The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Best Practice ผอ.ก่อสร้าง สมบูรณ์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by October Socute, 2022-09-04 02:59:07

Best Practice ผอ.ก่อสร้าง สมบูรณ์

Best Practice ผอ.ก่อสร้าง สมบูรณ์

เอกสารการปฏบิ ัติงานทเี่ ปน็ เลิศ (Best Practice) ผบู้ ริหาร
โครงการโรงเรียนสุจรติ | 1

แบบรายงานผลงาน/นวตั กรรมการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นเลศิ (Best Practice)

ชื่อผลงาน ผอ.กอ่ สรา้ ง

ช่ือเจา้ ของผลงาน นายสบุ รรณ คบั พวง
โรงเรยี นชมุ ชนบา้ นนาเยีย
สังกดั สำนักงานเขตพน้ื ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาอบุ ลราชธานี เขต 4
โทรศพั ทม์ อื ถอื ๐๖๑ ๑๓๖๙๖๑๕
Email : [email protected]

ประเภทผลงาน  ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา
 ครู

สอดคลอ้ งกับคุณลักษณะโรงเรยี นสจุ ริต
 ทักษะกระบวนการคิด
 ซ่ือสตั ยส์ จุ รติ
 มวี นิ ยั
 อย่อู ย่างพอเพียง
 จิตสาธารณะ

เอกสารการปฏบิ ตั งิ านที่เป็นเลศิ (Best Practice) ผบู้ ริหาร
โครงการโรงเรียนสุจรติ | 2

1. ความสำคญั ของผลงาน/นวตั กรรมการปฏิบตั ิที่เป็นเลศิ (Best Practice)

1.1 เหตผุ ลทเี่ กิดแรงบนั ดาลใจ ความจำเปน็ ปญั หาหรอื ความตอ้ งการท่ีจะทำผลงาน/นวตั กรรม
1) ความจำเป็น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๔ บัญญัติว่า

“รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพ” และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง ให้จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามนัยข้อ ๓ กำหนดว่า “ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการจดั
การศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ”และตามหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรฐั มาตรา ๖๕ บญั ญัติว่า
“ให้รฐั พึงจดั ให้มียุทธศาสตร์ชาตเิ ป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยนื ตามหลัก ธรรมาภบิ าล เพือ่ ใช้เป็น
กรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิด การผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว” จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุ ริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคม
ให้เกิดภาวะที่ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัย
เพื่อสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน จะต้องดำเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทำหน้าที่ในการกล่อมเกลาสังคม
ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่
ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ ๔ กลยุทธ์ คือ ๑) ปรับฐานความคิดทุก
ช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ๒ ) ส่งเสริมให้มี
ระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต๓) ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเครื่องมือต้านทุจริต ๔) เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจรติ

2) แรงบันดาลใจ
จากการเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีในดา้ นต่างๆ ท่เี กิดขน้ึ อย่ารวดเรว็ และรนุ แรงภายใต้อิทธิพล

ของกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้สถาบันท่ีเล็กที่สุดของสังคมไทย คือ ครอบครัว เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของของคนในชุมชน ที่ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียในเวลาเดียวกัน ผลดี คือ
ทำให้การดำเนินชีวิตในปัจจุบันมคี วามสบาย สามารถเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ผลเสีย คือ การ
หายไปของสภาพการดำเนินชีวิตที่ดีงามในอดีต การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมจารีตประเพณีลดลง
คุณธรรมและวฒั นธรรมอันดีงามในอดีตเร่ิมเส่อื มลงและนวัตกรรมที่เป็นองคค์ วามรู้ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
ดแี ละปฏบิ ตั สิ บื ตอ่ กันมา เช่น การแสดงความเคารพนอบน้อมมสี มั มาคารวะ การขอโทษ การขอบคุณ การให้
กำลังใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การเห็นความสำคัญของส่วนรวม ได้แปร
เปลีย่ นไปลดลงอย่างมาก ทำอยา่ งไรจะรกั ษาการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบของสังคมจารีตประเพณี คุณธรรมและ
วฒั นธรรมอนั ดงี ามในอดตี ใหค้ งอยู่ค่กู บั สถานบนั ครอบครวั ตลอดไป

๓) ปญั หา
ผปู้ กครองจะเขา้ มาโรงเรยี นเมอื่ ไดร้ บั ของแจก(เม่ือได้รับผลประโยชน)์ การเสยี สละท่จี ะทำประโยชน์

ต่อสังคมหรอื สว่ นรวมจะลดนอ้ ยลงตามลำดบั การเอาใจใสใ่ นบทบาทหน้าที่ท่กี ับพ่อแมท่ ่มี ีต่อลกู เชน่ อบรมสั่ง

เอกสารการปฏิบัติงานที่เปน็ เลศิ (Best Practice) ผู้บริหาร
โครงการโรงเรยี นสุจรติ | 3

สอน ช่วยเหลือลูก การแนะนำว่ากล่าวตักเตือน แนะนำการทำการบ้าน พาลูกอ่านหนังสือหรือการบอกเล่า
ความประพฤตดิ า้ นการแตง่ กายมารยาทท่ถี ูกไม่ต้องและเหมาะสมจะลดน้อยลงไปเร่ือยๆ ในขณะเดยี วกนั ก็โยน
บทบาทหน้าที่ดังกล่าวให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียน ถ้าผลการเรียนของลูกหรือความประพฤติไม่ดีก็จะโทษว่า
โรงเรียนไม่ดี ครูไม่อบรมสั่งสอน ในขณะเดียวกันการแสดงมารยาททางสังคมก็จะแสดงออกมาในลักษณะท่ี
ก้าวรา้ วมากข้ึน ปรับเปล่ียนบทบาทจากเดิมที่จะมาคอยแนะนำช่วยเหลือ สนับสนนุ ใหค้ ำแนะนำ ก็จะกลาย
มาเป็นการเอารดั เอาเปรียบ คอยจบั ผิดและร้องเรยี นมากขึน้ ขณะทีค่ ณะกรรมการสถานศึกษาขน้ั พน้ื ฐานจาก
เดิมที่มีความตระหนักในการเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกันและต้องมีหน้าที่ มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา (All for Education) โดยการกำกับ สนับสนุน และส่งเสริมให้สถานศึกษาได้ดำเนินงานด้าน
วชิ าการ งบประมาณ การบริหารบคุ คลและการบริหารท่ัวไป ให้สถานศกึ ษาปฏบิ ัตติ ามแผนการดำเนินงานที่
สอดคลอ้ งกับกฎหมาย กฎระเบยี บ ประกาศ คำสงั่ และแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรอื ตามมติท่ี
กำหนดร่วมกัน กับกลายมาเป็นกำกับการทำงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงบทบาท
เป็นผู้บังคับบัญชาเสียเอง ในขณะที่ครูก็ละเลยต่อหน้าที่ของตน เช่น ไม่พัฒนาเทคนิควิธีสอน สอนไม่เต็ม
เวลา การพัฒนาตนเอง การเสียสะละอุทิศตนเพื่องานในหน้าที่ลดน้อยลง ขาดการทำงานที่เป็นทีม มุ่งแต่
ความสะดวกความสบายของตนเอง เปน็ ตน้

4) ความตอ้ งการที่จะทำผลงาน/นวตั กรรม
หาหรือพัฒนารูปแบบวิธีการบริหารงานและการทำงานในหน้าที่ให้เป็นเชิงประจักร ให้สามารถเป็น

แบบอย่างที่ให้ปัจเจกบุคคล ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ท่ีเห็น “วิธีการ
บริหารงานและการทำงานในหนา้ ท่ี” เกดิ ความรูส้ ึก เกรงใจ ละอายใจท่จี ะประพฤติปฏบิ ตั ิตนเป็นคนไม่มีวินัย
ไมม่ คี วามซอ่ื สัตยส์ จุ รติ ไมม่ จี ิตสาธารณะ ไมร่ ูจ้ ักพอประมาณ จนเกดิ การปรับเปลย่ี นตนเอง ทักษะการคิดแล้ว
เข้ามามีส่วนร่วม ในการสนับสนุน ส่งเสริมและร่วมพัฒนางานในความรับผิดชอบและนักเรียนให้มีคุณลักษณะ
5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ มีจิตสาธารณะ และร่วมกันต่อต้าน
การทจุ ริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ให้สอดรบั กับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน ที่ได้
เสนอแนะว่า “การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นสุจริตชนทุกภาคส่วน ต้องร่วมกันสนับสนุน
ส่งเสริม” และได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทจุ ริต” (ภายใต้ชือ่ “โรงเรยี นสุจรติ ”) ข้ึน

1.2 แนวคดิ หลักการสำคญั ทีเ่ ก่ียวขอ้ งกับผลงานหรือนวตั กรรม สามารถอา้ งองิ ถงึ แนวคิด หลักการ
๑) แนวคิด
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

(โรงเรียนสุจริต) เป็นโครงการเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจรติ อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โดยให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อให้เกิด ความโปร่งใส เสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง
การฝึกให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความ
รบั ผดิ ชอบตอ่ สังคม จึงจำเป็นท่จี ะต้องถอดบทเรียนในการบริหารท่ผี ่านมา เพอ่ื หาแนวทางและวิธีการมาใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพบริบทของสังคมที่สถานศึกษาตั้งอยู่ เพื่อให้สามารถสถานศึกษาวางรากฐานการปลูก
จิตสำนึกและพฒั นาคณุ ลกั ษณะ 5 ประการ คอื ทกั ษะการคิด มวี นิ ยั ซือ่ สตั ย์สุจริต อยู่อยา่ งพอเพียง และ มจี ิต
สาธารณะ ปลอดจากการทจุ รติ ทุกรูปแบบ ให้เกดิ ขึ้นกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาก่อน จากนั้นให้ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาขยายผลไปยังนักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ตามลำดับ ซ่ึง

เอกสารการปฏบิ ัตงิ านที่เป็นเลศิ (Best Practice) ผ้บู รหิ าร
โครงการโรงเรยี นสุจริต | 4

สอดคล้องกับ วจิ ารณ์ พาณชิ (2547 : 1) ทวี่ ่า ทรพั ยากรมนุษยถ์ อื ได้วา่ เป็นปัจจยั สามารถสรา้ งใหเ้ กดิ ความ
เปลี่ยนแปลง (Competitive Factor) จึงจำเป็นที่สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในแต่ละชุมชนต้องแสดงออกถึงความ
ชัดเจนในการเป็นองคก์ รแหง่ การเรยี นรู้ (Learning Organization) เพอ่ื การพัฒนาคณุ ภาพของสถานศึกษา

๒) หลกั การสำคัญทเ่ี ก่ยี วขอ้ งกับผลงานหรือนวตั กรรม
ดังนั้นกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษา ถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาพัฒนาครู

และบุคลากรในสถานศึกษา ถ้าครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้เห็นต้นแบบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเรื่อง ทักษะการคิด การมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ ที่เป็นแบบอย่างและปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ครูและบุคลากรปฏิบัติ
ตามกลายมาเป็นต้นแบบของนักเรยี นซึง่ ถือวา่ เป็นต้นกล้าของสงั คมและนำไปกำกบั ผปู้ กครอง ตามลำลำดับ ซ่ึง
จะสอดคล้องกับคำกล่าวที่ว่า “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน” ดังนั้นการถอดบทเรียนของผู้บริหารแล้วนำมา
พัฒนาเป็นกลยุทธ์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาเพื่อนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือสร้างเสริม
คุณลักษณะของบุคคลในสถานศึกษาได้ เพราะกลยุทธ์จะทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ตรวจสอบ
กระบวนการทำงานในระยะตา่ งๆ ได้และมกี ารดำเนินการอย่างต่อเน่ือง จนเป็นวธิ ีชีวิตในการทำงานของทกุ คน
กลายมาเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ฝังแน่นอยู่ในจติ ใจของบคุ ลากร ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวธิ ีการบริหารบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ไดก้ ำหนดให้สว่ นราชการมีหน้าท่ีในการ
พฒั นาองค์กร เพือ่ ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติภารกจิ ได้บรรลุประสิทธิผลขององค์กร

