The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aloyimi, 2022-07-09 08:41:54

MAJLIS APRESIASI 2022

MAJLIS APRESIASI 2022

KERTASKERJA
MAJLISAPRESIASISMKMATSALLEHRANAU

TAHUN2022
1.PENDAHULUAN
Sebagaimenghargaiusahamuridmencapaikecemerlangandanmenunjukkanprestasiyang
baikdalam bidangakademik,kokurikulum,kepimpinandansahsiah,makasatumajliskhas
diadakankhususuntukmeraikanparamuridtersebutbersamaibubapadanguru-guru.Sijil
besertahadiahgalakanakandisampaikanpadaharitersebutsebagaisokongandantanda
penghargaanpihaksekolahatasusahayangtelahditunjukkanselamaini.Semogamerekaakan
terusbermotivasiuntukmengekalseterusnyameningkatkanmutupencapaianmasing-masing.

2.OBJEKTIF
1.Memberipenghargaankepadamuridcemerlangdibidangakademik,kokurikulum dan
sahsiah.
2. Memberipenghargaankepadamuridyangmenunjukkanprestasiyangbaikdalam
bidangakademik,kokurikulum dansahsiah.
3. Memberiruangkepadaibubapauntukmeraikanbersamakejayaananak-anak.

3.TARIKH&MASA
Tarikh :28Julai2022(Khamis)
Masa :0700–1130Pagi

4.KUMPULANSASARAN
1. PelajarSMKMatSalleh
2. Guru-guruSMKMatSalleh
3. Ibubapapelajar

1

5.JAWATANKUASAPELAKSANA

MAJLISAPRESIASISMKMATSALLEH
JAWATANKUASAPELAKSANA

AHLIJAWATANKUASAPELAKSANA
(DikelolakanolehBidangTVET)

SMKMATSALLEHTAHUN2022

Pengerusi : En.BoySharifFrancis (Pengetua)

Naibpengerusi : En.MohdAyubJamirin (PKPentadbiran)
Pn.HalizahHjJani (PKHEM)
En.Mohd.ZainuddinIbrahim (PKKoKum)
En.HapirinYasin (PKPetang)
En.Jimis@ MohdKhairiYudi(PKT6)
En.IdrusMohamad (PKPend.Khas)
Pn.NorhaitiKassim (KBTVET)

AJKdanBidangTugas: AJK BIDANGTUGAS
TUGAS  Membuatkertaskerja
 Membuatagihantugas
PENGARAH En.AloysiusImi  MemastikansemuaAJKfaham

SETIAUSAHA Pn.NorsalihahMujih bidangtugasmasing-masing
 Memantaupelaksanaantugassetiap
BENDAHARI En.WanKamalWanSalleh
unit
PENGURUS En.PremmierTain  Melaksanakanarahanpengetua
LAPANGAN (Dalam Dewan)  Menulisjemputanmesyuarat
(FLOORMANAGER) En.HamininEnon  Mencatatminitsemasamesyuarat
(LuarDewan)  Menulissuratkepadapihak-pihak

yangingindihubungidanmemastikan
surattersebutditerimadandiambil
tindakansewajarnya
 Mengumpulanggaranperbelanjaan
darisetiapunityangmemerlukan
 Membentangkananggaran
perbelanjaandalam mesyuaratuntuk
kelulusan
 Dalam dewan:Memastikansemua
aktivitididalam dewanberjalanlancar
–selakulinkkpd:juruacara,pengurus
hadiahdiataspentasdanpengurus
penerimahadiah.
 LuarDewan:Memastikanpenyambut

