The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by yatiehjrambeli, 2018-12-26 20:39:03

FINAL-JUMAAT-MANUAL

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

1

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL PERKARA MUKA SURAT

1. Kata-kata Aluan Pengetua 3-4
2. Sejarah Sekolah 5
3. Lencana Sekolah 6
4. Falsafah Pendidikan Kebangsaan 7
5. Visi, Misi, Matlamat dan Slogan SMKPR 8
6. Kurikulum Kebangsaan 9
7. Wawasan & Misi Pendidikan Negara 9
8. Cabaran Wawasan Pendidikan 10
9. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 (PPPM) 11
10. Lima Aspirasi Pendidikan Malaysia 12-13
11. Tempoh Pelaksanaan Tiga Gelombang Transformasi Pendidikan 14
12. Gelombang 2 : Memacu Peningkatan Sistem 13
13. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang ke 2 (SKPMG2) 15-24
14. Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) 25-27
15. Membudayakan Kemahiran Berfikir 28-31
16. Dasar MBMMBI 32
17. Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 33-34
18. 12 Inisiatif Terbaru Peringkat Sekolah 35
19. Dashboard Sekolah 36-37
20. Senarai Guru SMKPR dan Anggota Kumpulan Sokongan 2019 38-40
21. Jadual Bertugas Guru 41-43
22. Carta Alir Pelaksanaan Mengurus Perhimpuanan Rasmi Sekolah 44
23. Jadual Penyerahan Buku 45
24. Takwim Persekolahan 2019 46
25. Hari Kelepasan Am Negeri Melaka Tahun 2019 47
26. Unit Pentadbiran Sekolah 2019 48-63
27. Unit Kurikulum 2019 64-89
28. Unit Hal Ehwal Murid 2019 90-113
29. Unit Kokurikulum 2019 114-141
Takwim SMKPR 2019 142-156

2

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

PEMBUKA BICARA PUAN PENGETUA

Mendidik Dari Hati Dengan Penuh Intergriti

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWTatas limpah kita masih diberi peluang dan ruang untuk
terus mencurahkan khidmat bakti di sekolah ini. Marilah kita berganding bahu bersama-sama dengan penuh
komitmen dan dedikasii merealisasikan visi dan misi sekolah dalam kerangka Program Transformasi Sekolah
(TS25).
Tugas kita menjadi lebih rencam dan mencabar bagi memenuhi pendidikan berteraskan nilai manusiawi. Di
samping terus istiqamah menjayakan 6 aspirasi murid seperti mana yang dituntut oleh PPPM iaitu ; melahirkan
insan yang berpengetahuan, mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), kemahiran memimpin, kemahiran
dwi bahasa, etika dan kerohanian serta beridentiti nasional. Bersama-sama kita menghayati dan melaksanakan 12
inisiatif KPM dalam memastikan pengurusan sekolah berjalan lancar dalam mendidik murid-murid di sekolah ini
menjadi insan yang cemerlang dan terbilang.
Pengurusan pendidikan kini dalam era revolusi industri 4.0 memerlukan keupayaan yang tinggi oleh para guru
dalam memastikan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah memenuhi gaya pembelajaran abad ke-21. Justeru,
telah tiba masanya kita semua mengubah paradigma sentiasa melingkari minda kita dengan:

merubah gaya kerja bercirikan kebiasaan (ordinary) kerana tidak melihat potensi dan keluarbiasaan yang
ada dalam diri kita dengan cara mengoptimumkan keupayaan diri dan berani mencuba perkara baharu
yang memberikan impak positif
melihat masalah sebagai peluang dan tidak membataskan pemikiran diri dengan masalah.
keluar daripada keselesaan (comfort zone) dan sentiasa membuat penambahbaikan (improve) kendiri
sentiasa suka menimba ilmu pengetahuan demi peningkatan profesionalisme
Kita semua adalah keluarga besar, marilah kita bersama-sama membuat anjakan paradigm (paradigm shift) di
dalam diri masing-masing sederap selangkah melonjakkan kecemerlangan sekolah dengan cara berikut:

Menyerlahkan kegembiraan (happiness), membugarkan kasih sayang (love) dan menyemarakkan
sikap hormat- menghormati (mutual respect) dalam kalangan seluruh warga SMK Paya Rumput.
Terus bekerjasama sebagai satu pasukan yang mantap dan jitu (team work)
Mengamalkan keterbukaan minda – proaktif dan sentiasa berfikir untuk membuat penambahbaikan
(kaizen) secara kreatif dan inovatif.
Menajamkan fokus terhadap segala tugas dan tanggungjawab yang diberikan dan seterusnya
menjalankan tugas tersebut dengan cekap,cepat dan tepat.

3

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Menjadikan setiap kerja sebagai satu ibadah - “Tugas kita adalah mulia”.
Melaksanakan pengurusan masa dengan sistematik dan efektif.
Menghasilkan keseronokan dalam PdPc (fun learning)
Meletakkan rasa kesepunyaan (ownership) yang tinggi terhadap organisasi — “jatuh bangun adalah
hak milik bersama”
Kepada semua ibu bapa mari kita berganding bahu membangunkan kemenjadian anak-anak di sekolah ini secara
bersama-sama. Marilah kita letakkan nama SMK Paya Rumput di persada dunia. Yakinlah kita sudahpun memiliki
aset dan kebolehupayaan untuk mencapainya. Yang kita perlu buat ialah penambahbaikan yang berterusan. Akhir
kata daripada saya, selamat menjalankan tugas. “Mari kita bekerjasama dan berkerja bersama -sama dengan
saya” demi kecemerlangan anak-anak didik SMK Paya Rumput.
Sekian, terima kasih.
Puan Hajah Rubaiya binti Abu Nawas BCM
Pengetua Cemerlang
SMK Paya Rumput

4

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Rumput bermula pada Oktober 2010 dengan
cadangan nama asalnya Sekolah Menengah Kebangsaan Bertam. Sekolah ini dibina di atas tapak
seluas 25 ekar atau 9.71 hektar tanah bekas estet getah yang terletak di dalam Mukim Paya
Rumput, Melaka dan pentadbiran tempatan adalah di bawah pentadbiran daerah Melaka Tengah.

Kewujudan sekolah ini adalah hasil usaha Yang Berhormat Dato' Tahir bin Haji Hassan, Ahli
Dewan Undangan Negeri Kawasan Paya Rumput sebagai pelobi asal. Tujuannya ialah untuk
kemudahan masyarakat sekitar yang semakin meningkat selari dengan peningkatan pembangunan
negeri Melaka amnya dan pembangunan pendidikan Malaysia khasnya. Pembinaan sekolah yang
indah dan lengkap dengan prasarana di atas bukit ini menelan kos sebanyak 25 juta ringgit Malaysia
di bawah peruntukan Rancangaan Malaysia ke -10.

Sejak awal sekolah ini dibina, sekolah ini dikenali sebagai SMK Bertam. Namun atas
permintaan penduduk sekitar dan kehendak YB Dato’ Tahir ‘ nama SMK Bertam telah ditukar
kepada SMK Paya Rumput pada 01 September 2012. Oleh itu, nama SMK Bertam hanyalah nama
yang terpahat di dalam lukisan pelan sekolah ini sahaja.

Operasi awal SMK Paya Rumput telah dimulakan dengan hanya tiga orang Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan iaitu Datin Wira Hajah Hamidah bte Hj. Hassan, selaku Tuan Pengetua,
En. Japar bin Hashim selaku Guru Kanan Pentadbiran dan En. Abd. Ghafar bin Md. Ali selaku Guru
Kanan Hal Ehwal Murid. Mereka bertugas di sekolah ini tanpa bantuan daripada staf sokongan.

