The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หน่วย 1-4 ก้าวใหม่ได้เรียนรู้

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sumontha1136, 2022-05-07 03:57:58

หน่วย 1-4 ก้าวใหม่ได้เรียนรู้

หน่วย 1-4 ก้าวใหม่ได้เรียนรู้

แผนการจัดประสบการณก์ ารศกึ ษาปฐมวัย สาหรับศนู ย์พฒั นาเด็กเลก็ บ้านหนองหอย
หลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวัย

สัปดาหท์ ่ี 1 – 4 สาระการจัดประสบการณท์ ่ี 1 เร่ืองราวเกย่ี วกับตัวเดก็
หนว่ ยการจัดประสบการณ์ กา้ วใหมไ่ ด้เรยี นรู้

............................................................................................................................. ..............

ส่งิ ทีเ่ ด็กร้แู ลว้ สง่ิ ทเี่ ด็กต้องการรู้ สง่ิ ท่เี ดก็ ควรรู้

1. ชือ่ ตวั เดก็ 1. ชื่อครปู ระจาชั้น 1. ชอ่ื ครปู ระจาศนู ย์เดก็ ก่อนเกณฑ์
2. ...................... 2. ชอื่ ครผู ู้สอน ในวัด, ช้นั , ครพู ่ีเลยี้ ง
3. ...................... 3. ชอื่ เล่น
4. ...................... 4. .......................... 2. ของใชป้ ระจาตัวเดก็
3. การปฏบิ ัติตนในการใช้หอ้ งนา้

หอ้ งส้วม
4. การเกบ็ ของเข้าที่
5. การปฏิบัตติ นในการรบั ประทาน

อาหาร

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั สาหรบั ศนู ย์พัฒนาเด็กเลก็ บ้านหนองหอย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สัปดาหท์ ี่ 1 – 4 วันท.ี่ ....1...... สาระการจดั ประสบการณ์ท่ี 1 เร่อื งราวเกยี่ วกับตัวเด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ได้เรยี นรู้ หน่วยย่อย ช่ือครปู ระจาศูนย์ ช้ันเรยี น ครพู ่ีเลย้ี ง
****************************************************
1. ชอ่ื กิจกรรม
การเคลอ่ื นไหวและจังหวะ
2. การเตรยี มส่ือเพ่ือจัดกิจกรรม
1) เทปเพลง ก.ไก่ สอนน้อง
2) เครื่องเคาะจังหวะ
3. สาระการเรียนรู้
1) สาระท่ีควรรู้

1.1 การฟังและปฏิบตั ิตามสัญญาณเคลื่อนไหวรา่ งกายประกอบจงั หวะ
2) ประสบการณ์สาคญั

2.1 การเคล่อื นไหวอย่กู บั ที่และการเคล่ือนไหวเคลื่อนที่
4. จดุ ประสงคใ์ นการจัดกจิ กรรม

1) เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของรา่ งกายประกอบเพลง ก.ไก่ สอนนอ้ ง
2) ฟงั และปฏบิ ัตติ ามสญั ญาณได้
5. วธิ ีการจดั กิจกรรม
1) เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระตามเคร่ืองเคาะจังหวะดังน้ี ถา้ ครูเคาะจังหวะเร็วให้เคลอ่ื นไหว
เรว็ ถา้ ครูเคาะจงั หวะชา้ ให้เคลื่อนไหวช้า และถา้ เคาะ 2 คร้ังให้หยุดทนั ที ครูใหจ้ งั หวะสญั ญาณเคาะจังหวะ
สลับกัน
2) นาเทปเพลง ก.ไก่ สอนน้องเปิดใหเ้ ด็กฟงั แลว้ ให้เดก็ ทาทา่ ทางประกอบเพลงอย่างอิสระ
3) เดก็ พักผ่อน 2 – 3 นาที
6. การประเมินผล
1) สงั เกตการเคลื่อนไหวส่วนตา่ ง ๆ ของร่างกาย
2) สงั เกตการฟังและปฏบิ ัตติ ามสญั ญาณ

แผนการจัดประสบการณ์การศกึ ษาปฐมวยั สาหรับศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กบา้ นหนองหอย
หลักสตู รการศกึ ษาปฐมวัย

สัปดาหท์ ่ี 1 – 4 วันท่ี.....1...... สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรอ่ื งราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
หน่วยการจดั ประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ดเ้ รยี นรู้ หน่วยย่อย ชอ่ื ครปู ระจาศูนย์ ชั้นเรียน ครูพเ่ี ล้ียง
****************************************************
1. ช่ือกจิ กรรม
เสรมิ ประสบการณ์ (ในวงกลม)
2. การเตรียมส่ือเพื่อจัดกจิ กรรม
1) เพลง “ ชือ่ ของเธอ”
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระทค่ี วรรู้

1.1 ชอื่ ขงตนเอง ชอ่ื ครูประจาช้นั ชอ่ื เพือ่ น ช่ือครผู ู้สอน
2) ประสบการณส์ าคัญ

2.1 การแสดงความร้สู ึกด้วยคาพูด
4. จดุ ประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1) รอ้ งเพลงชอ่ื ของเธอได้
2) บอกช่ือครปู ระจาชนั้ ครูพเ่ี ลยี้ งได้
3) บอกช่ือเล่นของตนเองได้
5. วธิ กี ารจัดกจิ กรรม
1) ครแู นะนาชอ่ื จริงและชอ่ื เล่นของตนเองให้เด็กรู้จักพรอ้ มท้ังออกเสยี งตามครหู ลาย ๆ คร้ัง
2) เดก็ แนะนาชอ่ื ของตนเองใหเ้ พอื่ นและครรู ้จู ักโดยครูใช้เพลง “ช่อื ของเธอ” ประกอบ
3) เดก็ แนะนาช่ือของตนเองและชอ่ื ครูประจาช้นั อีกครัง้ หน่งึ
6. การประเมินผล
1) สงั เกตการร้องเพลง
2) สงั เกตการบอกชื่อครปู ระจาชั้น ครูพ่ีเล้ยี ง
3) สังเกตการบอกช่อื เลน่ ของตนเอง

แผนการจดั ประสบการณ์การศกึ ษาปฐมวยั สาหรบั ศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กบา้ นหนองหอย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

สัปดาหท์ ่ี 1 –4 วันที.่ ....1...... สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรอื่ งราวเกีย่ วกบั ตวั เดก็
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ดเ้ รยี นรู้ หน่วยย่อย ชื่อครูประจาศนู ย์ ชั้นเรยี น ครพู เ่ี ล้ียง
****************************************************
1. ชือ่ กิจกรรม
สรา้ งสรรค์
2. การเตรยี มสื่อเพือ่ จัดกิจกรรม
1) รูปเดก็ ผู้หญิง เด็กผูช้ าย
2) สเี ทยี น
3. สาระการเรียนรู้
1) สาระทค่ี วรรู้

1.1 การระบายสีรปู
2) ประสบการณส์ าคัญ

2.1 การแสดงความคิดสรา้ งสรรคผ์ ่านส่อื วสั ดุต่าง ๆ
2.2 การช่นื ชมและสร้างสรรคส์ ่ิงสวยงาม
4. จุดประสงค์ในการจัดกจิ กรรม
1) ใชก้ ล้ามเนื้อมือประสานสัมพันธก์ บั ตาได้
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง
5. วิธีการจัดกิจกรรม
1) ครูเตรียมอปุ กรณ์ ดังน้ี
- รูปภาพเด็กผ้ชู าย เด็กผูห้ ญิง
- สเี ทยี น
2) ครูแจกกระดาษรปู ภาพให้เดก็ คนละ 1 แผ่น และลงมือปฏิบตั ิกจิ กรรมของตนเองให้
สวยงามโดยใช้สเี ทียนระบายตามจนิ ตนาการของตนเอง
3) เด็กนาเสนอผลงานของตนเอง
6. การประเมินผล
1) สังเกตการใช้กลา้ มเนื้อของเด็ก
2) การตรวจผลงาน

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย สาหรับศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กบา้ นหนองหอย
หลกั สูตรการศกึ ษาปฐมวัย

สัปดาห์ที่ 1 – 4 วนั ท.ี่ ....1...... สาระการจดั ประสบการณ์ท่ี 1 เรอ่ื งราวเก่ยี วกบั ตัวเด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรียนรู้ หนว่ ยยอ่ ย ช่ือครูประจาศนู ย์ ชัน้ เรยี น ครูพ่ีเลยี้ ง
****************************************************
1. ช่อื กจิ กรรม
เสรี
2. การเตรียมสื่อเพ่อื จัดกจิ กรรม
1) อปุ กรณต์ า่ ง ๆ ท่จี ดั ไว้ท่ศี ูนยก์ จิ กรรมเสรีทงั้ 13 ศูนย์
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระท่ีควรรู้

1.1 การเล่นตามศูนยเ์ ป็นการเลน่ ในศูนยป์ ระสบการณต์ ่าง ๆ อย่างอิสระซึ่งจะช่วยพัฒนา
ความคดิ และจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรบั ผิดชอบ การรอคอย การแบง่ ปันและ
การอยู่รว่ มกนั เพื่อพัฒนาการเข้าสูส่ งั คม

2) ประสบการณส์ าคญั
2.1 ช่วยพัฒนาความคิด และจนิ ตนาการของเด็กควบคไู่ ปกบั การรบั ผดิ ชอบ การเลน่ ร่วมกัน
และการคิดแก้ปัญหา

4. จดุ ประสงคใ์ นการจดั กจิ กรรม
1) เปิดโอกาสใหเ้ ด็กไดส้ งั เกต สารวจ ทดลอง ค้นควา้ คิดแก้ปัญหาในการทางานและการเล่นเปน็ กลมุ่
2) เกดิ จินตนาการ มีความคิดสรา้ งสรรค์ และมีความรับผิดชอบตอ่ งานและสิ่งทตี่ นเลน่
3) ไดร้ บั ประสบการณ์ตรง ทาใหใ้ ชภ้ าษาสุภาพ ชว่ ยเหลอื แบ่งปนั ผ้อู ื่นและรู้จักอดทนรอคอย
4) สง่ เสริมพัฒนาการทง้ั 4 ด้าน

