The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by กรรณิกา ปินถานัน, 2021-02-04 09:18:10

ไข่

ไข่

แบบรายงานผลการเรียนรู้ หน่วยท.่ี ......................

วชิ า.วทิ ยาศาสตร์การประกอบอาหาร. จานวน 4 ช่ัวโมง

รหัสวชิ า..30404 - 1002.

ช่ือหน่วย ระยะเวลาท่ีมีผลต่อการสุกของไขไ่ ก่ วนั ท่ี 23/12/63

ครูภาชณุมาศ ทองคา

จุดประสงค์การเรียนรู้ หัวข้อการเรียนรู้

1. เพอ่ื ศึกษาอุณหภูมิท่ีมีผลตอ่ การสุกของไข่ 1. การทดลองอาหาร

2. เพื่อศึกษาระยะเวลาท่ีมีผลต่อการเปล่ียนลกั ษณะของไข่

เตรียม ลกั ษณะทป่ี รากฏ ผลการทดลอง

เมื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงทุกตวั อยา่ ง ผา่ นกระบวนการทดลอง บนั ทึกผลและสรุปผลการทดลองไดว้ า่
จากการทดลองระยะเวลาและอุณหภูมิท่ีผลต่อการเปล่ียนแปลงของไข่พบวา่ ไข่ใบท่ี 1 ใชร้ ะยะเวลาในการตม้ 4
นาที ท่ีอุณหภูมิ 98.9 cº ลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงคือไขข่ าวสุกบางส่วน ไข่แดงไม่สุก
ไขใ่ บท่ี 2 ใชร้ ะยะเวลาในการตม้ 6 นาที ท่ีอุณหภูมิ 98.9 cº ลกั ษณะไข่ขาวสุก และไขแ่ ดงเยมิ้ เป็นยางมะตูม
ไข่ใบที่ 3 ใชร้ ะยะเวลาในการตม้ 8 นาที ท่ีอุณหภูมิ 98.9 cº ลกั ษณะไข่ขาวและไข่แดงสุกพอดี

องค์ความรู้ หน่วยท.ี่ .....................
วชิ า.วทิ ยาศาสตร์การประกอบอาหาร. จานวน 4 ชั่วโมง
รหสั วชิ า..30404 - 1002.
ช่ือหน่วย ระยะเวลาท่ีมีผลต่อการสุกของไขไ่ ก่ วนั ที่ 23/12/63
ครูภาชณุมาศ ทองคา
1. การทดลองอาหาร หัวข้อการเรียนรู้
เตรียม ลกั ษณะทป่ี รากฏ ผลการทดลอง

เมื่อสงั เกตการณ์เปล่ียนแปลงทุกตวั อยา่ ง ผา่ นกระบวนการทดลอง บนั ทึกผลและสรุปผลการทดลองไดว้ า่
เตรียม ลกั ษณะท่ีปรากฏผลการทดลอง
จากการทดลองระยะเวลาและอุณหภูมิท่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของไขพ่ บวา่ ไข่ใบท่ี 1 ใชร้ ะยะเวลาในการตม้ 4 นาที
ที่อุณหภูมิ 98.9 cº ลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงคือไขข่ าวสุกบางส่วนไข่แดงไมส่ ุกไข่ใบที่ 2 ใชร้ ะยะเวลาในการตม้ 6 นาที
ท่ีอุณหภูมิ 98.9 cº ลกั ษณะไข่ขาวสุก และไขแ่ ดงเยมิ้ เป็นยางมะตูมไขใ่ บท่ี 3 ใชร้ ะยะเวลาในการตม้ 8 นาที ที่อุณหภูมิ
98.9 cº ลกั ษณะไขข่ าวและไข่แดงสุกพอดี

ใบงานท.่ี ............................... หน่วยท.่ี .....................
วชิ า.วทิ ยาศาสตร์การประกอบอาหาร. จานวน 4 ช่ัวโมง
รหัสวชิ า..30404 - 1002. วนั ที่ 23/12/63
เร่ือง ระยะเวลาท่ีมีผลต่อการสุกของไข่ไก่ ครูภาชณมุ าศ ทองคา

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ผลการทดลอง
1. การใชค้ วามร้อนในการตม้ ไขไ่ ก่ ทาใหไ้ ขไ่ ก่สุก

เตรียม ลกั ษณะทปี่ รากฏ

เมื่อสงั เกตการณ์เปลี่ยนแปลงทุกตวั อยา่ ง ผา่ นกระบวนการทดลอง บนั ทึกผลและสรุปผลการทดลองไดว้ า่
เตรียม ลกั ษณะที่ปรากฏผลการทดลอง

จากผลการทดลองระยะเวลาที่มีผลต่อการสุกของไขไ่ ก่พบวา่ จุดประสงคพ์ ฤติกรรมน้นั การใชค้ วามร้อนใน
การตม้ ไขไ่ ก่น้นั มีการทาใหไ้ ขไ่ ก่สุกในระยะเวลาท่ีแตกตา่ งกนั ทาใหไ้ ขไ่ ก่ท่ีนาไปตม้ มีลกั ษณะที่แตกตา่ งกนั ตาม
ระยะเวลาที่ไดน้ าไปตม้

การทดลอง ระยะเวลาที่มีผลต่อความสุกของไขไ่ ก่

ทฤษฎีทเี่ ก่ียวข้อง
1.การทาใหอ้ าหารสุกโดยใชค้ วามร้อน
2.การเปลี่ยนแปลงลกั ษณะของใช่เม่ือไดร้ ับความร้อน

