The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mohamadfaizalalias, 2021-12-15 22:20:07

BUKU PELAN ANTIRASUAH PTPK 2022-2026

OACP PTPK

(blank)DITERBITKAN OLEH:
UNIT INTEGRITI
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
Aras 11, 12C, 15, 16, 17,18, 19 & 27
Menara Dato’ Onn
Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)
No.45 Jalan Tun Ismail
50530 Kuala Lumpur
Telefon: 03 4047 6200
Faksimile: 03 4047 6019
E-mel: [email protected]
Laman web www.ptpk.gov.my
HAK CIPTA TERPELIHARA
Sebarang edaran penghasilan semula mana-mana bahagian atau keseluruhan kandungan
dalam apa-apa jua bentuk adalah dilarang. Sebarang pengeksploitasian untuk tujuan
komersial tanpa kebenaran bertulis adalah tidak dibenarkan sama sekali.
CETAKAN PERTAMA 2021

ISI KANDUNGAN

BAB 01 | PENGENALAN 2
3
Pendahuluan 4
Latar Belakang Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) 5
Piagam Pelanggan 6
Logo PTPK 7
Fungsi Utama PTPK 8
Taksiran Rasuah 8
Dasar Integriti dan Tadbir Urus Nasional 9
Punca Utama Rasuah 10
Isu dan Cabaran 10
Kesan Rasuah Kepada Penjawat Awam dan Negara 11
Keperluan Pembangunan OACP PTPK 2022-2026
Bidang-Bidang yang Berisiko

BAB 02 | ASPEK GOVERNANS, INTEGRITI DAN ANTIRASUAH PTPK

Kerangka Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026 14
Data Kelakuan PTPK 15
Analisis Kuadran 16
Keutamaan Strategi: Penekanan 78 Inisiatif 18
Bidang Keutamaan dan Strategi 22
Pelan Tindakan 23

BAB 03 | BAB 3: MEMPERKASA USAHA PENCEGAHAN RASUAH

Penilaian Risiko Rasuah/ Corruption Risk Assessment (CRA) 40
Penilaian Risiko Rasuah (CRA) di PTPK 40
Mekanisma Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian 42
Pemantauan san Penilaian Secara Sistematik 42

BAB 04 | PENUTUP 46
47
Kesimpulan 47
Penghargaan
Lampiran 1: Senarai Ahli Jawatankuasa Pembangunan dan Penggubalan
–Pelan Antirasuah PTPK 2022 - 2026

“Saya beritizam untuk menjadikan Kerajaan ini sebuah “
Kerajaan berprestasi tinggi yang memenuhi harapan
rakyat. Ini adalah selaras dengan titah Seri Paduka
Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 13 September
2021 supaya kita terus mendokong pelaksanaan
Pelan Antirasuah Organisasi untuk menjadikan
Malaysia negara yang bebas rasuah. Dengan ini, saya
memberi jaminan bahawa RMKe-12 ini akan
dilaksanakan secara tersusun dengan penuh integriti
dan bertanggungjawab. Indeks Tadbir Urus Malaysia
akan diperkenalkan bagi mengukur prestasi
tadbir urus jentera Kerajaan dalam menyampaikan
perkhidmatan kepada rakyat.
YAB Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob
Perdana Menteri Malaysia
Sumber:
Semasa Pembentangan Usul Mengenai Rancangan Malaysia Kedua Belas,
2021-2025: Keluarga Malaysia-Makmur, Inklusif, Mampan

YAB Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob
Perdana Menteri Malaysia

AMANAT PENGERUSI PTPK

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh dan Salam
Sejahtera,

“Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta
(orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah dan
jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah)
kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau
mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat)
dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya)”
(Surah Al-Baqarah. Ayat 188)

Alhamdulillah, syukur ke hadrat illahi kerana dengan izin dan
inayah-Nya, Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
(PTPK) telah berjaya menghasilkan dan menerbitkan Pelan
Antirasuah atau Organisational Anti-Corruption Plan (OACP)
PTPK bagi tempoh 2022 – 2026.

Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026 merupakan perancangan
pemantapan integriti yang bersepadu, komprehensif dan
holistik bagi PTPK sebagai sebuah badan berkanun di bawah
Kementerian Sumber Manusia (KSM). Segala perancangan dan
strategi yang telah diatur dan direncanakan diharapkan dapat
meningkatkan kesedaran, komitmen dan kerjasama warga
organisasi tentang nilai-nilai kerja beretika dan berintegriti
serta menolak sebarang perlakuan rasuah dalam organisasi.

Saya berharap pelan ini akan menjadi rujukan dan panduan
dalam menangani permasalahan integriti, tadbir urus dan
rasuah di PTPK. Semoga dengan wujudnya pelan ini akan
mempermudahkan pencapaian visi dan misi serta
mempertingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan di PTPK.

Justeru saya berharap, isi kandungan Pelan ini dapat
dilaksanakan dengan sokongan semua pihak. Saya juga
berharap semua pegawai dan kakitangan dalam organisasi ini
akan memberikan sepenuh komitmen bagi memastikan
pelaksanaan setiap inisiatif yang telah dirancang dalam Pelan
Antirasuah PTPK 2022 – 2026 ini akan tercapai. Akhir kata,
sekalung tahniah dan syabas kepada semua pihak yang terlibat
dalam membangunkan pelan ini.

Sekian, terima kasih.
Wabillahi taufiq walhidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

YB. UST. AHMAD FADHLI BIN SHAARI
Pengerusi Lembaga Pengarah
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran

vi ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

PERUTUSAN KETUA EKSEKUTIF PTPK

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh dan Salam
Sejahtera,

Syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan
kurniaNya jua, pelan Antirasuah Perbadanan Tabung
Pembangunan Kemahiran (PTPK) 2022 – 2026 dapat
disempurnakan.

Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) merupakan dokumen
antirasuah utama yang memaparkan kesungguhan dan
komitmen bagi seluruh warga PTPK untuk menghapuskan
amalan rasuah dan salah laku integriti dalam organisasi. OACP
PTPK 2022 – 2026 ini juga merupakan dokumen dasar
antirasuah di peringkat organisasi yang bertujuan menangani
permasalahan dan kelemahan governans, integriti dan
antirasuah dalam kalangan warga PTPK.

Selain itu, OACP PTPK 2022 – 2026 ini menekankan mekanisme
bagi mewujudkan kawalan dalaman yang membolehkan
sumber-sumber organisasi diarah, dipantau dan diukur untuk
mengurangkan kerenah birokrasi serta mencegah perlakuan
rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Pelan yang
dibangunkan ini merupakan satu pelan yang strategik dan
menyeluruh yang mana ianya telah mengambil kira risiko-risiko
kelemahan dan ketirisan dalam aspek governans, integriti
dan rasuah di PTPK.