5. วธิ ีการจัดกจิ กรรม
1) ครูแนะนาการปฏบิ ัตติ นในการเลน่ กจิ กรรมเสรีทงั้ 13 ศนู ย์
2) เด็กเลอื กเล่นศูนย์กจิ กรรมเสรีตามความสนใจ
3) ครู เพิ่มเติม ปรบั เปลีย่ น จัดเตรียมงานใหต้ รงกบั หนว่ ยการเรียน
4) หลงั เลิกเล่นให้ทาความสะอาดอุปกรณ์ พร้อมกบั เก็บของเขา้ ทใี่ หเ้ รียบร้อยดูสวยงาม

6. การประเมินผล
1) สงั เกตพฤตกิ รรมการแสดงออกก่อนและหลงั การเข้าศนู ยก์ จิ กรรมเสรี
2) ตรวจผลงานในการทางานและการสรา้ งสรรคผ์ ลงานในการเลน่
3) บันทึกและตรวจสอบพฤติกรรมในการเล่นศูนยก์ ิจกรรมเสรที งั้ 13 ศูนย์

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั สาหรับศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ บา้ นหนองหอย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สัปดาห์ท่ี 1 – 4 วันท.ี่ ....1...... สาระการจดั ประสบการณ์ท่ี 1 เรื่องราวเกยี่ วกบั ตวั เด็ก
หนว่ ยการจดั ประสบการณ์ ก้าวใหม่ได้เรยี นรู้ หน่วยย่อย ชือ่ ครูประจาศูนย์ ชน้ั เรียน ครพู ี่เล้ยี ง
****************************************************
1. ชอื่ กจิ กรรม
กลางแจ้ง
2. การเตรยี มส่ือเพ่อื จัดกิจกรรม
1) เครือ่ งเล่นสนาม
2) นกหวดี
3. สาระการเรียนรู้
1) สาระทค่ี วรรู้

1.1 การเล่นเคร่อื งเล่นสนาม
2) ประสบการณส์ าคัญ

2.1 การเลน่ เคร่อื งเลน่ สนาม
2.2 การเคลือ่ นไหวอยกู่ บั ท่ีและการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่
2.3 การรักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่นื ในกิจวัตรประจาวนั
4. จดุ ประสงคใ์ นการจดั กจิ กรรม
1) เคลอื่ นไหวอวัยวะสว่ นตา่ ง ๆ ของร่างกายได้
2) เล่นเครือ่ งเลน่ สนามได้อย่างปลอดภัย
5. วิธกี ารจดั กิจกรรม
1) เด็กและครสู นทนาเก่ยี วกับขอ้ ตกลงในการปฏิบตั ิตน เม่ือลงไปเลน่ สนาม และเด็กว่งิ เล่นสนามเปน็
การอบอุน่ รา่ งกาย
2) ครูแนะนาการเลน่ เครื่องเล่นสนาม อย่างถูกวิธี และการแบ่งกลมุ่ เด็กใหห้ มุนเวียนเปล่ียนเมื่อได้ยนิ
เสียงสัญญาณนกหวดี เป่า 2 คร้ัง
3) เด็กเล่นเครื่องเล่นสนาม โดยมคี รคู อยดแู ลความปลอดภัยและแนะนาวิธีการเล่นอยูใ่ กล้ ๆ
4) เมื่อเด็กได้ยนิ สัญญาณให้หยุดเลน่ เด็กล้างมือให้สะอาดแล้วเข้าแถวเดินเข้าห้องเรยี น
6. การประเมนิ ผล
1) สังเกตการเคล่อื นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2) สังเกตการเลน่ เคร่อื งเล่นสนาม

แผนการจัดประสบการณ์การศกึ ษาปฐมวยั สาหรับศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กบา้ นหนองหอย
หลักสตู รการศกึ ษาปฐมวยั

สัปดาหท์ ี่ 1 – 4 วนั ท.่ี ....1...... สาระการจดั ประสบการณ์ที่ 1 เรอื่ งราวเกี่ยวกบั ตัวเด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรยี นรู้ หน่วยยอ่ ย ชื่อครูประจาศูนย์ ชน้ั เรยี น ครพู ่เี ลย้ี ง
****************************************************
1. ชือ่ กจิ กรรม
เกมการศึกษา
2. การเตรียมสื่อเพื่อจดั กจิ กรรม
1) รปู ตัดตอ่ ภาพเด็กนักเรยี นหญงิ
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระที่ควรรู้

1.1 การเล่นภาพตัดต่อรูปเด็กนกั เรียนหญิง
2) ประสบการณส์ าคญั

2.1 การเล่นรายบคุ คล การเลน่ รายกลุ่ม
2.2 การต่อเข้าด้วยกัน การแยกออก การบรรจุและการเทออก
2.3 การเล่นและการทางานร่วมกับผู้อน่ื
4. จุดประสงคใ์ นการจดั กจิ กรรม
1) เล่นภาพตดั ต่อเดก็ นักเรียนหญิงได้
2) รว่ มกิจกรรมกบั เพ่ือนได้
3) เก็บของเข้าท่เี ม่ือเลน่ เสร็จ
5. วธิ ีการจดั กิจกรรม
1) นาภาพตัดต่อทีส่ มบูรณ์มาให้เดก็ ดแู ละสนทนาเกยี่ วกับเนื้อหาของภาพ
2) ครูสาธติ วิธกี ารเลน่ เกมตดั ตอ่ ภาพเด็กนกั เรียนหญิง และแบง่ กลุ่ม ครูแจกเกมให้เด็กเล่น
3) เด็กเล่นเกมตดั ต่อเด็กนักเรยี นหญงิ ซา้ อีกคร้งั
4) เด็กชว่ ยเก็บอปุ กรณ์ใหเ้ รียบรอ้ ย
6. การประเมนิ ผล
1) สังเกตการเลน่ เกมภาพตดั ต่อเด็กนักเรยี นหญงิ
2) สงั เกตการรว่ มกจิ กรรมของเด็ก
3) สังเกตการเกบ็ เข้าท่ี

แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั สาหรับศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย
หลักสตู รการศึกษาปฐมวัย

สัปดาหท์ ่ี 1 – 4 วนั ท.่ี ....2...... สาระการจัดประสบการณ์ท่ี 1 เรื่องราวเกีย่ วกับตัวเด็ก
หนว่ ยการจดั ประสบการณ์ ก้าวใหม่ได้เรยี นรู้ หน่วยย่อย ของใช้ประจาตัวเด็ก

****************************************************
1. ชอ่ื กจิ กรรม

เคล่อื นไหวและจงั หวะ
2. การเตรียมส่ือเพ่อื จัดกจิ กรรม

1) เครือ่ งเคาะจังหวะ
2) แก้วน้า แปรงสีฟัน ฯลฯ
3. สาระการเรียนรู้
1) สาระท่ีควรรู้

1.1 การเคล่ือนไหวร่างกายในการปฏบิ ัตติ ามคาสั่ง
2) ประสบการณ์สาคญั

2.1 การเคลื่อนไหวอยู่กบั ท่ีและการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี
2.2 การเร่มิ ต้นและการหยดุ กระทาโดยการฟังสญั ญาณ
2.3 การเคล่อื นไหวพรอ้ มวสั ดุ อุปกรณ์
4. จุดประสงคใ์ นการจดั กจิ กรรม
1) เคลอื่ นไหวส่วนตา่ ง ๆ ของรา่ งกายได้
2) ปฏบิ ตั ติ ามคาสัง่ ได้
5. วธิ ีการจดั กิจกรรม
1) เคล่อื นไหวพืน้ ฐานโดยการเดินอสิ ระในห้องเรียนโดยระมดั ระวังไม่ใหช้ นกัน ครูเคาะจังหวะใหเ้ ดก็
เคล่ือนไหวรา่ งกาย เช่น เคาะ 1 ครัง้ ใหว้ ่ิงธรรมดา เคาะ 2 ครั้ง ใหห้ ยดุ ถา้ เคาะเรว็ ให้ว่งิ เร็วขึน้
2) คะจังหวะให้เด็กเดินตามสัญญาณที่ตกลงแตเ่ ปล่ยี นกิจกรรม เช่น เดินกระโดด หรอื หยิบของใช้
เชน่ แกว้ นา้ แปรงสีฟนั ฯลฯ
3) เด็กปฏิบตั ซิ า้ ข้อ 1 ข้อ 2 อกี ครั้ง
6. การประเมินผล
1) สงั เกตการเคล่อื นไหวร่างกาย
2) สงั เกตการปฏิบตั ิตามคาสงั่

แผนการจดั ประสบการณ์การศกึ ษาปฐมวยั สาหรับศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กบา้ นหนองหอย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

สัปดาห์ท่ี 1 – 4 วนั ท่ี.....2...... สาระการจัดประสบการณ์ท่ี 1 เร่ืองราวเกย่ี วกบั ตวั เด็ก
หนว่ ยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรยี นรู้ หนว่ ยยอ่ ย ของใช้ประจาตวั เดก็

****************************************************
1. ชือ่ กิจกรรม

เสรมิ ประสบการณ์ (ในวงกลม)
2. การเตรยี มสื่อเพอ่ื จดั กจิ กรรม

1) ของใช้ประจาตัวเด็ก เชน่ รองเท้า แกว้ น้า แปรงสีฟัน ผ้ากนั เปือ้ น
3. สาระการเรยี นรู้

1) สาระท่ีควรรู้
1.1 ชอ่ื ของใช้ประจา สญั ลกั ษณ์

2) ประสบการณส์ าคญั
2.1 การรจู้ กั ส่ิงของต่าง ๆ ด้วยการมอง ฟัง สมั ผัส ชิมรส และดมกลน่ิ
2.2 การพดู กับผ้อู ่นื เกยี่ วกบั ประสบการณ์ของตนเองหรือเล่าเรือ่ งราวเกี่ยวกบั ตนเอง

