The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by punpapat, 2021-04-20 04:07:51

menu

test1

Drinks ( เครือ่ งด่ืม )饮料

Iced Lemon Tea Hot Coffee Hot Black Tea Hot Green Tea
冰柠檬红茶 热咖啡 热茶 热绿茶

( ชามะนาว ) ( กาแฟรอ้ น ) ( ชารอ้ น ) ( ชาเขยี วรอ้ น )
40 35
40 50

Coke Zero ( โคก้ ซีโร่ ) 零度可乐......................................................................................35
Diet Coke ( ไดเอทโคก้ ) 无糖可乐....................................................................................35
Coke ( โคก้ ) 可乐....................................................Small 小 25 Large 大 60 Can 听 30

Sprite ( สไปรท์ ) 雪碧....................................................................Small 小 25 Can 听 30
Fanta Green ( แฟนตา้ เขยี ว ) 芬达(绿的)...................................Small 小 25 Can 听 30
Fanta Red ( แฟนตา้ แดง ) 芬达(红的)........................................Small 小 25 Can 听 30
Fanta Orange ( แฟนตา้ สม้ ) 芬达(橙的)...................................Small 小 25 Can 听 30
Schweppes Lime Soda ( ชเวปสม์ ะนาวโซดา ) 怡泉柠檬苏打……..………........................40
Schweppes Tonic Water ( ชเวปสน์ า้ โทนคิ ) 怡泉汤力水...................................................40
Schweppes Dry Ginger Ale (ชเวปสด์ รายจิงเจอรเ์ อล) 怡泉干姜水.....................................40
Soda Water ( โซดา ) 苏打...............................................................................................25
Water ( นา้ ) 水..........................................................................Small 小 20 Large 大 40
Ice ( นา้ แข็ง ) 冰.............................................Small 小 20 Large 大 50 Wine Bucket 100

Fruit Juice ( น้ำผลไม้ ) 果汁

Fresh Coconut Orange Juice Lime Juice Apple Juice
椰子汁 橙汁 柠檬汁 苹果汁
( นา้ มะนาว )
( มะพรา้ วอ่อน ) ( นา้ สม้ คนั้ ) 60 ( นา้ แอปเปิ้ ล )
70 80 60

Fruit Shake ( น้ำผลไมป้ ่ัน ) 果汁冰沙

Coconut Shake Orange Shake Pineapple Shake Watermelon Shake
椰子冰沙 橙子冰沙 菠萝冰沙
( มะพรา้ วปัน่ ) ( สม้ ปัน่ ) ( สบั ปะรดปัน่ ) 西瓜冰沙
90 60 60 ( แตงโมปัน่ )

60

Lime Shake Mango Shake Banana Shake
柠檬冰沙 芒果冰沙 香蕉冰沙
( มะนาวปัน่ ) ( มะมว่ งปัน่ ) ( กลว้ ยปัน่ )
60 90 60

Beer 啤酒

Chang Beer ( เบยี รช์ า้ ง ) 象牌啤酒............................................Small 小 65 Lage 大 100
Singha Beer ( เบียรส์ งิ ห์ ) 胜狮啤酒..........................................Small 小 75 Lage 大 110
Heineken Beer ( เบยี รไ์ ฮเนเกน้ ) 喜力啤酒...................................Small 小 85 Lage 大 130
Tiger Beer ( เบยี รไ์ ทเกอร์ ) 虎牌啤酒..........................................Small 小 75 Lage 大 110
Leo Beer ( เบียรล์ ีโอ ) 豹牌啤酒......................................................................Lage 大 105
San Miguel Light ( ซานมิเกลไลท์ ) San Miguel Light 啤酒………………….…………..90

Wine 葡萄酒

White Wine ( ไวนข์ าว ) 白葡萄酒……………………...…Glass 杯 150 Bottle 瓶 900
Red Wine ( ไวนแ์ ดง ) 红葡萄酒…………………………..…Glass 杯 150 Bottle 瓶 900
SPY Red/Classic ( สปาย เรด/คลาสสคิ )……………………………..……...................... 75