5

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

6

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

7

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi

Negara"

Melahirkan Bangsa Malaysia yang Taat Setia dan Bersatu Padu
Melahirkan Insan Beriman, Berakhlak Mulia, Berilmu,
Berketerampilan dan Sejahtera
Menyediakan Sumber Tenaga Manusia untuk Keperluan
KemajuanNegara
Memberi Peluang-Peluang Pendidikan kepada semua
Warganegara Malaysia

BERAKHLAK - BERILMU – BERWAWASAN

8

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

PENGENALAN

Kurikulum Kebangsaan merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan
kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur
kebudayaan dan kepercayaan.Tujuannya adalah untuk membantu perkembangan seseorang
murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta menanam dan
mempertingkat nilai moral yang diingini untuk menyampaikan pengetahuan. Kurikulum
Kebangsaan terbahagi kepada:

Kurikulum Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

STRATEGI PELAKSANAAN

i. Menyediakan dokumen standard kurikulum asuhan dan didikan awal kanak-kanak serta
kurikulum prasekolah kebangsaan.

ii. Menggubal Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran untuk setiap mata
pelajaran di peringkat rendah dan menengah.

iii. Menyediakan bahan sokongan kurikulum untuk menyokong pelaksanaan kurikulum.
iv. Menyediakan program khas bagi memastikan setiap murid memperoleh literasi dan

numerasi selepas tiga tahun persekolahan di Tahap I sekolah rendah.
v. Menyediakan, menyemak dan mengemas kini kurikulum sedia ada mengikut keperluan

semasa dan masa hadapan.
vi. Menetapkan peruntukan waktu dalam jadual waktu persekolahan berdasarkan kursus

pengajian dan peruntukan di bawah Akta Pendidikan 1996.
vii. Menyemak dan meminda atau membuat perubahan kurikulum berdasarkan perubahan

dasar pendidikan dan dasar utama negara.
viii. Menjalankan kursus orientasi kurikulum untuk jurulatih utama di peringkat pusat.
ix. Menyediakan kurikulum alternatif bagi murid Orang Asli dan Penan (KAP) berasaskan

Kurikulum Kebangsaan.
x. Mengubah suai kurikulum dan menyediakan program serta kurikulum alternatif

berasaskan Kurikulum Kebangsaan yang bersesuaian dengan murid berkeperluan khas.
xi. Menyediakan kurikulum bagi mata pelajaran mengikut bidang yang ditetapkan dari

semasa ke semasa.
xii. Menjalankan pemantauan secara berterusan bagi memastikan kurikulum dilaksanakan

secara berkesan.
xiii. Menjalankan kajian dan penilaian program kurikulum untuk tujuan penambahbaikan

kepada kurikulum sedia ada.

9

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

WAWASAN DAN MISI PENDIDIKAN
NEGARA

Wawasan dan sistem pendidikan di Malaysia bermatlamatkan untuk
menjadikan institusi dan gerak kerja pendidikan

Sebagai pusat pembangunan manusia cemerlang
Sebagai sumber pemantapan nilai-nilai murni bangsa
Sebagai arena penyuburan watak masyarakat penyayang dan
Sebagai kerangka penghayatan semangat cintakan Negara

CABARAN WAWASAN PENDIDIKAN

Stail pengurusan dan kepimpinan
Perkhidmatan penyayang
Pengupayaan(empowerment)
Sistem pengesanan efektif
Budaya ilmu
Sekolah penyayang
Budaya cemerlang
Ketiadaan kegagalan (zero defect)

10

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

AP MURI

Pada Oktober 2011, Kementerian Pelajaran telah melaksanakan kajian semula sistem
pendidikan Negara secara menyeluruh. Kajian dibuat berdasarkan standard pendidikan
antarabangsa yang kian meningkat, peningkatan aspirasi Negara dan harapan ibu bapa serta
masyarakat terhadap dasar pendidikan Negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk
menghadapi keperluan abad ke-21.Bagi memenuhi keperluan semua rakyat dan menyediakan
negara untuk bersaing di peringkat antarabangsa, adalah penting untuk negara melakarkan
wawasan kejayaansistem pendidikan yang ingin dibangunkan, khusus berdasarkan konteks
Malaysia. Aspirasi ini merangkumi dua aspek: pertama, sistem pendidikan secara keseluruhan,
dan kedua, murid secara individu. Visi dan aspirasi ini akan menjadi landasan transformasi
sistem pendidikan Malaysia.

Objektif Kajian Semula

1. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan
memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard (kualiti),
merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), mengukuhkan perpaduan dalam kalangan
murid, serta mengoptimumkan kecekapan sistem.

2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan, dan setiap murid
bagi 13 tahun akan datang.

3. Menggariskan program transformasi sistem pendidikan, yang merangkumi
perubahan penting dalam Kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan
masyarakat yang meningkat, menyemarak serta menyokong keseluruhan transformasi
perkhidmatan awam.

Aspirasi Sistem

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia berhasrat untuk mencapai lima keberhasilan bagi
sistem pendidikan Malaysia secara keseluruhan, iaitu akses, kualiti, ekuiti, perpaduan,dan
kecekapan (Ekshibit 7). Keberhasilan yang ditetapkan ini adalah selari dengan aspirasi yang
turut disuarakan oleh peserta semasa Dialog Nasional dan setanding juga dengan keberhasilan
yang ditetapkan oleh sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain. Tindakan bagi
merealisasikan lima aspirasi berkenaan adalah penting, dan tidak ada inisiatif dalam mana-
mana aspek berkenaan yang boleh menjejaskan atau menghalang kemajuan yang lainnya

11

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Lima Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia

Akses 100 % enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah
atas menjelang tahun 2020. Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat
kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-
masing.Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari
peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan
Ekuiti PISA dalam tempoh 15 tahun. sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi system pendidikan
negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang
(TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja).Pentaksiran tambahan yang
menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan apabila
dimensi itu dibangunkan dan diterima
di peringkat antarabangsa
.

50 % pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender)
menjelang 2020. Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik
kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid
bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender
sehingga 50% menjelang 2020.

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak
dengan menghargai kepelbagaian. Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan
lebih satu perempat daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain
daripada pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman
dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem
pendidikan yang memberi peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi
membentuk dan memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Sistem
pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan
keberhasilanmurid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem.
Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat
untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.

12

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Aspirasi murid

Selain keberhasilan sistem, pihak berkepentingan juga jelas tentang tahap kualiti yang perlu
ada pada setiap individu murid.. Pelan ini juga merujuk sistem pendidikan berprestasi tinggi lain
untuk membina perincian bagi kemahiran khusus dan atribut yang boleh diterapkan kepada
murid bagi membolehkan mereka menerajui pembangunan ekonomi dan dunia global masa
hadapan.
Enam ciri utama yang diperlukan oleh setiap murid

Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanakkanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi
dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh
tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga
digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik,
dan sukan.

Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka
Berfikir menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk
membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu.
Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran
kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang
berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks
akademik.

Kemahiran Kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat
Memimpin penting. Sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya
dengan mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerjadalam pasukan dan
mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi
empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran
berkomunikasi dengan
berkesan.

Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa
Dwibahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-
kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan
persekolahan, murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris
dalam persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid
mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.

Etika & Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani
Kerohanian cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh menyelesaikan
konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip ketika berada
Identiti dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga
Nasional berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada
kesejahteraan
komuniti dan negara.

Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan untuk
kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat
Malaysia tanpa mengira
etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap
murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa
depan negara. Demi mewujudkan identity nasional yang sebenar, semangat keterangkuman
yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar
memahami dan menerima kepelbagaian,tetapi juga menghayati kepelbagaian.

13

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Tempoh Pelaksanaan Transformasi Pendidikan – 3 Gelombang, 13
Tahun

Gelombang 2, Kementerian akan melaksanakan perubahan struktur sistem pendidikan negara
untuk mempercepatkan perjalanan perubahan (rancangan untuk semua inisiatif akan bermula
semasa Gelombang 1). Perancangan ini melibatkan pergerakan kesemua 410,00 guru dan
10,000 pengetua/guru besar kepada pakej kerjaya baharu, penstrukturan semula bahagian di
Kementerian untuk menjajarkan dengan peranan yang direncanakan menerusi Gelombang 1,
dan memperkenalkan kurikulum baharu sekolah menengah dan kurikulum semakan sekolah
rendah dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai
untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia hari ini.
10 INISIATIF KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2 (2016 – 2020)

1. Memaksimakan Perbelanjaan Berdasarkan Keberhasilan
2. Perkukuhan Perpaduan Murid
3. Peningkatan Kemahiran Bahasa Inggeris Di Sekolah
4. Peningkatan Akses Kepada Pendidikan Inklusif Berkualiti
5. Perluasan Program Transformasi Daerah
6. Perluasan Pelaksanaan Penglibatan Ibu Bapa Dan Komuniti Dalam Ekosistem Sekolah
7. Peluasan Penglibatan Sektor Swasta
8. Perkukuhan Fungsi Teras Organisasi Dan Penstrukturan KPM
9. Peningkatan Kualiti Pendidikan Vokasional
10. Transformasi Ipg Untuk Meningkatkan Kualiti Latihan Guru.

14

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

GELOMBANG 2 (2016-2020)

Memacu peningkatan sistem

 Memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan
dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika/kerohanian dan identiti nasional.

 Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan
pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan.

 Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu peringkat
menengah bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran setanding dengan
standard antarabangsa.

 Menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan untuk immersion BI dan
mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan
pelbagai bahasa.

 Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah
kurang murid untuk menangani isu kapasiti.

 Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti Orang Asli dan
kumpulan minoriti lain, pintar cerdas dan berkeperluan khas.

 Memperluas tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan
pembekal pendidikan vokasional swasta.

 Mengukuhkan Bahagian utama KPM, menyusun semula peranan Kementerian, JPN dan
PPD untuk meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan.

15

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG KEDUA (SKPMG2)

STANDARD 1: KEPEMIMPINAN

PERNYATAAN STANDARD:
Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya
menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah
dan meningkatkan kualiti PdP.

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk
memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara Membuat analisis, menentukan sasaran,

terancang. mendokumen dan menyebarluaskan hala tuju

secara menyeluruh, mengambil kira keperluan

sekolah, secara jelas dan kolektif.

1.1.2 PGB mengetuai penyediaan Rancangan Menyediakan garis panduan/format perancangan

Pemajuan Sekolah secara terancang. strategik, merangka strategi pencapaian sasaran,

memantau dan menyiapkan dokumen

perancangan strategik dengan mekanisme yang

sesuai, mengikut ketetapan hala tuju, keperluan

sekolah dan secara komprehensif.

1.1.3 PGB mengetuai pemantauan Mengetuai pelaksanaan pemantauan,

pengoperasian sekolah secara terancang. menyediakan rumusan dan mengambil tindakan

susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh

dan berterusan.

1.1.4 PGB menerajui aktiviti instruksional secara Melaksanakan PdP, menyediakan Rancangan

berkesan. Pelajaran Harian (RPH), menaksir tahap

penguasaan murid dan menyemak hasil kerja

murid mengikut arahan yang berkuat kuasa,

mematuhi jadual, secara tekal dan menyeluruh.

1.1.5 PGB menerajui aktiviti instruksional secara Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP,

berkesan. memberi maklum balas dan bimbingan serta

mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan,

mematuhi perancangan, secara menyeluruh dan

berterusan.

1.1.6 PGB menerajui aktiviti instruksional secara Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian

berkesan. murid dengan menganalisis pencapaian murid,

menyediakan rumusan dan mengambil tindakan

susulan mengikut ketetapan, secara menyeluruh

dan berterusan.

1.1.7 PGB menangani masalah pengoperasian Mengenal pasti, mengambil tindakan dan

sekolah secara profesional dan sistematik. menyelesaikan masalah/isu pengoperasian

sekolah dengan mekanisme yang sesuai, secara

menyeluruh, telus, kreatif dan inovatif.

ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

KRITERIA KRITIKAL:

PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan

sekolah.

1.2.1 PGB memberi bimbingan kepada guru dan Memberi input, panduan dan maklum balas

AKP secara profesional dan terancang. kepada guru dan AKP mengikut keperluan, secara

jelas, menyeluruh dan dari semasa ke semasa.

PGB memberi bimbingan kepada barisan Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan

pemimpin yang diturun kuasa secara berkaitan tugas kepada PK, GKMP (SM sahaja)

profesional dan sistematik. dan KP mengikut keperluan, secara jelas,

menyeluruh dan dari semasa ke semasa.

16

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG

KRITERIA KRITIKAL:

PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan

tanggungjawab secara bersungguh-sungguh dan berkualiti.

1.3.1 PGB mendorong warga sekolah secara Mendorong warga sekolah dengan menjadi peran

profesional. contohan dalam melaksanakan tugas, penampilan

diri, sebagai pakar rujuk dan cara berkomunikasi

secara tekal, bersungguh-sungguh dan

menyeluruh.

1.3.2 PGB menggalakkan warga sekolah Mendengar, menerima dan mengambil tindakan

memberi input secara terancang. terhadap pandangan warga sekolah berkaitan

pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara

tekal, menyeluruh dan mengikut keperluan atau

kesesuaian.

1.3.3 PGB menggerakkan warga sekolah dalam Memberi motivasi, sokongan dan galakan kepada

melaksanakan tanggungjawab secara warga sekolah dengan memberi penghargaan,

terancang. maklum balas positif, menyediakan keperluan dan

melibatkan diri dalam aktiviti sekolah secara tekal,

menyeluruh dan mengikut keperluan.

STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI

PERNYATAAN STANDARD:

Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga

sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan

pengoperasian sekolah.

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KRITERIA KRITIKAL:

Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta

amalan profesionalisme.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

2.1.1 Sumber manusia diurus secara terancang Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan

perincian tugas serta menilai prestasi kerja dengan

mematuhi arahan, mengikut keperluan, secara

menyeluruh, seimbang dan objektif.

2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus Merancang dan melaksanakan program

secara terancang. pembangunan profesionalisme, menilai

keberkesanan program dan mengambil tindakan

susulan mengikut keperluan, mengambil kira

perkembangan pendidikan/perkhidmatan semasa,

secara menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET

KRITERIA KRITIKAL:

Aset kerajaan diurus untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan warga sekolah.

2.2.1 Aset alih dan aset tak alih diurus secara Menyedia, mengguna, menyelenggara aset alih

terancang. dan aset tak alih, merekod dan mengambil

tindakan susulan hasil pemeriksaan mengikut

prosedur yang ditetapkan, berdasarkan keperluan,

secara menyeluruh dan berterusan.

2.2.2 Kewangan diurus secara terancang. Menyediakan anggaran perbelanjaan,

melaksanakan perbelanjaan dan mengambil

tindakan susulan hasil pemantauan perbelanjaan

dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan

dan secara menyeluruh.

ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN

KRITERIA KRITIKAL:

Kewangan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang optimum.

17

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

2.3.1 Kewangan diurus secara terancang. Menyediakan anggaran perbelanjaan,

melaksanakan perbelanjaan dan mengambil

tindakan susulan hasil pemantauan perbelanjaan

dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan

dan secara menyeluruh.

ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

KRITERIA KRITIKAL:

Sumber pendidikan diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan.

2.4.1 Sumber pendidikan diurus secara Menyedia, menyimpan, mengguna, merekod dan

terancang melaksanakan penyeliaan penggunaan sumber

pendidikan mengikut ketetapan, keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 2.5: IKLIM

KRITERIA KRITIKAL:

Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam

melaksanakan tanggungjawab.

2.5.1 Persekitaran fizikal diselenggara secara Membersih, menceria dan memulihkan kawasan

sistematik dan terancang. persekitaran fizikal serta mewujudkan ciri-ciri

keselamatan dengan mekanisme yang sesuai,

mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan

secara berterusan.

2.5.2 Suasana yang selesa dan harmoni Menguatkuasakan peraturan sekolah, merancang

diwujudkan secara terancang. dan melaksanakan program peningkatan

keakraban dengan mekanisme yang sesuai,

secara tekal, menyeluruh dan mematuhi peraturan

yang ditetapkan.

ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN

KRITERIA KRITIKAL:

Pemahaman, penerimaan dan penghayatan terhadap kepelbagaian agama, bangsa, budaya dan bahasa

masyarakat Malaysia diurus untuk memupuk perpaduan.

2.6.1 Pemahaman, penerimaan dan penghayatan Menyebarluaskan maklumat, merancang dan

terhadap kepelbagaian masyarakat melaksanakan program yang berteraskan

Malaysia diurus secara terancang. kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan

mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian,

secara menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK

KRITERIA KRITIKAL:

Permuafakatan strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan.

2.7.1 Permuafakatan strategik diusahakan secara Merancang dan melaksanakan program yang

terancang. melibatkan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta,

mendapatkan sumbangan serta mewujudkan

rangkaian komuniti dengan mekanisme yang

sesuai, mengikut keperluan, secara kreatif dan

inovatif, menyeluruh dan berterusan.

18

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID

PERNYATAAN STANDARD: Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara

cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi,

jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:

Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.1.1.1 Ketetapan pelaksanaan kurikulum dibuat Membuat ketetapan berkaitan pengurusan mata

secara sistematik. pelajaran dengan mendokumen, menyebar luas

dan menyemak semula ketetapan serta membuat

tindakan susulan dengan mekanisme yang

sesuai, secara menyeluruh, jelas, mengambil kira

keperluan sekolah dan mematuhi arahan yang

berkuat kuasa.

ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KRITERIA KRITIKAL:

Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

3.1.2.1 Keperluan pelaksanaan mata pelajaran Mengurus keperluan pelaksanaan mata pelajaran

diurus secara sistematik. dengan memperoleh dokumen terkini, menyelaras

penyediaan RPT dan RPH, pentaksiran, tugasan

dan latihan, menganalisis dan memanfaatkan

data dan maklumat pentaksiran dengan mematuhi

arahan yang berkuat kuasa, berdasarkan

keperluan pelaksanaan kurikulum dan secara

menyeluruh.

