The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คุรุชนคนคุณธรรม ผอ.รัตนา ล้อมวงษ์ ปี2564

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nenemew, 2022-04-01 08:58:59

คุรุชนคนคุณธรรม ผอ.รัตนา ล้อมวงษ์ ปี2564

คุรุชนคนคุณธรรม ผอ.รัตนา ล้อมวงษ์ ปี2564

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

Remove Watermark Wondershare
PDFelementคำนำ

เอกสารการขอรบั การพิจารณาเพื่อยกยอ่ งเชดิ ชูเกยี รติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจาปีการศึกษา
2564 สาหรบั ผ้บู ริหาร ฉบบั นี้ จดั ทาขน้ึ เพื่อเปน็ เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือก “10,000 ครุ ุชน
คนคุณธรรม” ในโครงการโรงเรียนคณุ ธรรม สพฐ. ปกี ารศึกษา 2564 ระดบั สานกั งานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อยกย่อง
เชดิ ชูเกียรตบิ ุคคลในการเปน็ แบบอยา่ งที่ดีดา้ นคณุ ธรรมและจริยธรรม เอกสารฉบับน้นี าเสนอผลการประพฤตปิ ฏิบตั ิ
ตน และการปฏบิ ตั ิงานตามคุณธรรม 5 ขอ้ ได้แก่ 1. พอเพียง 2. กตัญญู 3. ซอ่ื สัตย์สุจริต 4. ความรับผิดชอบ
และ 5. อุดมการณ์คณุ ธรรม พร้อมเอกสารหลักฐานอา้ งอิงตามข้อเทจ็ จริง ซงึ่ ผลงานที่นาเสนอนเ้ี กดิ จากการปฏบิ ตั ิจริง
ท่ีข้าพเจ้าทมุ่ เท มุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการปฏบิ ตั ิงานอยา่ งเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีกบั นกั เรยี น คณะครแู ละ
บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่ีไดใ้ หค้ วามอนเุ คราะห์ในการประเมินผลงานของข้าพเจา้ ไว้
ณ โอกาสนี้

นางรัตนา ลอ้ มวงษ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวดั ลาดตาล

Remove Watermark Wondershare
PDFelementสำรบญั

เร่อื ง หนำ้
คานา ก
สารบัญ ข
แบบเสนอขอรบั การพิจารณาเพ่อื ยกยอ่ งเชดิ ชเู กยี รติ “10,000 ครุ ุชน คนคุณธรรม” 1
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 1
ตอนท่ี 2 ผลการประพฤตปิ ฏิบัตติ น และผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ เอกสารและหลกั ฐานอ้างอิง 2
2
1. พอเพยี ง……………………………………………………………………………………………………………………. 5
2. ความกตญั ญ…ู …………………………………………………………………………………………………………… 7
3. ความซอื่ สัตยส์ ุจริต…………………………………………………………………………………………………….. 10
4. ความรับผดิ ชอบ………………………………………………………………………………………………………… 13
5. อุดมการณค์ ุณธรรม…………………………………………………………………………………………………… 15
ตอนท่ี 3 ความคดิ เห็นของผบู้ ังคบั บญั ชาช้ันต้นเกยี่ วกับคณุ ลกั ษณะ คณุ สมบัติ และผลงานท่ีโดดเดน่ เปน็
แบบอยา่ งตามหลกั เกณฑ์การประเมนิ คุรุชน คุณธรรม 16
แบบประเมนิ “10,000 คุรชุ น คนคณุ ธรรม” (สาหรบั ผู้บริหารสถานศกึ ษา) 19
ภำคผนวก 20
- หนังสอื รบั รองคุณธรรม ความประพฤติ
- เอกสารประกอบคณุ ธรรมด้านต่างๆ 21
1. พอเพยี ง……………………………………………………………………………………………………………………. 24
2. ความกตญั ญ…ู ……………………………………………………………………………………………………………. 27
3. ความซอื่ สตั ย์สจุ รติ ……………………………………………………………………………………………………… 31
4. ความรับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………. 35
5. อดุ มการณค์ ุณธรรม…………………………………………………………………………………………………….

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

แบบเสนอขอรบั กำรพจิ ำรณำเพ่อื ยกยอ่ งเชดิ ชเู กยี รติ “10,000 คุรชุ น คนคณุ ธรรม”
ประจำปีกำรศกึ ษำ 2564

ตอนท่ี 1 ข้อมูลสว่ นบุคคล

ประเภท ผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา
ชือ่ นางรตั นา นามสกุล ล้อมวงษ์
NAME Ratana SURNAME Lomwong
อายุ 49 ปี
วทิ ยฐานะ ชานาญการพิเศษ
วฒุ กิ ารศึกษาสูงสดุ ปรญิ ญาโท

สถำนทีป่ ฏิบัตงิ ำน โรงเรียนวัดลาดตาล สังกัด สานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาสพุ รรณบรุ ี เขต 1
สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขัน้ พนื้ ฐาน
เลขที่ – หมู่ 3 ถนน - ตาบลดอนมะสงั ข์ อาเภอเมืองสุพรรณบรุ ี จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์ - โทรสาร – e-mail : [email protected]

ท่อี ยู่ท่ตี ิดต่อไดส้ ะดวก
เลขที่ 249/334 หมู่ 5 ตาบลท่าระหัด อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี รหัสไปรษณีย์ 72000
โทรศัพท์ - โทรศัพทเ์ คล่ือนท่ี 086-1626452

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

2

ตอนที่ 2 ผลการประพฤติปฏิบัติตน และผลการปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์ เอกสารและหลกั ฐานอา้ งอิง ดังนี้

คณุ ธรรม กำรปฏิบัตติ น กำรปฏิบตั ิงำน เอกสำรอำ้ งอิง หมำยเหตุ
1.พอเพยี ง
ขา้ พเจา้ นาหลกั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนนิ - ภาพการดาเนินชวี ติ
ชวี ิต และนามาประยุกต์ใช้ในการทางาน โดยยึดหลักพอประมาณ มี การประหยดั อดออม
เหตผุ ล และมีภมู คิ ุม้ กนั บนเงื่อนไขความรคู้ ู่คณุ ธรรม โดยมีพฤติกรรม ใชช้ วี ิตแบบพอเพียง
ดังน้ี หน้าท่ี 21
1.1 ประหยัด อดออมใช้ชีวติ แบบพอเพียง
- ภาพการดาเนินชีวติ
ข้าพเจ้าประหยัด อดออมใชช้ วี ิตแบบพอเพียง ประพฤติปฏิบตั ิ ละเว้นจากอบายมขุ
ตนเป็นแบบอยา่ งที่ดแี ก่เพอ่ื นร่วมงาน และนกั เรยี นในการใชช้ ีวติ อยา่ ง และสิง่ เสพติดทกุ
พอเพยี ง ไม่ใชจ้ า่ ยฟุ่มเฟือย เกนิ จาเป็น การจดั การรายได้ของ ชนิด หนา้ ท่ี 21
ครอบครัวอย่างเหมาะสม ปฏิบัติจนเป็นนสิ ัย ท้ังอยู่ทบ่ี ้านและที่
ทางาน ใชจ้ า่ ยอย่างประหยัดในสิ่งท่ีจาเปน็ ตอ่ การดาเนินชีวิต รจู้ ักอด
ออม ยอมรับในความพอดี พอใจในส่ิงท่ีมอี ยู่ ไมส่ รา้ งปัญหาใหส้ ง่ ผล
กระทบต่อหนา้ ทีข่ องการทางานและการเรียนรู้ของผเู้ รยี น รวมทง้ั การ
ส่งเสรมิ สนบั สนุน ให้ความรู้นักเรียนรจู้ กั การประหยดั และการออม
และการใช้ชีวติ ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ พอเพียง
1.2 ละเวน้ จำกอบำยมขุ และส่ิงเสพตดิ ทุกชนิด

ขา้ พเจา้ ละเว้นจากอบายมขุ และส่ิงเสพตดิ ทุกชนิด ประพฤติ
ปฏิบตั ิตนเปน็ แบบอย่างทีด่ ี แกเ่ พื่อนร่วมงาน และนกั เรียน โดยการ
ปฏิบัตติ นอย่ใู นศลี ธรรมอันดี ละเว้นอบายมุขและสง่ิ เสพตดิ ทเ่ี ปน็
อนั ตรายต่อตนเองและคนที่อยูใ่ กลเ้ คยี ง รวมทง้ั การเข้าร่วมกิจกรรม
รณรงคต์ ่อต้านยาเสพติด การส่งเสรมิ และใหค้ วามรู้เก่ียวกับส่งิ เสพตดิ
ท้งั ในโรงเรยี นและนอกโรงเรียน โดยการให้นกั เรียนจดั ปา้ ยนิเทศใน
ห้องเรียนและในบริเวณโรงเรียน

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

คณุ ธรรม กำรปฏบิ ัตติ น กำรปฏบิ ตั ิงำน เอกสำรอำ้ งอิง 3
หมำยเหตุ

1.พอเพยี ง 1.3 ใช้ทรัพยำกรส่วนรวมอย่ำงประหยดั และคมุ้ คำ่ - ภาพการใชท้ รัพยากร

ขา้ พเจ้าใช้ทรพั ยากรสว่ นรวมอยา่ งประหยัดและคุม้ ค่า โดยใช้ ส่วนรวมอย่างประหยดั

หลัก 4 R 1 A ประกอบด้วย 1. Reduce ลดการใช้ 2. Repair และคุ้มค่า หนา้ ที่ 22

การซอ่ มแซม 3. Reuse การใชซ้ ้า 4. Recycle การนากลบั มาใช้

ใหม่ และ 5. Apply การประยุกตใ์ ช้ เช่นนาใชก้ ระดาษท่ีใช้หน้า

เดียว มาใชใ้ ห้ครบ 2 หนา้ รว่ มโครงการประหยัดพลงั งานใน

สถานศึกษาตามนโยบาย ให้ความรแู้ ก่นักเรียน ทุกครัง้ ท่อี อกจาก

หอ้ งเรียน นกั เรยี นต้องปดิ ไฟ ปดิ พดั ลมทนั ที ตรวจสอบความ

เรยี บร้อยห้องเรยี นกอ่ นกลับบ้าน จดั กจิ กรรมคัดแยกขยะใน

ห้องเรยี น การนาเศษวสั ดุเหลือใช้มาประดษิ ฐส์ อ่ื การสอนเช่น

การสร้างภาพงานปะตดิ จากเศษวัสดุธรรมชาติ และการนาถงุ นม

มาประดิษฐเ์ ป็นชดุ รีไซเคลิ ปฏิบัตติ นและส่งเสริม ปลกู ฝังให้

นกั เรยี น เพ่ือน รว่ มงานและบุคคลอ่ืน รู้รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ใชอ้ ย่าง

ประหยดั คุม้ ค่า เช่น การกล่าวหนา้ เสาธงเรื่องช่วยกนั อนรุ กั ษ์

และรว่ มรณรงค์การงดใชถ้ ุงพลาสติกทุกวันศุกรร์ ่วมกับสภา

นักเรียน

1.4 มีมนษุ ยสัมพันธท์ ่ีดีตอ่ เพื่อนรว่ มงำนและสงั คม

ขา้ พเจา้ มีมนษุ ยสัมพนั ธท์ ี่ดีต่อคณะครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