Whisky 威士忌酒

Regency Brandy V.S.O.P. ( รีเจนซ่ี ) 摄政白兰地…… 350ml 小 350 700ml 大 650

Sangsom Whisky ( แสงโสม ) SangSom 威士忌...300ml 小 250 700ml 大 450 Shot 短饮 60
Hongthong Whisky(หงสท์ อง)HongThong 威士忌…350ml 小 250 700ml 大 450 Shot 短饮 60

Gin Tonic ( จนิ โทนิค ) 琴酒 …………………………………Shot 短饮 90 Mixed 120
Vodka ( วอดกา้ ) 伏特加 ………………...…..……….……………………Shot 短饮 75
Tequila ( ตากีล่า ) 龙舌兰酒……………….…………...…………..…..…..Shot 短饮 80
Tawandang White Spirit( สรุ าขา้ วหอม ) 白酒……………….…………...…………..280

Cocktail 鸡尾酒

Mai Tai ( ไหมไทย ) 美态 ……………………..……………………………………250
Margarta ( มาการิตา้ ) 玛格丽特 ……………………………………………………200
Blue Margarta ( บลมู าการิตา้ ) 蓝色玛格丽特……………………………………….200
Mojito ( โมฮโิ ตะ ) 莫吉托………….…………………………………….……………180
Pina Colada ( พนิ า้ โคลาดา้ ) 椰林飘香 ………………………………………………250
Blue Hawaii ( บลฮู าวาย ) 蓝色夏威夷…………………………………………….…250

Dessert ( ของหวาน ) - десерт - 甜品Mango Sticky Rice
芒果椰浆糯米饭

( ขา้ วเหนยี วมะมว่ ง )
150

Deep-Fried Bananas ♕

Банан

炸香蕉

( กลว้ ยทอด )
100

Deep-Fried Pineapples Ice-cream

Ананас Мороженое

炸菠萝 冰激凌
( สบั ปะรดทอด )
( ไอศกรีม )
100 50

♕/ /

Vegetable / Chicken / Pork Spring Rolls

炸春卷

( ปอเปี๊ ยะทอด ) Text

150

Shrimps Spring Roll
( ปอเป๊ี ยะกงุ้ ทอด)
150

Batter-fried Fish

脆皮鱼柳

( ปลาชบุ แป้ งทอด )
150


Deep Fried shrimps in Flour
Креветки, жаренные в кляре до

золотистой корочки

酥炸虾排

( กงุ้ ชบุ แป้ งทอด )
150

Talay Zeb Seafood

Soup ( ซปุ ) Суп - 汤

♕Tom-Yam Soup

Cуп «Том-Ям»
泰式酸辣汤
( ตม้ ยา )

Green Curry Soup
Курица с баклажанами в зеленом соусе карри

泰式绿咖喱汤

( แกงเขยี วหวาน )

Squid Shrimps Seafood Chicken Beef Pork
Курица Говядина Свинина
Кальмар Креветок Mорепродуктами
鸡肉 牛肉 猪肉
鱿鱼 虾 海鮮
ไก่ เนอื้ หมู
หมกึ กงุ้ ซีฟ๊ ูด

150 150 150 150 180 150

250 250 250 250 280 250

Talay Zeb Seafood

Coconut Soup
Cуп с кокосовым молоком.

椰汁汤
( ตม้ ขา่ )Massaman Curry
玛莎曼咖喱汤
( แกงมสั มนั่ )

200

Vegetable & Glass Noodle Soup
Легкий суп с проzрачной соевой

вермишелью

蔬菜粉丝汤

( แกงจืดวนุ้ เสน้ )Thai Seafood Spicy Soup Spicy Soup
清辣汤
♕ 清辣罗勒汤 ( ตม้ แซบ่ )
( โป๊ ะแตกซฟี ๊ ูต )

