The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PURIDA PHONGSUNTONSATIT, 2019-11-27 11:14:04

one year in Australia w/me

scrapbook

OneYear

InAustraliaw/meคำ�น�ำ

หนงั สือบันทึกไดอารีก่ ารท่องเที่ยวเล่มนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อน�ำ เสนอขอ้ มูล
ของสถานทีท่ อ่ งเที่ยวที่นา่ สนใจในประเทศออสเตรเลียโดยคณะผจู้ ดั
ท�ำ ได้รวบรวมภาพและขอ้ มลู ที่เป็นจุดเด่นของสถานที่ต่าง ๆ ในแต่ละ
เมืองมาใสล่ งในหนังสือเพื่อดึงดูดให้ผู้ทีส่ นใจในการเดินทางทอ่ งเทีย่ ว
เขา้ ไปท่องเที่ยวในสถานทีน่ นั้ ๆ

คณะผจู้ ดั ท�ำ หวงั เปน็ อย่างยิง่ วา่ หนงั สือบันทึกไดอารีเ่ ล่มนีจ้ ะเปน็
ประโยชน์ต่อผทู้ ีส่ นใจในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วภายในเมืองตา่ ง ๆในประเทศ
ออสเตรเลีย หากเกิดข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภยั มา ณ ที่นี้

คณะผจู้ ัดทำ�
20 / 11 / 12

Adelaide AAirpdoerltai7de

สารบัญ AAtiruproaWrtAadrerlaniadembo8ol
Warrnambool 11
ภตั ตาคารอาหาร 17
Ballarat
Ballarat
21
Lake Wendouree 23
SovereignGHiellelon2g5

Eastern Beach 30
Point Lonsdale 33
Melbourne
Melbourne 37
State Library Victoria 39
Melbourne MAuslebuumry 41
Albury 45
Albury Botanic Gardens 47
Murray Art Museum 49
Murray Art Museum 51

OlCdaBnusbeDrerpaot Markets 55
57
Wildfest 59

BowFrlaorliade
Bowral 63
Tulip Time Festival! 66

Brisbbaownreal mount 67
Brisbane
71
Surfers Paradise 73

Brisbane
The Wheel of Brisbane 78
Folk festival 79

Gold Coast

Gold Coast 83
Murwillumbah 85

Sydney
Sydney 89
Harbour Bridge 91
Sydney Kingsford Smith 94
International Airport

March วนั เดนิ ทางวันแรก

12 3 4 5 ฉันรู้สึกต่ืนเต้นมากๆมีท้ังความ
6 7 8 9 10 กังวลความเสียใจรุมล้อมฉันอยู่
11 12 13 14 15 ฉันอยากรีบๆไปถึงท่ีออสเตรีย
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 เรว็ ๆจัง
26 27 28 29 30
31

ฉนั อยูใ่ นสนามบินครัง้ แรก

ฉนั ต่นื เตน้ มากๆ ทีจ่ ะได้ไปเทยี่ วตา่ งประเทศครั้งแรก ฉันไดซ้ อ้ื ตั๋วเครือ่ งบนิ จาก
กรงุ เทพฯไปลงทีแ่ อดิเลด ดว้ ยมลู ค่า 15,800 บาท ฉนั ตง้ ใจวา่ จะเทีย่ วชิวๆ
สบายๆ ไม่มใี ครมาผกู มดั โดยมีจดุ มุ่งหมายอยู่ท่ี ซดิ นยี ์

1

ฉัน ่วา ัมนต้องเ ็ปน ่ีท ี่ทสวยงามมากๆมมาก
ัฉนว่า ัมนต้องเ ็ปน ีท่ ท่ีสวยงามมากๆมมากๆแ ่นๆเลย

ฉนั รอทจ่ี ะไปไมไ่ หวแล้ว
ฉันรอที่จะไปไม่ไหวแลว้

หลงั จากชัง่ โหลดกระเปา๋ ขึ้นเคร่ือง

ฉันกไ็ ด้ เขา้ มาขา้ งในพรอ้ มกระเปา๋ ใบเล็กๆ และฉนั กไ้ ด้มองปา้ ย หาทางไปgtae 3
ฉันมาถงึ สนามบินเร็วกวา่ ก�ำ หนด 3 ชว่ั โมง ท�ำ ใหฉ้ ันมีเวลาเดนิ ดูของขายในสนามบิน
ของพวกนั้นราคาเเพงกว่าข้างนอกมาก