3.1.2.2 Program peningkatan kualiti pengajaran Merancang dan melaksanakan program

guru diurus secara terancang. pembangunan profesionalisme yang berkaitan

dengan mata pelajaran, menilai keberkesanan

program dan mengambil tindakan susulan dengan

berfokus kepada keperluan guru, perkembangan

pendidikan semasa dan secara berterusan.

3.1.2.3 Program peningkatan pencapaian murid Merancang dan melaksanakan program yang
diurus secara terancang. menjurus ke arah peningkatan ilmu dan
kemahiran, menilai keberkesanan program dan
mengambil tindakan susulan dengan berfokus
kepada isu pembelajaran, mengambil kira tahap
keupayaan murid, secara menyeluruh dan
berterusan.

3.1.1.4 Bantuan geran per kapita mata pelajaran Merancang dan melaksanakan pembelian,
dimanfaatkan secara optimum. merekod dan menggunakan inventori/bahan habis
guna berkaitan mata pelajaran mengikut prosedur
yang ditetapkan, berdasarkan keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
KRITERIA KRITIKAL:
Masa instruksional diurus untuk memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan.

3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara Menyediakan pelbagai jadual waktu,
terancang. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan,
menyusun semula jadual waktu dan menyelaras
program sekolah mengikut ketetapan, keperluan
dan menyeluruh.

19

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID

KRITERIA KRITIKAL:

Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid.

3.1.4.1 Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara Merancang, menyelaras dan melaksanakan

sistematik dan terancang. peperiksaan dan pentaksiran, menganalisis data

dan maklumat serta mengambil tindakan susulan

mengikut ketetapan, keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:

Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.2.1.1 Ketetapan pelaksanaan kokurikulum dibuat Membuat ketetapan berkaitan pelaksanaan

secara sistematik. kokurikulum dengan mendokumen, menyebar

luas dan menyemak semula ketetapan serta

membuat tindakan susulan dengan mekanisme

yang sesuai, secara menyeluruh, jelas,

mengambil kira keperluan sekolah dan mematuhi

arahan yang berkuat kuasa.

ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN

KRITERIA KRITIKAL:

Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan

memupuk nilai estetika dan sosial yang positif.

3.2.2.1 Kelab/Persatuan diurus secara sistematik Merancang dan melaksanakan aktiviti

dan terancang. kelab/persatuan yang berteraskan ilmu

pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi,

merekod, menganalisis dan memanfaatkan data

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan

kokurikulum, mengikut keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM

KRITERIA KRITIKAL:

Badan beruniform diurus untuk meningkatkan disiplin dan daya kepimpinan bagi pemantapan

pembangunan perwatakan murid.

3.2.3.1 Badan beruniform diurus secara sistematik . Merancang dan melaksanakan aktiviti badan

dan terancang. beruniform yang berteraskan ilmu pengetahuan,

kemahiran, kreativiti dan inovasi, merekod,

menganalisis dan memanfaatkan data dengan

mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum,

mengikut keperluan, secara menyeluruh dan

berterusan.

ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN

KRITERIA KRITIKAL:

Sukan/permainan diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai estetika dan

sosial yang positif.

3.2.4.1 Sukan/permainan diurus secara sistematik Merancang dan melaksanakan aktiviti

dan terancang. sukan/permainan yang berteraskan ilmu

pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi,

merekod, menganalisis dan memanfaatkan data

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan

kokurikulum, mengikut keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

20

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
KRITERIA KRITIKAL: Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkan bakat dan
potensi murid.

3.2.5.1 Program kecemerlangan kokurikulum Merancang dan melaksanakan latihan dan

diurus secara sistematik dan terancang. program kecemerlangan kelab/persatuan, badan

beruniform dan sukan/permainan mengikut

keperluan, secara kreatif dan inovatif, menyeluruh

dan berterusan.

ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA

KRITERIA KRITIKAL:

Sukan Untuk Semua diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sihat, cergas serta

berdaya saing dalam kalangan murid.

3.2.6.1 Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan

sistematik dan terancang. Untuk Semua yang merangkumi kejohanan

merentas desa, kejohanan tahunan olahraga

sekolah dan pertandingan sukan/permainan

dengan mematuhi ketetapan kokurikulum,

mengikut keperluan, secara kreatif dan inovatif

serta menyeluruh.

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:

Pentaksiran diurus untuk mengesan pencapaian murid.

3.2.7.1 Pentaksiran aktiviti kokurikulum Merancang dan melaksanakan pentaksiran,

dilaksanakan secara sistematik dan menganalisis data dan maklumat kokurikulum

terancang. serta mengambil tindakan susulan mengikut

arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara

menyeluruh dan berterusan.

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID

KRITERIA KRITIKAL: Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan

hal ehwal murid.

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

3.3.1.1 Ketetapan pelaksanaan hal ehwal murid Membuat ketetapan berkaitan pelaksanaan hal

dibuat secara sistematik. ehwal murid dengan mendokumen, menyebar

luas dan menyemak semula ketetapan serta

membuat tindakan susulan dengan mekanisme

yang sesuai, secara menyeluruh, jelas,

mengambil kira keperluan sekolah dan mematuhi

arahan yang berkuat kuasa.

ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN MURID

KRITERIA KRITIKAL: Disiplin murid diurus untuk pembangunan sahsiah murid.

3.3.2.1 Disiplin murid diurus secara berkesan. Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan

sekolah, menganalisis dan memanfaatkan data

disiplin serta merancang dan melaksanakan

program pendidikan disiplin dengan mekanisme

yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat

kuasa, secara jelas dan berterusan.

ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID

KRITERIA KRITIKAL: Keselamatan murid diurus untuk memastikan murid selamat dan memupuk amalan

keselamatan dalam kalangan murid.

3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan

sistematik dan terancang. dan prosedur operasi standard keselamatan,

merancang dan melaksanakan program

21

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

pencegahan dan kesedaran keselamatan dengan

mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan,

mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh

dan berterusan.

ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID

KRITERIA KRITIKAL: Kesihatan murid diurus untuk meningkatkan kualiti kesihatan dan mengamalkan

gaya hidup sihat.

3.3.4.1 Kesihatan murid diurus secara sistematik Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang

dan terancang. dan melaksanakan program pencegahan dan

kesedaran kesihatan dan mewujudkan

persekitaran yang bermaklumat dengan

mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang

berkuat kuasa, secara menyeluruh dan

berterusan.

ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID

KRITERIA KRITIKAL: Bantuan pelajaran murid diurus untuk membantu memenuhi keperluan fizikal,

mental dan emosi.

3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus secara Mengurus bantuan pelajaran dengan mengenal

sistematik. pasti murid yang layak, menyelaras proses

bantuan, merekodkan maklumat dan memantau

prestasi murid dengan mekanisme yang sesuai,

mematuhi ketetapan, mengikut keperluan murid

dan secara berterusan.

ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

KRITERIA KRITIKAL: Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan

sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental dan kerjaya murid.

3.3.6.1 Perkhidmatan bimbingan/kaunseling diurus Merancang dan melaksanakan sesi dan program

secara terancang. bimbingan/ kaunseling dengan mekanisme yang

sesuai, mengikut arahan yang berkuat kuasa,

keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

3.3.6.2 Pentaksiran psikometrik diurus secara Merancang dan melaksanakan pentaksiran,
sistematik dan terancang. menganalisis data dan maklumat serta
mengambil tindakan susulan mengikut arahan
yang berkuat kuasa, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
PERNYATAAN STANDARD:
Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang
berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid
pada tahap optimum secara berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG

KRITERIA KRITIKAL: Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan
yang rapi dalam melaksanakan Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc).

BIL STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

4.1.1 Guru merancang pelaksanaan PdPc Menyediakan RPH, menentukan kaedah
secara profesional dan sistematik. pentaksiran, menyediakan sumber pendidikan,
menetapkan bilik/ruang sebagai tempat
pembelajaran secara spesifik, mengikut
keupayaan murid, peruntukan masa dan arahan
yang berkuat kuasa.

22

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL

KRITERIA KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan

kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan.

4.2.1 Guru mengawal proses pembelajaran Mengelola isi pelajaran pelajaran dan peruntukan

secara terancang. masa serta memberi peluang kepada penyertaan

aktif murid dengan menepati objektif pelajaran,

mengikut keupayaan murid dan secara

berterusan dalam PdP.

4.2.2 Guru mengawal suasana pembelajaran Mengawasi komunikasi dan perlakuan murid,

secara profesional dan terancang menyusun atur kedudukan murid dan

mewujudkan persekitaran pembelajaran yang

menyeronokkan secara berhemah, mengikut

kesesuaian dan keperluan, secara menyeluruh

dan berterusan.

ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

KRITERIA KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai

pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran.

4.3.1 Guru membimbing murid secara Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi

profesional dan terancang. pelajaran dan kemahiran, memandu murid

membuat keputusan dan menyelesaikan masalah

serta menggunakan sumber pendidikan, dan

menggabung isi pelajaran dengan

kemahiran/mata pelajaran lain mengikut

keperluan dan keupayaan murid dengan betul,

tepat, secara berhemah dan bersungguh-

sungguh.

ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG

KRITERIA KRITIKAL: Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi murid dalam

pembelajaran.

4.4.1 Guru mendorong minda murid Merangsang murid berkomunikasi dan
melaksanakan aktiviti pembelajaran secara berkolaboratif, mengemukakan soalan yang
terancang. menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif dan
membuat keputusan atau menyelesaikan
masalah, mewujudkan peluang untuk murid
memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan
isi pelajaran serta memperoleh pengetahuan dan
kemahiran secara kendiri berdasarkan objektif
pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara
berterusan.

4.4.2 Guru mendorong emosi murid Memberi pujian, galakan, penghargaan dan
melaksanakan aktiviti pembelajaran secara keyakinan serta prihatin terhadap keperluan murid
terancang. secara berhemah, menyeluruh dan berterusan.

ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI

KRITERIA KRITIKAL: Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid.

4.5.1 Guru melaksanakan penilaian secara Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran,

sistematik dan terancang. menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan,

membuat refleksi serta menyemak hasil kerja

murid berdasarkan objektif pelajaran, mengikut

ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat

kuasa, secara menyeluruh dan berterusan .

23

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF

KRITERIA KRITIKAL: Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan

kemahiran serta mengamalkan nilai positif.

4.6.1 Murid melibatkan diri dalam proses Memberi respons, berkomunikasi dan

pembelajaran secara berkesan. melaksanakan aktiviti secara kolaboratif,

berpemikiran kritis dan kreatif, mengemukakan

soalan, menyelesaikan masalah dan mengaitkan

isi pelajaran dengan kehidupan berdasarkan

objektif pelajaran, secara aktif, yakin dan

berhemah.

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID

PERNYATAAN STANDARD:

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri

yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia,

bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK
5.1.1 Peratus Murid Mencapai Matlamat Tahunan Individu yang Ditetapkan dalam Tahun Terkini (Murid
Berkeperluan Khas)
5.1.2 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)
5.1.3 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM)
ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM
5.2.1 Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan
5.2.2 Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform
5.2.3 Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan
5.2.4 Gred Purata Sekolah Keseluruhan dalam Kokurikulum
ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
5.3.1 Purata Peratus Kehadiran Murid ke Sekolah bagi Tahun Terkini.
5.3.2 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini.
5.3.3 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun Terkini.
5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.

24

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

MATA PELAJARAN DAN PERUNTUKAN MASA PERINGKAT MENENGAH RENDAH

25

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH MENENGAH

26

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM
27

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mula memperkenalkan kemahiran berfikir kreatif
dan kritis di dalam program Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis (KBKK) pada tahun 1994. Guru
telah diperkenalkan kepada pelbagai alat berfikir. Walau bagaimanapun, dapatan kajian telah
menunjukkan bahawa guru kurang kemahiran berfikir aras tinggi dalam pengajaran dan
pembelajaran mereka. Pengajaran di dalam bilik darjah banyak berpusatkan kepada guru dan
menjurus ke arah persediaan peperiksaan.

Kesemua dapatan ini telah mendorong pihak KPM memantapkan lagi usaha ke arah
menghasilkan modal insan yang kreatif dan berinovatif. Usaha ini adalah bagi menghadapi
cabaran abad ke-21 yang memerlukan seseorang yang mampu berfikir pada aras tinggi.

Dengan itu, KPM telah bekerjasama dengan Agensi Inovasi Malaysia (di bawah Jabatan
Perdana Menteri)melaksanakan program i-THINK dengan merintis 10 buah sekolah di
Malaysia. Program ini diperluaskan kepada 1,000 buah sekolah pada tahun 2013 dan
seterusnya kesemua sekolah pada tahun 2014

OBJEKTIF

Melahirkan modal insan masa hadapan yang mempunyai pemikiran kreatif, kritis dan inovatif.

Memupuk kemahiran pemikiran aras tinggi dan mampu berdaya saing

Program i-THINK

Satu program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam
kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif. Guru dan murid akan menggunakan
alat berfikir dalam pengajaran dan pembelajaran disamping melaksanakan aktiviti kemahiran
berfikir aras tinggi. Abjad ‘i’ - bermaksud inovasi dan ‘THINK’ pula bermaksud pemikiran iaitu
pemikiran secara inovatif yang perlu ada pada semua murid. Program ini telah dilaksanakan
secara rintis di 10 buah sekolah (6 sekolah rendah, 4 sekolah menengah) berikut:
1. Sekolah Kebangsaan kia ramas Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
2. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Port Dickson, Negeri Sembilan
3. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Wen Hua, Melaka
4. Sekolah Kebangsaan Paya Pulai, Pahang
5. Sekolah Kebangsaan Tan Sri Datuk Haji Mohamed, Padawan, Kuching, Sarawak
6. Sekolah Kebangsaan Pusat Bukit Besar, Terengganu
7. Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Marudu, Marudu, Sabah
8. Sekolah Menengah Kebangsaan Convent (M), Muar, Johor
9. Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Hussein Onn, Pulau Pinang
10. Sekolah Menengah Kebangsaan Gaal, Pasir Puteh, Kelantan

28

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Pelaksanaan program i-THINK di sekolah rintis telah dilaksanakan selama 6 bulan iaitu pada
bulan Januari hingga bulan Jun 2012. Kajian rintis telah dilaksanakan pada bulan Julai hingga
September 2012 oleh pihak Universiti Putra Malaysia selain daripada pemantauan yang telah
dilaksanakan oleh Jawatankuasa Program i-THINK KPM bersama Jabatan Pelajaran Negeri
(JPN).

PEMBUDAYAAN PROGRAM i-THINK DALAM KALANGAN
PENTADBIR, GURU DAN MURID DI SEKOLAH

Peranan Pentadbir
Dalam membudayakan program i-THINK di sekolah, pihak pentadbir harus mengambil kira
perkara berikut:
1. Pengurusan pentadbiran sekolah
2. Perancangan dan pelaksanaan program
3. Kursus berterusan
4. Kolaborasi dan rangkaian jaringan
5. Pemantauan dan Penilaian berterusan
6. Hasil yang diharapkan
7. Promosi

Pengurusan Pentadbiran Sekolah
Peranan pentadbir adalah sangat signifikan dalam menyokong sepenuhnya program i-THINK di
sekolah. Oleh itu pentadbir perlu memahami konsep program i-THINK.
a. Mentransformasikan pendidikan
b. Membentuk kepakaran
c. Menggunakan alat berfikir
d. Memperkasakan organisasi pembelajaran
e. Menjana pemikiran
f. Pembangunan kolaboratif

29

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Perancangan Dan Pelaksanaan Program
Cadangan perancangan dan pelaksanaan program i-THINK di sekolah adalahseperti di bawah.
Walau bagaimanapun, pihak pentadbir boleh membuat penyesuaianmengikut keadaan sekolah.

Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pentadbir perlu memastikan:
 Guru menerapkan proses kemahiran berfikir kepada murid melalui Peta Pemikiran.
 Guru memeriksa dan menilai setiap hasil kerja murid
 Hasil kerja murid dipamerkan di sudut i-THINK dalam kelas dan di sekeliling kawasan

sekolah
 Murid menggunakan Peta Pemikiran dalam pembelajaran mereka.
 Rakan pembimbing dibentuk dalam kalangan murid
 Guru menggunakan Peta Pemikiran atau alat berfikir yang sesuai semasa pengajaran dan

pembelajaran.
 Pemantauan dan Penilaian Berterusan
Dalam pelaksanaan penilaian berterusan di sekolah, pentadbir juga perlu:
 Membuat pemerhatian dan pemantauan terhadap penggunaan Peta Pemikiran dalam
pengajaran dan pembelajaran guru berpandukan Instrumen SKPM 2010.
 Menggalakkanguru dan murid mengamalkan penilaian terarah kendiri melalui instrumen
maklum balas.
 Memastikan guru memeriksa dan memberi komen terhadap hasil kerja murid serta
menyimpan hasil kerja mereka secara sistematik mengikut mata pelajaran untuk rujukan.
 Mengadakan pertemuan guru dengan pasukan pemandu sekolah untuk membincangkan
kelancaran program i-THINK di sekolah serta memberi sokongan moral, kewangan dan
galakan kepada guru.