๓) อ้างอิงถงึ แนวคิด
ผอ.กอ่ สร้าง คำนี้มันเรม่ิ เกิดกับสมญานามของ ผอ.สุบรรณ คบั พวง เมือ่ ไหร่ก็ไมม่ ีคนรู้ รู้ก็ต่อเม่ือวัน

เวลาเดนิ ทางมา เกอื บจะ 2 ปี ถึงรู้ ทุกคนมสี ทิ ธ์ิคดิ ทุกคนมสี ทิ ธพ์ิ ูด เพราะทกั ษะการคิด มุมมอง ประสบการณ์
และที่มา แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดคงไม่แตกต่างกัน คือ สิ่งที่คนอื่นกล่าวถึงตัวเราในวงสนทนาโดยท่ี
เราไม่อย่ดู ้วยก็มีเพยี งสองประเด็น คือ พดู ถงึ ในเรอ่ื งดกี บั ไมด่ ี ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซน็ ต์จะพดู หรือนินทาในเร่ืองท่ี
ไม่ดีมากกว่า วันนี้ ผอ.ก่อสร้าง แสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างและอย่างหนึ่งที่เพื่อนพ้องน้องพี่ในโรงเรียนชุมชน
บา้ นนาเยยี ว่า สิง่ แรกท่เี รามองดูคนรอบตวั เรา คอื การแตง่ ตัว ตามมาดว้ ยรปู ร่างหนา้ ตา ถ้าแต่งตัวดีหน้าตาดี
เราก็อยากคุยด้วย อยากเดินเข้าไปหา เรื่องนี้คือความจริง ๑๐๐ % ในขณะที่โรงเรียนคงไม่มีใครถามถึงว่า
โรงเรียนนี้ใครสอนดีครูคนใหนสวย เด็กคนไหนเก่ง โรงเรียนนี้เดน่ เรื่องอะไรก่อนเป็นอันดับแรก สิ่งแรกที่ทุก
คนมองเห็น คือความสะอาด ความสวยงาม ของอาคารและสถานที่ เมื่อมองเห็นสิง่ เหล่านี้ประทับใจตอนที่เจอ
ความร้สู กึ ตา่ งๆ ก็จะตามมา โดยเฉพราะการแสดงออกใหเ้ หมาะสมกับส่ิงที่พบเจอ ว่าโรงเรยี นนจี้ ะเป็นลักษณะ
ใด ผอ.กอ่ สร้าง มองมมุ นี้คงไม่ผดิ ผอ.กอ่ สรา้ ง วนั นแี้ ต่งชุดมาโรงเรยี นแบบเท่ แตล่ มื ไปวา่ นัดกองช่างเทศบาล
นาเยีย จำนวน 31 คน มาร่วมพลังจิตอาสาทำการลอกท่อระบายน้ำหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมรับการระบายน้ำ
ในหน้าฝน เสร็จแล้วร่วมกันไปรับประทานอาหาร ในสำนักงานบริหาร สิ่งแรกที่ได้ยินจากเหล่าพนักงาน
31 คน กล่าวถึง ผมไม่เคยได้เข้ามานั่งห้องแบบนี้เลยครับ โรงเรียนสวยจังครับน่าอยู่จังสีสันสวยงามน่าเรียน
บริเวณโรงเรียนสะอาดนักเรียนคงเรียนมีความสขุ สมัยพวกผมเรยี นทำไมไม่เป็นแบบนี้เลย ไมแ่ ปลกใจเลยท่ีลูก
ผมพูดถึง ผอ.ตลอด ว่าอยากมาชว่ ย ผอ. น้ีคือคำตอบทอ่ี ยากบอก เพ่ือนๆข้าราชการครแู ละบคุ ลากรในโรงเรียน
ครับว่า ผอ.ก่อสร้าง ที่บางคนเอ่ยถึงเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา เขาต้องการให้เกิดกับโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย และที่
สำคัญคอื ถา้ โรงเรยี นบรบิ ทดี สีสนั สวยงาม สะอาดเรยี บรอ้ ย ผอ.เป็นต้นแบบลงมือทำ คนทีม่ คี วามสุขคนแรกก็
เป็นคุณครู เพราะผมเชื่อว่าทุกคนคงต้องการที่ทำงานที่สะอาดสวยงาม คนต่อไปก็คือนักเรียน ตามติดด้วย
ผู้ปกครอง สุดท้ายมันจะส่งผลถึงองค์กรที่มีคุณภาพ ผอ.ก่อสร้าง อยากนำความสำเร็จนี้มาเล่าสู่ฟัง “จงภูมิใจ

เอกสารการปฏิบัตงิ านทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practice) ผู้บรหิ าร
โครงการโรงเรยี นสุจรติ | 5

เถอะครบั ว่าทา่ นเป็นส่วนหน่ึงในการก่อสร้างและผลักดันให้เกิดโมเดล ผอ.กอ่ สรา้ ง อาคารดี สวยเด่น เหน็ ได้ชัด
มองไม่ขดั สะอาดตา นา่ หลงไหล คนช่ืนชม เหน็ คณุ คา่ น่าชืน่ ใจ ท้ังภายใน ภายนอก จากการลงมือทำด้วย ผอ.
ก่อสร้างเอ๋ย”

จากแนวคิดและการทำงานที่ผ่านมา นำมาสู่การถอดบทเรียน และแรงบันดาลใจ ความจำเป็น
ดงั กลา่ วมาขา้ งต้น โรงเรยี นชมุ ชนบ้านนาเยยี จึงได้พฒั นากลยทุ ธ์การบรหิ ารและได้กลยุทธ์ G0ld Model ผอ.
ก่อสรา้ ง มาเป็นกรอบในการดำเนินการเสริมสรา้ งคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทจุ รติ ” ขนึ้ เพ่อื ใชเ้ ปน็ แนวทางให้คณะครูและบุคลากรตลอดจนผู้ที่มสี ่วนเกย่ี วข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ในการวางรากฐานการพัฒนาผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต อยู่อย่างพอเพยี ง และ มีจิตสาธารณะ ตามที่สำนกั งานคณะกรรมการปอ้ งกันและ ปราบปรามการทจุ รติ
แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด
2. วตั ถปุ ระสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวตั กรรมการปฏบิ ัตทิ ่ีเปน็ เลิศ (Best Practice)

2.1 วัตถปุ ระสงค์
1. เพ่อื หารูปแบบในการปฏบิ ตั ิงานในหน้าท่ีต้นแบบหรือแบบอย่าง เป็นแรงขับเคล่อื นใหค้ รแู ละบุคลากร

เปลี่ยนแปลงแนวคิด นำไปปฏิบัติตามกลายมาเป็นต้นแบบหรือแบบอย่าง ของนักเรียน ในการปลูกฝัง
คุณลักษณะ 5 ประการ ผา่ นกจิ กรรม ผอ.ก่อสรา้ ง

๒. เพือ่ สร้างและพัฒนากลยุทธ์ G0ld Model ผอ.กอ่ สรา้ ง
๓. เพื่อสร้างเครือข่าย ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ท่ีมีส่วนร่วมในการ
ปอ้ งกันการทจุ ริต

เอกสารการปฏิบตั ิงานทเี่ ปน็ เลิศ (Best Practice) ผ้บู รหิ าร
โครงการโรงเรียนสุจริต | 6

2.2 เป้าหมาย (ระบุจำนวนผลงาน / นวตั กรรมหรอื กลมุ่ เป้าหมายที่ใช้ผลงาน/นวัตกรรม)
เชิงปรมิ าณ
๑. โรงเรียนชมุ ชนบา้ นนาเยียได้กลยทุ ธ์ G0ld Model ผอ.ก่อสรา้ ง
๒. ครแู ละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชมุ ชนบ้านนาเยยี รอ้ ยละ ๑๐๐ มีการปรับเปล่ียน ทศั นคติ

ทด่ี ี มีหลกั คดิ ท่ีถูกตอ้ ง กลับร่วมกนั สรา้ งสรรค์ถาวรวัตถุใหก้ บั โรงเรียน
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย รอ้ ยละ ๑๐๐ ไดน้ ำรูปแบบ ผอ.ก่อสร้าง

เข้าไปบูรณาการในการพัฒนานักเรียนให้มวี ินยั ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพยี ง มีจติ สาธารณะ
4. นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ร้อยละ ๑๐๐ มีได้ผ่านกระบวนการเรียนรูที่เท่าทัน

ตอ่ การเปลี่ยนแปลง มีทกั ษะกระบวนการคิด มวี ินยั ซือ่ สัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มจี ิตสาธารณะยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และป้องกนั การทจุ ริต

๕. โรงเรียนชมุ ชนบ้านนาเยียมเี ครือข่าย ครูผู้บริหารผู้ปกครอง ชมุ ชน อยา่ งน้อย ๑ เครือข่าย
เชงิ คณุ ภาพ

๑. ครแู ละบคุ ลากรมเี จตคตทิ ดี่ ีตอ่ หารทำงานของ ผอ.ท่ีเป็นแบบอยา่ ง
๒. นกั เรยี นมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม กลยุทธ์ G0ld Model ผอ.ก่อสร้าง
๓. นักเรียนมีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเห็นความสำคัญในการ ของทักษะกระบวนการคิด มีวินัย
ซือ่ สตั ย์ อยู่อยา่ งพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยดึ มั่นในคุณธรรม จริยธรรม
๔. ผูป้ กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา นกั เรยี น ครู ผ้บู รหิ าร บุคลากรทางการศกึ ษารู้เท่าทัน ร่วม
คิดปอ้ งกันการทจุ ริต มสี ่วนร่วมในการป้องกันการทจุ รติ
๕. โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย มีเครือข่าย บคุ ลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชมุ ชน ให้มีส่วนร่วมใน
การปอ้ งกันการทุจริต

3. กระบวนการผลติ งานหรือข้นั ตอนการดำเนินงาน
3.1 คน้ หาผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบตั ิทีเ่ ปน็ เลศิ โดยการวิเคราะห์ตาราง 3 สดมภ์

สดมภ์ที่ 1 สดมภท์ ี่ 2 สดมภท์ ี่ 3

(ผลงานที่ภาคภูมิใจ/ (ข้อมูลท่ยี ืนยนั ความสำเรจ็ ) (วธิ ีการทำ/ปฏบิ ตั ิ(How to))

สำเร็จ)

ผอ.กอ่ สร้าง สถานศกึ ษา ผ้อู ำนวยการสถานศกึ ษา

1. ผอ. กอ่ สรา้ งตนเอง - การเปล่ยี นแปลงดา้ นภูมิทัศน์ - เปน็ แบบอยา่ งในการทำงาน

- การเสียสละในการ - การเปลี่ยนแปลงด้านอาคารเรียนอาคาร - อุทศิ ตน เสียสละในการทำงาน

