The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ทำเนียบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน _ISO9001-ปีงบประมาณ 2563

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thai logistics, 2020-10-08 22:56:49

ทำเนียบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน _ISO9001-ปีงบประมาณ 2563

ทำเนียบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน _ISO9001-ปีงบประมาณ 2563

·Òํ à¹Õº¸ÃØ ¡Ô¨ãËŒºÃ¡Ô ÒÃâŨÔʵ¡Ô ʏ·Õ่¼Ò‹ ¹¡ÒÃÃºÑ ÃͧÁҵðҹ ISO9001
ÀÒÂãµâŒ ¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒÈ¡Ñ ÂÀÒ¾¼Œã٠˺Œ Ã¡Ô ÒÃâŨÊÔ µ¡Ô Êä ·Â

ãËŒÃÍ§ÃºÑ ¡ÒâÂÒµÑÇÀÒ¤¡ÒäҌ áÅÐºÃ¡Ô Òà »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2563

สารบญั หนา้

รายชื่อธุรกิจใหบ้ ริการโลจิสติกส์ 1
1
1 บริษัท 127 จำกดั 2
2 บริษทั กฤษณำบำรุงขนส่ง จำกัด
3 ห้ำงหุ้นส่วนจำกดั เกษมรุง่ เรืองขนส่ง 2

4 บริษทั เคดอี ำร์ ทรำนสปอรต์ จำกดั 3
3
5 บรษิ ัท เคเอ็นเอ็น ไดนำมคิ ทรำนสปอร์ต จำกัด 4
6 บรษิ ทั แคธเทอรงิ่ ไลน์ จำกัด 4
7 บรษิ ัท ชลิตำรุง่ เรือง จำกัด 5
8 บริษัท เชมส์ ทรำนส์ โลจสิ ติกส์ จำกดั 5
9 บรษิ ัท ซันไรส์ โลจิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด 6
10 บรษิ ทั ซี-แอร์ เอก็ ซ์เพรส คำรโ์ ก้ จำกดั 6
11 ห้ำงห้นุ ส่วนจำกัด ฐิตะฐำน ทรำนสปอรต์ 7
12 บริษทั ดับเบล้ิ วี โลจิสตกิ ส์ จำกดั 7
13 บรษิ ทั ดดี ีเซอร์วิสแอนด์ทรำนสปอรต์ จำกดั 8
14 บรษิ ัท แดนดำรูญโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกดั 8
15 บริษทั ทียู โลจิสตกิ ส์ จำกัด 9
16 บรษิ ทั เทพประสิทธิ์ ทรคั ทรำนสปอรต์ จำกัด 9
17 หำ้ งห้นุ ส่วนจำกัด ไทยประสพสขุ 10
18 บรษิ ัท ธันยแ์ อนดธ์ ี ทรำนสปอรต์ จำกดั 10
19 บริษัท นนทนนั ทน์ ขนส่ง จำกดั 11
20 บริษัท นนั ทสำร ขนส่ง จำกดั 11
21 บรษิ ทั นิ่มซีเ่ ส็งห้องเยน็ จำกดั 12
22 บริษทั บิสซเิ นส ไอเดีย จำกัด 12
23 บริษัท เบิร์ด อินเตอร์ ทรำนสปอรต์ จำกดั 13
24 บรษิ ทั ประภำกรทรำนสปอร์ต จำกัด
25 บรษิ ัท ฟินมอร์ จำกัด

รายชอ่ื ธรุ กจิ ใหบ้ รกิ ารโลจิสตกิ ส์ หนา้

26 บรษิ ทั ภัทรพล ทรำนสปอรต์ จำกัด 13
27 บรษิ ัท วำย.วำย.เอส อินเตอรแ์ นชั่นแนล โลจสิ ตกิ ส์ จำกดั 14
28 บรษิ ัท วี.คำรโ์ ก้ แอนด์ ซัพพลำย จำกัด 14
29 บริษทั ศริ วิ รรณำ แอร์ แอนด์ ซี ทรำนสปอรต์ จำกดั 15
30 บรษิ ัท ศวิ พร เอ็กซเ์ พรส จำกัด 15
31 บรษิ ัท สยำม ไอยรำ เซอรว์ ิส จำกัด 16
32 บรษิ ทั สระบรุ เี อก็ สเพรส จำกดั 16
33 บรษิ ัท สิงหโ์ ตทอง โลจิสติกส์ จำกดั 17
34 หำ้ งหุ้นส่วนจำกัด ส. จินดำทรัพย์ไพศำล ทรำนสปอรต์ 17
35 บริษทั อมิ เมจ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอรว์ ิส จำกัด 18
36 หำ้ งหุน้ ส่วนจำกัด อุดมทัศนวิศิฐ 18
37 บริษัท เอฟเอม็ โกลบอล โลจสิ ติกส์ จำกดั 19

38 บรษิ ัท เอ็มเค ไลน์ ทรำนสปอร์ต จำกัด 19

39 บริษัท เอม็ เอสแอล ทรำนสปอร์ต จำกดั 20
40 บริษัท เอสแอลดี โลจสิ ติกส์ จำกัด 20

41 ห้ำงหนุ้ ส่วนจำกัด แอครี่ โลจสิ ติกส์ 21

42 บริษทั ไฮแม็กซ์ ขนส่ง จำกัด 21

ทำเนียบธรุ กจิ ใหบ้ ริกำรโลจสิ ตกิ ส์ทผ่ี ่ำนกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพฒั นำศกั ยภำพผูใ้ หบ้ รกิ ำรโลจสิ ติกสไ์ ทยรองรับกำรขยำยตัวภำคกำรคำ้ และบริกำร

