The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by salime, 2019-04-15 03:07:42

2. SKPM

2. SKPM

STANDARD
KUALITI
PENDIDIKAN
MALAYSIA

DISEDIAKAN OLEH
DR HJH HASLINA BT HJ HANAPI
PN SUZANA BT HARON
TN HJ SALIME B. AB RAHMAN

KONSEP SKPMg2

• Satu instrumen atau dokumen standard

Kementerian Pendidikan Malaysia

sebagai untuk membangunkan

dan

SASARAN MIKRO KPM

PPPM KUALITI PBS
2013-2015 KEMENJADIAN
Memfokuskan kemenjadian
Keberhasilan MURID murid melalui keberkesanan
utama pelaksanaan dan pelaporan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Pendidikan (PBS), contoh : Pentaksiran Bilik
Malaysia dilihat
Darjah (PBD)
dari
dua perspektif KUALITI SKPMg2
penting dalam SEKOLAH
PPPM 2013- Menggunakan satu standard
dan instrumen pengukuran,
2015, iaitu:
contoh: Standard Kualiti
Pendidikan Malaysia (SKPMg2)

Organisasi Program kurikulum Pelaksanaan
kondusif berfokus kokurikulum

Kepimpinan PDP BERKUALITI seimbang
bertanggungjawab
KEMENJADIAN Hal ehwal
MURID murid yang

MENYELURUH terjaga

Kandungan
SKPMg2

Himpunan Panduan
tugas asas melaksanakan
sedia ada
yang perlu tugas sedia
dilaksanakan ada di sekolah
di sekolah

Bagaimana SKPMg2 digunakan di sekolah ?

SIAPA BUAT APA ISU

• PGB • Menyemak • Ada isu
• GPK progress tugas Dokumentasi –
• GKPM masing-masing Jika tugas itu
• KETUA PANITIA berpandukan tidak dijalankan
• S/U SKPMg2 secara sistematik
• GURU
• Tiada Isu
PENASIHAT Dokumentasi -
• PENYELARAS Jika selama ini
• GURU tugas itu
dijalankan
secara sistematik

SKPMg2 dan Tugas Guru di Sekolah

• Guru terima helaian semakan

mengikut bidang tugas masing-

TERIMA masing seperti yang ditetapkan
dalam perancangan pengurusan

sekolah

SEMAK • Guru semak dan PGB
catatkan progress - Kenalpasti
tugas masing-masing
dan bukti berkaitan kekuatan/kelemahan
pelaksanaan tugas
SERAH • Guru serahkan guru
helaian - Bimbing guru yang
berkenaan kurang menyumbang
kepada pihak - Pastikan guru buat
pengurusan penambahbaikan
- Guru data/ict akan
key-in data ke sistem

Penilaian kendiri sekolah

Autonomi sekolah dalam pelaksanaan SKPMg2
o sekolah berkuasa menentukan hasil

penilaian kendiri
o tiada tekanan berkaitan penskoran

daripada mana-mana pihak
o hasil penilaian kendiri sekolah

menggunakan SKPMg2 adalah
berdasarkan kekuatan dan kelemahan
sekolah masing-masing

Kesan Pelaksanaan SKPMg2

BUDAYA KERJA CEMERLANG
– Guru lebih jelas dengan tugas masing-

masing
– PGB mudah memantau dan

menambahbaik

STANDARD PRESTASI PENGGUNAAN SKPMg2

BAND STANDARD
5 Tahu, Faham, Boleh dicontohi dan
Boleh membimbing orang lain
4 Tahu, Faham dan Boleh buat
3 dicontohi
2 Tahu, Faham dan Boleh buat
1 Tahu dan Faham
Tahu

SURAT SIARAN PELAKSANAAN SKPMg2 BAGI TAHUN 2018

PROSEDUR PELAKSANAAN SKPMg2
DI SEKOLAH

A. TUBUHKAN JAWATANKUASA SKPM SEKOLAH
(JKSS)
Ahli JKSS yang dicadangkan adalah seperti
berikut:
i. Pengetua/Guru Besar
ii. Semua Penolong Kanan
iii. Setiausaha JKSS
iv. Guru Kanan Mata Pelajaran (bagi Sekolah
Menengah)
v. Setiausaha Kurikulum, Setiausaha Kokurikulum
dan Setiausaha HEM
vi. Guru Data/Guru ICT.

