The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สไลด์สื่อการเรียนการสอนการสร้างเว็บไซต์ผ่าน Electronics Book

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by swawa412, 2021-03-16 12:23:14

สื่อการเรียนการสอนการสร้างเว็บไซต์ผ่าน Electronics Book

สไลด์สื่อการเรียนการสอนการสร้างเว็บไซต์ผ่าน Electronics Book

โดย โครงการประเภทสอื่ เรอื่ ง สอื่ การเรยี น
นายปิยะนนั ท์ สมญั ญา การสอนการสรา้ งเว็บไซตผ์ ่าน
นางสาวนนั ทชิ า เจอื จนั ทร์ Electronics Book
นางสาวสนุ ิสา ปัญญาฉลาด
สาขาวชิ า คอมพวิ เตอรธ์ ุรกจิ

ปัจจบุ นั เทคโนโลยสี ารสนเทศ ไดเ้ ขา้ มามีบทบาทต่อการจดั การเรยี นการสอนเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเป็ นสอื่ ทชี่ ว่ ยให ้
การจดั การเรยี นการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยครอบคลุมวิธีการเรยี นรูห้ ลายรูปแบบ เช่น การเรยี นรูบ้ น
คอมพิวเตอร ์ การเรยี นรูบ้ นเว็บ และหอ้ งเรยี นเสมือนจรงิ โดยผูเ้ รยี นสามารถเรยี นรูผ้ ่านสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศไดท้ ุก
ประเภท เชน่ อนิ เทอรเ์ น็ต การศกึ ษาผ่านสือ่ เทคโนโลยคี อมพิวเตอร ์ จงึ เป็ นสือ่ ทมี่ ีความสาคญั อย่างมากสาหรบั การเรยี นรู ้
ในปัจจบุ นั หนังสอื สือ่ การเรยี นการสอนส่วนมากจะเป็ นการทาเป็ นหนังสอื เพอื่ ความสะดวกมากกว่าน้ันเราจงึ ทาหนังสอื
สอื่ การเรยี นการสอน แบบออนไลนห์ รอื Electronics Book เพอื่ ความสะดวกและงา่ ยต่อการใชง้ านและไมส่ นิ้ เปลอื ง

สอื่ การเรยี นการสอนเป็ นตวั กลางในการถา่ ยทอดองคค์ วามรทู ้ กั ษะ ประสบการณ์ จากแหลง่ ความรูไ้ ปสผู่ เู ้ รยี น
และทาใหเ้ กดิ การเรยี นรอู ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ ซงึ่ ในปัจจบุ นั สอื่ การสอนมหี ลากหลายรปู แบบ สอื่ การเสนอเพราะเป็ นสอื่ การ
เรยี นการสอนทเี่ กดิ จากววิ ฒั นาการของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสอื่ สารโทรคมนาคม การใชส้ อื่ อเิ ล็กทรอนิกสใ์ นการ
เรยี นการสอนจะออกมาใน ลกั ษณะของสอื่ ประสม หรอื มลั ตมิ เี ดยี (Multimedia) แสดงผลออกมาหลายรปู แบบตามที่
โปรแกรมไว ้ เชน่ มเี สยี ง เป็ น ภาพเคลอื่ นไหว สามารถใหผ้ ูเ้ รยี นมปี ฏสิ มั พนั ธ ์ Electronics Book หรอื หนังสอื อเิ ล็กทรอนิกส ์
เป็ นหนังสอื ทเี่ ก็บอยู่ในรปู แบบของอเิ ล็กทรอนิกส ์ หรอื เก็บไวอ้ ยใู่ นแบบของไฟลแ์ ละมกี ารสรา้ งจากคอมพวิ เตอร ์ และ
สามารถอา่ นไดจ้ ากอุปกรณอ์ เิ ล็กทรอนิกสอ์ ยา่ ง คอมพวิ เตอร ์ โนต้ บกุ๊ เป็ นตน้ ขอ้ ดขี อง Electronics Book เป็ นสอื่ ทมี่ กี าร
นาสอื่ หลาย ๆ สอื่ มารวมกนั คอื สามารถแสดงภาพ แสง เสยี ง ภาพเคลอื่ นไหว การมปี ฏสิ มั พนั ธแ์ ละเป็ นสอื่ ทชี่ กั จงู ใหผ้ ใู ้ ช ้
เกดิ สนใจมากยงิ่ ขนึ้ โดยสามารถเผยแพรใ่ นแบบออนไลนแ์ ละออฟไลน์ ไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ นอกจากขอ้ ดที ไี่ ดก้ ล่าว
ขา้ งตน้ นี้ ผดู ้ าเนินโครงการไดเ้ รง่ เห็นประโยชนข์ อง Electronics Book ทนี่ ามาใชใ้ นการ พฒั นาสอื่ การเรยี นการสอนของ
ครู อาจารย ์ เพอื่ เป็ นแรงกระตุน้ ใหน้ ักเรยี นเกดิ ความสนใจ อยากรอู ้ ยากเรยี นมาก ขนึ้ ซงึ่ การนา Electronics Book มา
จดั ทาเป็ นสอื่ การเรยี นการสอนสามารถสรา้ งประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ลทนี่ ่าสนใจ