วตั ถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาอุณหภูมิท่ีมีผลต่อการสุกของไข่

2.เพอ่ื ศึกษาระยะเวลาที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของไข่

วตั ถุดิบ วสั ดุอุปกรณ์

1. ไข่ไก่ 1.หมอ้

2.น้าเปล่า 2.เทอร์มอมิเตอร์

3.กระชอน

รูปการเปลยี่ นแปลงการ

ตารางแสดงผล เวลา อณุ หภูมิ ลกั ษณะการเปลย่ี นแปล
4 นาที 98.9 cº ไข่ขาวสุกบางส่วน,ไข่แดงไม่สุก
วตั ถุดบิ 6 นาที 98.9 cº ไข่ขาวสุก,ไข่แดงเยมิ้ เป็นไข่ยางมะตูม
ไข่ฟองที่ 1 8 นาที 98.9 cº ไขข่ าวสุก,ไข่แดงสุกพอดี
ไขฟ่ องท่ี 2
ไข่ฟองที่ 3

สรุปผลการทดลอง
จากตารางการทดลองระยะเวลาและอุณหภูมิที่ผลตอ่ การเปล่ียนแปลงของไข่พบวา่ ไขใ่ บท่ี 1 ใชร้ ะยะเวลาใน

การตม้ 4 นาที ที่อุณหภูมิ 98.9 cº ลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงคือไข่ขาวสุกบางส่วน ไข่แดงไม่สุก
ไขใ่ บท่ี 2 ใชร้ ะยะเวลาในการตม้ 6 นาที ที่อุณหภูมิ 98.9 cº ลกั ษณะไข่ขาวสุก และไข่แดงเยมิ้ เป็นยางมะตูม
ไข่ใบท่ี 3 ใชร้ ะยะเวลาในการตม้ 8 นาที ท่ีอุณหภูมิ 98.9 cº ลกั ษณะไขข่ าวและไข่แดงสุกพอดี

แบบประเมนิ ราคาต้นทนุ วสั ดุและราคาจาหน่าย
ช่ือผลติ ภัณฑ์ทดลอง ระยะเวลาท่ีมีผลตอ่ ความสุกของไขไ่ ก่

ลาดับที่ รายการวสั ดุ ปริมาณทใ่ี ช้ หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย รวม ราคารวม บาท
จานวนหน่วย
4 12 12
1 ไขไ่ ก่ 3 ฟอง 7 7 19
2 น้าเปล่า 1000 มล.
38 38 38
3 คา่ แรง 1 ชว่ั โมง
6
4 ค่าเสื่อม / เช้ือเพลิง
63
รวมต้นทุนท้งั หมด

รวมตน้ ทุนท้งั หมด 63 บาท

ตอ้ งการกาไร 10% เป็นเงิน 6 บาท

จานวนผลิตภณั ฑท์ ี่ได้ 3 ฟอง

ราคาจาหน่ายต่อหน่วย 23 บาท

องค์ความรู้การทดลองอาหาร ระยะเวลาทมี่ ีผลต่อความสุกของไข่ไก่

การใช้ความร้อน

การถนอมอาหารโดยใชค้ วามร้อน หมายถึง การใชค้ วามร้อนฆา่ เช้ือจุลินทรียใ์ นอาหารเพอ่ื ป้องกนั การเน่าเสีย ทาโดย
การเพ่ิมอุณหภูมิผลิตภณั ฑใ์ หส้ ูงข้ึน ส่วนใหญ่จะนิยมการตม้ การใชค้ วามร้อนทาได้ 3 วธิ ี คือ

1.การพาสเจอไรส์ เป็นการใชค้ วามร้อนที่ต่ากวา่ จุดเดือด ฆา่ เช้ือจุลินทรียบ์ างชนิดทาใหเ้ กิดโรคในอาหารแต่จะฆา่ ได้
ไมท่ ้งั หมด ผลิตภณั ฑท์ ่ีผา่ นการพาสเจอร์ไรส์น้ีจะตอ้ งเกบ็ ไวใ้ นตูเ้ ยน็ เพอื่ ป้องกนั การเน่าเสียระหวา่ งเกบ็

2. การสเตอริไลส์ เป็ นการใชค้ วามร้อนท่ีอุณภูมิสูงกวา่ จุดเดือด (มากกวา่ 100 องศาเซลเซียส) ฆ่าเช้ือจุลินทรียไ์ ดเ้ กือบ
หมด ยกเวน้ จุลินทรียท์ ี่ความร้อนมาก ๆ ได้ ผลิตภณั ฑส์ เตอริไลส์สามารถเก็บไวไ้ ดน้ านโดยไมต่ อ้ งแช่เยน็ แต่ตอ้ ง
บรรจุในภาชนะสะอาดและผา่ นการฆา่ เช้ือแลว้ และปิ ดฝาสนิท

3. ใช้ความร้อนทสี่ ูงกว่าอุณหภูมินา้ เดือด โดยอาศยั ความดนั ช่วย วธิ ีน้ีนิยมนาไปใชใ้ อาหารบรรจุขวดหรือบรรจุ
กระป๋ อง ซ่ึงมกั จะใชอ้ าหารที่มีความเป็นกรดต่าเป็นวตั ถุดิบ เช่น เน้ือสัตว์ ผกั เป็นตน้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
[남미복음신문_772호]2021년 2월 5일 지면보기
Next Book
TILAWAH AL-QURAN