The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ภาษาอังกฤษฉบับนักเดินทางต้องรู้ 100+ ประโยคพื้นฐาน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ning2705ning, 2021-04-27 20:49:01

ภาษาอังกฤษฉบับนักเดินทางต้องรู้ 100+ ประโยคพื้นฐาน

ภาษาอังกฤษฉบับนักเดินทางต้องรู้ 100+ ประโยคพื้นฐาน

คำนำ

ภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่ใช้ในกำรส่ือสำรอย่ำง
กว้ำงขวำงในหลำยๆ ภูมภิ ำคของโลก แม้ในกลุ่มประเทศ
อำเซียน ก็ใช้ภำษำอังกฤษเป็นภำษำกลำงในกำรสื่อสำร
กำรตดิ ตอ่ กำรค้ำขำย และกำรทอ่ งเที่ยวในสถำนที่ต่ำงๆ
ใ น บ ท ค ว ำ ม นี้ ใ ค ร่ ข อ น ำ เ ส น อ ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ ฉ บั บ นั ก
เดินทำงต้องรู้ 100+ ประโยคพื้นฐำนนี้ มีอะไรบ้ำง ท่ี
ควรรู้

สำรบญั

ประโยคภำษำอังกฤษ - ท่วั ไปในชีวติ ประจำวัน
ประโยคภำษำองั กฤษ - ทกั ทำย ถำม-ตอบ
ประโยคภำษำอังกฤษ - สำหรับกำรเดนิ ทำง ท่องเที่ยว

ประโยคภำษำอังกฤษในร้ำนอำหำร
ประโยคภำษำองั กฤษ บอกรัก บอกควำมรูส้ ึก
ประโยคภำษำองั กฤษซอ้ื -ขำย
ประโยคภำษำอังกฤษใช้ในสนำมบิน/ขน้ึ เคร่อื งบิน
ประโยคภำษำองั กฤษใชบ้ อ่ ยในโรงแรม ทพ่ี ัก

ประโยคภำษำองั กฤษ
ทัว่ ไปในชวี ติ ประจำวนั ใชบ้ อ่ ย

พำรท์ แรกทีต่ ้องรู้ คอื บรรดำประโยคภำษำอังกฤษตดิ ปำก ที่ใครๆ ก็

พูดกันในชีวิตประจำวัน ประโยคสั้นๆ ง่ำยๆ แต่ได้ใจควำม

ประโยคภำษำองั กฤษ คำแปล

You’re welcome. ดว้ ยควำมยนิ ดี

Can you take a picture ชว่ ยถ่ำยรูปให้ฉันหนอ่ ยได้ไหม

of me?

Thanks for everything. ขอบคุณสำหรบั ทกุ สงิ่ นะ

Thanks for everything. ฉันก็วำ่ อยำ่ งนั้นแหละ

I think so. รอสักครนู่ ะ

Just a moment. มีบำงอยำ่ งผดิ ปกติ

Something is wrong. แล้วไงตอ่ ล่ะ

So what next then? เที่ยวใหส้ นุกนะ

Have a good trip. ไม่ยตุ ิธรรมเลย

That’s not fair ช่ำงมนั เถอะ

ประโยคภำษำองั กฤษ - ทกั ทำย ถำม-ตอบ

กำรเดินทำงพำเรำให้ไปพบเจอกับผู้คนใหม่ๆ เริ่มต้นควำมสัมพันธ์ด้วย
ประโยคภำษำองั กฤษพ้ืนฐำน สำหรับกำรพูดคุย ทักทำย อยำกรู้ว่ำเขำชื่อ
อะไร มำจำกไหน ก็เดนิ เขำ้ ไป make friends ไดเ้ ลย

ประโยคภำษำองั กฤษ คำแปล

Hello, my name is…….. สวสั ดี ฉนั ช่อื …….

Nice to meet you. ยนิ ดีท่ไี ด้รจู้ ัก

How are you? / How is it คณุ สบำยดไี หม/คุณเปน็ ยงั ไงบ้ำง?

going? ฉันสบำยดี
I’m fine.

Where are you from? คุณมำจำกประเทศอะไร
I’m from Thailand. ฉนั มำจำกประเทศไทย
How old are you? คุณอำยเุ ทำ่ ไหร่
I’m 25 years old. ฉันอำยุ 25 ปี

What’s your job? คณุ ทำงำนอะไร

ประโยคภำษำอังกฤษ คำแปล

What’s your nationality? คุณสัญชำติอะไร

How long have you been คณุ อยู่ที่น้มี ำนำนเท่ำไหรแ่ ลว้
here?

Do you have a mobile คณุ มีโทรศัพทม์ อื ถือไหม
phone?