250

Talay Zeb Seafood

Mussel/ Shell ( หอย )Мидии - 贻贝 / 扇贝 ♕

Grilled Cockle Steam Cockle
Мидиигриль Мидии приготовленные на пару

烤血蚶 烫血蚶

( หอยแดรงเผา ) ( หอยแครงลวก )
180 180

Fresh Oyster Grilled Oyster
Свежие устрицы Устрицыгриль

♕ 鲜牡蛎 烤架牡蛎
( หอยนางรมสด )
( หอยนางรมเผา )
฿50/1pc ฿50/1pc

Cheese 奶酪 ชีส ฿60/1pc

Sea Snail/Wing Shell/ Dog Conch Scallops with Cheese
(หอยชกั ตนี ) 奶酪焗扇贝

200 (หอยเชลลอ์ บชสี )
300

Talay Zeb SeafoodCockle
Green Mussel

Mussel

Fried Mixed Mussels
炒血蚶 + 青口贝 + 蛤蜊

(หอยรวมผดั )
300Fried Mussel with Chill paste Fried mussel with oyster sauce
Обжаренныемидиис пастой чили Обжаренныемидии сустричнымсоусом

泰式甜辣炸贻贝 蚝油炒蛤蜊

( หอยหวานผดั นา้ พรกิ เผา ) ( หอยหวานผดั นา้ มนั หอย )
120 120

Steam Green Mussel in Hotpot
Зеленые мидии, приготовленные на пару
蒸新西兰绿贝

( หอยแมลงภอู่ บ )
150

Talay Zeb Seafood

Fish ( ปลา ) – Рыба - 鱼

Red Fish 红罗非鱼 ปลาทบั ทิม

350฿

Grouper 石斑鱼 ปลาเกา๋

100g./ 90–100 ฿

Sea Bass/White Snapper

鲈鱼 ปลากะพงขาว

420฿

♕Bar B.Q. Fish Рыбное барбекю 烤鱼 ( ปลาเผา )

Talay Zeb SeafoodDeep Fried Fish with Spicy sauce

Жареные рыба с острым соусом
炸鱼配辣椒酱

( ปลาราดพรกิ /สามรส )Deep Fried Fish with Garlic&Pepper Deep Fried Fish with Red Curry
Жареные рыба с чесноком и перцем Жареные рыба с тайским пастой карри

香蒜黑胡椒炸鱼 炸红咖喱鱼

( ปลาทอดกระเทยี มพริกไทย ) ( ปลาราดเครอ่ื งแกง )

Deep Fried Fish with Sweet&Sour Deep Fried Fish with Fish sauce
Жареные рыба с кисло-сладким соусом Жареные рыба с рыбным соусом

糖醋鱼 魚露炸魚

( ปลาเปร้ยี วหวาน ) ( ปลาทอดนา้ ปลา )

Talay Zeb Seafood

Steamed Fish with Lemon sauce
Рыба, приготовленная на пару в
пикантном соусе из зелени, перца
чили, чеснока, сока лайма, корня

рода имбиря , рыбного соуса
(кисло-острый вкус)
柠檬酱清蒸鱼
( ปลาน่งึ มะนาว )

Stir-Fried Spicy Fish Tom-Yam Fish
香辣草药炒鱼 Том ям – Тайский суп с
( ปลาผดั ฉา่ ) нежным рыбным филе

酸辣鱼汤

( ตม้ ยาปลา)

Steamed Fish with Soya sauce Steamed Fish with Sour plum
Рыба, приготовленная на пару в соевым соусе 梅汁蒸溜鱼
( ปลานง่ึ บ๊วย )
酱油清蒸鱼

( ปลานง่ึ ซีอ้ิว )

Talay Zeb Seafood

Prawn/Shrimps ( กงุ้ ) _- Креветок - 虾Bar B. Q. Prawns Steamed Prawns with Salt
Креветочное барбекю
Креветки, приготовленные на
烤虎虾 пару с солью
( กงุ้ ลายเผา )
300/500/800/1,000/1,200 盐蒸虎虾

Fried Prawns with Garlic & Pepper ( กงุ้ ลายอบเกลอื )
Жареные креветки с чесноком и перцем
300/500/800/1,000/1,200
♕香蒜黑胡椒炸虎虾

