.๖ ช่อง ๑๙๑ ช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๖ วนั ท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
วัน
ค๑๖๑๐๑ ท๑๖๑๐๑ อ๑๖๑๐๑ กลุ่มบูรณาการ
จันทร์ คณิตศาสตร์ ๖ ภาษาไทย ๖ ภาษาอังกฤษ ๖ (แกนหลักประวัติศาสตร)์

ท๑๖๑๐๑ ว๑๖๑๐๑ กลุ่มบูรณาการ

อังคาร ภาษาไทย ๖ วิทยาศาสตร์ ๖ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

พธุ อ๑๖๑๐๑ ค๑๖๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ ัพกกลาง ัวน
พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษ ๖ คณติ ศาสตร์ ๖ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ท๑๖๑๐๑ ค๑๖๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
ภาษาไทย ๖ คณติ ศาสตร์ ๖ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)

ศุกร์ ว๑๖๑๐๑ ค๑๖๑๐๑ ท๑๖๑๐๑ กลุ่มบรู ณาการ
(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
วิทยาศาสตร์ ๖ คณิตศาสตร์ ๖ ภาษาไทย ๖

ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง DLTV ๗ ช่อง ๑๙๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
วัน
ท๒๑๑๐๑ ค๒๑๑๐๑ อ๒๑๑๐๑ ส๒๒๑๐๒
จันทร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวตั ิศาสตร์

ส๒๑๑๐๑ ท๒๑๑๐๑ ค๒๑๑๐๑ ว๒๑๑๐๓
อังคาร สงั คมศกึ ษา ฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคานวณ)

พุธ ค๒๑๑๐๑ ว๒๑๑๐๑ ัพกกลาง ัวน
คณิตศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์

พฤหัสบดี ว๒๑๑๐๑ อ๒๑๑๐๑ ท๒๑๑๐๑ ส๒๑๑๐๑
วทิ ยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ

ศกุ ร์ อ๒๑๑๐๑ ส๒๑๑๐๑
ภาษาอังกฤษ สงั คมศกึ ษา ฯ

ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง DLTV ๘ ช่อง ๑๙๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันท่ี ๑ - ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๓

เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
วัน
ค๒๒๑๐๑ อ๒๒๑๐๑ ว๒๒๑๐๑
จันทร์ คณิตศาสตร์ ภาษาองั กฤษ วิทยาศาสตร์

อ๒๒๑๐๑ ค๒๒๑๐๑ ส๒๒๑๐๑
อังคาร ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สงั คมศึกษา ฯ

พุธ ส๒๒๑๐๑ ท๒๒๑๐๑ ค๒๒๑๐๑ ัพกกลาง ัวน ว๒๒๑๐๓
สังคมศกึ ษา ฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี(วิทยาการคานวณ)

พฤหัสบดี ท๒๒๑๐๑ ว๒๒๑๐๑ ส๒๒๑๐๒
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ประวตั ศิ าสตร์

ศกุ ร์ ส๒๒๑๐๑ ท๒๒๑๐๑ อ๒๒๑๐๑
สังคมศกึ ษา ฯ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ตารางสอนออกอากาศสถานีวทิ ยโุ ทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามแนวทางการจัดการศกึ ษาทางไกลในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวงศึกษาธิการ

รายวิชาสอนออกอากาศในช่อง DLTV ๙ ช่อง ๑๙๔ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ ๓ วนั ท่ี ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เวลา ๘.๓๐-๙.๓๐ น. ๙.๓๐-๑๐.๓๐ น. ๑๐.๓๐-๑๑.๓๐ น. ๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น. ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น. ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.
วัน
ส๒๓๑๐๑ ท๒๓๑๐๑ ค๒๓๑๐๑
จันทร์ สังคมศึกษา ฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ค๒๓๑๐๑ ว ๒๓๑๐๑
อังคาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

พธุ อ๒๓๑๐๑ ส๒๓๑๐๑ ท๒๓๑๐๑ ัพกกลาง ัวน ส๒๓๑๐๒
ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

พฤหัสบดี ค๒๓๑๐๑ ท๒๓๑๐๑ อ๒๓๑๐๑
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ศุกร์ ว๒๓๑๐๑ อ๒๓๑๐๑ ส๒๓๑๐๑
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ฯ


Click to View FlipBook Version
Previous Book
mimstr-5-2019
Next Book
water harvesting