ในโรงเรียน ผปู้ กครอง และคนในชุมชน โดยมกี ารร่วมพูดคุย

รว่ มคดิ รว่ มทากจิ กรรมตา่ งๆอย่างมีความสุขและผา่ นพน้ ไปได้

ด้วยดี

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

4

คุณธรรม กำรปฏิบตั ิตน กำรปฏบิ ัติงำน เอกสำรอ้ำงองิ หมำยเหตุ
- ภาพการช่วยเหลอื
1. 1.5 ช่วยเหลอื เกื้อกูลเพอื่ นร่วมงำนและสงั คมในดำ้ นตำ่ งๆ อยำ่ ง เก้ือกลู เพื่อนรว่ มงาน
และสังคมในดา้ นตา่ งๆ
พอเพยี ง สม่ำเสมอ อย่างสมา่ เสมอ
หน้าท่ี 23
(ตอ่ ) ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลเพื่อนร่วมงานและสังคมใน
- ภาพการเปน็ ผนู้ า
ด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ ยึดมั่นแนวทางการทางานแบบมีส่วนร่วม ผตู้ ามท่ดี ี เป็นท่ยี อมรับ
ของ ผูบ้ รหิ าร
รู้รักสามัคคี มีน้าใจ เอ้ือเฟ้ือเก้ือกูลกันได้ประพฤติปฏิบัติงานอย่าง สถานศึกษา ครแู ละ
บุคลากรทางการศึกษา
กัลยาณมิตรต่อเพื่อนร่วมงาน ด้วยความรักสามัคคี มีน้าใจ ช่วยเหลือ หนา้ ที่ 23

เก้ือกูลกันด้วยความจริงใจ สุภาพเรียบร้อย ท้ังผู้เรียน คณะครู

ผู้บริหาร และชุมชน โดยมุ่งเน้นการให้บริการ ติดตามช่วยเหลือ ให้

ความสะดวก ให้ความเป็นธรรมให้การสงเคราะห์โดยไม่หวัง

ผลตอบแทน ตลอดทั้งการให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายด้วยความยินดี

เป็นผลให้การปฏิบัติงานมีเครือข่ายมีที่ปรึกษา และมีผู้คอยช่วยเหลือ

แนะนาการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายอย่างราบร่ืน

ทาให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างมีความสุข เช่น ทางานร่วมกับคณะครู

ในการจดั กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรยี น และเป็นคณะกรรมการในการจัด

กิจกรรมตา่ งๆ

1.6 เปน็ ผนู้ ำผู้ตำมทีด่ ี เปน็ ที่ยอมรับของ ผู้บรหิ ำรสถำนศกึ ษำ ครู

และบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ

ขา้ พเจา้ เปน็ ผูน้ าผตู้ ามท่ีดี เป็นทย่ี อมรับของ ผบู้ ริหารสถานศกึ ษา

ครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา โดยปฏบิ ัติหน้าท่ผี บู้ ริหารสถานศกึ ษา ใน

การเปน็ ผนู้ าบริหารจดั การสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จ และ

ปฏบิ ตั ิตนเปน็ ผูต้ ามในการนานโยบายจากตน้ สงั กัดลงส่กู ารปฏิบัติ

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

5

คณุ ธรรม กำรปฏิบัตติ น กำรปฏบิ ัตงิ ำน เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเหตุ
2. กตัญญู ข้าพเจา้ ปฏิบัตติ นและแสดงออกถึงการกระทาตา่ งๆ
บนพืน้ ฐานของความกตญั ญูกตเวทตี อ่ บิดามารดา ผมู้ ีพระคุณและ - ภาพการดูแลบดิ า
ประเทศชาติ เสมอมา โดยมีพฤติกรรมดังนี้ มารดาผูม้ พี ระคณุ ตาม
2.1 ดแู ลบิดำมำรดำ ผู้มีพระคุณตำมกำลังควำมสำมำรถเหมำะสม กาลังความสามารถ
แกฐ่ ำนะ เหมาะสมแกฐ่ านะ
ขา้ พเจา้ ดแู ลบิดามารดาอยา่ งสม่าเสมอโดยการเดินทางไปหา หนา้ ที่ 24
สาหรับผ้มู ีพระคุณ ขา้ พเจ้าไม่ลืมทจี่ ะตอบแทนบุญคุณของผู้ทีม่ ี
พระคณุ เชน่ นาของขวญั ไปมอบให้ในวนั ปีใหม่ -ภาพความจงรักภักดี
2.2 มีควำมจงรักภักดีตอ่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษตั ริย์ ตอ่ ชาติ ศาสนา
ขา้ พเจ้ามคี วามจงรักภกั ดตี อ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์ ดังน้ี พระมหากษัตริย์
ความจงรักภักดีต่อชาติ ปฏิบัติกิจกรรมเคารพธง ชาติ ร้องเพลง หน้าท่ี 24 - 25
ชาติ รักษามรดกทางวฒั นธรรมของชาติ เชน่ เล่นดนตรไี ทย ตลอดจน
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ประเพณีตา่ งๆ ในสถานศึกษาเพื่อให้ลงสู่การปฏิบตั ิ
ความจงรักภักดีต่อศาสนา ด้วยการสวดมนต์ ไหว้ พระ ตักบาตร
ตอนเชา้ และร่วมกิจกรรมในวนั สาคญั ทางพระพทุ ธ
ศาสนา ตามโอกาสต่างๆ ตลอดจนสง่ เสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียน รวมทั้งชุมชน สงั คม
ความจงรักภักดีตอ่ พระมหากษตั รยิ ์ โดยการผู้นาในการเขา้ รว่ ม
กิจกรรมสาคัญตา่ งๆ เปน็ ประจาทกุ ปี อีกทั้งได้สมัครเปน็ จิตอาสา
พระราชทาน เพอื่ ทาความดีถวายในหลวง ร.10 รว่ ม ร้องเพลง
สรรเสรญิ พระบารมีกับนกั เรยี นในกิจกรรมตอนเชา้ ร่วมจดั กจิ กรรมวัน
เฉลมิ พระชนมพรรษาฯ วาระต่างๆ

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

6

คุณธรรม กำรปฏิบตั ิตน กำรปฏบิ ัตงิ ำน เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเหตุ

2. 2.3 ปฏิบตั ิตนและส่งเสรมิ ปลกู ฝังใหน้ กั เรียน เพอื่ นร่วมงำน และ -ภาพการปฏบิ ตั ติ น

กตัญญู บคุ คลอ่นื มีควำมกตญั ญรู ูค้ ณุ องค์กร และสง่ เสรมิ ปลกู ฝัง

(ตอ่ ) ขา้ พเจา้ ปฏบิ ตั ติ น และปลูกฝงั ให้นักเรียน เพื่อนรว่ มงานและ ให้นักเรียน เพื่อน

บุคคลอน่ื มีความกตัญญรู ู้คุณองค์กร ปลกู ฝงั คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รว่ มงาน และบุคคล

สร้างความรักในองค์กร รกั ท้องถ่นิ เช่น การจัดเวรทาความสะอาดฝึก อืน่ มคี วามกตญั ญู

การทางานร่วมกันรกั ษาความสะอาดภายในโรงเรยี น ดูแลรักษา รู้คณุ องคก์ ร

ทรัพย์สนิ ของโรงเรียน สรา้ งค่านิยมรกั ษา ดูแลโรงเรยี นด้วยความรัก จัด หน้าท่ี 26

กจิ กรรมวนั ครู วนั แม่แห่งชาติ ปลกู ฝงั ความกตัญญรู ูค้ ุณ ต่อผู้มพี ระคณุ

2.4 ปฏิบัตติ นและส่งเสริมปลูกฝงั ให้นกั เรียน เพื่อนร่วมงำน และ -ภาพการปฏิบัตติ น
บคุ คลอื่นรรู้ ักษ์ส่ิงแวดลอ้ ม ใช้อยำ่ งประหยดั และคุ้มค่ำ และส่งเสรมิ ปลกู ฝัง
ใหน้ กั เรยี น เพ่ือน
ขา้ พเจ้าปฏิบตั ติ นและส่งเสริมปลกู ฝงั ใหน้ กั เรยี น เพ่ือนรว่ มงาน ร่วมงาน และบุคคล
และบคุ คลอน่ื รรู้ ักษส์ ่งิ แวดลอ้ ม ใชอ้ ยา่ งประหยัดและคุ้มค่าร้จู ักทจี่ ะ อื่นรู้รักษส์ ง่ิ แวดลอ้ ม
คัดแยกขยะเพ่ือนาขยะที่รีไซเคลิ ได้ เชน่ ขวดน้า ไปขายใหร้ ้านคา้ ใช้อย่างประหยัดและ
และการเขา้ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในการสร้างพื้นที่สีเขียวใหเ้ พ่มิ ขึ้น คมุ้ ค่า หน้าท่ี 26
เพอ่ื ส่งเสรมิ ปลูกฝงั ให้ทุกคนในโรงเรียนรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม ใช้อย่าง
ประหยัดและค้มุ คา่ ข้าพเจา้ ได้ร่วมรณรงค์การลดใชถ้ ุงพลาสติก

ทุกวนั ศกุ ร์ ภายใต้การดาเนินงานของคณะกรรมการสภานักเรียน

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

7

คณุ ธรรม กำรปฏบิ ัตติ น กำรปฏบิ ัติงำน เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเหตุ
3.ซ่ือสัตย์
สจุ ริต ข้าพเจา้ ปฏบิ ตั ติ นและแสดงออกถึงพฤติกรรมความซ่อื สัตยส์ ุจริต

ดังน้ี

3.1 รกั ษำคำพดู ทใ่ี หไ้ ว้ตอ่ ตนเอง -ภาพการรกั ษา
ข้าพเจา้ เปน็ คนรกั ษาคาพูดทใ่ี ห้ไว้ต่อตนเอง โดยสิ่งที่ข้าพเจา้ ต้ังใจ คาพูดที่ให้ไวต้ ่อ
ตนเอง หน้าท่ี 27
ทาตลอดมา คือ “เกิดมาตอ้ งตอบแทนบุญคุณของแผน่ ดนิ ” ทาให้
ข้าพเจ้าตั้งใจทางานในทุกๆ วัน และสร้างประโยชน์ใหก้ ับนักเรียน

โรงเรยี น และสังคม

3.2 ใหข้ ้อมูลทถี่ ูกตอ้ งและเป็นจรงิ -ภาพการใหข้ ้อมลู ท่ี

ข้าพเจา้ นาศีล 5 มาใช้ในการดาเนินชีวิต พดู จริง ทาจริง มีซอื่ ตรง ถูกต้องและเป็นจริง

ในการปฏิบัติตนและปฏบิ ตั งิ านโปร่งใส ตรวจสอบได้ทาให้ข้อมูลท่ี หน้าที่ 27

ถูกต้องและเป็นจริง

3.3 ปฏบิ ตั ิตนโดยคำนึงถึงควำมถูกต้อง ละอำยและเกรงกลัวตอ่ กำร -ภาพการปฏบิ ตั ติ น

กระทำผิด โดยคานงึ ถึงความ

ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยคานงึ ถงึ ความถกู ต้อง มีหิริโอตับปะละอาย ถูกต้อง ละอายและ

และเกรงกลวั ตอ่ การกระทาผิดทาใหไ้ มเ่ คยได้รับโทษทางวินยั และเป็น เกรงกลวั ตอ่ การ

แกนนาในการตอ่ ตา้ นการทุจรติ คอร์รปั ชน่ั ทุกรูปแบบ กระทาผิด หนา้ ท่ี 28

3.4 ปฏบิ ัติงำนโดยไมเ่ ออ้ื ประโยชน์ตอ่ ตนเอง
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง คือ การปฏิบัติ -ภาพการ

หน้าที่ ท่ีคิดถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก เช่นการปฏิบัติจิตอาสา ปฏิบัติงานโดยไม่
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เอ้อื ประโยชนต์ ่อ
กฎระเบียบ ของทางราชการ จรรยาบรรณครู ปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติ ตนเอง หนา้ ที่ 28

