The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by siriratkanya2544, 2022-05-25 04:26:42

1

1

นวตั กรรมธุรกจิ ดิจทิ ลั

1 2

ความหมายของนวตั กรรม ความหมายของธุรกจิ ดจิ ทิ ลั

นวตั กรรม (Innovation) หมายถงึ การนาส่งิ ใหม่ ๆ อาจ ธรุ กิจดจิ ิทลั (Digital business) เป็นธรุ กิจท่ีม่งุ ดาเนินการ
เป็นแนวความคดิ หรอื ส่งิ ประดษิ ฐ์ใหม่ ๆ ท่ียงั ไมเ่ คยมีใชม้ า บนระบบดิจิทลั ท่ีมีทรพั ยากรทาง กายภาพท่ีนอ้ ย และยงั ม่งุ เนน้
ก่อน หรอื เป็นการพฒั นาดดั แปลงจากของเดิมท่ีมีอย่แู ลว้ ให้ ท่ีมีความสรา้ งสรรคท์ ่ีนาเสนอสนิ คา้ หรอื บรกิ ารในรูปแบบ และ
ทนั สมยั และไดผ้ ลดมี ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงู กวา่ เดมิ บน แพลตฟอรม์ ท่ีตรงใจ หรอื ความตอ้ งการของลกู คา้ และ
ทงั้ ยงั ช่วยประหยดั เวลาและแรงงานไดด้ ว้ ย ดงึ ดดู ลกู คา้ และผใู้ หบ้ รกิ ารเขา้ มาไดม้ าก

3 4

ตวั อย่างของนวัตกรรมสาหรับธุรกจิ ดจิ ทิ ลั ซง่ึ นอกจากจะเป็นช่องทางการจา่ ยเงินไปสปู่ ระชาชน
ผมู้ ีสทิ ธิ์ ทาใหค้ นลดการใชจ้ า่ ยดว้ ยเงินสด ลดความ
กระเป๋ าตงั เส่ยี งในการแพรเ่ ชือ้ และ เป็นการช่วยเหลอื ใหเ้ มด็ เงิน
กระจายไปสรู่ า้ นคา้ รายเลก็ แลว้
โดย “เป๋ าตงั ” เป็นกระเป๋ าเงินอเิ ลก็ ทรอนิกส์ ( “เป๋ าตงั ” ยงั เป็นฐานขอ้ มลู ชนั้ ดีของรฐั ท่ีจะนาไป
ซง่ึ รฐั ไดอ้ อกแบบมารองรบั การจดั มาตรการ พฒั นาตอ่ ยอดสกู่ ารเป็นศนู ยร์ วม “สวสั ดิการของคน
ไทย” ตอ่ ไปในอนาคต
ช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ตลอดจนเป็นเครือ่ งมือใน
การกระตนุ้ เศรษฐกิจโดยเฉพาะช่วงสถานการณก์ ารแพร่
ระบาดของไวรสั โควิด-19 “เป๋ าตงั ” จงึ ถกู นามาใช้
ช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนท่ีไดร้ บั ผลกระทบ ใน
หลายมาตรการ ทงั้ โครงการคนละครง่ึ เราเท่ียวดว้ ยกนั
เราชนะ และ ม.33 เรารกั กนั เป็นตน้