1. สรา้ งสอื่ การเรยี นการสอนเรอื่ งการสรา้ งเว็บไซตผ์ า่ น Electronics Book
2. เพอื่ ศกึ ษาความพงึ พอใจทมี่ ตี ่อสอื่ การเรยี นการสอนเรอื่ งการสรา้ งเว็บไซตผ์ ่าน Electronics Book

1. ดา้ นประชากรและกลุ่มตวั อย่าง ประกอบดว้ ย

1.1 ประชากรทศี่ กึ ษา ไดแ้ ก่ นักเรยี น/นักศกึ ษา แผนกวชิ าคอมพวิ เตอรธ์ รุ กจิ

จานวน 30 คน

1.2 กลมุ่ ตวั อย่างทใี่ ชศ้ กึ ษา ไดแ้ ก่ นักเรยี น/นักศกึ ษา แผนกวชิ าคอมพวิ เตอร ์
ธรุ กจิ จานวน 44คน อา้ งองิ จากกลุม่ ตารางสาเรจ็ รปู ของเครจซแี่ ละมอรแ์ กน

2. เนือ้ หาทใี่ ชใ้ นการดาเนินงานไดแ้ ก่

2.1 โปรแกรมทใี่ ชส้ รา้ งหนังสอื Any flip

2.2 เว็บไซตท์ ใี่ ชใ้ นการศกึ ษาคน้ ควา้ www.google.com และ www.youtube.com

1. สอื่ การเรยี นการสอนเรอื่ งการสรา้ งเว็บไซตผ์ ่าน Electronics Book
2. ขอ้ มูลสอื่ การเรยี นการสอนเรอื่ งการสรา้ งเว็บไซส ์ จดั เก็บอยู่ในหนังสอื อเิ ล็กทรอนิกส ์
3. ลดการใชก้ ระดาษ ลดการใชท้ รพั ยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิ ดา้ นเทคโนโลยีขน้ั ตอนที่ 1 ใชโ้ ปรแกรม Powerpoint ในการตดั แต่งรูปภาพ และใสข่ อ้ ความตา่ งๆ

ข้นั ตอนท่ี 3 ใช้โปรแกรม Any Flip ในการทาส่อื การเรียนการสอนการสร้างเวบ็ ไซตผ์ ่าน Electronic book

TITLE 01TITLE 01 ข้นั ตอนท่ี 5 เพม่ิ หนงั สือใหม่และกดอปั โหหลดไฟล์

TITLE 02ที่ รายการ ราคา/ ราคา หมายเหตุ
1 คา่ อนิ เทอรเ์น็ต หน่ วย 250
2 คา่ ทาเล่ม 250/1 420
3 คา่ กระดาษ 350
140/3

350/1

รวมทงั้ สนิ้ 1,020

Thank you


Click to View FlipBook Version