The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nazratul Ain Murgani, 2021-04-01 11:52:51

MUTIARA JUMAAT BIL 14 ( 02042021 )

MUTIARA JUMAAT BIL 14 ( 02042021 )

BIL 14/2021 Marhaban Ya Ramadan
PPISMKBBS

Selamat Menyam- banyaknya. menjemput berkah-
but Bulan Rama- Keberkatan rezeki Nya. Semoga wa-
dhan 1442 H / ada pada ibadah bak COVID-19 ini
2021 M zakat dan keber- dapat dibasmi dan
katan jiwa ada pa- semua umat Islam
Ramadhan, bulan da keberkatan pua- mendapat rahmat
yang begitu kita sa. Kami seluruh dan perlindungan
nanti-nantikan, warga kerja MAIPk Allah SWT.
akhirnya akan da- mengucapkan:
AHLAN WA SAHLAN YA RAMADAN tang menyapa kita
semua.Anggaplah Selamat
Mutiara Jumaat Ramadhan tahun Menunaikan
19 Saa’ban 1442 h/ 02.04.2021 ini adalah Rama- Ibadah Puasa
dhan terakhir kita. 1442 H / 2021
Agar waktu yang M
telah Allah berikan
kepada kita, dapat Mohon maaf
kita gunakan untuk zahir dan batin
beribadah sebaik- semoga kita
baiknya dan be- mendapat
ramal sebanyak- kemudahan dalam

Kalam Hikmah …….

Para Ulama telah Syeikh waliyullah Fudhal Ibnu Abbas ‫رضى‬
berkata : bin Iyadh ‫رحمه الله تعالى‬juga ‫الله عنه‬pula berkata :
berkata :
Melihat wajah saudara Memandang wajah
kita dengan pandangan Pandangan seseorang kepada Ayah dan Bonda
kasih sayang ( rah- wajah saudaranya dengan dengan pandangan
mah) pandangan rahmah. rahmah

Adalah SEDEQAH. Adalah IBADAH.

Inside this issue: 2

Inside Story 2 • *Semoga Rahmat, Berkah dan
Inside Story Ridha dan Magfirah dari Allah
Inside Story
Inside Story 2 SWT menyertai keseharian
Inside Story 3 kita_*.
Inside Story 4 • *‫آ ِميّ ْن آ ِميّ ْن آ ِّم ْي َن يَا َر َّب ا ْل َعا َل ِم ْين‬
Inside Story
5

