The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pletle990, 2021-10-25 08:25:31

กระถางสมบูรณ์

กระถางสมบูรณ์

คำนำ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เร่ืองกระถางต้นไม้แนวต้ังรักษ์โลก จัดทาขึ้นเพ่ือศึกษาหาข้อมูล
เก่ียวกับกระถางต้นไม้แนวตั้ง สร้างจิตสานึกให้แก่นักศึกษาได้รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อม และฝึกฝนการใช้
จินตนาการต่างๆในการออกแบบผลงาน ซ่ึงมีรายละเอียดประกอบด้วย การปลูกต้นไม้รักษาส่ิงแวดล้อม
อย่างไร แรงจูงใจในและแนวคิดการออกแบบกระถางแนวตั้ง โดยรวบรวมข้อมูลมาเพื่อให้ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษา
และเรยี นรูเ้ พ่มิ เตมิ

คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเนื้อหาสาระของหนังสือเล็กทรอนิกส์ (E-book) เล่มน้ีจะ เป็น
ประโยชน์และให้ความรู้แก่ผ้ทู ี่สนใจศึกษาในเร่ืองกระถางต้นไม้แนวตั้ง หากข้อมูลมีการผิดพลาดประการคณะ
ผจู้ ดั ทาตอ้ งขออภัยไว้ ณ ทน่ี ้ีดว้ ย

คณะผูจ้ ดั ทา
กลุ่ม GEB2
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รนุ่ ที่ 76
วทิ ยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพสารบญั หนา้
เร่ือง

คำนำ ข
สำรบญั 1
บทนำ 19
บทท่ี 1 กระถำงรักษ์โลกจำกไมไ้ ผ่ ใสใ่ จส่งิ แวดล้อม 37
บทท่ี 2 กระถำงต้นไม้แนวตั้งจำกลกู ตนี เป็ดและกะลำ 55
บทท่ี 3 กระถำงต้นไม้แนวต้ังจำกไม้ไผ่ 73
บทท่ี 4 กระถำงต้นไม้แนวตั้งจำกอะลมู เิ นียม 91
บทท่ี 5 กระถำงต้นไม้แนวตง้ั จำกไม้สนและขวดพลำสตกิ 109
บทสรปุ 127
บรรณำนุกรม

บทนา

กระถางตน้ ไมแ้ นวต้งั รักษโ์ ลก

สว่ นนา

การปลูกต้นไม้น้ันจะช่วยลดวัฏจักรคาร์บอน ซ่ึงส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน ต้นไม้จะช่วยคาย
ออกซิเจน ในเวลากลางวัน ทาให้เราได้อากาศบริสุทธิ์ และยังช่วยดูดซับก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็น
ตัวการทาให้เกิดภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนและยังสามารถเป็นร่มเงา บังแดดให้เกิด
ความร่มร่นื รวมถึงเปน็ ทอี่ ยู่อาศัยของสตั ว์ปา่ อีกมายมาย ทาให้สัตวป์ ่าไม่สูญพันธ์ุ

ต้นไม้นั้นสามารถให้ผลผลิตเช่น พืชผัก ผลไม้ทาให้ส่ิงมีชีวิตอ่ืนสามารถนามารับประทานเป็นอาหาร
หรอื บางอย่างสามารถนาไปทาเปน็ ยารกั ษาโรคได้ อีกท้งั ยังเปน็ แหล่งต้นน้าลาธาร เน่ืองจากที่บริเวณราก ที่ดูด
ซับน้า และแร่ธาตุเป็นการกักเก็บน้าไว้บริเวณผิวดินทาให้เกิดแหล่งน้าตามธรรมชาติให้ส่ิงมีชีวิตอื่นๆได้ ใช้
ประโยชน์บริเวณรากของต้นไม้ที่ยึดผิวดินทาให้เกิดความแข็งแรงของบริเวณผิวดิน ซ่ึงสามารถป้องกันการ
พังทลายจากดินถล่ม เพราะมีรากเป็นส่วนยึดผิวดินอยู่ ตัวอย่างท่ีเห็นชัด คือ การสาธิต การนาหญ้าแฝกมา
ประยุกต์ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นแนวป้องกัน การเกิดน้าท่วม เน่ืองจากเมื่อเกิดสภาพท่ีน้าเกิน
สมดุลทว่ มลงมาจากยอดเขา จะมีแนวป่าต้นไม้ ช่วยชะลอความแรงจากน้าท่วมลาต้นยังสามารถนามาแปรรูป
ทาประโยชน์ได้มากมาย เช่น บ้านเรือน ที่พักอาศัย สะพาน เฟอร์นิเจอร์ เรือ เป็นต้นการปลูกต้นไม้ เป็นการ
ผ่อนคลายความเครยี ดไดว้ ิธหี นึ่งเม่ือเจริญเติมโตแล้วสามารถนาไปขายได้ราคา และการปลูกต้นไม้นั้นยังถือว่า
เปน็ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิ ละส่ิงแวดล้อม การอนรุ ักษ์ทรพั ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมน้ีหมายถึง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด ใช้ให้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคานึงถึง
ระยะเวลาในการใช้ใหย้ าวนาน และก่อให้เกิดผลเสยี หายต่อสงิ่ แวดล้อมนอ้ ยทส่ี ดุ รวมทั้งต้องมีการกระจายการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาตอิ ย่างท่วั ถึง ดงั นั้นการอนุรักษท์ รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีความหมายรวมไป
ถึงการพฒั นาคุณภาพสิง่ แวดล้อมดว้ ย