ตามระเบียบ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติงานโดยไม่เอื้อ

ประโยชนต์ อ่ ญาตพิ น่ี อ้ ง หรือผู้ใกลช้ ิด

3.5 รกั ษำคำพูดทใ่ี ห้ไวต้ ่อผู้อ่นื -ภาพการรักษา

ขา้ พเจ้าเป็นคนท่ีรักษาคาพดู ทใี่ หไ้ ว้ต่อผู้อนื่ อยู่เสมอ เชน่ เวลานดั คาพูดท่ใี ห้ไวต้ ่อ

หมายสง่ิ ใดก็จะทาตามที่ได้นดั หมายไว้ และพยายามชว่ ยเหลอื ผ้อู ่ืนอย่าง ผ้อู ื่น หนา้ ท่ี 29

เตม็ ท่ดี ว้ ยความเต็มใจ

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

8

คุณธรรม กำรปฏิบตั ิตน กำรปฏิบตั ิงำน เอกสำรอ้ำงองิ หมำยเหตุ
3.ซ่อื สตั ย์
สุจรติ 3.6 ปฏบิ ัตติ นต่อผอู้ ่ืนด้วยควำมซื่อตรง -ภาพการปฏิบตั ิตน
(ต่อ)
ข้าพเจ้าปฏบิ ตั ติ นตอ่ ผอู้ ื่นดว้ ยความซอ่ื ตรง บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และ ตอ่ ผอู้ น่ื ด้วยความ

รักในระบอบประชาธปิ ไตย เช่น การพจิ ารณาความดีความชอบของครู ซ่อื ตรง หน้าท่ี 29

หรือประเมินผลงานครดู ว้ ยความเป็นธรรม ดูจากผลการปฏิบัติงาน และ

ความประพฤติ

3.7 รกั ษำผลประโยชนข์ องทำงรำชกำรและของสว่ นรวม -ภาพการรักษา

ขา้ พเจ้าปฏบิ ัติหน้าท่ีโดยยึดหลกั ประหยดั คุม้ ค่ามีประสิทธิ ผลประโยชนข์ อง

ภาพ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก ทางราชการและ

ดาเนินการสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวม ความ ของส่วนรวม

ต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภค หน้าที่ 30

อย่างประหยัดและเหมาะสม ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิด

ประโยชน์สงู สุด รจู้ ักดูแล บารุง รกั ษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม

ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่าง

ราชการกับชุมชน ตลอดจนอบรมสั่งสอนให้นักเรียนมีจิตสานึกในการ

ประหยัดพลังงาน ร่วมกันรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของโรงเรียน

ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทง้ั ทางตรงและทางอ้อม เช่น พฒั นา

สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ร่วมมือกับคณะครูและนักเรียนดูแล

ส่ิงแวดล้อมบรเิ วณโรงเรียนอย่างสมา่ เสมอ เอาใจใสส่ ถานท่ที างานให้อยู่

ในสภาพสะดวก สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ สวยงาม เพื่อสร้าง

บรรยากาศที่ดีเอ้ือต่อการเรียนการสอนในช้ันเรียน มีความต้ังใจในการ

ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานของโรงเรียน ตลอดจนอบรมส่ัง

สอนให้นักเรียนมีจิตสานึกในการประหยัดพลังงาน และร่วมกันรักษา

ทรัพยากรของโรงเรียน

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

9

คณุ ธรรม กำรปฏิบตั ิตน กำรปฏิบัตงิ ำน เอกสำรอำ้ งองิ หมำยเหตุ
3.ซ่อื สตั ย์
สุจรติ 3.8 ปฏิบัติงำนโดยไม่เอ้อื ประโยชน์ต่อญำติพีน่ ้องหรือผูใ้ กล้ชดิ คุ้นเคย -ภาพการปฏิบตั ิ
(ต่อ)
ข้าพเจ้ารักษาผลประโยชน์ของราชการและส่วนรวมปฏิบัติงาน งานโดยไม่เอ้ือ

โดยไม่เอ้ือประโยชน์ต่อญาติ พี่น้องหรอื ผู้ใกล้ชิดคุ้นเคย เช่น การได้เป็น ประโยชนต์ ่อญาติ

กรรมการ ระดบั โรงเรียน ระดับอาเภอ ระดบั เขตพน้ื ที่การศกึ ษา พนี่ อ้ งหรือผู้ใกลช้ ดิ

ข้าพเจ้ามีจิตช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดย คุ้นเคย หน้าที่ 30

ยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซ่ึงข้าพเจ้าได้

ตระหนักและให้ความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง ไม่เอ้ือประโยชน์ญาติ

พน่ี ้อง หรือคนคุ้นเคย

ขา้ พเจ้าให้ความรว่ มมือและเตม็ ใจ ให้ความชว่ ยเหลือ ผู้ร่วม

ประกอบวิชาชีพในส่งิ ท่ีตนเองมคี วามรคู้ วามสามารถ เช่น การทาวิจยั

เพ่อื พฒั นางานการแลกเปลี่ยนองค์ความรแู้ ละประสบการณใ์ นการ

ทางาน ให้ความสาคัญกับการทางานเป็นทีม ในทุกกิจกรรมของ

สถานศกึ ษา

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

10

คณุ ธรรม กำรปฏบิ ัติตน กำรปฏบิ ตั งิ ำน เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเหตุ

4. ความ ข้าพเจ้าปฏบิ ตั ิตนทีแ่ สดงออกถงึ ความรับผิดชอบในการปฏบิ ตั หิ น้าท่ี

รบั ผดิ ชอบ ดงั นี้

(ต่อ) 4.1 แต่งกำยถูกต้องตำมระเบียบและสภุ ำพเรยี บรอ้ ยเหมำะสมกับ -ภาพการแตง่ กาย

กำลเทศะ ถูกต้องตาม

ข้าพเจ้าแต่งกายถูกต้องตามระเบยี บและสุภาพ เรยี บรอ้ ย เหมาะสม ระเบียบและสุภาพ

กับกาลเทศะ เชน่ การแต่งชดุ ข้าราชการ ชดุ ปกตขิ าว หรือชุดเตม็ ยศใน เรยี บร้อยเหมาะสม

งานตา่ งๆ และ ชุดผา้ ไทยทุกวนั ศกุ ร์ แตง่ กายถูกตอ้ งตามระเบยี บทาง กับกาลเทศ

ราชการ ตามนโยบายหนว่ ยงานต้นสังกดั และตามระเบียบของ หนา้ ที่ 31

สถานศึกษา เพ่ือเป็นแบบอย่างทดี่ ีแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา แกน่ กั เรยี นและผูป้ กครอง ทกุ วนั จันทร์แต่งเครื่องแบบขา้ ราชการสี

กากี วนั อังคารใส่ชุดโทนสีม่วง วนั พธุ แตง่ ชดุ ลกู เสือ วันพฤหัสบดแี ต่งชุด

กีฬาและวันศกุ ร์แต่งชุดผ้าไทยประจาพนื้ บา้ น และใสเ่ สื้อสีขาวทกุ วันพระ

ทกุ ครั้งทแี่ ต่งกายมีความสภุ าพ เรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ

4.2 มีควำมรับผดิ ชอบตอ่ ตนเอง และหนำ้ ที่ที่ได้รบั มอบหมำย -ภาพการมคี วาม

ข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งม่ัน และ รบั ผิดชอบต่อ

รับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยัน หมั่นเพียร ตนเอง และหน้าท่ี

ไปทางานแต่เช้ากลับเย็น ด้วยข้าพเจ้ามีความมุ่งม่ันและตั้งใจที่จะทางาน ทไี่ ดร้ ับมอบหมาย

ในหน้าท่ีให้ได้รับความสาเร็จด้วยตนเอง และต้องการให้งานเสร็จตาม หนา้ ท่ี 32

กาหนดเวลา แม้บางครั้งจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทางานบ้าง

ข้าพเจ้าก็ไม่ย่อท้อต่อปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ข้าพเจ้าใช้สติปัญญา

ความสามารถและความอดทนในการแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี

ข้าพเจ้ามีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน ข้าพเจ้าปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และขยันหมั่นเพียร ยึดถือหลักธรรมในการ

ดาเนินชีวิต คือ “พรหมวิหาร 4 ” ยึดหลักความเมตตา ปรารถนาดี

มไี มตรตี ่อกัน มีน้าใจต่อเพ่ือนรว่ มงาน เป็นแบบอย่างท่ีดีมีเมตตา ข้าพเจ้า

เช่อื ว่าเมอื่ ทาดแี ลว้ ทุกอย่างก็จะดี จนงานน้ันสาเรจ็ ลุลว่ งไปด้วยดี

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

11

คณุ ธรรม กำรปฏิบัตติ น กำรปฏิบตั งิ ำน เอกสำรอ้ำงอิง หมำยเหตุ

4. ความ 4.3 เป็นแบบอยำ่ งทด่ี ี ในกำรปฏบิ ตั ติ ำมกฎระเบยี บของสถำนศกึ ษำ -ภาพการเปน็
รบั ผิดชอบ ข้าพเจ้าปฏิบัตติ นเปน็ แบบอย่างที่ดี ในการปฏบิ ตั ติ ามกฎระเบียบ แบบอย่างที่ดี ในการ
(ตอ่ ) ของสถานศึกษา แกค่ ณะครูและนักเรยี น เชน่ การแต่งกายในแต่ละวนั ปฏิบตั ิตามกฎระเบยี บ
ของสถานศึกษา
การช่วยกนั รกั ษาความสะอาด การชว่ ยกนั ประหยดั พลังงาน การใส่ หน้าท่ี 32
หนา้ กากอนามัยเพ่ือป้องกนั โรคโควิด – 19 เป็นตน้

4.4 ตรงต่อเวลำในกำรปฏิบัติงำน -ภาพการเป็นคน
ขา้ พเจ้าตรงต่อเวลาในการปฏิบัตงิ าน ไดแ้ ก่การมาปฏิบัติงานทันเวลา ตรงตอ่ เวลาในการ
ปฏบิ ัตงิ าน
เข้าโรงเรียน ตรงเวลาในการประชุม และเลิกประชุม ข้าพเจ้าปฏิบัติงาน หนา้ ที่ 33
ดว้ ยความวิรยิ ะอตุ สาหะ ขยัน อดทน มุ่งม่ัน และรับผดิ ชอบต่อผลสัมฤทธิ์
ของงาน ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความขยัน หม่ันเพียร ไปทางานแต่เช้ากลับเย็น

เป็นประจา ด้วยข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจท่ีจะทางานในหน้าท่ีให้

ได้รับความสาเร็จด้วยตนเอง และต้องการให้ งานเสร็จตามกาหนดเวลา

แม้บางคร้ังจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทางานบ้าง ข้าพเจ้าก็ไม่ย่อ

ทอ้ ตอ่ ปัญหาหรืออปุ สรรคใด ๆ ขา้ พเจา้ ใชส้ ติปญั ญา ความสามารถ และมี

ความอดทนในการแก้ปญั หา

4.5 ปฏิบัติงำนได้สำเรจ็ อย่ำงมีคณุ ภำพ ภำยในเวลำท่กี ำหนดและมี -ภาพการปฏบิ ัติ

ผลงำนเปน็ ทย่ี อมรับ งานไดส้ าเร็จอย่างมี

ข้าพเจา้ ร่วมกบั คณะครฝู ึกฝนนกั เรยี นในการสวดมนต์และเลน่ ดนตรี คุณภาพ ภายใน

ไทย ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการสวดมนต์และเล่นดนตรีไทยได้จน เวลาทีก่ าหนดและ

ประสบความสาเรจ็ เป็นท่ยี อมรบั และรางวลั ชนะเลิศการแขง่ ขันสวดมนต์ มีผลงานเป็นท่ี

หมู่ในระดบั ภาค และไดร้ บั การประกาศให้โรงเรยี นวดั ลาดตาลเปน็ ยอมรับ หนา้ ที่ 33

