The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

04 ปิดเปิดน้ำอัตโนมัต2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sopa, 2019-06-18 04:31:22

04 ปิดเปิดน้ำอัตโนมัต2

04 ปิดเปิดน้ำอัตโนมัต2

เคา้ โครงข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

เค้าโครงขอ้ เสนอโครงงานคอมพิวเตอร์

ชอ่ื โครงงานภาษาไทย: แบบจำลองกำรแจ้งเตือนกำรเปดิ ปดิ นำอตั โนมัติผ่ำนทำงสมำร์ทโฟน

ช่อื โครงงานภาษาองั กฤษ: Notification automatic watering system of smartphone.

สาขาของงานวิจยั : โครงงำนประเภทประยุกตใ์ ช้งำน (Application)

ชื่อผทู้ ําโครงงาน: 1. นำยณรงคพ์ นั ธ์ วรรณะ เลขที่ 7

2.นำงสำวชญำนนิ ทร์ ศรหี วำด เลขที่ 27

3. นำงสำวสริ ิโสภำ สิงหส์ ิทธ์ิ เลขท่ี 29

4.นำงสำวสิริวรรณ จนั ทะเสน เลขที่ 26

5. นำงสำวนภำพร ตังใจ เลขท่ี 31

6.นำงสำวนลนิ ทิพย์ พวงพ่ัว เลขท่ี 39

ชันมธั ยมศกึ ษำปีที่ 6/4

ช่ืออาจารย์ทป่ี รึกษา: นำงโสภำ พิเชษฐ์โสภณ

ชื่ออาจารย์ทีป่ รึกษารว่ ม: นำงรสสคุ นธ์ แก้วคณู

ระยะเวลาดาํ เนนิ งาน: 4 มถิ ุนำยน – 30 กันยำยน 2561

รายละเอยี ดเกี่ยวกับโครงงาน

1. แนวคิด ท่มี า และความสําคญั

นำเปน็ ปัจจยั หลักที่สำคัญต่อกระบวนกำรดำรงชวี ติ ของพชื เพรำะนำชว่ ยละลำยธำตุอำหำรของ
พืชท่อี ยู่ในดนิ ชว่ ยใหร้ ำกพชื สำมำรถดูดธำตุอำหำรไปใช้ได้ และนำยังเปน็ ตัวกลำงช่วยในกำรลำเลยี ง
อำหำรและแรธ่ ำตไุ ปใช้ในกระบวนกำรต่ำงๆ เพ่ือกำรเจรญิ เติบโต นำยังทำให้ดินออ่ นน่มุ และร่วนซุย
ช่วยรกั ษำอณุ หภูมิของดนิ ให้พอเหมำะไมร่ ้อนจดั หรือเยน็ จัดจนเกินไป ทำให้อนิ ทรยี วัตถุสลำยตวั และ
เกือกลู จลุ นิ ทรยี ์ในดนิ ท่ีเป็นประโยชน์แก่พืชใหม้ ชี วี ติ อยู่ได้ ดงั นนั เรำจึงจำเป็นจะต้องรดนำต้นพืชทุกวนั
เพ่ือพชื จะได้ดำรงชีวติ อยู่และเจริญเตบิ โตได้ กำรรดนำให้กับพชื ต้องไมม่ ำกเกินไป กำรรดนำมำกๆ อำจ
ทำให้รำกของพืชเนำ่ และตำยได้ หรือถำ้ ขำดกำรรดนำหลำยๆ วนั พชื อำจจะเหย่ี วเฉำตำยได้

(แหลง่ ทมี่ ำ: https://sites.google.com/site/sciencekids02/home/chiwit-phuch)

เน่อื งจำกปัญหำปรมิ ำณกำรรดนำเกษตรกรไทยใน อ.รำศีไศล จ.ศรสี ะเกษ เกษตรกรส่วนมำกไม่
สำมำรถท่ีจะควบคุมกำรรดนำได้อย่ำงเหมำะสมตำมควำมต้องกำรของพชื เพรำะไมท่ รำบถงึ ควำมชืนที่

เหมำะสมในกำรรดนำของพืชผลทำงกำรเกษตร สมำร์ทโพน คือ โทรศพั ท์พกพำซึง่ มีควำมสำมำรถคลำ้ ย

คอมพิวเตอร์และสำมำรถเชอ่ื มต่อกับอนิ เทอรเ์ น็ต อำจกลำ่ วไดว้ ่ำสมำร์ทโฟนคือกำรผสมผสำนกนั

ระหว่ำงพดี เี อกบั โทรศพั ท์เคล่ือนที่ สมำร์ทโฟนท่ีมรี ะบบปฏิบัตกิ ำรสำมำรถพฒั นำใหร้ องรับโปรแกรม

ประยกุ ต์อน่ื ๆสำมำรถเข้ำถึงไดง้ ำ่ ยมีควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน (แหลง่ ท่มี ำ:

https://th.wikipedia.org/wiki) ทำงคณะผู้จดั ทำโครงงำนจึงมีกำรนำ สมำร์ทโฟนมำแก้ไข

ปัญหำกำรลดนำ โดยทำงคณะได้จำลองกำรวัดควำมชนื ในดินโดยมกี ำรตงั ค่ำควำมชืนท่ีเหมำะสมไว้ที่ตวั

บอรด์ และสมำรต์ โฟน เพื่อให้ตัวบอรด์ นนั อำ่ นคำ่ ควำมชนื ที่เหมำะสมและแจง้ เตือนผ่ำนทำงสมำร์ทโฟน

วำ่ เรำควรใหน้ ำต้นพืชในปรมิ ำณที่เทำ่ ใดและควรหยดุ ให้นำเมอื่ มีควำมชืนทีเ่ หมำะสมของต้นพชื ท่ตี ้นพชื

จะรบั ได้ อปุ กรณ์วดั ควำมชนื ในดนิ มคี วำมสำคัญในกำรวดั ควำมชืนในดินเพ่ือทจ่ี ะได้บอกควำมชนื ที่

เหมำะสมสำรบั พชื ที่เรำปลูกเรำสำมำรถกำหนดควำมชืนทเี่ หมำะสมได้และลดปญั หำรำกเน่ำเนื่องรดนำ

มำกจนเกนิ ไป หรือยืนตน้ ตำยเพรำะขำดนำมำกไป

จำกแนวคดิ ดังกลำ่ ว ทำงคณะเรำจึงจดั ทำระบบกำรแจ้งเตอื นกำรเปิด-ปดิ นำอตั โนมตั ิผำ่ นทำง

สมำรท์ โฟน เพ่ือใหเ้ กษตรมีควำมสะดวกในกำรให้นำแกต่ ้นพืช ลดปญั หำในกำรให้นำท่ีมำกไปเกนิ ควำม

ตอ้ งกำรของตน้ พชื ประหยดั ทรพั ยำกรนำอีกดว้ ย และยังช่วยประหยดั เวลำในกำรทำเกษตรดำ้ นอน่ื ๆ

ด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพ่ือสร้ำงแบบจำลองกำรแจ้งเตือนเปดิ ปดิ ผ่ำนทำงสมำรท์ โฟน
2.2 เพ่ือศึกษำระบบกำรทำงำนของ application blynk
2.3 เพ่อื ศึกษำโปรแกรม Arduino V3
2.4 เพือ่ ตรวจสอบควำมแม่นยำในกำรแจ้งของตัววัดควำมชนื