มที ีน่ ัง่ รอเยอะมาก

แต่พอฉันไปถงึ gtae 3 คนน่ังรอตรงเกตเยอะมาก
จนฉนั ตอ้ งเดนิ ย้อนกลับไปหาทนี่ ัง่

สนามบนิ แอร์เยน็ มาก

2

แอร์จากกรุงเทพฯ

ฉนั ได้ขนึ้ เคร่ืองคร้งั แรก

พอเดนิ ข้นึ เคร่อื งบนิ มา แอรก์ ต็ รวจเช็คตว๋ั และบอกทางไปท่นี ่งั ของฉนั

กเ็ ร่มิ ตรวจเช็คความเรยี บร้อย

ตรวจสอบวา่ ผู้โดยสารเอาของเกบ็ ข้างบนเรยี บรอ้ ยรยึ งั

เร่ิมสอนวิธีการใชอ้ ปุ กรณ์ต่างๆ

เช่นวธิ กี ารคาดเข็มขดั อปุ กรณ์ฉุกเฉิน

กอ่ นเอาเครื่องขนึ้

เแอร์กเ็ ดนิ มาเช็ค เข็มขดั และบอกให้ปดิ อปุ กรณ์สื่อสารทุกชนิด

3

Adelaideหลังจากเครือ่ งขน้ึ ไดไ้ ม่นาน ฉนั ปวดหมู ากๆ
พอฉันเริ่มชินมันก็เรม่ิ โอเค

จากตอนแรกฉันรสู้ ึกกงั วลแตพ่ อเคร่อื งข้ึนแล้วจรงิ ๆมันไม่นา่ กลวั เลย
ฉนั รู้สึกปลอดภยั มากๆ แอรก์ ค็ อยเดินดูเช็คความปลอดภัยตลอดเวลา

4

March 15 ช่ัวโมง

12 3 4 5 คือระยะเวลาทีฉ่ นั อยู่บนเครื่องบินเปน็ การ
6 7 8 9 10 เดินทางทีน่ านที่สดุ ในชีวิตของฉันเลย
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31

Adelaide Airport

ในทีส่ ดุ ฉันกม็ าถึง สนามบินทา่ อากาศยานแอดิเลด

ฉนั ได้มาถึง ออสเตรเลีย เมืองแอดิเลด

Adelaide

7

Adelaide

ฉนั ไดต้ ัดสินใจวา่ จะเที่ยวเริ่ม

จากแอดิเลดและค่อยๆเดินทางไป
ชมเมืองตา่ งๆไปจนถึง ซิดนีย์
และบินกลับบา้ น...

เป็นเมืองที่อากาศดีมาก

Atura Adelaide Airport

ฉนั ได้เขา้ พกั ที่ Atura Adelaide Airport และฉันว่าจะอยู่
เมืองนีไ้ ป 1เดือน เพื่อจะได้ชินกบั วิถีชีวิตของนที่นี่

หลงั จากทีฉ่ ันเดินทางมา
ถึงมนั ก็ 6โมงเยน็ แลว้ ท�ำ ให้
พอฉนั ถึงโรงแรม กระโดด
ลงเตียง นอนหลับสนิท และ
สบายๆมาก เป็นโรงแรมที่
หรแู ละราคาก็ต่อนขา้ งแพง

8

April ฉนั ที่อย่ตู ัวคนเดียว เหงาจงั เลย ถึง
ทกุ ๆสิ่ง ทกุ ๆอยา่ งทีน่ ีจ่ ะดีและมีความสขุ
12 3 4 5 มากกว่าไทยแต่ฉันก็อดที่จะคิดถึงเธอไม่
6 7 8 9 10 ได้ เธอคงมีความสุขกับคนของเธอสินะ
11 12 13 14 15 แปลกตรงทีฉ่ นั นี่ ยังคิดถึงเธอ เอะ๊ .....
16 17 18 19 20 ....ฉนั มาที่นี่เพืล่ ืมเธอนะ ไม่ใช่ มาเพื่อให้
21 22 23 24 25 คิดถึงเธอ สติๆๆๆ เที่ยวใหส้ ุด แล้วหยดุ
26 27 28 29 30 ที่ค�ำ ว่า #เงินหมด หรือจะหาผู้เป็นคน
ออสเตรเลีย งื้มมมมม.....55555555555555
Warrnambool เดียวนี่ฉันเป็นคนแบบนี้แล้วหรอ555555

คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง
คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง คิดถึง

Warrnambool

สวัสดีจ๊ะ

สวัสดีวนั นีม้ าดู สัตว์ แต่กย็ ัง
ค ง เ ห มื อ น เ ดิ ม ที่ ถึ ง จ ะ ดู สั ต ว์ ยั ง ไ ง
ก็ยังคิดถึงเธอฉันหวังแค่ว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะเยี่ยวยาให้ฉันมีความ
สุ ข แ ต่ เ ห มื อ น ว่ า ยิ่ ง ฉั น ทำ � เ ห มื อ น
ยิง่ ตอกย�ำ้ ความรู้สึก ที่ฉนั เคยมีตอ่
เธอ คิดถึง........... เห้ออออออ..