5 6

อยา่ งตอนนี้ ภายในแอป “เป๋ าตงั ” กม็ ีฟังกช์ ่นั “กระเป๋ า ย่งิ ไปกวา่ นนั้ ในปัจจบุ นั “เป๋ าตงั ” ยงั ถกู ใชใ้ นการ
ใหบ้ รกิ าร “ลงทะเบียนจองคิวฉีดวคั ซีนปอ้ งกนั โควดิ -19”
สขุ ภาพ ท่ีมีไวเ้ พ่ือรองรบั บรกิ าร ในโครงการ “ไทยรว่ มใจ” ของ กทม.ดว้ ย
ขณะเดียวกนั แอป “เป๋ าตงั ” ยงั มีฟังกช์ นั เก่ียวกบั การ
ดา้ นสขุ ภาพ สิทธิรกั ษาของหน่วยงานภาครฐั อานวยความ ลงทนุ คอื “วอลเลต็ สบม. (สะสมบอนดม์ ่งั ค่งั )” ท่ี
ธนาคารกรุงไทยรว่ มกบั กระทรวงการคลงั จดั ทาขนึ้ เพ่ือ
สะดวกในการใหบ้ รกิ ารกบั ประชาชน ทงั้ การตรวจสอบ การจองซือ้ พนั ธบตั รออมทรพั ยข์ องรฐั บาล เพ่ือใหร้ าย
ยอ่ ยมีชอ่ งทางเขา้ ถงึ การลงทนุ ในพนั ธบตั รออมทรพั ยไ์ ดด้ ี
ขอ้ มลู สทิ ธิ และเง่ือนไขบรกิ ารดา้ นสขุ ภาพของตนเอง, นดั ขนึ้

หมายลว่ งหนา้ เรยี กดแู ละจดั การนดั หมายของตนเองได,้ คน้

หนา้ หนว่ ยบรกิ ารท่ีอยใู่ กลค้ ณุ , ตรวจสอบประวตั กิ ารใช้

บรกิ าร, บรกิ ารแจง้ เตือนนดั หมายบรกิ ารใกลถ้ งึ รวมถึงการ

จองวคั ซีนไขห้ วดั ใหญ่ เป็นตน้

7 8

สว่ นฟังกช์ ่นั ดา้ นการศกึ ษา ก็มีความรว่ มมือกบั “กองทนุ เงินให้ แถมในเรว็ ๆ นี้ แอป “เป๋ าตงั ” จะเพิม่ ฟังกช์ ่นั ใหช้ าระเงิน
กยู้ ืมเพ่ือการศกึ ษา (กยศ.)” ในการอานวยความสะดวกใหก้ บั ซือ้ สลากกินแบง่ รฐั บาลดว้ ย เพ่ือแกป้ ัญหาการขายสลาก
ผกู้ ยู้ ืมเงินไดเ้ ขา้ ถงึ บรกิ ารไดง้ า่ ย สามารถตรวจสอบขอ้ มลู ยอด เกินราคา 80 บาท โดยรว่ มมือกบั สานกั งานสลากกินแบง่
หนีเ้ งินกคู้ งเหลือ ดอกเบีย้ สะสม วนั ครบกาหนดชาระ และ รฐั บาล (GLO) ขณะนีอ้ ยรู่ ะหวา่ งการเช่ือมต่อ “เป๋ าตงั ”
ขอ้ มลู ชาระเงนิ ลา่ สดุ ได้ เป็นตน้ กบั การจาหน่ายสลากผ่านโครงการ GLO Official
ปัจจบุ นั แอป “เป๋ าตงั ” อยรู่ ะหวา่ งเตรยี มเปิดใหล้ งทะเบียน Sellers คาดวา่ จะเรม่ิ จาหนา่ ยในงวดแรก งวดวนั ท่ี 1
โครงการ “คนละครง่ึ เฟส 3” และ “ย่งิ ใชย้ ่งิ ได”้ ตามมาตรการ ก.ค.2564 ซง่ึ มีจดุ จาหน่ายนารอ่ งพืน้ ท่ี กรุงเทพฯ และ
กระตนุ้ เศรษฐกิจชดุ ใหมข่ องรฐั บาล โดยโครงการ “คนละครง่ึ นนทบรุ ี มตี วั แทนจาหนา่ ยสลากรว่ มเครือขา่ ย GLO
เฟส 3” จะเรม่ิ เปิดลงทะเบียน วนั ท่ี 14 ม.ิ ย.นี้ สว่ นโครงการ Official Sellers จานวน 51 จดุ
“ย่งิ ใชย้ ่งิ ได”้ จะเปิดลงทะเบียนในวนั ท่ี 21 มิ.ย.