Yes, I do. ใช่ฉันมี

So we’ve met again, eh? เรำจะไดพ้ บกนั อีกใชไ่ หม

When is your birthday? คุณเกิดวันทเ่ี ท่ำไหร่

ประโยคภำษำองั กฤษ – สำหรบั
กำรเดนิ ทำงทอ่ งเท่ียว

เมื่อ Google Map ไม่ได้แมน่ ยำทุกประเทศท่เี ดินไป… ดังนั้นเรำ
ควรมีประโยคภำษำอังกฤษพน้ื ฐำนเหลำ่ นี้ ท่ีว่ำด้วยเร่อื งกำรถำมทำง-
บอกทำง และกำรขอควำมช่วยเหลือ

ประโยคภำษำอังกฤษ คำแปล
Please take me to this ช่วยพำฉันไปตำมท่อี ยู่น้ี
address. หน่อย
Be careful driving. โปรดระมัดระวังขณะขับรถ
I need to go home. ฉันอยำกกลบั บ้ำน
Walk for about 10 minutes. เดนิ ไปประมำณ 10 นำที
Do you know where…...is? คณุ รไู้ หมว่ำ…….อย่ทู ่ไี หน
It’s very far from here. มันอยไู่ กลจำกทีน่ ี่มำก
Cross the road. ข้ำมถนน
At the end of the road. สดุ ถนนประโยคสำหรบั ภำษำองั กฤษ – สำหรบั
กำรเดนิ ทำงท่องเท่ียว

ประโยคภำษำองั กฤษ คำแปล
How could I get there? ฉนั จะไปทนี่ ั่นได้อย่ำงไร
What’s this neighborhood ยำ่ นนเ้ี รียกว่ำอะไร
called?
Where can I find a ฉันจะข้นึ รถบัส/รถแทกซ/่ี รถไฟ
bus/taxi/train? ได้ท่ไี หน
I’m lost. ฉันหลงทำง
Where is the Thai embassy สถำนทตู และสถำนกลศลุ ไทยอยู่
and consulate? ทีไ่ หน
Where can I change my ฉนั จะแลกเงนิ ไดท้ ่ีไหน
money?
Someone stole my money. มีคนขโมยเงนิ ฉันไป

ประโยคภำษำองั กฤษในรำ้ นอำหำร

เพรำะเรอ่ื งกนิ เป็นเร่อื งใหญ่ ไม่วำ่ จะอยทู่ ม่ี ุมไหนของโลกก็ต้องได้
กนิ ! ประโยคภำษำองั กฤษงำ่ ยๆ ท่ีรูไ้ ว้ไมอ่ ดตำยแน่นอน ฟนั ธง

ประโยคภำษำองั กฤษ คำแปล
Can I see the menu? ขอดเู มนูหนอ่ ย
What’s today’s special? วนั นี้มเี มนพู ิเศษอะไรบ้ำง
Do you have any วันน้มี เี มนพู เิ ศษอะไรบ้ำง
recommended dishes?
Can I have some ขอดื่มนำ้ หนอ่ ยไดไ้ หม
water, please?
Excuse me, is this table ขอโทษนะ โตะ๊ นี้มีคนจองหรือ
taken? ยัง
A table for two. โต๊ะสำหรบั 2 ที่
Is the service รวมค่ำบรกิ ำรไวแ้ ล้วหรอื เปล่ำ
included?
Do you take credit คณุ รบั บตั รเครดิตไหม
cards?

ประโยคภำษำองั กฤษ คำแปล

I’d like to order take ฉนั ตอ้ งกำรซ้อื กลับบำ้ น

away.

I don’t want it spicy. ฉันไม่ต้องกำรเผด็

I would like to ฉันตอ้ งกำรส่ัง……(ชือ่ เมนู).....

order……..

Check, please. / Can คดิ เงินดว้ ย

I have the bill, please?

I like it rare, please. ฉันชอบเนอ้ื ดิบๆ

Well done, please. ขอสกุ มำกๆ

Medium, please. ขอสุกแบบปำนกลำง

ประโยคภำษำองั กฤษ บอกรกั
บอกควำมรสู้ กึ

วำ่ กันวำ่ ควำมสมั พันธ์จะยืนยำว ต้องบอกควำมรสู้ กึ ของเรำใหอ้ ีกฝำ่ ยได้
เขำ้ ใจ ไม่วำ่ จะร้สู กึ หงุดหงดิ ร้สู ึกผดิ ไมส่ บำยใจ หรือรกั มำกแค่ไหน ก็

สำมำรถแสดงออกและบอกได้ดว้ ยประโยคภำษำองั กฤษเหล่ำนี้

ประโยคภำษำอังกฤษ คำแปล
Are you all alright? คุณโอเครึเปล่ำ
I’m a little bit upset. ฉนั หงุดหงดิ นิดหน่อย

Everything is great. ทกุ อย่ำงโอเค

What’s wrong with you? คณุ เป็นอะไร
It’s none of your ไม่ใช่เรอ่ื งของคุณ

business. รอยย้มิ ของคณุ ทำใหใ้ จฉัน
Your smile melts my heart. ละลำย
รักนะพอ่ ทลู หัว/แมท่ ลู หัว
I adore you.

I’ve had a crush on you ฉนั แอบชอบคุณมำนำนแล้ว

for a long time.