11

10/04/62 เป็นอีกวันที่ฝฉนั ยังคงอยบู่ นรถ
คันเดินคู่ใจในประเทศออสเตรเลียหรือททวีป
กันแน่555555พึ่งรู้ว่าออสเตรเลียกว้างใหญ่
ขนาดนีก้ ว่าอาทิตยท์ ี่อยเู่ มืองวอลนาบูลย์ บอก
เลยตอนนี้เที่ยวยังไม่ครบคืนนี้เพื่อนฉันที่พึ่ง

Aprilรจู้ ัก ชาวออสเตรเลียจะชวนไปตกปลาเย้

13/04/62 สงกรานต์เมืองไทย แตท่ ีน่ ี่ก็คงเปน็ ม้ังแตงกวาเฟอร์รี่ แอร์จอหงวนดาวน์ แตงกวาเมาท์ แป๋ว
เหมือนเดิมไมม่ ีอะไรพิเศษ เปน็ แค่วนั ธรรมดา เพียวมอบตวั กรรมาชนเชอรร์ ี่ กาญจน์ไฟแนนซ์สตอ๊ คอิกวั
ที่ฉนั นอนโงๆ่ บนเตียง ฉันมิสคอลหาครอบครวั นาหม่านโถว ตกุ๊ อพารท์ เมนต์ พรีเมียรแ์ ทคติคโนติสผา้ หม่
ทีเ่ มืองไทย กอ่ นทีฉ่ นั จะลกุ ขึน้ อาบน�ำ้ แตง่ ตัว เฮอรร์ ิเคน มอคค่ากมั มนั ตะภควัทคีตาเพรียวบาง แพนดา
และ เตรียมตัวไปเที่ยวตอ่ อีกวันใน วอลนาบลู ย์ เซฟตีช้ ัวรฟ์ าสต์ฟดู้ ไลฟ์ เจลโงเ่ ขลาวืดโลโก้ ลามะวืดตอ่ ยอ
อ ยู่ ๆ ก็ มี สิ่ ง ห นึ่ ง ที่ เ ตื อ น ค ว า ม ฉั น ใ น โ ท ร ศั พ ท์ ดร็อค เยอบีร่า อิกวั นาโหลนสแตนเลสซานตาคลอส เครป
คื อ วั น นี้ ปี ที่ แ ล้ ว เ ร า เ ล่ น ส ง ก ร า น ต์ ด้ ว ย กั น สามแยกโบกี้ แล็บเนิรส์ เซอรีเยอบีร่าเนอะ แทงก๊กั
มั้งแตงกวาเฟอร์รี่ แอร์จอหงวนดาวน์ แตงกวาเมาท์
เพียวมอบตวั กรรมาชนเชอรร์ ี่ กาญจนไ์ ฟแนนซ
นาหมา่ นโถว ตกุ๊ อพาร์ทเมนต์ พรีเมียร์แทค
เฮอรร์ ิเคน มอคค่ากมั มนั ตะภควัทคีตา
เซฟตี้ชัวร์ฟาสตฟ์ ดู้ ไลฟ์ เจลโงเ่ ขลาวืด
ยอดร็อค เยอบีรา่ อิกัวนาโหลนสแตน
เครปสามแยกโบกี้ แลบ็ เนิร์สเซอรีเย
มั้งแตงกวาเฟอร์รี่ แอรจ์ อหงวนดาวน
เพียวมอบตัวกรรมาชนเชอรร์ ี่ กาญ
นาหม่านโถว ตุ๊กอพารท์ เมนต์ พรีเมียร
เฮอร์ริเคน มอคคา่ กมั มนั ตะภควัทคีตา
เซฟตีช้ วั รฟ์ าสต์ฟ้ดู ไลฟ์ เจลโง่เขลาวืดโลโก
ยอดรอ็ ค เยอบีรา่ อิกัวนาโหลนสแตนเลสซ

12

Warrnambool 20/04/62 ไมเ่ จอกนั นานเลยนะไดอารีข่ อง
ฉันรู้ไหมที่ฉันหายไปฉันแค่อยากอยู่คนเดียว....
ก่ อ น ที่ ฉั น จ ะ ห า ย ไ ป ป ฉั น แ อ บ คิ ด ว่ า เ พ ร า ะ
ไดอารีน่ ี่ท�ำ ใหฉ้ ันคิดถึงแตเ่ ขา แตไ่ ม่เลย ไมใ่ ช่
ไดอารี่ที่ทำ�ให้ฉันคิดถึงแต่กลับเป็นตัวฉันเอง

วันนี้ได้นอนโฮมเสตย์ของเพื่อนรักของฉันที่เราพึ่งเจอกัน
ไดไ้ มน่ านที่จริง เรากส็ นิทมาสักพกั แลว้ จนรู้ว่าเธอมีธุรกิจ
โฮมเสตย์ เธอจึงชวนฉันมาเที่ยวชมบรรยากาศและในตอน
กลางคืนกม็ ีปารต์ ี้ตามภาษาสาวๆ อาหาร ดนตรีทกุ อย่าง
ในค่ำ�คืนนี้มันดีจริงๆสนุดสุดเลยแกรรรรรรรรรรรรรรรร