3

การปลูกพืชผักสวนครัวน้ัน นอกจากจะเป็นแหล่งรวมสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น
เกลอื แร่ และวิตามินแล้ว ยงั สามารถนามาบริโภคได้ และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักมาประกอบอาหาร
ประจาวัน นอกจากครอบครัวได้รับประทานผักท่ีมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนและปลอดภัยจากสารเคมี ยัง
สามารถทาให้สมาชกิ ในครอบครวั ที่ปลูกผกั ใชพ้ ้ืนท่ีส่วนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังยังสามารถใช้ประดับ
ตกแต่งบริเวณบ้าน เช่น จัดสวนผักสวนครัว การปลูกต้นแคเป็นรั้วกินได้ การนาผักสวนครัวท่ีปลูกในกระถาง
แบบแขวน-ห้อยมาตกแตง่ บริเวณรอบ ๆ บา้ นทาใหบ้ า้ นของผูอ้ ยู่อาศัยเกดิ ความร่มรน่ื อีกด้วย

กระถางต้นไมแ้ นวตงั้ รกั ษโ์ ลก

5

แนวคิดและแรงบนั ดาลใจในการประดษิ ฐ์กระถาง กลุ่ม GEB1
แรงบันดาลใจมาจากความต้องการท่ีจะรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า

และนามาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของผู้คนในปัจจุบันเพื่อความสะดวกสบายทั้งต่อ
สิ่งแวดล้อม ทีอ่ ยู่อาศัย และผูค้ นสมัยใหม่ในยุคปจั จบุ นั โดยการนาวสั ดุธรรมชาติท่ีหาได้ง่ายและเหลือใช้ มา
ประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้แนวตั้งเพ่ือให้เป็นประโยชน์สาหรับการปลูกพืชผัก โดยการศึกษาค้นคว้าทาง
อินเทอรเ์ น็ตเพ่ือดวู ิธกี ารทาและเลอื กรูปแบบกระถางที่ชอบมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและวัตถุประสงค์ที่
วางแผนไว้ และการปรกึ ษารว่ มกนั กับสมาชกิ ภายในกลุ่มจงึ ทาใหเ้ กดิ ส่งิ ประดษิ ฐก์ ระถางต้นไม้แนวตั้งจากไม้
ไผข่ ้นึ

กระถางตน้ ไม้แนวตง้ั รกั ษโ์ ลก

7

แนวคิดและแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์กระถาง กลมุ่ GEB2
เริ่มจากกระแสนิยมการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสองสามปีหลังมานี้ สังเกตจาก

แนวคิดของโครงการหมู่บ้าน คอนโดมิเนียม หรือกระท่ังอาคารสานักงานท่ีให้ความสาคัญกับพ้ืนที่สีเขียว
มากขนึ้ เร่ือย ๆ น่ันคอื ตัวบง่ บอกได้ว่า ‘คนเมืองกาลงั แสวงหาธรรมชาติ’ ด้วยชีวิตอันรีบเร่งจนไม่สามารถดึง
ตัวออกไปสัมผัสกับธรรมชาติได้ ทางออกก็คือนาธรรมชาติเข้ามาอยู่ในบ้าน แต่ด้วยพ้ืนที่ที่จากัดทาให้คน
สว่ นใหญ่นยิ มปลกู ต้นไมแ้ บบกระถางแนวต้งั มากข้ึน เนื่องจากกระถางแนวต้ังทาให้เกิดการประหยัดพื้นที่ใน
การปลูก โดยกลุ่มเราได้นากะลามะพร้าวและลูกตีนเป็ดที่เป็นวัสดุจากธรรมชาติหาได้ง่าย นามาประดิษฐ์
เปน็ กระถางแนวตงั้ มี 2 ช้นั ซง่ึ เป็นกระถางจากวัสดุธรรมชาติท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม นามาสร้างกระถาง
ให้สวยงามและแปลกใหม่ อีกท้ังยังช่วยลดปัญหาขยะท่ีเกิดจากเศษวัสดุจากธรรมชาติท่ีไม่ได้ถูกนาไปใช้
ประโยชน์ กลบั นามาทาใหเ้ กดิ ประโยชน์สูงสดุ