3.หลกั การและทฤษฎี
ในกำรศึกษำเพ่อื สรำ้ งแบบจำลองกำรแจ้งเตอื นกำรเปดิ ปดิ นำอัตโนมตั ผิ ำ่ นทำงสมำรท์ โฟน

ผ้จู ดั ทำไดร้ วบรวมแนวคดิ ทฤษฎแี ละหลกั กำรตำ่ งๆ จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องและงำนวจิ ัยท่ีเกย่ี วข้อง
ดงั ตอ่ ไปนี

เอกสารทีเ่ กี่ยวขอ้ ง

3.1 การปลูกหอมแดง

วิธีปลูกหอมแดง (Shallots)

หอมแดงหอมแดงมโี ครงสร้ำงเปน็ หวั อยใู่ ต้ดินเชน่ เดียวกันกับหอมหัวใหญ่ แตว่ ำ่ มีขนำดท่ีเลก็
กว่ำ มีสีแดง กล่ินฉุน นอกจำกนันยงั สำมำรถแตกตำขำ้ งทำให้ได้หวั เลก็ ๆ เกำะติดอยดู่ ้วยกนั จำนวนมำก
กำรเชอ่ื มตดิ จะตดิ อยูท่ โี่ คนลำตน้ และหวั เลก็ ๆ นเี องจะเปน็ ตัวขยำยพนั ธุต์ ่อไป และเม่อื ปลกู แล้วจะแตก
เป็น 10 หวั เป็นอย่ำงมำก หอมแดงถูกนำมำใช้ในกำรบรโิ ภคในลกั ษณะของพชื เครื่องแกงและผกั ชูรส
อำจใช้เป็นผักแกล้มก็ไดเ้ ช่นกัน และเปน็ ท่นี ิยมมำกในหม่ปู ระเทศแถบเอเชีย

การเตรยี มปลูกและวธิ ีปลูกหอมแดง

หอมแดงเป็นพืชทช่ี ่วยดนิ รว่ น ตอ้ งกำรควำมชืนในดินค่อนข้ำงสูง โดยเฉพำะในช่วงของกำร
เจรญิ เติบโตและจะตอ้ งใหด้ นิ แห้งในช่วงระยะเวลำท่ีใกลจ้ ะเก็บเกีย่ ว ต้องกำรแสงแดดเต็มทีต่ ลอดวนั
ควำมชืนในดนิ และอุณหภมู ิทเ่ี หมำะสมสำหรับกำรเจรญิ เติบโตอยู่ทป่ี ระมำณร้อยละ 70-85 และ 16.7-
26.8 องศำเซลเซียส ซ่ึงสำมำรถปลูกไดต้ ังแต่เดือนตุลำคมถึงมีนำคม

ในกำรเตรยี มแปลงปลกู นันสำมำรถเตรยี มแปลงได้เชน่ เดยี วกับกำรปลูกกระเทียม เพรำะเป็น
พชื ทมี่ ีระบบรำกตนื ดงั นันในกำรเตรยี มแปลงให้ใชว้ ธิ เี ดียวกันได้ โดยกำรยกขนำดของแปลงให้มขี นำด
กว้ำง 1-1.5 เมตร ระยะหำ่ งระหวำ่ งต้นท่ีนิยมใชใ้ นกำรปลกู อยูท่ ่ีประมำณ 15-20 เซนตเิ มตร

กำรปลูกโดยท่ัวไปจะใช้หวั เล็กๆ เป็นหัวพนั ธุ์ ซึง่ จะใชจ้ ำนวนประมำณ
100-200 กโิ ลกรมั / ไร่ กำรปลูกโดยกำรนำหวั พันธุ์มำตดั แตง่ ให้สะอำดโดยกำรตดั รำกเสียบ้ำง และตดั
ปลำยหวั ออกเล็กน้อยก็จะช่วยให้กำรงอกดีขนึ และควรจ่มุ หัวพนั ธลุ์ งในสำรละลำยฆ่ำเชือรำ เชน่
Maneb หรอื Zineb ทผี่ สมอยำ่ งเจือจำงในอตั รำ 10-20 กรัม ต่อนำ 20 ลิตร แล้วนำไปผึง่ ให้แห่งก้อน
นำไปปลูก ทังนเี พ่ือปอ้ งกนั และทำลำยเชอื รำทอ่ี ำจะติดมำกับหัวพันธ์ุ

วิธีปลูกหอมแดงนนั ทำไดโ้ ดยกำรนำหัวพันธดุ์ ำลงในแปลงปลกู ควรทำในขณะทแี่ ปลงปลูกมี
ควำมชนื ซ่งึ จำทำใหด้ ำหัวได้ง่ำย โดยดำลงไปในดินประมำณคร่งึ หวั และเว้นระยะหำ่ งระหว่ำงตน้ ตำมที่
กำหนดเอำไว้ (15-20 เซนติเมตร) กำรกดหัวนันต้องระวงั อย่ำให้หัวชำโดยใหด้ ำเบำๆ หลังจำกนนั ควร
คลุมดว้ ยหญำ้ แหง้ หรือฟำงแห้ง เพือ่ ช่วยรักษำควำมชนื และควบคุมวชั พชื ต้นหอมจะงอกขนึ มำใน
ระยะเวลำประมำณ 7-10 วนั หลงั จำกปลกู ถ้ำมหี ัวใดไม่งอกควรทำกำรปลูกซ่อมลงในพืนที่จุดเดมิ โดย
เอำหัวเกำ่ ทิงไป

วิธีการดูแลรักษาหอมแดง

กำรให้นำนันต้องใหห้ ลังจำกกำรปลกู อยำ่ งสม่ำเสมอโดยเฉพำะในชว่ งของกำรเจรญิ เตบิ โต อยำ่
ปล่อยใหผ้ ิวหนำ้ ดนิ แห้งได้ โดยเฉพำะในเขตทีม่ ีดนิ ทรำย ควรให้นำบอ่ ยๆ และงดกำรให้นำเมื่อหอมแดง

เร่มิ แก่ กำรใหป้ ุ๋ยนนั ใหย้ ึดหลัก N:P:K = 1:1 – 2:1 เป็นอตั รำทีแ่ นะนำให้ใช้สำหรับหอมแดง โดยใชป้ ุ๋ย
สูตร 5-10-5, 10-20-10 หรอื 15-15-15 ก็ได้ หำกดินเปน็ ดินทรำยควรให้โปรแตสเซยี มเพ่ิมเป็นพเิ ศษใน
อตั รำ 50-100 กิโลกรมั / ไร่ กำรใสป่ ุ๋ยให้แบ่งใส่ 2 ครัง ครังแรกใหเ้ ปน็ ปยุ๋ รองพนื ประมำณคร่ึงหนงึ่ กอ่ น
และอีกครังให้ใสป่ ุย๋ ตอนตน้ หอมมีอำยุได้ 35-40 วัน โดยให้ใส่แบบโรยข้ำงแลว้ พรวนดนิ กลบ และควรให้
ยเู รยี หรอื แอมโมเนียมซัลเฟตในอัตรำ 20-25 กิโลกรัม / ไร่ เม่อื หอมอำยไุ ด้ประมำณ 14 วัน หลังจำก
ปลูก ซึง่ จะช่วยทำให้หอมโตเร็ว