9 10

อยา่ งไรกด็ ี กวา่ จะมาถงึ จดุ ท่ีแอป “เป๋ าตงั ” ขยายการ ทงั้ นี้ ตอ้ งยอมรบั ดว้ ยวา่ นอกจากนโยบายภาครฐั แลว้ การ
ใหบ้ รกิ ารดว้ ยฟังชนั กท์ ่ีหลากหลายไดอ้ ยา่ งทกุ วนั นี้ ระบาดของโควดิ -19 กเ็ ป็นตวั เรง่ สาคญั ท่ีทาใหแ้ อป “เป๋ า
จดุ เรม่ิ ตน้ ของแอป “เป๋ าตงั ” ไมไ่ ดโ้ รยดว้ ยกลบี กหุ ลาบ ตงั ” พฒั นาอยา่ งกา้ วกระโดดอีกดว้ ย
เพราะตอนเรม่ิ ตน้ กบั โครงการ “ชิมชอ้ ปใช”้ เม่ือปี 2562
ในช่วงแรก ๆ คอ่ นขา้ งประสบปัญหา เน่ืองจากตอนนนั้ ถกู
ออกแบบมาใหใ้ ชจ้ า่ ยในหา้ งสรรพสินคา้ ได้ แตม่ ีการจากดั
จดุ ชาระเงนิ ในหา้ ง ทาใหเ้ กิดภาพการไปตอ่ คิวชาระสนิ คา้
เป็นแถวยาวเหยียด กระท่งั บางคนยอมทงิ้ ของไวก้ ลางหา้ ง
เลยก็มี แตธ่ นาคารกรุงไทย กท็ มุ่ พฒั นาแอป “เป๋ าตงั ”
อยา่ งเตม็ ท่ี และพรอ้ มสนองนโยบายภาครฐั ในฐานะค่คู า้
หลกั ทาใหผ้ า่ นมาเพียง 2 ปี แอป “เป๋ าตงั ” กลายเป็นศนู ย์
รวมในการใหบ้ รกิ ารของรฐั อยา่ งครบครนั และ มีคนใชง้ าน
แอปกวา่ 40 ลา้ นคน

11 12

เป๋ าตงั ทาอะไรไดบ้ า้ ง มาตรการภาครัฐ

เรม่ิ ท่ี กระเป๋ า G Wallet ซง่ึ มีไวร้ องรบั การรบั
สิทธิตามมาตรการและฟื้นฟเู ศรษฐกิจ เพ่ือคนไทย ไมว่ า่ จะ
เป็น สทิ ธิจากโครงการคนละครง่ึ ท่ีรฐั ช่วยจา่ ย 50% เม่ือใช้
จ่ายผ่านรา้ นคา้ ท่ีเขา้ รว่ มโครงการสทิ ธิในโครงการย่งิ ใชย้ ่งิ
ได้ โดยเม่ือใชส้ ทิ ธิจะไดร้ บั สิทธิ E-voucher กระตนุ้
เศรษฐกิจผ่านรา้ นคา้ ท่ีเขา้ รว่ มโครงการ สิทธิเราเท่ียว
ดว้ ยกนั โดยสามารถรบั เงินสนบั สนนุ คา่ ท่ีพกั 40% และ
คปู องอาหาร / ทอ่ งเท่ียว
สิทธิโครงการทวั รเ์ ท่ียวไทย รบั เงินสนบั สนนุ คา่ แพค็ เกจ
ทอ่ งเท่ียว 40%

