The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by EEC WE CAN, 2021-04-01 00:59:50

Press visit 2564

Press visit 2564

Press Visit

กิิจกรรมสื่�่อมวลชนเยี่�ย่ มชมพื้้�นที่�่ EEC จ.ระยอง และ จ.ชลบุุรีี
วัันที่�่ 2 - 3 เมษายน 2564

“อีีอีีซีี ก้้าวไปข้้างหน้้า 2564

ขัับเคลื่�่อนเศรษฐกิิจ ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตคนไทย”

กำำ�หนดการ
กิิจกรรมสื่�่อมวลชนเยี่ย่� มชมพื้�้นที่่� EEC

วัันศุกุ ร์์ที่�่ 2 เมษายน 2564

09.00 น. นััดพบสื่่�อมวลชน

09.30 น. ออกเดิินทางสู่�่จัังหวัดั ระยอง

12.00 น. รับั ประทานอาหารกลางวััน

ณ ร้า้ นมุุมอร่่อย

สาขานาเกลืือ อ.สัตั หีีบ จ.ชลบุรุ ีี

13.15 น. ออกเดินิ ทางไปเทศบาลตำำ�บลบ้้านฉาง อ.บ้า้ นฉาง จ.ระยอง
14.00 น. เดิินทางถึงึ เทศบาลตำ�ำ บลบ้า้ นฉาง การใช้้เทคโนโลยีี 5G ในพื้้�นที่่� ต.บ้้านฉาง
เมืืองต้น้ แบบแห่่งแรกในประเทศไทยเยี่่ย� มชม Control Room/Smart City
Model และชมการทำ�ำ งานของเทคโนโลยีี 5G “ศููนย์์ชุมุ ชนอัจั ฉริยิ ะ”
ชมจุุดติิดตั้้ง� เสาและการทำ�ำ งานของ Smart Pole โดย
• นายปรมินิ ทร์์ แสงศักั ดิ์์ส� ิิทธารถ รองปลััดเทศบาลตำำ�บลบ้า้ นฉาง

18.00 น. รับั ประทานอาหารเย็น็ พร้้อมพููดคุุยร่่วมกัับคณะผู้้�บริหิ าร อีอี ีซี ีี เรื่อ่� ง
“การใช้้เทคโนโลยีี 5G ต.บ้า้ นฉาง เมืืองต้น้ แบบแห่่งแรกในประเทศไทย
การพััฒนาเศรษฐกิจิ การศึกึ ษา และการท่่องเที่่�ยวในพื้้�นที่่อ� ีีอีซี ีี” และ
ณ ร้้าน View Mare อ.สััตหีีบ จ.ชลบุรุ ีี โดย
• ดร.อภิชิ าติิ ทองอยู่�่ ประธานคณะประสานงานด้้านการพััฒนา
บุคุ ลากรในเขตพััฒนาเศรษฐกิจิ พิิเศษภาคตะวัันออก
• ดร.เพ็็ชร ชิินบุุตร ผู้บ�้ ริิหารกองทุนุ พััฒนาเขตพััฒนาพิิเศษ
ภาคตะวัันออก
• ดร.ชลจิิต วรวังั โส วีีรกุลุ ผู้้�ช่่วยเลขาธิกิ าร ด้้านเศรษฐกิิจมหภาค

21.00 น. เดินิ ทางถึึงโรงแรม Novotel Marina Sriracha and Koh Si Chang
จ.ชลบุรุ ีี

วัันเสาร์์ที่�่ 3 เมษายน 2564

08.00 น. รับั ประทานอาหารเช้า้ ที่่โ� รงแรม
09.00 น. ออกเดินิ ทางสู่่�ชุุมชนบ้า้ นตะเคียี นเตี้้ย� อ.บางละมุงุ จ.ชลบุุรีี
09.45 น. เดินิ ทางถึงึ ชุมุ ชนบ้า้ นตะเคียี นเตี้้ย� แหล่่งเรียี นรู้้�และการท่่องเที่่ย� วเชิงิ วัฒั นธรรม
Welcome ชิมิ กาแฟมะพร้า้ วและขนมพื้้�นบ้า้ นกล่่าวต้้อนรัับ โดย
• คุณุ ณัฐั กานต์์ ประกอบธรรม ผู้้�ช่่วยเลขานุกุ ารชมรมส่่งเสริมิ การท่่องเที่่ย� ว
โดยชุมุ ชน ตำ�ำ บลตะเคียี นเตี้้ย� กล่่าวแนะนำ�ำ เรื่อ่� ง “การส่่งเสริมิ และสนับั สนุนุ
การท่่องเที่่ย� ววิถิ ีีชุมุ ชนในพื้้�นที่่อ� ีีอีซี ี”ี โดย
• ดร.ชลจิติ วรวัังโส วีีรกุลุ ผู้้�ช่่วยเลขาธิกิ าร ด้้านเศรษฐกิิจมหภาค