สว่ นกำรพรวนดินนนั ใหพ้ รวนดินเพ่อื กำจัดวชั พชื แต่ต้องระวังไม่ใหก้ ระทบกบั รำกเพรำะ
เน่ืองจำกเปน็ พืชที่มรี ะบบรำกตนื ซึ่งถำ้ ใหด้ ีควรใชม้ ือถอนวัชพืชแทนและควรทำในระยะเรม่ิ แรกของ
กำรเจรญิ เตบิ โต หำกใช้ยำกำจดั วชั พชื ก็ควรใช้ Lasso ในอัตรำ 0.36-0.46 กิโลกรมั / ไร่ โดยผสมนำ
แล้วฉีดพน่ ก่อนท่ีหอมจะงอก

นอกจำกกำรดูแลตำ่ งๆ ในข้ำงตน้ แล้วก็ยงั จะต้องมีกำรคลมุ ดินดว้ ย เพรำะกำรคลุมดินนันจะ
ช่วยในกำรควบคมุ ควำมชืนในดินให้มอี ยูต่ ลอดเวลำและช่วยควบคมุ กำรลุกลำมของวชั พชื ไดด้ ้วย ซึง่ จะ
ชว่ ยให้ประหยดั แรงงำน ประหยดั นำและเวลำไปได้เป็นอย่ำงมำก โดยกำรใชฟ้ ำงหรือหญ้ำแห้งคลมุ
เอำไว้

การเกบ็ เกี่ยวหอมแดง

หอมแดงนนั สำมำรถเริ่มเกบ็ เกยี่ วได้เมื่อมีอำยุ 70-110 วนั ทังนขี ึนอยู่กบั พนั ธุ์และฤดูกำลใน
กำรปลูกดว้ ย หำกปลกู ในฤดฝู นซึง่ เป็นนอกฤดูกำรปลกู จะสำมำรถเก็บเกี่ยวหอมแดงไดเ้ ม่ือมีอำยุได้ 45
วัน ซ่งึ ในกำรเกบ็ เกี่ยวนันกย็ งั สำมำรถใชก้ ำรสังเกตไดด้ ้วย โดยใหส้ ังเกตว่ำสีของใบเขียวจำงลงและ
เหลืองหรือไม่ ถำ้ เป็นเช่นนันก็หมำยควำมวำ่ หอมนันแก่พอทจ่ี ะทำกำรเกบ็ เกย่ี วได้แล้ว โดยจะสำมำรถ
เก็บเกี่ยวได้ประมำณ 1,100 กิโลกรมั / ไร่ และในกำรจดั กำรหลังเกบ็ เกี่ยวนันใหท้ ำเช่นเดียวกบั กำรปลูก
หอมหัวใหญ่หรอื กระเทียม

หำกต้องกำรเก็บหอมไว้ใชใ้ นกำรเพำะพันธุ์ กจ็ ะต้องเลือกหัวทมี่ คี วำมแข็งแรง ไมม่ โี รคและ
แมลง ซึ่งควรเกบ็ เกย่ี วตอนแก่และจดั แยกสว่ นเก็บไว้ทำพนั ธ์ุออกมำต่ำงหำกจะส่วนที่นำไปขำย หลงั จำก
นนั ใหน้ ำไปผง่ึ ใหแ้ ห้ง แลว้ จงึ ฉีดพ่นยำป้องกันเชอื รำในอตั รำท่เี จอื จำงแล้วนำไปผึ่งให้แห้งอีกครังและเก็บ
ไวใ้ นทีเ่ ยน็ และแห้ง

3.2 โรงเรอื น

โรงเรอื น คือโครงสร้ำงกอ่ สรำ้ งด้วยวสั ดุที่แขง็ แรง ทังเสำ โครง ทำจำกปูนและเหล็ก แต่ก็มบี ำง
สวนท่เี รม่ิ ตน้ โดยใชโ้ ครงไม้ไผ่ หลังคำท่ใี ช้สว่ นมำกก็เปน็ พลำสติกท่ีทนทำนตอ่ แสงยวู ี บำงโรงเรือนมีกำร
ลงทุนทำระบบลดอณุ หภมู โิ ดยกำรพ่นนำและคลุมตำขำ่ ยพรำงแสง และบำงรำยทีเ่ ป็นเอกชนรำยใหญ่

ลงทุนทำระบบควบคมุ อณุ หภูมไิ ด้คล้ำยโรงเรือนเลียงไก่ ซงึ่ แนน่ อนวำ่ ต้นทนุ กต็ ้องสูงตำมไปด้วย รปู แบบ
ของโรงเรือนมคี วำมแตกต่ำงกันไป

โรงเรือนเพำะปลูกแบ่งออกได้ ชนิด ไดแ้ ก่
1. โรงเรือนแบบเปิด ผนังและหลงั คำเป็นตำขำ่ ยกนั แมลง มีระบบกำรใหน้ ำพชื แบบ ตำ่ ง ๆ อำกำศ
ถ่ำยเทได้

สะดวก
2. โรงเรอื นแบบปิด ผนังและหลังคำ เป็นแผ่นโปรง่ แสงหรือโปรง่ ใสแบบอ่อนหรือ แบบแข็ง และมี

เครอ่ื งมืออปุ กรณป์ ระกอบอื่น ๆ เช่น
2.1 ระบบแผ่นระเหยนำ ชว่ ยลดอณุ หภูมิและเพ่ิมควำมชืนภำยใน
2.2 ระบบพ่นหมอก ช่วยลดอุณหภูมิและเพิ่มควำมชืนภำยใน
2.3 ระบบกำรใหน้ ำพชื ชว่ ยกำรดูดซึมธำตุอำหำรของพชื ได้เหมำะสม
2.4 ระบบกำรใหป้ ุ๋ยทำงนำ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพกำรใชป้ ุ๋ย
2.5 ระบบเพ่ิมกำ๊ ซคำรบ์ อนไดออกไซด์ ช่วยเพิ่มกำรสงั เครำะหแ์ สง

3.3 ไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์ชปิ ไอซีพิเศษชนดิ หน่ึง ที่เรำสำมำรถเขียนโปรแกรม
เพอื่ ควบคมุ กำรทำงำนตำมท่ีต้องกำรได้

ภายในไมโครคอนโทรลเลอรจ์ ะประกอบไปดว้ ย
หนว่ ยประมวลผล
หน่วยควำมจำชั่วครำว (RAM)
หนว่ ยควำมจำถำวร (ROM)
พอร์ตอนิ พุต เอำทพ์ ุต

ส่วนพเิ ศษอืน่ ๆ จะขึนอยู่กับกระบวนกำรผลติ ของแต่ละบริษัทท่ีจะผลติ ขึนมำ ใส่คณุ สมบัติพิเศษลงไป
เช่น