ปงี บประมำณ 2563

บริษัท 127 จำกดั

นำยบวรสินธุ์ ตนั ธุวนิตย์ ทต่ี งั้ สำนกั งำน: เลขท่ี 127 ถ.เทพำรักษ์
กรรมกำรผู้จดั กำร ต.บำงพลใี หญ่ อ.บำงพลี
จ.สมทุ รปรำกำร 10540
วสิ ยั ทัศน:์ เป็นผใู้ หบ้ ริกำรงำนดำ้ น
กำรขนสง่ สนิ คำ้ ทำงบก และงำนดำ้ นลำนรบั ประเภทกจิ กำร: ผูใ้ หบ้ ริกำรขนส่งสนิ ค้ำ
ฝำก-สง่ มอบตคู้ อนเทนเนอร์ทีไ่ ด้มำตรฐำน
และเปน็ ท่ียอมรบั ในระดับสำกล โทรศพั ท์: 02-7058181
ดว้ ยกำรปฏบิ ัติงำนทีม่ ปี ระสทิ ธภิ ำพ
รวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย Email: [email protected]

Website:

นำงกฤษณำ ปั่นทรพั ย์ บรษิ ัท กฤษณำบำรุงขนส่ง จำกดั
กรรมกำรผู้จดั กำร
ทีต่ ั้งสำนักงำน: 159/4 ถ.สมุทรสงครำม-บำงแพ
วสิ ัยทัศน:์ มงุ่ มนั่ ต่อกำรใหบ้ รกิ ำรขนส่ง ต.แม่กลอง อ.เมอื ง จ.สมุทรสงครำม 75000
ตระหนกั ควำมปลอดภยั และใสใ่ จ ประเภทกจิ กำร: ผู้ให้บริกำรขนส่งสินคำ้
สง่ิ แวดลอ้ ม โทรศพั ท์: 091-7092965
Email: [email protected]
Website: -

1

ทำเนยี บธรุ กิจใหบ้ รกิ ำรโลจสิ ติกส์ทผ่ี ่ำนกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ใหบ้ ริกำรโลจสิ ติกสไ์ ทยรองรบั กำรขยำยตวั ภำคกำรค้ำและบรกิ ำร

ปีงบประมำณ 2563

หำ้ งห้นุ ส่วนจำกัด เกษมรุ่งเรอื งขนสง่

นำยเกษม พงษพ์ ูล ท่ตี ้งั สำนักงำน: เลขที่ 57 ถ.ลำปำง-เชยี งใหม่
หุน้ ส่วนผจู้ ัดกำร ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปำง 52100
ประเภทกจิ กำร: ผู้ให้บริกำรขนสง่ สินค้ำ
วิสัยทัศน:์ กำรเป็นผู้นำในด้ำน
กำรให้บรกิ ำรด้ำนโลจิสตกิ สม์ ำตรฐำนสำกล โทรศัพท:์ 086-456-6549
Email: [email protected]
Website:

นำยสรวิศ ดำรงเลิศจินดำ บรษิ ัท เคดีอำร์ ทรำนสปอร์ต จำกัด
ประธำนกรรมกำรบริษัท
ท่ตี ง้ั สำนักงำน: 184/222 อำคำรฟอรม่ั ทำวเวอร์
วสิ ยั ทัศน:์ To become the region's ชนั้ 32 ถ.รชั ดำภิเษก แขวงหว้ ยขวำง เขตหว้ ยขวำง
most customer-centric logistics กรงุ เทพมหำนคร 10310
trucking platform ประเภทกิจกำร: ผใู้ หบ้ รกิ ำรขนส่งสินค้ำ
โทรศพั ท:์ 02-2456186
Email: [email protected]
Website: www.kdrtransport1991.com

2

ทำเนียบธุรกิจใหบ้ ริกำรโลจสิ ตกิ สท์ ผ่ี ำ่ นกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพัฒนำศกั ยภำพผใู้ หบ้ รกิ ำรโลจสิ ติกสไ์ ทยรองรับกำรขยำยตวั ภำคกำรคำ้ และบรกิ ำร

ปีงบประมำณ 2563

บริษัท เคเอ็นเอ็น ไดนำมิคทรำนสปอรต์ จำกัด

นำยศุภกร อรณุ ศรี ทตี่ ง้ั สำนกั งำน: 49/225 ถนนนิมติ ใหม่ ซอย 40
กรรมกำร แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ
กรงุ เทพมหำนคร 10510
วสิ ัยทัศน:์ รบั -ส่งตรงเวลำ เน้นปลอดภัย
ก้ำวไกล อยjib่ำhงbมjn่ันkคmงlbhkcghdty ประเภทกจิ กำร: ผ้ใู ห้บรกิ ำรขนส่งสินค้ำ
โทรศพั ท์: 090-908-7014
Email: [email protected]

Website:

บริษัท แคธเทอรงิ่ ไลน์ จำกดั

นำยนชุ ำ บญุ ยำธิษฐำน ทตี่ ้งั สำนกั งำน: เลขที่ 120/81 หมู่ 6 แขวงทำ่ แร้ง
กรรมกำรผู้จดั กำร เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 10220
ประเภทกจิ กำร: ผใู้ หบ้ รกิ ำรขนสง่ สินค้ำ
วสิ ยั ทัศน:์ ผูน้ ำอันดับหนง่ึ ดำ้ นบรกิ ำรขนส่ง โทรศพั ท์: 081-840-9650
บรหิ ำรงำนดว้ ยระบบคุณภำพพัฒนำบคุ ลำกร Email: [email protected]
อย่ำงตอ่ เนอื่ ง สdง่ dมsอndบjบริกำรขนส่งทมี่ ี Website: www.wheelingtransit.com
มำตรฐำน ใหล้ ูกค้ำเกิดควำมพึงพอใจสูงสดุ
กำ้ วทนั เทคโนโลยี และใสใ่ จสง่ิ แวดล้อม

