The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

วันงดสูบบุหรี่โลก

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลก

องค์การอนามยั โลกได้กาหนด ให้ 31 พฤษภาคม
ของ ทุกปีเป็นวนั งดสบู บหุ รีโ่ ลกโดยในปี พ.ศ.
2558 นี้ กระทรวงสาธารณสขุ ได้กาหนดคา ขวัญ
วันงดสบู บุหรี่โลกพ.ศ.2558 ไวว้ ่า
“หนนุ กฎหมายบุหรี่ใหม่ เพือ่ คณุ ภาพชีวติ คนไทย”

ประเทศไทยและคนไทยจะได้ประโยชน์อะไร
จากราง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภณั ฑย์ าสบู ฉบบั ใหม่

มาตรการตา่ งๆ ในร่าง พ.ร.บ. ฉบบั นี้

 จะมีผลทาให้จานวนเยาวชนรายใหม่ที่เสพติดบหุ รีล่ ดลงโดยพฒั นามาจากกฎหมายที่
ใช้อยู่ในปัจจบุ นั เพื่อให้ทนั กบั กลยทุ ธ์ทางการตลาดของอุตสาหกรรมบุหรีท่ ี่กฎหมาย
ฉบับปัจจบุ นั ยังไม่ครอบคลมุ

 สง่ เสริมการไม่สูบบหุ รี่ เกื้อหนนุ และ สร้างแรง จงู ใจให้ผู้สูบบหุ รี่ เลิกสบู บุหรีเ่ พิ่มขน้ึ
อนั จะทาให้รฐั บาลสามารถ ประหยัดค่าใชจ้ ่าย ในการรกั ษาโรคทีเ่ กิดจากการสูบบุหรี่
ไดม้ ากขึน้

 เป็นไปตามพันธกรณรี ะห ว่างประเทศ ภายใ ต้อนุสญั ญาควบคุมยาสูบของ องค์การ
อนามัยโลก ในการปอ้ งคนไทยจากพิษภยั ร้ายแรงของยาสบู และควนั บหุ รีม่ อื สอง

อันตรายของควันบุหร่ตี อ่ สขุ ภาพร่างกาย

1. สมองเสื่อมสมรรถภาพ เหน็ ลมหมดสติ เสน้ เลือดสมองแตก เพราะการสบู บุหรี่
ทาให้เกิดการ สะสมของคลอเรสเตอรอล และเกดิ การอดุ ตนั ของเสน้ เลือดที่ไปสู่
สมอง
2. หน้าเหีย่ วยน่ แก้เรว็
3. โรคเหงอื ก ฟันดา และกลิน่ ปาก
4. ไอเป็นเลือด ไอเรื้อรัง ผอมลง ซง่ึ เป็นอาการของโรคมะเรง็ ปอด
5. เหนือ่ ยงา่ ย หอบ แนน่ หนา้ อก ซึ่งเปน็ อาการของโรคถงุ ลมโปง่ พอง
6. หัวใจขาดเลือด กลา้ มเนื้อหัวใจตาย หวั ใจวาย เกิดจาการสะสมของ
คลอเรสเตอรอล ทาใหเ้ กิดการอุดตันของเส้นเลือด อันเปน็ อปุ สรรคตอ่ การสง่ เลือด
ไปเลีย้ งหัวใจ และอวยั วะต่างๆ ของร่างกาย

7. เลบ็ เหลือง นิว้ เหลือง
8. นิ้วเป็นแผลเรื้อรัง นิ้วกุด เกิดจากหลอดเลือดตีบตนั ขาดเลือดไปเลีย้ ง
9. ท้องแน่น อืด เบือ่ อาหาร
10. เสือ่ มสมรรถภาพทางเพศ

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันจากควันบหุ ร่ี

วิธีป้องกนั ควนั บหุ รี่ทีบ่ า้ น

ปลกู ฝงั ให้สมาชิกในบ้านไม่สูบบุหรี่
ให้สมาชิกทีส่ บู บุหรี่ใหไ้ ปสูบบุหรีน่ อกบ้าน โดยปรึกษากนั ถงึ ผลเสียที่จะเกดิ กับเด็ก
ถ้าผู้สูบไม่ยอมออกนอกบ้านให้หาหอ้ งทีถ่ ่ายเทอากาศดีใหเ้ ขาสบู
ให้เปิดหน้าต่างเพือ่ ให้อากาศถา่ ยเท
สนับสนุนใหเ้ ลิกบุหรี่
ถ้าแขกที่มาเยี่ยมสบู บหุ รีบ่ อกเขาว่าบ้านนี้ปลอดบหุ รี่ และอยา่ มีจานเข่ยี บุหรี่

ไว้ในบ้าน

วิธีป้องกนั ควันบุหรี่ที่ทางาน

 ให้นายจ้างประกาศนโยบายสถานที่ปลอดบหุ รี่
 ให้จดั ทีท่ างานสาหรบั ผู้ทีไ่ ม่สบู บหุ รี่ และให้ห่างไกลจากผทู้ ีส่ บู บหุ รี่
 ใช้พัดลมหรอื เปิดหน้าต่างเพ่อื ให้อากาศถ่ายเท
 ติดป้าย "ขอบคณุ ทีก่ รณุ าไม่สบู บุหรี่" ไว้ที่ทางาน

วิธีป้องกนั ควนั บุหรี่ในที่สาธารณะ

 เลือกสถานทีป่ ลอดบุหรี่ เช่น โรงแรม รา้ นอาหาร หรอื รถเช่าที่ปลอดบุหรี่
 หากมผี ทู้ ี่สบู บุหรี่ในสถานทีห่ ้ามสูบให้แจ้งเจ้าหน้าทใี่ ห้จัดการ
 ไม่พาเด็กไปในที่ๆมีการสูบบหุ รี่

แหล่งข้อมลู :
ธาริณี พังจุนันท์ และนิตยา พันธุเวทย.์ ประเดน็ สารรณรงค์วนั ความดนั โลหิตสงู โลก 2558. สานักโรค

ไมต่ ดิ ตอ่ กรมควบคมุ โรค.
วา่ ท่รี ้อยตรี ณรงค์ รัตนนาคินทร์ และวราพร ชลอาไพ. พษิ ภัยของบหุ ร.ี่ ศูนยข์ ้อมูลพิษวทิ ยา.

เผยแพร่โดย : กล่มุ สื่อสารความเสีย่ งและพัฒนาพฤตกิ รรมสุขภาพ
สานกั งานปอ้ งกันควบคุมโรคที่ 11 จงั หวดั นครศรีธรรมราช


Click to View FlipBook Version
Previous Book
bad day story
Next Book
DPK 2.0 MZ T1