10.00 น. เยี่่ย� มชมและร่่วมเรียี นรู้้�วัฒั นธรรมชุมุ ชนบ้า้ นตะเคียี นเตี้้�ย
• ชม “บ้า้ นร้อ้ ยเสา” พิิพิิธภัณั ฑ์ม์ ีชี ีวี ิติ ศููนย์ก์ ารเรียี นรู้้�สัมั ผัสั วิถิ ีชี ีวี ิติ ชุมุ ชน
สำ�ำ หรับั คนรุ่่น� ใหม่่ (ประวัตั ิบิ ้า้ น 100 เสาและชมสวนพืืชผักั สวนครัวั วิถิ ีชี ุมุ ชน)
• ชมสวนมะพร้้าว “ฟ้า้ ใส-ไอโกะ“ และสััมผััสวิถิ ีมี ะพร้้าวชาวตะเคียี นเตี้้�ย
โดย คุุณถาวร เปลี่่ย� นศรีี เจ้า้ ของสวนมะพร้้าวฟ้า้ ใส-ไอโกะ
• เรียี นรู้้�วิธิ ีกี ารทำ�ำ ผ้้ามัดั ย้้อมจากเปลืือกมะพร้้าว

12.30 น. รับั ประทานอาหารกลางวัันพื้้�นบ้า้ น และ เดิินทางกลัับกรุุงเทพฯ

โครงการฝึกึ อบรมระยะสั้้�นเพื่่�อยกระดับั ทักั ษะบุคุ ลากร
ภาคการท่่องเที่ย�่ วและการท่่องเที่ย�่ วชุุมชน

ที่�่มา

เพื่�่อเป็น็ การยกระดับั ศักั ยภาพด้า้ นการแข่่งขันั
ให้้ชุุมชน และเตรีียมความพร้้อมเพื่�่ อกระตุ้้�น
การท่่องเที่่�ยว ทั้้�งด้้านสถานที่่� กิิจกรรม และ
บุคุ ลากรด้้านการท่่องเที่่�ยว ทั้้�งด้้านสถานที่่�
กิิ จ ก ร ร ม แ ล ะ บุุ ค ล า ก ร ด้้ า น ก า ร ท่่ อ ง เ ที่่� ย ว
เพื่่� อช่่วยกระจายรายได้้สู่่�ชุุมชนอย่่างรวดเร็็ว
สกพอ. จึึงได้้ขอรัับการสนัับสนุุนจากกองทุุน
พััฒนาเขตพิิเศษภาค ตะวันั ออก จัดั ทํําโครงการ
ฝึึกอบรมระยะสั้�้นเพื่�่ อยกระดัับทัักษะบุุคลากร
ภาคการท่อ่ งเที่ย�่ ว และการท่อ่ งเที่ย�่ ว ชุมุ ชน ขึ้น้�

โดยโครงการดังั กล่่าว มุ่่ง� เน้น้ การเพิ่่�มความรู้้�และทักั ษะ แลกเปลี่่ย� นเรียี นรู้้�กับั ชุมุ ชนที่่อ� ยู่อ�่ าศัยั
ใกล้ก้ ับั โครงการพััฒนาโครงสร้า้ งพื้้�นฐานในพื้้�นที่่� EEC และบููรณาการเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
ภาครัฐั -เอกชน-สถาบันั การศึกึ ษา เพื่�่อเพิ่่�มทักั ษะด้า้ นการท่่องเที่่ย� ว และการท่่องเที่่ย� วชุมุ ชน อาทิิ
ทัักษะการพัั ฒนาสภาพแวดล้้อม (Ecosystem) ให้้เอื้้�อต่่อการประกอบธุุรกิิจการท่่องเที่่�ยว
และการท่่องเที่่�ยวในชุุมชน ทัักษะการพัั ฒนาการพัั ฒนา ทั้้�งอุุปสงค์์อุุปทานการท่่องเที่่�ยว
ชุุมชนทั้้�งระบบการยกระดัับศัักยภาพบุุคลากรด้้านการนํําเที่่�ยว การพัั ฒนาทัักษะ อาชีีพ และ
สิินค้้าชุุมชน ภายใต้้ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นสู่�่ระดัับโลก (EEC Local Wisdom) เพื่่� อส่่งเสริิม
การท่่องเที่่ย� ว ชุมุ ชนอย่่างยั่่ง� ยืืน ผลสัมั ฤทธิ์์ข� องโครงการในระยะสั้้น� จะเป็น็ การขยายโอกาสอาชีพี
และสร้้างช่่องทางรายได้้เสริิม และในระยะกลาง-ยาวสามารถเพิ่่�มรายได้้ให้้กัับชุุมชนเป้้าหมาย
อย่่างยั่่�งยืืน