4. จดุ ประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1) บอกชื่อของใช้ประจาตัวได้
2) หยิบของใช้ตวั เองตรงกบั สญั ลกั ษณ์ได้

5. วิธีการจดั กจิ กรรม
1) นาของใชป้ ระจาตวั เด็ก (ของจริง) มาให้เด็กดูและสนทนาถึงชื่อของสิง่ ของวา่ มีอะไรบ้าง
2) อาสาสมัครออกมาหยิบของใชข้ องตนเอง พรอ้ มท้ังบอกชอื่ ใหเ้ พื่อน ๆ ฟงั
3) ครูกับเด็กร่วมสนทนาว่าของใชข้ องตนเองว่ามีอะไรบา้ ง
4) ครูแนะนาสญั ลกั ษณข์ องเด็กแต่ละคนพร้อมทั้งให้เด็กจาสญั ลักษณ์ของตนเองให้ได้ และครูนา
สัญลกั ษณ์ไปติดกบั ของใชใ้ ห้เด็กแต่ละคน

6. การประเมินผล
1) สงั เกตการบอกชอ่ื ของใช้ประจาตัว
2) สงั เกตการหยบิ ของใช้ประจาตัว

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย สาหรับศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เลก็ บา้ นหนองหอย
หลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวัย

สัปดาหท์ ี่ 1 – 4 วนั ท่.ี ....2...... สาระการจดั ประสบการณ์ที่ 1 เรือ่ งราวเก่ยี วกับตัวเด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรียนรู้ หน่วยย่อย ของใชป้ ระจาตวั เด็ก

****************************************************
1. ช่ือกจิ กรรม

สรา้ งสรรค์
2. การเตรียมส่ือเพือ่ จัดกจิ กรรม

1) ดินน้ามนั
2) แผ่นรองปัน้
3) ผา้ เชด็ มือ
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระท่ีควรรู้

1.1 การปั้นดินนา้ มนั
2) ประสบการณ์สาคญั

2.1 การปั้นและประดิษฐส์ ง่ิ ต่าง ๆ ดว้ ยดนิ เหนียว ดนิ น้ามนั แทง่ ไม้ และเศษวัสดุ
2.2 การชืน่ ชมและสรา้ งสรรคส์ งิ่ ท่สี วยงาม
4. จดุ ประสงค์ในการจดั กจิ กรรม
1) ปั้นดินนา้ มนั ตามจนิ ตนาการได้
2) ร่วมกิจกรรมกบั ผูอ้ นื่ ได้
3) นาเสนอผลงานได้
5. วิธกี ารจัดกิจกรรม
1) ครูนาดินน้ามัน แนะนาการปนั้ ใหข้ ยาดนิ น้ามนั ให้น่มิ ก่อนปน้ั และบอกถงึ ประโยชน์ของการปั้น
2) แบง่ กลมุ่ เดก็ โดยใหเ้ ดก็ เข้ากล่มุ อิสระ
3) แจกดินน้ามันให้เด็กปัน้ อย่างอสิ ระและครูคอยดูอยา่ งใกล้ชิด โดยปฏบิ ัติตาขอ้ ตกลงดังนี้ ไม่นาดิน
น้ามันเข้าปาก ดนิ น้ามนั สตี ้องไมป่ นกนั
4) เดก็ นาผลงานออกมาหนา้ ช้นั แลว้ ใหบ้ อกวา่ เปน็ รูปอะไร หรืออาจจะใหเ้ พ่ือน ๆ ทายดแู ล้วให้เฉลย
5) รวบรวมผลงาน ไปแสดงทโี่ ต๊ะส่งผลงาน
6. การประเมินผล
1) สังเกตการปั้นดินน้ามนั 2) สังเกตการร่วมกจิ กรรม 3) สงั เกตการนาเสนอผลงาน

แผนการจัดประสบการณ์การศกึ ษาปฐมวยั สาหรับศูนยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กบา้ นหนองหอย
หลักสตู รการศึกษาปฐมวยั

สัปดาห์ที่ 1 – 4 วนั ท.่ี ....2...... สาระการจดั ประสบการณ์ท่ี 1 เรือ่ งราวเกย่ี วกบั ตัวเด็ก
หนว่ ยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ไดเ้ รียนรู้ หนว่ ยยอ่ ย ของใช้ประจาตัวเด็ก

****************************************************
1. ชื่อกจิ กรรม

เสรี
2. การเตรยี มส่ือเพอ่ื จดั กจิ กรรม

1) อปุ กรณต์ า่ ง ๆ ท่ีจดั ไวต้ ามศนู ยก์ จิ กรรมเสรที งั้ 13 ศูนย์
3. สาระการเรยี นรู้

1) สาระที่ควรรู้
1.1 การเลน่ ตามศูนย์เป็นการเลน่ ในศนู ยป์ ระสบการณ์ตา่ ง ๆ อย่างอสิ ระ ซงึ่ จะชว่ ยพฒั นา
ความคิดและจนิ ตนาการของเด็กควบคไู่ ปกับการรับผดิ ชอบ การรอคอย การแบง่ ปัน
และ การอย่รู ว่ มกนั เพ่ือพัฒนาสกู่ ารเข้าสังคม

2) ประสบการณส์ าคญั
2.1 ช่วยพฒั นาความคิดและจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ การเล่นรว่ มกัน
และการคดิ แก้ปญั หา

4. จดุ ประสงคใ์ นการจดั กจิ กรรม
1) เปดิ โอกาสให้เด็กได้สงั เกต สารวจ ทดลอง ค้นควา้ คดิ แก้ปญั หาในการทางานและการเลน่ เปน็ กลุ่ม
2) เกดิ จนิ ตนาการ มคี วามคิดสรา้ งสรรค์ และมีความรบั ผิดชอบตอ่ งานและสิ่งทต่ี นเลน่
3) ได้รบั ประสบการณต์ รงทาให้ใช้ภาษาทีส่ ุภาพ ชว่ ยเหลือแบง่ ปันผ้อู ื่นและร้จู ักการอดทนรอคอย
4) สง่ เสริมพฒั นาการท้งั 4 ด้าน

5. วิธกี ารจัดกจิ กรรม
1) ครแู นะนาการปฏิบตั ติ นในการเล่นศนู ยก์ ิจกรรมเสรที งั้ 13 ศนู ยต์ ามข้อตกลง
2) เด็กเลือกเลน่ ศนู ย์กิจกรรมเสรตี ามความสนใจ
3) ครูเพ่ิมเตมิ ปรบั เปลยี่ น จัดเตรียมงานให้ตรงกับหนว่ ยการเรยี นรู้
4) หลังเลิกเล่นให้ทาความสะอาดอุปกรณ์ พร้อมทงั้ ใหเ้ ก็บของเขา้ ท่ีให้เรียบร้อยสวยงาม

6. การประเมนิ ผล
1) สังเกตพฤตกิ รรมการแสดงออกก่อนและหลังการเข้าเล่นศูนย์กจิ กรรมเสรี
2) ตรวจผลงานในการทางานและการสรา้ งสรรคผ์ ลงานในการเลน่
3) บันทกึ และตรวจสอบกจิ กรรมในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรีท้งั 13 ศนู ย์

แผนการจดั ประสบการณก์ ารศึกษาปฐมวยั สาหรบั ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย
หลักสูตรการศกึ ษาปฐมวัย

สัปดาห์ท่ี 1 – 4 วนั ที.่ ....2...... สาระการจดั ประสบการณ์ท่ี 1 เรอื่ งราวเกย่ี วกับตัวเด็ก
หนว่ ยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรยี นรู้ หน่วยยอ่ ย ของใช้ประจาตวั เด็ก

****************************************************
1. ชอ่ื กิจกรรม

กลางแจ้ง
2. การเตรยี มส่ือเพอื่ จัดกิจกรรม

1) นกหวดี
3. สาระการเรยี นรู้

1) สาระที่ควรรู้
1.1 การเคล่ือนไหวรา่ งกายตามคาสั่ง

2) ประสบการณ์สาคัญ
2.1 การเคล่ือนไหวอยู่กบั ทีแ่ ละการเคล่ือนไหวเคล่ือนที่
2.2 การเลน่ ในห้องเรียนและการเล่นนอกห้องเรียน

4. จุดประสงคใ์ นการจัดกิจกรรม
1) เคลอื่ นไหวอวัยวะส่วนตา่ ง ๆ ของรา่ งกายได้
2) ปฏบิ ัตติ นตามคาสั่งได้
3) เลน่ ร่วมกับเพื่อนได้

5. วธิ ีการจัดกจิ กรรม
1) เด็กว่งิ รอบสนามเพ่ือเป็นการอบอ่นุ รา่ งกายให้กล้ามเนื้อคลายและสมั พันธ์กนั
2) เด็กปฏิบตั ิตามสัญญาณนกหวดี ดงั น้ี ถ้าครูเป่านกหวีด 2 ครั้ง ใหเ้ ด็กกระโดดไปดา้ นหนา้ 2 ครง้ั
ถา้ เปา่ 1 ครั้ง ใหเ้ ดก็ กระโดดมาข้างหลัง 1 ครง้ั
3) ปฏบิ ตั ิกิจกรรมซ้าอีกครัง้ โดยใหเ้ ด็กสลับกนั ออกมาส่งั ท่าทางต่าง ๆ และครูใหเ้ ด็กวิ่งเลน่ อสิ ระใน
บรเิ วณสนามโดยมีครูคอยดูแลอยา่ งใกล้ชดิ
4) ครใู หส้ ัญญาณหมดเวลาเล่น เดก็ ล้างมอื ใหส้ ะอาดและกลับหอ้ งเรยี น

6. การประเมินผล
1) สังเกตการเคลอื่ นไหวรา่ งกาย
2) สงั เกตการปฏบิ ตั ิตามคาสงั่
3) สังเกตการร่วมกิจกรรมกับผูอ้ ่นื

แผนการจดั ประสบการณก์ ารศึกษาปฐมวัย สาหรับศูนย์พัฒนาเดก็ เล็กบา้ นหนองหอย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