3

ทำเนียบธุรกจิ ใหบ้ ริกำรโลจสิ ติกส์ท่ผี ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพัฒนำศักยภำพผใู้ หบ้ รกิ ำรโลจิสติกส์ไทยรองรับกำรขยำยตัวภำคกำรค้ำและบริกำร

ปงี บประมำณ 2563

บรษิ ัท ชลิตำร่งุ เรือง จำกัด

นำยเฉลิมชยั กล้ำหำญ ท่ตี ้งั สำนกั งำน: 46 ม.10 ต.ท่ำตูม
กรรมกำรผู้จัดกำร อ.ศรมี หำโพธิ จ.ปรำจนี บรุ ี 25140
ประเภทกิจกำร: ผใู้ ห้บริกำรขนส่งสินค้ำ
วิสยั ทัศน:์ ให้บริกำรขนส่งสนิ คำ้ ทำงบก โทรศพั ท์: 089-249-8581
ภำยในประเทศ Email: [email protected]
Website: -
jibhbjnkmlbhkcghdtydjflkf

นำยจริ ศกั ดิ์ ไวตี บริษัท เชมส์ ทรำนส์ โลจิสตกิ ส์ จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร
ที่ตั้งสำนักงำน: เลขท่ี 93/220 ต.หนองขำม
วสิ ยั ทัศน:์ Provision of domestic อ.ศรรี ำชำ จ.ชลบุรี 20230
land transportation ประเภทกิจกำร: ผใู้ หบ้ รกิ ำรขนสง่ สินคำ้
โทรศัพท์: 081-813-4732
นำ Email: [email protected]
Website: -

4

ทำเนยี บธรุ กิจใหบ้ รกิ ำรโลจิสตกิ สท์ ่ผี ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพฒั นำศกั ยภำพผ้ใู ห้บริกำรโลจิสติกสไ์ ทยรองรบั กำรขยำยตวั ภำคกำรคำ้ และบรกิ ำร

ปงี บประมำณ 2563

นำยนฤดล อคั รกำธร บริษัท ซนั ไรส์ โลจคิ ส์ (ประเทศไทย) จำกดั
กรรมกำรผู้จัดกำร
ทต่ี ง้ั สำนกั งำน: เลขท่ี 116/68 อำคำรเอสเอสพี 2
วสิ ยั ทัศน:์ เปน็ ผูใ้ หบ้ ริกำรโลจสิ ติกส์ ชัน้ 19 ถ.ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
แบบครบวงจรช้นั นำของประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร 10110
ประเภทกจิ กำร: ตัวแทนรบั จดั ส่งสนิ ค้ำ
Jibhbjnkmlbhkcghdtykhvgxdnf;kasdufh9pdfc โทรศัพท:์ 02-1195217
Email: [email protected]
nกดำเ Website: www.sunriselogix.com

บริษัท ซี-แอร์ เอก็ ซเ์ พรส คำร์โก้ จำกัด

นำยกติ ตพิ ัฒน์ ประพัสสร ทีต่ ัง้ สำนักงำน: เลขท่ี 3 ซ.ประชำนเิ วศน์ 3
กรรมกำรผู้จดั กำร ซอย 8/4 ถ.งำมวงศ์วำน ต.ท่ำทรำย
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
วสิ ยั ทัศน:์ บรกิ ำรดำ้ นพิธกี ำรศุลกำกรทดี่ ี
ท่สี ดุ กับประสิทธภิ ำพท่เี หนอื กว่ำด้วย ประเภทกจิ กำร: ให้บริกำรดำเนินพิธกี ำรศุลกำกร
ควำมนำ่ เชื่อถSอื flkรgวsทมทอ้งั กำรขนสง่
และกำรส่งมอบสินคำ้ ท่สี มบรู ณ์ โทรศพั ท์: 086-908-0101

Email: [email protected]

Website: www.sea-airexpresscargo.com

5

ทำเนยี บธรุ กจิ ให้บริกำรโลจิสติกสท์ ผ่ี ำ่ นกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพฒั นำศกั ยภำพผู้ใหบ้ ริกำรโลจสิ ติกส์ไทยรองรับกำรขยำยตัวภำคกำรค้ำและบรกิ ำร

ปงี บประมำณ 2563

นำยสันนฐิ ำน ฐติ ะฐำน หำ้ งหุ้นสว่ นจำกัด ฐิตะฐำน ทรำนสปอร์ต
ห้นุ สว่ นผู้จัดกำร
ทตี่ ั้งสำนกั งำน: เลขที่ 90/401 หมู่ 8 ต.ละหำร
วสิ ยั ทัศน:์ ใหบ้ ริกำรขนส่งสนิ คำ้ ทำงบก อ.บำงบวั ทอง จ.นนทบุรี 11110
ภำยในปjรibะhเbทjnศkไmทlยbhkcghdty ประเภทกจิ กำร: ผ้ใู ห้บรกิ ำรขนสง่ สินคำ้
โทรศัพท์: 089-922-3454
Email: [email protected]
Website:

นำยวรทิ ธิ์ ชยำวิวัฒน์กลุ บริษัท ดับเบล้ิ วี โลจสิ ติกส์ จำกัด
กรรมกำร
ทีต่ ้ังสำนกั งำน: เลขที่ 111 หมู่ 2 ต.บำงปลำ
วิสยั ทัศน:์ THE TRANSPORTER อ.บำงพลี จ.สมุทรปรำกำร 10540
YOU CAN TRUST ประเภทกจิ กำร: ผู้ใหบ้ รกิ ำรขนสง่ สินค้ำ
โทรศัพท:์ 090-907-0034
Email: [email protected]
Website: -