โรงเรียนดนตรีไทย 100%

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

12

คุณธรรม กำรปฏิบัตติ น กำรปฏบิ ัตงิ ำน เอกสำรอำ้ งอิง หมำยเหตุ

4. ความ 4.6 สร้ำงนวัตกรรมในกำรพฒั นำคณุ ธรรมจริยธรรมครแู ละ -ภาพการสร้าง

รับผิดชอบ บุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ นวตั กรรมในการ

(ต่อ) ข้าพเจา้ ได้นาแนวทางการบริหารโรงเรยี นแบบมีส่วนรว่ มในการ พฒั นาคุณธรรม

พัฒนาโรงเรยี นโดยการดาเนินโครงการพฒั นาบุคลากรเพื่อพัฒนา จรยิ ธรรมครแู ละ

คุณธรรมจริยธรรมครแู ละบคุ ลากรทางการศกึ ษา มีการนิเทศภายใน บุคลากรทางการ

การประชมุ ชีแ้ จงครแู ละบุคลากรในการเสนอแนวความคิดในการ ศกึ ษา หน้าท่ี 34

พัฒนาตนเองในด้านการจดั การเรียนการสอนหรือพัฒนาด้านคณุ ธรรม

จรยิ ธรรมในรอบปี มกี ารสง่ เสริมให้ครูส่งผลงานเกีย่ วกับคณุ ธรรม

จรยิ ธรรม เช่น ครูดีไม่มีอบายมขุ ครดู ีของแผ่นดิน เป็นตน้ และมกี าร

จัดกิจกรรมนาเสนอผลงานการปฏิบตั ิงานในดา้ นตา่ ง ๆ เชน่ การ

จัดการเรยี นการสอน การสง่ เสริมคุณธรรมภายในชั้นเรยี น และมอบ

รางวลั ในช่วงวนั ครู

4.7 มีผลงำนทเ่ี กิดจำกกำรใช้นวัตกรรมในกำรพัฒนำคณุ ธรรม -ภาพผลงานที่เกดิ
จริยธรรมครแู ละบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ จากการใชน้ วัตกรรม
ในการพัฒนา
ข้าพเจ้า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดร้ ับรางวัลครูดี

ไมม่ ีอบายมุขและรางวลั ครูดีในประเภทต่างๆ ของโรงเรยี น เชน่ คุณธรรม

ครผู ู้สอนระดับชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 3 ครผู ู้ฝึกสอนนักเรยี นในการสวด จรยิ ธรรมครูและ

มนต์หมู่ เป็นต้นและสง่ ผลให้ครูและบคุ ลากรทางการศึกษาในโรงเรยี น บุคลากรทางการ

อยกู่ นั ด้วยความรักและความสามัคคี ซ่ึงเป็นผลที่เกดิ จากการใช้ ศึกษา หน้าท่ี 34

นวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและบุคลากรทางการ

ศกึ ษา

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

13

คุณธรรม กำรปฏบิ ตั ิตน กำรปฏิบตั งิ ำน เอกสำรอำ้ งองิ หมำยเหตุ

5. ขา้ พเจา้ มีความตัง้ มนั่ ในอุดมการณ์คุณธรรมเพื่อเปน็ หลกั ยึดในการ

อุดมการณ์ ปฏบิ ัติตนและปฏบิ ตั ิงาน โดยมีพฤติกรรมต่างๆ ท่บี ่งบอก ดังนี้

คณุ ธรรม 5.1 อุทิศเวลำในงำนที่ไดร้ บั มอบหมำย และงำนอ่ืนๆ อย่ำงตอ่ เนือ่ ง -ภาพการอุทิศเวลา
ข้าพเจ้าอทุ ิศเวลาในงานท่ีไดร้ ับมอบหมาย โดยมาโรงเรยี นต้งั แต่ ในงานท่ไี ด้รบั

เช้าและกลับบ้านเย็น ใช้เวลาในชว่ งเลกิ เรยี นในการประชุมครู ซง่ึ มอบหมาย และ

หลายๆ ครง้ั จะมาโรงเรยี นช่วงวันหยดุ ราชการเพื่อมาทางานใหเ้ สร็จทัน งานอนื่ ๆ อยา่ ง

ตามระยะเวลาทก่ี าหนด เป็นอยา่ งนีม้ าต่อเนื่องตงั้ แตร่ ับราชการ ต่อเน่อื ง หนา้ ท่ี 35

5.2 เป็นแบบอย่ำงให้กบั ผู้อื่นในเรอ่ื งกำรตรงต่อเวลำและกำรอทุ ิศ -ภาพการเปน็
เวลำ แบบอยา่ งให้กับผู้อ่นื
ในเรอ่ื งการตรงตอ่
ขา้ พเจ้าเป็นแบบอยา่ งให้กบั คณะครูและบคุ ลากรทางการศึกษา เวลาและการอุทศิ
โรงเรยี นในเรื่องการตรงต่อเวลา และการอุทศิ เวลาในการทางาน เพ่ือ เวลา หนา้ ที่ 35
เปา้ หมายความสาเรจ็ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

5.3 มจี ิตสำธำรณะชว่ ยเหลืองำนขององค์กรชุมชนและสังคม -ภาพการมีจติ

ข้าพเจา้ เข้าร่วมกจิ กรรมและช่วยเหลืองานขององค์กรชมุ ชนและ สาธารณะช่วยเหลอื

สังคมเสมอมา เชน่ รว่ มกิจกรรมทอดกฐนิ ของวัดในชุมชน กิจกรรม งานขององค์กร

ทอดผา้ ป่าสามัคคีเพื่อการศกึ ษาของโรงเรยี นตา่ งๆ กิจกรรมจิตอาสา ชมุ ชนและสงั คม

พระราชทาน ฯลฯ ดว้ ยความเตม็ ใจ หนา้ ที่ 36

5.4 อดทนต่อควำมยำกลำบำกในกำรพฒั นำคุณธรรมจรยิ ธรรมครู -ภาพความอดทนตอ่

และบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ ความยากลาบากใน

ข้าพเจ้าอดทนต่อความยากลาบากในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคณุ ธรรม
จริยธรรมครู
ครู และบคุ ลากรทางการศึกษา และไม่มที ้อถ่อย โดยพยายามชกั ชวนครู และบุคลากรทางการ
เขา้ รว่ มกนั พฒั นาคุณธรรมจรยิ ธรรมให้ได้มากท่สี ดุ พยายามสร้าง ศกึ ษา หนา้ ที่ 36

วัฒนธรรมองค์กรใหเ้ ปล่ียนแปลงไปในทางทีด่ ี

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

14

คุณธรรม กำรปฏบิ ตั ิตน กำรปฏิบัตงิ ำน เอกสำรอำ้ งองิ หมำยเหตุ

5. 5.5 เอำใจใส่ต่องำนที่ได้รับมอบหมำย -ภาพความเอาใจ

อดุ มการณ์ ข้าพเจา้ เอาใจใสต่ ่องานทีไ่ ด้รับมอบหมายในทุกๆ งาน และ ใสต่ ่องานที่ไดร้ บั

คณุ ธรรม มคี วามตงั้ ใจในการปฏบิ ัติหนา้ ที่อยา่ งเต็มกาลัง สนใจในการศึกษาคน้ ควา้ มอบหมาย

(ต่อ) และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยูส่ มา่ เสมอเพ่ือใหม้ ีความรู้ใน หน้าท่ี 37

การทางานที่ได้รับมอบหมายใหป้ ระสบผลสาเรจ็ ตามเป้าหมาย

5.6 ปฏบิ ัติงำนทงั้ ในและนอกเวลำรำชกำรอยำ่ งเต็มควำมสำมำรถ -ภาพการ

ขา้ พเจา้ ปฏิบัตงิ านทั้งในและนอกเวลาราชการอยา่ งเตม็ ท่ี เต็ม ปฏบิ ัติงานทง้ั ใน

ความสามารถ ทั้งในและนอกเวลาราชการ เชน่ การนานักเรียนรว่ ม และนอกเวลา

กิจกรรมการแขง่ ขันทางศลิ ปหัตกรรม การเขา้ ร่วมงานต่างๆ ของชมุ ชนซง่ึ ราชการอยา่ งเต็ม

บางครง้ั เปน็ วันหยดุ การประชุมครใู นช่วงเวลาหลงั เลกิ เรยี นและการ ความสามารถ
หนา้ ท่ี 37
ประชุมในชว่ งปิดภาคเรยี นต่างๆ เปน็ ต้น

5.7 ใหค้ วำมช่วยเหลอื ปรกึ ษำ แนะนำวธิ กี ำรปฏิบตั ติ นปฏบิ ตั งิ ำนเพือ่ -ภาพการให้ความ
พฒั นำคณุ ภำพของเพ่ือนร่วมงำนและคนในชมุ ชน
ชว่ ยเหลอื ปรกึ ษา
ขา้ พเจ้าให้ความช่วยเหลอื ใหค้ าปรกึ ษา ให้คาแนะนา วิธีการปฏิบตั ิ แนะนาวิธีการ
ตน ปฏบิ ัติงาน เพอ่ื พัฒนาคุณภาพแกเ่ พอื่ นรว่ มงานและคนในชมุ ชน โดย ปฏบิ ตั ิตน
ใช้กิจกรรมนเิ ทศภายใน การประชุมครู ประชุมผูป้ กครอง และการทา ปฏิบตั ิงานเพื่อ
PLC เป็นต้น ข้าพเจ้ารกั ษาความสามคั คี มนี ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่ แผต่ ่อ
พฒั นาคณุ ภาพ
ผ้บู งั คบั บัญชา ผู้ใต้บังคบั บัญชาและ เพื่อนร่วมงาน เสยี สละเข้าร่วม
ของเพอื่ นร่วมงาน
กจิ กรรมของโรงเรียนดว้ ยความทมุ่ เท ด้วยความเตม็ ใจและให้ความ
และคนในชมุ ชน
ชว่ ยเหลือกจิ กรรมตา่ งๆ ของหนว่ ยงานราชการ องค์กรและชุมชนทีอ่ ยู่ หน้าท่ี 38
ใกลเ้ คียง อยา่ งสม่าเสมอ รว่ มมือ ในการประสานสง่ เสริมความสามคั คีใน

หมู่คณะดว้ ยความจรงิ ใจ ทางานรว่ มกับผู้อ่ืนไดอ้ ยา่ งราบรื่นและประสบ

ความสาเร็จ

ข้าพเจา้ ขอรับรองวา่ เปน็ ผูม้ ีคุณสมบตั ิตามหลักเกณฑ์ในประกาศฯทุกประการ

ลงชือ่ ผขู้ อรับการพิจารณา
(นางรัตนา ลอ้ มวงษ)์

ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรยี นวัดลาดตาล
วนั ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

ตอนที่ 3 ความคดิ เหน็ ของผบู้ ังคับบัญชาข้นั ตน้ เก่ียวกบั คณุ ลักษณะ คุณสมบตั ิ และผลงานทีโ่ ดดเดน่
เปน็ แบบอย่าง ตามหลักเกณฑก์ ารประเมินคุรุชน คุณธรรม

............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. .............
..................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................................... ..........................
........................................................................................................ ......................................................................
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................... .......................................

ขา้ พเจา้ ขอรับรองว่า นางรตั นา ลอ้ มวงษ์ ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรยี นวดั ลาดตาล
เปน็ ผมู้ คี วามเหมาะสมแก่การยกย่องให้เป็นแบบอยา่ งคุรชุ น คนคุณธรรมเพื่อรับรางวัล 10,000 ครุ ุชน คนคุณธรรม
ประจาปกี ารศกึ ษา 2564

ลงช่ือ ผู้บังคับบญั ชา
(.................................................)