กระถางตน้ ไม้แนวต้ังรกั ษโ์ ลก

9

แนวคิดและแรงบรรดาลใจในการประดษิ ฐก์ ระถาง กลุ่ม GEB3
แรงบันดาลใจในการทาสิ่งประดิษฐ์ช้ินนี้เริ่มต้นจากแนวคิดการรักษาส่ิงแวดล้อมในเรื่องของปัญหา

ขยะท่สี ่งผลกระทบทั้งทางด้านอากาศ นา้ และดิน เพ่ือลดปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการซ้ือกระถางต้นไม้
โดยการนาของท่ีไม่ใช้แล้วหรือวัสดุที่เหลือใช้นากลับมาใช้ใหม่หรือทาให้มีคุณค่าจึงเป็นการสร้างประโยชน์
และเพ่ิมมูลค่าได้ การสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือของเครื่องใช้ในบ้านจากทรัพยากรธรรมชาติ ภายในท้องถ่ิน
เป็นการนาทรัพยากรธรรมชาติภายในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น โดยทรัพยากรธรรมชาติที่พบ
มากท่สี ุดในท้องถิ่น คือ ตน้ ไผ่ ซง่ึ มีคุณสมบตั ิเป็นไมท้ ่ีเหนยี วและมคี วามแขง็ แรง ก่งิ ไม้ไผ่มีสมบัติที่เหนียว ซึ่ง
สามารถนาไปประดิษฐ์เป็นของใช้และของตกแต่งบ้านได้ จึงนามาทาเป็นกระถางต้นไม้จากกระบอกไม้ไผ่
ธรรมชาติ การปลูกต้นไม้ดอกไม้หรือผักสวนครัวลงในกระถางไม้ไผ่จึงไม่ทาให้เปลืองพื้นที่ สามารถต้ังหรือ
แขวนในทจี่ ากัดท่ใี ดก็ได้ หากมีที่กวา้ งก็ใช้ได้หลายกระถาง จัดประดบั รวมกันเปน็ สวนไม้กระถางก็ได้ จึงเป็น
การปลูกพันธ์ุไม้หรือพืชผักท่ีไม่สิ้นเปลืองพื้นท่ี สามารถตั้งหรือแขวนไว้ในพ้ืนท่ีท่ีจากัดได้สะดวกในการ
ขยายพันธ์ุ ไม่เปลืองวัสดุและเวลาไม่แพร่กระจายโรคเร็วเหมือนปลูกในแปลงบนพื้นดิน หากมีอาการ
ผิดปกติเน่ืองจากโรคและแมลงก็แก้ไขได้ง่ายคงสภาพและจัดรูปทรงของต้นไม้ได้ดี สามารถนาไปใช้ประดับ
ตกแต่งได้ทุกที่ และสามารถเปลี่ยนแปลงความสวยงามได้ตามต้องการการดูแลบารุงรักษาทาได้ง่ายไม่
สน้ิ เปลืองเวลามากและสะดวกในการโยกยา้ ย และสบั เปล่ยี นพรรณไมเ้ พอ่ื ประดบั ตกแต่งก็ทาได้ง่ายข้ึน

กระถางตน้ ไม้แนวตง้ั รักษ์โลก

11

แนวคิดและแรงบรรดาลใจในการประดิษฐ์กระถาง กล่มุ GEB4
แรงบันดาลใจในการสร้างกระถางต้นไม้จากอะลูมิเนียม เพราะเราเห็นว่าอะลูมิเนียมเป็นสิ่งท่ีย่อย

สลายได้ยาก และประเทศไทยก็มีปัญหาในเรื่องขยะอะลูมิเนียมเยอะเกินไป เราจึงได้นามาปรับเปลี่ยน
ดัดแปลงสง่ิ นใี้ หมใ่ หเ้ กิดประโยชนส์ งู สดุ รวมไปถงึ การใช้งาน อะลมู เิ นยี มมนี า้ หนักเบา สามารถตัดหรือดัดได้
งา่ ย แตก่ ัดกร่อนได้ยากเพราะเมื่ออะลูมิเนียมโดนอากาศจะเกิดช้ันฟิล์มบาง ๆ เรียกว่า อะลูมิเนียมออกไซด์
ป้องกันการกัดกรอ่ นและกรดต่างๆได้อย่างดมี ีคณุ สมบตั ิเหมาะสมกบั การนามาทากระถางตน้ ไม้