6

ทำเนียบธุรกจิ ใหบ้ ริกำรโลจสิ ติกส์ที่ผำ่ นกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ให้บรกิ ำรโลจสิ ติกส์ไทยรองรบั กำรขยำยตวั ภำคกำรคำ้ และบริกำร

ปีงบประมำณ 2563

นำยกิตตศิ กั ด์ิ ดเี สมอ บรษิ ัท ดดี เี ซอร์วสิ แอนดท์ รำนสปอรต์ จำกดั
กรรมกำรผู้จดั กำร
ทตี่ ั้งสำนกั งำน: เลขท่ี 99/2 หมู่ 3 ต.ท่ำทรำย
วสิ ยั ทศั น:์ ปลอดภยั รวดเร็ว ตรงเวลำ อ.เมืองสมุทรสำคร จ.สมทุ รสำคร 74000
ประเภทกิจกำร: ผใู้ ห้บริกำรขนส่งสินค้ำ
โทรศัพท์: 094-7859977
Email: [email protected]
Website: www.ddserviceandtransport.com

jibhbjnkmlbhkcghdty

บรษิ ัท แดนดำรญู โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นำยธชำดล ชยพงศเ์ ดโช ที่ตั้งสำนักงำน: เลขที่ 1/1 ซอยแฮปปเ้ี พลส 4
ผู้จัดกำร แขวงคลองสำมประเวศ เขตลำดกระบัง
กรุงเทพมหำนคร 10520
วิสัยทัศน์: ขนส่งสินค้ำอย่ำงปลอดภัย
แมน่ ยำ ตรงเวลำ เพอื่ ก้ำวไปส่กู ำรเป็นผู้นำ ประเภทกิจกำร: ผู้ให้บรกิ ำรขนสง่ สินคำ้
ในตลำดด้ำนกำรขนส่งสินค้ำท้ังในและ
ตำ่ งjปibรhะเbทjnศkmlbhkcghdty โทรศัพท:์ 02-7377472

Email: [email protected]

Website:

7

ทำเนียบธรุ กิจให้บริกำรโลจสิ ตกิ สท์ ีผ่ ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพัฒนำศกั ยภำพผ้ใู หบ้ รกิ ำรโลจิสติกสไ์ ทยรองรบั กำรขยำยตัวภำคกำรค้ำและบรกิ ำร

ปีงบประมำณ 2563

บริษัท ทยี ู โลจสิ ตกิ ส์ จำกัด

นำงสำววรรณนดิ ำ ตว่ นทอง ทีต่ ัง้ สำนกั งำน: เลขที่ 86/4 หมู่ 6 หมบู่ ้ำนปำริชำติ

กรรมกำรผู้จดั กำร ต.บำงคูวดั อ.เมือง จ.ปทมุ ธำนี 12000
ประเภทกจิ กำร: ผู้ใหบ้ รกิ ำรขนสง่ สินคำ้

โทรศพั ท์: 02-5986481
วิสัยทัศน์: เป็นผู้นำด้ำนกำรขนส่งทำงบก Email: [email protected]
ของประเทศไทย
Website: -

นำงสำวชัชชฎำ เลศิ ลบธำตรี บรษิ ัท เทพประสิทธ์ิ ทรัค ทรำนสปอร์ต จำกดั
กรรมกำรผู้จัดกำร
ทีต่ ั้งสำนกั งำน: 403/47 ซ.จรญั สนทิ วงค์ 33
วสิ ยั ทศั น์: บริกำรเร็วไว ใสใ่ จแทนคุณ ถ.จรัญสนิทวงค์ แขวงบำงขุนศรี
เขตบำงกอกน้อย กรงุ เทพมหำนคร 10700
ประเภทกจิ กำร: ผใู้ ห้บรกิ ำรขนส่งสนิ ค้ำ
โทรศัพท์: 081-6190081
Email: [email protected]
Website: -

8

ทำเนยี บธรุ กิจใหบ้ ริกำรโลจสิ ตกิ สท์ ีผ่ ำ่ นกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ใหบ้ ริกำรโลจสิ ติกสไ์ ทยรองรบั กำรขยำยตัวภำคกำรคำ้ และบริกำร

ปีงบประมำณ 2563

ห้ำงหุ้นส่วนจำกดั ไทยประสพสุข

นำยจริ วฒั น์ ชุนณวงษ์ ที่ตงั้ สำนกั งำน: เลขที่ 364 ม.2 ต.แสนตอ
หุ้นส่วนผจู้ ดั กำร อ.ขำณุวรลกั ษบรุ ี จ.กำแพงเพชร 62130
ประเภทกจิ กำร: ผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
วิสยั ทัศน์: ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ ทำงบก โทรศพั ท:์ 081-680-3056
ภำยในประเทศไทย Email: [email protected]
Website: -

jibhbjnkmlbhkcghdty

นำยกิตตภิ พ ธรรมพมิ ล บรษิ ัท ธันย์แอนด์ธี ทรำนสปอร์ต จำกัด
ผจู้ ัดกำรฝ่ำยโลจิสติกส์
ที่ต้ังสำนกั งำน: เลขที่ 25/4 หมู่ 7 ถนน 345
วสิ ยั ทศั น:์ มงุ่ พฒั นำธรุ กิจ กำรบริหำร ต.คลองข่อย อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
จัดกำรขนสง่ และกระจำยสนิ ค้ำ ประเภทกิจกำร: ผ้ใู ห้บริกำรขนสง่ สินคำ้
อย่ำงมีประสทิ ธิภำพ โทรศัพท:์ 02-926-0085
โดยเนน้ ควำมพึงพอใจสูงสดุ ของลกู ค้ำ Email: [email protected]
Website: www.thun-thee.com