B. PILIH DAN LANTIK PASUKAN PELAKSANA STANDARD
(PPS)

i. PPS yang dilantik sebolehnya hendaklah seorang
warga sekolah yang bertanggungjawab secara
langsung dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan
dengan sesuatu Aspek/TUMS.

ii. Setiap PPS boleh mempunyai lebih daripada
seorang ahli.

iii. Setiap orang boleh menganggotai lebih daripada
satu PPS.

iv. Pembahagian tugas PPS hendaklah adil dan
mengikut kepakaran masing-masing.

v. PGB adalah ketua bagi semua Standard dan tidak
dinamakan sebagai ahli PPS kecuali dalam
Standard 4.

C. LAKSANAKAN PENILAIAN

ALIRAN KERJA PELAKSANAAN SKPMg2 DI SEKOLAH BAGI SETIAP
PERINGKAT PENGISIAN

Proses Tindakan Tempoh

Taklimat/Mesyuarat
-JKSS/PPS
-Serah Edaran
Dan arahan tugas
(PORTAL NKRA)

Proses kerja 4 – 8 boleh berlaku berulang kali

Contoh: Tarikh Penting Pelaksanaan SKPMg2 – Fasa 1

BIL PERKARA TARIKH (FASA 1) TARIKH (FASA 2 )

1 Mesyuarat / Taklimat SKPMg2 1 JAN 2018 1 OGOS 2018

2 Pelantikan JKSS dan PPS 1 JAN 2018 Jika ada.

3 Arahan dan serahan salinan 1 OGOS 2018
Aspek/TUMS kepada PPS yang 7 JAN 2018
dilantik.

4 Penilaian Kendiri Sekolah oleh 8 JAN – 4 MAC 2018 2 OGOS -20 OKTOBER
PPS 2018

5 Serahan hasil penilaian oleh 5 MAC 2018 21 OKTOBER 2018
PPS kepada JKSS mengikut
bidang

6 Serahan hasil penilaian kepada 6 MAC 2018 22 OGOS 2018
PK mengikut bidang

7 Semakan hasil penilaian oleh PK 7 – 14 MAC 2018 22-30 OKTOBER 2018

8 Serahan hasil penilaian kepada 15 MAC 2018 2 NOVEMBER 2018
Guru ICT/Data .

9 Guru ICT/Data memasukkan 16- 20 MAC 2018 2-10 NOVEMBER 2018
data ke portal

10 Semakan hasil penilaian dan 21-24 MAC 2018 11-15 NOVEMBER 2018
verifikasi oleh PGB/JKSS

MESYUARAT JKSS?

1. Dalam setiap peringkat pengisian,
berapa kali JKSS perlu duduk
bermesyuarat?

• 2 kali kerana terdapat langkah 1
dan langkah 8.

APAKAH TUGAS PENGETUA ATAU
GURU BESAR DALAM JKSS?

1. Memanggil mesyuarat JKSS
2. Mengeluarkan arahan berkenaan

proses penilaian kendiri SKPMg2
kepada JKSS dan PPS
3. Bila ?
4. Menyemak dan membuat verifikasi
hasil penilaian bagi semua Aspek/
TUMS
5. Bila?

APAKAH TUGAS SEMUA PENOLONG KANAN
DALAM JKSS?

1. Penolong Kanan 1, menyemak hasil
penilaian/ mengetuai aspek/TUMS
berikut

• Standard 1 (Kepimpinan)
• Standard 2 (Pengurusan Organisasi)
• Standard 3.1 (Pengurusan

Kurikulum)
• Standard 4 (Pembelajaran dan

Pemudahcaraan)

ALIRAN KERJA PELAKSANAAN SKPMg2 DI SEKOLAH BAGI SETIAP
PERINGKAT PENGISIAN

Proses Tindakan Tempoh

Taklimat/Mesyuarat
-JKSS/PPS
-Serah Edaran
Dan arahan tugas
(PORTAL NKRA)

Proses kerja 4 – 8 boleh berlaku berulang kali

APAKAH TUGAS SEMUA PENOLONG KANAN
DALAM JKSS?