กระถางต้นไม้แนวตงั้ รักษโ์ ลก

13

แนวคดิ และแรงบรรดาลใจในการประดษิ ฐก์ ระถาง GEB5
ในปัจจุบันคนนิยมใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุส่ิงของต่าง ๆ มากมาย เช่นนามาบรรจุอาหารและ

เคร่ืองดื่ม เนื่องจากสะดวกสบายแก่การใช้งาน หาง่ายตามท้องตลาดและราคาถูก แต่ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี
ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยพลาสติกจานวนมากซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และเกิดภาวะโล ก
รอ้ น คณะผ้จู ัดทาจงึ ไดน้ าขวดพลาสตกิ ทเี่ หลือใชเ้ หล่าน้ีมาทาประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุดและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดโดยการนาขวดพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นกระถางต้นไม้และคณะผู้จัดทาได้ออกแบบ
กระถางต้นไม้นี้ให้ดูแปลกใหม่ ทันสมัย และให้เกิดความโดดเด่น โดยออกแบบเป็นสวนสนุก เพื่อจะให้
แปลกตา สะดุดตา กับกระถางตน้ ไม้แนวนี้ เคร่ืองเลน่ ที่คณะผู้จดั ทานามาประดิษฐ์ คือ ชิงช้าสรรค์ เหตุผลที่
เลือกรูปแบบชิงช้าสรรค์ คือ สามารถบรรจุต้นไม้ได้หลายต้นและง่ายต่อการเคลื่อนท่ีต้นไม้ที่นามาใส่คือไม้
ประดับ เพื่อนามาตกแต่งสวนและห้องนอนให้เกิดความสวยงามและยังสามารถใช้ลดการใช้ขวดพลาสติก
อย่างสนิ้ เปลอื งไดอ้ กี ดว้ ย

กระถางต้นไมแ้ นวตั้งรักษโ์ ลก

15

สว่ นสรปุ

กระถางต้นไม้แนวตั้งเป็นการออกแบบขึ้นมาในการแก้ปัญหาสาหรับผู้ที่อยากปลูกสวนไม้ประดับ
หรืออยากปลูกพืชผักสวนครัวแต่ไม่มีพื้นที่มากพอและสภาพอากาศท่ีมีแต่มลพิษ จึงนามาสู่การออกแบบ
กระถางต้นไม้แนวตงั้ ท่สี ามารถนามาใช้รักษาส่งิ แวดลอ้ ม เพื่อช่วยทาให้อากาศโดยรอบปลอดโปรง่ มากขน้ึ

การปลูกพืชน้ันจาเป็นจะต้องใช้พ้ืนที่เป็นบริเวณค่อนข้างมากแต่ในปัจจุบันคนท่ัวไปท่ีอาศัยอยู่
ภายในเมืองน้ันส่วนใหญ่จะมีพื้นท่ีบริเวณที่อยู่อาศัยอยู่ย่างจากัด จึงทาให้การปลูกพืชเป็นเร่ืองยาก ฉะนั้น
การปลกู พืชแนวตั้งน้นั จึงเป็นการคดิ และการออกแบบเพอื่ จดุ ประสงค์เน้นให้ปลูกพืชได้ในทุกที่และประหยัด
พื้นท่ีในการใช้งาน ทาให้การปลูกพืชในพ้ืนที่ท่ีมีบริเวณจากัดเป็นไปได้อย่างสวยงามและสะดวกต่อการใช้
งาน และการดแู ล จดั เปน็ ระเบียบสวยงาม ในท่ีนี้การทากระถางต้นไม้แนวต้ังนั้นมีการใช้วัสดุจากธรรมชาติ
หรือส่ิงของที่เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ เช่น ไม้ไผ่ กะลามะพร้าว ขวดพลาสติกท่ีใช้แล้ว เชือก
และไม้ แตล่ ะอยา่ งล้วนเปน็ การอนรุ ักษส์ ง่ิ แวดล้อม

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่าน้ันเป็นแนวทางท่ีจะนาไปสู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงงานประดิษฐ์สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
เป็นวัสดุธรรมชาติและมีจานวนค่อนข้างมากในบริเวณชุมชนของแต่ละกลุ่ม มาใช้ในการประดิษฐ์กระถาง
ต้นไมแ้ นวตัง้ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมคี วามสวยงาม