สัปดาหท์ ี่ 1 –4 วนั ที่.....2...... สาระการจดั ประสบการณ์ที่ 1 เร่ืองราวเกย่ี วกับตวั เด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรียนรู้ หน่วยยอ่ ย ของใช้ประจาตวั เดก็

****************************************************
1. ชอื่ กิจกรรม

เกมการศึกษา
2. การเตรยี มสื่อเพื่อจดั กจิ กรรม

1) เกมจบั คู่ภาพเหมือนอุปกรณข์ องใชท้ เ่ี หมือนกัน
3. สาระการเรยี นรู้

1) สาระท่ีควรรู้
1.1 การเลน่ เกมจับคภู่ าพเหมอื นอปุ กรณ์ของใช้

2) ประสบการณ์สาคัญ
2.1 การจบั คูภ่ าพ จาแนก และการจัดกลุ่ม
2.2 การเลน่ และทางานรว่ มกับผอู้ ืน่

4. จดุ ประสงคใ์ นการจัดกจิ กรรม
1) เล่นเกมจับคูภ่ าพเหมือนได้
2) ร่วมกจิ กรรมกบั ผอู้ ่นื ได้
3) เกบ็ ของเล่นเขา้ ทไ่ี ด้

5. วิธีการจัดกิจกรรม
1) ครูแนะนาวธิ กี ารเลน่ เกมจับคภู่ าพเหมือนอุปกรณ์ของใช้ประจาตวั เด็ก
2) เดก็ แบ่งเปน็ กล่มุ ๆ และใหเ้ ลน่ เกมจับคภู่ าพเหมอื นของใช้ประจาตัวเด็ก
3) เดก็ เล่นเกมซ้า ๆ จนเล่นเกมจบั คูภ่ าพได้ถูกต้อง โดยครแู นะนาอยใู่ กล้ ๆ
4) เดก็ และครูร่วมกนั สรปุ การเลน่ เกมจบั ค่ภู าพเหมือนของใชป้ ระจาตวั เดก็
5) เดก็ เก็บอุปกรณ์การเล่นเข้าที่

6. การประเมินผล
1) สังเกตการเล่นเกม
2) สงั เกตการรว่ มกจิ กรรม
3) สังเกตการเก็บของเข้าท่ี

แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั สาหรับศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบา้ นหนองหอย
หลักสตู รการศกึ ษาปฐมวัย

สปั ดาห์ที่ 1 – 4 วันท่ี.....3...... สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรือ่ งราวเกยี่ วกับตัวเด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรียนรู้ หน่วยย่อย การปฏิบตั ิตนในการใชห้ อ้ งนา้ ห้องส้วม
****************************************************
1. ชอื่ กจิ กรรม
เคลอ่ื นไหวและจังหวะ
2. การเตรียมสื่อเพ่ือจัดกิจกรรม
1) เคร่ืองเคาะจงั หวะ
2) เพลง “สวัสดีเธอจ๋า”
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระทคี่ วรรู้

1.1 การรอ้ งเพลงและการเคลอ่ื นไหวรา่ งกายตามจังหวะ
2) ประสบการณส์ าคญั

2.1 การเคลือ่ นไหวอยู่กบั ทแี่ ละการเคล่ือนไหวเคลื่อนท่ี
2.2 การแสดงกิรยิ าโต้ตอบเสียงดนตรี
2.3 การรอ้ งเพลง
4. จุดประสงค์ในการจดั กจิ กรรม
1) เคลื่อนไหวส่วนตา่ ง ๆ ของร่างกายได้
2) รอ้ งเพลงและทาท่าทางประกอบเพลง “สวัสดีเธอจา๋ ” ได้
3) ร่วมกจิ กรรมกบั เพ่ือนได้
5. วิธกี ารจัดกจิ กรรม
1) เด็กเคล่ือนไหวร่างกายโดยอิสระตามสัญญาณเคาะ โดยไมใ่ หช้ นกัน เมื่อได้ยนิ สญั ญาณหยดุ ให้เดก็
หยดุ การเคล่อื นไหวในท่านน้ั
2) เปิดเทปเพลง “สวัสดเี ธอจ๋า”ใหเ้ ด็กฟังและร้องตามและแสดงทา่ ทางประกอบเพลงตามจังหวะ
3) เมอ่ื สัญญาณเพลงหยุด ให้ทุกคนหยดุ การเคลื่อนไหวทันที และเมื่อมีสญั ญาณเพลงตอ่ ให้แสดง
ทา่ ทางประกอบเพลงตามจงั หวะ
4) เด็กนัง่ พกั ผ่อน 2 – 3 นาที
6. การประเมนิ ผล
1) สงั เกตการเคล่ือนไหวร่างกาย 2) สังเกตการเคลื่อนไหวร่างกาย
3) สังเกตการร่วมกจิ กรรมกับผู้อ่ืน

แผนการจดั ประสบการณ์การศกึ ษาปฐมวัย สาหรับศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองหอย
หลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวัย

สปั ดาหท์ ี่ 1 – 4 วันท่.ี ....3...... สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ได้เรียนรู้ หน่วยยอ่ ย การปฏิบตั ิตนในการใช้ห้องน้า หอ้ งสว้ ม
****************************************************
1. ชือ่ กจิ กรรม
เสรมิ ประสบการณ์ (ในวงกลม)
2. การเตรยี มสื่อเพ่ือจดั กิจกรรม
1) หอ้ งน้า หอ้ งสว้ มของจรงิ 2) เพลง “ล้างมอื ” 3) ภาพหอ้ งนา้
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระที่ควรรู้

1.1 การชว่ ยตนเองในการใชห้ อ้ งน้า หอ้ งสว้ ม
2) ประสบการณส์ าคัญ

2.1 การปฏบิ ตั ิตนตามสขุ อนามัย
2.2 การรู้จักสิ่งตา่ ง ๆ ด้วยการมอง ฟัง สัมผัส ชิมรส และดมกล่ิน
4. จดุ ประสงค์ในการจัดกจิ กรรม
1) ใชห้ อ้ งน้า – หอ้ งส้วมใหถ้ ูกสุขลักษณะ
2) ร่วมสนทนากับครูและเพื่อนได้
3) ร่วมกจิ กรรมกบั ผู้อ่ืนได้
5. วิธีการจดั กจิ กรรม
1) ครรู ้องเพลง “ล้างมอื ” ใหเ้ ดก็ ฟงั แลว้ ค่อยให้เด็กร้องตามพรอ้ มทง้ั ทาท่าทางประกอบเพลงอย่างอิสระ
2) เด็กและครรู ว่ มสนทนาเก่ียวกับการปฏบิ ตั ิตนหลังการใชห้ อ้ งนา้ ห้องสว้ ม โดยแสดงความคดิ เหน็
ตามที่ตนไดป้ ฏิบัตมิ า
3) ครพู าเด็กไปหอ้ งน้า ห้องส้วมพร้อมทง้ั สอนวิธีใชแ้ ละสอนใหเ้ ด็กลา้ งมือทุกคร้ังหลงั จากการใช้
ห้องนา้ ห้องสว้ มทุกคร้ัง
4) พาเด็กกลบั ชั้นเรียน รว่ มกนั สนทนาเกยี่ วกับการใช้ห้องน้า หอ้ งสว้ มอย่างถกู สุขลกั ษณะอีกครั้ง
6. การประเมนิ ผล
1) สงั เกตการใช้หอ้ งนา้ – ห้องส้วม
2) สังเกตการสนทนา
3) สังเกตการเข้าร่วมกจิ กรรม

แผนการจดั ประสบการณก์ ารศึกษาปฐมวยั สาหรบั ศูนยพ์ ฒั นาเด็กเลก็ บา้ นหนองหอย

หลกั สูตรการศึกษาปฐมวยั

สัปดาหท์ ี่ 1 – 4 วนั ท่ี.....3...... สาระการจัดประสบการณ์ท่ี 1 เรื่องราวเก่ียวกบั ตัวเด็ก

หนว่ ยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ดเ้ รียนรู้ หนว่ ยยอ่ ย การปฏิบัติตนในการใชห้ อ้ งนา้ หอ้ งส้วม

****************************************************

1. ช่อื กิจกรรม

สรา้ งสรรค์

2. การเตรียมสื่อเพ่อื จัดกิจกรรม

1) ภาพใบงานรปู ขนั นา้ แปรงขดั สว้ ม 2) สีเทียน

3. สาระการเรียนรู้

1) สาระทค่ี วรรู้

1.1 การระบายสภี าพอปุ กรณใ์ นหอ้ งน้า

2) ประสบการณ์สาคัญ

2.1 การเล่นและการทางานร่วมกับผ้อู ืน่

2.2 การชื่นชมและสรา้ งสรรค์สิง่ ท่ีสวยงาม

4. จดุ ประสงคใ์ นการจดั กจิ กรรม

1) ระบายสภี าพอุปกรณใ์ นห้องน้าได้

2) ทางานร่วมกับเพื่อนได้

5. วธิ กี ารจดั กจิ กรรม

1) ครนู าภาพอุปกรณ์การใชใ้ นห้องนา้ ใหเ้ ด็กดู แล้วให้เดก็ บอกชื่อ

2) แบง่ เด็กออกเป็นกลุ่ม แจกอุปกรณส์ เี ทยี นและใบงานอุปกรณ์ในห้องนา้

3) เด็กระบายสีภาพอุปกรณ์ในห้องนา้ ตามจินตนาการให้สวยงาม

4) เด็กนาเสนอผลงานให้เพื่อนและครดู ู

6. การประเมินผล

1) สงั เกตการรว่ มกิจกรรม

2) ตรวจผลงาน

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย สาหรบั ศูนยพ์ ฒั นาเดก็ เล็กบ้านหนองหอย
หลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย

สปั ดาหท์ ี่ 1 – 4 วนั ที.่ ....3...... สาระการจัดประสบการณ์ท่ี 1 เร่ืองราวเก่ยี วกบั ตัวเด็ก
หนว่ ยการจดั ประสบการณ์ ก้าวใหม่ไดเ้ รยี นรู้ หนว่ ยยอ่ ย การปฏบิ ัติตนในการใชห้ ้องนา้ หอ้ งสว้ ม
****************************************************
1. ชื่อกจิ กรรม
เสรี
2. การเตรยี มสื่อเพ่ือจัดกจิ กรรม
1) อุปกรณต์ า่ ง ๆ ท่จี ัดไวต้ ามกิจกรรมเสรีทง้ั 13 ศูนย์
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระทค่ี วรรู้