ทำงาน ประกอบ - ความโปร่งใส

- การอทุ ศิ ตน ครแู ละบุคลากร - ปลกู ฝังแนวคิด แนวปฏิบตั ิ

- การอดทนอดกลั้นต่อ - การเปลย่ี นแปลงของข้าราชการครูและบุคลากร ครแู ละบคุ ลากร

ความยากลำบาก นักเรยี นและผู้ปกครอง - เหน็ แบบอย่าง

- จิตสาธารณะ - การเปลี่ยนแปลงของนกั เรยี น - เกิดความละอาย เกรงใจ

- ทักษะกระบวนการคดิ - การเปลย่ี นแปลงของผูป้ กครอง ปรบั เปล่ียนแนวความคิด

เอกสารการปฏิบตั งิ านท่ีเปน็ เลิศ (Best Practice) ผูบ้ รหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ ริต | 7

- ยึดมั่นในคุณธรรม นวตั กรรมหรือผลงาน - ปรบั เปลี่ยนพฤตกิ รรม/การสอน

จริยธรรม - ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Best - เข้ามามีสว่ นร่วม

2. ก่อสรา้ งคณุ ภาพ Practice ผู้บริหารสถานศึกษา กิจกรรมตาม - เกิดความรักความภูมิใจนำวิธี

- สถานศกึ ษา โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ ปฏบิ ัตไิ ปขยายผล

- ครู 256๔ - ร่วมรกั ษา

- นักเรียน - มผี ลการประเมนิ อยู่ในลำดับที่ 11 ดว้ ยคะแนน นกั เรียนและผูป้ กครอง

9๖.๒๒ ผลการประเมินระดับ AA กิจกรรมการ - เกดิ ทักษะการคดิ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ - เกิดความเกรงกลวั ความละอาย

สถานศกึ ษาออนไลน(์ ITA) ประจำปี 2564 - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นวิถี

ชีวิตประจำวัน (Routine)กิจกรรม

ประจำวัน/ประจำสัปดาห์,กิจกรรม

ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา,

กิจกรรมพิเศษเสรมิ หลักสตู ร

- เข้ามามสี ว่ นรว่ ม

- รว่ มรักษา

-ประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ

คือ ทักษะกระบวนการคิดซื่อสัตย์

สุจรติ มีวนิ ัย อยอู่ ย่างพอเพยี ง และ

จิตสาธารณะ ผ่านกจิ กรรม

3.2 การออกแบบผลงาน/นวัตกรรม

กลยุทธ์ G0ld Model ผอ.ก่อสร้าง

เอกสารการปฏบิ ัตงิ านทเ่ี ป็นเลศิ (Best Practice) ผบู้ รหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ รติ | 8

๓.๒.๑ ข้ันตอนการพฒั นากลยุทธ์ G0ld Model ผอ.ก่อสร้าง

ขัน้ ตอน วิธกี าร ผลผลติ

ข้ันตอนที่ 1 1.1 วิเคราะหแ์ ละสงั เคราะหเ์ อกสาร (Documentary - ไดแ้ รงบันดานใจทีจ่ ะแก้ปญั หา
Analysis) - ได้กรอบแนวคิดและองค์ประกอบ
ศกึ ษาสภาพปจั จุบนั ปญั หาและ 1.2. ศึกษา สภาพปัจจุบัน วิธีดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม หลักองค์ประกอบย่อยของกลยุทธ์
แ น ว ท า ง แนวทางการพ ั ฒ น า จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา การจัดกิจกรรม กลยทุ ธ์ G0ld Model
โรงเรียน ในการดำเนินการ ป้องกนั การทุจริต
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 1.3 ศึกษา Best Practices ได้กลยุทธ์G0ld Model
และธรรมาภิบาลในสถาน 1.4.สังเคราะห์องค์ประกอบของกลยุทธ์G0ld Model วิถี ประกอบดว้ ย
ศกึ ษาป้องกนั การทจุ ริต คณุ ธรรม นำโรงเรยี นสุจรติ G - Good Govemance
O - Organization
ขัน้ ตอนท่ี 2 2.1 สร้างกลยทุ ธ์ G0ld Model ผอ.ก่อสรา้ งจากการ L - Leadership
สร้างกลยทุ ธ์ Gold Model ผอ. สังเคราะหใ์ นข้นั ตอนท่ี 1 D - Development
ก่อสรา้ ง 2.2 สรา้ งคมู่ อื การใช้กลยุทธ์ G0ld Model ก่อสรา้ ง
2.3 นำเสนอกลยทุ ธ์ G0ld Model ผอ.กอ่ สรา้ ง เพือ่ ขอ ผอ. ก่อสรา้ งตนเอง
ข้ันตอนท่ี 3 อนุญาตใช้ในโรงเรยี นจากกรรมการสถานศกึ ษา - การเสียสละในการทำงาน
นำกลยทุ ธ์ Gold Model ผอ. - การอทุ ิศตน
กอ่ สรา้ ง สู่การปฏบิ ัติ 2.1 สร้างกลยุทธ์ G0ld Model ผอ.ก่อสร้าง จากการ - การอดทนอดกล้ันต่อความ
สังเคราะห์ในขน้ั ตอนท่ี 1 ยากลำบาก
2.2 สรา้ งคู่มือการใชก้ ลยทุ ธ์ G0ld Model ผอ.กอ่ สรา้ ง - จติ สาธารณะ
2.3 นำเสนอกลยทุ ธ์ G0ld Model วิถผี อ.ก่อสร้าง เพื่อขอ - ทกั ษะกระบวนการคิด
อนุญาตใชใ้ นโรงเรียนจากกรรมการสถานศกึ ษา - ยึดมน่ั ในคณุ ธรรม

ข้ันตอนท่ี 4 4.1 นำเสนอกลยทุ ธ์ฯและประเมนิ ความเหมาะสม ความ จริยธรรม
เป็นไปไดแ้ ละความเป็นประโยชน์ โดยการประชมุ ประชา
การประเมินและตรวจสอบผลท่ี พิจารณ์ (Public Hearing) ผูม้ ีส่วนเกยี่ วขอ้ ง ไดก้ ลยุทธ์ G0ld Model ผอ.
เกิดขึ้น จากการใช้กลยุทธ์ G0ld (Stakeholders)
Model ผอ.กอ่ สร้าง 4.2 สรปุ ผลการประเมินและปรับปรุงกลยุทธฯ์ ใหเ้ ป็นฉบบั ก่อสร้าง ฉบบั สมบรู ณ์
สมบูรณ์

แผนภมู ิที่ ๑ ขัน้ ตอนการพฒั นากลยทุ ธ์ G0ld Model ผอ.กอ่ สร้าง

๓.๒.๒ ข้ันตอนการดำเนนิ การใชก้ ลยทุ ธ์ G0ld Model ผอ.ก่อสรา้ ง
๑) G - Good Govemance คือ หลักการปกครองที่เป็นธรรม ในการอยู่ร่วมกันของคนใน

องค์กรอย่างมีความสุข ที่สามารถคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยนื
ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้นำในสถานศึกษา จึงได้ก่อสร้างตนเอง โดยนำหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ข้อมาเป็น
แนวในการสร้างและพัฒนาตนเองก่อน จากน้นั จึงมาใช้ในการสร้างสถานศึกษา ครแู ละบุคลากร นักเรียน
และขยายผลไปยงั ผปู้ กครอง ตามลำดบั ดงั น้ี

1. จัดทำระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยเหมาะสม เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ
ของข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ ร่วมกันอย่างเสมอ

เอกสารการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผู้บรหิ าร
โครงการโรงเรียนสุจรติ | 9

ภาคและเป็นธรรม กล่าวโดยสรปุ คือ แผนปฏบิ ัตกิ ารประจำปี แผนพัฒนาการศึกษา ปฏทิ ินการปฏบิ ัติงาน
แผนบริหารจดั การงบประมาณ คำส่งั และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ี จะเกดิ จากการมสี ่วนร่วมของผู้มี
สว่ นเกี่ยวขอ้ ง ไม่ได้เกดิ จากตวั ผบู้ รหิ ารคนเดียว จากหลักการนี้ทำใหเ้ กิด

- แผนปฏบิ ัตกิ าร
- แผนพฒั นาการศึกษา
- แผนบริหารงานงบประมาณ
- ปฏิทินการปฏบิ ตั ิงานของข้าราชการครแู ละบุคลากร
เป็นกรอบในการบริหารสถานศึกษาและกำกับการดำเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างมีทิศทางและสามารถตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรได้ทุกขั้นตอน ว่า ทำงานถึงจุดไหน พบเจอปัญหาอะไร จะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นเป็น
อยา่ งไร
2. หลักคุณธรรม คอื การยึดถอื และเชื่อม่ันในความถูกตอ้ งดงี าม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามใหผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้เห็นเป็นแบบอย่าง ได้แก่ ทักษะการคิด ความซื่อสัตย์สุจริต
ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย ความมีจิตอาสาและความพอเพียง จาก
หลกั การนท้ี ำให้เกดิ การปฏิบตั ิงานในหน้าที่อย่างเตม็ ความสามารถทุกด้าน ดงั นี้
- การพฒั นาบริบทโรงเรียนและอาคารสถานท่ี
- การพัฒนาครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา
- การพฒั นาผเู้ รียน
๓. หลักความโปร่งใส คือ การบริหารจัดการสถานศึกษา จะทำตามกฎระเบียบที่ทาง
ราชการและหน่วยงานกำหนดอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุง
ระบบและกลไกการทำงาน ของสถานศึกษาให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้รับทราบ และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของผู้มีส่วน
เกยี่ วขอ้ ง จะชว่ ยการบรหิ ารจัดการและการทำงานของผบู้ ริหารสถานศึกษาปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น จาก
หลกั การนท้ี ำให้เกิดการปฏิบตั งิ านในหนา้ ที่
- ประกาศปฏญิ ญาโรงเรียนสุจริต
- จัดทำขอ้ ตกลง(MOU) ว่าประกาศเจตนารมณจ์ ะรว่ มกนั เพื่อแสดงความเป็นหนึ่งในการ
ต่อตา้ นทจุ รติ ทกุ รูปแบบ สร้างจติ สำนกึ และสรา้ งพลงั “จะไมท่ นต่อการทุจรติ
- การปฏบิ ตั ิงานด้วยความซ่ือสตั ยส์ จุ ริต
- เดนิ รณรงค์ ข้ึนป้ายต่อการทจุ รติ
- การตั้งคณะกรรมการประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงานของขา้ ราชการครแู ละบุคลากร
๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้ผู้ข้าราชการครูและบุคลากรเข้ามามีส่วน หรือผู้มี
ส่วนการจัดการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เช่น มีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆ
จากหลกั การนท้ี ำให้เกดิ การปฏิบัติงานในหนา้ ที่
- เกดิ ความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างผ้บู รหิ ารสถานศึกษากับข้าราชการครูและ

บุคลากร

เอกสารการปฏิบัติงานทเี่ ป็นเลศิ (Best Practice) ผูบ้ รหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ รติ | 10

- เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างผูบ้ ริหารกับผูป้ กครองและคณะกรรมการ
สถานศกึ ษา