9

ทำเนยี บธุรกจิ ใหบ้ รกิ ำรโลจิสติกสท์ ผ่ี ำ่ นกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพผใู้ หบ้ ริกำรโลจิสตกิ สไ์ ทยรองรบั กำรขยำยตัวภำคกำรคำ้ และบรกิ ำร

ปงี บประมำณ 2563

นำงสำวนันทนต์ รำ ชัชวำล บรษิ ัท นนทนันทน์ ขนส่ง จำกดั
กรรมกำรผู้จัดกำร
ท่ตี ้งั สำนักงำน: เลขที่ 130 หมู่ 8 ต.อรพมิ พ์
วสิ ัยทัศน:์ ใหบ้ รกิ ำรขนส่งสนิ ค้ำ อ.ครบุรี จ.นครรำชสีมำ 30250
ดว้ ยคุณภำพกำรบริกำร ประเภทกจิ กำร: ผู้ใหบ้ ริกำรขนส่งสินคำ้
โทรศัพท:์ 044-031881
jibhbjnkmlbhkcghdty Email: [email protected]
Website: -

นำยปรเมศวร์ ฉำยเหมอื นวงศ์ บริษัท นันทสำร ขนส่ง จำกดั
กรรมกำรผู้จดั กำร
ท่ตี ัง้ สำนกั งำน: เลขที่ 1181 หมู่บำ้ นสินธร
วิสยั ทัศน:์ เปน็ Outsource ขนสง่ ถนนแฮปป้แี ลนด์ แขวงคลองจน่ั เขตบำงกะปิ
ทีไ่ ว้วำงใจได้ กรุงเทพมหำนคร 10240
ประเภทกิจกำร: ผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
โทรศัพท์: 081-920-9434
Email: [email protected]
Website:

10

ทำเนียบธรุ กิจใหบ้ ริกำรโลจิสตกิ ส์ทีผ่ ำ่ นกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพัฒนำศกั ยภำพผ้ใู หบ้ รกิ ำรโลจสิ ติกส์ไทยรองรับกำรขยำยตวั ภำคกำรค้ำและบรกิ ำร

ปงี บประมำณ 2563

นำยฉลอง ไชยวงค์ บรษิ ัท น่ิมซเี่ ส็งหอ้ งเย็น จำกัด
ผ้ชู ว่ ยผู้อำนวยกำร
ฝ่ำยปฏิบัตกิ ำรห้องเย็น ทีต่ ้ังสำนักงำน: 368/7 ถ.เชียงใหม่-ลำปำง
ต.ฟ้ำฮ่ำม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
วิสยั ทัศน:์ ห้องเย็นทไ่ี ดม้ ำตรำฐำน ประเภทกิจกำร: ใหเ้ ชำ่ คอนเทนเนอร์/คลังสนิ คำ้
ครบวงจร อันดบั หน่งึ ในภำคเหนือ โทรศัพท:์ 05-399-8866
Email: [email protected]
jibhbjnkmlbhkcghdty Website: www.nimtransport.com

นำยวจนคั ร เปย่ี มฤกษ์ บริษัท บิสซเิ นส ไอเดีย จำกดั
กรรมกำรผู้จัดกำร
ทีต่ ั้งสำนักงำน: เลขที่ 6 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ
วิสยั ทศั น:์ เหนอื ใต้ ออก ตก ไปไดท้ ุกท่ี เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 10150
รบั สง่ ท่วั ไทย ก้ำวไกลสู่สำกล ประเภทกจิ กำร: ผใู้ ห้บริกำรขนส่งสินค้ำ
โทรศัพท์: 063-532-9524
Email: [email protected]
Website: www.business-idea.co.th

11

ทำเนยี บธรุ กจิ ให้บริกำรโลจสิ ติกสท์ ีผ่ ่ำนกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพฒั นำศักยภำพผู้ให้บริกำรโลจิสติกส์ไทยรองรับกำรขยำยตัวภำคกำรค้ำและบริกำร

ปงี บประมำณ 2563

นำยธำวินวุทธ์ิ สำรำญศลิ ป์ บริษัท เบริ ์ด อินเตอร์ ทรำนสปอร์ต จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร
ทต่ี ้ังสำนักงำน: เลขที่ 99/99 ถนนกัลปพฤกษ์
วิสยั ทศั น:์ ส่งมอบสนิ คำ้ ตรงเวลำ แขวงคลองบำงพรำน เขตบำงบอน
เพ่อื สรำ้ งควำมพงึ พอใจสงู สุดต่อลูกคำ้ กรงุ เทพมหำนคร 10150
และพัฒนำปรบั ปรุงอยำ่ งต่อเน่อื ง ประเภทกิจกำร: ผใู้ ห้บรกิ ำรขนสง่ สนิ ค้ำ
โทรศัพท:์ 087-680-0202
jibhbjnkmlbhkcghdty Email: [email protected]
Website: -

นำงวิรำภรณ์ ปิยประภำกร บรษิ ัท ประภำกรทรำนสปอร์ต จำกดั
กรรมกำร
ท่ีตัง้ สำนกั งำน: เลขที่ 333 หมู่ 10 ต.ทุ่งสขุ ลำ
วิสัยทศั น:์ ใหบ้ รกิ ำรขนส่งสินคำ้ อ.ศรรี ำชำ จ.ชลบรุ ี 20230
ดว้ ยมำตรฐำนสำกล เพอื่ ควำมพึงพอใจ ประเภทกจิ กำร: ผใู้ ห้บรกิ ำรขนส่งสินคำ้
ของลกู ค้ำ และพฒั นำอยำ่ งต่อเน่ือง โทรศพั ท์: 081-9455944
Email: [email protected]
Website:

12

ทำเนยี บธรุ กิจใหบ้ รกิ ำรโลจิสติกส์ท่ผี ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศกั ยภำพผู้ให้บรกิ ำรโลจสิ ตกิ สไ์ ทยรองรบั กำรขยำยตวั ภำคกำรค้ำและบรกิ ำร

ปงี บประมำณ 2563

นำยเลยี งชยั ธงชยั กุลฤทธิ์ บริษัท ฟินมอร์ จำกดั
กรรมกำร
ทีต่ ั้งสำนักงำน: 111/77 หม่ทู ่ี 13 ถนนบำงนำ-ตรำด
วิสยั ทัศน:์ มุง่ มนั่ สคู่ วำมเปน็ ผู้นำ ต.บำงพลีใหญ่ อ.บำงพลี จ.สมทุ รปรำกำร
ในธรุ กิจโลจิสตกิ ส์ ระดับภมู ภิ ำค ประเภทกจิ กำร: ผู้ให้บรกิ ำรขนส่งสินค้ำ
โทรศพั ท:์ 090-391-8262
jibhbjnkmlbhkcghdty Email: [email protected]
Website:

นำงสำวชโนทัย ศุภดิเรกกลุ บริษัท ภทั รพล ทรำนสปอร์ต จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร
ทตี่ ้งั สำนักงำน: เลขที่ 52/9 หมู่ 1 ต.สองคลอง
วสิ ัยทัศน:์ ทำใหบ้ ริษัทมีคุณภำพ อ.บำงปะกง จ.ฉะเชิงเทรำ 24130
เพอื่ ตอบสนองควำมพงึ พอใจของลูกค้ำ ประเภทกิจกำร: ผใู้ ห้บรกิ ำรขนส่งสินคำ้
โทรศพั ท:์ 02-1828278
Email: [email protected]
Website:

13

ทำเนียบธรุ กจิ ใหบ้ รกิ ำรโลจสิ ตกิ สท์ ผ่ี ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใต้โครงกำรพฒั นำศักยภำพผู้ให้บริกำรโลจสิ ตกิ ส์ไทยรองรับกำรขยำยตัวภำคกำรคำ้ และบริกำร

ปีงบประมำณ 2563

บรษิ ทั วำย.วำย.เอส อนิ เตอร์แนชน่ั แนล โลจิสตกิ ส์ จำกดั

นำยอำหลง แสงบุญ ท่ตี ั้งสำนักงำน: 62/46 หมู่ที่ 15 ต.คลองสอง
กรรมกำรผู้จดั กำร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
ประเภทกิจกำร: ผ้ใู หบ้ ริกำรขนสง่ สินคำ้
วสิ ยั ทัศน์: ให้บริกำรทำงด้ำนโลจสิ ตกิ ส์ โทรศพั ท์: 02-1013510, 063-565-6641
และกำรขนส่งสนิ ค้ำภำยในประเทศ Email: [email protected]
และระหวำ่ งประเทศ Website:

jibhbjnkmlbhkcghdty

บรษิ ัท วี.คำรโ์ ก้ แอนด์ ซัพพลำย จำกดั

นำยอุดม ศรสี งครำม ทต่ี ั้งสำนกั งำน: 9/233-234 หม่ทู ี่ 8 ซอยพหลโยธนิ
กรรมกำรผู้จดั กำร 48 แขวงอนสุ ำวรยี ์ เขตบำงเขน
กรงุ เทพมหำนคร 10220
วิสยั ทศั น:์ เป็นผู้ให้บรกิ ำรโลจิสติกส์ทว่ั โลก
ประเภทกจิ กำร: ผใู้ ห้บรกิ ำรขนส่งสินค้ำ

โทรศัพท์: 02-971-4227

Email: [email protected]

Website:

14

ทำเนยี บธรุ กจิ ให้บริกำรโลจสิ ติกส์ท่ีผ่ำนกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพฒั นำศกั ยภำพผูใ้ ห้บริกำรโลจิสตกิ สไ์ ทยรองรับกำรขยำยตวั ภำคกำรคำ้ และบรกิ ำร

ปงี บประมำณ 2563

บริษทั ศิริวรรณำ แอร์ แอนด์ ซี ทรำนสปอร์ต จำกัด

นำยสญั จร สำมสูงเนิน ทต่ี งั้ สำนกั งำน: เลขท่ี 739 ซอยรงั สิต-นครนำยก 21
กรรมกำรผู้จัดกำร ต.ประชำธปิ ัตย์ อ.ธญั บุรี จ.ปทุมธำนี 12130
ประเภทกิจกำร: ผู้ให้บริกำรขนส่งสินค้ำ
วิสัยทัศน:์ คณุ ภำพ ปลอดภัย ตรงต่อเวลำ โทรศัพท:์ 089-813-3078, 086-085-0081
ลูกค้ำมำเปน็ อนั ดับหน่ึง Email: [email protected]
Website: www.sirivanna2008.com

jibhbjnkmlbhkcghdty

บรษิ ัท ศิวพร เอ็กซ์เพรส จำกดั

นำยวชำนนท์ ทองคำดี ที่ตั้งสำนักงำน: เลขที่ 593/1 ซ.ประชำสงเครำะห์ 2
กรรมกำรผู้จดั กำร แขวงดนิ แดง เขตดนิ แดง กรุงเทพมหำนคร 10400
ประเภทกจิ กำร: ผู้ใหบ้ รกิ ำรขนสง่ สินคำ้
วิสยั ทศั น:์ กำรเติบโตอยำ่ งย่งั ยนื โทรศพั ท์: 089-401-2639
เพือ่ ก้ำวขึน้ ไปสู่กำรเป็นผู้นำทำงธุรกจิ Email: [email protected]
ดำ้ นขนส่งอยำ่ งมปี ระสิทธิภำพ Website: www.siwaporn.com
โดยสรำ้ งควำมพึงพอใจสงู สุดให้ผใู้ ช้บรกิ ำร