กลุ่่�มเป้้าหมาย

- ประชาชน ผู้้�นํําชุมุ ชน องค์ก์ รปกครองส่่วนท้อ้ งถิ่่น� นักั พััฒนา องค์ก์ รภาคประชาชน
เครืือข่่ายส่่งเสริิมการ ท่่องเที่่�ยวในชุุมชนที่่�ได้้รัับผลกระทบจากการพัั ฒนาเขตพัั ฒนาพิิ เศษ
ภาคตะวัันออก
- ผู้ป้� ระกอบการ ผู้ป�้ ระกอบการรุ่่น� ใหม่่ เยาวชน ในพื้้�นที่่เ� ขตพััฒนาพิิเศษภาคตะวันั ออก

เป้า้ หมายโครงการ

- บุคุ ลากรในภาคการท่่องเที่่ย� วและการท่่องเที่่ย� วชุมุ ชนในเขต EEC ได้ร้ ับั การฝึกึ อบรม
ระยะสั้้น� เพื่�่อสร้า้ ง และเพิ่่�มทักั ษะ จํํานวนไม่่น้อ้ ยกว่่า 1,700 คน และชุมุ ชนในพื้้�นที่่� EEC ได้ร้ ับั
การพัั ฒนาศัักยภาพ และ เตรีียมความพร้้อมด้้านการท่่องเที่่�ยวและการท่่องเที่่�ยวชุุมชน
ไม่่น้้อยกว่่า 12 ชุุมชน
- บุุคลากรได้้รัับการพัั ฒนาทัักษะอาชีีพที่่�สููงขึ้้�น มีีทัักษะการเพิ่่� มมููลค่่าและการบริิหาร
จัดั การช่่องทางการจัดั จํําหน่่ายผลิติ ภัณั ฑ์แ์ ละบริกิ ารชุมุ ชน สามารถตอบสนองความต้อ้ งการ
ของอุตุ สาหกรรมท่่องเที่่�ยวในเขต พััฒนาพิิเศษภาคตะวัันออก (EEC)

ประโยชน์์ที่ค่� าดว่่าจะได้ร้ ับั

- เกิิดบุุคลากรที่่�มีีทัักษะและความสามารถตรงกัับความต้้องการของตลาด
การปฏิิบัตั ิิงานมีผี ลิติ ผลที่่ด� ีขี ึ้้น�
- กระตุ้้�นเศรษฐกิจิ ในท้อ้ งถิ่่น� สร้า้ งรายได้แ้ ละเม็ด็ เงินิ หมุนุ เวียี นและเม็ด็ เงินิ หมุนุ เวียี น
กว่่า 20 ล้า้ นบาท ให้ก้ ับั ชุมุ ชนท้อ้ นถิ่่น� ภายใน 1 ปีแี รก และคาดเกิดิ รายได้ว้ ่่า 60 ล้า้ นบาท
ในปีตี ่่อไป
- เกิดิ เส้น้ ทางการท่่องเที่่ย� วชุมุ ชนครอบคลุมุ ใน 3 จังั หวัดั EEC และเกิดิ เครืือข่่าย
พัันธมิิตรมากกว่่า 15 แห่่ง ได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ
- เกิิดการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กัับชุุมชนในพื้้� นที่่� EEC ด้้วยรููปแบบการฝึึกอบรม
การระดมความคิิด การโอน ทัักษะข้้ามอาชีีพ ให้้มีีความรู้้�และทัักษะในการส่่งเสริิม
การท่่องเที่่ย� วชุุมชน การยกระดัับแหล่่งท่่องเที่่ย� ว ชุุมชน