2

PENYAMBUTTETAMU Pn.NorhaitiKassim (K) tetamuberadaditempatyang
&PROTOKOL Pn.NoraidahSuratman sepatutnya
Pn.SitiMaradinah  Mendapatkansenaraidifkehormat
Pn.WidahWasnin danjemputankhas
Pn.AidahJapinin  Menyusunkedudukanparajemputan
mengikutkeutamaan
PANELPEMILIH NurFerradiraAdnan(K)  Menyambutketibaanibubapadan
PENERIMAANUGERAH Pn.PrisillaAmbrose tetamujemputan
AKADEMIK Pn.HalimahSaimi  Mengiringdanmemastikanibu
bapa/tetamuketempatdudukyang
PANELPEMILIH En.JumaidiJumat(K) telahdikhaskan
PENERIMA En.MohdZainalAbidin  Menentukanpelajaryanglayak
ANUGERAHTOKOH Pn.NorazahJaminin menerimaanugerah:
PELAJARCONTOH -TerbaikSPM tahun2021
DANPELAJAR -TigakedudukanterbaikPATsetiapkelas
HARAPAN bagitahun2021(Ting1-6dan
pendidikankhas)
-TigakedudukanterbaikPATsetiap
tingkatanbagitahun2021
-TerbaikMataPelajaransetiaptingkatan.
 Menyerahkansenaraipenerimakepada
unitkawalanmutuuntuksemakandan
pengesahansebelum ataupada20
Julai2022.
 Menyerahkansenaraipenerimakepada
setiausaha,bukuaturcara,penyedia
slidepenerimahadiah,setelahdisahkan
olehbahagiankawalanmutu.
 MenyediakanslipkeputusanPAT2021
bagipenerimaanugerahakademik.
 Menentukanpelajaryangmenerima
anugerahbagi;
- TokohPelajarHarapan(petang&

pagi)
- TokohPelajarcontoh(Lelakidan

perempuan)
 Menyerahkansenaraipenerimakepada

unitkawalanmutuuntuksemakandan
pengesahansebelum ataupada20
Julai2022.
 Menyerahkansenaraipenerimakepada
setiausaha,bukuaturcara,penyedia
slidepenerimahadiahsetelahdisahkan

3

olehbahagiankawalanmutu.

PANELPEMILIH Pn.FamiezaJadin(K)  Menentukanpelajaryangmenerima
PENERIMA En.SobvestSoupi anugerahKokurikulum bagi:
ANUGERAH En.SaturninusGimpoton - PencapaianperingkatNegeri
KOKURIKULUM - KepimpinanPersatuan(pelajaryang
menonjol)
PANELPEMILIH Pn.FauziahAmin(K)
PENERIMA Pn.AgnesGodtol  Menyerahkansenaraipenerimakepada
ANUGERAH Pn.JudithMichael unitkawalanmutuuntuksemakandan
TINGKATAN6 pengesahansebelum ataupada20
Julai2022.
PANELPEMILIH Pn.HalimiLimundok(K)
PENERIMA Pn.SitiSofiahAmarun  Menyerahkansenaraipenerimakepada
ANUGERAHPEND. Cik.SitiRozanaSaili setiausaha,bukuaturcara,penyedia
KHAS slidepenerimahadiah,setelahdisahkan
olehbahagiankawalanmutu.

 Menentukanpelajaryangmenerima
anugerahbagi;
- TokohPelajarHarapanTingkatan6
- TokohPelajarcontohTingkatan6
(Lelakidanperempuan)

 Menyerahkansenaraipenerimakepada
unitkawalanmutuuntuksemakandan
pengesahansebelum ataupada20
Julai2022.

 Menyerahkansenaraipenerimakepada
setiausaha,bukuaturcara,penyedia
slidepenerimahadiah,setelahdisahkan
olehbahagiankawalanmutu

 Menentukanpelajarmenerima
anugerahbagi;
 Tokohpelajarpendidikankhas(lelaki
&perempuan)
 Terbaikakademiksetiapkelas
PendidikanKhas

 Menyerahkansenaraipenerimakepada
unitkawalanmutuuntuksemakandan
pengesahansebelum ataupada20
Julai2022.

 Menyerahkansenaraipenerimakepada
setiausaha,bukuaturcara,penyedia
slidepenerimahadiah,setelahdisahkan

4

olehbahagiankawalanmutu.