Pelan ini juga dianggap sebagai bukti komitmen seluruh warga
PTPK dalam menangani salah laku dalam organisasi yang boleh
mencalarkan maruah PTPK dan seterusnya merosakkan
kepercayaan orang ramai terhadap organisasi ini. Saya percaya
dengan pelaksanaan Pelan ini, PTPK akan menjadi satu
organisasi yang telus dan berintegriti dalam menguruskan dana
pinjaman latihan kemahiran yang berterusan kepada pelatih
yang mengikuti latihan kemahiran.

Besar harapan agar OACP ini dapat dijadikan rujukan
komprehensif dan inklusif kepada semua warga kerja PTPK dari
pengurusan tertinggi sehingga ke peringkat bawah supaya
setiap individu dapat melaksanakan pelan tindakan bagi
menzahirkan organisasi bebas rasuah dan berintegriti.

Akhir kata, ucapan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan
kepada seluruh warga PTPK yang terlibat dalam pembangunan
dan penggubalan Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026 ini.

Sekian, terima kasih.

MOHD FATHULLAH BIN MUSTAFA
Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran

ORGANISATIONAL vii
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

RINGKASAN EKSEKUTIF PELAN ANTIRASUAH
PTPK 2022-2026

Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026 ini telah dibangunkan sejajar dengan hasrat Kerajaan
dalam menangani isu rasuah, governans dan isu integriti yang berlaku dalam sistem
pengurusan pentadbiran kerajaan. Pelan ini juga merupakan dokumen yang dihasilkan
dengan menggariskan tindakan menyeluruh dan bersepadu dalam memerangi rasuah
seiring dengan kehendak Pelan Antirasuah Nasional (NACP) iaitu di bawah inisiatif 2.1.5 yang
telah menggariskan keperluan pembangunan OACP di semua Sektor Awam
(Kementerian dan Kerajaan Negeri).

01BAB Menceritakan berkenaan latar belakang serta peranan
02BAB PTPK dan agenda pencegahan rasuah di negara ini
sehingga membawa kepada arahan Kerajaan dalam
membangunkan Pelan Antirasuah Organisasi atau lebih dikenali
sebagai Organisation Anti-Corruption Plan (OACP). Selain itu,
bab ini juga memberi tumpuan kepada isu dan cabaran yang
dihadapi oleh PTPK dalam memerangi rasuah serta
meningkatkan tadbir urus dalam organisasi ini. Ia juga
menerangkan bidang-bidang yang berisiko sehingga
memerlukan kerangka inisiatif dibina untuk menguruskan risiko
tersebut.

Menghuraikan kerangka Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026
dan pelan tindakan enam (6) bidang utama iaitu Tadbir Urus,
Perolehan, Operasi, Teknologi, Kewangan dan Sumber Manusia.
Enam (6) strategi daripada enam (6) bidang keutamaan ini telah
dikenal pasti yang membawa kepada enam (6) objektif strategik.
Bab ini juga telah menggariskan 34 risiko dan 116 inisiatif yang
akan dilaksanakan dalam tempoh lima (5) tahun bermula dari
2022 sehingga tahun 2026.

03BAB Bab ini memberi fokus kepada mekanisme pelaksanaan,
pemantauan dan penilaian Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026.
Mekanisme ini penting dalam memantau kemajuan pelaksanaan
inisiatif oleh Bahagian/ Cawangan/ Seksyen/ Unit yang
dipertanggungjawabkan sebagai pelaksana agar ianya
mematuhi jangka masa yang ditetapkan dan seterusnya
memastikan pencapaian visi dan misi Pelan Antirasuah PTPK ini.

04BAB Memberi kesimpulan berkenaan keseluruhan usaha dan
kepentingan pembangunan Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026.
Bab ini juga turut menyatakan penghargaan kepada semua pihak
yang terlibat dalam usaha menggubal dan membangunkan Pelan
Antirasuah PTPK 2022 – 2026 ini.

viii ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

PENYATAAN KOMITMEN

Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026 ini diwujudkan selaras dengan hasrat dan
matlamat Kerajaan melalui Pelan Antirasuah Nasional 2019 - 2023 bagi
menangani isu rasuah, governans dan isu integriti yang berlaku dalam sistem
pengurusan pentadbiran Kerajaan.

Bagi merealisasikan matlamat Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026 , PTPK
memberikan sepenuhnya komitmen dan ikhtizam dalam melahirkan warga
kerja PTPK yang bebas dari rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan
yang melibatkan kakitangan agar harapan negara untuk melonjakkan bidang
latihan kemahiran ke persada dunia dan mencapai matlamatnya seiring
dengan aspirasi Pelan Antirasuah Nasional (NACP).

Harapan kami agar Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026 dapat menjadi
panduan dan memberikan impak kepada seluruh warga PTPK dalam
memupuk budaya kerja yang bebas rasuah, telus, kebertanggungjawaban,
berintegriti dan mencapai visi negara bebas rasuah menjelang tahun 2023.

ORGANISATIONAL ix
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

SINGKATAN

ABMS Anti-Bribery Management System
ALP Ahli Lembaga Pengarah

BPPLP Bahagian Pengurusan Penyedia Latihan & Pembiayaan

CRA Corruption Risk Assessment
FIFO First In First Out
GP Garis Panduan
GPFW Golongan Pekerja dan Future Workers
HRMIS Human Resource Management Information System
ICT Information and Communications Technology
IIM Institut Integriti Malaysia
ISO International Organization for Standardization
IT Teknologi Maklumat
JAR Jawatankuasa Antirasuah
JK Jawatankuasa
KE Ketua Eksekutif
JPK Jabatan Pembangunan Kemahiran
KPI Key Performance Indicator
KSM Kementerian Sumber Manusia
LOD Letter of Demand
LP Lembaga Pengarah
MCCG Tadbir Urus Korporat Malaysia
MLP Mesyuarat Lembaga Pengarah
NACP Pelan Antirasuah Nasional
PIN Pelan Integriti Nasional
PL Penyedia Latihan
PTJ Pusat Tanggungjawab
PTPK Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
SOP Standard Operating Procedure
SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
TOR Term of Reference
TTT Train The Trainers
VPN Virtual Private Network

x ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

BAB 01
PENGENALAN

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu mengkhianati
(amanah) Allah dan rasulNya, dan (janganlah) kamu mengkhianati
amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui (salahnya)”
(Surah An-Anfaal, Ayat 27)