13

April เริ่มขีเ้ กียจเขียนแล้วสิ 55555555555 แต่ช่วง
นี้มีความสุขสุดๆเลยแกรฉันรู้สึกเห็นคุณค่าใน
ตัวเองมากกขึ้นฉันยอมรับตัวเองมากขึ้นและ
ฉันรู้ฉันอยู่ต่อบนโลกเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เห็น
มุ ม ม อ ง ที่ แ ต ก ต่ า ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี แ ค่ ใ น ห นั ง สื อ แ ต่
มีเมื่อฉันได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเที่ยวนั่นเอง

City

วนั นี้ไม่มีไรหรอกแคบ่ อกว่า วอลนาบูลเปน็ เมืองที่สนุกมาก
กกกกกกกก #ฉนั แทบไม่มีเวลาคิดเรือ่ งเขา ตอนนี้ฉันคิด
แคว่ า่ ต้องทำ�ยังไงใหม้ ีความสขุ และ เกบ็ เกีย่ วทุกอย่างใน
ออสเตรเลียให้ไดม้ ากทีส่ ดุ >.<

14

Warrnambool แต่เรื่อมันไม่ไดจ้ บเพียงแค่
นั่นนะ มันยงั มีเรือ่ งว่นุ วาย
ทีม่ ากกว่านั่นคือ พอฉัน
กลับจากไปเทีย่ วกับเพื่อน
ชาวออสเตรเลียเสรจ็ ฉัน
ก�ำ ลังจะกลบั เขา้ ห้องแต.่ ....
ฉนั ท�ำ กุญแจหาย กลายเปน็
เรื่องวนุ่ วายใหญโ่ ตเพราะ
เป็นโรงแรมที่มีปา้ ปากเสีย
นางเลยโมโหมาก

วันนี้ฉันนัดเพื่อนจะไปเทีย่ ว shop ถึงนางจะโมโหมากยงั ไง
ของ เมืองนี้ แต่เรือ่ งวุ่นวายกเ็ กิดขึ้น นางก็กหยิบกุญแจสำ�รอง
ฉันตืน่ สาย ฉันนัดเพื่อนไว้ 10.00 แต่ ให้และแน่นอนค่ะฉันต้อง
ฉันกลับตื่น 10.30 โชคดีนะที่วนั นี้รถ จ่ายคา่ กแุ จอีก 150 ดอลล่า
ติด เพือ่ นของฉันเธอจึงรอฉนั ไม่นาน ออสเตรเลีย ตีราวเงินไทย
โล่งอกไปทีเห้อ ไม่ง้นั เธอคงโกรธฉนั ก็คงประมาณ3,200บาท วู้
แน่ๆ ~~~~~~~~~~~ ว ว ว ว . . . . . . . . . แ ต่ ดี ที่ ฉั น ไ ป
กับเพื่อนฉันนางเลยยอม
15 ล ด ร า ค า ใ ห้ เ พ ร า ะ เ ป็ น
ช า ว อ อ ส เ ต ร เ ลี ย เ ห ลื อ
1 4 0 ด อ ล ล่ า อ อ ส เ ต ร เ ลี ย

วนั นีเ้ พือ่ นฉันพาฉันไปเทีย่ วทะเล วา้ ว ฉันคิดวา่
ท ะ เ ล ที่ ไ ห น ก็ ค ง ไ ม่ ส ว ย เ ท่ า ท ะ เ ล ไ ท ย จ ริ ง
ได้วยเอ๊ะทำ�ไมต้องคิดเรื่องนี้ด้วย.............
สั ก พั ก ฉั น ก็ ก ลั บ ม า คิ ด ถึ ง เ ข า อี ก แ ล้ ว . . . . .

Warrnambool

16

25/04/62 ค�ำ่ คืนเกิบสุดท้ายที่ วอลนาบลู ย์ ทั้งฉันและเธอ เราทง้ั สองตา่ งรวุ้ ่า ฉันแค่
ฉันพาเพื่อนรักของฉันมาเลี้ยงที่ภัตตาคาร มาเที่ยววันนึงวันก็ต้องจากเธอไปแต่เพื่อน
อาหารเพื่อตอบแทนความเป็นมิตรภาพ ยอ่ มไม่มีวนั ทิง้ กัน เธอเปน็ อีกหนึ่งมิตรภาพ
ที่แสนดีในขณะที่ฉันกำ�ลังอยู่กับช่วงเวลา
ร้ายๆ เธอเป็นเพือ่ นที่ธรรมดาที่มีความไม่
ธรรมดา เธอเก่งและเธอก็รกั ฉนั มากดว้ ย
หนึง่ เดือนทีฉ่ ันอยู่ทีน่ ี่ เธอกลับมาเติมเต็ม
ความเหงาของฉันได้ดีเลย เธอสามารถลาก
ฉนั ออกมาจากโลกมืดๆของฉนั ได้ ฉันแทบ
อยากจะพาเธอไปเทีย่ วด้วยกันต่อ แตฉ่ นั ก็
เข้าใจนะว่า เธอคงไปไมไ่ ดห้ รอก แต่ถึงยังไง
ก็ขอบคุณนะทุกเรือ่ งราวที่ผ่านมา สดุ ท้าย
วันเดินทางไปเธอพาฉันไปเที่ยวอีกสองสาม
สถานที่สุดท้ายก่อนเราจะจากกัน.........