1.1 การเลน่ ตามศนู ยเ์ ป็นการเล่นในศนู ย์ประสบการณต์ า่ ง ๆ อยา่ งอสิ ระซ่ึงจะชว่ ยพัฒนา
ความคิดและจินตนาการของเดก็ ซ่ึงจะควบคู่ไปกับความรับผดิ ชอบ การรอคอย การ
แบง่ ปัน และการอยู่รว่ มกันเพ่อื พัฒนาสู่การเขา้ สงั คม

2) ประสบการณ์สาคัญ
2.1 ช่วยพัฒนาความคดิ และจนิ ตนาการของเด็กควบคู่ไปกับการรับผดิ ชอบ การเลน่ รว่ มกัน
และการคิดแก้ปญั หา

4. จดุ ประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1) เปิดโอกาสให้เด็กไดส้ งั เกต สารวจ ทดลอง ค้นควา้ คดิ แก้ปญั หาในการทางานและการเลน่ เปน็ กลมุ่
2) เกิดจนิ ตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมคี วามรับผิดชอบตอ่ งานและส่ิงท่ตี นเลน่
3) ไดร้ บั ประสบการตรง ทาใหใ้ ช้ภาษาสุภาพ ชว่ ยเหลือ แบ่งปันผูอ้ ่ืนและร้จู กั อดทนรอคอย
4) สง่ เสริมพฒั นาการทัง้ 4 ด้าน

5. วธิ ีการจดั กิจกรรม
1) ครแู นะนาการปฏิบัติตนในการเลน่ ศนู ยก์ ิจกรรมเสรที ั้ง 13 ศนู ย์ตามข้อตกลง
2) เด็กเลือกเลน่ ศนู ย์กิจกรรมเสรีตามความสนใจ
3) ครู เพ่มิ เติม ปรบั เปล่ยี น จดั เตรยี มงานให้ตรงกับหนว่ ยการเรยี น
4) หลังเลิกเลน่ ให้จัดทาความสะอาดอปุ กรณ์ พรอ้ มท้ังเก็บของเข้าที่ให้เรยี บร้อยดูสวยงาม

6. การประเมินผล
1) สงั เกตพฤตกิ รรมการแสดงออกก่อนและหลงั การเขา้ ศูนย์กิจกรรมเสรี
2) ตรวจผลงานในการทางานและการสรา้ งสรรคผ์ ลงานในการเลน่
3) บันทกึ และตรวจสอบกิจกรรมในการเลน่ ศูนย์กจิ กรรมเสรีทงั้ 13 ศูนย์

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย สาหรบั ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กบา้ นหนองหอย

หลักสูตรการศกึ ษาปฐมวยั

สปั ดาหท์ ่ี 1 – 4 วันท่ี.....3...... สาระการจดั ประสบการณ์ที่ 1 เรือ่ งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก

หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ไดเ้ รียนรู้ หนว่ ยย่อย การปฏิบตั ิตนในการใชห้ อ้ งนา้ หอ้ งสว้ ม

****************************************************

1. ชอ่ื กจิ กรรม

กลางแจ้ง

2. การเตรียมส่ือเพอ่ื จัดกจิ กรรม

1) นกหวดี

3. สาระการเรียนรู้

1) สาระทีค่ วรรู้

1.1 การเลน่ เกมน้าข้นึ – น้าลง

2) ประสบการณส์ าคญั

2.1 การเลน่ และการทางานร่วมกบั ผอู้ นื่

2.2 การรกั ษาความปลอดภยั ให้กบั ตนเองและผู้อ่นื ในกจิ วัตรประจาวนั

4. จุดประสงคใ์ นการจดั กจิ กรรม

1) ปฏบิ ัตติ ามข้อตกลงง่าย ๆ ได้

2) เลน่ เกมน้าขนึ้ – น้าลงได้

3) รอคอยตามลาดับก่อนหลังได้

4) เล่นร่วมกับผ้อู ื่นได้

5. วิธีการจัดกจิ กรรม

1) เดก็ และครูสนทนาเกี่ยวกับการปฏบิ ตั ิตนเม่ือลงไปเลน่ ทีส่ นาม ครพู าเด็กเดินไปท่สี นาม

2) ครใู ห้เด็กจับมือเป็นวงกลมอบอุ่นรา่ งกายทา่ พน้ื ฐานงา่ ย ๆ ตามครู

3) ครอู ธบิ ายและสาธิตวธิ ีการเลน่ เกมน้าข้ึน – นา้ ลง โดยใหเ้ ป่านกหวีด 1 ครง้ั แลว้ ใหเ้ ด็กพดู ว่า “นา้ ลง”

พร้อมกบั วิง่ เข้าหากนั กลางวงยนื จบั มือให้ชดิ กัน เปา่ นกหวีด 2 คร้ังให้เด็กพดู วา่ “น้าขึน้ ”

พรอ้ ม

ทัง้ ขยายวงออกใหก้ ว้างท่สี ุดโดยชมู ือขน้ึ และและไมใ่ ห้หลดุ ออกจากกัน

4) เดก็ ปฏบิ ตั ิตามขอ้ 3 อกี คร้งั

5) ครนู าเดก็ ไปทาความสะอาดมอื ก่อนเขา้ ชั้นเรียน

6. การประเมินผล

1) สงั เกตการปฏิบัติตามข้อตกลง 2) สังเกตการเลน่ เกมนา้ ขึ้น – น้าลง

3) สงั เกตการเขา้ รว่ มกิจกรรม

แผนการจดั ประสบการณ์การศกึ ษาปฐมวยั สาหรบั ศูนย์พัฒนาเดก็ เล็กบ้านหนองหอย
หลักสูตรการศกึ ษาปฐมวยั

สปั ดาห์ท่ี 1 – 4 วันที.่ ....3...... สาระการจดั ประสบการณ์ที่ 1 เรือ่ งราวเกยี่ วกบั ตัวเด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรียนรู้ หนว่ ยย่อย การปฏิบัติตนในการใช้ห้องนา้ ห้องส้วม
****************************************************
1. ช่ือกิจกรรม
เกมการศกึ ษา
2. การเตรยี มสื่อเพอ่ื จัดกิจกรรม
1) ภาพตดั ต่อหอ้ งน้า ห้องส้วม
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระทค่ี วรรู้

1.1 การเล่นเกมภาพตดั ต่อห้องนา้ - ห้องส้วม
2) ประสบการณ์สาคัญ

2.1 การจับคู่ การจาแนกและการจัดกลมุ่
2.2 การเลน่ และการทางานร่วมกบั ผู้อน่ื
2.3 การแกป้ ัญหาในการเล่น
4. จุดประสงคใ์ นการจัดกิจกรรม
1) เลน่ เกมภาพตัดตอ่ ได้
2) รว่ มกิจกรรมกับผู้อืน่ ได้
3) จดั เก็บของเข้าทเี่ มื่อเล่นเสรจ็
5. วิธกี ารจดั กิจกรรม
1) ครนู าภาพทีส่ มบรู ณใ์ ห้เด็กดูและสนทนาเนื้อหาของภาพว่าเป็นภาพอะไร
2) ครอู ธิบายวธิ ีการต่อภาพห้องนา้ – หอ้ งส้วม โดยใหส้ ังเกตภาพท่ีสมบรู ณ์ก่อนแลว้ ค่อยแยกชนิ้ ส่วน
ของภาพและประกอบภาพใหส้ มบรู ณ์อีกคร้ัง
3) แบ่งกล่มุ เดก็ และให้ต่อภาพหอ้ งนา้ – ห้องส้วมอีกคร้ังโดยมคี รดู ูแลอย่างใกล้ชิด
4) เด็กเล่นเกมซ้าอกี จนต่อภาพได้ถกู ต้อง
5) เดก็ ชว่ ยเก็บเกมใหเ้ รียบร้อย
6. การประเมนิ ผล
1) สังเกตการเลน่ เกมภาพตดั ตอ่
2) สงั เกตการร่วมกจิ กรรม
3) สังเกตการณเ์ กบ็ ของเข้าที่

แผนการจดั ประสบการณก์ ารศกึ ษาปฐมวยั สาหรบั ศนู ยพ์ ัฒนาเด็กเลก็ บ้านหนองหอย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั

สปั ดาห์ที่ 1 – 4 วนั ท่ี.....4...... สาระการจดั ประสบการณท์ ่ี 1 เรอื่ งราวเก่ยี วกบั ตวั เดก็
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ไดเ้ รยี นรู้ หนว่ ยย่อย การเก็บของเขา้ ที่

****************************************************
1. ช่ือกจิ กรรม

เคล่อื นไหวและจงั หวะ
2. การเตรยี มส่ือเพอ่ื จัดกิจกรรม

1) เครือ่ งเคาะจงั หวะ
2) เพลง “เก็บของ”
3. สาระการเรียนรู้
1) สาระทคี่ วรรู้

1.1 การฟังและปฏบิ ตั ิตามสัญญาณ
1.2 การทาท่าทางประกอบเพลง
2) ประสบการณส์ าคัญ
2.1 การเคลื่อนไหวอยูก่ ับที่
2.2 การรอ้ งเพลง
4. จุดประสงคใ์ นการจัดกิจกรรม
1) เคลือ่ นไหวสง่ิ ตา่ ง ๆ ของร่างกายได้อย่างอสิ ระ
2) รอ้ งเพลงเกบ็ ของและทาท่าทางประกอบเพลงได้
5. วิธีการจดั กจิ กรรม
1) เดก็ เคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างอิสระตามจังหวะท่เี คาะเปน็ สญั ญาณโดยไม่ใหช้ นกันเมื่อไดย้ ิน
สัญญาณหยุดให้หยดุ ในทา่ นั้นทันที
2) รอ้ งเพลง “เกบ็ ของ” ให้เด็กฟังและร้องตามพร้อมทงั้ ทาทา่ ทางประกอบเพลงตามจงั หวะ
3) เม่ือสญั ญาณเพลงหยดุ ใหเ้ ดก็ หยุดการเคลือ่ นไหวทันทีและเม่ือสัญญาณเพลงเริม่ ให้เคลื่อนไหว
ตอ่ ไปพร้อมเพลง “เก็บของ”
4) เด็กพักคลายกลา้ มเนื้อโดยการนอนหงายมือ 2 ข้างวางขา้ งลาตวั หลับตาพกั 2 – 3 นาที
6. การประเมนิ ผล
1) สงั เกตการเคลือ่ นไหวรา่ งกาย
2) สงั เกตการร้องเพลงและทาทา่ ทางประกอบเพลง

