The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นวัตกรรมดนตรี เอกสารประกอบการเรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chatchawan19apr, 2022-07-03 09:04:47

เล่นโน้ตได้ อ่านโน้ตคล่อง

นวัตกรรมดนตรี เอกสารประกอบการเรียน

Keywords: ดนตรี,นวัตกรรม,การศุึกษา,เอกสารประกอบการเรียน,โน้ตสากล

เลม่ ท่ี 6

จดั ทำโดย

ตำแหน่งครู วิทยฐำนะครชู ำนำญกำรพิเศษ
โรงเรยี นเทศบำลวัดสระทอง

สำนกั กำรศกึ ษำ เทศบำลเมืองรอ้ ยเอ็ด
กรมส่งเสรมิ กำรปกครองท้องถนิ่
กระทรวงมหำดไทยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปฏิบัติการอ่านโน้ตสากลโดยใช้เกม
การละเลน่ กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ(ดนตรี)สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่6เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นาเกมการละเล่นของไทยมา
ดัดแปลงและคิดค้นการละเล่นใหม่ๆขึ้นมาเป็นสื่อการเรียนการสอน (Games-
based Learning) ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงสาหรับการเรียน
วิชาดนตรี ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อสรรสร้างส่ือการสอน และ
เสริมสร้างทักษะทางดนตรีสากล การฟัง การบรรเลง การอ่านโน้ตดนตรี
เทคนคิ วิธีการบรรเลงตา่ งๆท่อี านวยความสะดวกให้แกค่ รูผู้สอนและนักเรียนให้
เกิดทักษะทางด้านดนตรีสากลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนได้รักและ
ชื่นชมผลงานทางดนตรี ผู้จัดทาจึงได้ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเอกสารต่าง ๆ
และสอบถามผู้เชี่ยวชาญในเรื่องทฤษฎีโน้ตสากลเพ่ือที่จะให้ผู้เรียนซึ่งอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาเข้าใจได้ง่ายท่ีสุด หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารประกอบการ
เรียน เร่ืองการปฏิบัติการอ่านโน้ตสากลโดยใช้เกมการละเล่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี6เล่มท่ี 6 เล่นโน้ตได้
อ่านโตคล่อง ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับวิธีการ หลักการ เทคนิคต่างๆในการอ่าน
และเขียนโนต้ สากลให้เกดิ ความคลอ่ งตวั เปน็ บทสรุปในการบันทึกและอ่านโน้ต
สากล อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และตรงตามมาตรฐานการเรียนที่กาหนดและปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันได้จริง ๆ ซ่ึงนักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองได้เป็นอยา่ งดี

ชชั วาฬ เถาน้อย

เรอื่ ง ข

คานา หนา้
สารบญั
ผังมโนทัศน์ ก
มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชี้วัด/สาระการเรยี นรู้ ข
สาระสาคัญ/จดุ ประสงค์ 1
คาช้ีแจง 2
ข้นั ตอนการศกึ ษาเอกสารประกอบการเรยี น 3
หนว่ ยที่ 9 เทคนคิ การอ่านและเขยี นโน้ตสากล 4
แบบทดสอบกอ่ นเรียนรูห้ นว่ ยที่ 9 5
เนอ้ื หาการเรียนรู้ 6
เกมการละเลน่ ท่ี 12 6
แบบประมวลผลสรุปความรู้ – ทักษะ 9
เกมการละเล่นท่ี 13 21
แบบประมวลผลสรุปความรู้ - ทกั ษะ 26
แบบทดสอบหลงั เรยี นรู้หนว่ ยท่ี 9 29
ภาคผนวก 35
37
40

1

เทคนิคการ การบันทกึ บรรทัด5เสน้
อ่านและเขยี น โน้ต และเสน้
กั้นหอ้ ง
โน้ตสากล

เครื่องหมายและ การอ่าน ลกั ษณะของ
สัญลกั ษณพ์ ิเศษ โน้ตสากล ตัวโน้ตและตวั

ตา่ งๆ หยดุ

บันไดเสียง กญุ แจประจำ
หลกั และ
เคร่อื งหมาย ระดบั เสยี ง
แปลงเสียง
เครอ่ื งหมาย
กาหนด
จังหวะ

2

มาตรฐานการเรียนรู้
ตวั ช้ีวดั /สาระการเรยี นรู้

สาระที่ ๒ ดนตรี เข้าใจและแสดงออกทางดนตรอี ยา่ งสรา้ งสรรค์ วเิ คราะห์
มาตรฐาน ศ ๒.๑ วิพากษว์ จิ ารณค์ ณุ คา่ ดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก
ความคดิ ต่อดนตรีอยา่ งอสิ ระ ช่นื ชมและประยุกตใ์ ชใ้ น
มาตรฐาน ศ ๒.๒
ชวี ติ ประจาวนั
เข้าใจความสัมพนั ธ์ระหว่างดนตรี ประวัตศิ าสตร์
และวฒั นธรรมเหน็ คณุ ค่าของดนตรี ที่เป็นมรดกทาง

วฒั นธรรม ภูมปิ ัญญาท้องถ่ิน

ตวั ช้วี ดั อ่าน เขยี นโน้ตดนตรสี ากลในอัตราจงั หวะต่างๆ
ศ 2.1 ม.4-6/4

สาระการเรยี นรู้แกนกลาง
เครอ่ื งหมายและสัญลักษณท์ างดนตรี
- เครอื่ งหมายกาหนดอตั ราจงั หวะ
- เครือ่ งหมายกาหนดบันไดเสียง
โนต้ บทเพลงไทยอัตราจงั หวะ ๒ ชัน้ และ ๓ ช้ัน

3

สาระสาคัญ
จุดประสงค์การเรยี นรู้

สาระสาคัญ
โนต้ ดนตรเี ปน็ สญั ลักษณ์ทใี่ ช้จดบันทึกเสยี งดนตรอี อกมาในรูปแบบ

ของภาษาเขยี นเพอ่ื ประโยชน์ในการบรรเลงดนตรี โนต้ สากลเป็นระบบการ
บันทกึ ทีเ่ ปน็ มาตรฐานและแพรห่ ลายไปทว่ั โลก มีแบบแผนและทฤษฎีที่
แน่นอน การเรียนโน้ตสากลจึงเป็นส่ิงที่นักดนตรที ั่วไปควรศกึ ษาและปฏิบตั ิ
ทกั ษะการอา่ นและเขียนโนต้ ดนตรีสากลใหม้ คี วามคล่องแคล่ว