17

Warrnambool

18

May เป็นเมืองที่ตง้ั อยบู่ นแม่น้ำ�
Yarroweeในทีร่ าบสูงภ
12 3 4 5 าคกลางของวิกตอเรีย
6 7 8 9 10 , ออสเตรเลีย เมืองนีม้ ี
11 12 13 14 15 ประชากร 105,471 คน ในแง่
16 17 18 19 20 ของประชากร Ballarat เป็น
21 22 23 24 25 เมืองทีใ่ หญ่เปน็ อันดบั สาม ใน
26 27 28 29 30 ประเทศออสเตรเลีย เพียงเดือน หลังจากวิคตอเรีย
ได้รบั การแยกออกจากรฐั นิวเซาธ์เวลส์ทีว่ ิกตอเรียตื่นทอง
เปลี่ยนแรตจากสถานีแกะขนาดเลก็ เพื่อการตงั้ ถิน่ ฐานที่
ส�ำ คญั ทองค�ำ ถกู คน้ พบเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 1851
และข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในทุ่งนาทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
ซึง่ สามารถสกัดทองคำ�ได้อย่างงา่ ยดาย ซึ่งแตกต่างจาก
เมืองบมู ทองอื่น ๆ อีกมากมายทุง่ Ballarat ประสบผลผลิต
ทองค�ำ สูงมานานหลายสิบปีซึ่งสามารถเห็นไดม้ าจนถึงทกุ
วันนี้ในสถาปัตยกรรมอันมั่งค่งั ของเมือง

บาลเลแรท เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ย เ ช้ า อั น ส ด ใ ส

ท้ อ ง ฟ้ า จ ะ ง ด ง า ม ม า ก ขึ้ น ห า ก มั น

มี สี ที่ ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ก ว่ า

นี้ ค ล้ า ย ต อ น เ ย็ น ยั ง ไ ง ล่ ะ

Ballarat

สวสั ดีจะ๊

มุ ม ตึ ก นี้ ก็ ดู ส ว ย ดี น ะ แ ต่ ฉั น ว่ า น ะ
มันจะดีกว่านี้ถ้าฉันได้ไปยืนอยู่ตรง
น้ั น แ ล้ ว มี ใ ค ร สั ก ค น ถ่ า ย รู ป ใ ห้ ฉั น
เ ธ อ เ ห็ น ด้ ว ย กั บ ฉั น ม้ั ย เ จ้ า ไ ด อ า รี่
ถึ ง ไ ม่ มี ใ ค ร ถ่ า ย ใ ห้ ฉั น ก็ ไ ม่ เ ป็ น ไ ร
เ พ ร า ะ ฉั น เ อ ง ก็ ถ่ า ย รู ป นี้ อ อ ก ม า
ไ ด้ ดู ดี เ ล ย ที เ ดี ย ว น่ ะ
เ ธ อ คิ ด แ บ บ น้ั น มั้ ย ล่ ะ ?

19

เ ว ล า ช่ ว ง ก ล า ง คื น ใ น เ มื อ ง บ า ล เ ล แ ร ท
ช่ า ง ส ว ย ง า ม แ ล ะ น่ า ส น ใ จ จ ริ ง ๆ
ดู สิ เ จ้ า ไ ด อ า รี่ ฉั น ถ่ า ย รู ป
ม า ใ ห้ เ ธ อ ดู ด้ ว ย น ะ ดู สิ ๆ

At Night

20

Ballarat นี่ เ จ้ า ไ ด า รี่ เ ธ อ รู้ อ ะ ไ ร มั้ ย . . . .
วั น นั้ น วั น ที่ ฉั น เ ศ ร้ า ๆ ฉั น ช อ บ ม า นั่ ง
ริ ม แ ม่ นำ้ � ต า ม ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ ม า ก ๆ เ ล ย
วั น นี้ ไ ด้ อ อ ก ม า เ ที่ ย ว ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ก็ อ ย า ก
ม า ล อ ง น่ั ง ดู สั ก ค ร้ั ง . . .
เธออย่าเข้าใจผิดคิดว่าที่ฉันมาน่ังน่ะฉันเศร้านะ