แผนการจดั ประสบการณก์ ารศกึ ษาปฐมวยั สาหรับศนู ย์พัฒนาเดก็ เล็กบ้านหนองหอย
หลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวัย

สปั ดาห์ที่ 1 – 4 วันที่.....4...... สาระการจัดประสบการณ์ท่ี 1 เรื่องราวเกยี่ วกับตัวเด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ไดเ้ รียนรู้ หนว่ ยยอ่ ย การเก็บของเข้าที่

****************************************************
1. ช่ือกิจกรรม

เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม)
2. การเตรยี มสื่อเพอ่ื จดั กิจกรรม

1) อุปกรณ์การเรยี นของใช้ในหอ้ งเรยี น
2) เพลง “ช่วยกนั เกบ็ ”
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระทีค่ วรรู้

1.1 การเกบ็ ของเลน่ ของใชต้ ่าง ๆ เขา้ ท่ี
2) ประสบการณส์ าคญั

2.1 การรู้จกั สงิ่ ต่าง ๆ ด้วยการมอง การฟงั สมั ผสั ชิมรส และดมกล่นิ
2.2 การอธบิ ายเกีย่ วกับส่งิ ของเหตกุ ารณแ์ ละความสัมพนั ธ์ของสง่ิ ต่าง ๆ
4. จดุ ประสงค์ในการจัดกจิ กรรม
1) ร้องเพลงชว่ ยกนั เก็บและทาทา่ ทางประกอบเพลงตามครูได้
2) ร่วมสนทนากับเพอ่ื นได้
5. วธิ ีการจดั กิจกรรม
1) ครูร้องเพลง “มาชว่ ยกนั เก็บ” ให้เดก็ ฟงั พรอ้ มทงั้ สอนเด็กใหร้ ้องตามทีละวรรคพร้อมกับสนทนา
เนือ้ หาของเพลง
2) ครูและเด็กสนทนาเก่ียวกับชอื่ ของเล่น ของใช้ อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ในหอ้ งเรยี น พรอ้ มสาธติ วธิ ีการเกบ็
ของเลน่ เขา้ ท่ี
3) เด็กทดลองปฏิบัตจิ รงิ ในการเก็บของเล่น เกบ็ ของใช้ใหเ้ รียบร้อย
4) เด็กร้องเพลงชว่ ยกนั เกบ็ อีกครั้ง
6. การประเมนิ ผล
1) สงั เกตการเขา้ รว่ มร้องเพลงและทาท่าทางตามจินตนาการ
2) สังเกตการสนทนา

แผนการจดั ประสบการณก์ ารศึกษาปฐมวัย สาหรบั ศนู ย์พัฒนาเด็กเล็กบา้ นหนองหอย
หลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวัย

สัปดาหท์ ี่ 1 – 4 วนั ที.่ ....4...... สาระการจดั ประสบการณ์ท่ี 1 เร่ืองราวเกี่ยวกับตวั เด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ได้เรียนรู้ หนว่ ยย่อย การเก็บของเข้าที่

****************************************************
1. ชือ่ กจิ กรรม

สรา้ งสรรค์
2. การเตรยี มสื่อเพ่ือจดั กิจกรรม

1) อปุ กรณ์การร้อยลกู ปัด
3. สาระการเรียนรู้

1) สาระทคี่ วรรู้
1.1 การร้อยลูกปดั ตามจินตนาการ

2) ประสบการณ์สาคัญ
2.1 การปั้นและประดิษฐส์ ่ิงต่าง ๆ ด้วยดินเหนียว ดนิ นา้ มัน แท่งไม้ เศษวสั ดุ ฯลฯ
2.2 การเลน่ และทางานร่วมกบั ผู้อืน่
2.3 การสรา้ งสรรคแ์ ละชื่นชมสิง่ สวยงาม

4. จุดประสงค์ในการจดั กิจกรรม
1) ใช้กล้ามเนื้อมือให้สัมพนั ธ์กับตาได้
2) รอ้ ยลกู ปดั อยา่ งอิสระได้
3) มีความคิดสรา้ งสรรค์และจนิ ตนาการ

5. วิธีการจดั กิจกรรม
1) ครนู าอุปกรณ์การร้อยลูกปดั ใหเ้ ด็กดแู ละสาธติ การร้อยลกู ปดั ใหเ้ ดก็ ดูพร้อมแนะนาอันตรายทอี่ าจ
เกิดขนึ้ ได้หากใชผ้ ดิ วิธี
2) แบ่งเดก็ เปน็ กลุม่ พร้อมท้ังแจกอปุ กรณก์ ารร้อยลูกปดั อย่างอิสระตามความคิดของตนเอง
3) เดก็ ส่งผลงานและชว่ ยกันเกบ็ อุปกรณ์เข้าท่ี

6. การประเมินผล
1) สังเกตการร้อยลูกปดั
2) ตรวจผลงาน

แผนการจดั ประสบการณก์ ารศึกษาปฐมวยั สาหรบั ศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กบา้ นหนองหอย
หลกั สตู รการศึกษาปฐมวัย

สัปดาห์ที่ 1 – 4 วนั ท่ี.....4...... สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกบั ตัวเด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ไดเ้ รยี นรู้ หนว่ ยย่อย การเก็บของเข้าที่

****************************************************
1. ช่ือกจิ กรรม

เสรี
2. การเตรยี มส่ือเพ่อื จัดกจิ กรรม

1) อุปกรณต์ า่ ง ๆ ทจ่ี ัดไวต้ ามกิจกรรมเสรีทง้ั 13 ศนู ย์
3. สาระการเรยี นรู้

1) สาระทคี่ วรรู้
1.1 การเล่นตามศูนย์เป็นการเลน่ ในศนู ยป์ ระสบการณต์ า่ ง ๆ อยา่ งอิสระซึง่ จะชว่ ยพัฒนา
ความคิดและจินตนาการของเด็กซงึ่ จะควบคู่ไปกบั ความรับผิดชอบ การรอคอย การ
แบง่ ปัน และการอยรู่ ว่ มกนั เพ่ือพัฒนาสกู่ ารเข้าสังคม

2) ประสบการณส์ าคญั
2.1 ช่วยพฒั นาความคดิ และจินตนาการของเด็กควบคู่ไปกับการรับผดิ ชอบ การเลน่ รว่ มกนั
และการคดิ แก้ปัญหา

4. จุดประสงคใ์ นการจดั กจิ กรรม
1) เปิดโอกาสให้เด็กได้สังเกต สารวจ ทดลอง ค้นคว้า คดิ แกป้ ัญหาในการทางานและการเล่นเปน็ กล่มุ
2) เกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบตอ่ งานและสงิ่ ทต่ี นเล่น
3) ได้รับประสบการตรง ทาใหใ้ ช้ภาษาสภุ าพ ช่วยเหลือ แบ่งปันผูอ้ ื่นและรจู้ กั อดทนรอคอย
4) สง่ เสริมพัฒนาการทง้ั 4 ดา้ น

5. วธิ ีการจัดกิจกรรม
1) ครแู นะนาการปฏิบัติตนในการเลน่ ศนู ยก์ จิ กรรมเสรที ้ัง 13 ศนู ย์ตามข้อตกลง
2) เด็กเลอื กเลน่ ศนู ย์กิจกรรมเสรีตามความสนใจ
3) ครู เพิ่มเติม ปรับเปลีย่ น จัดเตรียมงานให้ตรงกับหนว่ ยการเรียน
4) หลงั เลกิ เลน่ ให้จดั ทาความสะอาดอปุ กรณ์ พรอ้ มทง้ั เก็บของเข้าทใี่ ห้เรียบร้อยดูสวยงาม

6. การประเมินผล
1) สงั เกตพฤติกรรมการแสดงออกก่อนและหลังการเขา้ ศูนย์กจิ กรรมเสรี
2) ตรวจผลงานในการทางานและการสร้างสรรค์ผลงานในการเล่น
3) บันทกึ และตรวจสอบกจิ กรรมในการเล่นศูนย์กิจกรรมเสรีทงั้ 13 ศูนย์

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั สาหรับศูนยพ์ ฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองหอย

หลกั สตู รการศึกษาปฐมวัย

สปั ดาหท์ ี่ 1 – 4 วนั ท่.ี ....4...... สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เร่อื งราวเกีย่ วกับตัวเด็ก

หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ไดเ้ รยี นรู้ หนว่ ยย่อย การเกบ็ ของเข้าท่ี

****************************************************

1. ชอ่ื กิจกรรม

กลางแจ้ง

2. การเตรยี มสื่อเพื่อจัดกจิ กรรม

1) ตะกรา้ 2) นกหวดี 3) สิง่ ของ

3. สาระการเรยี นรู้

1) สาระที่ควรรู้

1.1 การเล่นเกมวงิ่ เกบ็ ของ

2) ประสบการณส์ าคัญ

2.1 การเล่นและการทางานร่วมกับผ้อู ่ืน

2.2 การเคลือ่ นไหวอยู่กบั ทีแ่ ละการเคล่ือนไหวเคลื่อนท่ี

4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1) เลน่ เกมวิ่งเก็บของได้

2) ฟังและปฏิบตั ิตามคาสั่งได้

3) รว่ มกจิ กรรมดว้ ยความสนุกสนาน

5. วิธกี ารจดั กจิ กรรม

1) เด็กและครสู นทนาเก่ยี วกับข้อตกลงในการปฏิบตั ติ นเม่ือลงไปเล่นทส่ี นาม ครูพาเดก็ ไปเล่นทสี่ นาม