ตาแหนง่ ............................................................................
วันที.่ ............เดอื น........................พ.ศ.2564

Remove Watermark Wondershare
PDFelement
แบบประเมิน 10,000 คุรชุ น คนคุณธรรม (สำหรับผบู้ รหิ ำรสถำนศึกษำ)
16

คำชแ้ี จง : โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องปฏบิ ัติหรือไม่ปฏบิ ตั ิ ทเ่ี ป็นตวั เลอื กท่ีสอดคลอ้ งกับข้อเทจ็ จรงิ
ชือ่ นางรตั นา นามสกุล ลอ้ มวงษ์ วทิ ยฐานะ ชานาญการพเิ ศษ
โรงเรยี นวดั ลาดตาล สังกดั สานกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษาประถมศกึ ษาสพุ รรณบุรี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน

คุณธรรม ประเดน็ กำรพิจำรณำ ปฏบิ ัติ ไมป่ ฏบิ ัติ
1. ควำมพอเพยี ง 1.1 ประหยดั อดออม ใช้ชวี ิตแบบพอเพียง คะแนน
1.2 ละเวน้ จากอบายมุขและสง่ิ เสพตดิ ทกุ ชนิด คะแนน
2. ควำมกตัญญู 1.3 ใชท้ รัพยากรส่วนรวมอยา่ งประหยัดและคุ้มค่า
1.4 มมี นุษยสัมพนั ธ์ทดี่ ีต่อเพื่อนร่วมงาน และสังคม
3. ควำมซอ่ื สัตย 1.5 ชว่ ยเหลือเกื้อกลู เพ่อื นร่วมงานและ สงั คมในดา้ นตา่ งๆ
สจุ ริต อยา่ งสมา่ เสมอ
1.6 เป็นผ้นู าและผู้ตามที่ดเี ป็นที่ยอมรบั ของผู้บรหิ ารและเพ่ือน
รว่ มงาน
ปฏิบัติ 6 ขอ = ดีเย่ยี ม (20 คะแนน)
ปฏิบตั ิ 5 ขอ = ดีมาก (15 คะแนน)
ปฏิบตั ิ 3-4 ขอ = ดี (10 คะแนน)
ปฏิบัติ 1-2 ขอ = พอใช้ (5 คะแนน)
2.1 ดแู ลบดิ ามารดา ผู้มีพระคุณตามกาลงั ความสามารถ
เหมาะสมแกฐานะ
2.2 มคี วามจงรกั ภักดีตอ่ ชาติศาสนา พระมหากษตั รยิ ์
2.3 ปฏิบตั ิตนและสง่ เสรมิ ปลกู ฝังให้นักเรยี น เพื่อนร่วมงาน
และบคุ คลอน่ื มีความกตัญญูรูคณุ องคก์ ร
2.4 ปฏบิ ตั ติ นและส่งเสรมิ ปลูกฝังให้นักเรยี น เพ่ือนร่วมงาน
และบุคคลอืน่ รูร้ ักษส์ ่งิ แวดล้อม ใชอ้ ยา่ งประหยดั และคุ้มคา่
ปฏิบัติ 4 ขอ = ดีเย่ยี ม (20 คะแนน)
ปฏบิ ัติ 3 ขอ = ดมี าก (15 คะแนน)
ปฏิบัติ 2 ขอ = ดี (10 คะแนน)
ปฏิบตั ิ 1 ขอ = พอใช้ (5 คะแนน)
3.1 รกั ษาคาพดู ที่ให้ไว้ต่อตนเอง
3.2 ใหข้ ้อมลู ท่ถี ูกตอ้ งและเป็นจริง
3.3 ปฏิบตั ิตนโดยคานึงถงึ ความถูกต้อง ละอายและเกรงกลัว
ต่อการกระทาผิด

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

คณุ ธรรม ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏบิ ตั ิ ไมป่ ฏิบตั ิ
4. ควำมรบั ผดิ ชอบ
3.4 ปฏบิ ตั งิ านโดยไมเอ้ือประโยชนต่อตนเอง
5. อดุ ุมกำรณ์
คุณธรรม 3.5 รักษาคาพูดที่ให้ไว้ต่อผู้อื่น

3.6 ปฏบิ ตั ติ อ่ ผอู้ ืน่ ด้วยความซ่ือตรง

3.7 รักษาผลประโยชนของทางราชการและของส่วนรวม

3.8 ปฏบิ ัตงิ านโดยไมเอื้อประโยชนต่อญาติ พนี่ ้องหรอื ผใู้ กล้ชิด

คนุ้ เคย

ปฏบิ ตั ิ 8 ขอ = ดเี ยี่ยม (20 คะแนน) คะแนน

ปฏบิ ตั ิ 6-7 ขอ = ดีมาก (15 คะแนน)

ปฏบิ ัติ 4-5 ขอ = ดี (10 คะแนน)

ปฏบิ ัติ 1-3 ขอ = พอใช้ (5 คะแนน)

4.1 แตง่ กายถกู ต้องตามระเบียบและสภุ าพ เรียบรอ้ ย

เหมาะสมกบั กาลเทศะ

4.2 มีความรบั ผดิ ชอบต่อตนเองและหน้าทท่ี ี่ได้รับมอบหมาย

4.3 เปน็ แบบอยา่ งทด่ี ีในการปฏบิ ัตติ ามกฎ ระเบียบของ

สถานศึกษา

4.4 ตรงต่อเวลาในการปฏบิ ตั ิงาน

4.5 ปฏบิ ัตงิ านไดสาเรจ็ อย่างมคี ุณภาพ ภายในเวลาที่กาหนดและ

มีผลงานเป็นทย่ี อมรบั

4.6 สรา้ งนวัตกรรมในการพัฒนาคุณธรรม จรยิ ธรรมครแู ละ

บคุ ลากรทางการศึกษา

4.7 มผี ลงานทเ่ี กิดจากการใช้นวตั กรรมในการพฒั นาคุณธรรม

จรยิ ธรรมครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

ปฏบิ ตั ิ 7 ขอ = ดีเยย่ี ม (20 คะแนน) คะแนน

ปฏิบัติ 6 ขอ = ดมี าก (15 คะแนน)

ปฏบิ ตั ิ 4-5 ขอ = ดี (10 คะแนน)

ปฏิบตั ิ 1-3 ขอ = พอใช้ (5 คะแนน)

5.1 อทุ ิศเวลาในงานท่ไี ดรับมอบหมายและ งานอ่นื ๆ อย่าง

ต่อเนอื่ ง

5.2 เปน็ แบบอยา่ งใหก้ บั ผู้อนื่ ในเรอ่ื งการตรงต่อเวลาและการ

อทุ ิศเวลา

5.3 มีจติ สาธารณะช่วยเหลืองานขององคก์ ร ชุมชน และสังคม

5.4 อดทนต่อความยากลาบากในการพฒั นาคุณธรรมจรยิ ธรรม

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.5 เอาใจใสต่องานที่ไดรับมอบหมาย

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

คุณธรรม ประเด็นกำรพิจำรณำ ปฏบิ ัติ ไมป่ ฏิบตั ิ

5.6 ปฏิบัตงิ านท้งั ในและนอกเวลาราชการอยา่ งเตม็

ความสามารถ

5.7 ให้ความช่วยเหลอื ปรึกษา แนะนาวิธกี ารปฏบิ ตั ิตน

ปฏบิ ตั งิ าน เพื่อพัฒนา คุณภาพของเพ่ือนรว่ มงานและคนใน

ชมุ ชน

ปฏบิ ัติ 7 ขอ = ดเี ยย่ี ม (20 คะแนน) คะแนน

ปฏบิ ตั ิ 6 ขอ = ดมี าก (15 คะแนน)

ปฏบิ ัติ 4-5 ขอ = ดี (10 คะแนน)

ปฏิบัติ 1-3 ขอ = พอใช้ (5 คะแนน)

คะแนนรวม

ระดบั คุณภำพ

เกณฑ์กำรพิจำรณำระดบั คณุ ภำพ

ผูบ้ ริหำร ระดับคุณภำพ
สถำนศกึ ษำ
พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม
ผ่านระดบั ผา่ นระดบั
การประเมนิ ผา่ นระดบั ผา่ นระดบั การ การประเมิน
ทกุ ประเด็น ทุกประเดน็
พจิ ารณา การประเมิน ประเมิน ทุก พจิ ารณา
31– 49 คะแนน 90 – 100 คะแนน
ทุกประเดน็ ประเด็น พจิ ารณา

พิจารณา 70 – 89 คะแนน

50 – 69 คะแนน

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

19

หมำยเหตุ
1.ผสู้ มควรไดรับการพจิ ารณาการคัดเลือกเพือ่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 ครุ ุชน คนคุณธรรม”

ตอ้ งผ่านเกณฑ์การพจิ ารณา 90 คะแนนขึน้ ไป
2.ผู้ท่ไี ดคะแนนตา่ กว่า 31 คะแนน ไม่ผา่ นการพิจารณาคดั เลอื ก
3.ใหเ้ รียงลาดับบุคคลตามลาดับคะแนนจากมากไปน้อย
4.ในกรณีที่มีผไู้ ดร้ บั การพิจารณามีคะแนนรวมเท่ากัน ให้พิจารณาจากคะแนนคุณธรรมด้านความพอเพยี งเป็น

อันดับแรก หากยงั มีคะแนนเทา่ กนั ให้พิจารณาด้านความกตัญญู เปน็ อนั ดับ 2 ความซ่ือสัตยเ์ ป็นอันดบั 3 ความ
รบั ผิดชอบเปน็ อนั ดับ 4 และอุดมการณ์คุณธรรมเป็นอันดับสดุ ทา้ ย

5.ในกรณีที่มผี ู้ที่ไดรับการพิจารณามคี ะแนนรวมเท่ากนั กนั ทุกดา้ นให้พิจารณาจากจานวนการปฏิบตั ิรวมเป็น
อนั ดับแรก หากยงั มีจานวนการปฏบิ ัติเทา่ กันให้พิจารณาจากจานวนการปฏบิ ัติ
ในด้านพอเพียงเป็นอนั ดับแรก หากยังมีคะแนนเท่ากนั ให้พิจารณาด้านความกตัญญู เป็นอันดับ 2 ความซื่อสัตย์เปน็
อนั ดบั 3 ความรบั ผิดชอบเป็นอันดับ 4 และอุดมการณ์คณุ ธรรมเป็นอันดบั สดุ ท้าย

6.ถ้าหากยังมีคะแนนเท่ากนั ในการพจิ ารณาข้อท่ี และข้อท่ี 4 ใหอ้ ยู่ในดลุ พินิจของคณะกรรมการ
7.ผลการตัดสนิ ของกรรมการถอื เป็นท่สี ้นิ สดุ

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

ภาคผนวก

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

1. พอเพียง

1.1 ประหยัด อดออมใชช้ ีวิตแบบพอเพียง

ขา้ พเจ้าประหยัด อดออมใชช้ ีวิตแบบพอเพียง ประพฤติปฏิบัตติ นเปน็ แบบอยา่ งทีด่ แี ก่เพือ่ นรว่ มงาน และนกั เรยี น
ในการใช้ชวี ิตอยา่ งพอเพียง ไม่ใช้จา่ ยฟมุ่ เฟือย เกินจาเปน็ การจัดการรายไดข้ องครอบครวั อย่างเหมาะสม ปฏบิ ตั ิจนเปน็ นสิ ัย
ทง้ั อย่ทู ่ีบา้ นและทท่ี างาน ใช้จา่ ยอย่างประหยัดในสงิ่ ท่จี าเป็นตอ่ การดาเนินชวี ติ