- มีจติ สาธารณะ
๕. หลักความรับผิดชอบ คือ ความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีและเต็มความสามารถ
เพื่ออำนวยความสะดวก สนับสนุนส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากร และมีความรับผดชิ อบต่อความบกพร่อง
ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที จากหลักการนี้ทำให้เกิดการ
ปฏิบตั ิงานในหนา้ ที่
- การเสยี สละ
- ความมีมีวนิ ยั
- อยู่อย่างพอเพยี ง และ มีจิตสาธารณะ
6. หลักความคุ้มค่า คือ ความตระหนักว่า ในสถานศึกษามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด
ในการบริหารจัดการ จำเป็นต้องยึดหลักประหยัดและความคุ้มค่า จากหลักการนี้ทำให้เกิดการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
- ในการทำงานจะตอ้ งมจี ุดมุ่งหมาย (ทักษะการคิด)
- การบรหิ ารจัดการอยู่บนความพอเพียง
๒) O - Organization องค์กรคุณธรรม คือ การแสดงเจตนารมณ์ของครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา ที่มีความประพฤติดีงาม ตามประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ รู้จักไตร่ตรองว่าอะไร
ควรทำไม่ควรทำ และนำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การเป็นคนซื่อสัตย์ มีวินัย เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
จากหลกั การนี้ทำใหเ้ กิดการปฏบิ ตั ิงานในหนา้ ท่ี
- ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อน และทำแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคม
ส่วนรวม
- การประเมนิ คณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดำเนนิ งานของหนว่ ยงานภาครัฐ(ITA)
- ประกาศปฏญิ ญาโรงเรียนสจุ ริต
๓) L - Leadership ภาวะผู้นำ คือ ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำพาครูและ
บคุ ลากรในสถานศึกษา เพ่อื ให้ประสบความสาํ เรจ็ ผนู้ ำที่ดีต้องมคี วามสามารถในการตัดสินใจทด่ี ี สามารถสร้าง
และสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้ และสามารถชักจูงผู้ติดตามไปสู่เป้าหมายร่วม เช่น มีความหมั่นใจ กล้า
ตัดสินใจ รบั ฟังความคิดเห็น มที กั ษะการคิด ทักษะการสื่อสารและสามรถชักจงู คนอื่นได้ จากหลักการนี้ทำให้
เกิดการปฏิบัติงานในหนา้ ท่ี
- ถ่ายทอดแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ
- ใช้กระบวนการสงั่ การ
- การมอบหมายงาน การนิเทศ การกำกบั ติดตาม
- การยกย่องเชิดชเู กียรติ การให้ความชอบ การให้รางวลั
- การว่ากลา่ วตกั เตือนและการดำเนนิ การทางวนิ ยั
- การสร้างกลุม่ เครอื ขา่ ย
๔) Development พัฒนาการมนุษย์ หมายถึง การฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อเพ่มิ ประสิทธภิ าพของการทำงานคนเดียวและการทำงานรว่ มกนั เปน็ กลุ่ม จากหลักการน้ีทำให้
เกิดการปฏบิ ตั งิ านในหนา้ ที่ ทำให้เกิดการพัฒนาตนเองและครแู ละบคุ ลากร ๒ รปู แบบในสถานศึกษา ดงั น้ี

เอกสารการปฏิบตั ิงานท่เี ปน็ เลิศ (Best Practice) ผ้บู รหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ ริต | 11

- การพัฒนาครูและบุคลากรแบบเป็นทางการ (Formal HRD) เทรนนิ่งต่างๆ การอบรม การ
สมั มนา ก่อให้เกดิ กจิ กรรม ดงั นี้

๑. การอบรมกระบวนการ PLC
๒. การอบรมสัมมนา
๓. การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
๔. การศกึ ษาดงู าน
- การพัฒนาแบบไม่เป็นทางการ (Informal HRD) เช่น การโค้ชชิ่งต่างๆ การสอนงานโดย
ผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา หวั หน้างานหรือผู้ทม่ี ีประสบการณ์ การถ่ายเทข้อมูลระหว่างบคุ ลากรดว้ ยกนั เป็นต้น
๑. การ coaching
๒. การถา่ ยเทขอ้ มลู ระหว่างบุคลากรด้วยกนั
๓. การสอนงานโดยผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา หวั หน้างานหรอื ผู้ทีม่ ปี ระสบการณ์
จากหลักการนีท้ ำใหก้ อ่ ให้เกดิ กิจกรรม ในการพฒั นาบฒุ นาบคุ ลากรในสถานศกึ ษา ดังน้ี
๑. การให้รางวลั
๒. การทำงานเป็นทมี
๓. การสนบั สนนุ ใหค้ รูและบคุ ลากรส่งผลงานเขา้ รับการประกวด
๔. การเขา้ รบั การประกวด
3.3 การดำเนนิ งานตามกิจกรรม
ขั้นที่ 1 การศกึ ษาขอ้ มลู พืน้ ฐานและแนวทางในการพฒั นานวตั กรรมโมเดล ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง
สร้างสถานศกึ ษา : สร้างสถานศึกษา : สรา้ งครูและบคุ ลากร : สรา้ งนักเรียน)
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กยี่ วข้องกับการพัฒนานวัตกรรม โดยมกี รอบแนวคิด ดังน้ี
๑.๑ เอกสารงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนานวัตกรรม เชน่ นวตั กรรมโรงเรียนสุจริต คุณลักษณะ
5 ประการของโครงการโรงเรียนสจุ ริต เป็นต้น
1.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณ์ที่พึง
ประสงคท์ ่ีมีวธิ ีการปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) ไดแ้ ก่ มาตรฐานวิชาชีพผ้บู ริหารสถานศึกษา คุณธรรมจริยธรรม
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา มาตรฐานวิชาชพี ครู คุณธรรมจรยิ ธรรมของครู คณุ ลกั ษณะท่ีพึงประสงคข์ องโรงเรียน
คณุ ธรรมจรยิ ธรรมสำหรับนกั เรียน
ขนั้ ท่ี 2 กำหนดวตั ถปุ ระสงคก์ ารพัฒนา ผู้บริหารและครูรว่ มกนั วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
(SWOT Analysis) เพอื่ รว่ มกนั ค้นหาจดุ แข็ง จดุ ออ่ น และสาเหตขุ องปัญหาที่เกิดข้ันในโรงเรียน ซงึ่ ผลจากการ
SWOT Analysis พบว่า ต้องพัฒนาคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร
สถานศึกษา นกั เรยี น ครแู ละบุคลากร เพอ่ื ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต
ทก่ี ำหนดไว้
ขน้ั ท่ี 3 กำหนดกรอบแนวคิด เมอื่ ไดก้ ำหนดจุดประสงค์ในการพฒั นาแลว้ ผู้บรหิ าร ครูและบุคลากร
ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎแี ละเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียน
สุจริต โดยการนำมาผสมผสานกับความคิดและประสบการณ์ของตนเอง พร้อมทั้ง กำหนดเป็นกรอบแนวคิด
เพ่ือใชเ้ ป็นแนวทางในการสรา้ งนวัตกรรม
ขั้นที่ 4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกันออกแบบและสร้างตัวต้นแบบนวัตกรรมให้ สอดคล้องกับ
คุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสจุ ริตที่ได้กำหนดไว้ มากำหนดอัตลักษณ์และเป้าหมายคุณธรรม

เอกสารการปฏบิ ตั ิงานท่ีเปน็ เลศิ (Best Practice) ผบู้ ริหาร
โครงการโรงเรียนสจุ ริต | 12

โรงเรียน โดยกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสำเร็จ กำหนดแนวทาง/วิธีการพัฒนาคุณธรรมในรูปของ
โครงการ /กิจกรรม/วิถีประจำวันที่ส่งเสริมคุณธรรม และการจัดกิจกรรมในรูปแบบของกิจกรรมการการเรียน
การสอนตามกลมุ่ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมเสริม หลักสตู ร กิจกรรมนอกเวลาเรียน ตงั้ แตร่ ะดบั ชั้นอนุบาลปีท่ี ๑
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอดแทรกคุณธรรมในชั้นเรียน มีการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน พร้อมทั้งมีการ
จัดการความรู้ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC จัดลำดับความสำคัญ กำหนดปัญหาและความต้องการ
ตามโครงการของโรงเรียนสุจริต เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ มีการตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมจาก
ขอ้ มลู ยอ้ นกลับ และการพัฒนาองคก์ รควบคไู่ ปดว้ ย หลังจากนนั้ รว่ มกันตรวจสอบรปู แบบนวตั กรรม

ขั้นที่ 5 การทดลองใช้ โมเดล ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง สรา้ งสถานศึกษา : สร้างสถานศึกษา : สร้าง
ครูและบุคลากร : สร้างนักเรียน) โดยนำนวัตกรรมไปทดลองใช้ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากนั้นประเมินการใช้
โมเดล ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง สร้างสถานศึกษา : สร้างสถานศึกษา : สร้างครูและบุคลากร : สร้างนักเรียน)
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ตามขั้นตอนของกระบวนการนวัตกรรม โดยควบคุมให้
เป็นไปตามข้อกำหนดของ ตวั นวตั กรรม นำผลการดำเนนิ งานตามขั้นตอนของนวัตกรรม ซงึ่ หากพบว่า ผลการ
ใช้นวตั กรรมไมเ่ หมาะสมหรอื ไม่สมบรู ณแ์ ล้ว จะเขา้ สูก่ ารปรับปรงุ แกไ้ ขตามคำแนะนำของผู้มีสว่ นเก่ียวข้อง

ขั้นที่ 6 นำโมเดล ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง สร้างสถานศึกษา : สร้างสถานศึกษา : สร้างครูและ
บคุ ลากร : สร้างนักเรียน) ลงสู่การปฏิบตั ิจริงในสถานศกึ ษา และรายงานผลเผยแพร่ หลงั จากนำนวตั กรรมไปใช้

3.4 ประสิทธภิ าพของการดำเนนิ งาน
มีผลการปฏิบัติงานทปี่ รากฏในแต่ละขั้นตอนสามารถนำไปสะท้อนผลคุณภาพของโมเดล ผอ.ก่อสร้าง

(สรา้ งตนเอง สร้างสถานศกึ ษา : สร้างสถานศกึ ษา : สร้างครูและบคุ ลากร : สร้างนกั เรียน) ถึงวธิ ีการปฏบิ ัติหรือ
องคค์ วามรใู้ หม่ ทส่ี ่งผลตอ่ เป้าหมายและการพฒั นาคณุ ภาพตนเอง ครแู ละบุคลากร นกั เรยี น ดงั นี้

ขนั้ ตอน กระบวนการ ผลการปฏบิ ัตงิ าน

ขัน้ วางแผน (P : Plan) ขั้นท่ี 1 การศกึ ษาขอ้ มลู พ้นื ฐานและแนวทาง - ร ้ อ ย ล ะ 1 0 0 ผ ู ้ บ ร ิ ห าร

ในการพัฒนาโมเดล ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง สถานศึกษา ข้าราชการครูและ

สร้างสถานศึกษา : สร้างสถานศึกษา : สร้าง บุคลากรมีส่วนร่วมในขั้นวางแผน

ครูและบคุ ลากร : สรา้ งนกั เรยี น) (P : Plan)

ขั้นที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของผลงานในการพัฒนา ผู้บริหารและครู

ร่วมกนั วิเคราะหส์ ภาพแวดลอ้ มของโรงเรยี น

เอกสารการปฏิบตั ิงานท่เี ปน็ เลศิ (Best Practice) ผบู้ รหิ าร
โครงการโรงเรียนสจุ ริต | 13

ขนั้ ตอน กระบวนการ ผลการปฏบิ ัติงาน

ขั้นปฏิบตั ิ (D : Do) ขั้นท่ี 3 กำหนดกรอบแนวคดิ -ร้อยละ 100 ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในขั้นปฏิบัติ
(D : Do)

ข ั ้ น ต ร ว จ ส อ บ ( C : ขั้นที่ 4 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมกัน - ร ้ อ ย ล ะ 1 0 0 ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร

Check) ออกแบบและสร้างตัวต้นแบบกิจกรรมให้ สถานศึกษา ข้าราชการครูและ

สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของ บ ุ ค ล า ก ร ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น ข้ั น

โครงการโรงเรียนสุจริต มีการนิเทศ กำกับ ตรวจสอบ (C : Check)