ระยะเวลาดํําเนินิ การ

- ระหว่่างเดืือนมีนี าคม - พฤศจิกิ ายน 2564 (9 เดืือน)

ชุุมชนตะเคีียนเตี้้ย�

“ชุุมชนตะเคีียนเตี้้�ย” ถืือเป็็นแหล่่งปลููกมะพร้้าวชั้้�นดีี และถืือเป็็นชุุมชนเข้้มแข็็ง
ตััวอย่่างที่่�มีีการนำำ�เรื่�่องราววิิถีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ในพื้้� นที่่� มาสร้้างเป็็นจุุดขายในการดึึงดููด
นักั ท่่องเที่่ย� วเชิงิ วิถิ ีชี ีวี ิติ และวัฒั นธรรมที่่พ� าย้อ้ นเวลาไปสัมั ผัสั ความเป็น็ อยู่ข่� องคนเมืืองชลในอดีตี
ด้้วยการพัั ฒนาเส้้นทางปั่�่นจัักรยานชมวิิถีีมะพร้้าว เรีียนรู้้�การทำำ�น้ำำ��มัันมะพร้้าวสกััดเย็็น
จากมะพร้้าวออร์แ์ กนิิค
“ชุุมชนตะเคีียนเตี้้ย� ” ถืือเป็น็ ชุุมชนต้้นแบบที่่ป� ระสบความสำ�ำ เร็จ็ และมีีศัักยภาพสำ�ำ หรัับ
การเป็น็ ศููนย์ก์ ารเรียี นรู้้� เพื่่�อถ่่ายทอดให้ก้ ับั ชุมุ ชนอื่น่� ๆ ด้า้ นการท่่องเที่่ย� วโดยชุมุ ชนที่่น� ำ�ำ วิถิ ีชี ีวี ิติ
วัฒั นธรรม ภููมิปิ ัญั ญา และให้ค้ วามสำ�ำ คัญั ในการนำ�ำ ทรัพั ยากรธรรมชาติมิ าเป็น็ จุดุ ขาย รวมถึงึ
ยังั สามารถเชื่่อ� มโยงการท่่องเที่่�ยวผ่่านหมู่บ�่ ้้านอุตุ สาหกรรมสร้้างสรรค์์ (Creative Industry
Village หรืือ CIV) ที่่�มีีอยู่�่ในพื้้�นที่่� เป็็นไปตามนโยบายของรััฐบาลในการสร้้างความเข้้มแข็็ง
จากรากฐาน เพื่�่อลดความเหลื่อ�่ มล้ำำ��และทำำ�ให้ช้ ุมุ ชนสามารถพึ่่�งพาตนเองได้อ้ ย่่างยั่่�งยืืน

บ้้านร้อ้ ยเสา

“บ้้านร้้อยเสา” เป็็นสถาปััตยกรรมแบบไทย ตั้้�งอยู่่�บนพื้้� นที่่�ขนาด 6 ไร่่เศษ
ณ ตำำ�บลตะเคีียนเตี้้�ย อ.บางละมุุง จ.ชลบุุรีี ได้้รัับการอุุทิิศจากครอบครััวของคุุณยายทรััพย์์
ประกอบธรรม ให้้เป็็นลานวััฒนธรรมและศููนย์์การเรีียนรู้้�เรื่�่องราวของชาวชุุมชนตะเคีียนเตี้้�ย
ความโดดเด่่นของบ้า้ นร้อ้ ยเสา คืือเป็น็ บ้า้ นแฝดขนาดใหญ่่ที่่เ� ปิดิ ฝาทะลุถุ ึงึ กันั หมด และมีจี ำ�ำ นวน
เสามากถึึง 102 ต้น้

ปัจั จุบุ ันั “บ้า้ นร้อ้ ยเสา” เป็น็ แหล่่งรวบรวมมรดกวัฒั นธรรมของชุมุ ชน ข้า้ วของเครื่อ�่ งใช้้
สมััยโบราณ ตำำ�รายารัักษาโรค ตำำ�ราโหราศาสตร์์ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�ยัังเป็็นศููนย์์การเรีียนรู้้�
ภููมิปิ ััญญาท้้องถิ่่น� ได้้แก่่
- การปลููกพืืชผัักสวนครัวั และสวนสมุุนไพร
- งานหัตั ถกรรมพื้้�นบ้า้ น การทำ�ำ พวงมโหตร คืือ เครื่อ�่ งแขวนที่่ใ� ช้ต้ กแต่่งวัดั และบ้า้ นเรืือน
ในเทศกาลหรืืองานมงคล ทำำ�จากกระดาษว่่าวหรืือกระดาษสีี ซึ่่�งถืือเป็็นภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
อย่่างหนึ่่�งที่่�สืืบทอดกัันมาจากรุ่่�นสู่�่รุ่่�น การพัั บกุุหลาบใบเตย และ การทำำ�อาหารท้้องถิ่่�นของ
ชุมุ ชนตะเคียี นเตี้้�ย เช่่น แกงไก่่กะลา น้ำ��ำ สมุนุ ไพร เป็็นต้น้