กระถางตน้ ไม้แนวต้งั รกั ษ์โลก

การประดิษฐ์กระถางต้นไม้แนวต้ังจากธรรมชาติและส่ิงของเหลือใช้นั้น ทาให้เราคานึงถึงสิ่งท่ีอยู่
รอบตัวไม่ฟุ่มเฟือย ปลูกจิตสานึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
นามาประยุกตใ์ หเ้ ข้ากบั ยุคสมยั และความตอ้ งการของคนในปัจจุบันเพ่ือความสะดวกสบายท้ังต่อส่ิงแวดล้อม
ท่ีอยู่อาศัยและผู้คนสมัยใหม่ในยุคปัจจุบันโดยการนาเอาวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ง่ายและเหลือใช้มา
ประดิษฐ์กระถางต้นไม้แนวตั้งเพื่อให้เป็นประโยชน์สาหรับการปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ประดับ ถ้ามนุษย์
น้ันไม่คิดที่จะใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างทางคุ้มค่าก็จะทาให้ขยะบนโลกน้ันเยอะขึ้นเร่ือยๆ และใช้เวลานาน
หลายร้อยปีในการย่อยสลายหรือทรัพยากรบางชนิดก็สามารถหมดไปได้เราควรจะตระหนักและรักษาให้
คงไว้

17

กระถางตน้ ไมแ้ นวต้งั รักษโ์ ลก

บทที่ 1
กระถางรกั ษ์โลกจากไมไ้ ผ่ ใส่ใจส่งิ แวดลอ้ ม

19

กระถางตน้ ไมแ้ นวต้งั รักษโ์ ลก

ส่วนนา

ปัจจุบันที่พักอาศัยของคนเมืองนั้นมีความแออัด เน่ืองจากมีประชากรอาศัยอยู่จานวนมากและมี
โรงงานอุตสาหกรรมมากมายเกิดข้ึน ทาให้พ้ืนที่ใช้สอยบริเวณบ้านน้ันมีพื้นที่จากัด สภาพอากาศของคนเมือง
น้ันจะมีมลพิษทางอากาศจากควันเสียที่มาจากยานพาหนะค่อนข้างมาก ฉะน้ันการปลูกพืชเพ่ือช่วยทาให้
อากาศโดยรอบและท่ีพักอาศัยปลอดโปร่งมากข้ึน จึงเป็นท่ีนิยมของคนเมืองมากขึ้นในปัจจุบัน การปลูกพืช
แนวต้ังจงึ เหมาะสมกับผู้ทส่ี นใจในการปลูกพืชผักเพ่ือนาไปใช้ประโยชนท์ ้ังการนาไปรับประทาน ความสวยงาม
ทาให้บรรยากาศนา่ อยแู่ ละผ่อนคลาย

การนากลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่าการรีไซเคิล นอกจากการถนอมรักษาและการบูรณะฟ้ืนฟู
สิง่ แวดลอ้ มและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมท่ีไม่ได้ใช้แลว้ นากลับมาใช้
ใหม่ถือเป็นการอนุรักษ์อีกวิธีหน่ึง โดยในท่ีน้ีจะใช้ไม้ไผ่ ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติและมีจานวนค่อนข้างมากใน
บรเิ วณชุมชนของผู้จัดทา มาใชใ้ นการประดษิ ฐ์กระถางต้นไม้แนวตั้งท่มี ีความแข็งแรง ทนทาน เน่อื งจากเป็นไม้
และมีความสวยงาม

21

การปลูกพืชน้ันจาเป็นท่ีจะใช้ต้องใช้พ้ืนท่ีเป็นบริเวณท่ีค่อนข้างมากแต่ในปัจจุบันคนท่ัวไปท่ี อาศัยอยู่ภายใน
เมืองนัน้ สว่ นใหญจ่ ะมพี นื้ ท่บี รเิ วณที่อยูอ่ าศัยอย่างจากัด จงึ ทาให้การปลูกพืชเป็นเร่ืองที่ยาก ฉะนน้ั การปลูกพืช
แนวต้ังนัน้ จงึ เป็นการคิดและการออกแบบเพ่ือจุดประสงค์เน้นใหป้ ลูกพชื ได้ในทุกท่ีและประหยัดพ้นื ที่ในการใช้
งานทาให้การปลูกพืชในพื้นที่ที่มีบริเวณจากัดเป็นไปได้อย่างสวยงามและสะดวกต่อการใช้งานและการดูแล
จดั เป็นระเบียบสวยงาม