KAWALANMUTU 1.En.Jimis@ MohdKhairi  Mengawaldanmengesahkanmutu
ANUGERAH Yudi-T6(akademikdan terhadappelajaryangdipilih.Iniuntuk
PENULISTEKS tokoh) mengelakkesilapanatauralat
UCAPAN PERASMI& penganugerahan.
KATA-KATAALUAN 2.En.ZainuddinIbrahim –
Kokurikulum  MenulisteksucapanPerasmi.
 Menuliskata-kataaluantuan
3.En.AyubJamirin–
Akademik pengetua,YDPPIBG,Ranauuntukbuku
aturcara.
4.En.IdrusMohamad–  Menyediakanteksucapanpengetua
Pend.Khas  Mengirim contohteksucapankepada
yangberkenaanuntukdisemakdandi
5.Pn.HalizahJani–Tokoh tandatangan.
pelajar

En.WiterGunik(Perasmi)
PnBadariah(Pengetua)
Pn.KathleenYakin(YDP)

BUKUCENDERAMATA Pn.SahinaAmbiu(K)  Menyediakanbukuaturcaramajlis
/ATURCARA Pn.TerisahTaisim bercetakbagiVIP.
Pn.JarinahYusdy
Pn.RozalyndaAriffin  Menyediakanbukuaturcaramajlis
secaradigital(link/QRcode)bagiguru
-guru,ibubapadanmurid.

 Membantumengedarkanbuku
aturcarapadamajlistersebut.

 Menyerahkanlink/QRcodebuku
aturcarakepadaAJKPendaftaran.

 Membuatanggaranperbelanjaan
untukunitinisekiranyaperlu.

PENYEDIASLAID CikNurdiyanaWanMohd  Menyediakantayanganslaid
PENERIMAANUGERAH Rubi(K) mengiringipenerimahadiahyang
&PERSEMBAHAN Pn.ShellsiaYap dipancarkandikiridankanan
MULTIMEDIA dewan.

 MenyediakankomputerdanLCD
untukmajlis

 Menjagapaparanslaidsepanjang
majlis

 Menyediakanbahanmultimedia
yangbersesuaian

 Ditayangkansebelum perasmitiba
danselepasucaptamaPerasmi

5

PENGURUS Pn.SallyhaRasmin(K)  Menentukanbentuksambutan
SAMBUTAN& En.Mohd.SarzukiJahani semasaketibaanperasmi
PERSEMBAHAN En.RoslanTaip
 Persembahansambuttamudan
persembahansemasamajlis
Apresiasi.

CENDERAHATI Pn.SujiahRongkos  Menyediakancenderahatiyangsesuai
PERASMI untukperasmi

SAMBUTAN Pn.SamsiahGontol(K)  Menguruskanmajlispersaraandan
PERSARAANDAN En.EllicxmenManjilim AnugerahTokohGuru.
ANUGERAHTOKOH Pn.S.WillinKimin
GURU En.HamdanHarun  Menyediakanmenuuntuk
Jamuanpelajardanguru
JAMUAN Pn.JamyaGadam (K)
Pn.NapsiahAwgDamit  MencadangkanKatereryangakan
Pn.NoraidahSah menyediakanmakanan
Pn.KalidahMuhip
Pn.JahinaMuji  Menyediakananggaranperbelanjaan
Pn.ErnieMohdKassim jamuan
Pn.AsriahNain
 Menyediakanjamuanuntuksemua
penerimaanugerahdanpengiring
(Tapau).

 Jamuangurudanjemputandidewan
terbukaT6.

 Memastikankebersihansebelum,
semasadanselepasjamuanselesai.

Pn.VilmidahPetrusAtin(K)  Menyediakansijiluntuksetiap
Pn.PatronellaAngBanTee penerima
Pn.IdawatiMusin
HADIAH& Pn.SuziahRuji  Mencadangkanhadiahyangsesuai
CENDERAMATA/SIJIL Pn.FeliciaBidi untuksetiapkategori
PENGHARGAAN Pn.SaritaJapin
Pn.EsmaFauzi  Menyediakanhadiahuntuksetiap
Pn.JudithSing penerima