PENDAHULUAN

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) sentiasa
berusaha untuk meningkatkan kecekapan dan ketelusan penyampaian
perkhidmatan kepada pelanggan khususnya dalam konteks
menguruskan dana pinjaman latihan kemahiran yang berterusan kepada pelatih
yang mengikuti latihan kemahiran. Oleh itu, PTPK memandang serius dalam
menangani isu integriti, rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan yang
melibatkan kakitangannya agar harapan negara untuk melonjakkan bidang
latihan kemahiran ke persada dunia mencapai matlamatnya.
Antara inisiatif utama yang dilaksanakan oleh PTPK dalam usaha untuk menangani
isu integriti ialah dengan penubuhan Unit Integriti pada tahun 2020.
Memandangkan pelaksanaan usaha membanteras rasuah masih belum mencapai
tahap yang memuaskan, kerajaan tekad memperkasakan agenda antirasuah di
semua sektor awam dan swasta dengan aspirasi mahu dikenali sebagai negara
berintegriti dan bukan kerana rasuah. Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023
telah dibentuk untuk menggantikan Pelan Integriti Nasional (PIN) bagi memastikan
negara menjunjung tinggi prinsip keadilan, tadbir urus yang baik serta kedaulatan
undang-undang. Berikutan pelaksanaan NACP, PTPK telah mengambil
tanggungjawab dan memberikan komitmen yang tinggi untuk menghasilkan Pelan
Anti Rasuah Organisasi (OACP) PTPK 2022 – 2026. Pelaksanaan OACP PTPK
2022 – 2026 ini bermatlamat untuk mengekang berlakunya risiko rasuah dan
pelanggaran integriti ke tahap yang paling minimum sekali gus dapat
meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap PTPK sebagai pembiaya utama
latihan kemahiran.

2 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

LATAR BELAKANG

PERBADANAN TABUNG
PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

(PTPK)

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah
Kementerian Sumber Manusia yang bertanggungjawab untuk
menguruskan dana pinjaman latihan kemahiran yang
berterusan kepada pelatih yang mengikuti latihan kemahiran.
Fungsi utama PTPK adalah merancang dan menguruskan
pembiayaan pinjaman latihan kemahiran berdasarkan
peruntukan kuasa yang diberikan di bawah Akta Tabung
Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640).
Sejak diperbadankan pada 1 Jun 2006, tumpuan pembiayaan
pinjaman latihan kemahiran adalah kepada golongan pelajar
lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan juga pelajar tercicir
selepas Penilaian Menengah Rendah (PMR).
Jumlah pinjaman yang dibiayai adalah antara RM8,600 hingga
RM50,000 setiap seorang bergantung kepada program yang
diikuti. Jumlah pinjaman ini adalah termasuk bayaran yuran
latihan dan juga Elaun Sara Hidup (RM400 sebulan).
Dalam Rancangan Malaysia Ke-Sebelas (RMKe-11), PTPK telah
diperuntukkan dana sebanyak RM1.75 Billion bagi
meningkatkan pembangunan modal insan. Pembangunan
Modal Insan merupakan faktor kritikal bagi menjana dan
mengekalkan pertumbuhan ekonomi Malaysia. Ketersediaan
tenaga kerja berkemahiran tinggi adalah penting untuk
menyokong peralihan semua sektor ekonomi ke arah aktiviti
berintensifkan pengetahuan, menjana produktiviti buruh dan
menarik pelaburan ke Malaysia.
Bagi mencapai hasrat negara tersebut, Perbadanan Tabung
Pembangunan Kemahiran (PTPK) telah memainkan peranan aktif
untuk membiayai pinjaman dan bantuan kewangan khususnya
kepada lepasan sekolah, graduan dan golongan pekerja yang
ingin mengikuti latihan kemahiran dalam pelbagai bidang
pekerjaan yang diperlukan oleh industri.

ORGANISATIONAL 3
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

VISI MISI

Pembiaya Utama Menyedia dan mengurus
Latihan Kemahiran dana latihan kemahiran

yang berterusan dengan
efektif dan efisien

OBJEKTIF

Menyediakan dana tahunan
yang mencukupi bagi

membiayai latihan kemahiran
dan mengutip bayaran balik

pinjaman mengikut jadual

PIAGAM PELANGGAN

Kami diamanahkan untuk menguruskan pembiayaan/pinjaman latihan
kemahiran kepada pelatih-pelatih kursus kemahiran, berjanji memastikan
proses permohonan pinjaman dikendalikan dalam tempoh-tempoh berikut
dengan syarat borang dan dokumen sokongan adalah lengkap:

1 Meluluskan permohonan pinjaman di atas talian dalam tempoh 1 hari bekerja
dari tarikh permohonan diterima.

2 Menyemak perjanjian dan menyediakan laporan lengkap dalam tempoh 7 hari
bekerja dari tarikh penerimaan perjanjian.

3 Menyediakan arahan bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima
dokumen sokongan lengkap untuk melepaskan bayaran.

4 Mengeluarkan Notis Peringatan Bayaran Balik 3 bulan sebelum peminjam patut memulakan
bayaran balik pinjaman.

5 Menghantar Kad Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh
penerimaannya dan mengambil tindakan penyelesaian dalam tempoh 7 hari bekerja.

4 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

LOGO PTPK

Logo korporat PTPK melambangkan satu identiti sebuah
organisasi yang bertanggungjawab terhadap masyarakat
dan negara melalui pembiayaan latihan kemahiran. PTPK
membuka peluang kepada pelatih-pelatih menjadi
tenaga kerja mahir.

Berikut adalah keterangan mengenai logo korporat PTPK:

WARNA Melambangkan kestabilan dan kedamaian
BIRU yang terbit daripada usaha gigih warga PTPK.

PINTU Menyatakan usaha positif PTPK di dalam memberikan
TERBUKA harapan kepada pelatih untuk mengikuti latihan
kemahiran melalui bantuan pembiayaan.

BENTUK Bermaksud “pembangunan” yang merupakan kata
“P” kunci kepada teras objektif penubuhan organisasi
korporat iaitu Pembangunan Kemahiran.

WARNA Melambangkan warga PTPK yang bersemangat,
MERAH berdinamik dan kesanggupan untuk sentiasa
mara ke hadapan.

GARISAN Bentuk garisan melengkung menggalakkan
MELENGKUNG pergerakan, kemajuan dan kehidupan yang baik
melalui impak dana pusingan yang disediakan.