6

….Ramadan Oh Ramadan Persiapan diri dalam memperkasa puasa di bulan

Ramadan

Kurang sebulan lagi Ramadan oleh manusia, letaknya antara kategori bulan-bulan utama (al-
akan tiba. Mudah-mudahan Rejab dan Ramadan. Pada bu- Asyhur al-Fadhilah) di samping
umur kita sampai untuk men- lan itu, amal manusia diangkat Rejab, Zulhijjah dan Muharam.
gecapi nikmat dan kemanisan (ke langit) oleh Allah SWT dan Terdapat beberapa sebab is-
penghulu segala bulan itu. Su- aku menyukai pada saat amal timewanya Syaaban. Antaranya,
dah tentu kita bersemangat diangkat aku dalam keadaan ia menjadi jambatan menuju bu-
memikirkan apakah yang perlu berpuasa.” (Hadis riwayat an- lan paling diagungkan. Sebab itu
dilakukan supaya puasa akan Nasa’i) bulan ini dikatakan ‘Syaaban’
datang lebih baik daripada tahun iaitu berasal daripada kata
sebelumnya. Syaaban adalah bulan penutup ‘syi’ab’ yang bermaksud jalan
rangkaian puasa sunah setapak menuju puncak. Syaa-
Bagaimana cara Rasulullah Rasulullah SAW sebelum ber- ban adalah bulan persiapan
SAW mempersiapkan diri puasa penuh pada bulan Rama- yang disediakan Allah SWT un-
sebulan sebelum menjelang dan. Jika Rasulullah SAW mem- tuk hambanya bagi memantap-
Ramadan? persiapkan diri untuk menyam- kan fizikal, emosi dan spiritual
but Ramadan dengan berpuasa menuju keberkatan yang hakiki
Menurut panduan sirah nabawi- minimum 11 hari di luar bulan pada bulan Ramadan.
yah, ketika tiba Syaaban, Syaaban dan 20 hari pada bulan
Rasulullah SAW melipatganda- Syaaban, bererti untuk menyam- Sebagai alternatif, Syaaban
kan kuantiti dan kualiti ibadat but Ramadan Rasulullah SAW sepatutnya menjadi momentum
puasa, qiamullail, zikir dan amal berpuasa paling kurang 130 hari bagi umat Islam menguatkan
soleh. Jika pada bulan-bulan atau sepertiga lebih daripada mental serta memperbaiki
sebelumnya Baginda hanya ber- jumlah hari dalam setahun. akhlak untuk menyambut Rama-
puasa rata-rata 11 hari, tetapi dan.
pada bulan Syaaban, Baginda Bagaimana pula dengan kita?
berpuasa hampir penuh Adakah kita bergembira dengan Dalam keadaan berpuasa,
sebulan. kehadiran bulan suci ini atau seorang hamba akan mem-
tidak mempunyai apa-apa peroleh pendidikan rohani yang
Hal itu diriwayatkan Aisyah r.a., perasaan istimewa? luar biasa dan memberi impak
“Rasulullah banyak berpuasa dalaman yang tinggi. Puasa
(pada bulan Syaaban) sehingga Ada dalam kalangan mengang- bukan sekadar menahan diri da-
kita mengatakan, beliau tidak gap Syaaban dan Ramadan tid- ripada makan dan minum saha-
pernah berbuka dan aku tidak ak jauh bezanya daripada bulan- ja, malah perkara yang men-
pernah melihat Rasulullah ber- bulan lain. Umumnya, suasana dorong hawa nafsu ke arah
puasa sebulan penuh kecuali ‘biasa’ itu bukan kerana sikap keburukan seperti bercakap
puasa Ramadan. Dan aku tidak ingkar terhadap perintah Allah, bohong, pembaziran, sombong,
pernah melihat Rasulullah ban- tetapi aktiviti duniawi seseorang ego, mementingkan diri sendiri,
yak berpuasa (di luar Ramadan) itu terlalu padat. Imam Al- suka menilai kelemahan orang
melebihi Syaaban.” (Hadis ri- Ghazali dalam Ihya’ Ulumiddin lain dan pelbagai lagi.
wayat Bukhari dan Muslim) menyebutkan, terdapat bebera-
pa hari istimewa digelar se- Mudah-
Dalam riwayat Usama bin Zayed bagai hari-hari utama (al- mudahan
r.a, “Aku bertanya kepada Ayyam al-Fadhilah). Ramadan
Rasulullah SAW, ‘Wahai kita jejaki.
Rasulullah, aku tidak melihatmu Hari-hari utama itu dapat Amin Ya
banyak berpuasa seperti pada ditemukan pada setiap tahun, Rabbal
bulan Syaaban?’ setiap bulan, malah setiap ‘Alamin.
minggu. Untuk keistimewaan
Baginda menjawab, “Syaaban bulanan, Imam Al-Ghazali
adalah bulan yang dilupakan memasukkan Syaaban dalam

Page 2 MUTIARA JUMAAT

Fadhilat dan kelebihan Istighfar …...

Barangsiapa yang hendak Nescaya ALLAH memberi nya Baginda Rasulullah shallalla-
CERIA Maka perbanyakkanlah rezeki dari arah yang tidak di hu alaihi wasallam telah
ISTIGHFAR nya. SANGKA-SANGKA. bersabda :

Nescaya ALLAH menghapus sega- Barangsiapa yang memper-
la DUKA nya. banyakkan istighfarnya

Barangsiapa yang hendak Maka Allah akan menghapus
BAHAGIA.Maka perbanyak- segala dukanya, me-
kanlah ISTIGHFAR nya. nyelesaikan segala kesu-
litannya dan memperoleh
Nescaya ALLAH me- rezeki daripada sesuatu yang
nyelesaikan segala KESU- tidak dijangka.
LITAN nya.
(Riwayat Imam Abu Dawud)
Barangsiapa yang hendak
KAYA. Maka perbanyakkan-
lah ISTIGHFAR nya.