- ADC (Analog to Digital) ส่วนภำครับสญั ญำณอนำล็อกแปลงไปเปน็ สัญญำณดิจิตอล
- DAC (Digital to Analog) ส่วนภำคสง่ สญั ญำณดจิ ิตอลแปลงไปเป็นสัญญำณอนำล็อก
- I2C (Inter Integrate Circuit Bus) เป็นกำรสอ่ื สำรอนุกรม แบบซงิ โครนสั (Synchronous)
เพ่อื ใช้ ติดตอ่ สอื่ สำร ระหว่ำง ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU) กบั อปุ กรณภ์ ำยนอก
ซึ่งถกู พฒั นำขึนโดยบริษทั Philips Semiconductors โดยใชส้ ำยสัญญำณเพียง 2 เสน้ เท่ำนนั
คอื serial data (SDA) และสำย serial clock (SCL) ซึง่ สำมำรถ เช่ือมต่ออุปกรณ์
จำนวนหลำยๆ ตัว เข้ำด้วยกนั ได้ ทำให้ MCU ใชพ้ อรต์ เพียง 2 พอร์ตเท่ำนัน
- SPI (Serial Peripheral Interface) เป็นกำรเช่ือมตอ่ กับอุปกรณ์เพอ่ื รบั สง่ ขอ้ มูลแบบ

ซงิ โครนสั (Synchronize) มีสัญญำณนำฬิกำเขำ้ มำเกย่ี วข้องระหว่ำงไมโครคอนโทรลเลอร์
(Microcontroller) หรือจะเปน็ อุปกรณ์ภำยนอกท่มี ีกำรรับส่งข้อมูลแบบ SPI อุปกรณ์ท่ที ำหน้ำท่ี
เป็นมำสเตอร์ (Master) โดยปกตแิ ลว้ จะเปน็ ไมโครคอนโทรลเลอร์ หรอื อำจกลำ่ วได้ว่ำอุปกรณ์ Master
จะต้องควบคุมอปุ กรณ์ Slave ได้ โดยปกตติ ัว Slave มกั จะเป็นไอซี (IC) หน้ำท่ีพเิ ศษต่ำงๆ เชน่
ไอซีอณุ หภูมิ, ไอซฐี ำนเวลำนำฬกิ ำจริง (Real-Time Clock) หรอื อำจเปน็ ไมโครคอนโทรลเลอร์
ทท่ี ำหน้ำทีใ่ นโหมด Slave ก็ไดเ้ ช่นกัน

- PWM (Pulse Width Modulation) กำรสรำ้ งสญั ญำณพัลสแ์ บบสแควรเ์ วฟ
ท่ีสำมำรถปรับเป่ลยี่ นควำมถ่ีและ Duty Cycle ไดเ้ พื่อนำไปควบอปุ กรณ์ตำ่ งๆ่เช่น มอเตอร์

- UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) ทำหน้ำท่รี บั ส่งขอ้ มูลแบบ
อะซิงโครนสั สำหรบั มำตรฐำนกำรรับสง่ ข้อมลู แบบ RS-232

ไมโครคอนโทรลเลอร์ มปี ระเภท

1.ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC (บรษิ ทั ผ้ผู ลติ Microchip ไมโครชิป)

2.ไมโคร คอนโทรลเลอรต์ ระกูล MCS51 (บริษัทผผู้ ลิต Atmel,Phillips)

3.ไมโคร คอนโทรลเลอรต์ ระกูล AVR (บริษัทผู้ผลติ Atmel)

4.ไมโคร คอนโทรลเลอรต์ ระกูล ARM7,ARM9 (บริษัทผู้ผลิต Atmel,Phillips,Analog
Device,Sumsung,STMicroelectronics)

5.ไมโคร คอนโทรลเลอรต์ ระกูล Basic Stamp (บรษิ ัทผ้ผู ลิต Parallax)

6.ไมโคร คอนโทรลเลอรต์ ระกูล PSOC (บรษิ ัทผูผ้ ลติ CYPRESS)

7.ไมโคร คอนโทรลเลอรต์ ระกูล MSP (บรษิ ทั ผผู้ ลิต Texas Intruments)

8.ไมโคร คอนโทรลเลอรต์ ระกูล 68HC (บรษิ ทั ผู้ผลติ MOTOROLA)

9.ไมโคร คอนโทรลเลอรต์ ระกูล H8 (บรษิ ทั ผู้ผลิต Renesas)

10.ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกูล RABBIT (บรษิ ทั ผู้ผลิต RABBIT SEMICONDUCTOR)

11.ไมโคร คอนโทรลเลอร์ตระกลู Z80 (บริษัทผู้ผลิต Zilog)

ภำษำท่ใี ช้เขียน โปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทลเลอร์ มีอะไรบำ้ ง?

1.ภำษำ Assembly

2.ภำษำ Basic

3.ภำษำ C
4.ภำษำ Pascal

3.4 อปุ กรณ์ท่ีใช้
อุปกรณท์ ี่ใชใ้ นการต่อวงจร

ภำพที่ 3.4.1 Node MCU
Node MCU : บอร์ดตวั นเี ป็นบอรด์ ท่รี วมเอำ ESP8266 (ESP-12) + USB to Serial +NodeMCU
firmware เข้ำไว้ดว้ ยกัน ทำใหก้ ำรใชง้ ำนงำ่ ยมำกขึน ไม่ต้องมอี ปุ กรณต์ ่อพว่ งเยอะ แถมมี GPIO เพ่มิ
เปน็ 10 พอร์ท เพยี งพอต่อกำรใชง้ ำน สำหรบั NodeMCU devkit ทไี่ ด้มำเป็นบอร์ดเปล่ำๆ ใช้ AT
Command ในกำรสั่งงำน

ภำพที่ 3.4.2 Soil moisture sensor
Soil moisture sensor : เซนเซอร์นีคือเซนเซอรส์ ำหรบั วดั ปริมำณนำในดินแบบง่ำย ซึ่งสำมำรถนำมำ
วัดควำมชนื ทอ่ี ยภู่ ำยในดินได้ โดยให้ค่ำ output เปน็ แบบดิจติ อล สำมำรถปรับค่ำไดด้ ว้ ยตวั ตำ้ นทำน
ปรบั ค่ำได้ที่อยู่บนบอร์ดสำมำรถนำเซนเซอร์ตวั นมี ำทำเป็นระบบรดนำตน้ ไม้อตั โนมัตไิ ด้อยำ่ งง่ำยดำย
หรือหำกต้องกำรคำ่ ท่ีแมน่ ยำมำกขึนสำมำรถอำ่ นค่ำเป็นแบบ analog

ภำพท่ี 3.4.3 บอร์ด Relay
Relay : อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทท่ี ำหน้ำที่เป็นสวติ ซต์ ัด-ต่อวงจรโดยใช้แมเ่ หล็กไฟฟำ้ [1] และกำรท่จี ะให้
มนั ทำงำนก็ต้องจำ่ ยไฟให้มนั ตำมทก่ี ำหนดเพรำะเม่ือจำ่ ยไฟใหก้ บั ตัวรีเลย์ มนั จะทำใหห้ น้ำสมั ผัสติดกนั
กลำยเปน็ วงจรปิด และตรงข้ำมทันทที ่ีไม่ได้จ่ำยไฟใหม้ ัน มันก็จะกลำยเปน็ วงจรเปดิ ไฟทีเ่ รำใช้ปอ้ น

ให้กบั ตวั รเี ลย์กจ็ ะเป็นไฟทม่ี ำจำก เพำเวอร์ฯ ของเครื่องเรำ ดงั นันทนั ทที ี่เปิดเครือ่ ง กจ็ ะทำให้รีเลย์
ทำงำน