ประหยัดอดออมเพ่อื นำเงนิ มำซือ้ บ้ำนทพี่ กั อำศัยและซ้ือรถยนต์สำหรบั ใชใ้ นชีวติ ประจำวันโดยไม่มีหนี้สนิ
1.2 ละเว้นจำกอบำยมขุ และส่งิ เสพตดิ ทกุ ชนิด
ขา้ พเจา้ ละเวน้ จากอบายมขุ และสิ่งเสพติดทกุ ชนิด ประพฤติปฏบิ ตั ิตนเปน็ แบบอยา่ งท่ดี ี แก่เพอื่ นรว่ มงาน และ

นกั เรียน โดยการปฏบิ ัติตนอยู่ในศลี ธรรมอนั ดี ละเวน้ อบายมขุ และสิง่ เสพตดิ ทีเ่ ปน็ อนั ตรายตอ่ ตนเองและคนท่ีอยใู่ กล้เคยี ง
รวมทงั้ การเข้ารว่ มกิจกรรมรณรงค์ตอ่ ตา้ นยาเสพตดิ การสง่ เสริม และให้ความร้เู กี่ยวกบั สิ่งเสพตดิ ทงั้ ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน โดยการใหน้ กั เรยี นจัดป้ายนิเทศในห้องเรยี นและในบรเิ วณโรงเรยี น

ข้ำพเจ้ำไดร้ ับเกยี รติเชิดชูเกยี รติ ครูดไี ม่มอี บำยมุขและขยำยผลลงสกู่ ำรตอ่ ตำ้ นยำเสพในชมุ ชน

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

1.3 ใชท้ รัพยำกรส่วนรวมอย่ำงประหยัดและค้มุ คำ่

ข้าพเจา้ ใชท้ รพั ยากรสว่ นรวมอยา่ งประหยดั และคุม้ ค่า โดยใชห้ ลัก 4 R 1 A ประกอบดว้ ย 1. Reduce ลดการใช้
2. Repair การซอ่ มแซม 3. Reuse การใชซ้ ้า 4. Recycle การนากลบั มาใชใ้ หม่ และ 5. Apply การประยุกตใ์ ช้ ใหค้ วามรู้แก่
นกั เรยี นในการคดั แยกขยะในหอ้ งเรยี น การนาเศษวสั ดุเหลือใชม้ าประดิษฐส์ ื่อการสอนเชน่ การสรา้ งภาพงานปะติดจากเศษ
วสั ดุธรรมชาติ และการนาถงุ นมมาประดิษฐ์เป็นชุดรีไซเคลิ ปฏบิ ตั ิตนและส่งเสริม ปลูกฝงั ใหน้ กั เรียน เพอ่ื น ร่วมงานและบคุ คล
อ่ืน รูร้ ักษส์ ่งิ แวดล้อม ใช้อย่างประหยดั ค้มุ คา่

ข้ำพเจำ้ ปลูกฝงั ใหน้ กั เรยี น เพ่อื น รว่ มงำนและบคุ คลอ่ืน รูร้ ักษ์สิง่ แวดล้อม ใช้อย่ำงประหยดั คุ้มค่ำ

1.4 มีมนษุ ยสัมพันธ์ท่ดี ีต่อเพื่อนรว่ มงำนและสงั คม
ขา้ พเจา้ มมี นุษยสัมพันธท์ ดี่ ตี อ่ คณะครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาในโรงเรยี น ผปู้ กครอง และคนในชุมชน โดยมีการ
ร่วมพดู คยุ รว่ มคดิ ร่วมทากิจกรรมต่างๆอย่างมีความสขุ และผา่ นพน้ ไปได้ด้วยดี

ขำ้ พเจำ้ มีมนษุ ยสัมพันธท์ ีด่ ตี อ่ คณะครู นกั เรยี น ผู้ปกครอง และคนในชุมชนโดยกำรทำกจิ กรรมรว่ มกนั อยำ่ งสม่ำเสมอ

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

1.5 ช่วยเหลอื เกื้อกูลเพ่อื นร่วมงำนและสังคมในดำ้ นตำ่ งๆ อย่ำงสมำ่ เสมอ

ขา้ พเจ้าให้ความชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ เก้อื กูลเพ่ือนรว่ มงานและสังคมในด้านตา่ งๆ อย่างสมา่ เสมอ ยึดมน่ั แนวทางการทางาน
แบบมีส่วนรว่ ม รรู้ กั สามัคคี มีน้าใจ เอ้ือเฟ้อื เกอ้ื กูลกนั ไดป้ ระพฤติปฏิบตั งิ านอย่างกลั ยาณมิตรตอ่ เพือ่ นรว่ มงาน

ขำ้ พเจ้ำประพฤตปิ ฏบิ ัติงำนอยำ่ งกัลยำณมติ รต่อเพอ่ื นร่วมงำน

1.6 เป็นผนู้ ำผู้ตำมทดี่ ี เปน็ ที่ยอมรบั ของ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำ

ขา้ พเจา้ เปน็ ผ้นู าผูต้ ามท่ีดี เปน็ ที่ยอมรับของ ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา ครูและบคุ ลากรทางการศกึ ษา โดยปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี
ผบู้ ริหารสถานศึกษา ในการเปน็ ผู้นาบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาให้ประสบความสาเร็จ และปฏบิ ตั ิตนเป็นผู้ตามในการนา
นโยบายจากต้นสงั กดั ลงสู่การปฏิบตั ิ

ขำ้ พเจ้ำเปน็ ผู้นำผู้ตำมทีด่ ี โดยนำนโยบำยลงสู่กำรปฏบิ ัติให้ประสบผลสำเรจ็

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

2. กตัญญู

2.1 ดแู ลบดิ ำมำรดำ ผู้มพี ระคณุ ตำมกำลังควำมสำมำรถเหมำะสมแกฐ่ ำนะ

ข้าพเจา้ ดูแลบดิ ามารดาอย่างสมา่ เสมอโดยการเดินทางไปหา สาหรับผู้มีพระคณุ ขา้ พเจ้าไม่ลมื ทจ่ี ะตอบแทน
บุญคุณของผู้ที่มีพระคุณ เช่น นาของขวัญไปมอบใหใ้ นวนั ปีใหม่

ข้ำพเจ้ำดแู ลบดิ ำมำรดำและผมู้ ีพระคุณและไมล่ ืมท่ีจะตอบแทนบุญคุณของผทู้ ่ีมพี ระคุณ

2.2 มคี วำมจงรักภกั ดีตอ่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์

ข้าพเจา้ มีความจงรกั ภักดตี อ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดงั น้ี
ความจงรักภักดีต่อชาติ ปฏิบัติกิจกรรมเคารพธง ชาติ ร้องเพลงชาติ รักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เช่น เล่น
ดนตรีไทย ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประเพณีต่างๆ ในสถานศึกษา
เพื่อใหล้ งสู่การปฏบิ ัติ

ขำ้ พเจ้ำมคี วำมจงรกั ภกั ดีตอ่ ชำติ ปฏิบตั กิ จิ กรรมเคำรพธง สง่ เสริมอนรุ ักษ์กำรเลน่ ดนตรไี ทย

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

ความจงรักภักดีต่อศาสนา ด้วยการสวดมนต์ ไหว้ พระ ตักบาตรตอนเช้า และร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ตามโอกาสต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคณะครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รวมทัง้ ชุมชน สงั คม

ข้ำพเจำ้ จงรักภักดีตอ่ ศำสนำ จดั กิจกรรมทสี่ ง่ เสรมิ คณุ ธรรม จรยิ ธรรมให้กับคณะครบู ุคลำกรทำงกำรศกึ ษำและนักเรยี น

ความจงรกั ภักดตี อ่ พระมหากษตั รยิ ์ โดยการผนู้ าในการเขา้ รว่ มกจิ กรรมสาคัญตา่ งๆ เป็นประจาทกุ ปี อีกท้ังไดส้ มัครเปน็
จิตอาสาพระราชทาน เพ่อื ทาความดีถวายในหลวง ร.10 รว่ ม ร้องเพลงสรรเสรญิ พระบารมีกบั นักเรยี นในกิจกรรมตอนเช้า
ร่วมจดั กิจกรรมวันเฉลมิ พระชนมพรรษาฯ วาระตา่ งๆ

ขำ้ พเจ้ำจงรกั ภกั ดีตอ่ พระมหำกษตั ริย์ โดยกำรผ้นู ำในกำรเข้ำร่วมกจิ กรรมสำคญั ตำ่ งๆ เป็นประจำทกุ ปี

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

2.3 ปฏิบัติตนและส่งเสริมปลกู ฝงั ให้นกั เรยี น เพ่ือนร่วมงำน และบคุ คลอ่นื มีควำมกตัญญูรคู้ ุณองคก์ ร

ขา้ พเจ้าปฏบิ ตั ติ น และปลกู ฝังใหน้ กั เรียน เพ่อื นร่วมงานและบคุ คลอืน่ มีความกตัญญรู ู้คณุ องคก์ ร ปลกู ฝงั
คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ สร้างความรักในองคก์ ร รักทอ้ งถนิ่ เชน่ การทาบุญโรงเรยี น การจัดเวรทาความสะอาด ฝึกการ
ทางานร่วมกนั รกั ษาความสะอาดภายในโรงเรยี น ดแู ลรักษาทรพั ย์สนิ ของโรงเรยี น สรา้ งคา่ นยิ มรักษา ดแู ลโรงเรียนด้วยความ
รกั จัดกิจกรรมวนั ครู วนั แม่แห่งชาติ ปลกู ฝงั ความกตัญญรู ู้คณุ ต่อผมู้ พี ระคณุ

ขำ้ พเจ้ำทำกิจกรรมทำบุญโรงเรียนเปน็ ประจำทุกปี รวมทงั้ จัดกจิ กรรมใหค้ ณะครแู ละนักเรียนรว่ มกันดูแลควำมสะอำดในโรงเรยี น

2.4 ปฏิบตั ติ นและสง่ เสรมิ ปลกู ฝังใหน้ ักเรียน เพ่อื นรว่ มงำน และบคุ คลอ่ืนรู้รักษส์ ง่ิ แวดลอ้ ม ใชอ้ ย่ำงประหยดั และค้มุ ค่ำ

ข้าพเจา้ ปฏิบตั ิตนและสง่ เสรมิ ปลกู ฝังให้นกั เรียน เพ่ือนรว่ มงาน และบุคคลอน่ื รูร้ ักษส์ ิ่งแวดล้อม ใชอ้ ยา่ งประหยดั
และคุ้มค่าร้จู กั ทจ่ี ะคัดแยกขยะเพ่อื นาขยะที่รีไซเคลิ ได้ เชน่ ขวดน้า ไปขายใหร้ ้านคา้ และการเข้ารว่ มกจิ กรรมปลกู ต้นไม้ ใน
การสร้างพน้ื ที่สเี ขียวให้เพิ่มขน้ึ เพือ่ ส่งเสรมิ ปลกู ฝงั ใหท้ ุกคนในโรงเรียนรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม ใชอ้ ย่างประหยดั และคุ้มคา่ ข้าพเจา้
ได้รว่ มรณรงคก์ ารลดใช้ถุงพลาสติกทกุ วนั ศุกร์ ภายใตก้ ารดาเนนิ งานของคณะกรรมการสภานกั เรียน

ข้ำพเจำ้ ส่งเสรมิ ปลูกฝงั ใหท้ ุกคนในโรงเรยี นรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

3. ซื่อสตั ยส์ ุจรติ

3.1 รกั ษำคำพดู ทีใ่ ห้ไว้ตอ่ ตนเอง

ขา้ พเจา้ เปน็ คนรกั ษาคาพดู ทใี่ ห้ไวต้ ่อตนเอง โดยสงิ่ ที่ขา้ พเจ้าตั้งใจทาตลอดมา คอื “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ
ของแผ่นดนิ ” ทาให้ขา้ พเจา้ ตงั้ ใจทางานในทกุ ๆ วัน และสร้างประโยชน์ใหก้ บั นักเรียน โรงเรียน และสงั คม