ORGANISATIONAL 5
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

FUNGSI
UTAMA
PTPK

Sebagai sebuah organisasi
pembiayaan pinjaman kepada
pelatih yang mengikuti latihan
kemahiran, PTPK menjalankan
fungsi-fungsi utamanya seperti
berikut:

1Mengenalpasti dan meluluskan
program latihan kemahiran

2Mengadakan dan memberikan

pinjaman latihan kemahiran,
bantuan kewangan dan pungutan
bayaran balik pinjaman

3Melaksanakan fungsi-fungsi lain

6 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

TAKSIRAN RASUAH

Dalam konteks perundangan, rasuah ditafsirkan sebagai melakukan sesuatu
tindakan walhal mengetahui bahawa perbuatan yang dilakukan itu adalah
salah dan dilakukan dengan perasaan serta niat yang jahat. Rasuah juga
boleh didefinisikan sebagai “sengaja melakukan sesuatu tindakan yang
ditegah oleh undang-undang”. Pengertian istilah rasuah ini tidak terhad
kepada pemberian atau penerimaan sesuatu bentuk suapan semata-mata
tetapi ianya turut merangkumi penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dan
pemalsuan.

Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009 yang berkuat kuasa mulai
1 Januari 2009 telah menetapkan suatu definisi khusus mengenai istilah
rasuah. Namun begitu, Ordinan No.22 (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat, 1970 di
bawah Seksyen 2(2) mentafsirkan istilah perbuatan rasuah dalam kalangan
penjawat awam sebagai: “Apa-apa perbuatan oleh mana-mana Anggota
Pentadbiran, Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undangan Negeri atau
mana-mana pegawai awam yang menggunakan kedudukan atau jawatan
awamnya untuk faedah kewangannya atau untuk apa-apa faedahnya yang
lain”.

Dalam usaha menangani gejala rasuah di negara ini, Kerajaan Malaysia
meletakkan azam yang tinggi untuk membanteras jenayah rasuah dalam
pelbagai sektor. Untuk itu, Badan Pencegah Rasuah (BPR) kini SPRM telah
ditubuhkan semenjak tahun 1967 lagi. Komitmen yang tinggi dan berterusan
ini diperkukuhkan lagi dengan penubuhan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah
Malaysia (SPRM) yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2009. Dengan kuasa
penyiasatan lebih luas, kuasa-kuasa perundangan, bilangan keanggotaan
dan peruntukan yang ditambah, penubuhan SPRM telah memberi persepsi
yang lebih baik terhadap usaha pencegahan rasuah oleh Kerajaan.

ORGANISATIONAL 7
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

DASAR INTEGRITI DAN TADBIR URUS NASIONAL

Dalam menuju ke arah status negara maju dan berpendapatan tinggi, agenda
pembanterasan rasuah telah menjadi keutamaan negara. Untuk itu, beberapa inisiatif utama
di peringkat nasional telah dibangunkan bermula dengan Pelan Integriti Nasional (PIN) 2004,
Pelan Transformasi Kerajaan 1.0 (GTP 1.0) 2010, Pelan Transformasi Kerajaan 2.0 (GTP 2.0)
2012, dan yang terkini Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019 – 2023.

Pelan Integriti Pelan Transformasi Pelan Transformasi Pelan Antirasuah
Nasional (PIN) Kerajaan 1.0 Kerajaan 2.0 Nasional (NACP)
2004 (GTP 1.0) 2010 (GTP 2.0) 2012 2019 – 2023

PUNCA UTAMA RASUAH

Terdapat lima (5) punca utama rasuah iaitu:

1 Kegagalan Tadbir Urus (Manipulasi Terhadap Sistem dan Prosedur)

2 Konflik Kepentingan (Kuasa Budi Bicara, Kuasa Mutlak dan Campur Tangan
Pihak Berkepentingan)

3 Kelemahan Organisasi (Kelemahan Kawalan Dalaman dan Ketidakpatuhan)

4 Kelemahan Individu (Kurang Kesedaran Antirasuah)

5 Faktor sosial dan gaya hidup yang berlebihan (Kadar Keberhutangan Serius)

8 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

ISU DAN CABARAN MENANGANI RASUAH

Isu rasuah wujud dalam pelbagai sektor dan bidang tanpa mengira
status atau kedudukan individu yang memberi atau menerima
rasuah. Tekanan ekonomi dan sosial membuka ruang
dan peluang kepada berlakunya rasuah dan pelanggaran etika
dalam pengurusan awam. Secara amnya, isu rasuah boleh dibahagi
kepada tiga (3) bidang:

01 TADBIR URUS 02 KOMPETENSI

Hukuman kurang tegas dan Kelemahan kawalan dalaman.
konsisten. Kelemahan dalam membuat
Penggunaan teknologi yang terhad keputusan berasaskan maklumat
dalam memerangi rasuah. yang tepat dan betul.
Peruntukan undang-undang (Akta) Kelewatan atau kelemahan dalam
yang lapuk/ tidak lagi sesuai yang melaksanakan tugas dan tindakan
menjurus kepada kelemahan yang ditetapkan menyebabkan
penguatkuasaan. penyampaian perkhidmatan tidak
Kelemahan pengurusan maklumat cekap.
dan proses kerja yang tidak teratur. Penguatkuasaan yang lemah.

03 INTEGRITI

Kelemahan penghayatan dan
pengamalan etika dalam kalangan
warga
Penyalahgunaan kuasa dalam
melaksanakan tugas.
Kebocoran maklumat
berperingkat.
Wujud ruang dan peluang untuk
rasuah dan pelanggaran integriti
semasa pelaksanaan tugas.
Campur tangan pihak yang
berkepentingan dalam proses
membuat keputusan.

ORGANISATIONAL 9
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

KESAN RASUAH KEPADA PENJAWAT AWAM DAN NEGARA

Melumpuhkan Menyebabkan Menjejaskan Pembangunan Melahirkan
fungsi pentadbiran imej dan tidak seimbang pegawai yang
perjalanan sesebuah negara kredibiliti dan saksama tidak amanah dan
sesuatu menjadi lemah gagal dalam
dan huru-hara pelaksanaan
organisasi