Lake
Wendouree

21

ทะเลสาบ

ฉั น ก็ แ ค่ เ พี ย ง อ ย า ก น่ั ง ที่ มั น เ ย็ น ส บ า ย แ ค่ นั้ น เ อ ง แ ห ล ะ May
ฉั น ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น อ ะ ไ ร ทั้ ง นั้ น แ ห ล ะ ไ ม่ ต้ อ ง กั ง ว ล ไ ป ล่ ะ
. . . แ ต่ นั่ น สิ น ะ เ ธ อ จ ะ กั ง ว ล ไ ด้ ยั ง ไ ง กั น 22
. . . เ ธ อ เ ห็ น นำ้ � น่ั น ม้ั ย มั น น่ า ว่ า ย เ น อ ะ
ถ้ า นำ้ � ใ น นั้ น มั น ท่ ว ม หั ว เ ร า ค ง จ ะ เ ย็ น
น่ า ดู เ ล ย ห ล่ ะ อ ย า ก ล อ ง ล ง ไ ป แ ช่ จั ง
สี นำ้ � ช่ า ง น่ า ดึ ง ดู ด ใ ห้ เ ดิ น ล ง ไ ป เ สี ย จ ริ ง
แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ น่ ะ ฉั น มี แ ค่ ชุ ด เ ดี ย ว
อ ด ล ง ไ ป เ ล่ น น้ำ � ใ น นั้ น เ ล ย
น่ า เ สี ย ด า ย จ ริ ง ๆ . . . ไ ว้ วั น ห ลั ง น ะ : )

Ballarat ฉั น ย้ า ย ม า ยั ง อี ก เ มื อ ง นึ ง ล่ ะ
มั น น่ า ส น ใ จ ม า ก ๆ
เ ห็ น ใ ค ร ๆ ก็ แ น ะ นำ � ที่ นี่ กั น ท้ั ง นั้ น
ฉั น ถึ ง ไ ด้ ม า ห ร อ ก น ะ แ ต่ ก็
ส ว ย จ ริ ง ๆ ส ม คำ � ลำ่ � ลื อ อ ะ
ดู ดี ม า ก ๆ จ ริ ง ๆ เ ล ย ล่ ะ : )

May ฉั น เ ดิ น ผ่ า น ม้ า ล า ก ร ถ ด้ ว ย
เ ค ย เ ห็ น แ ต่ ใ น ห นั ง ต อ น นี้
12 3 4 5 ฉั น เ ห็ น ด้ ว ย ต า ฉั น รู้ สึ ก ทึ่ ง ม า ก ๆ
6 7 8 9 10 มั น น่ า นั่ ง บ น น้ั น จั ง ดู สู ง ดี
11 12 13 14 15 ถึ ง แ ม้ ฉั น ไ ม่ ช อ บ ค ว า ม สู ง ก็ เ ถ อ ะ
16 17 18 19 20 แ ต่ มั น น่ า ล อ ง นั่ ง ดู จ ริ ง ๆ น ะ
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

23

Sovereign Hill

เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ย เ ช้ า อั น ส ด ใ ส

อี ก เ ช่ น เ ค ย ล่ ะ เ จ้่ า ไ ด อ า รี่
เ ธ อ เ ห็ น น่ั น ม้ั ย ต้ น ค ริ ส ม า ส ต์ ล่ ะ
ต้ น ใ ห ญ่ ไ ม่ เ ห มื อ น บ้ า น เ ร า เ ล ย

มั น เ ป็ น ส ถ า น ที่ เ ก่ า แ ก่ ที่ ใ ค ร ๆ ก็ รู้ จั ก
ฉั น เ ล ย ล อ ง ม า ที่ นี่ ดู มั น ค่ อ น ข้ า ง น่ า ส น ใ จ
มั น ดู ส ว ย ส ด ง ด ง า ม จ ริ ง ๆ
ค ว า ม วิ น เ ท จ นิ ด ๆ ค ว า ม ส ด ใ ส
ข อ ง พื้ น ที่ มั น ทำ � ใ ห้ ฉั น
รู้ สึ ก อ บ อุ่ น จ ริ ง ๆ น ะ
มั น ดี ม า ก ๆ เ ล ย ที่ ไ ด้ ม า ที่ นี่
นี่ เ จ้ า ไ ด อ า รี่ . . .
ฉั น อ ย า ก ใ ห้ เ ธ อ ม า เ ห็ น ด ว้ ย ต า ตั ว เ อ ง จั ง
แ ต่ มั น ค ง เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้ สิ น ะ
แ ย่ จั ง ที่ มั น เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้
ฉั น ยั ง ค ง น่ั ง ต ร ง นี้ ต่ อ ไ ป
จ น พ ร ะ อ า ทิ ต ย์ ต ก ดิ น

2427

June

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30

มาที่จีลอง.. ฉนั ได้มาจีลองเพราะว่ามีเพื่อนเคย
บอกว่าเมืองนี้กส็ วยไม่แพ้เมืองอื่นๆเลย คือทริปนี้
ฉันไม่ได้แพลนอะไรเลย ไม่รู้เลยว่าค่าใช้จ่ายแต่ละ
อย่างเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าพักที่ไหนดี คิดว่าคงไปหาเอาได้
สบายๆ หาอะไรกิน น่งั รถเทีย่ ว และน�ำ เรื่องแย่ๆทิ้ง
ออกไปทีน่ ี่