30

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Promosi, Kolaborasi, Rangkaian Jaringan dan Jalinan
Untuk melestarikan program i-THINK di sekolah, pentadbir perlu mewujudkan kerjasama
dengan pelbagai pihak (dalam dan luar sekolah) di samping mempromosikan program ini.

 Berkongsi idea dengan sekolah yang melaksanakan i-THINK, sekolah yang
memerlukan bantuan dan khidmat nasihat serta mengadakan kunjung bantu.

 Mengadakan perbincangan berkala bersama ibu bapa tentang pelaksanaan program
i-THINK.

 Menjalin hubungan dengan agensi luar bagi memperoleh sumbangan dana dan
idea.

 Berkolaborasi dengan rakan Thinking Schools di luar negara.
 Mengadakan promosi melalui mewujudkan blog sekolah, meletakkan bunting, kain

rentang dan brosur di premis sekolah, Hari Terbuka i-THINK, juga membentangkan
perkembangan dan pencapaian program ini dalam konvensyen dan seminar
pendidikan.

31

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

MATLAMAT

Matlamat Dasar MBMMBI adalah untuk mewujudkan masyarakat yang menguasai BM dan BI
dalam sistem pendidikan negara. Fokus kepada BM dan BI bertujuan melahirkan masyarakat
yang bersatu-padu dan mewujudkan bangsa Malaysia yang berdaya saing di peringkat dunia.
Matlamat ini selaras dengan pelaksanaan Dasar MBMMBI untuk melahirkan murid yang fasih
dan yakin menggunakan BM dan BI.

OBJEKTIF

Objektif Dasar MBMMBI adalah untuk:

 meningkatkan penguasaan murid dalam BM dan BI;
 menyediakan guru BM dan BI mengikut opsyen yang mencukupi dan
 meningkatkan kompetensi guru BM dan BI;
 meningkatkan infrastruktur dan bahan sokongan dalam PdP BM dan
 BI; dan meningkatkan penggunaan BM dan BI dalam aktiviti luar bilik darjah.

Strategi 1 STRATEGI
Strategi 2
Strategi 3 Mentransformasikan Kurikulum Bahasa Malaysia
Strategi 4 dan Bahasa Inggeris
Strategi 5
Strategi 6 Memantapkan Kompetensi Guru Bahasa
Strategi 7 Malaysia dan Bahasa Inggeris
Strategi 8
Menempatkan Guru Bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris Mengikut Opsyen

Menggunakan Khidmat Pakar, Perunding dan
Pembantu Guru

Memperluas Penggunaan Bahan dan TMK dalam
PdP Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris

Memperluas Publisiti dan Kempen Pengukuhan
Bahasa

Meningkatkan Penyertaan Murid dalam Aktiviti
Bahasa di Luar Bilik Darjah

Melaksanakan Pentaksiran dan Pelaporan
Keperihalan Pencapaian Murid

32

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

33

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

34

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

35

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

DASHBOARD SEKOLAH DAN KPI SEKOLAH

a) KEBERHASILAN

KOMPO ITEM KPI/ KOMPO ITEM KPI/
NEN SASARAN NEN SASARAN
Kedatangan Murid Penggunaan VLE 2019
AKSES Keciciran 2019 SISTEM Penggunaan
KUALITI SAPS 100%
95% PBD 100%
EKUITI 0%
100%
GPS Peperiksaan Awam
GPS SPM 4.85  e-operasi 100%
 e-Pangkat 100%
SKPMg2 (30%) 92.0% 100%
SKOR KOMPOSIT ≥ 65.00%  e-G 100%
Tukar 100%
Band Sekolah 4 100%
 PBPPP 100%
Murid gagal dalam satu 0% 100%
atau lebih matapelajaran 0%  APDM
kritikal. ≤ 10 %  SSDMV2 100%
≤ 10 %  SKPMg2 100%
 BM ≤0%
 My
 Sejarah ≤ 10 % SPATA
 MP Teras lain
 Elektif STEM  SPLG

 Elektif TVET
 Elektif

Kemanusiaan

36

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

37

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL GELARAN NAMA GURU GRED JAWATAN OPSYEN
PPP DG52
1. Pn. Hjh Rubaiya binti Abu Nawas BCM memangku DG54 PENGETUA
2. Pn. Soyah Bt Hj Sanusi PPP DG52 GPK PENTADBIRAN
3. Tn. Hj. Khiruddin bin Abdullah GPK HAL EHWAL MURID
4. Pn. Ranimah binti Yahya PPP DG52 GPK KOKURIKULUM
5. Pn. Latifah binti Hassan GKMP Bahasa
6. Pn. Azizah binti Ahmad PPP DG48
7. Pn. Hadizatulkamar binti Abdul Hadi
8. En. Halipah bin Ahmad PPP DG52
9. Pn. Lailawati binti Mohd Salleh
10. Pn. Sarinah binti Anwar PPP DG44 GKMP Sains & Matematik
PPP DG52
11. Pn. Yanti Hartiny binti Hamidon PPP DG48 GKMP Kemanusiaan
PPP DG44
12. Pn. Fatimah binti Mohamad PPP DG44 GKMP Teknik & Vokasional
13. Pn. Dari'ah binti Sulaiman
14. Pn. Roaimah binti Basri PPP DG48 / Guru Guru B&K
15. Pn. Haniza binti Mohd Hamzah Cemerlang
Guru B&K
16. En. Mohd Sukri bin Shariff PPP DG52 Guru Data / Kemahiran Hidup
17. Pn. Fauziah binti Eusoff (Perdagangan &
18. Pn. Kamisah binti Ali Keusahawanan)
19. Pn. Koh Tuan Tuan Pendidikan Islam
20. Pn. Yuslinda binti Md Shah
21. Pn. Aidawati binti Abd Rahman PPP DG48 Bahasa Melayu
22. En. Awang Jantan bin Wok
23. En. Daniel Rajapandian Jackson a/l PPP DG48 Matematik
Danaraj Prinsip Akaun
24. Pn. Hadzillah binti Hashim PPP DG48 / Guru ICT, Sejarah
25. En. Hasiran bin Lemat Cemerlang Guru MPV-ICT
26. Pn. Liew Jia Huoy PPP DG44 / Guru
27. Pn. Mariaselvi a/p Saverimuthu Cemerlang
28. En. Mazran bin Mohamed
PPP DG48

PPP DG48 Bahasa Melayu
PPP DG48
PPP DG48 Bahasa Cina
PPP DG44
PPP DG44 Matematik
MPV - Ekonomi Rumah
Tangga
Pendidikan Islam

PPP DG44 Muzik
Guru Penyelaras Media / B.
PPP DG44 Melayu
PPP DG44 Sains Sukan
PPP DG44
PPP DG44 Matematik
PPP DG44
Bahasa Inggeris

Sains Sukan

38

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL GELARAN NAMA GURU GRED JAWATAN OPSYEN
29. En.
30. Pn. Mohd Azif bin Shukor PPP DG44 Fizik
31. Pn. PPP DG44
32. Pn. Narashatul Shima binti Abdul PPP DG44 Bahasa Inggeris
33. Pn. Rashid
34. Pn. Biologi
35. Pn. Nazriyah binti Shafii Pendidikan Islam
36. Pn. Matematik
37. Pn. Noor Laila binti Mohamad PPP DG44 Biologi
38. Cik Kemahiran Hidup ( Teknikal )
39. Pn. Nor Afiza binti Ismail PPP DG44 Sivik dan Kewarganegaraan
40. Pn. Fizik
41. Pn. Norazlin binti Mohd Ardani PPP DG44 Matematik
42. Pn. Matematik
43. Pn. Norhanis binti Jamaludin PPP DG44 Kimia
44. Pn. Kemahiran Hidup
45. Pn. Norhaslina binti Hassan PPP DG44 Bahasa Melayu
46. Pn. Biologi
47. Pn. Norliana binti Hashim PPP DG44 Bahasa Inggeris
48. En. Bahasa Inggeris
49. En. Norzaimah binti Ahmad PPP DG44 Bahasa Inggeris
50. En. Kemahiran Hidup ( Teknikal )
51. Pn. Nurhidayah binti Harun PPP DG44
52. Pn. Nurwardah Nadrah binti Ma’min PPP DG44 Geografi
53. Pn.
54. Pn. Sarina binti Othman PPP DG44 Pendidikan Islam
55. Pn. Pendidikan Jasmani dan
56. Pn. Siti Azrinah binti Kaserun PPP DG44 Kesihatan
57. Pn. Matematik
58. Pn. Siti Noor Hamidah binti Azihi PPP DG44 Pendidikan Seni Visual
59. Pn. Kimia dan Matematik
60. Pn. Siti Nor Rasyida Bt Jani PPP DG44 Bahasa Melayu
61. Pn. Matematik
Siti Nurulqalbi binti Abdul Rashid PPP DG44 Kemahiran Hidup (Ekonomi
Rumah Tangga)
Suhaila Bt Kamidi PPP DG44 Guru MPT - Perdagangan
Ekonomi Asas/Perdagangan
Suria binti Talib PPP DG44 Kejuteraan Elektrik
PPP DG41 Geografi
Mohammad Azrin bin PPP DG41
Mohammad Daud PPP DG41 Pendidikan Islam
PPP DG41
Muhammad Muhsin Bin Hamdan