KEPERLUAN PEMBANGUNAN OACP PTPK 2022-2026

OACP merupakan satu dokumen antirasuah di peringkat agensi bagi menangani
permasalahan dan kelemahan governans, integriti dan antirasuah dalam PTPK. Pembangunan
OACP PTPK adalah selaras dengan Inisiatif 2.1.5. Pelan Antirasuah Nasional di bawah Strategi
2: Memperkukuhkan Kecekapan Penyampaian Pekhidmatan iaitu ‘mewajibkan sektor awam
untuk membangunkan Pelan Antirasuah Nasional’.
Sebagai agensi utama pembiayaan latihan kemahiran, PTPK sering berhadapan dengan
pelanggan yang pelbagai ragam. Kelemahan tadbir urus dan integriti akan menyebabkan
objektif PTPK tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh kumpulan sasar. Sebagai contoh,
sekiranya berlaku penyelewengan atau salah laku dalam penyampaian perkhidmatan ia akan
memberikan imej yang tidak baik kepada PTPK. Begitu juga sekiranya berlaku ketirisan
melibatkan perolehan, akan menyebabkan mutu perkhidmatan serta bekalan yang diperolehi
tidak berkualiti dan setimpal dengan bayaran yang dibelanjakan. Ketidaktelusan dalam
pengendalian Kerajaan akan menimbulkan pelbagai spekulasi dan tohmahan yang
memberikan imej dan persepsi negatif kepada perkhidmatan Kerajaan.
Kelemahan dalam tadbir urus serta proses perolehan sedikit sebanyak akan mendatangkan
kerugian kepada rakyat serta mengurangkan kepercayaan orang awam
kepada Kerajaan. Sekiranya rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa tidak ditangani,
segala strategi dan pelan tindakan yang telah dirancang di bawah
dasar tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Natijahnya, tidak mungkin objektif yang
dihajati akan tercapai ibarat burung, mata lepas badan terkurung. Selagi amalan rasuah
berleluasa dan tidak dibendung maka, kita semua terperangkap dalam sangkar yang kita
cipta sendiri.

10 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

BIDANG-BIDANG YANG BERISIKO

Berdasarkan penilaian risiko yang telah dijalankan, enam (6) bidang utama yang terdedah
kepada risiko governans, integriti dan antirasuah di PTPK telah dikenal pasti iaitu:

i Tadbir Urus
Tadbir urus yang baik dapat memastikan PTPK menggunakan dana dan peruntukan
tahunan yang diperuntukkan oleh Kerajaan dengan dengan cekap dan mengambil
kira kepentingan pelbagai pihak dalam pelaksanaan operasinya. Struktur tadbir urus
politik yang baik juga bergantung pengurusan organisasi yang telus dan berkesan.
Tadbir urus yang lemah akan menjejaskan usaha pembangunan organisasi dan
kepercayaan pihak luar terhadap PTPK.

ii Operasi
Perancangan operasi merupakan tanggungjawab pihak pengurusan sama ada pada
peringkat atasan mahupun peringkat penyeliaan. Prinsip dan perancangan operasi
perlu dibuat dengan menyediakan butiran tertentu bagi mencapai perancangan
strategik organisasi yang ditetapkan. Kelemahan operasi akibat kegagalan
pengurusan, kesilapan manusia, kelemahan produk atau gangguan dari kejadian
luaran yang mengakibatkan kemerosotan atau kegagalan dalam perkhidmatan yang
disediakan oleh PTPK.

iii Perolehan
Ketidakpatuhan kepada prosedur perolehan adalah salah satu isu yang tidak boleh
dipandang ringan di PTPK terutamanya apabila melibatkan projek yang berimpak
besar. Proses perolehan yang tidak mengikut prosedur dan spesifikasi yang
ditetapkan akan menyebabkan kerugian kepada peruntukan perbelanjaan, sumber
tenaga dan pembaziran masa pelaksanaan sesuatu projek.

iv Teknologi
Pembangunan Teknologi yang bersistematik merupakan salah satu proses dan aktiviti
utama untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Perubahan organisasi yang efektif
tidak akan berlaku sekiranya pengurusan teknologi maklumat tidak dapat dilaksanakan
dengan berkesan. Penyampaian perkhidmatan juga akan terjejas tanpa sokongan
sistem yang teratur dan sistematik.

v Kewangan
Pengurusan Kewangan yang efektif dan teratur memberi impak yang besar kepada
PTPK bagi mencapai visi, misi dan objektif. Pengurusan kewangan yang efektif akan
gagal sekiranya warga PTPK tidak berintegriti dan terjebak dengan sebarang
penyalahgunaan kuasa demi kepentingan peribadi seterusnya menyebabkan
kegagalan sesebuah organisasi dalam penyampaian perkhidmatan.

vi Sumber Manusia
Penglibatan warga kakitangan PTPK dalam menyumbangkan idea, kepakaran dan
tenaga haruslah dihargai dalam menjaga keharmonian dan mencapai objektif
organisasi. Sehubungan itu, pengurusan sumber manusia perlu mempunyai strategi
dan pendekatan untuk mengurus dan mengawal aktiviti yang berkaitan dengan
sumber manusia agar selari dengan matlamat PTPK.

ORGANISATIONAL 11
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)BAB 02

ASPEK GOVERNANS,
INTEGRITI DAN
ANTIRASUAH PTPK

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah
kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama
kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan
sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan
yang dilakukan secarasuka sama suka di antara
kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan
sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa
Mengasihani kamu”
(Surah An-Nisaa’, Ayat 29)

KERANGKA PELAN
ANTIRASUAH PTPK 2022 – 2026

Pelan Antirasuah Organisasi/ Organisational Anti-Corruption Plan (OACP) PTPK
2022 – 2026 adalah komitmen dan iltizam PTPK dalam memerangi rasuah dan salah laku
integriti demi kesejahteraan organisasi untuk tempoh lima (5) tahun yang akan datang.
Sehubungan itu, sebagai usaha dalam melahirkan warga kerja PTPK yang bebas dari rasuah,
kerangka Pelan Antirasuah PTPK 2022 – 2026 telah menetapkan perancangan yang
berstruktur dan berfokus bagi memastikan usaha antirasuah ini dapat direalisasikan
seiring dengan aspirasi NACP.

VISI

Membentuk warga PTPK yang berintegriti dan bebas jenayah rasuah

MISI

Memperkasa dan memperkukuhkan tadbir urus, integriti dan antirasuah warga PTPK melalui
pematuhan terhadap undang-undang, polisi dan peraturan yang berkuat kuasa

MATLAMAT

Meningkatkan tahap akauntabiliti, kredibiliti dan tadbir urus dalam proses penyampaian
perkhidmatan PTPK

Bidang Keutamaan

Tadbir Perolehan Operasi Teknologi Kewangan Sumber
urus Manusia

Jangka Masa Inisiatif Jangka Pendek
1 Tahun : 12 inisiatif
JUMLAH INISIATIF:
78 INISIATIF Jangka Sederhana
2 - 3 Tahun : 30 inisiatif

Jangka Panjang
4 - 5 Tahun : 36 inisiatif

14 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

DATA KELAKUAN PTPK

Pada tahun 2018, terdapat 1 kes salah laku yang berlaku di PTPK. Manakala pada tahun 2019,
terdapat 12 kes salah laku yang berlaku di PTPK iaitu tidak hadir bertugas seramai 11 orang
dan seorang kakitangan yang mengemukakan tuntutan palsu. Pada tahun 2020, terdapat 7
kes yang melibatkan salahlaku kakitangan PTPK iaitu 6 orang tidak hadir bertugas dan
seorang kakitangan tidak jujur atau tidak amanah. Pada tahun 2021, terdapat 3 kes salah laku
iaitu 2 orang kakitangan yang tidak hadir bertugas dan seorang kakitangan mengetip kad
perakam waktu orang lain.