2) ครอู ธิบายและสาธติ การเล่นเกมว่งิ เก็บของและแบ่งกออกเป็น 4 กลุม่ แลว้ ให้เดก็ นง่ั เป็นแถววางของ

ชน้ิ เล็ก ๆ ไว้ 4 กองและวางตะกรา้ ใหห้ ่างจากกองทงั้ 4 กอง ประมาณ 4 เมตรเดก็ ไดย้ นิ

สัญญาณนกหวดี คนทอ่ี ยู่หวั แถวใหว้ ง่ิ มาเกบ็ ของในกองดา้ นหนา้ ของตนไปใส่ในตะกรา้ โดยเรว็ แล้วกลับมาน่งั ที่เดิม

แลว้ เดก็ คนที่อยถู่ ดั ไปเก็บของเช่นเดียวกนั แถวไหนเสร็จก่อนเป็นผูช้ นะ

3) เด็กเล่นอิสระกลางแจง้

4) เดก็ ได้ยนิ สัญญาณหยดุ เล่น เด็กล้างมือใหส้ ะอาดแลว้ เดนิ เขา้ แถวเข้าหอ้ งเรยี น

6. การประเมินผล

1) สังเกตการเล่นเกม

2) สงั เกตการปฏบิ ัติตามคาสั่ง

3) สงั เกตการเขา้ รว่ มกจิ กรรม

แผนการจดั ประสบการณก์ ารศกึ ษาปฐมวัย สาหรับศูนย์พฒั นาเดก็ เล็กบ้านหนองหอย
หลกั สตู รการศึกษาปฐมวยั

สัปดาห์ที่ 1 – 4 วนั ท.่ี ....4...... สาระการจดั ประสบการณ์ท่ี 1 เร่อื งราวเกี่ยวกับตวั เด็ก
หนว่ ยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ได้เรยี นรู้ หน่วยย่อย การเก็บของเขา้ ที่

****************************************************
1. ชอื่ กจิ กรรม

เกมการศกึ ษา
2. การเตรียมส่ือเพื่อจัดกจิ กรรม

1) ภาพตดั ต่อเด็กนั่งเล่น
3. สาระการเรยี นรู้

1) สาระที่ควรรู้
1.1 การเลน่ เกมภาพตัดตอ่ เดก็ นั่งเล่น

2) ประสบการณส์ าคญั
2.1 การแก้ปัญหาในการเล่น
2.2 การเลน่ และการทางานร่วมกบั ผ้อู ่นื

4. จุดประสงค์ในการจดั กิจกรรม
1) เล่นเกมภาพตัดต่อได้
2) ร่วมกิจกรรมกบั ผอู้ ่นื ได้
3) จัดเก็บของเข้าท่เี ม่ือเล่นเสรจ็

5. วธิ กี ารจัดกจิ กรรม
1) ครนู าภาพท่ีสมบรู ณใ์ ห้เด็กดูและสนทนาเนอื้ หาของภาพว่าเป็นภาพอะไร
2) อธิบายวิธกี ารเล่นเกมภาพตัดต่อเด็กน่ังเล่นแลว้ ใหส้ ังเกตว่ามอี ะไรบ้างในภาพแลว้ แยกชนิ้ สว่ นของ
ภาพและประกอบภาพใหส้ มบรู ณ์อกี ครั้ง
3) ครูแบง้ กลุ่มเด็ก และใหเ้ ด็กเลน่ เกมภาพตัดต่อเดก็ น่ังเล่นโดยครคู อยดูแลแนะนาอยา่ งใกลช้ ิด
4) เดก็ เล่นเกมซา้ อกี ครั้ง จนต่อภาพไดถ้ ูกต้อง
5) เด็กช่วยกนั เกบ็ เกมเขา้ ที่ให้เรียบร้อย

6. การประเมินผล
1) สังเกตการเลน่ เกมภาพตดั ตอ่
2) สังเกตความสนใจและการรว่ มกจิ กรรมกับผอู้ ่ืน
3) สงั เกตการจัดของเขา้ ท่ี

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย สาหรบั ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย
หลกั สูตรการศึกษาปฐมวัย

สัปดาห์ท่ี 1 – 4 วันที.่ ....5...... สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรอ่ื งราวเกย่ี วกบั ตวั เด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหม่ได้เรียนรู้ หน่วยยอ่ ย การปฏบิ ตั ติ นในการรบั ประทานอาหาร

****************************************************
1. ช่อื กิจกรรม

การเคลอ่ื นไหวและจงั หวะ
2. การเตรียมสื่อเพ่อื จัดกจิ กรรม

1) เทปเพลง ก.ไก่ สอนน้อง
2) เครอื่ งเคาะจังหวะ
3. สาระการเรียนรู้
1) สาระท่คี วรรู้

1.1 การฟงั และปฏิบตั ติ ามสัญญาณเคล่ือนไหวร่างกายประกอบจงั หวะ
2) ประสบการณ์สาคัญ

2.1 การเคล่อื นไหวอยกู่ บั ทแ่ี ละการเคล่ือนไหวเคลื่อนที่
4. จดุ ประสงค์ในการจดั กจิ กรรม

1) เคลอื่ นไหวสว่ นต่าง ๆ ของรา่ งกายประกอบเพลง ก.ไก่ สอนนอ้ ง
2) ฟังและปฏบิ ัตติ ามสัญญาณได้
5. วิธีการจัดกจิ กรรม
1) เดก็ เคล่ือนไหวรา่ งกายได้อย่างอสิ ระตามเครื่องเคาะจังหวะดงั น้ี ถ้าครูเคาะจังหวะเร็วให้เคล่อื นไหว
เรว็ ถา้ ครเู คาะจังหวะชา้ ให้เคลอ่ื นไหวชา้ และถ้าเคาะ 2 ครั้งให้หยุดทันที ครูให้จงั หวะสญั ญาณเคาะจงั หวะ
สลับกนั
2) นาเทปเพลง ก.ไก่ สอนน้องเปดิ ให้เด็กฟังแล้วใหเ้ ดก็ ทาทา่ ทางประกอบเพลงอย่างอิสระ
3) เดก็ พักผ่อน 2 – 3 นาที
6. การประเมินผล
1) สังเกตการเคลือ่ นไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
2) สังเกตการฟงั และปฏิบตั ิตามสญั ญาณ

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั สาหรับศนู ยพ์ ัฒนาเดก็ เล็กบา้ นหนองหอย
หลกั สูตรการศึกษาปฐมวยั

สปั ดาห์ที่ 1 – 4 วันท.่ี ....5...... สาระการจัดประสบการณ์ท่ี 1 เรอื่ งราวเกยี่ วกับตวั เด็ก
หน่วยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรียนรู้ หน่วยยอ่ ย การปฏบิ ัติตนในการรบั ประทานอาหาร
****************************************************
1. ชอ่ื กจิ กรรม
เสริมประสบการณ์ (ในวงกลม)
2. การเตรยี มส่ือเพอื่ จัดกิจกรรม
1) ภาพเดก็ ล้างมอื และรบั ประทานอาหารอย่างมีมารยาท
2) เพลง “มาทานข้าวซิ”
3. สาระการเรียนรู้
1) สาระทค่ี วรรู้

1.1 รบั ประทานอาหารด้วยตนเอง
1.2 การล้างมอื ก่อนรบั ประทานอาหาร
2) ประสบการณส์ าคญั
2.1 การปฏิบัติกจิ วตั รประจาวันของตนเอง
2.2 การอธิบายเกย่ี วกับส่งิ ของเหตุการณแ์ ละความสมั พนั ธข์ องส่ิงต่าง ๆ
4. จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1) ลา้ งมอื กอ่ นรับประทานอาหารได้
2) การรับประทานอาหารดว้ ยตนเองได้
5. วธิ ีการจัดกจิ กรรม
2) ครแู ละเด็กสนทนาเก่ยี วกับเน้ือหาของเพลงและถามเด็กว่าใครเป็นคาเก่งรบั ประทานอาหารเองได้
3) นาภาพเดก็ รบั ประทานอาหารกลางวนั อยา่ งมีมารยาทไม่รับประทานอาหารสกปรกเลอะเทอะใหเ้ ด็ก
ดูและครูอธิบายวธิ ีการปฏบิ ตั ติ นในการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง เชน่ ล้างมือก่อนรบั ประทาน อาหารไม่คุยกัน
ไม่รับประทานอาหารหกเลอะเทอะ
4) ครูนาเดก็ ปฏิบตั ิการลา้ งมือและรับประทานอาหารกลางวนั
6. การประเมนิ ผล
1) สังเกตการลา้ งมือและการรบั ประทานอากลางวนั

แผนการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั สาหรับศนู ยพ์ ฒั นาเด็กเล็กบ้านหนองหอย

หลักสูตรการศกึ ษาปฐมวัย

สัปดาห์ที่ 1 – 4 วนั ท.ี่ ....5...... สาระการจดั ประสบการณ์ที่ 1 เรื่องราวเก่ยี วกับตัวเด็ก

หนว่ ยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ดเ้ รยี นรู้ หนว่ ยยอ่ ย การปฏบิ ตั ติ นในการรบั ประทานอาหาร

****************************************************

1. ช่อื กจิ กรรม

สร้างสรรค์

2. การเตรียมสื่อเพือ่ จัดกจิ กรรม

1) กระดาษ 2) สนี า้ หลอดกาแฟ 3) ผา้ เชด็ มือ

3. สาระการเรียนรู้

1) สาระท่คี วรรู้

1.1 การเปา่ สีน้า

2) ประสบการณส์ าคญั

2.1 การเขยี นภาพและการเล่นกับสี

2.2 การชืน่ ชมและการสร้างสรรคส์ ง่ิ ท่สี วยงาม

4. จุดประสงคใ์ นการจัดกจิ กรรม

1) เปา่ สีเป็นภาพตามจนิ ตนาการได้

2) มีความคิดสรา้ งสรรคแ์ ละจนิ ตนาการ

3) ทางานร่วมกับผอู้ ื่นได้

5. วธิ ีการจดั กจิ กรรม

1) นาอปุ กรณ์การเปา่ สนี ้าพร้อมทงั้ สาธติ ใหเ้ ด็กดู ดังนี้

- ใชห้ ลอดจุ่มสี หยดบนกระดาษแลว้ เป่าถ้าเปลย่ี นสีใหม่ใหใ้ ชห้ ลอดใหมห่ ยดสีแล้วเป่าให้สี

