The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by lazarbucevac12, 2019-01-29 18:01:09

Jovan Jovanović Zmaj made by II PA .pdf

Čovek koji je obeležio vek
Školovanje i rani život
Datum: 29.01.2019

Jovan Jovanović Zmaj"Nije znanje znanje znati, već

je znanje znanje dati."


Priča o Zmaju

Pesnik je rođen u ulici Zlatna
Greda, koja nosi to ime od

postanka grada Novog Sada,
1748. godine. Odrastao je
među najvišim slojevima

društva, zajedno sa piscem
Đurom Daničićem. Njegova
rodna kuća, „Mala kuća
Servickih"koja je 1899.

godine raznesena, da napravi
mesta današnjoj proširenoj
zgradi gimnazije.O Zgradi Gimnazije

To je poslednje veliko delo Bele Pekloa, završeno pred

sam početak Prvog svetskog rata. Zgrada je ujedno i (1833—1904)
poslednja koja je izgrađena u stilu secesije u Novom
Sadu. Secesija je međunarodni umetnički stil koji
obuhvata razdoblje od 1890. do 1910. godine.

“Zalud plačeš čedo moje,Mrtvi se ne bude”.


Iskazivanje osećanja kroz pesme

Školovanje i rani život
1860. godine se vratio u Novi Sad i, kao jedan od
najbližih Miletićevih saradnika, postao je službenik u Zmaj je osnovnu školu završio u mestu svog rođenja,

opštinskom sudu. Na toj funkciji se kratko zadržao dok je više razrede završio je u Halašu i Požunu.
jer ga je privukao književni rad pa je pokrenuo Nakon završetka gimnazije, javlja se njegovo
časopis „Javor“ i satirični list „Komarac“. 1861. interesovanje za pravnim naukama. Učio ih je u Pešti

godine je upoznao svoju buduću suprugu. Njegova i Pragu, a završio ih je u Beču. Nakon povratka u Novi
sestra od tetke, Pava Nešković, se razbolela pa joj je Sad, bio je izabran za gradskog beležnika. Taj posao
Jovan došao u posetu. Negovala ju je Eufrosina koja ga nije držao dugo, Zmaju je književni rad već
je pesniku zapala za oko. Pošto je bio stidljiv, nije se privukao pažnju, on daje otkaz i pokreće književni

usudio da joj otkrije svoja osećanja, već ih je list „Javor“. U to vreme se i oženio sa Ružom Ličanin,
iskazivao u pesmama koje je čitao sestri. Tako je što ga je motivisalo da napiše ljubavne pesme
započeo zbirku „Đulići“ (od turske reči Gül koja znači „Đulići“. U književnosti se prvi put javlja s pesmom

ruža) u kojoj je opevao svoju ljubav prema devojci. „Proletnje jutro“ ispevanoj 1849, a štampanoj u
Skupio je hrabrost i napisao joj pismo u kojem ju je Letopisu Matice srpske. Maticu srpsku su u to vreme
nazvao imenom jednog od najlepših cvetova, Ruža. uređivali značajni kulturni poslenici. Za mladog

Strahujući od odgovora, otišao je iz Novog Sada, a Zmaja ništa nije nedostižno, i to pokazuje činjenica
po povratku ga je sačekalo pismo u kome mu Ruža da se u to vreme upisao
otkriva da njeno srce njemu pripada. 1862. godine na medicinski fakultet,

su se venčali, a slavlju su prisustvovali mnogi učeni koga završava kao doktor
ljudi poput Jovana Đorđevića, Jakova Ignjatovića, medicine, 1870. godine.
Svetozara Miletića, itd. Tada su nastale neke od Nadimak „Zmaj“ je dobio
najlepših Zmajevih pesama: „Kaži mi, kaži, kako da te uređujući istoimeni

zovem“, „Tijo noći moje sunce humoristički list. Godinu
spava“, „Zaspala si, a ja budan“... dana kasnije dolazi u Novi
U njima opisuje najsrećniji Sad i tu nastavlja kao

period svog života koji je kratko praktičan lekar.
trajao.