13 14

สุขภาพ ขณะเดียวกนั กระเป๋ าสขุ ภาพ ยงั แสดงขอ้ มลู การไดร้ บั
สทิ ธิจากประกนั สงั คม โดยแจง้ โรงพยาบาลสงั กดั ท่ี
ดา้ นกระเป๋ าสขุ ภาพ โดยกอ่ นหนา้ นี้ แอพฯเป๋ า ลงทะเบียนไว้ หรอื สทิ ธิจากสานกั งานหลกั ประกนั
ตงั ไดเ้ ป็นสว่ นหนง่ึ ในโครงการไทยรว่ มใจ ใหป้ ระชาชน สขุ ภาพแหง่ ชาติ รวมถงึ ยงั สามารถนดั หมายเพ่ือเขา้ ใช้
แสดงความประสงคเ์ พ่ือเขา้ รบั บรกิ ารฉีดวคั ซีนโควิด- บรกิ ารลว่ งหนา้ กบั หนว่ ยบรกิ ารได้ โดยในอนาคต ยงั
19 ในจดุ ตา่ งๆได้ ซง่ึ ปัจจบุ นั ไดส้ นิ้ สดุ ไปแลว้ และ สามารถดสู ิทธิประโยชนด์ า้ นสขุ ภาพ หรอื บรกิ าร
ปัจจบุ นั ในช่องทางนีไ้ ดเ้ ปิดใหป้ ระชาชน ลงทะเบียน ประกนั สงั คมไดใ้ นเรว็ ๆนีด้ ว้ ย
เพ่ือรบั ชดุ ตรวจโควดิ -19 ฟรี โดยสามารถลงทะเบียน ขณะท่ีของ สานกั งานหลกั ประกนั สขุ ภาพแหง่ ชาติ
เพ่ือขอรบั ชดุ ตรวจท่ีหนว่ ยบรกิ ารใกลบ้ า้ นไดโ้ ดย (สปสช.) สามารถนดั หมายเพ่ือเขา้ รบั บรกิ ารลว่ งหนา้
เง่ือนไขการรบั ชดุ ตรวจนนั้ จะประกอบดว้ ย กบั หน่วยบรกิ ารได้ รวมถงึ ดสู ทิ ธิประโยชนด์ า้ นสขุ ภาพ
1.จะตอ้ งทาแบบประเมนิ กอ่ นรบั ชดุ ตรวจ ท่ีมีตงั้ แตเ่ ดก็ แรกเกิด จนถงึ กลมุ่ ผสู้ งู อายุ
2.รบั ชดุ ตรวจท่ีหน่วยบรกิ าร โดยรบั ไดค้ รงั้ ละ 2 ชดุ
3.ขอรบั ชดุ ตรวจไดใ้ หมใ่ น 10 วนั ถดั ไป

15 16

ลงทุน รวมถึงยงั มีวอลเลต็ ซือ้ ขายหนุ้ กแู้ บบ Real Time โดย
ลา่ สดุ หนุ้ กทู้ ่ีเปิดใหซ้ ือ้ ในวอลเลต็ ดงั กลา่ ว คือ บรษิ ัท ปตท.
สว่ นกระเป๋ าการลงทนุ นนั้ จะประกอบดว้ ย กระเป๋ า สารวจและผลติ ปิโตรเลยี ม จากดั (มหาชน) หรอื PTTEP
วอลเลต็ สบม. ท่ีเปิดใหป้ ระชาชนสามารถลงทะเบียน เพ่ือ ซง่ึ ถือวา่ เป็นการซือ้ ขายหนุ้ กดู้ ว้ ยระบบดิจิทลั วอลเลต็ เตม็
ลงทนุ พนั ธบตั รออมทรพั ยห์ น่วยละ 1 บาทได้ รูปแบบครงั้ แรกในเอเชีย

นอกจากนีย้ งั มี Gold Wallet ท่ีประชาชน ขณะเดียวกนั ยงั สามารถผกู บญั ชีกบั ธนาคารกรุงไทย
สามารถเปิดบญั ชีเงินตราตา่ งประเทศกบั ธนาคารกรุงไทย โดยจะรองรบั การโอน เตมิ จ่าย เชน่ การโอนเงนิ ทกุ ธนาคาร
จากดั (มหาชน) หรอื KTB อตั โนมตั ิเพ่ือใชใ้ นการซือ้ ขาย และพรอ้ มเพย์ เติมเงินทกุ คา่ ยมือถือ และ e-wallet และ
ทองกบั รา้ นทองแบบ Real Time ดว้ ยสกลุ เงิน USD จ่ายบิลต่างๆ รวมถงึ บลิ ภาครฐั ดว้ ย
ผา่ นแอพพลเิ คช่นั เป๋ าตงั