จุดประสงคก์ ารเรียนรู้
1. นกั เรยี นสามารถบอกและอธิบายถงึ ทฤษฎีการบนั ทกึ โน้ตสากลได้
2. นักเรยี นสามารถปฏิบัติการอา่ น เขียนสญั ลักษณ์ต่างๆ ของการ

บนั ทกึ โนต้ สากลได้
3. นักเรียนสามารถบรู ณาการดนตรเี พอ่ื ใชใ้ นชีวติ ประจาวนั ได้
4. นกั เรียนมคี วามสนุกสนานและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์

4

เอกสารประกอบการเรียน เร่อื ง การปฏิบัติการอา่ นโน้ตสากลโดยใชเ้ กม
การละเลน่ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ศลิ ปะ(ดนตร)ี สาหรับนักเรยี นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6 จัดทา
ขนึ้ เพ่อื ประกอบการจัดกิจกรรมเรยี นรวู้ ิชาดนตรีในระดับชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท6ี่ ซ่งึ ประกอบ
ไปดว้ ยเอกสารประกอบการเรียน จานวน 6 เล่ม ดังตอ่ ไปน้ี

เลม่ ที่ 1 เรื่อง เรยี นดนตรโี ดยเกมการละเล่น
เลม่ ที่ 2 เรือ่ ง เกมการละเล่นเปน็ ตัวโน้ตสากล
เล่มที่ 3 เร่ือง หรรษากับการเลน่ สญั ลักษณโ์ น้ตสากล
เล่มที่ 4 เรอ่ื ง ลลี าละเล่นเป็นบันไดเสยี งดนตรี
เลม่ ที่ 5 เรอ่ื ง เกมการละเลน่ สญั ลักษณ์โน้ตหรรษา
เล่มที่ 6 เรื่อง เลน่ โน้ตได้อ่านโน้ตคลอ่ ง
เอกสารประกอบการเรยี น เร่อื ง การปฏิบตั กิ ารอา่ นโน้ตสากลโดยใช้เกมการละเล่น กล่มุ
สาระการเรียนร้ศู ลิ ปะ(ดนตร)ี สาหรบั นกั เรียนชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่6 แตล่ ะเล่มประกอบไป
ดว้ ย แบบทดสอบกอ่ นเรียน แต่ละหนว่ ยการเรยี นรู้ เนื้อหาความรแู้ ต่ละหนว่ ยการเรยี นรู้
รูปแบบเกมการละเล่นเพ่อื ฝกึ พฒั นาทกั ษะการอ่านโน้ตสากลตา่ งๆ แบบฝึกพฒั นาทกั ษะ
การเรียนรทู้ ีไ่ ดจ้ ากเกมการละเล่น และแบบทดสอบหลงั เรียน ผูเ้ รียนสามารถใชเ้ อกสาร
ประกอบการเรียนชดุ นฝี้ ึกฝนทกั ษะการปฏิบตั ติ ามเนอ้ื หาการสอนของครผู ้สู อน
หวงั เป็นอยา่ งย่ิงว่าเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการปฏบิ ัติการอา่ นโนต้ สากล
โดยใช้เกมการละเล่น กลุม่ สาระการเรียนรศู้ ลิ ปะ(ดนตร)ี สาหรบั นกั เรยี นชน้ั มัธยมศกึ ษา
ปที 6่ี นจี้ ะเกดิ ประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ คว้าของทั้งนักเรยี นและผู้สอนและเปน็ ส่วนหนง่ึ ใน
การพัฒนาสอ่ื และนวตั กรรมในรูปแบบทหี่ ลากหลายตอ่ ไป

5

ขน้ั ตอนการศกึ ษาเอกสารประกอบการเรยี น

เอกสารประกอบการเรยี น เรือ่ ง การปฏบิ ตั ิการอ่านโนต้ สากลโดยใชเ้ กมการละเลน่

กลมุ่ สาระการเรยี นรศู้ ลิ ปะ(ดนตร)ี สาหรับนักเรียนชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่6 เลม่ ที่ 6 เรือ่ งเลน่

โนต้ ไดอ้ ่านโน้ตคลอ่ งเปน็ สอ่ื การสอนให้นกั เรยี นได้ลงมือปฏิบัตกิ ารเรยี นรู้โดยอาศัยทฤษฎี

Active Learning ในรูปแบบของเกมการละเล่น (Games-based Learning) ซงึ่ นักเรียน

จะตอ้ งลองปฏบิ ตั แิ ละทาแบบทดสอบกอ่ นเรยี น-หลังเรยี นเพอ่ื ให้เกิดทกั ษะและกระบวนการ

เรียนรู้ โดยมขี นั้ ตอนและกระบวนการในการใช้เอกสารประกอบการเรยี นดงั ตอ่ ไปนี้

1. นักเรียนทาแบบทดสอบกอ่ นเรยี น

2. นักเรียนศึกษาขอ้ มลู ความรู้ ทฤษฎเี บ้อื งต้นในเรื่องท่ีจะเรยี น

3. ลนอักงเรเลียน่นเลกอมงกเลขาร่น้อลเกะมมเลก่นลูาหรลคละาวเยลๆน่รคตรรา้งั มกู้เพเออ่อ่ื กใหสนา้เกรเิดปรครยี ะวากนมอเบขก้าใาจรแเรลียะนทเลัก่มษนะใ้ี นการอ่าน
4.

และเขียนโน้ตสากล

5. นักเรยี นและครูร่วมกันสรุปแนวคิดและทักษะทีไ่ ดแ้ ลว้ เชอ่ื มโยงกับทฤษฎีของการ

เรยี นโนต้ สากล

6. นักเรยี นทาแบบทดสอบหลังเรียน

ในเอกสารประกอบการเรยี นเลม่ ท่ี 6 นจ้ี ะมเี นอ้ื หาท้ังหมด 1 หน่วยการเรยี นรู้ คือ

หน่วยท่ี 9 เทคนิคการอ่านและเขียนโน้ตสากล

ขอให้นกั เรียนสนกุ กบั กิจกรรมการเรยี นการสอนในเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้

6

คำชีแ้ จง ใหน้ กั เรยี นทาเคร่อื งหมาย X ในขอ้ ท่ีนกั เรยี นเห็นวำ่ ถกู ตอ้ งท่ีสดุ

1. จากภาพ ในโน้ตเพลงนี้มรี ะดบั เสียงใดบ้าง
ก. C E F G B
ข. C D E G A
ค. C E F G A
ง. C D F G B

2. จากภาพ โนต้ เพลงนม้ี วี ธิ กี ารนบั จังหวะในห้องเพลงแตล่ ะหอ้ งเพลงอยา่ งไร
ก. เคาะจังหวะ 4 ครัง้ โดยนบั ตัวดา = 1 จังหวะ
ข เคาะจงั หวะ 4 คร้งั โดยนบั ตวั เขบ็ด1ช้ัน = 1 จงั หวะ
ค. เคาะจังหวะ 8 คร้งั โดยนับตัวดา = 1 จงั หวะ
ง. เคาะจังหวะ 8 ครง้ั โดยนบั ตวั เขบ็ด1ชั้น = 1 จังหวะ

7

แบบทดสอบก่อนเรยี น

3. โนต้ เพลงดังนี้ $ {CD EG A _ ‘ GE DC E _ } สามารถเขยี นเปน็ โนต้ สากล
ได้อย่างไร

ก.