BIL. JENIS KES JUMLAH KES MENGIKUT TAHUN

1 Hadir lewat ke pejabat 2018 2019 2020 2021
2 Tidak hadir bertugas
3 Keluar negara tanpa kebenaran 11 6 2
4 Berkelakuan dengan cara sehingga
1
mencemarkan nama baik PTPK 1
5 Tidak jujur atau tidak amanah
6 Cuai dalam menjalankan tugas 1
7 Kemukakan atau pinda tuntutan palsu 1
8 Ingkar perintah
9 Keberhutangan wang yang serius 1 12 7 3
10 Tidak bertanggungjawab
11 Memalsukan cuti sakit
12 Diisytiharkan muflis
13 Salah laku lain (Nyatakan):

Mengetip kad perakam waktu orang lain

JUMLAH KES

ORGANISATIONAL 15
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

ANALISIS KUADRAN

Analisis Kuadran di bawah menunjukkan keutamaan bagi 78 inisiatif yang dikenal pasti
daripada 116 inisiatif berdasarkan punca rasuah yang ditemui. 78 inisiatif ini ditentukan
berdasarkan analisis tahap impak dan tahap kompleksiti pelaksanaannya. 50 inisiatif yang
dikenal pasti berada dalam kelompok Kuadran A (impak tinggi dan kompleksiti rendah)
memerlukan sedikit usaha dalam pelaksanaannya sebaliknya mampu memberi
kesan besar kepada penambahbaikan tadbir urus organisasi.
Selebihnya 28 inisiatif keuatamaan yang dikenal pasti berada dalam kelompok Kuadran B
(impak dan kompleksiti tinggi) memerlukan usaha yang lebih gigih untuk dicapai.
Ringkasan analisis kuadran berkenaan adalah seperti berikut:

Kuadran A Kuadran B Kuadran C Kuadran D
Kuadran A Kuadran B Kuadran C Kuadran D
mewakili inisiatif mewakili inisiatif mewakili inisiatif mewakili inisiatif
BERIMPAK BERIMPAK BERIMPAK BERIMPAK
TINGGI, TINGGI, RENDAH, RENDAH,
KOMPLEKSITI KOMPLEKSITI KOMPLEKSITI KOMPLEKSITI
RENDAH TINGGI RENDAH RENDAH

01 Memupuk tadbir urus
terbaik dalam organisasi

02 Mempertingkatkan
keberkesanan dan ketelusan
perolehan

6 STRATEGI PELAN 03 Meningkatkan keberkesanan
ANTI RASUAH PTPK pengurusan operasi

2022 – 2026

04 Memperkasakan sistem teknologi
yang sistematik dan teratur dalam
memberikan perkhidmatan terbaik

05 Memantapkan pengurusan
Kewangan dalam menguruskan
dana pinjaman latihan kemahiran

06 Memperkukuhkan kecekapan
warga PTPK dalam penyampaian
perkhidmatan

16 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

2,3,4,6,7,9 10,11,12,13, 14,15,16,18,21 1,5,8,17,19, 20,23,24,25 26,27,28,
22,29,30,32 33,34,36,37, 38,39,41,42,44 31,35,40,43, 48,49,52,53, 57,58,62
45,46,47,50 51,54,55,56, 59,60,61,64,65, 63,68,71,74, 77.
66,67,69,70, 72,73,75,76, 78.
B
IMPAK A

CD

KOMPLEKSITI

KOMPLEKSITI Kesukaran dan kerumitan dalam
pelaksanaan sesuatu inisiatif

IMPAK Kesan atau hasil positif yang dicapai
melalui pelaksanaan sesuatu inisiatif

ORGANISATIONAL 17
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

KEUTAMAAN STRATEGI: PENEKANAN 78 INISIATIF

Ringkasan di bawah menunjukkan 78 inisiatif yang perlu diberi keutamaan kepada 116 inisiatif
yang dikenal pasti. Maklumat ini berdasarkan enam (6) strategi seperti yang telah dinyatakan
sebelum ini. 78 inisiatif ini dikenal pasti sebagai inisiatif yang memberikan impak yang tinggi
kepada organisasi dan perlu diberikan perhatian serta memastikan pelaksanaannya mengikut
tempoh masa yang telah ditetapkan. 78 inisiatif yang dimaksudkan adalah seperti berikut:

Bil. Inisiatif Kuadran Strategi
B Strategi 1
1 Membangunkan sistem/ portal pemprosesan yang boleh
diakses oleh PL/ pembekal.

2 Mengemaskini senarai semak bagi proses pembayaran. A Strategi 1

3 Menjalankan audit dan verifikasi kepada proses pembayaran A Strategi 1
secara berjadual.

Memperkukuhkan Integrity Pact sedia ada kepada semua A Strategi 1
4 warga termasuk pihak yang berkepentingan supaya seiring B Strategi 1
dengan piawaian antarabangsa.
Mewujudkan mekanisma Whistle Blowing Policy yang lebih
5 komprehensif.

6 Menambahbaik pematuhan Tatacara Keselamatan Dokumen A Strategi 1
Terperingkat di setiap bahagian/ cawangan/ unit.

7 Menambahbaik Standard Operating Procedure (SOP) di Unit A Strategi 1
Audit Dalam.

8 Memperkasa pelaksanaan program pemantapan nilai-nilai murni B Strategi 1
dan berintegriti secara berterusan.

Mewujudkan polisi untuk mengawal campur tangan pihak A Strategi 1
9 yang berkepentingan dalam pentadbiran organisasi.

Menguatkuasakan Arahan Keselamatan berkaitan
pengendalian dokumen bagi mengelakkan kebocoran
10 maklumat. A Strategi 1

Memperkukuhkan pematuhan Kawalan dokumen Terperingkat
yang melibatkan Lembaga Pengarah (LP) dan Jawatankuasa
11 (JK) supaya lebih efisyen selaras dengan amalan Chief A Strategi 1

Government Security O ce (CGSO).

Memperkukuhkan pematuhan dasar dan mekanisme berkaitan A Strategi 1
12 penerimaan hadiah, keraian dan bayaran oleh penjawat PTPK.