15

ทำเนียบธรุ กิจใหบ้ ริกำรโลจสิ ตกิ ส์ท่ผี ่ำนกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพผ้ใู หบ้ ริกำรโลจิสตกิ ส์ไทยรองรับกำรขยำยตวั ภำคกำรคำ้ และบรกิ ำร

ปีงบประมำณ 2563

นำยสฤกฤษ จิรำวชิ ำนิธิ บริษัท สยำม ไอยรำ จำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำร
ท่ีต้งั สำนกั งำน: 7/70 ม.14 พำร์ควิว ซ.9
วสิ ัยทัศน:์ ใหบ้ ริกำรขนสง่ สินค้ำทำงบก ถ.บำงนำ-ตรำด 43 ต.บำงแก้ว อ.บำงพลี
ภำยในประเทศไทย จ.สมุทรปรำกำร 10540
ประเภทกจิ กำร: ผใู้ หบ้ รกิ ำรขนส่งสินค้ำ
jibhbjnkmlbhkcghdty โทรศัพท์: 086-510-5763
Email: [email protected]
Website: www.siamaiyaraservice.com

นำยมนตรี เหลืองสอำด บริษัท สระบรุ ี เอก็ สเพรส จำกัด
กรรมกำรผู้จัดกำร
ทต่ี ง้ั สำนักงำน: เลขที่ 33 ถนนพิชัย
วิสยั ทศั น:์ ขนสง่ รวดเร็วปลอดภยั ต.ปำกเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
ไดค้ ณุ ภำพ ตดิ ตำมพฒั นำ ประเภทกิจกำร: ผูใ้ ห้บรกิ ำรขนส่งสินค้ำ
โทรศัพท์: 093-9896145
Email: [email protected]
Website: -

16

ทำเนยี บธุรกจิ ใหบ้ รกิ ำรโลจิสตกิ ส์ที่ผำ่ นกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ใหบ้ ริกำรโลจิสติกส์ไทยรองรับกำรขยำยตัวภำคกำรค้ำและบริกำร

ปีงบประมำณ 2563

บริษัท สงิ หโ์ ตทอง โลจิสตกิ ส์ จำกัด

นำงสำวสำวิตรี สิงโตทอง ที่ตั้งสำนักงำน: เลขที่ 75 ถนนหนองระแหง
กรรมกำรผู้จัดกำร แขวงสำมวำตะวนั ตก เขตคลองสำมวำ
กรุงเทพมหำนคร 10510
วสิ ัยทัศน:์ ให้บรกิ ำรขนสง่ สินค้ำทำงบก
ภำยในปjรibะhเbทjnศkไmทlยbhkcghdty ประเภทกิจกำร: ผู้ให้บรกิ ำรขนส่งสนิ คำ้

โทรศพั ท์: 02-9943691-3

Email: [email protected]

Website: www.singtothonglogistics.com

ห้ำงหุ้นสว่ นจำกดั ส. จินดำทรพั ยไ์ พศำล ทรำนสปอรต์

นำยสทุ ิวสั สำพรมมำ ทีต่ ั้งสำนักงำน: 240/49 หมู่ที่ 4 ต.พยอม
ห้นุ สว่ นผจู้ ัดกำร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 13170
ประเภทกิจกำร: ผู้ให้บริกำรขนสง่ สินคำ้
วสิ ัยทศั น์: ใหบ้ รกิ ำรขนสง่ สินค้ำทำงบก โทรศัพท:์ 05-5779-002, 084-558-2898
ภำยในประเทศไทย Email: [email protected]
Website:
jibhbjnkmlbhkcghdty

17

ทำเนียบธุรกจิ ให้บรกิ ำรโลจิสติกส์ท่ีผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพผูใ้ หบ้ รกิ ำรโลจิสติกส์ไทยรองรบั กำรขยำยตัวภำคกำรคำ้ และบรกิ ำร

ปงี บประมำณ 2563

นำงโสภำ หวังลัดดำ บริษัท อิมเมจ โลจิสติกส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกดั
กรรมกำร
ท่ีตัง้ สำนักงำน: เลขท่ี 123 ม.4 ต.กระแสบน
วสิ ยั ทศั น:์ ให้บริกำรดว้ ยคุณภำพ อ.แกลง จ.ระยอง 21111
เพอ่ื สร้ำงควำมพงึ พอใจใหล้ ูกค้ำ ประเภทกิจกำร: ผ้ใู หบ้ รกิ ำรขนสง่ สินคำ้
โทรศพั ท์: 038-037234
jibhbjnkmlbhkcghdty Email: [email protected]
Website: www.imagefurniture.net

นำงสำวศิรริ กั ษ์ ทศั นเอกจติ ห้ำงห้นุ ส่วนจำกัด อดุ มทศั นวิศิฐ
ผูจ้ ดั กำร
ที่ต้งั สำนกั งำน: เลขที่ 103 ถ.ยิงเปำ้ ใต้
วสิ ยั ทศั น:์ ให้บรกิ ำรขนส่งสินค้ำทำงบก ต.สนำมจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ภำยในประเทศไทย ประเภทกิจกำร: ผู้ใหบ้ ริกำรขนสง่ สินคำ้
โทรศพั ท์: 035-257160
Email: [email protected]
Website: -

18

ทำเนยี บธรุ กจิ ใหบ้ ริกำรโลจิสตกิ ส์ที่ผำ่ นกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใตโ้ ครงกำรพฒั นำศกั ยภำพผูใ้ หบ้ ริกำรโลจิสติกส์ไทยรองรบั กำรขยำยตวั ภำคกำรคำ้ และบรกิ ำร