( กงุ้ ลายทอดกระเทยี มพรกิ ไทย)
350/500/800/1,000/1,200

Fried Prawns with Chili & Salt

椒鹽炒虎虾 ♕ Fried Prawns with Garlic
( กงุ้ ลายผดั พริกเกลือ ) 大蒜炒虾
350/500/800/1,000/1,200 ( กงุ้ ลายผดั กระเทยี ม )
350/500/800/1,000/1,200

Talay Zeb Seafood

Spicy sauce Prawns Fried Prawns with Sweet&Sour
Тигровые креветки с острым соусом Обжаренные креветки с кисло-сладким соусом

辣酱虎虾 糖醋虎虾

( กงุ้ ลายราดพริก ) ( กงุ้ ลายผดั เปร่ยี วหวาน )
350/500/800/1,000/1,200 350/500/800/1,000/1,200

Tamarind Sauce Prawns Red Curry sauce Prawns
罗望子酱虎虾 Обжаренные тигровые креветки с

( กงุ้ ลายผดั ซอสมะขาม ) тайским пастой карри
350/500/800/1,000/1,200
炸红咖喱虎虾

( กงุ้ ลายผดั เครอ่ื งแกง )
350/500/800/1,000/1,200

Fried Prawns with Yellow Curry
Обжаренные креветки с карри
黄咖喱炒虾
( กงุ้ ลายผดั ผงกระหรี่ )
350/500/800/1,000/1,200

Talay Zeb SeafoodTom-Yam Kung ( Shrimps )
Том ям – Тайский суп с креветками

酸辣虾汤
( ตม้ ยากงุ้ )
150 250Glass Noodle Bake with Prawns Shrimp in Fish Sauce
Креветки в соевом соусе, приготовленные 鱼露拌生虾
на пару с прозрачной соевой вермишелью,
( กงุ้ แชน่ า้ ปลา )
имбирем и тайскими специями Shrimp 180 / Prawns 350
粉丝大虾煲

( กงุ้ ลายอบวนุ้ เสน้ )
250Deep Fried Prawns in Flour Deep Fried Shrimp Cakes
Креветки, жаренные в кляре до 虾蛋糕

золотистой корочки ( ทอดมนั กงุ้ )
180
酥炸虾排

( กงุ้ ชบุ แป้ งทอด )

350/500/800/1,000/1,200

Talay Zeb Seafood

Mantis shrimp ( กงั้ ) _- Креветки богомола- 皮皮虾

Mantis shrimp
กง้ั กระดาน
Mantis shrimp
กง้ั แกว้

Steamed Mantis shrimp
Креветки богомола,

приготовленные на пару
清蒸皮皮虾

( กงั้ นึง่ )

Bar B. Q. Mantis shrimp
Креветки богомола
барбекю
烤皮皮虾
( กงั้ เผา)

Talay Zeb Seafood

Fried Mantis shrimp with Chili & Salt
椒鹽炒皮皮虾
( กง้ั ผดั พรกิ เกลอื )Fried Mantis shrimp with Garlic
大蒜炒皮皮虾
( กงั้ ผดั กระเทยี ม )

Fried Mantis shrimp
withGarlic & Pepper
Жареные креветки богомола
с чесноком и перцем
香蒜黑胡椒炸皮皮虾
( กงั้ ทอดกระเทียมพรกิ ไทย)Stir-Fried Mantis shrimp with Black Pepper
Обжаренный креветки богомола
с чесноком и перцем
黑椒炒皮皮虾
( กง้ั ผดั พรกิ ไทยดา )

Talay Zeb Seafood

Special Lobster

Fried Lobster with garlic & pepper

กุ#งมังกรทอดกระเทยี มพริกไทย

Text Grilled Lobster

ก#งุ มงั กรเผา

Talay Zeb Seafood

Crab ( ปู ) – Краб - 螃蟹

Mud Crab

ปูดา/ปูทะเล

100 g./ 130 ฿

Blue Crab

ปูมา้

Small Size : 1kg./ 800 ฿

♕ Big Size : 1kg./ 1,100 ฿
1plate / 350 ฿

Bar B.Q. Crab
Крабовое барбекю

烤螃蟹
( ปูเผา )