Menguatkuasakan Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib A Strategi 1
13 dan surcaj) 2000 [Akta 605) bagi kakitangan yang tidak A Strategi 1
A Strategi 1
berintegriti. A Strategi 1
Melaksanakan program kesedaran berkaitan pengurusan B Strategi 1
14 dokumen rasmi kerajaan secara berterusan kepada pegawai
awam yang terlibat dalam membuat keputusan.

Memperkukuhkan mekanisme dalam menguatkuasa pusingan
15 kerja secara mandatori kepada warga PTPK bagi

mengelakkan berlaku salah laku/ salah guna kuasa.

16 Memantapkan dan menguatkuasakan Kod Etika PTPK yang
dapat membudayakan integriti tadbir urus dan rasuah.

17 Menyediakan Garis Panduan/ peraturan yang jelas berkaitan
dengan tatacara tuntutan dalam urusan Perolehan.

18 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

Bil. Inisiatif Kuadran Strategi

Memantapkan Pelaksanaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan A Strategi 1
18 3 Tahun 1998 - Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan

Hadiah di Dalam Perkhidmatan Awam Peringkat PTPK.

19 Membangunkan Garis Panduan Perolehan PTPK. B Strategi 2
B Strategi 2
Memasukkan klausa standard dalam semua perolehan projek
20 yang diterima bagi melindungi kepentingan PTPK dalam A Strategi 2
semua projek/ kontrak yang melibatkan PTPK. A Strategi 2
Mengemukakan permohonan untuk menjalankan urusan
21 perolehan melalui Platform e-perolehan.

22 Melaksanakan latihan bagi pengurusan perolehan kepada
seluruh warga PTPK secara berterusan.

23 Mengadakan program peningkatan integriti dan nilai benci B Strategi 2
rasuah dalam kalangan warga kerja. B Strategi 2
Memastikan pematuhan Pekeliling Ketua Eksekutif PTPK
Bilangan 1 Tahun 2019 Garis Panduan Pemberian Dan
24 Penerimaan Hadiah Untuk Pegawai Dan Pekhidmat

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran.

Mengadakan Program Kesedaran berkaitan Akta SPRM 2009 B Strategi 2
25 (Seksyen 16,17) kepada seluruh warga PTPK secara B Strategi 2

berterusan.
Melaksanakan Penilaian Integriti melalui mekanisme Individual
26 Integrity Profile (IIP) kepada Pengurusan Tertinggi Syarikat
sebagai syarat lantikan.

27 Mewujudkan dasar perlindungan pemberi maklumat (whistle B Strategi 2
blower policy).

Mewujudkan Standard Operating Procedure (SOP) bagi B Strategi 2
28 penyediaan spesifikasi perolehan/ kajian pasaran.

29 Memastikan Integrity Pact di laksanakan tanpa kompromi di A Strategi 2
dalam setiap proses perolehan.

30 Mewujudkan pangkalan data pendaftaran syarikat A Strategi 2
perkhidmatan/ pembekal.

Menyemak semula dan memperkukuhkan proses tapisan
31 integriti sedia ada khususnya pegawai PTPK yang memegang B Strategi 2
jawatan dan tanggungjawab yang berisiko tinggi.

Mewajibkan kehadiran ke Kursus Asas Perolehan yang
dianjurkan oleh Institut Perakauan Negara kepada pegawai
32 perolehan secara berterusan tertakluk kepada pindaan dari A Strategi 2

semasa ke semasa.

33 Pelaksanaan penggiliran ahli jawatankuasa Pihak Berkuasa A Strategi 2
Melantik (PBM).

Mengeluarkan surat edaran/ pekeliling/ arahan pentadbiran A Strategi 2
34 larangan mengeluarkan surat sokongan ke atas mana-mana B Strategi 3
permohonan atau projek.
Mewujudkan integrasi sistem antara PTPK dan JPK bagi
35 semakan maklumat yang lebih cekap.

Menambahbaik Sistem Pengurusan Pembiayaan (SPP) dengan
penambahan Modul Pengesah Kedua dalam SPP bagi
36 penetapan peruntukan untuk wujudkan elemen 'check and A Strategi 3

balance'.

ORGANISATIONAL 19
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

Bil. Inisiatif Kuadran Strategi

Memberikan kesedaran secara berkala kepada Penyedia
Latihan melalui hebahan dan peringatan di laman web/ media
37 sosial berhubung pelanggaran syarat dan kesalahan di A Strategi 3

bawah Akta 640.

Mewujudkan database/ profiling Penyedia Latihan (untuk B Strategi 3
38 memantau penyedia latihan sama ada mematuhi atau A Strategi 3
melanggar peraturan. A Strategi 3
Mengadakan latihan dalaman berkaitan proses kelulusan
39 pembiayaan ke arah pelaksanaan tugas yang lebih cekap.

40 Menganjurkan sesi taklimat kepada pegawai berkaitan
tatacara pengurusan ekshibit dan prosedur penyiasatan.

41 Membangunkan sistem pengendalian siasatan secara dalam B Strategi 3
talian.
Membangunkan sistem pengiraan rebat yang mematuhi
42 syarat-syarat yang ditetapkan ke arah pelaksanaan yang lebih A Strategi 3
cepat dan cekap.

Mewujudkan Standard Operating Procedure (SOP) bagi kes
43 penjadualan semula bayaran balik pinjaman setelah perintah A Strategi 3

penghakiman persetujuan.
Membangunkan sistem penjadualan semula yang bersepadu
bagi kes pemfailan penghakiman persetujuan untuk
44 memastikan pemantauan kutipan dapat dibuat dengan lebih A Strategi 3

cekap.

Mewujudkan Standard Operating Procedure (SOP) kerja
baru bagi tindakan susulan melibatkan penghakiman hutang
45 dan persetujuan bayaran balik pinjaman oleh Unit Undang- A Strategi 3

Undang dan Pengurusan PTPK.
Pelaksanaan pemprosesan pembiayaan latihan kemahiran
46 secara sistem sepenuhnya. B Strategi 3

Melaksanakan proses pembayaran secara sistem B Strategi 4
47 (automation) keseluruhannya bagi mengurangkan human

interface.