I’m terribly sorry. ฉนั ขอโทษอยำ่ งสดุ ซึง้

w sad for you it ฉันรูส้ กึ เสยี ใจกับสิ่งที่เกดิ ข้นึ

happened.

ประโยคภำษำองั กฤษซ้อื -ขำย

ขำชอ้ ปทอ่ งไว้ใหแ้ มน่ อย่ำได้พลำดกับประโยคภำษำอังกฤษพื้นฐำน
สำหรบั กำรซ้ือ-ขำย ถูกใจชน้ิ ไหน อยำกลองสวมใส่ หรือจะต่อรำคำ
สอบถำมรำคำก็สำมำรถทำได้ ดว้ ยประโยคเหล่ำนีเ้ ลย

ประโยคภำษำองั กฤษ คำแปล
What are you looking for? คุณกำลังมองหำอะไร
I’m looking for….. ฉนั กำลงั มองหำ….
I’m just looking. ขอดกู อ่ น
Can I try it on? ลองไดไ้ หม
I’ll take this one. เอำอนั นีล้ ะ่
This is the last piece! นชี่ ้ินสดุ ทำ้ ยแล้ว
Today is the last day of the โปรโมชน่ั วันนวี้ ันสดุ ท้ำย
promotion.
That seems expensive. ดจู ะแพงไปหน่อย
How much is it? รำคำเท่ำไหร่
Can you give me a discount? ลดรำคำหนอ่ ยไดไ้ หม

ประโยคภำษำองั กฤษใชใ้ นสนำมบนิ /
ขึน้ เครอ่ื งบนิ

เพื่อกำรเดนิ ทำงทร่ี ำบร่ืน ไร้กังวล เตรียมตวั ใหพ้ รอ้ มด้วยบท
สนทนำภำษำองั กฤษท่คี ำดวำ่ ไปถึงสนำมบนิ ขึ้นเคร่อื งเมื่อไหร่
ไดใ้ ช้แนน่ อนเลยจำ้ พจี่ ๋ำ

ประโยคภำษำองั กฤษ คำแปล

Where is the check-in จุดเช็คอนิ สำหรบั สำยกำร

counter for ……. Airway? บิน…..อยทู่ ไี่ หน

Where is my boarding ฉันตอ้ งไปข้ึนเครือ่ งทป่ี ระตู

gate? ไหน

Where can I get a ฉันจะหำรถเข็นของไดท้ ี่ไหน

trolley?

I have missed my flight. ฉันตกเครื่อง

Do you have something คณุ มีอะไรช่วยแก้อำกำรเมำ

for airsickness? เครื่องบนิ ไหมประโยคภำษำองั กฤษใช้บอ่ ย
ในโรงแรม ท่ีพกั

เมอื่ มีกำรเดินทำง กต็ อ้ งมที ่พี กั ! ไม่ว่ำทริปนคี้ ณุ จะจองห้องพักมำแลว้
หรือมำจองท่ีพกั กนั หนำ้ งำน พร้อมด้วยวธิ ีสอบถำมบริกำรเพ่มิ เติม
ประโยคภำษำองั กฤษเหล่ำนี้มีประโยชน์แน่

ประโยคภำษำองั กฤษ คำแปล

Do you have any vacancies? คณุ มีหอ้ งว่ำงไหม

Do you have any มีห้องเด่ียว/ควู่ ำ่ งไหม

single/double bedrooms

available?

I made a reservation ฉันจองห้องพักผ่ำนเว็บไซต์

through your website. มำแล้ว

What in-room facilities do you ในหอ้ งมสี ่ิงอำนวยควำมสะดวก

have? อะไรบ้ำง

Can I leave my luggage with ฉันฝำกกระเปำ๋ ไว้ทน่ี ี่ไดไ้ หม

you here?

I’d like to check out, ฉนั ตอ้ งกำรเช็กเอำต์

please?

What’s the price per night? รำคำหอ้ งคนื ละเท่ำไหร่

Is breakfast included? รำคำนรี้ วมอำหำรเชำ้ ด้วยไหม

ประโยคภำษำองั กฤษท่ใี ชบ้ อ่ ยในโรงแรม ท่ีพัก

ประโยคภำษำองั กฤษ คำแปล

Please wake me up at 6 รบกวนปลุกฉนั ตอน

a.m. 6 โมงเชำ้

What time’s breakfast? อำหำรเช้ำเริ่มกี่โมง

How long will you be คุณจะอยูน่ ำนเทำ่ ไหร่

staying?

Is there an airport shuttle มีรถชัตเตอรบ์ สั รับ-ส่ง

bus? สนำมบนิ ไหม

I would like to change my ฉันตอ้ งกำรเปล่ียนห้อง

room.

The room is too noisy. ห้องเสยี งดังเกนิ ไป

We need a housekeeping เรำตอ้ งกำรแมบ่ ำ้ นทำควำม

service, please. สะอำดห้อง


Click to View FlipBook Version