Steamed Crab
Крабы, приготовленные на пару

清蒸螃蟹

( ปูนง่ึ )Stir-Fried Crab with Lemon sauce Stir-Fried Crab with Yellow Curry
Обжаренный краб с лимонным соусом Обжаренный краб с карри
黄咖喱炒蟹
柠檬酱炒蟹
( ปูผดั ผงกระหร่ี )
( ปูผดั มะนาว)

Talay Zeb Seafood

Stir-Fried Crab with Black Pepper Stir-Fried Crab with Red Curry sauce
Обжаренный краб с чесноком и 咖喱炒蟹
перцем
( ปูผดั เคร่ืองแกง )
黑椒炒蟹

( ปูผดั พริกไทยดา )

Deep Fried Soft-shelled Crab with Garlic
香蒜黑胡椒炸软壳蟹

( ปูนิ่มทอดกระเทียม )

Stir-Fried Crab with Chili&Salt
椒鹽炒蟹

( ปูผดั พริกเกลอื )

Glass Noodle Bake with Crab
Краб в соевом соусе, приготовленные на
пару с прозрачной соевой вермишелью,

имбирем и тайскими специями

粉丝蟹煲

( ปูอบวนุ้ เสน้ )

400

Talay Zeb Seafood

Horseshoe ( แมงดา ) - Подковообразный краб)- 鲎 ( แมงดา )Horseshoe Crab Mango Salad
Салат из манга с подковообразным крабом

鲎卵芒果沙律
( ยำไขแ่ มงดำ )
400

Talay Zeb Seafood

Squid/Cuttlefish ( ปลาหมกึ ) – Кальмар / Каракатица - 鱿鱼/乌贼Grilled Cuttlefish
Каракатицы гриль

烤乌贼
( หมกึ หอมยา่ ง )

100g/90฿Deep Fried Squid with Garlic & Pepper

Жаренный кальмар с чесноком и перцем

香蒜黑胡椒炸鱿鱼

( หมึกทอดกระเทยี มพรกิ ไทย ) 300

Grilled Squids
烤鱿鱼

( หมกึ ไขย่ า่ ง )
300

Steamed Octopus
涮章魚

( หมกึ กระดมุ ลวก )
300

Talay Zeb Seafood

Stir-Fried Cuttlefish with Spicy sauce Stir-Fried Cuttlefish with Black Pepper sauce
Обжаренные каракатицы 黑椒炒鱿鱼
с острым соусом
( หมีกผดั พรกิ ไทยดา )
辣酱鱿鱼 300

( หมีกหอมราดพรกิ )

300Stir-Fried Cuttlefish with Garlic Fried Cuttlefish with Chili & Salt
大蒜炒鱿鱼
椒鹽炒鱿鱼
( หมึกผดั กระเทียมสด )
300 (หมึกผดั พรกิ เกลือ )
300

Stir-Fried Squids with Red Curry sauce Stir-Fried Squid with Salted Eggs

Обжаренные каракатицы с тайским пастой карри 咸鸭蛋炒鱿鱼

咖喱炒鱿鱼 ( หมึกผดั ไขเ่ ค็ม )

( หมึกผดั เครื่องแกง ) 300

300 Talay Zeb Seafood

Stir-Fried Cuttlefish with Yellow Curry Stir-Fried Cuttlefish with Sweet & Sour
Обжаренные каракатицы с карри Обжаренные каракатицы с кисло-
黃咖哩炒鱿鱼 сладким соусом

( หมึกหอมผดั ผงกระหร่ี ) 糖酸炒鱿鱼
300
( หมึกหอมผดั เปร้ียวหวาน )