ตดิ ตาม และประเมนิ ผล -ร้อยละ 100 ข้าราชการครูและ

บุคลากรได้รับการนิเทศติดตาม

และประเมินผล

ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A : ขั้นที่ 5 การทดลองใช้ โมเดล ผอ.ก่อสร้าง ร้อยละ 100 ผู้บริหารสถานศึกษา

Act) (สร้างตนเอง สร้างสถานศึกษา : สร้าง ข้าราชการครูและบุคลา กร

สถานศึกษา : สร้างครูและบุคลากร : สร้าง ทางการศึกษามีส่วนร่วมในข้ัน

นกั เรียน) และนำมาใชใ้ นสถานศึกษา ปรับปรงุ แก้ไข (A : Act)

ขนั้ ท่ี 6 เขยี นรายงานเผยแพร่

จากการนำแบบประเมินให้ผู้บรหิ ารสถานศึกษา นักเรียน ข้าราชการครูและบคุ ลากรประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดจากโมเดล ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง สร้างสถานศึกษา : สร้างสถานศึกษา : สร้างครูและ
บคุ ลากร : สรา้ งนกั เรยี น) มผี ลการประเมนิ ดงั น้ี

ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานเพอื่ วดั ประสทิ ธิภาพของการดำเนินงาน

ขอ้ ที่ รายการ ความเหมาะสม

x̅ S.D. ระดบั
มากทสี่ ุด
1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนแนวทางในการพัฒนา 4.47 0.51
มากทีส่ ดุ
นวตั กรรม มากทส่ี ุด

2 การมสี ่วนร่วมกำหนดวัตถุประสงคก์ ารพัฒนา 4.53 0.51 มากทส่ี ดุ

3 ความเหมาะสมของนวัตกรรมและกรอบแนวความคิด/ 4.56 0.50 มากทส่ี ดุ

รูปแบบ

4 การมีส่วนร่วมในการออกแบบและสร้างตัวต้นแบบ 4.44 0.50

นวตั กรรม

5 ความเหมาะสมและความสอดคล้องคุณลักษณะ 5 4.42 0.50

ประการของโครงการโรงเรยี นสจุ รติ

เอกสารการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นเลศิ (Best Practice) ผูบ้ รหิ าร
โครงการโรงเรียนสุจรติ | 14

ขอ้ ที่ รายการ ความเหมาะสม ระดับ
x̅ S.D. มากทีส่ ดุ

6 ความเหมาะสมในการนำไปพัฒนาครูและบุคลากร 4.42 0.50 มากทส่ี ุด
มากที่สุด
นกั เรยี น มากที่สดุ
มากทส่ี ุด
7 ความเหมาะสมของการนิเทศตดิ ตามและประเมนิ ผล 4.50 0.51
มากที่สดุ
8 การมสี ว่ นร่วมในการปรบั ปรงุ แกไ้ ขนวตั กรรม 4.50 0.51

9 ความเหมาะสมของการเขียนรายงานและเผยแพร่ 4.61 0.49

10 นวัตกรรมโมเดล ผอ.ก่อสร้าง สามารถปรับเปลี่ยน 4.61 0.49

แนวความคิดของครูและบคุ ลากรไดจ้ ริง

รวม 4.51 0.50

จากตารางท่ี 1 พบว่าผู้บรหิ ารสถานศึกษา ข้าราชการครแู ละบุคลากร มีผลการปฏิบตั ิงาน โดยรวม

มคี วามเหมาะสมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (x̅ = 4.51) และเม่ือพจิ ารณารายข้อ พบว่า ขอ้ ทีม่ ีคา่ เฉลีย่ มากท่ีสุด คือ
ข้อ 9 ความเหมาะสมของการเขียนรายงานและเผยแพร่ ข้อที่ 10 นวัตกรรมโมเดล ผอ.ก่อสร้าง สามารถ

ปรับเปลี่ยนแนวความคิกของครูและบุคลากรได้จริงได้จริง (x̅ = 4.61) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยนต่ำสุด คือ ข้อ 5
ความเหมาะสมและความสอดคล้องคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริต และ ข้อ 6 ความ

เหมาะสมในการนำไปพัฒนาผู้บรหิ าร นักเรยี นขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา (x̅ = 4.42)
3.5 การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ แต่จะเป็นการบรูณาการกับงานในโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่มี

อยู่ ทำให้การใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างเหมาะสม คุ้มค่า สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือ
หน่วยงาน จัดทำโครงการ/กจิ กรรม ภายใตง้ บประมาณท่จี ำกัด มีแบบแผนโครงการและรายงานโครงการท่ีเป็น
ปจั จุบัน ดำเนนิ งานด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ/์ ประโยชน์ทีไ่ ดร้ บั
4.1 ผลทเี่ กดิ ตามวตั ถุประสงค์ ทกี่ ำหนดไว้ มีหลักฐาน หรือขอ้ มูลประกอบทชี่ ดั เจน

รายการ ผลการดำเนนิ การ หลกั ฐาน

- ศึกษาหาความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่กับการการ - แผนปฏิบัตกิ าร

พฒั นาโรงเรยี นสจุ รติ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง - แผนพฒั นาการศกึ ษา

- ศึกษาบริบทนำมาวิเคราะห์ ทราบถึงปัญหา/สิ่งท่ี - แ ผ น บ ร ิ ห า ร ง า น

ทักษะกระบวน ต้องการพฒั นา/นวัตกรรม/ รูปแบบที่นำมาพัฒนา งบประมาณ

การคดิ - ออกแบบและสร้างตัวต้นแบบนวัตกรรม Gold Model - ปฏิทินการปฏิบัติงานของ

ผอ.กอ่ สรา้ ง ข้าราชการครูและบคุ ลากร

- เผยแพร่แนวความคิดให้ครูและบุคลากรรับทราบเพื่อ

รบั ฟังความคิดเหน็

เอกสารการปฏิบัตงิ านท่เี ป็นเลศิ (Best Practice) ผบู้ ริหาร
โครงการโรงเรียนสุจรติ | 15

รายการ ผลการดำเนนิ การ หลักฐาน
ซือ่ สัตย์สุจริต
- แตง่ ตง้ั คณะกรรมการบรหิ ารงาบประมาณ
มวี ินยั - คำส่งั รับผิดชอบการปฏบิ ัตงิ านตามโครงการ
- การมสี ว่ นร่วมในการทำงาน
- มอบหมายงานให้ทำเปน็ ทมี

- รับผดิ ชอบงานทีไ่ ด้รบั มอบจนสำเร็จ
- มาทำงานตรงต่อเวลา
- แตง่ กายถูกตอ้ งตามระเบยี บ

อยู่อยา่ ง - ปฏิบตั งิ านดว้ ยความรอบคอบ
พอเพยี ง - มีการนำวัสดุอุปกรณม์ ารีโนเวท
- เนน้ ความมัน่ คงถาวรและค้มุ คา่
จิตสาธารณะ
๑. ปฏบิ ัตงิ านนอกเวลาราชการ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
๓. บริจาคสงิ่ ของเพื่อสาธารณกุศล
๔. ช่วยเหลือสนับสนุนเพอื่ นร่วมงาน

๒. ส่งผลต่อการก่อสร้างและพัฒนาสถานศึกษา โดยความร่วมมือของครูและบุคลากรทำให้เกิดการ
ปรบั เปลี่ยนแนวความคิด มจี ิตสาธารณะ เหน็ ความสำคัญในการปรับปรุง ชว่ ยกันรักษา นำไปเปน็ กรณีตัวอย่าง
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
และมีจติ สาธารณะ ผา่ นการลงมือทำกิจกรรมในโรงเรยี น

รายการ ผลการดำเนนิ การ หลักฐาน

จัดทำจดุ เชค็ อนิ ๑. หาวิธีการปรับปรุงบริบท อาคารสถานที่ ให้

สวยงาม

๒. ศึกษาวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ

งบประมาณ วัสดุอปุ กรณ์ทม่ี ี

๓. ออกแบบและสร้าง

ทำที่กั้นสนาม ๑. ลงมอื ทำเอง

ฟุตบอล ๒. ขอความร่วมมือจากครแู ละบุคลากรมาทำงาน

๓. ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้มาให้คำแนะนำและ

ช่วยงาน

เอกสารการปฏบิ ัตงิ านทเ่ี ป็นเลศิ (Best Practice) ผ้บู รหิ าร
โครงการโรงเรียนสจุ ริต | 16

ปรบั ปรงุ ๑. ลงมอื ทำตามแผนงานที่วางไว้
หอประชมุ จาม ๒. ทุ่มเทและรับผิดชอบงานที่ให้เสร็จตามเวลาท่ี
จรีศรนี าเยีย กำหนด
๓. มาตามเวลาที่นัดหมาย

ซ่อมแซมโ ต๊ะ ๑. ใชว้ สั ดทุ ่ีมีอยู่มาปรบั ใช้ให้เหมาะสม
เ ก ้ า อ ี ้ แ ล ะ ๒. ซอ่ มแซมบำรุงรักษาให้ใชง้ านไดน้ านข้นึ
อปุ กรณ์ต่างๆให้ ๓. เสียสละเวลาในการทำงาน
อยู่ในสภาพที่ใช้
งานไดป้ กติ

ปรับปรุงสนาม ๑.ทักษะกระบวนการคิด
เ ด ็ ก เ ล ่ น ร้ั ว ๒. อุทิศแรงงานเพอ่ื ส่วนรวม
โรงเรียน ทาสี ๓. สรา้ งเกดิ ความสามัคคีในหมู่เพือ่ นร่วมงาน
อาคารเรยี น

ปรับปรุงระบบ ๑.ทักษะกระบวนการคดิ
รางนำ้ ๒. มีจิตอาสา

๓. ทำงานเหมาะสมกบั กำลังทรพั ย์ทมี่ ี

๓. ส่งผลตอ่ การสรา้ งครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกิดคณุ ลักษณะเกดิ คุณลักษณะ 5 ประการ คือ

ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ผ่านการลงมือทำกิจกรรมที่ ผอ.