ภำพท่ี 3.4.4 โมดลู เซนเซอร์วัดควำมชืน
DHT22 : เป็นโมดลู เซนเซอร์วัดควำมชืน (Humidity) และอณุ หภูมิ (Temperature) ในตวั เดียวมคี วำม
แมน่ ยำสงู มตี วั ต้ำนทำน Pull up มำแล้วสำมำรถต่อขำทดลองได้เลยไมต่ ้องต่อเพ่ิมถ้ำต้องกำรควำม
ถูกต้องแม่นยำในกำรวัดอุณหภูมิและควำมชืน แนะนำตวั นีเลย DHT22 High Accuracy Digital
Temperature and Humidity Sensor DHT22 ใช้สำหรบั วัด อุณหภูมิและควำมชืน ออกแบบมำให้
วัดได้ แมน่ ยำกวำ่ รุ่น DHT11 ใช้ง่ำยสำมำรถนำ DHT22 ไปเปลยี่ นแทน DHT11 ไดเ้ ลยเพรำะโคด้
Arduino DHT22 เขียนเหมือนกัน

3.5 Internet of Things
Internet of Things หมำยถึง กำรที่สงิ่ ตำ่ งๆ ถูกเช่ือมโยงทกุ สิ่งทุกอยำ่ งสูโ่ ลกอนิ เตอร์เน็ต ทำ
ใหม้ นษุ ย์สำมำรถ
ส่ังกำรควบคุมกำรใชง้ ำนอปุ กรณ์ตำ่ งๆ ผ่ำนทำงเครือขำ่ ยอินเตอร์เนต็ เช่น กำรเปดิ -ปดิ อุปกรณ์
เครอื่ งใช้ไฟฟ้ำ รถยนต์ โทรศัพทม์ ือถือ เคร่ืองมือสื่อสำร เคร่อื งมือทำงกำรเกษตร
อำคำร บ้ำนเรือน เคร่อื งใช้ในชีวติ ประจำวันตำ่ งๆ ผ่ำนเครือขำ่ ยอนิ เตอร์เน็ต เปน็ ตน้
IoT มชี ่อื เรียกอีกอย่ำงว่ำ M2M ย่อมำจำก Machine to Machine คอื เทคโนโลยอี นิ เตอรเ์ น็ตทีเ่ ช่ือมต่อ
อุปกรณ์กับเครื่องมือต่ำงๆ เขำ้ ไวด้ ว้ ยกนั เทคโนโลยี IoT มคี วำมจำเปน็ ตอ้ งทำงำนร่วมกบั อปุ กรณ์
ประเภท RFID และ Sensors ซึง่ เปรยี บเสมอื นกำรเตมิ สมองใหก้ บั อุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีขำดไม่คอื กำร

เชื่อมตอ่ อินเตอรเ์ นต็ เพือ่ ใหอ้ ุปกรณส์ ำมำรถรับส่งข้อมูลถึงกันได้ เทคโนโลยี IoT มีประโยชนใ์ นหลำย
ดำ้ น แตก่ ็มำพร้อมกับควำมเส่ียง เพรำะหำกระบบรกั ษำควำมปลอดภยั ของอุปกรณ์ และเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ตไม่ดีพอ กอ็ ำจทำให้มีผู้ไม่ประสงค์ดเี ขำ้ มำขโมยขอ้ มลู หรือละเมิดควำมเป็นส่วนตัวของเรำได้
ดงั นนั กำรพัฒนำ IoT จงึ จำเป็นต้องพฒั นำมำตรกำร
และระบบรักษำควำมปลอดภัยไอทีควบคูก่ ันไปด้วย

3.6 โปรแกรม Arduino

เปน็ บอรด์ ไมโครคอนโทรเลอร์ตระกลู AVR ท่ีมีกำรพฒั นำแบบ Open Source คือมกี ำร
เปิดเผยขอ้ มูลทังดำ้ น Hardware และ Software ตัว บอรด์ Arduino ถูกออกแบบมำใหใ้ ช้งำนไดง้ ่ำย
ดังนันจึงเหมำะสำหรับผูเ้ ริ่มต้นศึกษำ ทังนผี ใู้ ชง้ ำนยงั สำมำรถดัดแปลง เพิ่มเติม พฒั นำต่อยอดทังตวั
บอร์ด หรือโปรแกรมตอ่ ได้อกี ด้วย

ควำมงำ่ ยของบอรด์ Arduino ในกำรตอ่ อปุ กรณเ์ สรมิ ตำ่ งๆ คอื ผใู้ ช้งำนสำมำรถต่อวงจร
อเิ ลก็ ทรอนคิ สจ์ ำกภำยนอกแล้วเชอื่ มตอ่ เขำ้ มำท่ีขำ I/O ของบอร์ด

3.7 แอปพลเิ คชัน่ Blynk

คอื Application สำเรจ็ รูปสำหรบั งำน IOT มคี วำมนำ่ สนใจคอื กำรเขยี นโปรแกรมทีง่ ่ำย ไมต่ อ้ ง
เขียน App เองสำมำรถใชง้ ำนไดอ้ ยำ่ ง Real time สำมำรถเชื่อมต่อ Device ต่ำงๆเข้ำกับ Internet

ได้อยำ่ งง่ำยดำย ไมว่ ่ำจะเปน็ Arduino, Esp8266, Esp32, Nodemcu,Rasberry pi นำมำ
แสดงบน Application ไดอ้ ย่ำงงำ่ ยดำย แลว้ ทส่ี ำคญั Application Blynk ยังฟรี และ รองรับในระบบ
IOS และ Android อีกดว้ ย

3.8 ภาษาซี

ภำษำซี (C) เป็นภำษำโปรแกรมบนคอมพวิ เตอร์ทีม่ วี ตั ถปุ ระสงค์ทวั่ ไป พัฒนำขนึ เม่ือ พ.ศ.
2515 (ค.ศ. 1972) โดย เดนนสิ ริตชี ทเ่ี บลล์เทเลโฟนแลบอลำทอรีส์ (Bell Telephone
Laboratories) เกิดขนึ เพื่อสร้ำงระบบปฏบิ ัติกำรยนู กิ ซใ์ นขณะนัน

นอกจำกภำษำซีออกแบบ ขนึ มำเพ่ือสรำ้ งซอฟต์แวร์ระบบแลว้ ภำษำซียงั สำมำรถใชอ้ ยำ่ ง
แพร่หลำยเพื่อพฒั นำซอฟต์แวรป์ ระยกุ ตท์ เ่ี คลือ่ นย้ำย (portable) ไปบนระบบอื่นได้อกี ด้วย

ภำษำซเี ป็นภำษำโปรแกรมหนง่ึ ท่ไี ด้ รบั ควำมนิยมมำกท่ีสุดตลอดกำล มีสถำปตั ยกรรม
คอมพวิ เตอรเ์ พยี งสว่ นน้อยเท่ำนนั ทไ่ี ม่มตี วั แปลโปรแกรมของ ภำษำซี ภำษำซีมีอิทธพิ ลอย่ำงมำกต่อ
ภำษำโปรแกรมทีน่ ยิ มอืน่ ๆ ท่ีเด่นชัดท่ีสุดก็คือภำษำซีพลสั พลัส ซึง่ เดิมเป็นสว่ นขยำยของภำษำซี

3.9 การออกแบบชนิ้ งาน
1.ศกึ ษำวัสดุอุปกรณ์ในกำรออกแบบแบบจำลอง
2.ศกึ ษำระบบกำรทำงำนกำรวำงทอ่ นำ เคร่ืองพน่ หมอก และแสงไฟในโรงเรอื น
3.ทำกำรออกแบบโรงเรอื น