300

Stir-Fried Cuttlefish with Basil Leave
Обжаренные каракатицы с базиликами

甜罗勒和辣椒炒鱿鱼

( หมกึ ผดั กะเพรา )
300Steam Squids with Lemon sauce
Кальмар, приготовленная на пару в
пикантном соусе из зелени, перца чили,

чеснока, сока лайма, корня рода
имбиря (кисло-острый вкус)

蒸的乌贼用柠檬

(หมีกไขน่ ึ่งมะนาว)

300

Deep Fried squids in Flour
Кальмары, жаренные в кляре

до золотистой корочки
酥炸鱿鱼

( หมึกชบุ แป้ งทอด )
300

Talay Zeb Seafood

Chicken ( ไก่ ) – Курица - 鸡肉

Fried Chicken with Cashew nut
Обжареный цыпленок с орехами кешью

腰果炒鸡丁
( ไกผ่ ดั เม็ดมะมว่ ง )

150

Grilled Chicken Fried Chicken with Yellow Curry
Курица гриль
烤鸡 Обжаренная курица с карри

( ไกย่ ่าง ) 黃咖哩炒鸡肉
180
( ไกผ่ ดั ผงกระหรี่ )
150

Deep Fried Chicken Garlic Pepper Deep Fried Chicken in Flour
Жаренная курица с чесноком и перцем 炸鸡排

香蒜黑胡椒炸鸡肉 ( ไก่ชบุ แป้ งทอด )

(ไก่ทอดกระเทียมพริกไทย ) 150
150

Talay Zeb Seafood

Red Curry with Chicken

Обжаренная курица с тайским пастой карри

咖喱炒鸡肉
( ไก่ผดั เครอื่ งแกง )

150

Chicken Paneang
泰式帕能咖哩鸡
( พะแนงไก่ )
150

Stir-Fried Chicken with Basil Leave
甜罗勒和辣椒炒鸡肉
( ผดั กระเพราไก่ )
150

Crispy Chicken Tendons
( เอ็นไก่ทอด )

150

Deep Fried Chicken Wings Chicken Satay
炸鸡翅 沙爹

( ปี กไกท่ อด ) ( ไกส่ ะเตะ๊ )

150 200

Talay Zeb Seafood

Beef ( เน้อื ) – Говядина - 牛肉

Grilled Beef
Говядина гриль
烤牛肉
( เน้อื ย่าง )
180

Deep Fried Beef Garlic Pepper
Жаренная говядина с чесноком и перцем

香蒜黑胡椒炸牛肉
( เน้อื ทอดกระเทียมพรกิ ไทย )

180

Red Curry with Beef
Обжаренная говядина с тайским

пастой карри
炸红咖喱牛肉
( เน้อื ผดั เครื่องแกง )

180

Stir-Fried Beef with Basil Leave
Обжаренные Говядина с базиликами

香罗勒叶和辣椒炒牛肉
( เนอ้ื ผดั กะเพรา )
180

Fried Beef with Yellow Curry

Обжаренная говядина с карри

黄咖喱炒牛肉

( เนือ้ ผดั ผงกระหรี่ ) Talay Zeb Seafood
180

Pork ( หมู ) – Свинина - 猪肉 Grilled Pork
Свинина гриль
Fried Pork
( หมแู ดดเดยี ว ) 烤猪肉

150 (คอหมยู ่าง )
150
Fried Pork with Oster Sauce
( หมผู ดั นา้ มนั หอย )
150

Fried Pork with Yellow Curry Deep Fried Pork
Обжаренная свинина с карри Garlic Pepper

泰式黄咖喱炒猪肉 Жаренная свинина
( หมผู ดั ผงกระหร่ี ) с чесноком и
150 перцем

Red Curry with Pork 香蒜黑胡椒炸猪肉
Обжаренная свинина с тайским
(หมทู อดกระเทยี มพริกไทย )
пастой карри
泰式炸红咖喱猪肉 150

( หมผู ดั เครือ่ งแกง )
150

Pork Paneang

泰式帕能咖哩猪 Stir-Fried Pork with Sweet & Sour
( พะแนงหมู ) Обжаренные Свинина с кисло-
150 сладким соусом