ข.

ค.

ง.

4. จากส่วนของโน้ตสากลดังภาพน้ี ควรใชเ้ ครอ่ื งหมายกาหนดจังหวะใด

ก. @
ข. #
ค. $
ง. )

8

แบบทดสอบกอ่ นเรยี น

5. โน้ตทีอ่ ยใู่ นภาพนี้ สามารถอา่ นโนต้ ไดอ้ ยา่ งงา่ ยตามขอ้ ใด
ก. $ ‘Q มซดร ม ‘Q ฟซฟม ร Vร ฟรฟดร ฟVฟ ฟ ฟ ฟ
ข. $ ‘Q ซดรม ม ‘Q ซฟมร ร Vร ฟซลดล ซVซ ฟ ฟ ฟ
ค. $ ‘Q ลดรด ล ‘Q ซฟมฟ ซ Vร ดลซดร ฟVฟ ฟ ฟ ฟ
ง. $ ‘Q ทลซล ม ‘Q ซฟรฟ ร Vร ฟรดรด ฟVฟ ฟ ฟ ฟ

9

เน้อื หาความรู้

เทคนิคการอ่านและเขียนโนต้ สากล

การเขียนและการอา่ นโน้ตสากล เป็นสง่ิ ท่งี า่ ยมากหากนักเรยี นเข้าใจเทคนคิ และวธิ ลี ัด
ในการฝึกฝน หากสังเกตลักษณะของการบันทึกหรอื เขียนโนต้ จะพบวา่ หลกั ใหญ่ที่สาคัญใน
การเขียนหรืออา่ นกค็ อื ความสั้น-ยาวของเสยี ง ความสูง-ตา่ ของระดบั เสียง และจงั หวะใน
บทเพลง เพียงสามองค์ประกอบน้ี ก็สามารถที่จะบนั ทึกเสยี งดนตรอี ยา่ งง่ายได้ สว่ น
องค์ประกอบอน่ื หรือเครื่องหมายทางดนตรีอื่นๆ ก็จะทาให้บทเพลงมคี วามสมบรู ณ์ขนึ้

หากเราเข้าใจสามองค์ประกอบนี้และฝกึ ฝนกจ็ ะมีความคลอ่ งแคลว่ ในการอ่านโนต้
มากขน้ึ

องคป์ ระกอบที่ 1 ความสนั้ -ยาวของเสียง ก็คอื ตวั โน้ตและตัวหยุดตวั โนต้ ตา่ งๆ
(ได้อธิบายไวใ้ นเอกสารประกอบการเรยี นเล่มท่ี 2 แล้ว) ตวั โนต้ และตวั หยดุ ตวั โน้ตจะเปน็
เหมือนกับระนาบแนวนอนของทานองเพลง หากลองเขยี นลงใน bar โน้ตแลว้ จะเป็นดงั น้ี

[ w ‘h h ‘qqqq’eeeeeeee’ssssssssssssssss]

[ 1234 ’1 2 3 4 ‘1 2 3 4 ‘1 2 3 4 ‘ 1 2 3 4 ]

เพ่ือใหง้ า่ ยช้นึ จะลองใช้อกั ษรและขดี แทนความย่าวเสยี ง ในลักษณะดงั นี้

[ w ‘h h ‘qqqq’eeeeeeee’ssssssssssssssss]
[ 1234 ’1 2 3 4 ‘1 2 3 4 ‘1 2 3 4 ‘ 1 2 3 4 ]
[c - - - ‘c- c- ‘c c c c’c c c c c c cc’c c c c c c c c c c c c c c c c c]

การแทนค่า c--- = w c =e
c- = h c =s
c =q

10

เน้อื หาความรู้

เทคนิคการอา่ นและเขียนโน้ตสากล

องค์ประกอบท2่ี ความสงู - ของระดบั เสียง (pitch) ในทางดนตรสี ากลจะมกี ารแบ่ง
เสยี งออกเป็น 7 ระดบั เสียง (Tone) และแบง่ ย่อยไดอ้ กี เปน็ 12 ครึ่งเสยี ง (Semitone)

G ‘ C ‘ D ‘ E ‘ F ‘ G ‘ A ‘ B ‘ C* ‘
G ‘ โด ‘ เร ‘ มี ‘ ฟา ‘ซอล ‘ ลา ‘ ที ‘ โด* ‘

11

เน้ือหาความรู้

เทคนิคการอ่านและเขียนโน้ตสากล

องค์ประกอบที่ 3 จงั หวะของบทเพลงนนั้ ซ่งึ การบนั ทกึ โน้ตมกั จะพจิ ารณาจาก
เครื่องหมายกาหนดจังหวะเปน็ หลกั เช่น จังหวะมารช์ ส่วนมากจะใช้ เครือ่ งหมาย @
จังหวะ วอลซ์ จะเป็น # แต่เพลงสตริง หรอื เพลงร่วมสมยั ส่วนมากทจ่ี ะใชก้ นั ก็จะเปน็ $
เป็นต้น ซ่งึ ทง้ั น้ีขนึ้ อยกู่ ับความตอ้ งการของผู้แตง่ เพลงบทน้นั ๆ

12

เนอื้ หาความรู้

เทคนคิ การอ่านและเขยี นโนต้ สากล

เมื่อเราทาความเข้าใจในองค์ประกอบของการเขียน-อ่านโน้ตสากลแล้วจึงนาท้ังสาม
องคป์ ระกอบนมี้ ารวมกัน จากนนั้ ค่อยๆเรยี นรกู้ ารอา่ นโนต้ ตามเทคนิคดงั ตอ่ ไปนี้