27

นีค่ ือหาดที่คนมาเทีย่ วจีลองห้ามพลาดเดด็ ขาด
เพราะหาดนี้เป็นส่วนหนึง่ ของ City’s waterfront หรือ
ศูนย์รวมความเจริญและพื้นที่สาธารณะของเมืองที่คน
ทีน่ ี่เค้าชอบมาเดินเล่น ปิกนิก ว่ายน้ำ� และใช้เวลากับ
ครอบครัว มองดูแล้วก็เป็นภาพทีช่ ่างน่าจดจำ�
บรรยากาศทีน่ ี่มนั ดีมากๆเลยละ ฉันรู้สึกว่ามนั ช่วย
เยียวยาจิตใจของฉันได้มากเเลย

Eastern Beach

มีคนมาจดั event ริมทางด้วย ระหว่างทางก็จะ geelong
เหน็ หุ่นไม้แกะสลัก เพ้นต์สีเปน็ รูปคน อยู่เรือ่ ยๆ
เพราะมนั คือสัญลักษณ์ของเมือง ช่างน่ารกั จริงๆ

28

June

Clifton Springs

ถ้ามีโอกาสได้กลบั มาเทีย่ วที่
ออสเตรเลียอีกครั้ง ฉนั สญั ญาเลยว่า
เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ฉันกลบั มาเทีย่ ว
อีกครั้งแน่นอน
29

ที่นี่คือหนึ่งในจดุ ออกเรือทีฮ่ อตฮิตที่สดุ ใน
จีลอง อย่างทีบ่ อกว่าจีลองมีทะเลเยอะ ก็ไม่แปลก
ทีค่ นที่นี่เค้าจะมีเรือเป็นของตัวเอง เอาไว้ออกไปตก
ปลาหรือพักผ่อนชิลล์ๆในวนั หยุด ซึง่ บางคนก็มา
เริ่มต้นทริปของเค้าที่นี่แหละ มาจอดรถลงไปเดิน
เล่น ถ่ายรูปได้ เพราะวิวสวยมาก แถมสงบอีกต่าง
หาก เปลือกหอยเพียบเลย แถมสาหร่ายขึ้นมากอง
หน้าหาด แสดงว่าอดุ มสมบูรณ์จริง!

Geelong

30

Point Lonsdale

แนะนำ�ให้จอดรถก่อนจะถึง lighthouse
แล้วเดินไปไม่ถึง 10 นาที จะได้ถ่ายกบั วิวสวยๆที่มองลง
ไปเปน็ สะพานไม้สีขาว ทอดยาวไปในทะเล ด้วยความที่
ตรงนี้ไม่ใช่ชายหาดติดถนน แต่ต้องเดินลงบันไดไป คน
เลยน้อยมากถ่ายรูปออกมาดูเหงาสดุ ๆ ส่วน
lighthouse ถ้าใครอยากเข้าไปด้านในต้องมาวันอาทิตย์
เท่านั้นนะ เค้าจะเปิดให้เข้าชม มีอธิบายทีม่ าทีไ่ ปของ
lighthouseด้วยล่ะ!

31

So Beautiful

Barwon Heads Bridge

และแล้วกม็ าถึง ทีๆ่ ฉนั ชอบ
ทีส่ ุดในจีลอง มันสวยและอบอุ่น
หัวใจมาก อยากให้มาเหน็ จัง มัน
กค้ันือรสะะหพวา่านงแทม้ัง่นส�ำ�ำ ้ หBรaับrwคoนnแ,ลBะaรrถwoทnี่
headsและ Ocean grove จริงๆแล้ว
สะพานนี้สร้างตั้งแต่ปี 1926 แต่ก็มี
การปรบั ปรุง เปลี่ยนแปลง จนรอบ
ล่าสุดเพิง่ สร้างเสร็จเมื่อปี 2010 นี้
เอง ยังใหม่อยู่เลยยยยยย แนะน�ำ ให้
เริม่ ดูวิว ถ่ายรปู จากบนสะพานก่อน
แล้วค่อยลงไป

32

July เปน็ ทางรถไฟฟ้าที่คนแออดั มากๆ ฉนั
ควรทำ�อย่างไรดีนะ! อีกไม่กีน่ าทีรถก็
1 2 34 5 6 7 จะมาแล้วด้วย...
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Melbourne Flinders
Street
Railway
Station

ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการตกรถอีกแล้วล่ะวนั นี้...เฮ้อ!
ฉันได้แต่นั่งรอเวลาอีกคร้ังจนแผนการทุกอย่างพงั
หมดเลย

แปะรปู ไว้เพื่อให้รู้ว่าฉนั โชคร้ายที่มาแล้วตกรถแถม
เปน็ วันที่คนเยอะอีกด้วย พวกเขาเบียดฉันจนจะตก
บันไดอยู่แล้ว!!
35

July

มาถึงทีน่ ี่ย่านเมืองโฮยเซอร์ งานจิตรกรรมฝากผนงั
สุดสะดุดตา ฉนั แปลกใจมากที่เมืองนี้ดมู ีสีสันชีวิต
ชีวาชวนให้ผ่อนคลายที่สดุ