Muhammada Naqiuddin Bin
Arifin

Nadia Adlina binti Abdullah

Noor Aida binti Radzuan PPP DG41

Nur Asyikin binti Ramlan PPP DG41

Nur'Afifah Mardhiah binti Bakri PPP DG41

Nurdia binti Othman PPP DG41

Nurul Syafawati binti Sauli PPP DG41

Siti Rosmira binti Razali PPP DG41
PPP DG41
Tavamalar a/p Sivenathan PPP DG41
PPP DG41
Tay Geok Lui PPPLD DGA32

Zuraidah Bt Shari
Siti Khadeejah Basharah Binti
Mohd Roslan

39

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL GELARAN NAMA GURU GRED JAWATAN OPSYEN

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

BIL GELARAN NAMA JAWATAN
Ketua Pembantu Tadbir (N22)
1 Pn Rohayati Bt Rambeli Pembantu Tadbir (N19)
Pembantu Makmal (C22)
2 Pn Fairus Bte Zainal Pembantu Makmal (C19)
Pembantu Makmal (C19)
3 Pn Halizah binti Bidin Pembantu Makmal (C19)
Pembantu Operasi (N11)
4 En Muhamad Marhalim bin Manap

5 Pn Norsyahidah binti Samsuri

6 En. Mohd Shafrin bin Sharudin

7 En Mohd Suhaimi bin Mohamad

8

9

40

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

TARIKH GURU BERTUGAS

MINGGU TUGAS Tapak Perhimpunan / Blok Pintu Utama /Pagar / Kantin / Blok
Blok
1 02/01/2019
2 HINGGA PN. DARIÁH BT PN. SUHAILA BT KAMIDI PN. ZURAIDA BT
3 SULAIMAN (K) SHARI
4 04/01/2019
5 EN. MUHD SUKRI B. PN. FAUZIAH BT PN. LIEW JIA HOUY
6 07/01/2019 MOHD SHARIFF (K) EUSOFF
7 HINGGA
8 USTAZ AWANG JANTAN PN. SARINAH BT ANWAR PN. SITI ROSMIRA BT
9 11/01/2019 BIN WOK (K) RAZALI
10
11 14/01/2019 PN. NOOR AIDA BT PN HASLINA BT HASSAN PN SARINA BT
12 HINGGA RADZUAN (K) OTHMAN
13
14 18/01/2019 PN ROIAMAH BT BASRI PN. AFIZA BT ISMAIL PN. SURIA BT TALIB
15 (K)
21/01/2019 PN. SITI KHADEEJAH PN. AIDAWATI BT
HINGGA PN. TAVAMALAR A/P BASHARAH BT MOHD ABD. RAHMAN (K)
SILVENATHAN (K) ROSLAN
25/01/2019 PN. NADIA ADLINA BT
PN. NUR’AFIFAH PN. MARIASELVI A/P ABDULLAH
28/01/2019 MARDHIAH BINTI BAKRI SAVERIMUTHU
HINGGA (K) PN. NAZRIYAH BT
SHAFII
01/02/2019 PN. SITI NOR RASYIDA BT PN. FATIMAH BT
PN. SITI NURULQALBI
04/02/2019 JANI (K) MOHAMAD BT ABDUL RASHID (K)
HINGGA
PN. YUSLINDA BT MD. PN TAY GEOK LAI
08/02/2019 SHAH (K)

11/02/2019 PN. YANTI HARTINY BT EN. MOHD AZRIN B. PN. SITI AZRINAH BT
HINGGA HAMIDON (K) MOHD DAUD KASERUN

15/02/2019 PN. NURDIA BT OSMAN PN. NUR HIDAYAH BT PN. KAMISAH BT ALI
(K) HARUN
18/02/2019
HINGGA PN. SYAFAWATI BT SAULI EN. DANIEL PN. NORHANIS BT
(K) RAJAPANDIAN JACKSON JAMALUDDIN (K)
22/02/2019 A/L DANARAJ (K
PN. NUR ASYIKIN BT EN. MUHAMMAD
25/02/2019 RAMLAN (K) PN. NOOR AIDA BT NAQIUDDIN BIN
HINGGA RADZUAN ARIFIN (K)

01/03/2019 EN. MAZRAN B. PN. SUHAILA BT KAMIDI PN. NOOR LAILA BT
MOHAMED (K) MOHAMAD
04/03/2019
HINGGA PN NURWARDAH PN. SITI KHADEEJAH PN. ZURAIDA BT
NADRAH BT MA'MIN (K) BASHARAH BT MOHD SAHRI
08/03/2019 ROSLAN

11/03/2019
HINGGA

15/03/2019

18/03/2019
HINGGA

22/03/2019

01/04/2019
HINGGA

05/04/2019

08/04/2019
HINGGA

12/04/2019

16/04/2019
HINGGA

19/04/2019

41

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

TARIKH GURU BERTUGAS

MINGGU TUGAS Tapak Perhimpunan / Blok Pintu Utama /Pagar / Kantin / Blok
Blok
16 22/04/2019 PN. TAVAMALAR A/P
17 HINGGA PN NORLIANA BT HASHIM PN. SITI AZRINAH BT SILVENATHAN
18 (K) KASERUN
19 26/04/2019
20 PN. NORZAIMAH BINTI PN. SITI NOOR HAMIDAH PN. HANIZA BT
21 29/04/2019 AHMAD (K)
22 HINGGA BT AZIHI HAMZAH
23 PN. KOH TUAN TUAN (K)
24 03/05/2019 PN. SITI NURULQALBI BT USTAZ AWANG
25
26 07/05/2019 ABDUL RASHID JANTAN BIN WOK
27 HINGGA
28 EN HASIRAN B LEMAT PN. SURIA BT TALIB PN. NUR’ AFIFAH
29 10/05/2019 MARDHIAH BINTI
30 USTAZ MUHAMMAD PN. AFIZA BT ISMAIL BAKRI
31 13/05/2019 MUHSIN B. HAMDAN (K)
HINGGA PN . AIDAWATI BT
EN. MUHAMAD NAQIUDIN PN. NURDIA BT OSMAN ABD. RAHMAN
17/05/2019 BIN ARIFIN (K)
PN. MARIASELVI A/P
20/05/2019 SAVERIMUTHU
HINGGA
PN. LAILAWATI BT MOHD PN YANTI HARTINY BT PN. YUSLINDA BT MD
24/05/2019 SHAH
SALLEH (K) HAMIDON
10/06/2019
HINGGA PN. NAZRIYAH BT SHAFII PN HANIZA BT HAMZAH PN. NORAZLIN BT
(K) PN. KAMISAH BT ALI MOHD ARDANI
14/06/2019 EN HASIRAN BIN LEMAT
PN. SITI NOOR HAMIDAH EN. DANIEL
17/06/2019 BT AZIHI (K) RAJAPANDIAN
HINGGA JACKSON A/L
PN. NOOR LAILA BT DANARAJ
21/06/2019 MOHAMAD (K)
PN. ROIMAH BINTI
24/06/2019 BASRI
HINGGA
PN NUR HIDAYAH BT PN. SITI NURULQALBI BT PN. NADIA ADLINA BT
28/06/2019 HARUN (K) ABDUL RASHID ABDULLAH
PN . NORHANIS BT
01/07/2019 JAMALUDDIN (K) EN. MOHD AZRIN B. PN. NUR’AFIFAH
HINGGA MOHD DAUD MARDHIAH BINTI
PN LIEW JIA HOUY (K) BAKRI
05/07/2019 PN. SITI NOR RASYIDA
BT JANI PN. NARASHATUL
08/07/2019 SHIMA BT ABDUL
HINGGA RASHID