สวนฟ้า้ ใสไอโกะ

เดิมิ ชื่อ�่ สวนฟ้า้ ใส ต่่อมาเปลี่่ย� นเป็น็ สวนฟ้า้ ใสไอโกะ เพราะเจ้า้ ของสวนคืือ คุณุ ประชา เปลี่่ย� นศรีี
นำ�ำ ชื่อ�่ เล่่นของภรรยา คืือ คุณุ ถาวร เปลี่่ย� นศรีี (โกะ) มาใส่่เพิ่่�มเพื่่�อสร้า้ งความโดดเด่่น จึงึ เป็น็
ที่่ม� าของชื่�่อ “สวนฟ้า้ ใสไอโกะ”
“สวนฟ้า้ ใสไอโกะ” เปิดิ ให้น้ ักั ท่่องเที่่ย� วได้เ้ ข้า้ ชมสวนมะพร้า้ ว เมื่อ�่ ปีี 2559 โดยการชวน
ของคุุณสาโรช โรจน์์สกุุลพานิิช ประธานวิิสาหกิิจชุุมชนคนรัักษ์์มะพร้้าว และคุุณณััฐกานต์์
ประกอบธรรม เนื่่อ� งจากมีีความสวยงามเป็น็ ธรรมชาติิ และยัังเป็น็ สวนมะพร้้าวที่่ไ� ม่่ใช้ส้ ารเคมีี
ในการปราบศััตรูู แต่่ใช้ว้ ิิธีกี ารธรรมด้ว้ ยการปล่่อยแตนเบีียน ให้้ไปทำ�ำ ลายศัตั รููต้้นมะพร้า้ ว

ของดีีชุุมชนตะเคีียนเตี้้ย�

ชุุมชนตะเคีียนเตี้้�ย เป็็นแหล่่งปลููกมะพร้้าวชั้้�นดีีของภาคตะวัันออก ทำำ�ให้้ชาวชุุมชน
มีกี ารนำ�ำ ผลิติ ภัณั ฑ์ม์ ะพร้า้ วมาพััฒนาและต่่อยอดเป็น็ ผลิติ ภัณั ฑ์ช์ ั้้น� ดีแี ละสินิ ค้า้ ขึ้้น� ชื่อ่� ของชุมุ ชน อาทิิ

กาแฟมะพร้า้ ว
เป็น็ กาแฟกะทิทิ ี่่�ทางชุมุ ชนคิดิ สร้า้ งสรรค์ข์ ึ้้�นมา

แกงไก่ก่ ะลา
เป็น็ อาหารพื้้�นถิ่่น� ของบ้า้ นตะเคีียนเตี้้ย�

ผ้า้ มัดั ย้อ้ ม เปลืือกมะพร้า้ ว
ชาวชุุมชนตะเคียี นเตี้้ย� นำำ�เปลืือกมะพร้้าวไป
สร้า้ งประโยชน์์ ด้้วยการนำ�ำ มาต้ม้ จนกลายเป็็นสีี
ย้้อมผ้้าธรรมชาติิที่่ส� วยงาม

น้ำ��ำ มันั มะพร้า้ วสกัดั เย็น็
น้ำ��ำ มัันมะพร้า้ วบริสิ ุทุ ธิ์์�สกััดเย็็น

ชนิิดออร์แ์ กนิกิ 100%

สํานกั งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน้ ท่ี 25 เลขที่ 72 ซอยวัดมว่ งแค ถนนเจริญกรงุ
แขวงบางรกั เขตบางรกั กรงุ เทพมหานคร 10500
+66 2033 8000
[email protected]
www.eeco.or.th
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนั ออก - EEC
EEC WE CAN


Click to View FlipBook Version
Previous Book
RESUSITASI Ananda Sugiyanto
Next Book
Puteri Santubong dan Puteri Sejinjang