糖酸炒猪肉

Talay Zeb Seafood ( หมผู ดั เปรย้ี วหวาน )
150

Som-Tum ( Thai Papaya Salad ) สม้ ตำ

Som Tum Thai

( Thai Papaya Salad )

Острокислый салат из папайи

泰式木瓜沙拉

ตำไทย 60

ตำไทยปู 70

ตำไทยไขเ่ ค็ม 100 ♕

♕ Papaya Salad with Blue Crab
Острокислый салат из папайи со

свежими крабами

泰式鲜蟹青木瓜沙拉

ตำปูมำ้ สด/ลวก 150

Papaya Salad with Seafood Papaya Salad with Shimps
泰式海鲜木瓜丝沙拉 泰式虾木瓜丝沙拉

Som Tum Pu Pla Ra ตำไทยซีฟ๊ ูดสด/ลวก 150 ตำไทยกงุ้ สด/ลวก
ตำปลำรำ้ ซีฟ๊ ูดสด/ลวก ตำปลำรำ้ กงุ้ สด/ลวก 150
( Papaya Salad with

Fermented Fish Sauce &

Crab )

泰式田蟹腌鱼木瓜丝沙拉

ตำปูปลำรำ้ 70

Tum Tua
( Thai Long Beans Salad )

泰式长豆沙拉

Tum Tang ตำถวั่ ไทย 80
( Thai Cucumber Salad ) ตำถวั่ ปูปลำรำ้

泰式黄瓜沙拉

ตำแตงไทย 80 Tum Ma Muang
ตำแตงปูปลำรำ้ ( Pounded Mango Salad )

泰式芒果沙拉

ตำมะมว่ งไทย 80
ตำมะมว่ งปูปลำรำ้

Talay Zeb Seafood

ยำซีฟ๊ ูด
Spicy Mixed Seafood Salad…………………………………………………………………………….……250
ยำหอยแครง
Spicy Cockle Salad…………………….…………………………………………………………………………250
ยำปูมำ้ สด/ลวก
Spicy Fresh/Cooked Crab Salad………………….……………………………………………………….350
ยำวนุ้ เสน้ ไก่สบั /หมสู บั
Spicy Glass Noodle Salad with Pork / Chicken…………………….………………………………180
ยำวนุ้ เสน้ ซฟี ๊ ูด
Spicy Glass Noodle Salad with Seafood……………………………………………….………………200
ยำเอ็นไกท่ อด
Spicy Crispy Chicken Tendons Salad………………………………………………………………….…180
ยำสำมกรอบ
Spicy Crispy Mixed Salad……………………………………………………………………………….…….200

ลำบหมู
Spicy Minced pork………………………………………150
ลำบไก่
Spicy Minced chicken………………………………….150
ลำบเป็ ด
Spicy Minced duck………………………………………180
ลำบเนื้อ
Spicy Minced beef………………………………………180

นำ้ ตกเนื้อ
Sliced Beef Salad…………………………………………180
นำ้ ตกไก่
Sliced Chicken Salad……………………………………150
นำ้ ตกคอหมยู ำ่ ง
Sliced Grilled Pork Salad……………………………..150
นำ้ ตกหมู
Sliced Pork Salad…………………………………………150

Talay Zeb Seafood

Vegetable ( ผกั ) Овоши -
Mixed Fresh Vegetable (Salad)
Салат со свежими овощами
( สลดั ผกั )
80

Mixed Fresh Vegetable With Tuna (Salad)
Салат со свежими овощами + Тунец
( สลดั ผกั ทนู า่ )
150