17 18

จากกรณีท่ีรฐั บาลเตรียมออกมาตรการกระตนุ้ เศรษฐกิจ ยกตวั อยา่ งการใชง้ านกระเป๋ าเงินออนไลนใ์ หบ้ รกิ าร
ภายใตช้ ่ือ "คนละครง่ึ " หรอื ชิมขอ้ ปใช้ เฟสใหม่ เปิดให้ ในปัจจบุ นั อาทิ True Money Wallet,
ประชาชนอายุ 18 ปีขนึ้ ไปลงทะเบยี นผา่ น www.คน Rabbit Line Pay, AirPay โดยผใู้ ชง้ าน
ละครง่ึ .com จากดั สทิ ธิ์ทงั้ หมด 15 ลา้ นคนแจกเงินคน สามารถเตมิ เงินหรอื ถอนเงินได้
ละ 3,000 บาท ครอบคลมุ รา้ นคา้ ท่ีเขา้ รว่ มโครงการ
8,000 รา้ นคา้ สว่ นสทิ ธิประโยชนป์ ระชาชนท่ีเขา้ รว่ ม
โครงการ ตอ้ งจา่ ยเงินผา่ นแอปพลเิ คช่นั เป๋ าตงั ของ
ธนาคารกรุงไทย โดยรฐั บาลจะช่วยคา่ ใชจ้ ่าย 50% ของ
เงินท่ีใชซ้ ือ้ สนิ คา้ เบือ้ งตน้ จากดั ใชจ้ ่ายไดไ้ มเ่ กินวนั ละ
100-250 บาทแลว้ “เป๋ าตงั ” คืออะไร มาทาความรูจ้ กั
“แอปเป๋ าตงั แจกเงิน” ตอ้ งทาอยา่ งไรบา้ งเช็กท่ีน่ีไดเ้ ลย
เป๋ าตงั คอื อะไร แอปพลเิ คชนั “เป๋ าตงั ” เป็นกระเป๋ าเงิน
อเิ ลก็ ทรอนิกส์ โดยท่ีคณุ ไมต่ อ้ งมีสมดุ บญั ชีกบั
ธนาคารกรุงไทยก็สมคั รได้ แตต่ อ้ งยืนยนั ตวั ตน

19 20

วธิ ีโหลดแอพเป๋ าตัง 5. จากนนั้ ระบบจะทาการสง่ รหสั OTP มาทาง
ขอ้ ความ ในโทรศพั ทม์ ือถือ พอไดม้ าแลว้ ก็ใหค้ ณุ
1. เขา้ ไปท่ี Play Store หากคณุ ใชส้ มารท์ โฟนใน กรอกรหสั นนั้ ลงไปในแอพฯ
ระบบปฏิบตั กิ าร Android และ App Store หาก 6. ระบบจะขอ PIN หรอื รหสั 6 หลกั ผใู้ ชจ้ ะตอ้ งตงั้
เคร่ืองของคณุ ใชร้ ะบบปฏิบตั ิการ iOS รหสั รกั ษาความปลอดภยั 6 หลกั นีเ้ พ่ือเขา้ ใชง้ านแอพ
2. คน้ หาแอพพลเิ คช่นั โดยพมิ พว์ า่ เป๋ าตงั ภาพโลโกค้ ือ ฯ เป๋ าตงั ทกุ ครงั้ ดงั นนั้ ผใู้ ชจ้ งึ ตอ้ งจารหสั 6 หลกั นีไ้ ว้
กระเป๋ าสตางคส์ ีฟา้ ใหด้ ี เพ่ือใชใ้ นการเขา้ สแู่ อพพลเิ คช่นั
3. ดาวนโ์ หลด เป๋ าตงั เพ่ือทาการติดตงั้ ลงเครอื่ ง 7. เม่ือไดร้ หสั 6 หลกั แลว้ กส็ ามารถนารหสั นีเ้ ขา้ ใช้
ติดตงั้ แอพเป๋ าตงั งานแอพพลเิ คช่นั เป๋ าตงั ไดเ้ ลย
4. เปิดแอพพลเิ คช่นั เป๋ าตงั ท่ีติดตงั้ แลว้ ขึน้ มา จะพบวา่
แอพฯ ตอ้ งการยืนยนั ตวั ตนผใู้ ชง้ านของคณุ ผ่านรหสั ลบั
OTP ซง่ึ กต็ อ้ งใหก้ รอกเบอรโ์ ทรศพั ทม์ ือถือผใู้ ชง้ านลงไป
เพ่ือรอรบั รหสั OTP