ก่อสรา้ ง กำหนดข้ึนในโรงเรยี น ส่งผลให้ครูและบุคลากร

รายการ ผลการดำเนนิ การ ขอ้ มูลประกอบ

หลกั ฐาน

Good Governance ๑. จัดทำระเบียบข้อบังคับและ - แผนปฏิบตั กิ าร

กติกาต่างๆ ให้ทันสมัยเหมาะสม - แผนพัฒนาการศกึ ษา

เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับ ของ - แผนบรหิ ารงานงบประมาณ

ขา้ ราชการครูและบคุ ลากรใ - ปฏิทินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู

และบุคลากร

๒. หลักคุณธรรม - การพัฒนาบริบทโรงเรียนและอาคาร

สถานที่

- การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศกึ ษา

- การพฒั นาผูเ้ รยี น

เอกสารการปฏบิ ตั ิงานท่เี ป็นเลศิ (Best Practice) ผบู้ รหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ รติ | 17

๓. หลักความโปร่งใส - ประกาศปฏิญญาโรงเรยี นสุจริต

- จัดทำข้อตกลง(MOU) ว่าประกาศ

เจตนารมณ์จะร่วมกันเพื่อแสดงความเป็น

หนึ่งในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ สร้าง

จิตสำนึกและสร้างพลัง “จะไม่ทนต่อการ

ทุจรติ ”

- การปฏิบตั งิ านดว้ ยความซ่อื สตั ยส์ จุ ริต

- เดนิ รณรงค์ ขึ้นป้ายต่อตา้ นการทุจริต

- การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏบิ ัตงิ านของข้าราชการครแู ละบคุ ลากร

๔. หลกั ความมีส่วนรว่ ม - เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกัน

ร ะ ห ว ่ า ง ผู ้บ ริ หา รส ถ าน ศ ึก ษ ากับ

ขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากร

- เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกัน

ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปกครองและ

คณะกรรมการสถานศึกษา

- มจี ิตสาธารณะ

๕. หลกั ความรบั ผิดชอบ - การเสยี สละ

- ความมวี นิ ยั

- อยู่อยา่ งพอเพยี ง และ มีจิตสาธารณะ

๖. หลักความคุ้มคา่ - ในการทำงานจะต้องมีจุดมุ่งหมาย

(ทักษะการคดิ )

- การบรหิ ารจดั การอยบู่ นความพอเพียง

Organization การแสดงเจตนารมณ์ของครูและ - ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อน และ
Leadership
บุคลากรในสถานศึกษา ที่มีความ ทำแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและ

ประพฤติดีงาม ตามประเพณี หลัก สงั คมส่วนรวม

กฎหมาย จรรยาบรรณวชิ าชีพ ร้จู ัก - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ไตร่ตรองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

และนำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น (ITA)

การเป็นคนซื่อสัตย์ มีวินัย เสียสละ - ประกาศปฏิญญาโรงเรยี นสจุ รติ

และมคี วามรับผดิ ชอบ

มีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ รับฟัง - ถ่ายทอดแนวคดิ ไปสกู่ ารปฏิบตั ิ

ความคิดเหน็ มที ักษะการคดิ ทกั ษะ - ใช้กระบวนการสง่ั การ

การสื่อสารและสามารถชักจูงคน - การมอบหมายงาน การนิเทศ การ

อื่นได้ กำกับตดิ ตาม

เอกสารการปฏิบตั ิงานท่เี ป็นเลิศ (Best Practice) ผู้บริหาร
โครงการโรงเรียนสจุ รติ | 18

- การยกย่องเชิดชูเกียรติ การให้
ความชอบ การใหร้ างวลั
- การว่ากล่าวตักเตือนและการดำเนินการ
ทางวนิ ัย
- การสร้างกลุ่มเครอื ข่าย

Development การฝึกอบรมและพัฒนาครูตนเอง - การอบรมกระบวนการ PLC

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ - การมอบหมายงานใหป้ ฏิบัติ

ทำงานคนเดียวและการทำงาน - การ coaching

ร่วมกันเปน็ กลุม่ - การสอนงานโดยผู้บริหารสถานศึกษา

หวั หนา้ งานหรือผู้ทม่ี ปี ระสบการณ์

- การถ่ายเทข้อมูลระหว่างบุคลากร

ด้วยกัน

- การให้รางวลั

- การทำงานเป็นทีม

- สนับสนุนให้ครูและบุคลากรส่งผลงาน

เข้ารับการประกวด

๕. ส่งผลต่อการสร้างผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต

อย่อู ยา่ งพอเพยี ง และมีจิตสาธารณะ ผา่ นการลงมอื ทำกิจกรรมในโรงเรยี น

รายการ ผลการดำเนนิ การ หลักฐาน

ทกั ษะกระบวนการคิด ๑. การแสดงออก

๒. สอบถามความพงึ พอใจ

ซ่ือสตั ย์สจุ รติ ๑. ช่วยกนั รักษาสาธารณสมบตั ิ
๒. ไมโ่ กหก

มีวนิ ยั ๑. รบั ผดิ ชอบงานทีไ่ ดร้ ับมอบจนความสำเร็จ
อยู่อยา่ งพอเพยี ง ๒. ตรงตอ่ เวลา
จติ สาธารณะ ๓. แต่งกายถกู ต้อง

๑. ใชอ้ ปุ กรณก์ ารเรียนอย่างประหยัด
๒. ปิดไฟ ปิดนำ้ ทันท่ีเม่อื หยุดใช้
๓. มีการนำเศษวสั ดุรีไซเคิลใช้ใหม่

๑. ช่วยงานครู / โรงเรยี น
๒. รู้จักบริการ

เอกสารการปฏบิ ัตงิ านทีเ่ ป็นเลิศ (Best Practice) ผบู้ รหิ าร
โครงการโรงเรียนสุจริต | 19

4.2 ผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถแก้ปัญหาและพัฒนางานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ตรงตาม
วัตถุประสงคแ์ ละเป้าหมายอย่างชัดเจน

4.2.1 Best Practice สอดคลอ้ งกับคุณลกั ษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรยี นสุจริต

รายการ กจิ กรรม/วธิ ีการท่ีสอดคลอง ผลที่เกิดขึ้น
๑. ทักษะ
กระบวนการคดิ - การมอบหมายงานใหป้ ฏิบตั ิ - แผนปฏิบตั กิ าร

๒. ซ่ือสตั ยสุจริต - การ coaching - แผนพัฒนาการศกึ ษา

๓. มวี นิ ัย - การสอนงานโดยผ้บู รหิ ารสถานศึกษา - แผนบริหารงานงบประมาณ

๔. อยู่อย่างพอเพยี ง หวั หน้างานหรือผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ - ปฏิทินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
๕. จิตสาธารณะ
- การถ่ายเทข้อมูลระหว่างบุคลากร และบุคลากร

ด้วยกัน

- ทำงานเปน็ ทมี - ประกาศปฏญิ ญาโรงเรียนสุจริต

- การมสี ว่ นรว่ ม - จดั ทำข้อตกลง(MOU)

- การเห็นตน้ แบบ - ไม่โกหก

- การปฏบิ ตั งิ านด้วยความซือ่ สัตยส์ จุ รติ

- เดินรณรงค์ ข้นึ ป้ายต่อการทจุ รติ

- การตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏบิ ัติงานของขา้ ราชการครูและบุคลากร

- การมอบหมายงานให้ปฏบิ ัติ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบจนประสบ

- การแต่งใหป้ ฏิบัตงิ านตามคำสง่ั ความสำเรจ็

- ตรงตอ่ เวลา

- แตง่ กายครู / นักเรยี น ถูกต้อง

- ห้องเรยี น/เขตรับผดิ ชอบสะอาด

- รกั ษาคำพูด

- การเข้าร่วมก่อสร้าง / ปรับปรุง / - การซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดนำ

ตกแต่ง / ซ่อมแซม โดยครูและ กลบั มาใช้ใหม่

บุคลากร - ใช้สง่ิ ของอย่างประหยดั

- ชว่ ยกนั รักษาสาธารณสมบัติ

- การเยีย่ มบา้ น - การเสียสละแรงกาย

- นัดหมายมาทำงานนอกเวลาราชการ - การช่วยเหลอื

- การเขา้ ร่วมกิจกรรมในชมุ ชน

เอกสารการปฏิบัตงิ านทเ่ี ป็นเลศิ (Best Practice) ผ้บู รหิ าร
โครงการโรงเรียนสจุ ริต | 20

4.2.2 กิจกรรมท่ีสอดคลอ้ งกับปฏญิ ญาโรงเรียนสุจริต

ปฏิญญา กิจกรรม/วิธกี ารที่สอดคลอง ผลท่ีเกดิ
๑. การปลกู ฝง
๒. การปองกัน ๑. การปฏบิ ัติกจิ กรรมร่วมกนั -ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการ

๓. การสรา้ งเครือข่าย ๒ . ก า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตใน

(Instructional) สถานศึกษาผ่านกระบวนการจัดการ

๓. การดำเนนิ วิถีชวี ติ ประจำวัน (Routine) เรียนการสอนและกิจกรรมลดเวลา

๔. กิจกรรมประจำวัน/ประจำสัปดาห , เรยี นเพิม่ เวลารู้

กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา,

กจิ กรรมพเิ ศษเสริมหลกั สตู ร

๑) จัดสภาพแวดลอมใหสะอาด สงบ -สถานศึกษามีสภาพแวดล อมท่ี

รม่ รนื่ ปลอดอบายมุข มแี หลง่ เรยี นรู สะอาด สงบ ร่มรืน่ ปลอดอบายมุข มี

คุณธรรม แหลง่ เรยี นรูคุณธรรม

๒) บริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเป็น -มีผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 11

ฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการ ด้วยคะแนน 9๒.๖๖ ผลการประเมนิ

มสี วนร่วมของภาคเี ครอื ขา่ ยในการจัด ระดับ AA กิจกรรมการประเมิน

การศึกษา คุณธรรมและความโปร่งใสของ

๓) ประกันคุณภาพโดยการกำหนด สถานศึกษาออนไลน์(ITA) ประจำปี

มาตรฐานด้านโรงเรยี นสจุ รติ 2564

4) การประเมนิ คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency

Assessment Online: ITA Online)

๑. การมีสวนรว่ ม - บันทกึ ขอ้ ตกลง

- การทำงานเปน็ ทมี - ภาพกจิ กรรมการมีสว่ นรว่ ม

- ประชุมช้แี จงครู คณะกรรมการ

สถานศกึ ษาขน้ั พืน้ ฐาน ผู้ปกครอง

นกั เรียน และผนู้ ําชุมชน

- การแตง่ ตัง้ คณะกรรมการบริหาร

โครงการเสริมสร้างคณุ ธรรม

จรยิ ธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศกึ ษา“โรงเรยี นสจุ รติ ”

- การจัดทำบนั ทกึ ขอ้ ตกลง

เอกสารการปฏบิ ัติงานทเ่ี ป็นเลศิ (Best Practice) ผู้บริหาร
โครงการโรงเรยี นสุจรติ | 21

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือประสบการณ์จากการพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม/ทำให้มี
องค์ความรู้/เกิดทักษะกระบวนการ/สามารถพัฒนาผลงาน/นวัตกรรม และให้เกิดประสบการณ์การจัดการ
เรยี นรรู้ ่วมกัน เป็นแบบอย่างต่อสาธารณชนได้

1. ผู้บริหาร เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองตัวแรกท่ีจะเป็นต้นแบบ ในการขับเคลื่อนหลักการปกครองที่
เป็นธรรม ในการอยู่ร่วมกันของคนในองค์กรอย่างมีความสุข ที่สามารถคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธี
และพัฒนาองค์กรให้มีความย่ังยืน ในฐานะที่ข้าพเจา้ เปน็ ผู้นำในสถานศึกษา จึงได้ก่อสร้างตนเอง โดยนำหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง ๖ ข้อมาเป็นแนวในการสร้างและพัฒนาตนเองก่อน ให้ครูและบุคลากรได้เห็นถึงการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น มีวินัย เสียสละ ซื่อสัตย์ ให้ทุกคนมองเห็นแนวคิดและความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นตามมา
เพื่อให้การกระทำนั้นส่งผลต่อแนวคิดครูและบุคลากรเกิดความละอาย ความเกรงใจ ปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการทำงานก่อสร้างกับผู้บริหารก่อน จากนั้นจึงมาใช้กิจกรรมในการสร้างสถานศึกษา ครูและ
บุคลากร นักเรียน และขยายผลไปยังผู้ปกครอง ตามลำดับ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการ
โรงเรยี นสุจริต
2. ข้าราชการครูและบคุ ลากร เป็นฟันเฟืองตวั ที่สองท่ีคอยผลักดันและขับเคลื่อน ดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์
ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา ที่มีความประพฤติดีงาม ตามประเพณี หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชพี
รู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ และนำมาปฏิบัติจนเป็นนิสัย เช่น การเป็นคนซื่อสัตย์ มีวินัย เสี ยสละ
และมีความรบั ผิดชอบ จากหลักการน้ีทำให้เกิดการปฏิบตั ิงานในหนา้ ท่ี ไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นเดือดร้อน และ
ทำแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวม ดังนั้นการท่าเทความรู้ การทำงานเป็นทีม การเป็น
coaching จากบุคคลเหล่านี้จะทำให้เกิดการซึมซับทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่
อยา่ งพอเพยี ง และมีจติ สาธารณะ ไดเ้ ป็นอยา่ งดี