Delo Đulići - J.J Zmaj Zmaj kao pesnik

Đulići su intimna lirika o ljubavnoj sreći. Nastala je

spontano i lako, iz sopstvenog doživljaja iskrene 1882. godine su završena izdanja pod nazivom
ljubavi. Ženidba sa Ružom Ličanin, ljubav, porodica, „Pevanija“ i „Drugo pevanija“ koja obuhvataju šaljive

deca, sreća - to su bili podsticaji za ovaj lirski ciklus pesme koje je Zmaj objavljivao u raznim časopisima.
koji sadrži 73 pesme. Naziv ukazuje na aktuelnost
U svojim pesmama, Hrvate je nazivao „srpskom
istočnjačke poezije u pesnikovom vremenu, koju je i
braćom“ i zagovarao je jedinstvo ova dva naroda.
sam prevodio. Ponekad se kaže da je ovaj ciklus
1883. godine je u pesničko-političkom časopisu
hronika pesnikove ljubavi: isključiva tema ovih
„Starmali“ objavio pesmu „Šta se čuje“ u kojoj
pesama jeste ljubav, ali su pesme nastajale
govori o nevoljama Hrvata zbog pokušaja
spontano.
Austrougara da ih mađarizuju i poziva Srbe da im
Srce mi je lisno drvo,
pomognu. 1985. godine je štampana zbirka pod
a pesme ga cvetom rese
nazivom „Snohvatice“, 1899. godine „Čika-Jova
jedan pogled, jedan osmeh
srpskoj deci“, 1900. godine „Devesilje“, a 1901.
uvek koji cvetak strese.
godine „Čika-Jova srpskoj omladini“. Veliki ljubitelj
Koji će cvetak
Zmajeve poezije bio je Nikola Tesla koji ga je
pesma pasti sa pesnikovog lisnog drveta,
smatrao najvećim srpskim pesnikom. 1897. godine
zavisi od toga koliko je sazreo i otežao,
dva velikana su se srela u Beogradu. Zmaj je napisao
koja ga je misao,
stihove u čast naučnikovog dolaska koji su ga toliko
osećanje ili trenutak pokrenuo.
ganuli da je počeo da plače i poljubio je pesnikovu
Ovaj ciklus karakteriše veliki broj pesama potpuno
ruku. Po povratku u Ameriku, Tesla je preveo
različitih po formi obimu, prirodi stiha. Najkraća
nekoliko Zmajevih pesama na engleski jezik pa je on
pesma ima samo jedan katren, dok najduža pesma
prvi srpski književnik čija su dela tamo objavljena.
ima četiri duzena (strofa od po dvanaest stihova);


Opraštanje od Zmaja

Nastavak karijere

Agonija počinje rano i novine već u januaru 1904 Njegova karijera se nastavlja u Pančevu, gde pokreće

donose vest da je pesnnik na samrti. Ali on se uprkos novi humorističan list „Žižu“. Nakon smrti žene Ruže,
koju je neizmerno voleo, seli se u Karlovce, a odatle
svemu još drži. U aprilu i maju pisao je za Neven
odlazi u Futog za opštinskog lekara. Na žalost, umire
„čitkim svojim rukopisom“. Pre podne, 31. maja (po
mu i poslednje dete Smiljka. Sve tragedije koje su se
starom kalendaru), osetio je zamor, oko podne je dogodile u njegovom životu navode ga da pokrene i

zaspao. Više se nije budio. Umro je lako u snu, bez treći humorističan list „Starmaloga“. Ubrzo nakon
potresa i muka, i za to celo vreme samo što je toga, preselio se u Beograd, gde nastavlja kao

nekoliko puta uzdahnuo. Poslednja želja Jove dramaturg narodnog pozorišta. Zahvalivši i toj službi,
odselio se u Beč. Godine 1882. završeno je izdanje
Jovanovića Zmaja nije ispunjena, „Njegova sahrana u
velike „Pevanije“ Zmajeve.
Kamenici beše dočekana sa 12-15 hiljada ljudi koji su
Kritika o Zmaju
odali počast svome pesniku“.