HLoasnieer ฉนั เดินถ่ายภาพอดั วิดีโอไปตามทางและมองร้าน
ขายของมีท้ังเสื้อผ้าสวยๆและของใช้แปลกๆสีสนั
ฝง่ั เดียวกับโบสถ์ เดินเลยมานิดหนึงกจ็ ะเปน็ สวยงาม...อืม...คนทีน่ ี่ก็ดมู ีความสขุ ดีนะ :)

ซอยทีม่ ี street art ขื่อดงั อย่าง hoiser lane มันดสู วย ภาพวาดบางภาพฉันเคยเหน็ ในการ์ตูนตอนสมัยเป็น
น่าสนใจที่สดุ ในมมุ เมืองนี้เลยล่ะ เด็กด้วยล่ะ! สุนัขสองตัวนั้นก็ด้วยนะ ว่าแล้วฉนั ก็
ต้องถ่ายลงเสียหน่อย
เดินไปมาจนถึงร้านขายยา แค่สีก็โดดเด่นเกินไปแล้ว!

36

State Library หน้าทางเข้า
Victoria

หอ้ งสมุดกลางของรัฐ

วิกตอเรีย

ฉันมาถึงทีน่ ีจ่ นได้หลจั ากเสียเวลาหลงทางมา
หลายชว่ั โมง...

นี่กเ็ ริ่มจะเย็นแล้วด้วย ดังนั้นก่อนจะไปรับ
ประทานอาหารฉนั จะเทีย่ วทีน่ ีใ่ ห้เต็มทีเ่ สีย
ก่อน...ความคิดนี้ฉันคิดดีแล้วใช่มั้ยน้าาา
ตอนฉันเดินเข้าไปคนเยอะมากแต่เปน็ ระเบียบ
ดี อากาศแบบนี้เหมาะกับทีน่ ีท่ ี่สดุ ฉันจะถ่าย
รปู เกบ็ ไว้เพื่อเก็บในความทรงจำ�ด้วยแน่นอน

37

ไมค่ ิดไม่ฝันว่าจะมาถึง ของเยอะมากจ้า...
ชีวิตเบือ่ ๆของฉนั หายไปเมือ่ ก้าวมาที่นี่ ดสู ิ!
ฉันมองไปรอบๆแล้วอดไม่ได้เลยที่ต้องหยิบกล้อง
ขึ้นถ่ายอย่างตื่นเต้นจนตัวเกรง็ ไปหมด
เปน็ เรือ่ งดีแค่ไหนกันนะถ้าเขามาดูด้วยน่าสนกุ ดี...
ลืมบอกเลยว่าภายในนั้นดูสวยและหรูมากๆไม่สม
กับราคาเลยจริงๆนะฉันอยากให้พ่อแม่ฉันมาด้วย
จริงๆ
แต่กไ็ ด้แค่ฝัน...พวกท่านไม่อยู่แล้วนีเ่ นอะ...

ที่นี่ใหญ่และกว้างมากๆเลยล่ะที่จริง
แล้วฉันมาที่นี่ครั้งแรกพอได้ลองมาส
อบถามคนแถวๆน้ันด้วยความงูๆ

ปลาๆก็ทราบว่ามนั เปิด ฟรี!!

38

Melbourne หน้าทางเข้า
Museum

พิพิธภัณฑ์

เมลเบิร์น

พิพิธภัณฑเ์ มลเบิร์น ...
ชือ่ นี้บ่งบอกได้เลยว่าต้องของดีประจำ�เมืองเมล
เบิร์นแน่ๆและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ทีส่ ุดในซีกโลก

ใต้ตามที่ฉันอ่านประวตั ิมานะ

หลังจากจ่ายค่าต๋ัวสุดแพง ฉนั ก้ได้เข้าไปในที่แห่ง
นี้ ทีน่ ี่กว้างมากและเป็นเหมือนแหล่งประวตั ิศาสตร์
เลยว่าได้ ดูพวกกระดูกไดโนเสาร์และรปู ปัน้ จำ�ลอง

เหล่าสิ มันน่ารกั ดีนะ

39

แชะ! แชะ!
ลืมปิดแสงแฟรช..

ถ่ายภาพแล้วแต่ภาพเบลอและเอียงมาก นีฉ่ นั ไม่มี
ความสามารถด้านการถ่ายเท่าไหร่ล่ะนะ ปกติจะเป็น
เขาทีถ่ ่ายให้ฉนั ตลอด...แม้วันนี้จะมาคนเดียวแต่เดี๋ยว
คงชวนเขามาด้วยซักวันหนึ่งนะ

เหน็ เด็กเกาะกระจกมอง ฉนั กอ็ ยากรู้เลย
ยืดตวั มองบ้างนั้นเหมือนตราแผ่นดินของ
ประเทศออสเตรเรียเลยนะ

40

August Land Mark

123 4567 Albury Botanic Gardens
8 9 10 11 12 13 14 Murray Art Museum
15 16 17 18 19 20 21 Noreuil Park Foreshore
22 23 24 25 26 27 28
Monument Hill
29 30 31

43


Click to View FlipBook Version