กระจายไปทั่ว ๆ

2) ครูแบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุม่ พร้อมแจกอุปกรณ์ให้เดก็ เป่าสอี ิสระ

3) เดก็ นาเสนอผลงานพร้อมกับเลา่ ให้ครแู ละเพ่ือนฟังพร้อมกบั ครูบนั ทกึ ชอ่ื ผลงาน

4) เด็กช่วยกนั เกบ็ ของ และทาความสะอาดห้องเรยี น

6. การประเมินผล

1) สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลมุ่

2) ตรวจผลงาน

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวยั สาหรบั ศูนย์พัฒนาเดก็ เล็กบ้านหนองหอย
หลกั สตู รการศกึ ษาปฐมวยั

สัปดาหท์ ่ี 1 –4 วนั ท่ี.....5...... สาระการจดั ประสบการณ์ท่ี 1 เรอ่ื งราวเกยี่ วกับตวั เด็ก
หนว่ ยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรยี นรู้ หนว่ ยย่อย การเก็บของเข้าที่

****************************************************
1. ชอื่ กิจกรรม

เสรี
2. การเตรียมส่ือเพ่ือจัดกิจกรรม

1) อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ท่จี ดั ไวต้ ามกิจกรรมเสรีทั้ง 13 ศนู ย์
3. สาระการเรยี นรู้

1) สาระที่ควรรู้
1.1 การเลน่ ตามศนู ย์เปน็ การเลน่ ในศนู ยป์ ระสบการณ์ตา่ ง ๆ อยา่ งอสิ ระซึ่งจะชว่ ยพัฒนา
ความคดิ และจินตนาการของเด็กซ่งึ จะควบคู่ไปกับความรบั ผิดชอบ การรอคอย
การแบง่ ปัน และการอยู่ร่วมกันเพอ่ื พฒั นาสูก่ ารเข้าสังคม

2) ประสบการณ์สาคญั
2.1 ชว่ ยพฒั นาความคิดและจนิ ตนาการของเด็กควบคู่ไปกับการรับผิดชอบ การเลน่ รว่ มกนั
และการคิดแก้ปญั หา

4. จดุ ประสงคใ์ นการจัดกิจกรรม
1) เปดิ โอกาสใหเ้ ด็กไดส้ งั เกต สารวจ ทดลอง คน้ คว้า คดิ แก้ปัญหาในการทางานและการเลน่ เป็นกล่มุ
2) เกิดจินตนาการ มคี วามคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบตอ่ งานและส่ิงท่ตี นเล่น
3) ไดร้ ับประสบการตรง ทาให้ใช้ภาษาสุภาพ ช่วยเหลอื แบ่งปันผู้อื่นและร้จู ักอดทนรอคอย
4) ส่งเสริมพฒั นาการท้ัง 4 ด้าน

5. วธิ ีการจดั กจิ กรรม
1) ครแู นะนาการปฏบิ ตั ิตนในการเลน่ ศูนย์กิจกรรมเสรีทงั้ 13 ศูนย์ตามข้อตกลง
2) เดก็ เลอื กเลน่ ศูนย์กจิ กรรมเสรีตามความสนใจ
3) ครู เพิ่มเติม ปรบั เปล่ียน จัดเตรียมงานให้ตรงกับหนว่ ยการเรยี น
4) หลงั เลิกเลน่ ใหจ้ ดั ทาความสะอาดอุปกรณ์ พรอ้ มทง้ั เก็บของเขา้ ทใ่ี หเ้ รยี บร้อยดูสวยงาม

6. การประเมินผล
1) สงั เกตพฤติกรรมการแสดงออกก่อนและหลงั การเข้าศนู ย์กิจกรรมเสร2ี ) ตรวจผลงานในการทางาน

และการสร้างสรรคผ์ ลงานในการเล่น3) บันทึกและตรวจสอบกจิ กรรมในการเลน่ ศูนย์กิจกรรมเสรีทั้ง 13
ศนู ย์

แผนการจัดประสบการณ์การศกึ ษาปฐมวยั สาหรับศูนยพ์ ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย
หลักสูตรการศกึ ษาปฐมวยั

สปั ดาหท์ ่ี 1 – 4 วันท.่ี ....5...... สาระการจดั ประสบการณ์ที่ 1 เรอ่ื งราวเกี่ยวกบั ตัวเด็ก
หนว่ ยการจัดประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ด้เรยี นรู้ หนว่ ยยอ่ ย การปฏิบัติตนในการรับประทานอาหาร
****************************************************
1. ชือ่ กิจกรรม
กลางแจ้ง
2. การเตรียมสื่อเพ่ือจดั กิจกรรม
1) เทปเพลงสมยั นยิ มหรือเทปเพลงในบทเรยี น 2) นกหวีด
3. สาระการเรยี นรู้
1) สาระทคี่ วรรู้

1.1 การทาทา่ กายบรหิ ารประกอบเพลง
2) ประสบการณ์สาคญั

2.1 การเล่นรว่ มกบั ผอู้ ่นื
2.2 การแสดงปฏกิ ริ ยิ าโตต้ อบเสียงดนตรี
2.3 การเคล่อื นไหวอยูก่ ับท่แี ละการเคลื่อนไหวเคล่ือนท่ี
4. จดุ ประสงค์ในการจดั กจิ กรรม
1) ทาท่าทางกายบริหารประกอบเพลงได้
2) ปฏบิ ัตติ นเปน็ ผูน้ าผตู้ ามที่ดีได้
3) เลน่ รว่ มกบั เพื่อนได้
5. วิธกี ารจัดกิจกรรม
1) เด็กและครูสนทนาเกี่ยวกับข้อตกลงในการปฏบิ ตั ติ นเมื่อลงไปเล่นท่ีสนาม ครพู าเด็กเดนิ ไปท่ีสนาม
2) เด็กจับมือยืนเป็นวงกลมให้อาสาสมคั รออกมานาทาท่าทางประกอบเพลงโดยเพอ่ื นในวงกลมทา
ทา่ ทางตามเมื่อเพลงหยดุ ให้ผนู้ าแตะมือเพื่อนคนต่อไปใหม้ านาทาท่าทางประกอบเพลง
3) เดก็ เลน่ อสิ ระกลางแจ้งเมื่อจบกิจกรรมใหเ้ ด็กเข้าแถวลา้ งมอื ใหส้ ะอาดเขา้ แถวเดินเข้าหอ้ งเรยี น
6. การประเมินผล
1) สังเกตการทาท่าทางประกอบเพลง
2) สงั เกตการปฏบิ ตั ิตนเป็นผูน้ าและผู้ตาม
3) สงั เกตการร่วมกจิ กรรมกับผู้อนื่

แผนการจดั ประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย สาหรับศูนย์พัฒนาเดก็ เล็กบ้านหนองหอย

หลกั สตู รการศึกษาปฐมวัย

สัปดาหท์ ่ี 1 – 4 วนั ที.่ ....5...... สาระการจัดประสบการณ์ที่ 1 เรอื่ งราวเก่ยี วกบั ตัวเด็ก

หนว่ ยการจดั ประสบการณ์ ก้าวใหมไ่ ดเ้ รียนรู้ หน่วยยอ่ ย การปฏิบตั ติ นในการรบั ประทานอาหาร

****************************************************

1. ช่ือกจิ กรรม

เกมการศึกษา

2. การเตรยี มส่ือเพอื่ จดั กิจกรรม

ภาพตดั ต่อจาน และพยญั ชนะ จ.จาน 2) เพลง “มาทานข้าวซิ”

3. สาระการเรียนรู้

1) สาระท่คี วรรู้

1.1 การเล่นเกมตัดต่อภาพจานและพยัญชนะ จ.จาน

2) ประสบการณส์ าคญั

2.1 การเลน่ เป็นรายบคุ คล เล่นเป็นกล่มุ

2.2 การแก้ปัญหาในการเล่น

4. จดุ ประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1) เล่นเกมภาพตัดต่อจาน พยัญชนะ จ.จาน

2) เลน่ รว่ มกบั ผู้อนื่ ได้

3) เก็บของเลน่ เขา้ ท่ีได้

5. วิธีการจัดกิจกรรม

1) ครูนาภาพตัดตอ่ ภาพจานและพยญั ชนะ จ.จาน ที่สมบรู ณใ์ ห้เด็กดูและถามเด็กเก่ียวกบั ภาพมี

ความสาคัญอย่างไรในการรบั ประทานอาหารและมารยาทในการรบั ประทานอาหาร

2) ครแู นะนาวิธีการเล่นเกมโดยให้สังเกตภาพท่ีสมบรู ณ์แล้วแยกชิ้นส่วนของภาพแลว้ ประกอบภาพให้

สมบูรณอ์ ีกคร้ังและแบ่งกลุ่มให้เด็กเลน่ เกม

3) เด็กที่เล่นต่อภาพเสรจ็ ก่อนนาภาพนาเสนอหน้าชน้ั เรยี น

4) เด็กและครรู ว่ มกันสรปุ การเลน่ เกมภาพตดั ตอ่ จานและพยญั ชนะ จ.จาน และรว่ มกัน

รอ้ งเพลง “มาทานขา้ วซิ”

6. การประเมนิ ผล

1) สังเกตการเลน่ เกม 2) สังเกตการร่วมกจิ กรรมกับผ้อู นื่ 3) สงั เกตการเก็บของเข้าที่

7. บันทกึ ผลการจัดประสบการณ์

8. ภาคผนวก


Click to View FlipBook Version