12/07/2019 PN. SURIA BT TALIB (K) PN. NORLIANA BINTI EN. MAZRAN B.
HASHIM MOHAMAD
15/07/2019
HINGGA EN. DANIEL PN. KOH TUAN TUAN PN. NAZRIYAH BT
RAJAPANDIAN JACKSON SHAFII
19/07/2019 A/L DANARAJ (K) PN. DARIÁH BT
SULAIMAN PN. NOOR AIDA BT
22/07/2019 PN. SITI KHADEEJAH RADZUAN
HINGGA BASHARAH BT MOHD
ROSLAN (K)
26/07/2019

29/07/2019
HINGGA

02/08/2019

05/08/2019
HINGGA

09/08/2019

19/08/2019
HINGGA

23/08/2019

26/08/2019
HINGGA

30/08/2019

42

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

TARIKH GURU BERTUGAS

MINGGU TUGAS Tapak Perhimpunan / Blok Pintu Utama /Pagar / Kantin / Blok
Blok
32 02/09/2019 EN. MOH SUKRI B.
33 HINGGA PN. NORHASLINA BT PN NURWARDAH MOHD SHARIFF
34 HASSAN (K) NADRAH BT MA'MIN
35 06/09/2019
36 EN. MOHD AZRIN B. PN. NUR ASYIKIN BT PN. SYAFAWATI BT
37 10/09/2019 MOHD DAUD (K) RAMLAN SAULI
38 HINGGA
39 PN. SITI AZRINAH BT PN. MARIASELVI A/P PN. YUSLINDA BT MD
40 13/09/2019 KASERUN (K) SAVERIMUTHU SHAH
41
42 17/09/2019 PN. ZURAIDA BT SAHRI PN. HANIZA BT HAMZAH PN. KAMISAH BT ALI
43 HINGGA (K)

20/09/2019 PN. HADZILAH BT HASHIM EN. DANIEL PN NURDIA BT
(K) RAJAPANDIAN JACKSON OSMAN
23/09/2019 A/L DANARAJ
HINGGA
PN. FATIMAH BT PN. AIDAWATI BT ABD. USTAZ MUHAMMAD
27/09/2019 MOHAMAD (K) RAHMAN MUHSIN B. HAMDAN

30/09/2019 PN. NADIA ADLINA BT PN. NUR HIDAYAH BT PN. SARINA BINTI
HINGGA ABDULLAH (K) HARUN OTHMAN

04/10/2019 PN. TAY GEOK LAI (K) USTAZ AWANG JANTAN EN. MAZRAN B.

07/10/2019 B. WOK MOHAMAD
HINGGA
PN. SITI ROSMIRA BT EN. MUHAMAD PN. NOOR LAILA BT
10/10/2019 RAZALI (K) NAQIUDIN BIN ARIFIN MOHAMAD

14/10/2019 PN. NORAZLIN BT MOHD PN. KOH TUAN TUAN PN. NARASHATUL
HINGGA ARDANI (K) SHIMA BT ABDUL
RASHID
18/10/2019 PN. SUHAILA BT KAMIDI
(K) PN. AFIZA BT ISMAIL EN. PN. NORHANIS BT
21/10/2019 JAMALUDDIN
HINGGA
PN. SYAFAWATI BT SAULI EN HASIRAN BIN LEMAT PN. NORZAIMAH BT
25/10/2019 (K) AHMAD

29/10/2019
HINGGA

01/11/2018

04/11/2019
HINGGA

08/11/2019

11/11/2019
HINGGA

15/11/2019

18/11/2019
HINGGA

22/11/2019

43

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

44

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

Jadual Penghantaran Buku Latihan dan Nota Tahun 2019

Makluman kepada semua guru:

1. Semua buku nota dan buku latihan hendaklah dilengkapkan dengan perkara-perkara
berikut:

1.1 Indeks di bahagian hadapan
1.2 Tarikh nota dan latihan diberi
1.3 Tarikh nota dan latihan disemak
1.4 Tandatangan guru

2. Nota dan latihan yang diberi hendaklah mencakup Sukatan Pelajaran mengikut
tingkatan murid. Nota dan latihan juga haruslah menguji kefahaman murid tentang ilmu
yang dipelajari.

3. Semua buku nota dan latihan hendaklah disemak dengan teliti oleh guru. Perlu ada
pembetulan bagi latihan yang salah untuk memastiak murid memahami pelajaran yang
diterima.

4. Jumlah dan kepelbagaian latihan haruslah mencukupi.
5. Jadual penghantaran buku latihan kepada setiap pentadbir harus dipatuhi.
6. Guru hendaklah mengisi dua salinan borang penghantaran buku yang disediakan di

pejabat. Semua buku nota dan buku latihan hendaklah dihantar untuk semakan.
7. Berikut jadual penghantaran buku:

TARIKH SERAHAN TINGKATAN

21/1/2019 1

28/2/2019 2

22/3/2019 3

30/4/2019 4

23/5/2019 5

45

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

46

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

BIL HARI KELEPASAN AM HARI TARIKH
1. *Tahun Baru 2019 Selasa 1 Januari 2019
5 Februari – 6 Februari 2019
2. **Tahun Baru Cina Selasa & Rabu
15 April 2019
3. *Hari Pengisytiharan Melaka Sebagai Isnin 1 Mei 2019
Bandaraya Bersejarah Rabu 6 Mei 2019
Isnin 19 Mei 2019
4. **Hari Pekerja Isnin 5 Jun - 6 Jun 2019
Rabu - Khamis 11 Ogos 2019
5. *@Awal Ramadan (1 Ramadan 1439) Ahad 31 Ogos 2019
Sabtu 1 September 2019
6. **Hari Wesak Ahad 9 September 2019
Isnin 16 September 2019
7. **@Hari Raya Puasa (1 Syawal 1438) Isnin 11 Oktober 2019
Jumaat 28 Oktober 2019
8. **@Hari Raya Haji / Qurban Isnin 9 November 2019
Sabtu 25 Disember 2019
9. **Hari Kebangsaan Rabu

10. **Awal Muharam (Maal Hijrah 1439)

11. **Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong

12. **Hari Malaysia

13. **Hari Jadi TYT Yang Di-Pertua Negeri
Melaka

14. **@Hari Deepavali

15. **Hari Keputeraan Nabi Muhammad
S.A.W (Maulidur Rasul)

16. **Hari Krismas

CATATAN
* Hari Kelepasan Am Negeri
** Hari Kelepasan Am Persekutuan
@ Tertakluk Kepada Perubahan

PERINGATAN
1. Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan mingguan (Ahad), maka hari itu digantikan
dengan esoknya dan jika hari kemudiannya sedia menjadi hari kelepasan maka hari yang
berikutnya dijadikan hari kelepasan am.
2. Jika hari kelepasan am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan hari
kelepasan am dan tidak diganti pada hari-hari yang lain.

47

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

SMK PAYA RUMPUT,
KM 12.8 PAYA RUMPUT,

76450 MELAKA.

48

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

49

SMK PAYA RUMPUT, MELAKA

UNIT PENTADBIRAN

UP1

JAWATANKUASA

PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya bt Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK Pentadbiran
Setiausaha - Tn. Hj. Khirrudin bin Abdullah - GPK HEM
Ahli - Pn Ranimah binti Yahya - GPK Koku & Sukan
Jawatankuasa - Pn. Latifah bt Hassan
- GKMP Bahasa
- Pn. Hadizatulkamar bt Abdul Hadi
- Pn. Azizah bt Ahmad - GKMP Kemanusiaan
- GKMP Sains dan
- En. Halipah bt Ahmad
Matematik
- Pn. Rohayati bt Rambeli - GKMP Teknik &

Vokasional
- Ketua Pembantu Tadbir

JAWATANKUASA

UP2

PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN SEKOLAH

Pengerusi - Pn. Hjh. Rubaiya bt Abu Nawas - Pengetua
Naib Pengerusi
- Pn. Soyah Bt Sanusi - GPK Pentadbiran
Setiausaha - Tn. Hj. Khirrudin bin Abdullah - GPK HEM
Ahli - Pn. Rohayati bt Kamarudin - GPK Koku & Sukan
Jawatankuasa
- Pn. Fairus bt Zainal - Pembantu Tadbir
Juruaudit
Dalaman - Pn. Latifah bt Hassan - GKMP Bahasa

- Pn. Azizah bt Ahmad - GKMP Sains & Matematik

- Pn. Hadizatulkamar bt Abdul Hadi - GKMP Kemanusiaan

- En. Halipah bin Ahmad - GKMP Teknik &

Vokasional

Pn Rohayati bt Rambeli - Ketua Pembantu Tadbir

- Semua Ketua Panitia dan Ketua Mata Pelajaran

- Pn. Haniza binti Mohd Hamzah - Wang Kerajaan
- Pn. Tavamalar A/P Silvenathan - SUWA

50


Click to View FlipBook Version