1. เข้าใจกญุ แจประจาหลักและบรรทัด 5 เส้น
บรรทัด 5 เสน้ (มอี ธิบายในเอกสารประกอบการเรียนเล่ม 2 ) โดยจะตอ้ งเขา้ ใจ

ว่าบรรทัด 5 เส้นนนั้ มี 5 เส้น และมีจานวนชอ่ ง 4 ช่อง แต่ถ้าหากมีโนต้ ทร่ี ะดบั เสยี งสงู เกนิ
เส้นหลัก จะตอ้ งเพ่ิมเส้นท่เี รยี นกว่าเสน้ นอ้ ย (Ledger Line)ทงั้ ในส่วนบนและลา่ ง ตาม
ลักษณะของระดับเสยี ง

เมือ่ เพม่ิ กญุ แจประจาหลกั ขน้ึ มาจงึ ทาใหโ้ นต้ ที่อย่บู นบรรทัด 5 เสน้ น้ันมีช่ือประจา
โน้ตนนั้ ขนึ้ มา

13

เน้ือหาความรู้

เทคนคิ การอา่ นและเขยี นโน้ตสากล

2. เขา้ ใจระดับเสียง
เทคนคิ ในการเพม่ิ ความเขา้ ใจในการอ่านโน้ต ใหฝ้ ึกจาโนต้ ในช่องของกญุ แจซอลกอ่ น

จะเหน็ ได้วา่ โนต้ ในชอ่ ง มี ฟา ลา โด มี ถ้าเป็นอกั ษรสากลจะเปน็ F A C E อ่านรวมกัน
ก็จะได้ คาวา่ “เฟส” ท่แี ปลวา่ หนา้ หรอื ใบหน้า หากจาไดอ้ ย่างนี้แล้วก็จะเทียบเคียงได้คอื

โนต้ ทอ่ี ยูค่ าบเส้น ก็จะเป็น E G B D F

วธิ ีการจาแบบนจ้ี ึงเปน็ วธิ กี ารจาโน้ตท่งี า่ ยและมหี ลกั การในการจา จะทาให้ไม่ลืมและอา่ น
คลอ่ งมากขน้ึ

ส่วนในเครอ่ื งหมายกุญแจฟา ก็จะมีหลักการจาโดยใชค้ าเดยี วกันแตเ่ ปลย่ี น

ตาแหน่งดงั น้ี

14

เน้ือหาความรู้
เทคนคิ การอ่านและเขยี นโนต้ สากล

สงั เกตว่า ในช่องของกุญแจฟา กจ็ ะเป็น A C E G แตถ่ า้ เพิม่ โนต้ กอ่ นเสียง A เข้าไป
คอื เสียง F ในลกั ษณะ ดังน้ี

FACE G

กจ็ ะสามารถอ่านได้เป้นคาว่า FACE (เฟส) แปลวา่ หนา้ ได้เหมอื นกนั หากแต่จะลงต่ามาอีก 1
ชอ่ งเทา่ นน้ั เอง

นคี่ อื หลักการง่ายๆทจ่ี ะทาให้สามารถอา่ นโน้ตได้คล่องและรวดเร็วข้นึ

3. ฝกึ อ่านใหเ้ กิดความคลอ่ ง
โดยยังไม่ตอ้ งเนน้ ที่จงั หวะ หมายถึง อา่ นระดบั เสียงใหค้ ลอ่ งเสียกอ่ น จากนน้ั ใหศ้ กึ ษา

ส่วนของจงั หวะดังน้ี

15

เน้ือหาความรู้

เทคนคิ การอา่ นและเขียนโนต้ สากล

3.1 เขา้ ใจสว่ นของจังหวะตามเครื่องหมายกาหนดจังหวะ

G$ ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก 4 ยก ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก 4 ยก ‘

ในจงั หวะนบั หรอื จงั หวะตกนั้น เป็นจังหวะท่กี ระทาการเนน้ จงั หวะหรือปรบมอื เปน็ จังหวะที่
เบสดรัม(กลองใหญ่ตีจงั หวะ) และในจังหวะยก คือการยกขนึ้ ของมือทปี่ รบหรอื ยกไมก้ ลองขึ้น
เพอื่ จะตีอีกในครั้งถดั ไป

G$ ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก 4 ยก ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก 4 ยก ‘

G# ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก ‘

[email protected] ‘1 ยก 2 ยก ‘1 ยก 2 ยก ‘

16

เนื้อหาความรู้

เทคนิคการอา่ นและเขียนโน้ตสากล
ตวั อย่างจังหวะ

G$ ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก 4 ยก ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก 4 ยก ‘
G ‘q q q q ‘q Q q q ‘

G ‘E eq E en ‘n n h ‘

G ‘h q n ‘Q n n Q ‘

G ‘yy y y‘E e E e E eq ‘

G ‘h h ‘w ‘

G ‘d q ‘q d ‘

G ‘TT T T‘E e E e E eE e‘

G ‘mmmm ‘n n n n ‘

17

เนอื้ หาความรู้

เทคนคิ การอ่านและเขียนโนต้ สากล

ตวั อย่างจงั หวะ

G# ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก ‘
G ‘q q q ‘n n q ‘
G ‘d ‘E e E e E e‘
G ‘eE eE eE ‘T T T‘

[email protected] ‘1 ยก 2 ยก ‘1 ยก 2 ยก ‘
G ‘q q ‘n n ‘
G ‘h ‘eE E e‘
G ‘m m‘y y‘
G ‘Q q ‘q Q ‘

18

เนอื้ หาความรู้

เทคนคิ การอา่ นและเขยี นโน้ตสากล
ลองเอาช่ือระดับเสียงใส่

G$ ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก 4 ยก ‘1 ยก 2 ยก 3 ยก 4 ยก ‘

G ‘q q q q ‘q Q q q ‘
cd e f g bc

G ‘Q eg qa fq eg ang ‘ne d nc d he - ‘

G ‘mmmm ‘n n n n ‘

g fg a ga b ab c dd e f g a g f f e

G# ‘eE eE eE ‘T T T‘

g e d efg fga gab

[email protected] ‘gh - ‘ea E E ce‘

19

เน้ือหาความรู้

เทคนิคการอา่ นและเขียนโนต้ สากล

3.2 ทาการเชอ่ื มโยงกบั เครอ่ื งหมายและสญั ลักษณพ์ ิเศษตา่ งๆของโนต้ สากล
เช่น เคร่ืองหมายยอ้ นกลบั เครื่องหมายไดนามกิ