PERKONGSIAN 1 HARI 1 HADIS

Hadiah ...Rasuah ke

Mengambil Selain Dari Upah 2. Orang yang
Suatu Pengkhianatan
mengambil upah ke arah kemaksiatan
‫َع ْنال َّلَفعَهُ ْب َرِد َعَزلاَلْقْي َّلنَهِِهاهُْب َو ِنِرَسلَّْبُز َمقًَرا ْيقَ َادفَةَََملا ََعأمَ َْْننخ َذأَابِبَيْس ْتعَِه َْدع ََمعَذْللِْنَنا َهكُالنفََّ َبعِهُلَ َِّويى ُغ َلُعَصلََّمو ٍللى‬
selain daripada yang “Berjaga-jagalah dengan dan kejahatan.
Daripada Abdullah bin Buraidah ditetapkan oleh hadiah kerana ia
RA dari ayahnya, dari Nabi SAW majikan yang bukan 5. Berjaga-jagalah
baginda bersabda: Barangsiapa haknya adalah suatu merupakan rasuah”. sesuatu yang diterima
yang telah kami ambil untuk berupa hadiah. Saidina
melakukan sesuatu kerja, dan telah pengkhianatan. Umar al-Khattab turut
ditetapkan baginya sesuatu rezeki
(gaji atau upah), maka apa yang 3. Pengkhianatan itu boleh dalam memperingatkan gejala hadiah ini,
diambilnya selepas itu adalah pelbagai bentuk seperti wang ring- “Berjaga-jagalah dengan hadiah
ghulul (pengkhianatan) " (HR Abu
Daud, no 2943) Status: Hadis Sa- git, diskaun, komisyen, rebet, bo- kerana ia merupakan rasuah”. Tidak
hih; Ma'alim as-Sunan, Al-
Khattabi, 3/8 cet Dar Kutub Ilmiah) nus, potongan, peratusan, hadiah, hairanlah Saidina Umar menghantar

Pengajaran: kemudahan, jawatan, undi, kontrak, pulang hadiah anak kaisar Rom
tuntutan palsu, perlepasan,
1. Setiap orang yang dilantik se- kepada isteri Umar dan menegahn-
bagai pekerja dan dibayar gaji oleh penyelesaian, perlindungan dan se-
majikan hasil daripada pelaksanaan bagainya. ya menerima apa-apa hadiah lagi.
kerja seperti yang dipersetujui, pen- 6. Saidina Ali pernah meng-
dapatan yang diperolehi adalah ber- 4. Mereka yang terlibat dengan
sih dan halal. ingatkan: “Zaman akan datang,
pengkhianatan ini akan dilaknat
manusia menghalalkan rasuah
oleh Allah SWT dan RasulNya.
dengan (nama) hadiah”.
Daging yang tumbuh dari sumber
yang haram, Neraka lebih utama 7. Dalam Nihayah al-Muhtaj me-
untuknya. Dengan rezeki nyebut, “Menutup pintu menerima
pengkhianatan tersebut, akan (hadiah) secara mutlak adalah ter-
hilang keberkatan dalam kehidupan. lebih awla (terbaik), bagi menutup
Hidup tidak terdorong ke arah keba-
pintu (perselisihan)”.

jikan dan kebaikan malah terdorong

BIL 14/2021 Page 3

Sentiasa ada..
Allah tidak pernah memalingkan wajah-Nya da-
ripada kita, bahkan Allah sentiasa bersama dengan
hamba yang bergantung harap kepada-Nya.
Sememangnya kita disuruh berdoa dan meminta
pertolongan kepada-Nya. Sebagaimana firman Al-
lah SWT:
"Sekiranya hamba-Ku bertanya kepadamu (wahai
Muhammad) mengenai Aku, sesungguhnya Aku
amat dekat." (al-Baqarah: 186)
"Berdoalah kepada-Ku maka Aku akan perkenan-
kan." (al-Mukmin: 60)
Tetapi harus kita ingat, jangan diertikan bahawa
pertolongan Allah itu selalu datang dalam bentuk
yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin juga
Allah memberi pertolongan tidak dalam bentuk
yang kita ingini, bukan juga menurut masa yang
kita tetapkan.

Kesimpulannya, Allah menjadikan pertolongan-
Nya kepada orang beriman hanya bila ada
usaha daripada diri mereka sendiri. Allah tidak
memberi pertolongan-Nya sebagai sesuatu
yang dijatuhkan begitu saja dari langit.

This story can fit 175-225 words.

If your newsletter is folded and mailed,
this story will appear on the back. So, it’s
a good idea to make it easy to read at a
glance.

A question and answer session is a good
way to quickly capture the attention of
readers. You can either compile questions
that you’ve received since the last edition
or you can summarize some generic ques-
tions that are frequently asked about your
organization.

A listing of names and titles of managers
in your organization is a good way to
give your newsletter a personal touch. If
your organization is small, you may want
to list the names of all employees.

If you have any prices of standard prod-
ucts or services, you can include a listing
of those here. You may want to refer your
readers to any other forms of communica-
tion that you’ve created for your organi-
zation.

You can also use this space to remind


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KELEBIHAN ILMU MIMPI 0.1_EDIT
Next Book
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญพิเศษ หลักสูตร " ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ " รุ่นที่ 36