1. Penolong Kanan 1, menyemak hasil
penilaian/ mengetuai aspek/TUMS
berikut

• Standard 1 (Kepimpinan)
• Standard 2 (Pengurusan Organisasi)
• Standard 3.1 (Pengurusan

Kurikulum)
• Standard 4 (Pembelajaran dan

Pemudahcaraan)

KEPIMPINAN 1. STANDARD PENETAPAN HALA TUJU Membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan
2. ASPEK menyebarluaskan hala tuju
3. STANDARD KUALITI PENYEDIAAN RPS
4. TUMS Mengetuai penyediaan garis panduan/ format perancangan
PEMANTAUAN strategik, merangka strategi pencapaian sasaran, memantau
S1 PENERAJU PENGOPERASIAN dan menyiapkan dokumen perancangan strategik

Framework of PEMIMPIN INSTRUKSIONAL Mengetuai pelaksanaan pemantauan, menyediakan
SKPMg2 (Pelaksanaan PdP) rumusan dan mengambil tindakan susulan

PEMBIMBING PEMIMPIN INSTRUKSIONAL Melaksanakan PdPc, menyediakan Rancangan Pelajaran
(Pemantauan Aktiviti) Harian (RPH), menaksir tahap penguasaan murid dan
PENDORONG menyemak hasil kerja murid
PEMIMPIN INSTRUKSIONAL
(Pemantauan Pencapaian) Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi maklum
balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan
MENANGANI MASALAH/ISU
Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid
GURU & AKP dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan
rumusan dan mengambil tindakan susulan
BARISAN KEPIMPINAN
Mengenal pasti, mengambil tindakan dan menyelesaikan
SURI TELADAN masalah/ isu pengoperasian sekolah serta mengambil
langkah kawalan
MEMBERI INPUT
Memberi input, panduan & maklum balas kpd guru & AKP
MENGGERAKKAN WARGA
SEKOLAH Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan
berkaitan tugas kepada PK, GKMP (SM sahaja) dan KP

Melaksanakan tugas berkualiti, mempamerkan
penampilan diri berwibawa, bertindak sebagai pakar rujuk
dan memperlihatkan komunikasi yang berkesan

Menyediakan saluran, mendengar, menerima dan
mengambil tindakan terhadap pandangan warga sekolah
berkaitan pemajuan sekolah

Memberi maklum balas positif, penghargaan, menyediakan
keperluan dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah

PENGURUSAN DIURUS SECARA Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan perincian tugas serta
SUMBER SISTEMATIK DAN menilai prestasi kerja dengan mematuhi arahan, mengikut keperluan,
MANUSIA secara menyeluruh, seimbang dan telus
TERANCANG
PENGURUSAN Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme,
ASET PEMBANGUNAN menilai keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan,
SUMBER MANUSIA mengambil kira perkembangan pendidikan/perkhidmatan semasa,
secara menyeluruh dan berterusan
DIURUS SECARA
Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset alih dan aset tak alih,
TERANCANG. merekod dan mengambil tindakan susulan terhadap hasil pemeriksaan
mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan
DIURUS SECARA berterusan
SISTEMATIK DAN

TERANCANG.

S2 PENGURUSAN DIURUS SECARA Menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksanakan perbelanjaan dan
KEWANGAN
SISTEMATIK DAN pemantauan serta mengambil tindakan susulan dengan mematuhi

TERANCANG. peraturan, mengikut keperluan dan secara menyeluruh

PENGURUSAN PENGURUSAN DIURUS SECARA Menyedia, menyimpan, mengguna dan merekod sumber pendidikan
ORGANISASI SUMBER SISTEMATIK DAN serta melaksanakan penyeliaan mengikut ketetapan, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan
PENDIDIKAN TERANCANG.
Membersih, menceria dan memulihkan kawasan persekitaran fizikal
IKLIM PERSEKITARAN FIZIKAL serta mewujudkan ciri-ciri keselamatan dengan mekanisme yang sesuai,
DISELENGGARA SECARA mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan secara berterusan
PENGURUSAN
PERPADUAN SISTEMATIK DAN Menguatkuasakan peraturan sekolah, merancang dan melaksanakan
program peningkatan keakraban dengan mekanisme yang sesuai, secara
PERMUAFAKAT TERANCANG. tekal, menyeluruh dan mematuhi peraturan yang ditetapkan
AN STRATEGIK
SUASANA YANG SELESA Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat
DAN HARMONI Malaysia diurus untuk memupuk perpaduan

KEPELBAGAIAN Merancang dan melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa,
MASYARAKAT MALAYSIA komuniti dan pihak swasta, mendapatkan sumbangan serta
mewujudkan rangkaian komuniti dengan mekanisme yang sesuai,
DIURUS UNTUK mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif dan berterusan.
MEMUPUK PERPADUAN.

DIUSAHAKAN SECARA
PROFESIONAL DAN
TERANCANG.