เคร่อื งหมายควบคุมความช้า-เรว็ = 80 เครือ่ งหมายแปลงเสยี ง

เครือ่ งหมายบอกบนั ไดเสยี ง เครื่องหมายโยงเสียง U เครอ่ื งหมายเฟอมาตาร์

3.3 อาจเขยี นอักษรด้วยดินสอกากบั ตัวโนต้ นัน้ และเม่ือคลอ่ งดีแล้วให้ลบออก
ดังตวั อย่าง

d e gd d e f# f

e f# g f# f g ad

d e gd d e de

20

เกมการละเล่นเสริมความรู้

คาอธิบาย
เกม การละเล่น เป็นกิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมความรู้
และความสนกุ สนานทาให้เพลดิ เพลินกับการเรียน
เกมการละเล่นน้ถี กู ดดั แปลงมาจากการละเล่นไทย
โดยประยกุ ตใิ์ หเ้ ข้ากบั เนือ้ หาทเ่ี รยี นและสรา้ ง
อุปกรณ์การเล่นอยา่ งงา่ ยและสนุกสนาน

ข้ันตอนการเลน่
1. แบ่งกลมุ่ ผเู้ ล่นตามกตกิ าการละเล่นน้ัน
2. ชว่ ยกนั ศึกษากตกิ าของเกมและกาหนดบทบาทของผ้เู ล่น
3. ช่วยกันสร้างและจัดหาอปุ กรณ์ วาดตาราง ตามทก่ี ติกา

กาหนด
4. เล่นอย่างสนกุ สนานและเคารพกตกิ า
5. ช่วยกันสรุปความรูแ้ ละทกั ษะท่ีได้รับ

21

การละเล่นที่ 12
เรยี งตวั โน้ต

วัตถุประสงค์ของการละเล่นน้ี
1. เพอ่ื ให้การอ่านและเขยี นโน้ตสากลมคี วามแมน่ ยาและ

คล่องแคล่วมากข้นึ
2. เพ่อื ใหผ้ ้เู ล่นไดเ้ ข้าใจเทคนคิ วิธกี ารต่างๆในการอ่านและเขยี น

โน้ตสากล
3. เพื่อสรา้ งบรรยากาศใหเ้ กิดความสนุกสนานในการเรยี น
4. เพอ่ื สรา้ งความสมั พันธ์อนั ดีกับผเู้ รียนด้วยกัน
จานวนผูเ้ ล่น 4-6 คน
เวลาท่ีใช้ ประมาณ 15 นาที
สถานที่ ท่โี ลง่ กวา้ ง/ห้องดนตร/ี สถานที่ใดกไ็ ด้
อุปกรณ์การเล่น
1. การ์ดรูปโน้ตสากล
2. แผน่ บรรทดั ห้าเสน้ ท่มี ีรูปกญุ แจประจาหลัก
3. ตัวเบีย้

การละเลน่ ที่ 12 22
เรียงตัวโน้ต

วิธกี ารเลน่ /กตกิ า
1. ผู้เลน่ ชว่ ยกันจดั เตรยี มสถานที่เล่นและอปุ กรณป์ ระกอบการเล่น

2. ผเู้ ลน่ แจกแผน่ บรรทัดหา้ เสน้ ใหก้ บั ทกุ คนจนครบ

การละเล่นที่ 12 23
เรยี งตวั โนต้

วธิ กี ารเล่น/กตกิ า
3. ผูเ้ ล่นคนใดคนหนึ่งสบั การ์ดตัวโนต้ ควา่ ไวต้ รงกลาง

ตัวอย่างการด์ โน้ต

C EG G
F FAC

4. ผู้เลน่ คนแรกเปิดการด์ โน้ตวางหงานใหเ้ พอ่ื นเห็น

การละเลน่ ที่ 12 24
เรยี งตัวโน้ต

วิธีการเล่น/กติกา

5. ผ้เู ลน่ ทกุ คนน่าเบ้ียมาวางเรียงบนบรรทดั หา้ เส้นตามรูปแบบการ์ดที่เปิด
หากติดเคร่อื งหมายแปลงเสยี งใหน้ า่ เคร่ืองหมายแปลงเสียงวางลงในโนต้
นนั้ ดว้ ย ใครทา่ เสรจ็ กอ่ นให้รอ้ งโนต้ น้ันใหถ้ กู ตอ้ ง จะได้เป็นผ้ชู นะในตาน้ัน
และได้ 1 คะแนน

6. เล่นไปจนใครไดถ้ งึ คะแนนท่ีตกลงกันไว้กจ็ ะได้เป็นผชู้ นะในเกมน้ันไป

25

รอบท่ี ตารางเกบ็ คะแนน แตม้ คะแนน

1 ช่อื ผ้ไู ด้คะแนนในแต่ละตาเล่น
2
3
4
5
รวม

26

ประมวลผล-สรุปความรูแ้ ละทกั ษะ

ใหน้ กั เรียนตอบคา่ ถามดงั ตอ่ ไปนี้
ข้อ1 ให้นักเรียน เขียนชือ่ โน้ตตามรปู ภาพน้ี

ตอบ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ขอ้ 2 เกมการละเลน่ “เรยี งตัวโนต้ ”นที้ ่าให้นกั เรยี นทราบในทฤษฎี
โน้ตเร่อื งใดบ้าง

ตอบ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

27

ประมวลผล-สรปุ ความรแู้ ละทักษะ

ข้อ3 เมื่อนักเรียนได้เลน่ เกมการละเล่น “เรยี งตัวโนต้ ”แล้ว
นกั เรียนสามารถนา่ ความรู้ไปพฒั นาทกั ษะทางดนตรีได้อยา่ งไร

ตอบ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ใหน้ ักเรียนลองประเมนิ ความรู้โดยวาดเส้นแผนภมู กิ ารพัฒนา
ความรูค้ วามเขา้ ใจในเนื้อหานี้

แผนภมู กิ ารพัฒนาความรคู้ วามเขา้ ใจขอ้ งผู้เรียน

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ก่อนเรยี น ระหวำ่ งเรยี น หลงั เรยี น

28

เกมการละเล่นเสริมความรู้

คาอธิบาย
เกม การละเล่น เป็นกิจกรรมท่ีสามารถส่งเสริมความรู้
และความสนกุ สนานทาให้เพลดิ เพลินกับการเรียน
เกมการละเล่นน้ถี กู ดดั แปลงมาจากการละเล่นไทย
โดยประยกุ ตใิ์ หเ้ ข้ากบั เนือ้ หาทเ่ี รยี นและสรา้ ง
อุปกรณ์การเล่นอยา่ งงา่ ยและสนุกสนาน