21 22

แอป เป๋ าตังค์ ตอบโจทย์ 3 ส่วน 2.ผคู้ า้ ทงั้ พอ่ คา้ แมค่ า้ หาบเร่ แผงลอย รา้ นคา้ ขา้ งทาง
ทงั้ ประชาชน-ผู้คา้ -ประเทศ รา้ นขายของชา ไปจนถึงศนู ยอ์ าหารและผปู้ ระกอบการ
เอสเอม็ อี สามารถรบั อานิสงสจ์ ากโครงการคนละครง่ึ ได้
เขาอธิบายเพ่มิ เตมิ วา่ อีกปัจจยั ท่ีทาใหค้ นไทยหนั มาใช้ ประกอบกบั กฎเกณฑท์ ่ีรฐั บาลออกมาช่วยใชจ้ ่ายสงู สดุ
โครงการ “คนละครง่ึ ” บนแอปเป๋ าตงั ค์ เพราะการใชง้ าน 150 บาท และจากดั ไมใ่ หห้ า้ งสรรพสนิ คา้ ขนาดใหญ่เขา้
ตอบโจทยท์ งั้ 3 สว่ น คือ1.ประชาชน หรอื ผใู้ ชง้ าน ไมว่ า่ โครงการ ทาใหเ้ งินจานวนนีส้ ามารถเขา้ ถงึ ผคู้ า้ รายยอ่ ย
ประกอบการอาชีพอะไร อายเุ ทา่ ไหร่ อยทู่ ่ีจงั หวดั ไหน ก็ ไดอ้ ยา่ งแทจ้ รงิ ซง่ึ รา้ นท่ีรบั โครงการคนละครง่ึ สามารถ
ไมม่ ีขอ้ จากดั เร่ืองการใชส้ ามารถดาวนโ์ หลดแอป และ ขายไดม้ ากขนึ้ 2-3เทา่ และวนั ถดั ไปรฐั บาลกจ็ ะโอนเงิน
แสกนใชง้ านเพ่ือใหร้ ฐั บาลช่วยจ่ายไดอ้ ยา่ งง่ายๆ รวมถึง สว่ นตา่ ง50% ใหผ้ คู้ า้ เพ่ือนากระแสเงินสดไปหมนุ เวียน
การออกแบบการใชจ้ ่ายท่ีรฐั ชว่ ยจา่ ย50% แตไ่ มเ่ กิน ในธรุ กิจไดอ้ ยา่ งคลอ่ งตวั
150 บาทตอ่ วนั สามารถช่วยลดค่าครองชีพของผใู้ ชง้ าน
ไดต้ รงจดุ

23 24

3.ประเทศไดป้ ระโยชนจ์ ากเศรษฐกิจท่ีหมนุ เวียนใน
ชมุ ชนจากโครงการ คนละครง่ึ ทาใหเ้ กิดการขยายตวั
ทางเศรษฐกิจ ในช่วงการระบาดของโควดิ -19 ซง่ึ เป็น
ช่วงเวลาท่ีคนสว่ นมากนิยมชะลอการใชจ้ า่ ย เพราะ
ความไมแ่ น่นอนของสถานการณโ์ ควดิ -19


Click to View FlipBook Version