S3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula
PELAKSANAAN DIURUS SECARA ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa, mengikut
PENGURUSAN SISTEMATIK DAN keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.
KURIKULUM KURIKULUM TERANCANG
Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT dan
PENGURUSAN PELAKSANAAN MATA RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan mengambil
MATA PELAJARAN DIURUS tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
SECARA PROFESIONAL berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum dan secara
PELAJARAN DAN TERANCANG menyeluruh.

PENGURUSAN PROGRAM PENINGKATAN Merancang dan melaksanakan program pembangunan
MASA KUALITI PENGAJARAN profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai
GURU DIURUS SECARA keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan
INSTRUKSIONAL TERANCANG berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan
semasa dan secara berterusan
PENGURUSAN PROGRAM PENINGKATAN
PENILAIAN PENCAPAIAN MURID Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah
MURID peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program
BANTUAN GERAN PER dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada isu
KAPITA MATA pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara
PELAJARAN menyeluruh dan berterusan.
DIMANFAATKAN
Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan
MASA PELAKSANAAN PDP sumber pendidikan dan merekodkan penerimaan serta penggunaan
DIURUS SECARA sumber pendidikan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan,
SISTEMATIK DAN secara menyeluruh dan berterusan
TERANCANG
Menyediakan pelbagai jadual waktu, melaksanakan PdP seperti
PEPERIKSAAN DAN yang dijadualkan, menyusun semula jadual waktu dan menyelaras
PENTAKSIRAN program sekolah mengikut arahan yang berkuat kuasa, ketetapan
DIURUS SECARA kurikulum dan keperluan.

SISTEMATIK DAN Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan
pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil
TERANCANG. tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

PROSEDUR PELAKSANAAN STANDARD KUALITI
PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2
DI SEKOLAH

PERINCIAN PERUBAHAN PORTAL
PERLAKSANAAN SKPMg2 2018

PENGISIAN SKOR PdP
Januari hingga 31 Mac 2018
Penilaian Kendiri PdP guru

April hingga 15 November 2018

Pencerapan 1 dan 2 boleh dilaksanakan pada bila-
bila masa di antara April hingga November, tetapi
pengisian skor di Portal hendaklah dibuat mengikut
ruangan pengisian berikut:

Pencerapan 1: Jalur April-Julai
Pencerapan 2: Jalur Ogos – November

PERINCIAN PERUBAHAN PORTAL
PERLAKSANAAN SKPMg2 2018

PENGISIAN EVIDENS PERLAKSANAAN
• Dinyatakan dalam Portal mulai Fasa 1
• Berdasarkan dokumen tahun semasa sedia

ada/persekitaran semasa di sekolah
• Dinyatakan secara spesifik, relevan dan sesuai

dengan sesuatu Aspek/TUMS

- Minit Mesyuarat Kokurikulum Bil 1/2018
- Jadual Pencerapan PdPc 2018

PENGENALAN

Perlu faham dan mengetahui bahawa SPSK ada hubungkait dengan pengisian
SKPMg2. Antaranya :

No. Aspek NO TAJUK
Aspek PK

STANDARD 3.1 PENGURUSAN KURIKULUM

3.1.1 Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum PK01 PENGURUSAN PANITIA
PK02 PENGURUSAN JADUAL WAKTU
3.1.2 Pengurusan Mata Pelajaran PK03 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
PK04 PENGURUSAN PENCERAPAN
3.1.3 Pengurusan Masa Instruksional PK05 PENGURUSAN PEPERIKSAAN
PK06 PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID
3.1.4 Pengurusan Penilaian Murid PK07 PENGURUSAN MESYUARAT
PK10 PENGURUSAN LATIHAN PERSONEL

STANDARD 3.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM PK18 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
3.2.7 Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum

3.2.4 Pengurusan Sukan / Permainan PK19 PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN

PENGENALAN

Perlu faham dan mengetahui bahawa SPSK ada hubungkait dengan pengisian
SKPMg2. Antaranya :

No. Aspek NO TAJUK
Aspek PK

STANDARD 3.3 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3.3.1 Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid PK08 PENGURUSAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS

3.3.6 Pengurusan Perkhidmatan BnK PK13 PENGURUSAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

PK03 PENGURUSAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

4.1-4.6 PK04 PENGURUSAN PENCERAPAN

PK06 PENGURUSAN SEMAKAN HASIL KERJA MURID

STANDARD 5: KEMENJADIAN MURID


Click to View FlipBook Version