๓. การสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในตัวครูและนักเรียน คือ ความสามารถในการนำพาเพื่อให้งาน
ประสบความสําเร็จ จะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี สามารถสร้างและสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนได้
และสามารถชกั จูงผูต้ ิดตามไปสู่เป้าหมายร่วม เช่น มีความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ รับฟังความคดิ เห็น มีทักษะการ
คดิ ทกั ษะการสื่อสารและสามารถชักจงู คนอ่นื ได้ จากหลกั การ Gold Model น้ีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
นำภาวะผู้นำที่มีอยู่ในตัวเอง ไปสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนผ่านการลงมือทำกิจกรรม เช่น การ
ทำงานเขตรับผิดชอบ ก็จะฝึกนักเรียนให้มีจิตอาสา เป็นคนมีวินัย มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ภายใต้
กจิ กรรมการเป็นผู้นำและผ้ตู าม การมอบหมายงาน การกำกบั ตดิ ตาม การยกย่องชมเชย การให้รางวัล การว่า
กลา่ วตักเตอื นเป็นต้น
๔. การพัฒนาตนเอง จากหลักการ Gold Model จะถ่ายทอดโดยการทุ่มเทความรู้ การเป็น coaching การ
เป็น Training เป็นหลัก การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานจะทำสามลักษณะ คือ คนเดียวและ
เป็นกลมุ่ จากหลักการนี้ผูท้ ่ีทำการพฒั นาจะมคี วามใกลช้ ิดกับผู้รับการพัฒนา การพฒั นาจะเกดิ จากการบอกเล่า
แนะนำ การลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จรงิ ผู้รับการพัฒนาจะก่อเกิดความเกรงใจ ความละอายแก่ใจถ้าไม่ลง
มือทำตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างคุณลักษณะ ๕ ประการ ซึ่งส่งผลให้ผู้รับการพัฒนาได้พัฒนา
ทักษะกระบวนการคดิ ความมมี ีวนิ ยั ความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ไปพรอ้ มกัน

๕. นักเรียนเป็นฟันเฟืองตัวสุดท้ายท่ีจะเกิดการพัฒนา จากการเห็นตัวแบบ คือ ผู้บริหาร ครูที่มีการ
ปรับเปลี่ยนการทำงาน จะส่งผลให้เกิดการอบรมสั่งสอน ที่นำเอาวิถีการทำงานมาถ่ายทอดลงสู่ผู้เรียนผ่าน
กิจกรรมต่าง ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตประกอบด้วย ทักษะ

เอกสารการปฏบิ ตั ิงานทเ่ี ป็นเลศิ (Best Practice) ผ้บู ริหาร
โครงการโรงเรยี นสจุ ริต | 22

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ แบบบูรณาการผ่านการลงมือทำ
กิจวตั รประจำวนั ของนักเรียน จะส่งผลให้เกดิ ความย่งั ยนื ในตวั นกั เรยี น

5. ปจั จยั ความสำเร็จ
กลยุทธ์ G0ld Model ผอ.ก่อสร้าง ผู้บริหารจะเป็นต้นแบบที่มีความประพฤติดีงาม ตามประเพณี

หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ รู้จักไตร่ตรองว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ จากนั้นขับเคลื่อนโดยการลงมือทำ
เป็นแบบอย่างด้วยความพอเพยี ง ซือ่ สตั ยใ์ นการทำงานทง้ั ตอ่ หน้าและลบั หลัง โดยหวังผลตอบแทนหรอื จากการ
ช่วยเหลือของคนอื่น จะทำงานด้วยความมุ่งมั่นจนงานสำเร็จ จะก่อให้เกิดความเกรงใจ ความละอายใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ไม่ได้มีส่วนช่วยเหลือในเบื้องต้น แต่ก็มองเห็นผลงานที่ปรากฏว่ามีประโยชน์ต่อสถานศึกษา
ต่อนักเรยี น จากนน้ั กจ็ ะเข้ามาชว่ ยทำ จากไมเ่ คยทำได้ลงมือทำ จากที่ไม่รู้ได้เรยี นรู้ จากทไี่ ม่ได้รับฟังได้รับฟัง
จากไม่คิดได้กระบวนการคิด จากไม่มีแผนได้เรียนรู้การวางแผน จากไม่มีผลงานงานได้มีผลงานทีเ่ ป็นรูปธรรม
จากไม่เคยซ่อมแซม รู้วิธีการปรับปรุงและซ่อมแซมนำกลับมาใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกระบวนการพัฒนาครูที่เกิด
จากการลงมือทำงานก่อสร้าง เพื่อพัฒนาสถานศึกษา เช่น ไฟฟ้า โต๊ะเก้าอี้ คุรุภัณฑ์ จุดเช็คอิน ป้ายนิเทศ
อาคารเรียน อาคารประกอบ ประตู หน้าต่าง เป็นต้น ซึ่งงานก็สร้างแต่ละชิ้นจะเสร็จสมบูรณ์และออกมา
สวยงามไดน้ ัน้ จะตอ้ งผา่ นทักษะกระบวนการคิด การมวี ินยั ในการทำงาน ซ่ือสัตย์สจุ รติ ความพอเพยี ง และมี
จิตสาธารณะ และความทุ่มเท จากการลงมือทำงานก่อสร้างที่ผ่านมาได้ความยากลำบากส่งผลต่อแนวคิดครู
และบุคลากร ทำให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคดิ เห็นความสำคัญของ ทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความ
ซื่อสัตยส์ ุจริต และมีจิตสาธารณะ ถ้าคนใดไม่มีก็ไมส่ ามารถท่ีทำงานก่อสร้างได้สำเรจ็ จากสิ่งทีค่ รแู ละบุคลากร
ได้เรียนรู้ก็จะนำมาถ่ายทอดต่อยอดผู้เรียนผา่ นกิจกรรมการทำงานในชีวิตประจำวัน เช่น การทำการบ้าน การ
ทำงานในเขตรับผิดชอบ การทำความสะอาดห้อง การทำงานกลุ่ม เป็นต้น ก็จะนำคุณลักษณะ ๕ ประการมา
เป็นตัวกำกับ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และได้รับการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะ
กระบวนการคิด ความมีวินัย ความซอื่ สัตย์สจุ รติ อย่อู ย่างพอเพยี งและมีจติ สาธารณะ และสามารถดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุข อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืน เพราะกลยุทธ์ Gold Model ผอ.ก่อสร้าง เกิดจาก
การลงมอื ปฏิบตั ิ จากนน้ั กจ็ ะเกิดการเรยี นรู้

6.บทเรียนทีไ่ ด้รับ (Lesson Learned)
จากผลการดำเนินงานตาม “กลยุทธ์ Gold Model ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง : สร้างสถานศึกษา : สร้างครู

และบุคลากร : สร้างนักเรียน) ข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้ค้นพบรูปแบบการ
ปฏิบัติงานที่เป็นระบบ มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษาและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบผ่านกจิ กรรมการก่อสร้างท่เี ป็นรูปธรรมที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
โดดเดน่ เชน่ สีสันอาคารเรียนอาคารประกอบสวยงาม บริเวณสวยงามสะดดุ ตา ห้องประชุม หอ้ งเรียน สวยงาม
สะอาด และมีวัสดคุ รุภณั ฑท์ ่ีพร้อมสำหรบั การใช้งาน ซ่ึงสง่ิ เหลา่ นจี้ ะสมบรู ณ์ได้นัน้ จะต้องอาศัยกระบวนการคิด
การบรหิ ารจดั การของผู้บรหิ ารสถานศึกษา ทักษะการเป็นผู้นำของครแู ละบุคลากร ผ่านการสอ่ื สารท่ีมวี สิ ัยทัศน์
ที่ชัดเจนและสามารถชักจูงผู้ติดตามไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้ ต้องอาศัยต้นแบบ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
จะตอ้ งสร้างความชดั เจนในดา้ น ทกั ษะกระบวนการคิด การเสยี สละ การอุทิศตนเพอ่ื สาธารณะ ตัง้ อยูบ่ นความ
มีวนิ ยั และสือ่ สตั ยส์ จุ รติ ทีต่ ้องใชเ้ วลาพสิ จู นก์ ารกระทำอย่างนอ้ ย ๑ - ๒ ปี เพ่อื ใหเ้ กิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเชิง
ประจกั ษ์และมีคุณคา่ ต่อนักเรยี น สถานศึกษา ครแู ละบุคลากรก่อน จึงจะสามารถ โน้มนา้ วให้ครูและบุคลากร

เอกสารการปฏิบัตงิ านท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ผู้บรหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ รติ | 23

ปรับเปลี่ยนแนวคิด ลดทิฐิ มีความละอาย ความเกรงใจ(หิริโอตะปะ) หันกับมาสนับสนุน มีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมก่อสรา้ งตามกลยุทธ์ Gold Model ผอ.กอ่ สร้าง(สร้างตนเอง: สรา้ งสถานศกึ ษา : สร้างครแู ละบุคลากร
: สรา้ งนกั เรยี น) ซ่งึ เปน็ วิธีการพัฒนาครูและบุคลากรผ่านกจิ กรรมท่ีเกิดการเรียนร้จู ากการลงมือปฏิบัติ ท่ีสร้าง
คุณลักษณะ ๕ ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตให้เกิดขึน้ กบั ตวั ครูและบุคลากรก่อน จากนั้นจึงนำมาขยาน
ผลสู่นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นเครือขา่ ยอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกนั ให้เกิดขึ้นกับนกั เรียน ซึ่งถือวา่
เป็นต้นกล้าของสังคมที่จะเจริญก้าวหน้าและนำพาชุมชนและสังคมในอนาคต ให้เกิดจิตสำนึกใหเ้ ห็นอันตราย
ของการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบและร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ดังนั้นบทเรียนที่
ได้รับจากกลยุทธ์ จึงถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนโครงการเรียนสุจริต ด้านการถอดบทเรียน
(Best Practice ผู้บริหารโรงเรียน ให้ดำเนินไปอยา่ งต่อเนื่องให้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา โดยท่ี
กลยุทธ์ดังกล่าวเปรียบสะเหมือน แผนปฏิบัติงานที่บ่งบอกระบบการทำงานที่ชัดเจน กระบวนการทำงานท่ี
เปน็ ขั้นตอน มเี ปา้ หมายชัด ทำใหผ้ ้ทู ี่นำกลยุทธ์ไปปฏิบัตมิ ีวิธกี ารทำงานท่หี ลากหลาย ส่งผลให้

1. โรงเรยี นชมุ ชนบ้านนาเยียเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ งา่ ยๆ ท่ีมีคณุ ค่ากบั สถานศึกษา นกั เรยี น ครู
ผมู้ ีสว่ นร่วม

2. การคดิ การสอื่ สาร สมั พันธภาพกบั ผูม้ ีส่วนเกี่ยวขอ้ งกับการดำเนินการตามกลยุทธ์ Gold Model
ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง : สร้างสถานศึกษา : สร้างครูและบุคลากร : สร้างนักเรียน) ดีและสบายใจตั้งอยู่บน
ความพอประมาณ