หลกั การทาํ งาน
การเปดิ -ปิดไฟ เคร่อื งพน่ หมอก

1. ตอ่ แบตเตอรกี่ บั บอรด์ node MCU ทใี่ สค่ ำส่งั โค้ดภำษำซแี ละต่อบอรด์ node MCU
เขำ้ กับบอรด์ รีเลย์ ที่ทำหน้ำท่ีเหมอื นสวิตซ์เปิดปดิ ไฟ

2. นำบอรด์ รีเลยต์ ่อเข้ำกับเครื่องพน่ หมอกกบั ตัวแปรกระแสไฟฟ้ำท่ีแปรกระแสไฟฟำ้ จำก
บอร์ดรีเลย์ไปยงั หลอดไฟ

3. เช่ือมตอ่ กับ application blynk ใช้ในกำรแจ้งเตือนกำรเปิด-ปิดไฟ และเครื่องพน่
หมอกเปิดเมื่ออุณหภมู สิ งู และปดิ เมื่ออุณหภูมิปกติ

การเปิด-ปดิ นํ้า
1. ต่อตัวบอรด์ node MCUกับแบตเตอรี่และตวั บอร์ด node MCUต่อกบั บอรด์ รีเลย์และ
ตัวแปรกระแสไฟฟ้ำแปรกระแสไฟฟ้ำไปยังเครื่องปม้ั นำท่ีต่อสำยยำงจำกก็อกนำประปำ
สง่ ตอ่ ไปสำยยำงทโ่ี รงเรอื นให้สปรงิ เกอร์พ่นนำ
2. เชือ่ ม application blynk ใช้ในกำรแจง้ เตือนกำรเปิด-ปดิ นำเม่อื อุณหภมู สิ ูงและปิด
เมื่ออณุ หภูมิปกติ

งานวิจยั ทเ่ี กี่ยวขอ้ ง

งานวิจัยที่ 1
นำยวิลำศ แซ่เตยี (2553) ไดว้ ิจัย เร่ือง เครอ่ื งรดนำต้นไม้อัตโนมัติและได้ประมวลควำมคดิ
เพ่ือบรู ณำกำรเป็นเคร่ืองรดนำตน้ ไมแ้ นวตงั อตั โนมตั ิ ซง่ึ ครูผู้สอนกำหนดเง่ือนไขในกำรสรำ้ งสรรค์
ผลงำน คือ “กำรประหยัดพลังงำน” โดยกำรนำหลักกำร ทำงำนของทรำนสดวิ เซอรค์ วำมชนื มำเป็น
อุปรณ์สง่ั งำน เพ่ือควบคุมกำรเปดิ ปิดของโซลินอยยว์ ำลวใ์ ห้ ทำงำนตำมเงื่อนไขที่กำหนด ซ่งึ คำดว่ำ
เคร่อื งรดนำต้นไม้แนวตงั อตั โนมัติ จะช่วยลดกำรใช้ปรมิ ำณนำ ประหยัดเวลำในกำรรดนำต้นไม้
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ ลดค่ำใช้จำ่ ยท่ีสูญเสียไป ตลอดจนช่วย เพมิ่ พูนควำมรู้ ทักษะและประสบกำรณ์
วตั ถปุ ระสงค์ 1 เพื่อสรำ้ งเคร่ืองรดนำต้นไม้อัตโนมัติ

2 เพ่อื พัฒนำผลงำนทปี่ ระดิษฐ์ขึนให้เข้ำสู่ควำมเปน็ มำตรฐำน สำมำรถนำไปใช้
งำนได้อย่ำง

มีคณุ ภำพ ประหยดั และปลอดภัย เน้นกำรอนุรักษ์ฟืน้ ฟธู รรมชำตแิ ละส่ิงแวดลอ้ ม
ผลกำรสรำ้ งเครือ่ งรดนำต้นไม้แนวตงั อตั โนมตั ิโดยกำรนำวงจรตรวจจบั ควำมชืนของดินมำเป็นอปุ กรณ์
สงั่ งำนแกโ่ ซลินอยย์ ซ่ึงเคร่ืองรดนำตน้ ไมแ้ นวตังอตั โนมตั ิได้นำมำประยุกตใ์ ช้ในกำรปดิ ปิดโซลินอยย์
วำงล์ เพ่อื เปิดปิดนำในกำรรดนำต้นไม้เองอัตโนมัตสิ ว่ นชว่ ยสร้ำงแบบจำลองเคร่ืองรดนำอตั โนมัติ

งานวิจยั ที่ 2
ไกรรำษฎร์ กำเมืองลือ และ อนุพงศ์ หมอ่ มป๊ะ (2554) วิจัยเรอื่ งกำรสรำ้ งเครื่องพ่นหมอก

ควันกำจัดยงุ พลังงำนแกส๊ กระป๋องและแบตเตอรี่ ผจู้ ดั ทำโครงกำรได้ทำกำรศึกษำเอกสำรและงำนวจิ ยั ที่
เกยี่ วขอ้ ง เพื่อเปน็ กำรศกึ ษำเพอื่ สรำ้ งและหำประสทิ ธ์ิกำรสรำ้ งเครอ่ื งพ่นหมอกควัน พลังงำนแก๊ส
กระป๋องและแบตเตอร่ี
วัตถุประสงค์ 1 เพื่อออกแบบและสร้ำงเครื่องพ่นหมอกควัน

2 เพอ่ื สรำ้ งเครือ่ งพน่ หมอกควันทมี่ ีเสียงเงยี บ
3 เพือ่ ศึกษำหำคณุ ภำพของเครื่องพน่ หมอกควันท่สี ร้ำงขึนมำ
กำรทดสอบกำรทำงำนของกำรสรำ้ งเคร่อื งพ่นหมอกควันพบว่ำ กำรวิเครำะหป์ รมิ ำณกำร พน่ ในพืนท่ี
กำรทำงำน(ลติ ร/ตำรำงเมตร) ของกำรสรำ้ งเครื่องพน่ หมอกควนั แบบใหม่ เพ่ือไปใช้ให้ เกิดประสทิ ธิผล
ตำมวตั ถปุ ระสงคข์ องกำรทำงำนจริง จะทำใหผ้ ู้ทีเ่ ปน็ สำมำรถนำเคร่ืองพน่ หมอกควนั ใชใ้ นงำนได้อยำ่ ง
ต่อเนอ่ื ง และเปน็ จรงิ มำกขึน อีกทังยงั ทำให้ ผู้เรียนมสี ว่ นรว่ มในกำรทดลอง ยงั ทำให้เกดิ ทักษะในกำร
เรียนรู้ไดอ้ ยำ่ งมีประสทิ ธผิ ลมำกยิ่งขึน และเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสรำ้ งเครื่องพน่ หมอกโดยใชห้ ลกั กำร
ทำงำนของเคร่ืองพน่ หมอกควันกำจดั ยุงพลังงำนแกส๊ กระป๋องและแบตเตอร่ีเปน็ แบบในกำรศกึ ษำ

4.วธิ ีดาํ เนินงาน
4.1 วัสดุ-อุปกรณ์ งบประมาณ แหลง่ ท่ีมาของงบประมาณและสถานทจ่ี ดั ทาํ โครงนงาน
วสั ดุ-อุปกรณ์