 Menyediakananggaranperbelanjaan
hadiahdansijil

PERSEDIAAN En.DevinToru(K)  Menyusunkedudukankerusipenerima
PENERIMAHADIAH En.EngPohWah hadiah
En.JhovlieSuani
En.SarzukiJahani  Mencariwakilpenerimasekiranya
Pn.RainehBuik penerimayangsahtidakdapathadir
Pn.BaitaGadana
Pn.RinaSinun  Memantaupergerakanpenerima
CikKasmahMusin hadiahsupayaselarasdengan
pengacaramajlis

 Menulissuratjemputankepadapara
penerimaanugerah

PERSEDIAANATAS CikChristinaBinty(K)  Menyusunsijildanhadiahmengikut

6

Pn.StellaLadip susunanpenerima.
Pn.AnggieLeonieChan  Menguruspenyampaianhadiahdiatas
CikNoorAinunAluidin
CikAnneVivian pentas.
CikAldreenaAlfred
PENTAS CikNuressaDikson

PERSIAPAN &HIASAN CikEmalianaSalleh(K)  Menghiaspentassesuaidengan
PENTAS/BACKDROP Pn.FarhanaHasiqinRoslan konsepmajlis(skirting,alasmejadll.)
CikIsmahJuhumin
Pn.RusiateyYusof  Menyediakananggaranperbelanjaan
keperluan
KECERIAAN& En.RamlanTaim (K)
KEBERSIHANDALAM Pn.LinahKundamor  Menyerahkanresitpembeliankepada
DANLUARDEWAN Pn.IreneJohnAban bendahari.

DISIPLIN En.JolminMatabun(K)  Menyediadanmenghiasphotobooth.
En.RaniusValentineGusim  Memastikankebersihansebelum dan
Pn.Aslinahsahalim
Pn.YusrinahLani selepasmajlis.
Pengawas-pengawas  Meletakkantongsampahditempat
Sekolah
yangsesuai.
KESELAMATAN& En.Ramdy(K)  Memastikandewanbersihseperti
LALUANTRAFIK JhovlieSuani
JalumieMujit sediakalasebaikmajlistamat.
JosephDonsia  Memastikandisiplinpelajarterkawal
KorKadetPolis
PengawalKeselamatan sepanjangmasa
 Memastikanpelajarmematuhimasa
BACAANDOA UstazKasmininHamzah
JURUACARA (pelajar)  Memastikankeselamatankawasan
Pn.TaniaDavid dalam danluarmajlis
Pn.DoreenKunai
(2pelajar)  Bertugasdikawasansamaseperti
petugaslalulintasdantempatletak
kereta

 Meletakkanpapantanda‘TEMPAT
LETAKKERETA’ditempatyang
dikhaskan

 Memastikanperjalanantrafik
(kenderaankeluarmasuk)dalam
keadaanteratur

 Menyediakanteksdoa
 melantikpelajaruntukmembacadoa

diawalmajlis.
 Membacadoajamuanmakan
 Mencaridanmelatihpelajaruntuk

mengacaramajlis.
 Menyediakanteksmajlis.
 Sentiasamemantaukelancaran

pengacaraanolehpelajar

7

FOTOGRAFI/ En.FazlieMalik(K)  Mengambilgambar/rakamanvideo
RAKAMANVIDEO& En.JaniusGhani parapelajaryangmendapatanugerah
DOKUMENTASI untukdidokumentasikan.

 Mengambilgambar/rakamanvideo
semasamajlisApresiasiberlangsung.

 Menyediakansalinanrakamandalam
bentukCDuntuktujuandokumentasi.

PUBLISITI&KAIN En.HillaryPulo(K)  Menyediakan1kainrentangdijalan
RENTANG En.RysallsSigi masukkesekolah.

P.ASYSTEM & En.RoslanTaip  Mewar-warkanMajlisApresiasi2022
TEKNIKAL En.HungHsienYang dankepentingankehadiranibubapa
kemajlisini.
PERSEDIAANDEWAN En.NazriMat(K)
(KERUSI,MEJADAN En.MauriceTambor  MemastikanPAsystem dalam
PERALATAN) Pelajarasramaputera& keadaanbaikdanberfungsisepanjang
puteri majlis

AJKPENDAFTARAN En.Marinus(K)  Sediakanlagu-lagukebangsaandan
Pn.RohanaAbdHamid sekolahuntukdinyanyikan
Pn.HafizahSamsir
Pn.SaljinehBobby  MenyediakanPlanBsekiranyabekalan
Pelajar(Sukarelawan) elektrikterputus

WAKILPIBG Pn.TaniaDavid  Bertindaksebagaipengurusteknikal–
mengubahsusunaturmikrofondlldi
pentas.