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกลยุทธ์ Gold Model ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง: สร้าง
สถานศึกษา : สร้างครูและบุคลากร : สร้างนักเรียน) เกิดการร่วมมือ ร่วมพลัง ในการพัฒนา(รับใช้สังคม) และ
ร่วมกันต่อต้านการทุจริตและปฏิเสธการทจุ ริตทุกรูปแบบและรว่ มกันสรา้ งเครอื ข่ายสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต

4. เกิดห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรยี นนำร่องพ้นื ท่นี วัตกรรม
ซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อ ว่าการบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลั กดันให้การบริหาร
สถานศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ได้น้อมนำหลักการทรง
งานของในหลวงรชั การที่ 9 คอื “เข้าใจ เข้าถึง พฒั นา”มาใชเ้ ปน็ แนวทางในการบรหิ ารบคุ คลในสถานศกึ ษา

เข้าใจ : ทำอะไรต้องเข้าใจปัญหา เข้าใจหนทางแก้ไข เข้าใจกระบวนการจัดการ และปรับความ
เขา้ ใจระหว่างผูใ้ ห้ ผู้รับเสียกอ่ น ให้เขา้ ใจซึง่ กันและกนั

เข้าถึง : เมื่อเข้าใจระหวา่ งกันทุกประการครบถ้วนแล้ว ต้องเข้าถึงการกระทำ สร้างความร่วมมือ
จากผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงเครื่องไม้เคร่ืองมือและวัสดอุ ุปกรณ์ และความสามัคคีร่วมจิตรว่ มใจของผู้ปฏิบัติ ร่วมมือ
รว่ มไม้กันทำงาน

พัฒนา : เมอ่ื ตา่ งฝา่ ยตา่ งเข้าใจกันแลว้ เขา้ ถงึ กันแลว้ การพฒั นาก็จะดำเนนิ การไปอย่างยงั่ ยืน ไม่
ส่งผลกระทบทีต่ ดิ ลบต่อระบบเศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมอื ง หากแตน่ ำไปสู่ความสมดุล มนั่ คง และ
ยั่งยนื

ภายใต้แนวความคิด หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดกระบวนการ
“การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเกิดขึ้นได้ เราจะมาตัดสินหรือแก้ไขคนเดยี ว
โดยการขาดความรอบรู้ ขาดองค์ความรู้ ขาดพันธมิตร เพอื่ นร่วมคิด มันเปน็ ไปไม่ได้”ประกอบกับการนำ
กระบวนการบริหาร PDCA มาใช้ประกอบจนสามารถที่ปลูกฝังนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
ทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี

เอกสารการปฏิบัติงานทเ่ี ปน็ เลิศ (Best Practice) ผ้บู ริหาร
โครงการโรงเรียนสุจรติ | 24

ความสุข ได้ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียน
สุจรติ ) ไดเ้ ปน็ อยา่ งดี

7. การเผยแพร่/ การไดร้ บั การยอมรบั / รางวลั ทีไ่ ด้
๗.๑ การเผยแพร่
๑. เผยแพร่ผา่ นเว็บไซดข์ องโรงเรียน
๒. เผยแพร่ผลงานในรูปของวารสารประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางสื่อ เช่น Line Official

Facebook

๗.๒ การไดร้ บั การยอมรบั
๑. ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานเี ขต ๔
๒. ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต ๔ ให้เป็นโรงเรียน

นำร่องพื้นทนี่ วตั กรรม ของจังหวดั อุบลราชธานี
๗.๓ รางวัลทีไ่ ดร้ บั
๑. โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมา -ภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2563
ระดับภูมิภาค ภาคตะวนั ออกเฉียงเหนือตอนลา่ ง

๒. โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้รับการคัดเลือกเป็นเป็นองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ ของ
จังหวัดอบุ ลราชธานี ปี ๒๕๖๓

๓. โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย ได้รับคะแนนประเมิน ๙๖.๒๒ ผลการประเมินระดับ AA ผ่านการ
ประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and
Transparency Assessment Online: ITA Online) ในปี ๒๕๖๔

๔. โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอน
STEM&Coding และเป็นพื้นเก็บข้อมูลวิจัยการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาและวิทยาการคำนวณ
ของสถาบันส่งเสรมิ การสอนวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

๕. โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินห้องเรียนคุณภาพ คะแนนรวมสูงสุด ตามนโยบายการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยนวตั กรรม การบริหารเขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศกึ ษาอยา่ งย่ังยืน ระดับ
ประถมศกึ ษาและมัธยมศึกษา

๗.๔ ผลงานผู้บริหารสถานศึกษา
๑. นายสุบรรณ คับพวง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารต้นแบบในการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา๒๕๕๖
๒. นายสุบรรณ คับพวง ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึ ษาอุบลราชธานี เขต๔ ให้เขา้ ประชุมสัมมนาการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือเตรียมผู้เรียนสู่โลกศตวรรษที่
๒๑ ณ โรงแรมรามาการ์เดน้ ส์ กรงุ เทพมหานคร

เอกสารการปฏิบตั ิงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผบู้ รหิ าร
โครงการโรงเรียนสุจริต | 25

๓. นายสุบรรณ คับพวง ได้รับรางวัลชนะเลศิ การประกวดผลงาน/นวตั กรรมการบรหิ าร โครงการ
ขับเคลือ่ นจุดเน้นการพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น ตามนโยบายปฏิรูปการศกึ ษาในศตวรรษที่ ๒๑

๔. นายสุบรรณ คับพวง ไดร้ ับคัดเลอื กให้เป็นคณะกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้
ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ของ
สำนักงานเขตพ้นื ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

๕. นายสบุ รรณ คบั พวง ไดร้ ับคดั เลือกเป็น “บคุ คลดีเดน่ แห่งปี ประเภทผ้บู รหิ าร รางวัลชนะเลิศ
“ระดับเหรียญทอง” ของสำนักงานเขตพ้ืนทกี่ ารศกึ ษาระถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

๖. นายสุบรรณ คับพวง ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 1๐ ครั้งที่ ๑๑
ระดับเหรียญทอง ประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหาร
จดั การ ระดบั ภาคตะวันออกเฉยี งเหนือ

๗.๓ ผลงานครแู ละบุคลากรทางการศึกษา
๑. นางสาววิลาสินี ศริ ิรตั น์ ได้รบั รางวลั กจิ กรรมถอดบทเรยี น (Best Practice) ครูผสู้ อน ภายใต้

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จรยิ ธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรยี นสจุ ริต) ระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนลา่ ง

๒. นางสาวพัชราภรณ์ มงุ่ สิน ชนะเลศิ การประกวดครูตน้ แบบการจัดการเรียนรบู้ รู ณาการทักษะ
ชวี ิต ของเขตตรวจราชการที่ ๑๔

๓. ครูและบุคลากรได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบล
ราชานี เขต ๔ ให้เป็นตัวแทนสำนักงานเขต เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเทียนพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝน
พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๖ ของจงั หวัดอุบลราชธานี

๔. นางสาวนิลเนตร ปัญญายงค์ นางสาวพัชราภรณ์ มุ่งสิน ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคคลดีเด่น
แห่งปี ประเภท ครู รางวัลชนะเลิศ “ระดับเหรียญทอง” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระถมศึกษา
อบุ ลราชธานี เขต ๔

๕. นางสาววลิ าสินี เตชะพสิ ทุ ธิกุล นางสาววภิ าดา สุกใส นางสาวสุชาดา จันทรผ์ อง นางสาวชยา
ภรณ์ การินทร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 1๑ ระดับภาค
ตะวนั ออกเฉยี งเหนือ ดา้ นครผู ้สู อน

๘. ข้อเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรนำกลยุทธ์ Gold Model ผอ.ก่อสร้าง(สร้างตนเอง: สร้างสถานศึกษา : สร้างครูและ

บุคลากร : สรา้ งนกั เรียน) ไปใชในการพฒั นาโรงเรยี นสจุ ริตอยางตอเน่ือง และมีการปรบั ปรุงพัฒนาและประชา
สมั พนั ธใหผูปกครองรบั ทราบ

๒. สํานักงานเขตพื้นการศึกษาที่ควรเปิดโอกาสใหมีเวทีการจัดแสดงผลงาน เพื่อเผยแพรผลงานประชา
สัมพันธทางเว็บไซตของสํานักงานเขตพน้ื การศึกษา

เอกสารการปฏบิ ัติงานทเี่ ปน็ เลิศ (Best Practice) ผู้บริหาร
โครงการโรงเรียนสจุ ริต | 26

ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถา่ ย ชิ้นงาน ฯลฯ )

เหตผุ ลท่ีเกิดแรงบนั ดาลใจ ความจำเปน็ ปัญหาหรอื ความต้องการทีจ่ ะทำผลงาน/นวตั กรรม

รายการ ผลการดำเนินการ ขอ้ มูลประกอบ หลักฐาน

๑. ศึกษาบรบิ ทนำมา -ผลงานนวตั กรรม

วิเคราะหท์ ราบถึงปัญหา/

สิ่งทตี่ อ้ งการพฒั นา

ทักษะ ๒. ศกึ ษาเอกสารและ
กระบวนการคดิ งานวิจัยทเี่ กยี่ วข้องกับการ

พัฒนานวตั กรรม นำมา
วิเคราะห์ไดร้ ปู แบบการ
พฒั นา

๓. ออกแบบและสรา้ งตัว
ตน้ แบบนวัตกรรม Gold
Model ผอ.ก่อสร้าง

ชือ่ สัตย์สจุ รติ แต่งตัง้ คณะกรรมการ - คำส่งั แตง่ ตงั้
บริหารงบประมาณ / คณะกรรมการบรหิ าร
คำสงั่ รบั ผิดชอบการ งบประมาณ
ปฏิบัตงิ านตามโครงการ - คำส่ังรบั ผิดชอบการ
ปฏบิ ัตงิ านตามโครงการ

มีวินยั ๑. รับผิดชอบงานทีไดร้ ับ - ภาพถ่าย
มอบจนประสบ - ID Plan
ความสำเร็จ - วุฒิบตั ร

๒. ตรงตอ่ เวลา

๓. รายงานสะท้อนผล

เอกสารการปฏิบัตงิ านที่เป็นเลิศ (Best Practice) ผู้บรหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ ริต | 27

รายการ ผลการดำเนนิ การ ข้อมลู ประกอบ หลักฐาน

อยอู่ ยา่ ง ๑. ปฏบิ ตั ิงานด้วยความ - ภาพถ่าย
พอเพียง รอบคอบ - ผลการจัดทำหอ้ งเรียน
คุณภาพ

2. มีการนำวัสดอุ ุปกรณ์
มารีโนเวท

๓. เนน้ ความหม่ันคงถาวร
และคมุ้ คา่

จติ สาธารณะ ๑. ปฏบิ ัติงานนอกเวลา
ราชการ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมกบั - ภาพถา่ ย
ชมุ ชน -วุฒิบัตร
๓. บริจาคสงิ่ ของเพือ่
สาธารณกศุ ล

เอกสารการปฏิบตั งิ านท่เี ป็นเลิศ (Best Practice) ผู้บริหาร
โครงการโรงเรียนสุจรติ | 28

การเผยแพร่/ การไดร้ บั การยอมรบั / รางวัลที่ได้

เอกสารการปฏิบตั งิ านท่เี ป็นเลิศ (Best Practice) ผู้บรหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ ริต | 29

เอกสารการปฏิบตั งิ านท่เี ป็นเลิศ (Best Practice) ผู้บรหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ ริต | 30

เอกสารการปฏิบตั งิ านท่เี ป็นเลิศ (Best Practice) ผู้บรหิ าร
โครงการโรงเรยี นสจุ ริต | 31


Click to View FlipBook Version