ข้ันตอนการเลน่
1. แบ่งกลมุ่ ผเู้ ล่นตามกตกิ าการละเล่นน้ัน
2. ชว่ ยกนั ศึกษากตกิ าของเกมและกาหนดบทบาทของผ้เู ล่น
3. ช่วยกันสร้างและจัดหาอปุ กรณ์ วาดตาราง ตามทก่ี ติกา

กาหนด
4. เล่นอย่างสนกุ สนานและเคารพกตกิ า
5. ช่วยกันสรุปความรูแ้ ละทกั ษะท่ีได้รับ

29

การละเล่นที่ 13
มอญซอ่ นโน้ต

วตั ถปุ ระสงค์ของการละเล่นนี้
1. เพ่ือใหก้ ารอ่านและเขยี นโนต้ สากลมีความแม่นยาและ

คลอ่ งแคลว่ มากขึ้น
2. เพ่ือใหผ้ ู้เลน่ ไดเ้ ข้าใจเทคนคิ วธิ กี ารตา่ งๆในการอา่ นและเขยี น

โน้ตสากล
3. เพ่อื สรา้ งบรรยากาศใหเ้ กิดความสนุกสนานในการเรียน
4. เพือ่ สรา้ งความสมั พนั ธ์อนั ดีกบั ผเู้ รยี นดว้ ยกัน
จานวนผูเ้ ลน่ 6-10 คน
เวลาทใี่ ช้ ประมาณ 15 นาที
สถานที่ ทโ่ี ลง่ กว้าง/หอ้ งดนตร/ี สถานท่ีใดก็ได้
อปุ กรณ์การเล่น
1. การ์ดรปู โนต้ สากลและเคร่อื งหมายตา่ งๆ
2. ผา้ เช็ดหน้าผืนใหญ่

การละเลน่ ที่ 13 30
มอญซอ่ นโนต้

วิธกี ารเล่น/กติกา
1. ผ้เู ล่นช่วยกนั จัดเตรยี มสถานทเี่ ล่นและอุปกรณป์ ระกอบการเล่น

2. ผู้เล่นรว่ มกันคดั เลอื กผทู้ ี่จะเป็นคนเดินรอบเป็นคนแรกด้วยการเล่น โอ
นอ้ ยออก

3. เมื่อเร่ิมเกมการละเลน่ ผู้เล่นน่ังล้อมวงเป็นวงกลม จากนน้ั แจกการ์ด
ตวั โน้ตทีเ่ ปน็ ระดบั เสยี งตา่ งๆให้กับผ้นู ง่ั เปน็ วงกลมนัง่ ทบั ไว้

4. คนทน่ี ่งั ให้ดกู าร์ดแล้วจาระดับเสยี งนั้น ตอ่ ไปนาการ์ดมาน่ังทบั เอาไว้

การละเล่นที่ 13 31
มอญซ่อนโนต้

วิธีการเลน่ /กติกา

4. ในขณะทเ่ี ดินวนรอบ ผู้ท่นี ัง่ เป็นวงกลมจะตอ้ งร่วมกันร้องเพลงประกอบ
ดังนี้ “มอญซอ่ นผ้าต๊กุ ตาอยูข่ ้างหลัง มัวรอ้ งเพลงเพลนิ คนเดนิ ไม่
ระวงั คนน่ังเลน่ ดนตรีจะถูกตีก้นพัง”

5. ผ้เู ล่นท่ีเดินวน จะต้องถอื ผา้ แล้วคอ่ ยแอบหย่อนผ้าไวข้ า้ งหลังใครกไ็ ด้
ในวง

การละเล่นที่ 13 32
มอญซ่อนโน้ต

วธิ ีการเลน่ /กติกา

6. ผทู้ ่ีนั่งแล้วมผี ้าไวข้ ้างหลังจะต้องสงั เกตเมื่อรู้ตวั ว่าโดนวางผ้าจะตอ้ ง
รบี นา่ ผ้าน้ันไปตคี นที่วางให้

7. ผูเ้ ล่นคนทีว่ างผ่าจะต้องวงิ่ หนแี ละไปน่งั แทนท่ี แล้วหยิบการด์ โนต้ ที่วาง
ไวอ้ ยู่นน้ั มาอา่ นดังๆใหถ้ ูกต้อง
8. ถา้ ผู้เล่นท่หี นีอ่านถูก คนท่ไี ล่เมือ่ สกั ครู่จะต้องเปน็ คนเดนิ วางผ้าต่อไป
หากคนหนอี า่ นผดิ จะต้องรบี อ่านให้ถกู กอ่ นทีค่ นไล่ทีถ่ อื ผ้าอยจู่ ะมาตกี ้น

การละเลน่ ท่ี 13 33
มอญซ่อนโนต้

วธิ ีการเล่น/กติกา
9. ถ้าโดนตกี ้นจะตอ้ งกลับมาเป็นคนเดินวนตอ่ ไป

10. ผู้ท่ีชนะคือผ้ทู ีต่ กี ้นเพ่ือนได้
11. เลน่ ได้จนกว่าจะเป็นทพี่ อใจแล้วจงึ เลิก

34

รอบท่ี ตารางเกบ็ คะแนน แตม้ คะแนน

1 ช่อื ผ้ไู ด้คะแนนในแต่ละตาเล่น
2
3
4
5
รวม

35

ประมวลผล-สรุปความรู้และทักษะ

ให้นกั เรียนตอบค่าถามดงั ต่อไปนี้
ข้อ4 นกั เรยี นอา่ นโนต้ ในเกมการละเล่นท่ีไดเ้ ล่นนว้ี า่ อย่างไรบ้าง

ตอบ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ขอ้ 5 เกมการละเล่น “มอญซอ่ นโน้ต”นีท้ า่ ใหน้ ักเรยี นทราบในทฤษฎี
โนต้ เร่อื งใดบ้าง

ตอบ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

36

ประมวลผล-สรุปความรู้และทกั ษะ

ข้อ6 เม่อื นักเรียนได้เล่นเกมการละเล่น “มอญซอ่ นโน้ต”แลว้
นักเรยี นสามารถนา่ ความรู้ไปพฒั นาทักษะทางดนตรีได้อยา่ งไร