ลาํ ดั วสั ดุ-อุปกรณ์ ฮารด์ แวร์ ซอฟแวร์ อ่นื ๆ ท่มี าวัสดุ- ราคา
บ อปุ กรณ์ (บาท)
1. NodeMCU V3 2 ตัว /
2. บอรด์ รเี ลย์ 2 ตวั / ยืม -
/
3. ตัววัดควำมชนื ในดิน 1 ตวั ยืม -

ยืม -

4. สำย USB ต่อบอร์ด 2 สำย / ยืม -

5. เซนเซอรว์ ัดอุณหภูมิ 1 ตวั / ยมื -

6. Powerbank 2 เคร่ือง / ยมื -

7. โทรศัพท์ 2 เครื่อง / ยมื -

8. สปรงิ เกอร์ขนำดเล็ก 1 หัว / ซือ้ 15

9. ไม้ไผ่ 1 ลำ / ซอ้ื 30

10. แผ่นพลำสติกใช้คลุมโครงสรำ้ ง / ซอ้ื 50
แบบจำลองฟำร์มปดิ / ซื้อ 15

11. เชอื กฟำง

12. ลวด / ซอ้ื 20

13. ถังนำขนำดเล็ก / ซ้อื 20

14. ภำชนะใช้ปลกู พชื 2 ใบ / ซ้อื 40
15. อปุ กรณ์งำนช่ำง / ยืม -
16. แอปพลิเคชนั Blynk / ดาวน์โหลด -
17. โปรแกรม Arduino / ดาวน์โหลด -
18. ท่อ pvc / ซื้อ 210
19. กระดำษ A4 / ซ้ือ 105
20. ปำกกำ / ยมื -
21. ดนิ สอ / ยืม -
รวม 495

งบประมาณและแหลง่ ทีม่ าของงบประมาณ

ทำงคณะผูจ้ ัดทำไดเ้ กบ็ รวบรวมจำกสมำชกิ ในกลุม่ คนละ 200 บำท และได้งบประมำณ
สทุ ธิ 1,200 บำท

สถานท่จี ัดทาํ โครงงาน
1. บ้ำนเลขท่ี 5 หมู่ 8 ตำบล หนองอึ่ง อำเภอรำศีไศล จังหวดั ศรสี ะเกษ
2.โรงเรียนสตรสี ริ ิเกศ จงั หวัดศรีสะเกษ

4.2 ขั้นตอนการจดั ทาํ โครงงาน
1. ปรึกษำสมำชิกในกลมุ่ วำ่ จะทำโครงงำนประเภทไหนและจะทำเก่ียวกับอะไร
2. เม่ือปรกึ ษำสมำชิกในกลุม่ แลว้ สมำชกิ ได้เลอื กทำโครงงำนประเภทประยุกตใ์ ชง้ ำน

และจะทำโครงงำนเกีย่ วกับกำรแจง้ เตอื นกำรเปดิ ปิดนำอัตโนมตั ิผ่ำนทำงสมำรท์ โฟน
3. เสนอแนวคิดเกีย่ วกับโครงงำนเรื่องกำรเปิดปิดนำอตั โนมัติผำ่ นทำงสมำร์ทโฟนให้

อำจำรย์ทป่ี รึกษำแนะนำแนวทำงในกำรทำโครงงำน

4. วำงแผนโดยกำรเขยี นสตอรี่บอร์ดเปน็ กำรวำงแผนอยำ่ งเป็นระบบว่ำเรำควรทำอะไร
ก่อนหลัง เพ่ือลดควำมผิดพลำดท่ีจะเกิดขนึ ให้ไดม้ ำกทสี่ ุด และเพื่อให้เหน็ ภำพชัดเจนมำกขึน

5. กำรศกึ ษำและทำควำมเขำ้ ใจในเรือ่ งต่ำงๆทเ่ี กย่ี วข้องกบั กำรทำโครงงำน เชน่
ภำษำซี ,โปรแกรม Arduino , บอรด์ Arduino v3 , แอปพลิเคชนั Blynk , เกษตรไทย 4.0! “สมำร์ท
ฟำรม์ คิท” ระบบรดนำอจั ฉริยะ ,ฯลฯ

6. แบง่ งำนออกเปน็ สว่ นๆเพอื่ ใหส้ มำชกิ ได้ทำงำนตำมท่ีไดร้ ับมอบหมำยซ่ึงงำนแตล่ ะ
สว่ นนันจะเป็นงำนที่สมำชิกแต่ละคนมีควำมถนดั สมำชิกคนใดมคี วำมสำมำรถด้ำนไหนก็จะได้ทำงำนใน
ด้ำนนัน เชน่ , ออกแบบโมเดลฟำร์มแบบปิด, ศกึ ษำข้อมลู เกี่ยวกับกำรทำแบบจำลองกำรแจ้งเตือนกำร
เปิดปิดนำอัตโนมัติผ่ำนทำงมำรท์ โฟน , ทำแบบจำลองกำรแจ้งเตือนกำรเปิดปดิ นำอตั โนมตั ิผำ่ นทำง
มำร์ทโฟน, ศกึ ษำข้อมูลเกย่ี วกับกำรปลกู หอมแดง, ศกึ ษำข้อมลู เก่ยี วกับกำรทำรูปเลม่ โครงงำน

7. เสนอแนวคิดเก่ียวกับกำรทำแบบจำลองฟำรม์ ปิดและแบบจำลองกำรแจ้งเตือนกำร
เปิดปิดนำอัตโนมัติผ่ำนทำงสมำร์ทโฟนให้อำจำรยท์ ป่ี รึกษำแนะนำแนวทำงในกำรทำแบบจำลอง

8. ลงมือทำโครงงำนโดยกำรจัดทำโมเดลแบบจำลองฟำร์มปิดและแบบจำลองกำรแจง้
เตือนกำรเปิดปดิ นำอตั โนมัติผ่ำนทำงสมำร์ทโฟน

9. ทดลองใชแ้ บบจำลอง
10. ประเมนิ ผลข้อดีและขอ้ เสียของแบบจำลอง
11. เสนอแนวคิดเกี่ยวกบั ข้อดแี ละข้อเสียของแบบจำลอง ให้อำจำรย์ทีป่ รึกษำแนะนำ
แนวทำงในกำรแก้ไขปญั หำ
12. ดำเนนิ กำรแกไ้ ขแบบจำลองหำกเกิดควำมเสยี หำยหรือบกพร่องประกำรใด
13.ขอคำปรกึ ษำเกีย่ วกบั กำรทำรปู เลม่ โครงงำนจำกอำจำรยท์ ปี่ รึกษำ
14. จดั ทำรูปเลม่ โครงงำน
15. นำเสนอรูปเลม่ โครงงำน ใหอ้ ำจำรยท์ ปี่ รึกษำแนะนำแนวทำงในกำรแก้ไขรูปเล่ม
โครงงำน
16. ดำเนนิ กำรแกไ้ ขรปู เลม่ โครงงำนเม่อื พบควำมผดิ พลำดหรอื ขอ้ บกพร่องประกำรใด
17. นำเสนอโครงงำน

5.แผนปฏบิ ัติงาน

ลาํ ดบั ท่ี รายการ ช่วงเวลาดําเนินการ

( เดอื นและวันทีข่ องเดอื น )

มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนั ยายน

(2561) (2561) (2561) (2561)

1. ปรึกษำสมำชิกในกลุ่มวำ่ จะทำโครงงำนประเภท 11

ไหนและจะทำเก่ียวกบั อะไร

2. เมอ่ื ปรึกษำสมำชิกในกลุ่มแล้วสมำชกิ ไดเ้ ลือกทำ 12

โครงงำนประเภทประยกุ ต์ใชง้ ำน และจะทำ

โครงงำนเกี่ยวกบั กำรแจง้ เตือนกำรเปิดปิดนำ

อัตโนมัตผิ ำ่ นทำงสมำร์ทโฟน

3. เสนอแนวคดิ เกี่ยวกับโครงงำนเรื่องกำรเปิดปดิ นำ 13

อัตโนมตั ผิ ำ่ นทำงสมำรท์ โฟนใหอ้ ำจำรย์ทป่ี รึกษำ

แนะนำแนวทำงในกำรทำโครงงำน

4. วำงแผนโดยกำรเขียนสตอร่บี อร์ดเปน็ กำรวำงแผน 16

อย่ำงเป็นระบบว่ำเรำควรทำอะไรกอ่ นหลัง เพือ่ ลด

ควำมผดิ พลำดที่จะเกดิ ขนึ ให้ได้มำกท่ีสุด และ

เพื่อให้เห็นภำพชัดเจนมำกขึน

5. กำรศกึ ษำและทำควำมเขำ้ ใจในเร่ืองต่ำงๆท่ี 16

เกย่ี วข้องกบั กำรทำโครงงำน เช่น ภำษำซี ,

โปรแกรม Arduino , บอร์ด Arduino v3 , แอป

พลิเคชนั Blynk , เกษตรไทย 4.0! “สมำรท์

ฟำร์มคิท” ระบบรดนำอจั ฉริยะ ,ฯลฯ

6. แบ่งงำนออกเป็นสว่ นๆเพ่ือให้สมำชกิ ไดท้ ำงำน 17

ตำมท่ไี ดร้ ับมอบหมำยซึง่ งำนแต่ละส่วนนันจะเปน็

งำนที่สมำชกิ แต่ละคนมคี วำมถนดั สมำชิกคนใดมี

ควำมสำมำรถด้ำนไหนกจ็ ะได้ทำงำนในดำ้ นนัน

เชน่ , ออกแบบโมเดลฟำร์มแบบปดิ , ศกึ ษำข้อมลู

เก่ียวกบั กำรทำแบบจำลองกำรแจ้งเตอื นกำรเปิด

ปิดนำอัตโนมตั ผิ ่ำนทำงมำร์ทโฟน , ทำแบบจำลอง

กำรแจง้ เตือนกำรเปิดปิดนำอัตโนมตั ผิ ่ำนทำงมำร์ท 20
โฟน, ศึกษำข้อมูลเก่ยี วกับกำรปลูกหอมแดง,
ศกึ ษำขอ้ มลู เก่ยี วกับกำรทำรูปเลม่ โครงงำน 22
7. เสนอแนวคิดเกี่ยวกบั กำรทำแบบจำลองฟำรม์ ปดิ 18 22
และแบบจำลองกำรแจ้งเตือนกำรเปิดปดิ นำ 23
อัตโนมตั ิผ่ำนทำงสมำร์ทโฟนให้อำจำรยท์ ี่ปรกึ ษำ
แนะนำแนวทำงในกำรทำแบบจำลอง 5
8. ลงมือทำโครงงำนโดยกำรจดั ทำโมเดลแบบจำลอง 19
ฟำร์มปดิ และแบบจำลองกำรแจ้งเตือนกำรเปดิ ปดิ 26
นำอัตโนมตั ผิ ่ำนทำงสมำรท์ โฟน 27
9. ทดลองใชแ้ บบจำลอง
2
10. ประเมนิ ผลข้อดีและข้อเสยี ของแบบจำลอง 17

11. เสนอแนวคดิ เก่ียวกบั ข้อดีและข้อเสยี ของ
แบบจำลอง ให้อำจำรยท์ ป่ี รึกษำแนะนำแนวทำงใน
กำรแก้ไขปญั หำ

12. ดำเนินกำรแก้ไขแบบจำลองหำกเกิดควำมเสยี หำย
หรอื บกพร่องประกำรใด

13. ขอคำปรกึ ษำเก่ยี วกับกำรทำรูปเล่มโครงงำนจำก
อำจำรย์ทีป่ รึกษำ

14. จดั ทำรปู เล่มโครงงำน

15. นำเสนอรปู เล่มโครงงำน ให้อำจำรยท์ ป่ี รกึ ษำ
แนะนำแนวทำงในกำรแก้ไขรูปเลม่ โครงงำน

16. ดำเนินกำรแก้ไขรูปเล่มโครงงำนเมอื่ พบควำม
ผิดพลำดหรอื ข้อบกพร่องประกำรใด

17. นำเสนอโครงงำน

6.ผลทคี่ าดว่าจะไดัรบั

1. ไดแ้ บบจำลองกำรแจง้ เตือนกำรเปิดปิดนำอัตโนมตั ิผ่ำนทำงสมำรท์ โฟน
2. ไดร้ ู้ระบบกำรทำงำนของ application blynk

3. ไดโ้ คด้ ภำษำซที ่ีใชใ้ นโปรแกรม Arduino v3 ที่ใชใ้ นกำรแจง้ เตอื น
4. ได้รู้ถึงควำมแมน่ ยำของตัววัดควำมชืน

7.บรรณานุกรม

กรำวิเทคไทย. (2557). การเขียนโคด้ ใน Arduio. [ออนไลน์ ]. เข้ำถงึ ข้อมลู ไดจ้ ำก:

https://www.gravitechthai.com/board.php. (วนั ทค่ี ้นขอ้ มูล 15 สงิ หำคม2561).

กตกิ ำ สระมณีอนิ ทร . (2559). เซนเซอร์ตรวจจบความช้นื ในดนิ . [ออนไลน์ ]. เข้ำถึงข้อมูลได้
จำก:https://www.repository.rmutr.ac.th. (วนั ทีค่ น้ ขอ้ มลู 15 สงิ หำคม 2561).

สมพงษ์ ธรรมถำวร. (2557). ผลของอุณหภมู ิและความชืน้ สัมพัทธ์ . [ออนไลน์ ]. เขำ้ ถงึ ข้อมูลได้
จำก:https://www.globethailand.ipst.ac.th. (วนั ท่คี น้ ขอ้ มูล 15 สงิ หำคม 2561).

ศวิ ำพร เหมยี ดไธสง. (2555). เซนเซอร์ไรส้ าย. [ออนไลน์ ]. เข้ำถงึ ข้อมูลไดจ้ ำก:

https://www.ecti-thailand.org. (วันท่ีคน้ ข้อมลู 15 สงิ หำคม 2561).

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยั ธรรมศำสตร์. เกษตรไทย 4.0! “สมารท์ ฟาร์มคิท”
ระบบรดน้ําอจั ฉริยะ. [ออนไลน์ ]. เขำ้ ถึงข้อมลู ได้จำก:
https://www.thairath.co.th/content/930032. (วนั ท่ีค้นขอ้ มลู 15 สงิ หำคม 2561).


Click to View FlipBook Version