The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by askiya.muslimsuksa, 2022-01-05 04:14:20

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนมัธยม

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรยี นใหม่

ระดบั มัธยมศกึ ษา
ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนมสุ ลมิ ศึกษา จังหวัดสตลูการรับสมคั รนกั เรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 และ 4

ประจําปีการศึกษา 2565

โรงเรยี นมุสลิมศึกษา ตงั้ อยู่เลขท่ี 430 หมู่ที่ 2 ตําบลฉลุง อําเภอเมอื ง จังหวดั สตูล ไดร้ บั อนญุ าตจัดตั้งโรงเรียน
ตามใบอนุญาตเลขท่ี สต 2/2546 เม่ือวนั ท่ี 22 เดอื น เมษายน พ.ศ. 2546 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรยี นมุสลมิ ศึกษา
สาํ นักงานการศกึ ษาเอกชนจังหวัดสตลู สาํ นักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน กระทรวงศกึ ษาธิการ
มีวตั ถปุ ระสงค์ เพือ่ หล่อหลอมและพัฒนาผู้เรียนใหเ้ ปน็ เยาวชนคนดี เก่ง มีความเปน็ เลศิ ทางดา้ นวิชาการ มีความคิด
สรา้ งสรรค์ ก้าวทนั เทคโนโลยี มสี ขุ ภาพอนามัยที่ดี มคี ุณธรรม จริยธรรม ยึดมัน่ ในหลักคาํ สอนของศาสนาอสิ ลาม
สามารถเผชิญหน้ากบั การทา้ ทาย และภาวะแห่งการเปล่ยี นแปลงแห่งยุคสมัยได้ ให้โอกาสด้านการศกึ ษาแกเ่ ยาวชนที่
ยากจนและด้อยโอกาส นอกจากนีโ้ รงเรียนมสุ ลิมศกึ ษา ไดม้ ีการนําหลักสตู รอิสลามศกึ ษามาใช้ควบคกู่ บั หลักสูตรการ
ศกึ ษาขัน้ พ้นื ฐาน และไดเ้ น้นทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษามลายู เพ่อื ตอบรบั ความรว่ มมอื ประชาคม
อาเซยี น ซึ่งสอดคลอ้ งกับคําขวัญโรงเรียนท่ีว่า ศึกษาดี มคี ณุ ธรรม นําภาษา พฒั นาสังคม

โรงเรยี นมีความประสงค์จะรบั นกั เรียนเข้าศึกษาตอ่ ในระดับชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ่ี 1 และชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ 4 โดยการสอบ
คัดเลอื กและโควตา ดงั น้นั เพอื่ ให้การรบั นกั เรียนเปน็ ไปด้วยความเรยี บรอ้ ย ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน จึงกําหนด
ระเบยี บและกําหนดการเกีย่ วกบั การรบั สมัคร การสอบคดั เลือกไวด้ ังตอ่ ไปน้ี3. ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 4 แผนการเรยี นศลิ ป์ – ภาษา (AEP)

- จบการศกึ ษาชน้ั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 3 หรือกําลงั ศกึ ษาช้นั มัธยมศึกษาปีท่ี 3
- ผลการเรียนเฉล่ยี สะสม 5 ภาคเรยี น (ม.1 – ม.3) ไม่ตา่ํ กว่า 2.50 และตอ้ งผา่ นการสอบคดั เลอื ก และต้องมผี ลการเรยี นเฉพาะ
รายวชิ า ดงั น้ี

- ผลการเรียนเฉล่ยี สะสม 5 ภาคเรียน รายวิชาภาษาอาหรับและองั กฤษ ไมต่ ่ํากวา่ 2.50
- นกั เรียนทจ่ี บชั้นมัธยมศกึ ษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนมสุ ลิมศกึ ษา ทีม่ ผี ลการเรียนเฉลย่ี สะสม 5 ภาคเรยี น (ม.1 – ม.3) ไมต่ ่ํากว่า 2.50
ไม่ตอ้ งสอบคดั เลอื ก และตอ้ งมผี ลการเรยี นเฉพาะรายวิชา ดังนี้

- ผลการเรียนเฉลีย่ สะสม 5 ภาคเรยี น รายวชิ าภาษาอาหรบั และองั กฤษ ไม่ตา่ํ กว่า 2.50
- นักเรียนท่จี บช้ันมธั ยมศกึ ษา 3 จากโรงเรยี นมสุ ลมิ ศกึ ษา ทมี่ ีผลการเรยี นตาํ่ กวา่ 2.50 จะต้องสอบคดั เลอื ก
- ทางโรงเรยี นจะมีการสอบสมั ภาษณ์นักเรยี นทกุ คนพรอ้ มผปู้ กครอง เพอ่ื พจิ ารณาความประพฤตสิ ุภาพเรียบร้อย มคี วามขยัน
หม่นั เพียร มรี ะเบียบวินยั และอยู่ร่วมกับผู้อื่นไดเ้ ป็นอยา่ งดี ไมส่ ูบบุหร่ี หรือสารเสพติดทกุ ชนดิ โดยเดด็ ขาด หากปกปดิ และสบื ทราบ
ในภายหลัง จะให้ลาออกทันทไี มม่ ีการผ่อนผนั โดยแจง้ ผ้ปู กครองรบั ทราบ
- นักเรยี นสามารถอยูป่ ระจาํ ที่หอพกั ได้ สขุ ภาพอนามยั สมบรู ณ์ แขง็ แรง ไมเ่ ปน็ อุปสรรคในการอย่ปู ระจาํ หอพกั ของโรงเรียน
- นักเรียนเป็นผู้ทีร่ กั การเรยี นรู้ ชื่นชอบในด้านภาษาตา่ งประเทศ
- นกั เรยี นเปน็ ผทู้ ีม่ ีความรบั ผิดชอบและสามารถเรียนเพ่มิ เตมิ วนั เสาร์ – อาทิตย์ได้
- นักเรียนมคี วามสามารถพิเศษหรอื มแี ฟ้มสะสมผลงานต่าง ๆ ทางโรงเรียนจะพจิ ารณาเป็นกรณีพิเศษราคาชุดเครอื่ งแบบนักเรยี น

สําหรบั นกั เรยี นผูช้ าย

ท่ี รายการสินคา้ ราคา
1 เส้ือนกั เรยี นชาย 250
250
2 เสื้อพละชาย (ม.ตน้ ) 250
250
3 เสอ้ื พละชาย (ม.ปลาย) 250
4 กางเกงพละชาย (ม.ต้น) 90
5 กางเกงพละชาย (ม.ปลาย) 60
6 สายเขม็ ขัด
7 หัวเขม็ ขัด โรงเรียนไม่จัดจาํ หนา่ ย
8 กางเกงนกั เรียนชาย (สีดาํ , ไมร่ ดั รูป)
9 รองเท้าหนังสดี าํ (มีเชือก)

10 รองเท้าผา้ ใบสีดํา (มีเชือก)
11 ถงุ เทา้ นักเรียน (สีดําลว้ น ไมม่ ีลาย)
12 ชุดโตปชายสีขาว (ไมม่ ีลวดลาย)


Click to View FlipBook Version