ขำ้ พเจำ้ ตง้ั ใจทำงำนในทกุ ๆ วนั และสรำ้ งประโยชน์ใหก้ ับนกั เรียน โรงเรยี น และสงั คม
3.2 ใหข้ ้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจรงิ
ข้าพเจา้ นาศลี 5 มาใช้ในการดาเนินชวี ิต พดู จริง ทาจรงิ ซอ่ื ตรงในการปฏิบัตติ นและปฏบิ ัตงิ านโปร่งใส ตรวจสอบได้
ทาให้ขอ้ มูลทถี่ กู ตอ้ งและเป็นจรงิ

ข้ำพเจำ้ รับกำรประเมนิ ITA และคณะตรวจสอบภำยในมผี ลกำรประเมินในระดบั A เป็นองคก์ รโปรง่ ใส ตรวจสอบได้

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

3.3 ปฏบิ ัติตนโดยคำนึงถงึ ควำมถกู ต้อง ละอำยและเกรงกลัวต่อกำรกระทำผิด

ข้าพเจ้าปฏบิ ตั ิตนโดยคานงึ ถงึ ความถกู ตอ้ ง มีหิรโิ อตับปะละอายและเกรงกลัวต่อการกระทาผดิ ทาใหไ้ ม่เคยไดร้ บั โทษ
ทางวนิ ยั และเปน็ แกนนาในการตอ่ ตา้ นการทุจรติ คอร์รปั ชน่ั ทุกรปู แบบ

ขำ้ พเจ้ำเป็นแกนนำในกำรตอ่ ตำ้ นกำรทุจรติ คอร์รปั ชั่น นักเรยี นของโรงเรยี นไดร้ บั ประทำนอำหำรกลำงวนั อยำ่ งมีคุณภำพ

3.4 ปฏบิ ตั ิงำนโดยไมเ่ อือ้ ประโยชน์ต่อตนเอง

ขา้ พเจา้ ปฏิบตั ิงานโดยไมเ่ ออ้ื ประโยชนต์ อ่ ตนเอง คอื การปฏบิ ตั ิ หน้าที่ ที่คดิ ถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั เช่น
การปฏิบัติจิตอาสา ข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ของทางราชการ
จรรยาบรรณครู ปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติงานโดยไมเ่ อ้ือประโยชน์ต่อ
ญาติพ่นี ้อง หรอื ผู้ใกลช้ ิด

ขำ้ พเจ้ำไดร้ บั กำรยกยอ่ งเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครดู ี ข้ำพเจ้ำเป็นจิตอำสำชว่ ยเหลือสังคม

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

3.5 รักษำคำพดู ท่ใี หไ้ ว้ต่อผู้อนื่

ข้าพเจา้ เปน็ คนท่ีรกั ษาคาพดู ทใ่ี หไ้ ว้ต่อผู้อน่ื อยูเ่ สมอ เชน่ เวลานัดหมายสิ่งใดก็จะทาตามทไี่ ด้นดั หมายไว้
และพยายามชว่ ยเหลอื ผ้อู นื่ อยา่ งเตม็ ทด่ี ว้ ยความเตม็ ใจ

ข้ำพเจ้ำนำคณะครูชว่ ยเหลอื งำนประจำปีของวดั ขำ้ พเจ้ำรว่ มบรจิ ำคชว่ ยเหลือศูนย์พกั คอยตำบลดอนมะสงั ข์

3.6 ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนด้วยควำมซ่ือตรง

ขา้ พเจ้าปฏบิ ัติตนต่อผู้อ่ืนดว้ ยความซ่ือตรง บรสิ ทุ ธิ์ ยตุ ธิ รรม และรกั ในระบอบประชาธิปไตย เช่น การ
พจิ ารณาความดีความชอบของครหู รือประเมินผลงานครูดว้ ยความเป็นธรรม ดจู ากผลการปฏิบตั งิ าน และความ
ประพฤติ

ข้ำพเจำ้ ปฏบิ ัตงิ ำนดว้ ยควำมซ่ือตรง บริสุทธ์ิ ยตุ ิธรรมเมื่อเปน็ คณะกรรมกำรประกวดแขง่ ขันและกำรประเมิน

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

3.7 รกั ษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำรและของสว่ นรวม

ข้าพเจ้าปฏบิ ตั หิ น้าท่โี ดยยดึ หลักประหยดั คุ้มค่ามปี ระสทิ ธิภาพ โดยคานงึ ถงึ ผลประโยชนข์ องสว่ นรวมและประชาชน
เป็นหลัก ดาเนินการสอดคล้องและเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวม ความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ใช้วัสดุ
อุปกรณ์และสาธารณูปโภคอย่างประหยัดและเหมาะสม ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักดูแล บารุง
รกั ษาทรพั ย์สินของตนเองและส่วนรวม ใหค้ วามร่วมมือ ชว่ ยเหลอื และประสานงานระหว่างราชการกับชุมชน ตลอดจนอบรม
สั่งสอนให้นักเรยี นมีจิตสานึกในการประหยัดพลังงาน ร่วมกันรักษาผลประโยชน์และทรพั ย์สินของโรงเรียน ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน ร่วมมือกับคณะครูและนักเรียนดูแล
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ เอาใจใส่สถานที่ทางานให้อยู่ในสภาพสะดวก สะอาด เรียบร้อย เป็นระเบียบ
สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีเอื้อต่อการเรียนการสอนในชน้ั เรียน มีความตง้ั ใจในการปฏิบัตติ ามนโยบายประหยัดพลงั งาน
ของโรงเรยี น ตลอดจนอบรมส่งั สอนให้นักเรียนมีจิตสานกึ ในการประหยัดพลงั งาน และรว่ มกันรักษาทรัพยากรของโรงเรียน

ข้ำพเจ้ำพฒั นำสง่ิ แวดล้อมภำยในโรงเรยี นอย่เู สมอ

3.8 ปฏิบัติงำนโดยไม่เออื้ ประโยชนต์ ่อญำติพนี่ ้องหรอื ผูใ้ กลช้ ิดคุ้นเคย

ข้าพเจ้ารักษาผลประโยชน์ของราชการและส่วนรวมปฏิบัติงาน โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อญาติ พี่น้องหรือผู้ใกล้ชิด
คุน้ เคย เช่น การได้เป็นกรรมการ ระดับโรงเรยี น ระดบั อาเภอ ระดบั เขตพ้ืนทีก่ ารศึกษา

ข้าพเจา้ มจี ิตชว่ ยเหลือเกอื้ กูลซึ่งกนั และกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
ซึ่งขา้ พเจ้าไดต้ ระหนักและให้ความสาคญั ในเรื่องน้ีเปน็ อยา่ งยงิ่ ไม่เอ้ือประโยชนญ์ าติพ่ีนอ้ ง หรือคนคุ้นเคย

ข้าพเจา้ ใหค้ วามรว่ มมอื และเตม็ ใจ ให้ความช่วยเหลอื ผูร้ ่วมประกอบวิชาชีพในสงิ่ ท่ีตนเองมคี วามรู้ความสามารถ เช่น
การทาวจิ ยั เพอื่ พัฒนางานการแลกเปลยี่ นองคค์ วามรู้และประสบการณ์ในการทางาน ใหค้ วามสาคัญกับการทางานเปน็ ทมี
ในทกุ กิจกรรมของสถานศึกษา

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

ขำ้ พเจำ้ ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลซง่ึ กนั และกนั อยำ่ งสร้ำงสรรค์ โดยยึดมนั่ ในระบบคณุ ธรรม สร้ำงควำมสำมคั คีในหมูค่ ณะ

4. ควำมรบั ผิดชอบ

4.1 แตง่ กำยถูกตอ้ งตำมระเบยี บและสุภำพเรียบรอ้ ยเหมำะสมกับกำลเทศะ
ข้าพเจ้าแตง่ กายถูกตอ้ งตามระเบียบและสุภาพ เรียบรอ้ ย เหมาะสมกบั กาลเทศะ เช่น การแตง่ ชดุ ขา้ ราชการ ชดุ
ปกติขาว หรือชดุ เต็มยศในงานต่างๆ และ ชุดผ้าไทยทกุ วนั ศกุ ร์ แตง่ กายถูกต้องตามระเบยี บทางราชการ ตามนโยบาย
หนว่ ยงานต้นสงั กัด และตามระเบยี บของสถานศกึ ษา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแกข่ า้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา แก่
นกั เรยี นและผปู้ กครอง ทกุ วันจนั ทร์แต่งเครอ่ื งแบบข้าราชการสกี ากี วันองั คารใส่ชุดสุภาพ วนั พธุ แตง่ ชุดลูกเสอื วนั พฤหสั บดี
แต่งชุดกฬี าและวนั ศุกร์แต่งชุดผา้ ไทยประจาพน้ื บา้ น และใส่เสอ้ื สขี าวทกุ วันพระ ทกุ คร้งั ทแ่ี ตง่ กายมีความสุภาพ เรยี บรอ้ ย
เหมาะสมกบั กาลเทศะ

ข้ำพเจ้ำแตง่ กำยถกู ตอ้ งตำมระเบยี บและสุภำพ เรียบรอ้ ย เหมำะสมกบั กำลเทศะ

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

4.2 มีควำมรับผดิ ชอบต่อตนเอง และหนำ้ ที่ที่ได้รบั มอบหมำย

ข้าพเจา้ ปฏิบัตงิ านด้วยความวิรยิ ะอตุ สาหะ ขยนั อดทน มุ่งม่ัน และรบั ผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ขิ องงาน ปฏบิ ัตหิ นา้ ทดี่ ว้ ย
ความขยัน หมนั่ เพยี ร ไปทางานแตเ่ ช้ากลับเย็น ดว้ ยข้าพเจา้ มคี วามมงุ่ มั่นและต้ังใจทจี่ ะทางานในหน้าทใี่ หไ้ ด้รบั ความสาเร็จ
ด้วยตนเอง และต้องการใหง้ านเสร็จตามกาหนดเวลา แมบ้ างครง้ั จะเกิดปญั หาหรืออปุ สรรคในการทางานบ้าง ขา้ พเจา้ กไ็ ม่ย่อ
ทอ้ ตอ่ ปญั หาหรืออุปสรรคใดๆ ขา้ พเจา้ ใช้สตปิ ัญญา ความสามารถและความอดทนในการแกป้ ญั หาให้ผ่านพน้ ไปด้วยดี

ข้ำพเจำ้ ปฏบิ ตั หิ น้ำที่ดว้ ยควำมขยนั ศกึ ษำพัฒนำตนเอง ข้ำพเจ้ำนเิ ทศตดิ ตำมนกั เรียนรำยชนั้ รำยคน

4.3 เปน็ แบบอยำ่ งทด่ี ี ในกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบของสถำนศึกษำ

ขา้ พเจา้ ปฏิบตั ติ นเปน็ แบบอย่างที่ดี ในการปฏิบตั ติ ามกฎระเบยี บของสถานศกึ ษา แกค่ ณะครแู ละนักเรียน เชน่ การ
แตง่ กายในแต่ละวนั การชว่ ยกนั รกั ษาความสะอาด การช่วยกนั ประหยัดพลงั งาน การใสห่ นา้ กากอนามยั เพอื่ ปอ้ งกันโรคโควดิ
– 19 เป็นตน้

ขำ้ พเจ้ำปฏบิ ตั ิหน้ตนเป็นแบบอยำ่ งในกำรแต่งกำย ขำ้ พเจำ้ เปน็ แบบอย่ำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

