The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานนำเสนอ วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siriratkanya2544, 2022-05-23 20:53:14

งานนำเสนอ วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

งานนำเสนอ วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

Science for Quality
of Life
วิทยาศาสตร์เพื่อ
คุณภาพชีวิต

การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ส่วนทำให้คุณภาพชีวิตของบุคคล
สังคม และประเทศชาติพัฒนายิ่งขึ้น

อาทิเช่น

Science for
Quality of Life

1. การส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของบุคคลโดยรวม ให้
ก้าวหน้า และก้าวทันโลก แม้จะอยู่
ในโลกไร้พรมแดน ก็มีคุณภาพที่ดี
ขึ้น

Science for
Quality of Life

2. การสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศในทุกด้าน

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและองค์ความรู้ ใหม่ ๆ
ที่จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้พึ่งตนเองได้ และแก้ปัญหาประเทศได้

Science for
Quality of Life

3. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ผลิต โดยใช้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยในการ
สร้าง การพัฒนาสินค้า และบริการแบบใหม่ ๆ
เพื่อสร้างรายได้ และยกระดับค
ุณภาพชีวิต
ด้านความเป็นอยู่ของคนในประเทศให้ดีขึ้น

Science for
Quality of Life

4. การศึกษาตลอดชีวิตมีบทบาทสำคัญมากขึ้น เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทำให้การศึกษามีความสำคัญมากยิ่ขึ้น โดย
เปลี่ยนจากการศึกษาที่เกิดขึ้นเฉพาะวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว
เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีความจำเป็น ให้สามารถปรับ
ตัวเข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำให้เกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น อินเตอร์เน็ต ดาวเทียม
เป็นต้น

Science for
Quality of Life

5. ด้านอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเป็น

อุตสาหกรรมใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ เข้าไปเชื่อมโยงกับ การบริการ
มากขึ้น เพื่อสนองความต้องการของสังคม เช่น
ธนาคาร สื่อสารมวลชน การรักษาพยาบาล การ
ท่องเที่ย ด้านการศึกษา ช่วยให้สื่อการเรียนการ
สอน มีรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้น

Science for
Quality of Life

6. ด้านการช่วยอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น เช่น การลดมลภาวะ ด้วยการผลิต
ที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด การใช้พลังงาน
ทดแทนเป็นต้น

Science for 7. ด้านการสาธารณสุข วิทยาศาสตร์และ
Quality of Life
เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญที่ช่วยสนอง
ความต้องการของบุคคล และชุมชน ทั้ง
ด้านการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย และวิทยาการ ด้วยเครื่องมือ วิธี
การที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง

Science for 8. ด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์และ
Quality of Life
เทคโนโลยี ช่วยให้ลดการพึ่งสารเคมี และ
หันมาพึ่ง สารชีวภาพ และวิธีการทาง
ธรรมชาติมากขึ้น ด้านการเก็บเกี่ยว ต้อง
ใช้เครื่องทุ่นแรง เพื่อช่วยลดความเสียหาย
ระหว่างการเก็บเกี่ยว และช่วยยืดระยะเวลา
การเก็บรักษาให้นานขึ้น

Thank for discussing your answers.

What a good start to thinking like scientists!

จัดทำโดย กลุ่มที่ 3

นางสาวณิศวรา โสภา
นางสาวกัญจนพร จันทรพรม

นายชนินทร์ บุญกล้า
นายธีระพงศ์ วิเศษชาติ
นางสาวปิยธิดา เเถวทัศน์
นางสาวศิริรัตน์ กัญญา
นางสาวกฤษติยาณี ศรีพา


Click to View FlipBook Version