ซ่ึงแรงบันดาลใจมาจากความต้องการที่จะรักษาส่ิงแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และนามาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและความต้องการของผู้คนในปัจจุบันเพ่ือความสะดวกสบ ายท้ังต่อ
ส่ิงแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัย และผู้คนสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน โดยการนาวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายและเหลือใช้ มา
ประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้แนวตั้งเพ่ือให้เป็นประโยชน์สาหรับการปลูกพืชผัก โดยการศึกษาค้นคว้าทาง
อินเทอร์เน็ตเพื่อดูวิธีการทาและเลือกรูปแบบกระถางท่ีชอบมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยและวัตถุประสงค์ท่ี
วางแผนไว้ และการปรกึ ษาร่วมกันกับสมาชิกภายในกลุ่มจงึ ทาให้เกิดสงิ่ ประดิษฐ์กระถางตน้ ไม้แนวต้งั จากไม้ไผ่
ข้นึ

เอกสารอา้ งอิง

องค์การบริหารส่วนตาบลบางโตนด.(2014).หลักการและวธิ ีการอนุรักษ์ส่งิ แวดลอ้ มและทรพั ยากรธรรมชาติ.
สืบค้น 15 ตุลาคม 2564,จาก
http://www.bangtanod.go.th/site/index.php?option=com_content&view=article&id=128:2014-
03-05-07-12-48&catid=44:2013-01-16-11-41-12&Itemid=73

กระถางต้นไมแ้ นวตงั้ รกั ษ์โลก

อปุ กรณ์ ไม้ไผ่ เคร่ืองตดั ไฟเบอร์เพ่ือใชใ้ นการตดั ไมไ้ ผ่

23

อปุ กรณ์ ค้อน ตะปู น็อต ใช้ในการยดึ โครงรา่ งกระถาง

กระถางต้นไมแ้ นวต้งั รักษโ์ ลก

ขน้ั ตอนท่ี1 นาไม้ 4 ทอ่ นมาวัดขนาดให้เท่ากันแล้วตัด เมื่อตดั เสรจ็ แล้วให้นามาตดั เปน็ มมุ เฉยี ง
ตรงปลาย 3 น้ิว

25

ขน้ั ตอนที่2 นาไม้ 2 ท่อนมาประกอบกนั แล้วเอาตะปูมาตอก เพื่อสรา้ งเปน็ โครง

กระถางต้นไมแ้ นวต้ังรกั ษ์โลก

ข้ันตอนท่ี3 ตัดไม้ 4 ท่อนให้มีขนาดเลก็ ลง นาไม้ทตี่ ัดมาตอกตะปเู ป็นฐานดา้ นละ 2 ทอ่ น

27

ขัน้ ตอนที่4 ตัดไม้อีก 3 ทอ่ นให้มีขนาดเท่ากันแลว้ ตัดแบ่งครึ่ง

กระถางต้นไมแ้ นวตัง้ รกั ษโ์ ลก

ข้ันตอนที่5 นามาวางตามโครงทท่ี าไวแ้ ละตอกตะปู ประกอบเปน็ ช้นั ๆ

29

ข้นั ตอนท่ี6 เสร็จสมบูรณ์ สามารถนาตน้ ไมม้ าปลกู ได้

กระถางต้นไมแ้ นวต้งั รกั ษโ์ ลก

31

การนาไปใช้

กะเพราเปน็ ผักสวนครวั ทีม่ ่ีความดแู ลงา่ ย ประหยดั พื้นท่ี เหมาะสาหรบั ผทู้ ี่ไมม่ ีท่ีดินหรอื มีทดี่ นิ น้อย
สามารถปลกู ไดบ้ นดาดฟ้าหรือระเบยี งห้องบนตึกหรอื อาคารสงู งา่ ยต่อการให้นา้ ยกหรอื เคลื่อนย้ายไดง้ า่ ยมี
ขน้ั ตอนการปลกู ดงั นี้
ขน้ั ตอนที่1 นาดินสาเร็จรปู มาผสมกบั น้าใหเ้ ขา้ กัน
ข้ันตอนท่ี2 นาดนิ ท่ีผสมแล้วไปใสใ่ นกระถางไม้ไผ่
ขั้นตอนที่3 เกล่ียดินใหเ้ ป็นหลุม
ขั้นตอนท่ี4 นาต้นกะเพราลงไปปลูก
ขั้นตอนที่5 รดนา้ ต้นกะเพรา
ผลของการใช้

จากการใช้กระถางไม้ไผแ่ นวตง้ั ในการปลูกตน้ กะเพราพบว่าต้นกะเพราเจริญเติบโตไดด้ ี รดนา้ ได้
สะดวกและระบายนา้ ได้คล่องไมเ่ กิดนา้ ขังภายในกระถางไม้ไผ่ และลดพื้นท่ีการใชง้ านภายในบริเวณที่อยู่
อาศยั ไดด้ ี ใหบ้ รรยากาศที่สร้างความนา่ อยู่ มคี วามสวยงาม เป็นระเบยี บมากยงิ่ ขนึ้