Fried Mixed Vegetable
Салат с обжаренными овощами

( ผดั ผกั รวม )
80

Fried Morning Giory
( ผดั ผกั บงุ้ )
80

Talay Zeb Seafood

Stir Fried Kale Vegetable
( คะนา้ ผดั นา:ํ มนั หอย )
80

Stir Fried Malindjo leaves
with Egg

( ใบเหลยี งผดั ไข่ )
100

Stir Fried Cabbage
Капуста

( กะหลา7ํ ปลผี ดั นาํ: ปลา )
100

Add+

Shrimp / Squid / Beef Stir Fried Broccoli
Брокколи
( กงุ้ / หมกึ / เนอ:ื ) 40
Chicken / Pork ( ผดั บล็อคโคล7ี )
100
( ไก่ / หมู ) 20

Talay Zeb Seafood

Nam Prik ( Thai Chili Dip ) น#ําพรกิ

Nam Prik with Shimps
(Shrimps chili dip)

นา#ํ พริกกงุ้ สด 180

Nam Prik Goong Siab

(Smoked shrimp chili dip)
นาํ# พริกกงุ้ เสยี บ
180

Talay Zeb Seafood

Rice And Noodle ( ขา้ ว กว๋ ยเต๋ียว) - Рис и лапша - 饭、粉、面

Fried Noodle
with Seafood
Обжаренная лапша с
морепродуктами

♕海鲜炒河粉

( กว๋ ยเตย๋ี วผดั ซฟี ๊ ูด )

80

Padthai Fried Yellow Noodle with Seafood
Пад тай 海鲜炒面

♕ 泰式炒粉 ( หมีเ่ หลืองผดั ซฟี ๊ ูด )
(ผดั ไทย) 100

80

Fried Rice with Crab

Обжаренный рис с кусочками

Fried Rice with Seafood мякоти краба
Обжаренный рис с
морепродуктами ♕蟹肉炒飯

♕ 海鲜炒饭 ( ขา้ วผดั ปู )
( ขา้ วผดั ซฟี ๊ ูด ) S 80 / M 150 / L 250 / XL 300

Fried Rice with Shrimps S 80 / M 150 / L 250 / XL 300
Обжаренный рис с
креватками

鲜虾炒饭

( ขา้ วผดั กงุ้ )

S 80 / M 150 / L 250 / XL 300

Steam Rice Sticky Rice Fried Rice with Egg
Белый рис Kлейкий рис ( ขา้ วผดั ไข่ )

蒸米饭 糯米饭 S 60 / M 150 / L 250 / XL 300

( ขา้ วสวย ) ( ขา้ วเหนียว )
S 20 / L 80 20

Talay Zeb Seafood

Fried Rice with Chicken
Обжаренный рис с

кусочками куриного филе

鸡肉炒饭

( ขา้ วผดั ไก่ )
S 60 / M 150 / L 250 / XL 300

♕Fried Rice in Pineapple Fried Rice with Pork
Обжаренный рис с кусочками
Обжаренный рис с кусочками
ананаса свиного филе

泰式菠萝炒饭 猪肉炒饭

( ขา้ วอบสบั ปะรด ) ( ขา้ วผดั หมู )
Chicken 鸡肉 ไก่ 150
S 60 / M 150 / L 250 / XL 300
Seafood 海鲜 ซฟี ๊ ูด 180

Fried Rice with Squid Fried Rice with Vegetable
Обжаренный рис с Обжаренный рис с овощами
кальмаром
蔬菜炒饭
鱿鱼炒饭 ( ขา้ วผดั ผกั )
S 60 / M 150 / L 250 / XL 300
( ขา้ วผดั ปลาหมึก )
Fried Rice with Mackerel Fish
S 80 / M 150 / L 250 / XL 300 Обжаренный рис с скумбрией

鲭鱼炒饭
( ขา้ วผดั ปลาซาบะ )
S 80 / M 150 / L 250 / XL 300

French Fried Potatoes Baked Potato Garlic Bread
Картофель фри Печеный картофель Чесночный хлеб
薯条
烘马铃薯 香葱面包
( มนั ฝรงั่ ทอด, เฟรน้ ชฟ์ ราย )
S 80 / M 200 ( มนั ฝรงั่ อบ ) ( ขนมปังกระเทียม )
80
♕ 50
S1
M 2-3
L 4-5
XL 6-8


Click to View FlipBook Version