4.4 ตรงต่อเวลำในกำรปฏบิ ัตงิ ำน

ขา้ พเจ้าตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน ได้แก่การมาปฏิบัติงานทันเวลา เข้าโรงเรียน ตรงเวลาในการประชุม และเลิก
ประชุม ข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิของงาน ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความขยัน หมั่นเพียร ไปทางานแต่เช้ากลับเย็น เป็นประจา ด้วยข้าพเจ้ามีความมุ่งม่ันและต้ังใจท่ีจะทางานในหน้าท่ีให้
ได้รับความสาเร็จด้วยตนเอง และต้องการให้ งานเสร็จตามกาหนดเวลา แม้บางคร้ังจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการทางาน
บา้ ง ขา้ พเจา้ ก็ไม่ย่อทอ้ ตอ่ ปญั หาหรืออุปสรรคใดๆ ขา้ พเจ้าใช้สติปัญญา ความสามารถ และมคี วามอดทนในการแกป้ ญั หา

ข้ำพเจำ้ มำปฏบิ ตั ิหนำ้ ทแ่ี ตเ่ ช้ำกอ่ นโรงเรยี นเขำ้ ขำ้ พเจ้ำใช้เวลำหลังเลกิ เรียนในกำรประชุมครู

4.5 ปฏิบัติงำนไดส้ ำเรจ็ อย่ำงมคี ณุ ภำพ ภำยในเวลำทีก่ ำหนดและมผี ลงำนเป็นทีย่ อมรับ

ข้าพเจา้ ร่วมกบั คณะครฝู กึ ฝนนกั เรยี นในการสวดมนต์และเลน่ ดนตรีไทย ทาใหน้ กั เรียนมคี วามสามารถในการสวด
มนต์และเลน่ ดนตรไี ทยได้จนประสบความสาเร็จ เปน็ ท่ยี อมรบั และไดร้ บั รางวลั ตา่ งๆ อาทิ เหรียญทองในการแข่งขันเดีย่ วฆ้อง
วงใหญ่ รางวัลชนะเลศิ การแข่งขนั สวดมนต์หมใู่ นระดบั ภาค และได้รบั การประกาศให้โรงเรียนวัดลาดตาลเปน็ โรงเรยี นดนตรี
ไทย 100%

โรงเรียนวดั ลำดตำลเป็นโรงเรยี นดนตรีไทย 100% โรงเรยี นวัดลำดตำลเปน็ โรงเรยี นคุณธรรม

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

4.6 สร้ำงนวัตกรรมในกำรพัฒนำคณุ ธรรมจรยิ ธรรมครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ข้าพเจา้ ไดน้ าแนวทางการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนรว่ มในการพัฒนาโรงเรียนโดยการดาเนนิ โครงการพัฒนา
บคุ ลากรเพอ่ื พัฒนาคณุ ธรรมจริยธรรมครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา มกี ารนิเทศภายใน การประชมุ ชแ้ี จงครแู ละบคุ ลากรใน
การเสนอแนวความคิดในการพฒั นาตนเองในด้านการจดั การเรยี นการสอนหรือพัฒนาด้านคุณธรรมจรยิ ธรรมในรอบปี มีการ
สง่ เสรมิ ให้ครูส่งผลงานเกี่ยวกบั คุณธรรมจรยิ ธรรม เชน่ ครดู ไี มม่ อี บายมุข ครดู ีของแผ่นดนิ เปน็ ต้น และมีการจดั กิจกรรม
นาเสนอผลงานการปฏิบัตงิ านในด้านต่าง ๆ เชน่ การจัดการเรยี นการสอน และการสง่ เสริมคณุ ธรรมภายในชน้ั เรยี น

ส่งเสรมิ คุณธรรมในโรงเรยี น ครไู ด้รับเกยี รติบตั รครูดีไมม่ ีอบำยมขุ ข้ำพเจำ้ ส่งเสริมคุณธรรมภำยในชนั้ เรยี น

4.7 มีผลงำนทเี่ กดิ จำกกำรใชน้ วตั กรรมในกำรพฒั นำคณุ ธรรมจรยิ ธรรมครูและบคุ ลำกรทำงกำรศกึ ษำ

ขา้ พเจา้ ครูและบคุ ลากรทางการศึกษา ไดร้ บั รางวลั ครูดีไมม่ อี บายมขุ และรางวัลครูดีในประเภทตา่ งๆ ของโรงเรียน
เช่น ครผู สู้ อนระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 3 ครผู ้ฝู ึกสอนนกั เรียนในการสวดมนตห์ มู่ เปน็ ต้นและส่งผลให้ครูและบุคลากร
ทางการศกึ ษาในโรงเรียนอยกู่ ันด้วยความรักและความสามคั คี ซงึ่ เปน็ ผลทเ่ี กิดจากการใช้นวัตกรรมในการพฒั นาคณุ ธรรม
จรยิ ธรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรยี นวัดลำดตำลได้รบั เกียรติบัตรรำงวัลจำกกำรใช้นวตั กรรมในกำรพัฒนำคุณธรรมจรยิ ธรรมครแู ละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

5. อุดมกำรณค์ ุณธรรม

5.1 อุทศิ เวลำในงำนทไี่ ด้รับมอบหมำย และงำน อ่ืน ๆ อย่ำงตอ่ เนือ่ ง

ขา้ พเจ้าอทุ ิศเวลาในงานทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย โดยมาโรงเรยี นตงั้ แตเ่ ช้าและกลบั บา้ นเยน็ ใช้เวลาในชว่ งเลกิ เรียนในการ
ประชมุ ครู ซึ่งหลายๆ ครั้ง จะมาโรงเรียนช่วงวนั หยดุ ราชการเพอ่ื มาทางานให้เสรจ็ ทนั ตามระยะเวลาทกี่ าหนด เปน็ อยา่ งนม้ี า
ต่อเนอื่ งต้งั แต่รับราชการ

ขำ้ พเจ้ำมำปฏิบัติหน้ำทแ่ี ตเ่ ช้ำเปน็ ประจำทุกวนั ข้ำพเจ้ำใชเ้ วลำหลังเลิกเรียนในกำรประชมุ ครู

5.2 เปน็ แบบอยำ่ งให้กบั ผู้อื่นในเรอ่ื งกำรตรงตอ่ เวลำ และกำรอทุ ศิ เวลำ

ขา้ พเจา้ เปน็ แบบอยา่ งให้กับคณะครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษาโรงเรยี นในเรอื่ งการตรงตอ่ เวลา และการอุทิศเวลาใน
การทางาน เพ่ือเปา้ หมายความสาเร็จในการจดั การศกึ ษาของโรงเรยี น

ขำ้ พเจ้ำมำปฏิบัติหน้ำที่แต่เช้ำและใช้เวลำวำ่ งเดนิ ทำงไปใหก้ ำลังใจคณะครูและนักเรียนในกำรแขง่ ขนั

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

5.3 มจี ติ สำธำรณะชว่ ยเหลืองำนขององคก์ รชุมชนและสังคม

ขา้ พเจ้าเขา้ ร่วมกจิ กรรมและช่วยเหลอื งานขององคก์ รชุมชนและสงั คมเสมอมา เชน่ ร่วมกิจกรรมทอดกฐนิ ของวัดใน
ชมุ ชน กจิ กรรมทอดผ้าปา่ สามัคคีเพื่อการศกึ ษาของโรงเรยี นต่างๆ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ฯลฯ ด้วยความเต็มใจ

ขำ้ พเจ้ำเขำ้ ร่วมกิจกรรมและช่วยเหลืองำนขององคก์ รชุมชนและสังคมเสมอมำ

5.4 อดทนต่อควำมยำกลำบำกในกำรพัฒนำคุณธรรมจรยิ ธรรมครู และบุคลำกรทำงกำรศกึ ษำ

ข้าพเจา้ อดทนต่อความยากลาบากในการพัฒนาคณุ ธรรมจรยิ ธรรมครู และบุคลากรทางการศึกษา และไม่มที ้อถอ่ ย
โดยพยายามชกั ชวนครเู ขา้ ร่วมกันพฒั นาคุณธรรมจรยิ ธรรมให้ไดม้ ากท่สี ดุ พยายามสรา้ งวฒั นธรรมองค์กรให้เปล่ยี นแปลงไป
ในทางทด่ี ี

ข้ำพเจ้ำพัฒนำคุณธรรมจรยิ ธรรมครู และบคุ ลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเปน็ องคก์ รคณุ ธรรมในสถำนศกึ ษำ

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

5.5 เอำใจใสต่ อ่ งำนทีไ่ ดร้ ับมอบหมำย

ข้าพเจ้าเอาใจใสต่ ่องานทไ่ี ดร้ ับมอบหมายในทุกๆ งาน และมคี วามตงั้ ใจในการปฏิบตั ิหนา้ ที่อยา่ งเต็มกาลงั สนใจใน
การศึกษาคน้ ควา้ และพฒั นาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่สมา่ เสมอเพือ่ ใหม้ ีความรใู้ นการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
ประสบผลสาเร็จตามเปา้ หมาย

ข้ำพเจ้ำพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองอยสู่ ม่ำเสมอเพ่ือให้มคี วำมรู้มำใช้ในกำรทำงำน

5.6 ปฏบิ ตั ิงำนท้ังในและนอกเวลำรำชกำรอยำ่ งเต็มควำมสำมำรถ

ขา้ พเจา้ ปฏบิ ตั ิงานทั้งในและนอกเวลาราชการอยา่ งเตม็ ท่ี เต็มความสามารถ ทงั้ ในและนอกเวลาราชการ เชน่ การนา
นกั เรยี นร่วมกจิ กรรมการแขง่ ขันทางศลิ ปหตั กรรม การเขา้ รว่ มงานตา่ งๆ ของชุมชนซง่ึ บางครั้งเป็นวันหยดุ การประชมุ ครูใน
ชว่ งเวลาหลงั เลกิ เรยี นและการประชมุ ในช่วงปดิ ภาคเรยี นตา่ งๆ เป็นต้น

ขำ้ พเจ้ำจดั ประชุมในชว่ งปิดภำคเรียน ข้ำพเจำ้ ร่วมงำนกฐินวดั ลำดตำลในวนั หยุด

Remove Watermark Wondershare
PDFelement

5.7 ให้ควำมช่วยเหลอื ปรึกษำ แนะนำวธิ กี ำรปฏิบัติตนปฏบิ ัติงำนเพอ่ื พัฒนำคุณภำพของเพอื่ นร่วมงำนและคนในชมุ ชน

ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือ ใหค้ าปรกึ ษา ให้คาแนะนา วิธกี ารปฏบิ ัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อพฒั นาคุณภาพแกเ่ พือ่ น
ร่วมงานและคนในชมุ ชน โดยใชก้ จิ กรรมนเิ ทศภายใน การประชมุ ครู ประชุมผปู้ กครอง และการทา PLC เปน็ ตน้ ขา้ พเจ้า
รักษาความสามัคคี มนี ้าใจ เออ้ื เฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้บงั คบั บัญชา ผูใ้ ตบ้ งั คับบญั ชาและ เพือ่ นร่วมงาน เสียสละเข้ารว่ มกิจกรรมของ
โรงเรยี นดว้ ยความทมุ่ เท ดว้ ยความเต็มใจและใหค้ วามช่วยเหลอื กจิ กรรมตา่ งๆ ของหนว่ ยงานราชการ องค์กรและชมุ ชนท่อี ยู่
ใกลเ้ คยี ง อย่างสม่าเสมอ ร่วมมอื ในการประสานส่งเสรมิ ความสามคั คีในหม่คู ณะดว้ ยความจรงิ ใจ ทางานร่วมกบั ผู้อนื่ ได้อยา่ ง
ราบร่นื และประสบความสาเรจ็

ขำ้ พเจ้ำจดั ประชุมผู้ปกครอง ข้ำพเจำ้ จัดประชุมครูเพอื่ ให้ควำมรู้โปรแกรม Q-info

Remove Watermark Wondershare
PDFelement


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PENYELESAIAN SOAL US MTK WAJIB PART 2
Next Book
IHYA RAMADAN 2022