ตอบ................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ให้นกั เรียนลองประเมินความรู้โดยวาดเส้นแผนภูมกิ ารพัฒนา
ความรคู้ วามเขา้ ใจในเนื้อหาน้ี

แผนภมู กิ ารพัฒนาความรคู้ วามเขา้ ใจข้องผู้เรียน

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ก่อนเรยี น ระหวำ่ งเรยี น หลงั เรยี น

37

คำชีแ้ จง ใหน้ กั เรียนทาเครื่องหมาย X ในขอ้ ท่ีนกั เรยี นเหน็ ว่ำถกู ตอ้ งท่ีสดุ

1. จากภาพ โนต้ เพลงน้ีมีวธิ กี ารนับจังหวะในหอ้ งเพลงแตล่ ะหอ้ งเพลงอย่างไร
ก. เคาะจงั หวะ 4 คร้ัง โดยนับตวั ดา = 1 จังหวะ
ข เคาะจงั หวะ 4 ครง้ั โดยนับตวั เขบ็ด1ชัน้ = 1 จงั หวะ
ค. เคาะจงั หวะ 8 ครงั้ โดยนับตวั ดา = 1 จังหวะ
ง. เคาะจงั หวะ 8 คร้ัง โดยนับตวั เขบ็ด1ช้ัน = 1 จังหวะ

2. จากภาพ ในโนต้ เพลงนี้มรี ะดบั เสียงใดบา้ ง
ก. C E F G B
ข. C D E G A
ค. C E F G A
ง. C D F G B

38

แบบทดสอบก่อนเรียน

3. จากส่วนของโนต้ สากลดงั ภาพนี้ ควรใชเ้ ครอื่ งหมายกาหนดจงั หวะใด
ก. @
ข. #
ค. $
ง. )

4. โนต้ เพลงดงั นี้ $ {CD EG A _ ‘ GE DC E _ } สามารถเขียนเป็นโน้ตสากล
ได้อย่างไร

ก.

ข.

ค.

ง.

39

แบบทดสอบก่อนเรียน

5. โน้ตทีอ่ ยใู่ นภาพน้ี สามารถอ่านโน้ตได้อย่างง่ายตามขอ้ ใด
ก. $ ‘Q มซดร ม ‘Q ฟซฟม ร Vร ฟรฟดร ฟVฟ ฟ ฟ ฟ
ข. $ ‘Q ซดรม ม ‘Q ซฟมร ร Vร ฟซลดล ซVซ ฟ ฟ ฟ
ค. $ ‘Q ลดรด ล ‘Q ซฟมฟ ซ Vร ดลซดร ฟVฟ ฟ ฟ ฟ
ง. $ ‘Q ทลซล ม ‘Q ซฟรฟ ร Vร ฟรดรด ฟVฟ ฟ ฟ ฟ

40

ภาคผนวก

41

เฉลยแบบทดสอบกอ่ นเรยี นหนว่ ยที่ 9

เฉลยข้อท่ี 1 ข. C D E G A
เฉลยข้อท่ี 2 ข เคาะจังหวะ 4 ครง้ั โดยนับตวั เขบ็ด1ช้นั = 1 จงั หวะ
เฉลยข้อท่ี 3 ก.

เฉลยข้อท่ี 4 ข. #
เฉลยข้อที่ 5 ก. $ ‘Q มซดร ม ‘Q ฟซฟม ร Vร ฟรฟดร ฟVฟ ฟ ฟ ฟ

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยท่ี 9

เฉลยขอ้ ที่ 1 ข เคาะจังหวะ 4 ครงั้ โดยนับตวั เขบ็ด1ชน้ั = 1 จังหวะ
เฉลยข้อที่ 2 ข. C D E G A
เฉลยขอ้ ท่ี 3 ข. #
เฉลยขอ้ ท่ี 4 ก.

เฉลยขอ้ ที่ 5 ก $ ‘Q มซดร ม ‘Q ฟซฟม ร Vร ฟรฟดร ฟVฟ ฟ ฟ ฟ

42

แนวการตอบคา่ ถามประมวลผล-สรปุ ความรู้และทกั ษะ
หนว่ ยท่ี 8

ใหน้ ักเรยี นตอบคา่ ถามดงั ต่อไปน้ี
ขอ้ 1 ใหน้ กั เรียนเขยี นชอื่ โน้ตดงั ตอ่ ไปน้ี

ตอบ ซอล...โ.ด.....ม...ี..ม...ี..เ..ร...โ..ด.....เ.ร....ม...ี..ม...ี..เ.ร....โ.ด...............................

ข้อ 2 เกมการละเลน่ “เรยี งตวั โน้ต”นที้ ่าให้นกั เรยี นทราบในทฤษฎี
โน้ตเรอื่ งใดบา้ ง

ตอบ ทฤษฎีวา่ ด้วยเทคนคิ การอา่ นและบันทึกโนต้

........................................................................

43

แนวการตอบคา่ ถามประมวลผล-สรุปความรแู้ ละทักษะ
หน่วยที่ 8

ขอ้ 3 เมื่อนักเรยี นได้เล่นเกมการละเล่น “เรยี งตัวโน้ต”แลว้
นกั เรยี นสามารถนา่ ความรูไ้ ปพฒั นาทักษะทางดนตรีได้อยา่ งไร

ตอบ สามาร..ถ...น..า่..ท...ัก..ษ...ะ..ไ.ป...ใ.ช...้ใ.น...ก..า..ร..ฝ...กึ...ก..า..ร..เ.ข..ียนและอา่ นโนต้
...................................................................................

ตวั อย่างการบันทึกแผนภูมิ

แผนภมู กิ ารพัฒนาความรคู้ วามเขา้ ใจข้องผเู้ รยี น

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

กอ่ นเรยี น ระหวำ่ งเรยี น หลงั เรยี น

44

แนวการตอบคา่ ถามประมวลผล-สรปุ ความรแู้ ละทักษะ
หนว่ ยท่ี 8

ใหน้ ักเรยี นตอบคา่ ถามดังต่อไปนี้
ข้อ4 นักเรยี นอ่านโน้ตในเกมการละเล่นท่ีได้เล่นนี้ว่าอยา่ งไรบา้ ง

ตอบ (ตามทน่ี ักเรียนได้อ่าน)

...................................................................................

ขอ้ 5 เกมการละเล่น “มอญซ่อนโน้ต”นท้ี ่าให้นักเรยี นทราบในทฤษฎี
โนต้ เรอื่ งใดบา้ ง

ตอบ ทฤษฎีวา่ ด้วยเทคนคิ การอา่ นและบนั ทึกโนต้

........................................................................