Veoma zastrašujuć i nezgodan status pesnika, koji su
Spomenik lekaru i pesniku nekada bili voljeni i poštovani, barem za njihovo


Grad Novi Sad, podigao je 1984. godine, ispred vreme, a i kasnije mnogo čitani, počeli su da se
Vladičanskog dvora u Zmaj Jovinoj ulici, spomenik od udaljavaju od naših današnjih interesovanja, a i
bronze Jovanu Jovanoviću Zmaju. tema kod kojih njihova mišljenja ili su nepostojeća ili
više nisu relevantna. Ali ipak svako delo, i čak svaka
njegova rima, deluju nekako poznato. Sukobi i

neslaganja sa nekim njegovim delima kao da su u
potpunosti nestala, a i koji postoje, kao da nisu
posebno važni. Ali Zmaj je ipak uspeo da ostavi svoj
znak i uticaj u mnogim poljima lirike, kao što su:

dečija, ljubavna, novinarska, čak i politička. Bio je
uspešan i voljen i od strane kritičara i običnog
čitaoca.


Poslednja seoba Onda je došao kraj...

„Naš dični Zmaj“, kako su ga zvali, iskusio je Sporo i mučno, kao da je Zmaj svojom voljom
priznanje i ljubav naroda kome je pripadao. Kao produžavao život, dok ne pozavršava sve zemaljske

mlad pesnik dobio je od svojih sugrađana zlatno poslove. „Anka se nije dugo mučila“, - zabeležio je
naliv pero za dvadesetogodišnjicu književnog rada. Matavulj. Ojađeni starac umirao je četiri godine, a
Isti ti sugrađani, koji su ga toliko voleli, poklonili su njegov život za to vreme beše iz dana u dan

mu srebrni lovor-venac sa stihovima Laze Kostića: iščekivanje smrti. Imao je bolova u poslednje
vreme, jakih, ali kao da nije čedo romantizma, Zmaj
„Naše želje, naše tuge i tvoje su bile,
se suzdržavao da govori o svojim patnjama i
Te zato je danas naša slava tvoje vile“.
bolovima. Pesnik se nije zavaravao, on se za
Crnogorski knez Nikola, odlikovao ga je ordenom poslednje putovanje spremao mirno, sa uverenjem
kneza Danila za nezavisnost Crne Gore.; U nekoliko da je život upotrebio korisno. Njegova briga je bila
mahova je nagrađivan za književni rad. Izabran je za usresređivana još samo za Neven, za koji je

akademika i prilikom promocije bili su prisutni kralj užurbano spremao rukopise, da bi mogao nastaviti
Srbije i knez Crne Gore. Knez Nikola ga vodi sa sa izlaženjem i posle njegove smrti, i na pripreme za
sobom kao ličnog lekara u Moskvu na krunisanje oproštaj sa svetom kome je posvetio ceo svoj život.
cara Aleksandra, i tom prilikom mu obećava bivši On je naučio da radi savesno i sve sam. Zmaj je bio

letnjikovac Ismail-paše u Pristanu, kod Bara, pedeset dobar čovek zaista, to nije bilo samo
rala zemlje u Ulcinju i penziju. Pesnikovo konverzacionalno odavanje pošte onome koga više
oduševljenje za slobodnu Crnu Goru, idealizovanu i nema, nego istina o čoveku, saradniku, saborcu i

nerealnu, crnogorski vladar je protivniku. I protivnici su
nagradio izražavanjem mu to priznavali. Priznavao
simpatija prema njegovoj mu je i Laza Kostić u vreme
poeziji i neispunjenim kad su se bili već sasvim

obećanjima. Staračke dane razišli „Srca je bio
provodio je kući sam, a golubijeg“, u njemu ni
društvo su mu pravile knjige. najmanjeg kutića za pakost.


Click to View FlipBook Version