ปีงบประมำณ 2563

บรษิ ัท เอฟเอ็ม โกลบอล โลจิสตกิ ส์ จำกัด

นำยทรงวุฒิ อนุวงศเ์ จรญิ ทตี่ ัง้ สำนักงำน: 75/25 อำคำรรชิ มอนด์ ช้ันท่ี 11
กรรมกำรผู้จดั กำร ซ.สขุ ุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110
วิสยั ทศั น:์ กำรใหบ้ ริกำรนำเขำ้ สง่ ออก
ทำงเรือด้วยควำมรวดเรว็ ฉับไว เทีย่ งตรง ประเภทกจิ กำร: ผูใ้ ห้บริกำรขนส่งสินคำ้
ทันเวลำ โดยยดึ หลกั ธรรมำภิบำล โทรศัพท:์ 086-908-0101
Email: [email protected]
jibhbjnkmlbhkcghdty
Website: -

นำยมงคล ฤทธดิ์ ำรงพันธ์ บริษัท เอ็มเค ไลน์ ทรำนสปอรต์ จำกัด
กรรมกำรผู้จดั กำร
ที่ตง้ั สำนกั งำน: เลขท่ี 55/115 หมู่ 15
วสิ ัยทัศน:์ ทำใหบ้ รษิ ทั มีคุณภำพ ต.บำงพลใี หม่ อ.บำงพลี จ.สมทุ รปรำกำร 10540
เพ่ือตอบสนองควำม พึงพอใจของลูกคำ้ ประเภทกิจกำร: ผใู้ ห้บรกิ ำรขนสง่ สินคำ้
โทรศัพท:์ 02-1828278
Email: [email protected]
Website:

19

ทำเนยี บธรุ กจิ ให้บรกิ ำรโลจิสตกิ ส์ทผี่ ำ่ นกำรรบั รองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ให้บรกิ ำรโลจสิ ติกส์ไทยรองรบั กำรขยำยตวั ภำคกำรค้ำและบรกิ ำร

ปงี บประมำณ 2563

บรษิ ัท เอ็มเอสแอล ทรำนสปอร์ต จำกัด

นำงสำวแก้วลวิ ลั ย์ ฤทธ์ิดำรงพันธ์ ท่ีตงั้ สำนักงำน: 888/1 หมู่ท่ี 7 ต.บำงปใู หม่
กรรมกำรผู้จดั กำร อ.เมืองสมุทรปรำกำร จ.สมุทรปรำกำร
ประเภทกิจกำร: ผใู้ ห้บรกิ ำรขนส่งสินคำ้
วสิ ยั ทัศน:์ ทำใหบ้ ริษทั มคี ุณภำพ
เพ่อื ตอบสนองควำม พงึ พอใจของลูกค้ำ โทรศพั ท์: 02-1828278

jibhbjnkmlbhkcghdty Email: [email protected]

Website:

นำยธนะพฒั น์ นิตสิ ถำพรพงศ์ บรษิ ัท เอสแอลดี โลจสิ ตกิ ส์ จำกดั
กรรมกำรผู้จัดกำร
ทีต่ ง้ั สำนักงำน: 798 ถ.นิมิตรใหม่
วสิ ัยทศั น:์ เรำให้บรกิ ำรขนสง่ สินค้ำ แขวงสำมวำตะวันออก เขตคลองสำมวำ
ทำงบกท้ังภำยในประเทศ กรุงเทพมหำนคร 10510
และขนส่งระหว่ำงประเทศ ประเภทกจิ กำร: ผใู้ หบ้ ริกำรขนสง่ สินคำ้
โทรศพั ท:์ 066-063-7711
Email: [email protected]
Website: -

20

ทำเนยี บธุรกิจใหบ้ ริกำรโลจสิ ติกสท์ ผี่ ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001
ภำยใต้โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ให้บรกิ ำรโลจิสติกสไ์ ทยรองรบั กำรขยำยตัวภำคกำรคำ้ และบริกำร

ปงี บประมำณ 2563

หำ้ งหนุ้ ส่วนจำกัด แอคร่ี โลจสิ ตกิ ส์

นำยฤทธิเกียรติ จำบทอง ทต่ี ง้ั สำนกั งำน: เลขท่ี 29/16 หมู่ 13 ต.คลองสอง
หนุ้ สว่ นผ้จู ัดกำร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120
ประเภทกิจกำร: ผใู้ หบ้ รกิ ำรขนสง่ สนิ คำ้
วิสยั ทัศน:์ กำรใหบ้ ริกำรขนส่งสินค้ำทำงบก โทรศพั ท:์ 034-273-265
ภำยในประเทศ Email: [email protected]
Website:
jibhbjnkmlbhkcghdty

บรษิ ัท ไฮแมก็ ซ์ ขนสง่ จำกดั

นำยกฤษดำ รำชำยนต์ ทต่ี ัง้ สำนักงำน: เลขท่ี 99/78 ถนนนำงล้ินจ่ี
กรรมกำรผู้จัดกำร แขวงชอ่ งนนทรี เขตยำนนำวำ กทม. 10120
ประเภทกจิ กำร: ผ้ใู หบ้ ริกำรขนสง่ สินค้ำ
วิสยั ทัศน:์ เปน็ ผนู้ ำดำ้ นกำรใหบ้ ริกำรขนสง่ โทรศัพท:์ 02-3122929
ในประเทศและบริหำรคลังสนิ คำ้ Email: [email protected]
ท่ีมคี วำมพรอ้ มในกำรใหบ้ ริกำร Website: www.rttgroups.com
เพ่อื ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกคำ้

21
Click to View FlipBook Version
Previous Book
2016 Spring
Next Book
Ebook (download) Saint Philomena: Powerful Love: A Coloring and Story Book for All Ages unlimited