45

แนวการตอบคา่ ถามประมวลผล-สรปุ ความรูแ้ ละทักษะ
หน่วยที่ 8

ข้อ6 เม่ือนักเรียนไดเ้ ล่นเกมการละเล่น “มอญซ่อนโน้ต”แล้ว
นักเรยี นสามารถน่าความรู้ไปพัฒนาทกั ษะทางดนตรีไดอ้ ย่างไร

ตอบ สามารถน่าทกั ษะไปใช้ในการบนั ทึกโน้ตทีม่ คี วามยากมาก
ขึน้ ไดแ้ ละทา่ ให้การอา่ นโนต้ สากลมีความคล่องแคล่วมากขึ้น

....................................................

...................................................................................

ตวั อย่างการบนั ทึกแผนภมู ิ

แผนภมู กิ ารพฒั นาความรูค้ วามเขา้ ใจข้องผเู้ รยี น

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ก่อนเรยี น ระหวำ่ งเรยี น หลงั เรยี น

46

แนวการตอบคา่ ถามประมวลผล-สรปุ ความร้แู ละทักษะ
หน่วยท่ี 7

ให้นกั เรยี นตอบคา่ ถามดงั ตอ่ ไปน้ี
ขอ้ 7 โน้ตดนตรีสากล มีองค์ประกอบท่ีส่าคญั อะไรบา้ ง

ตอบ เครอ่ื งหมายบรรทดั 5 เส้น เคร่อื งหมายกญุ แจประจ่า
หลัก เครือ่ งหมายกา่ หนดจังหวะ เคร่อื งหมายตวั โนต้ และตัวหยุด

ข้อ 8 เมอื่ นักเรยี นได้เล่นเกมการละเล่น “อีตกั ”แล้ว นักเรยี น
สามารถน่าความรู้ไปพัฒนาทกั ษะทางดนตรไี ดอ้ ยา่ งไร

ตอบ ทา่ ให้ทราบถึงระดับเสยี งบนกญุ แจประจ่าหลักต่างๆ

ข้อ9. เมื่อนกั เรยี นไดเ้ ล่นเกมการละเล่น “อีตกั ”แล้ว นกั เรียน
สามารถน่าความรู้ไปพฒั นาทักษะทางดนตรไี ดอ้ ยา่ งไร

ตอบ สามารถนา่ ไปใช้ศกึ ษาเพิม่ เตมิ ในเรือ่ งการอ่านระดบั
เสียง

47

บรรณานกุ รม

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). ตวั ชีว้ ดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง กลมุ่ สาระการเรยี นรศู้ ิลปะ
ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน พทุ ธศักราช 2551. กรงุ เทพฯ:
โรงพมิ พ์องคก์ ารรับสง่ สินค้าและพสั ดุภณั ฑ,์ 2553.

เจนดุริยางค,์ พระ. (2551). การดนตรแี ละการขบั รอ้ ง.กรงุ เทพฯ:โรงพิมพก์ รมแผนทท่ี หาร,2551
. แบบเรียนวชิ าการประสานเสยี งฉบับทลู เกล้าทลู กระหม่อมถวาย,พมิ พ์ครง้ั ท่ี 6,
กรงุ เทพฯ:โรงพมิ พก์ รมแผนทท่ี หาร,2542.

. . แบบเรียนวิชาการประสานเสียงฉบับทลู เกลา้ ทลู กระหมอ่ มถวาย(ตอนจบ),พิมพค์ รั้งท่ี 6,
กรงุ เทพฯ:โรงพมิ พก์ รมแผนท่ีทหาร,2542.

ชัยวัฒน์ เหล่าสืบสกุลไทย.เพลงเพอ่ื การสอนและการจดั กจิ กรรมนันทนาการ.พิมพค์ รง้ั ท3ี่ .กรุงเทพฯ:
โรงพมิ พแ์ หง่ จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั ,2549

นพพร ด่านสกลุ .ปฐมบททฤษฎดี นตรี.กรงุ เทพฯ:โอเดย้ี นสโตร,์ 2543
บรรจง ชลวิโรจน์.การประสานสียง.พมิ พค์ รั้งท่ี 1.กรุงเทพฯ:สานกั พมิ พเ์ สมาธรรม,2543
บนั เทิง ชลช่วยชีพ.กาญจนา คชแสงและวารี ขาวสะอาด.คมู่ ือทฤษฎีและปฏบิ ัติการดนตรีสากล.

กรงุ เทพฯ:จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลยั ,2540
ส.สรุ รตั น์.ค่มู อื สอบภาคปฏิบตั ิดนตรสี ากล.พิมพ์คร้ังท่ี 2.กรงุ เทพฯ:สานักพมิ พโ์ อเด้ียนสโตร,์ 2529
สมนกึ อนุ่ แก้ว.ทฤษฎีดนตรแี นวปฏิบตั ิ.พิมพ์ครั้งท่ี 5.กรุงเทพฯ:สามคั คีสาร,2539
สชุ าติ ทวีพรปฐมกลุ .เทคนิคและทักษะเกมมลู ฐาน.พมิ พค์ รัง้ ท4่ี .กรุงเทพฯ:โรงพมิ พแ์ ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั ,2551
สภุ ารตั น์ วรทอง.ร้องราทาเกม.พมิ พ์ครั้งท2ี่ .กรุงเทพฯ:บรษิ ัทคอมแพททป์ ริ๊นซ์ จากดั ,2542
สุดใจ ทศพร และคณะ.ศลิ ปะดนตรีม.4-ม.6.กรงุ เทพฯ:อักษรเจริญทัศน์,2553
วิชัย โพธทิ องคา.คมู่ อื ดนตรีคอร์ดโครงสรา้ งและแบบฝกึ หดั .พิมพ์คร้ังท่ี 1.กรงุ เทพฯ:

สานักพิมพ์โอเดยี้ นสโตร,์ 2530
Josep M.Allue.250เกมแสนสนุกรอบโลก.พมิ พ์คร้งั ท1ี่ .นุชนาฏ เนตรประเสรฐิ ศรี แปล.กรุงเทพฯ:

สานกั พมิ พน์ านมีบุ๊คส์พบั ลิเคชน่ั ส์,2550


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Buku Panduan Merawat Kucing
Next Book
霹雳州教师文学创作课程暨2022年中小学华语诗歌朗诵与中学生文学创作州赛颁奖礼小册子