กระถางตน้ ไมแ้ นวตงั้ รักษ์โลก

สรปุ

จากการประกวดกระถางต้นไมแ้ นวตัง้ ช้ินงานของเรานนั้ ได้รบั รางวัลชนะเลิศ โดยมคี วามคิดเห็น
ของอาจารย์ที่เปน็ ผตู้ ัดสินว่าควรทาใหม้ ีขนาดเล็กกวา่ น้ีหรอื การทาแบบพบั ได้ เพ่ือสะดวกสบายใน
การเคลือ่ นย้ายกระถาง แต่ขนาดของไม้ไผ่ทใี่ ส่ดินปลูกต้นไมค้ วรจะมีขนาดใหญ่กว่านี้ และตาม
หลกั ความเป็นจรงิ แลว้ นน้ั ตน้ ไม้จะเจรญิ เติบโตได้ดเี พยี งดา้ นเดียวเท่านั้น เนอื่ งจากแดดเป็นปจั จัย
ทที่ าใหต้ ้นไม้เจริญเตบิ โตได้ ซ่ึงถา้ ต้นไมเ้ จรญิ ทางด้านหน่งึ อีกดา้ นกจ็ ะโดนบังแสง กระถางไม้ไผ่
นน้ั เหมาะสมกบั การปลูกในคอนโด ซ่งึ ตรงกับวัตถุประสงค์ของกลมุ่ เรา คือการประดษิ ฐ์กระถาง
ต้นไม้แนวต้ังในพน้ื ท่ีทีจ่ ากัด

33

จากการทดลองใช้งานกระถางต้นไม้ที่ทาจากไม้ไผ่ของกลุ่มเราน้ัน สามารถใช้งานได้จริงแต่ก็
ยังมีข้อผิดพลาด คือการคานึงถึงแสงแดด และการเคลื่อนย้ายที่ลาบากเนื่องจากชิ้นงานมีขนาดท่ีใหญ่
ดังนั้นพืชที่เลือกนามาปลูกจึงจะต้องมีขนาดต้นที่เล็ก ไม่สูงมากเพ่ือที่แดดจะได้ส่องถึงอีกฝ่ังหนึ่งของ
กระถาง

การประดิษฐ์กระถางต้นไม้แนวตั้งจากไม้ไผ่น้ัน ทาให้เราได้คานึงถึงสิ่งท่ีอยู่รอบตัวเรามากข้ึน
วัสดุเหลือใช้สามารถนามาประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่ได้ เพอ่ื เป็นการลดขยะและไม่ฟุ่มเฟือย ปลกู จิตสานึกใน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ถ้ามนุษย์นั้นไม่คิดที่จะใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าก็จะทาให้
ขยะบนโลกนั้นเยอะขึ้นเร่ือยๆ และใช้เวลานานหลายรอ้ ยปีในการย่อยสลาย หรือทรัพยากรบางชนิดก็
สามารถหมดไปได้ เราควรจะตระหนักและรักษาให้คงไว้

กระถางตน้ ไมแ้ นวตงั้ รกั ษ์โลก

และการทางานช้ินนขี้ องกลุม่ เรานั้น ทาให้เราได้ฝึกการทางานเปน็ ทมี เนือ่ งดว้ ยสถานการณ์โควิด-19
ทาใหเ้ ราไม่สามารถมารวมตวั กนั ได้ จึงทางานกันผ่านทางออนไลน์ แตก่ ็สามารถทาให้ผลงานของเรา
นั้นออกมาสาเร็จลุล่วงไปได้ เพราะความสามัคคีของกลุ่ม การได้ทาอะไรใหม่ๆ และรู้จักสมาชิกใน
กลุ่มมากขึ้น ฝึกการมีความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน การประสานงาน การทากระถางต้นไม้
แนวตง้ั การกล้าแสดงออกในการออกความคิดเห็นหรอื นาเสนอ สิ่งเรานีถ้ ือเปน็ ประสบการณ์