 MenyediakanPAsistem didewan
terbukaT6semasajamuan
berlangsung.

 Menyusunmejadankerusimengikut
keperluanmajlissepertiketetapan
mesyuarat

 Menyediakanpelankedudukan
(bercetak)dalam dewanuntuktujuan
dokumentasi

 Labelkerusipenerimaanugerahdan
guru-guru.

 Mendapatkansenarainamapelajar
danibubapa

 Menyediakandokumenpendaftaran
danQRcodependaftaran

 Membuatrekoddananalisakehadiran
ibubapadanguru

 MenjadipemudahcarabagiSekolah
denganPIBG

 MemaklumkankepadaPIBGsebarang
maklumatterkinitentangaktivitiMajlis

8

WAKILALUMNI Pn.KereenDomi Apresiasidansebaliknya
 Menjadipemudahcarabagisekolah

denganALUMNI
 MemaklumkankepadaALUMNI

sebarangmaklumatterkinitentang
aktivitiMajlisApresiasi.

6.TENTATIFPROGRAM

MASA PERKARA

07.00pagi - Ketibaanparapelajardanguru-guru

07.30pagi - Ketibaanparajemputankhasdanibubapa

08.00pagi - KetibaanPerasmi

08.10pagi - SambutTamu

08.15pagi - Tetamukehormatmengambil tempatdiDewanPerdana

- NyanyianLaguKebangsaan“NEGARAKU”,

“SABAHTANAHAIRKU”danLaguSekolah

“TERASKEJAYAAN”

- BacaanDoa
-
Ucapanalu-aluanoleh;

En.J.Sam Sundin
YangDipertuaPIBG,
SMKMatSallehRanau.

- Ucapanalu-aluanoleh;

En.Boy@ SharifFrancis
Pengetua,
SMKMatSallehRanau.

9

- Ucaptamadanperasmianoleh;

En.MajusMunsing
MantanPegawaiPendidikanDaerahRanau

- PenyampaianCenderahatiPerasmi

- PersembahanPelajar

PenyampaianAnugerahAkademik:
1. AnugerahKedudukanTerbaik(PAT2021)SetiapKelas
2. AnugerahKedudukanTerbaik(PAT2021)SetiapTingkatan
3. AnugerahTerbaikMataPelajaran(PAT2021)SetiapTingkatan
4.AnugerahPIBG:AnugerahCemerlangSPM 2021
PenyampaianAnugerahKoKurikulum :
1. AnugerahTerbaikKokurikulum
2. AnugerahKepimpinanPersatuan

PenyampaianAnugerahKhas:
1. TokohPelajarHarapan(Perdana)
2. TokohPelajarcontoh(Perdana)
3. TokohPelajarHarapan(Tingkatan6)
4. TokohPelajarcontoh(Tingkatan6)
5. Tokohpelajarpendidikankhas

10.30pagi MotivasiPelajar(En.Majusmunsing)
11.30pagi JamuanmakantengahariTetamuKehormat,VIPdanguru-guru
01.00petang Majlisdijangkatamat

10

8.0PENUTUP

DiharapkanagarMajlisApresiasiSMKMatSallehinimampumemberimotivasidansemangat
juangkepadasemuapelajaruntukgigihberusahamencapaikejayaanyangdiimpikandalam
semuabidangyangdiceburi.

Disediakanoleh, Disemakoleh,

……………………… ……………………………
(ALOYSIUSIMI) (NORHAITIKASSIM )

Pengarah KetuaBidangTVET
MajlisApresiasi2022

Diluluskanoleh

….…………………………………..
11

(BOY@ SHARIFBINFRANCIS)
Pengetua

SMKMatSalleh,Ranau
12


Click to View FlipBook Version