35

กระถางตน้ ไมแ้ นวต้งั รักษโ์ ลก

บทที่ 2
กระถางต้นไม้แนวตง้ั จากลกู ตีนเปด็ และกะลา

37

กระถางตน้ ไมแ้ นวต้งั รักษโ์ ลก

สว่ นนา

ในปัจจุบันเกิดขยะมากมายแต่ที่พบในชีวิตประจาวันส่วนใหญ่จะเป็นขยะรีไซเคิล และในปัจจุบันการ
ปลูกพืชในเมืองเป็นเร่ืองยากเพราะมีปัญหาเรื่องพื้นท่ีในการปลูก การนามะพร้าวมาประกอบอาหารและใช้
ประโยชน์มากมาย เช่น การนาเนื้อมะพร้าวมาทาน้ากะทิ นาน้ามะพร้าวมาด่ืม ทาเค้กมะพร้าวและครีมบารุง
ผม เป็นต้น ส่วนที่นามาแปรรูปส่วนใหญจ่ ะเป็นเน้ือมะพร้าวและน้ามะพร้าว สิ่งท่ีจะเหลืออยู่เยอะและไม่ได้ใช้
ประโยชน์เท่าท่ีควรคือกะลามะพร้าว จึงทาให้กะลามะพร้าวกลายเป็นขยะและทาลายสิ่งแวดล้อม จึงเกิดการ
นากะลามะพร้าวท่ีไม่ต้องการใช้แล้ว นามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการนามาทา
กระถางต้นไม้รักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อจะได้ลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากกะลามะพร้าวที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วทาให้
เกดิ ประโยชน์สูงสดุ

39

แนวความคิดการอนรุ ักษส์ ิ่งแวดลอ้ ม

ต้องมีความรู้ในการท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะให้ผลแก่มนุษย์ทั้งท่ี เป็นประโยชน์และโทษ
และคานึงถึงเรื่องความสูญเปล่าในการจะนาทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจาเป็นและ
หายากตระหนกั เสมอ ว่าการใช้ทรพั ยากรมากเกนิ ไปจะเป็นการไม่ปลอดภยั ต่อสภาพแวดล้อม ฉะนั้นต้องทาให้
อยู่ในสภาพเพ่ิมพูนท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อเข้าใจถึงความสาคัญในการ
รักษาสมดุลธรรมชาติ ซงึ่ มผี ลตอ่ การทาใหส้ ่ิงแวดล้อมอยู่ในสภาพทดี่ ี โดยปรบั ความรูท้ ี่จะเผยแพร่ใหเ้ หมาะแก่
วัย คณุ วุฒิ บุคคล สถานทีห่ รอื ท้องถ่นิ ทงั้ ในและนอกระบบโรงเรียน เพื่อใหป้ ระชาชนเขา้ ใจในหลกั การอนุรักษ์
สงิ่ แวดลอ้ ม อันจะเปน็ หนทางนาไปสูอ่ นาคตท่ีคาดหวงั ว่ามนยุ จ์ ะได้อาศยั ในสง่ิ แวดลอ้ มที่ดีได้

ปัจจุบันปัญหาขยะนับเป็นปัญหาใหญ่อย่างหน่ึงท่ีเราต้องเผชิญในยุคปัจจุบัน ในแต่ละวันมีของเหลือ
ท้ิงเหลือใช้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคเป็นจานวนมากจนดูประหน่ึงว่าสักวันอาจจะเกิดกา รขยะล้นโลกก็
เป็นได้ ในแต่ละประเทศมีขั้นตอนในการกาจัดขยะที่แตกต่างกันบ้างฝังกลบ บ้างเผากาจัด ซึ่งแต่ละวิธีก็ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกันได้แทบทั้งสิ้น ย่ิงในขยะที่มีสารพิษปลอมปนอยู่อาจจะถึงข้ันไปเชา่ พื้นทใ่ี น
ประเทศดอ้ ยพฒั นาเพอื่ ฝังกลบขยะกันเลยทีเดียว ขยะบา้ งประเภทก็สร้างปัญหาให้มนษุ ย์และโลกในระยะยาว
เพราะไม่สามารถย่อยสลายลงได้ในระยะเวลาอันรวดเรว็ แต่ต้องใชเ้ วลานานนบั รอ้ ยนับพันปีเพ่ือการย่อยสลาย
เชน่ พวกพลาสตกิ ต่างๆ

เอกสารอา้ งอิง

รไี ซเคลิ ในชีวติ ประจาวัน. สืบคน้ 10 ตลุ าคม 2564, จาก
http://www.watson.go.th/networknews/detail/88995/show.html

กระถางต้นไม้แนวตง้ั รกั ษโ์ ลก

ชอื่ วสั ดุ-อุปกรณ์

1.กะลามะพรา้ ว
2.ลูกตีนเป็ด
3.เชือก

41

ชอื่ วัสดุ-อปุ กรณ์

4.ตาขา่ ยไนล่อน
5.สว่านไฟฟา้
6.ลวดชบุ สงั กะสี

กระถางต้นไมแ้ นวตั้งรักษโ์ ลก

1.นาลูกตีนเปด็ ทตี่ ากแห้งแลว้ แบง่ ครึ่งนามารอ้ ยในลวดท้งั 2 ด้าน ตามภาพ

43


Click to View FlipBook Version