48 Memperketatkan Standard Operating Procedure (SOP) sedia A Strategi 4
ada dan format data yang mempunyai sekuriti tinggi.
Memperkasakan pematuhan Standard Operating Procedure
49 (SOP) pengurusan rekod/ fail. A Strategi 4

50 Mewujudkan tatacara perubahan Klasifikasi Fail (KF). B Strategi 4

51 Pembangunan sistem yang akan memberi notifikasi B Strategi 4
peringatan di setiap peringkat pemprosesan.

52 Pembangunan sistem bagi menguruskan tuntutan panel A Strategi 4
peguam.

53 Pembangunan sistem bagi menguruskan kawalan kredit A Strategi 4
akaun peminjam secara keseluruhan.

54 Penambahbaikan sistem bagi pemakluman secara notis A Strategi 4
melalui Portal PTPK.

Penambahbaikan sistem bagi mengenal pasti akaun pinjaman
55 yang telah menepati kriteria untuk diambil tindakan undang-
undang secara sistematik. B Strategi 4

56 Melaksanakan semakan dokumen secara digital. B Strategi 4

20 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

Bil. Inisiatif Kuadran Strategi
B Strategi 4
Penambahbaikan sistem bagi mengenal pasti akaun pinjaman B Strategi 4
57 yang telah menepati kriteria untuk diambil tindakan A Strategi 4
undang-undang secara sistematik. A Strategi 5

58 Melaksanakan semakan dokumen secara digital. A Strategi 5
B Strategi 5
59 Menambahbaik sistem pengurusan daripada segi aspek fail B Strategi 5
log sistem dan dilakukan pengauditan secara berkala.
Mewujudkan mekanisme dan melaksanakan pemantauan yang
60 lebih sistematik terhadap tuntutan yang dibuat oleh pegawai
secara berterusan.
Menguatkuasakan senarai semak bagi setiap proses
61 pembayaran.

62 Menjalankan pengauditan dan verifikasi kepada proses
pembayaran secara berjadual.

63 Menambahbaik dasar dan garis panduan Pelaburan yang
sedia ada.

64 Mengemaskini Prosedur Pengurusan Kawalan Resit Kutipan. A Strategi 5

65 Menguatkuasakan pematuhan semakan pemeriksaan A Strategi 5
mengejut secara berkala.
A Strategi 5
66 Memperkemaskan Garis Panduan dan Proses Kerja Urusan A Strategi 5
Kutipan Hasil dan Bukan Hasil. B Strategi 5
A Strategi 5
67 Pengeluaran resit, penyata pemungut dan surat menyurat
berkomputer dilaksanakan.

68 Menambahbaik pelaksanaan kutipan secara cashless.

Mewujudkan Garis Panduan penetapan tempoh
69 pembaharuan kelulusan penurunan kuasa dan spesimen
tandatangan pegawai yang diberi kuasa.

Mewujudkan mekanisma dan melaksanakan pemantauan ke A Strategi 5
70 atas Perekodan dan penyimpanan dokumen kewangan yang

teratur.

71 Menguatkuasakan Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib B Strategi 6
dan Surcaj) 2000 [Akta 605) bagi kes-kes tatatertib.

72 Mengemaskini Buku Kod Etika PTPK dan pematuhan kepada A Strategi 6
Kod Etika PTPK yang berterusan.

Meningkatkan kompetensi kepada pegawai yang
73 bertanggungjawab secara berterusan dalam menguruskan
urusan tatatertib. A Strategi 6
Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai yang B Strategi 6
74 melanggar terma & syarat perkhidmatan pegawai PTPK.

75 Menganjurkan kursus motivasi secara berkala kepada seluruh A Strategi 6
warga PTPK.

Membangunkan buku panduan yang lebih jelas untuk
76 pelaksanaan tugasan pegawai dalam pengurusan dokumen,
data dan maklumat terperingkat. A Strategi 6

Memperkasakan pematuhan dasar larangan surat sokongan
77 dalam urusan pelantikan kakitangan baru dan kenaikan B Strategi 6
pangkat.

78 Memperkenalkan ujian psikometrik dalam urusan pengambilan A Strategi 6
dan pelantikan pegawai baru.

ORGANISATIONAL 21
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

BIDANG KEUTAMAAN DAN STRATEGI

BIDANG STRATEGI OBJEKTIF STRATEGIK
KEUTAMAAN
Tadbir Urus Memupuk tadbir urus terbaik • Meningkatkan Integriti, Kecekapan,
dalam organisasi dan Pengamalan Profesionalisme
Perolehan Mempertingkatkan dalam Organisasi
keberkesanan dan ketelusan
Operasi perolehan • Sistem Perolehan PTPK Yang Telus,
Meningkatkan keberkesanan Profesional Dan Mantap Berteraskan
Teknologi pengurusan operasi Nilai-nilai Integriti

Memperkasakan sistem • Menambahbaik Pengurusan Operasi
teknologi yang sistematik Dan Penyampaian Perkhidmatan
dan teratur dalam Kepada Pelatih Dan Penyedia Latihan
memberikan perkhidmatan
terbaik • Menambahbaik Pembangunan Sistem
Teknologi PTPK Yang Efektif Dan
Berkesan

Kewangan Memantapkan pengurusan • Menambahbaik Sistem Pengurusan
Kewangan dalam Kewangan Dalam Menguruskan Dana
menguruskan dana pinjaman Pinjaman Latihan Kemahiran
latihan kemahiran

Pengurusan Memperkukuhkan • Memperkasa Modal Insan Yang
Sumber kecekapan warga PTPK Kompeten Dan Berkualiti
Manusia dalam penyampaian
perkhidmatan

6 6

Bidang Objektif
Keutamaan Strategik

6 78

Strategi Inisiatif

22 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

PELAN TINDAKAN

BIDANG KEUTAMAAN TADBIR URUS
STRATEGI MEMUPUK TADBIR URUS TERBAIK DALAM ORGANISASI

OBJEKTIF STRATEGIK: Meningkatkan Integriti, Kecekapan dan Pengamalan Profesionalisme dalam
Organisasi

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian / Tempoh
Cawangan / Unit / Masa
Seksyen Pelaksana
2 Tahun
1.1 Membangunkan sistem/ portal Cawangan (2022-
pemprosesan yang boleh Pengurusan 2023)
1.2 diakses oleh PL/ pembekal. 1 Tahun
Mengemaskini senarai semak Maklumat (2022)
bagi proses pembayaran. Cawangan
Pengurusan
Kewangan & Akaun

1 Wujudnya campurtangan Menjalankan audit dan verifikasi 1 Tahun
pihak berkepentingan dalam kepada proses pembayaran Unit Audit Dalam (2022)
proses pembayaran. 1.3 secara berjadual.

Memperkukuhkan Integrity Unit Integriti 2 Tahun
Pact sedia ada kepada semua (2022-
1.4 warga termasuk pihak yang 2023)
berkepentingan supaya seiring
dengan piawaian antarabangsa.

Mewujudkan mekanisma Unit Integriti 5 Tahun
2.1 Whistle Blowing Policy yang (2022-
2026)
lebih komprehensif.

Menambahbaik pematuhan Cawangan 5 Tahun
Tatacara Keselamatan Pentadbiran (2022-
2.2 Dokumen Terperingkat di 2026)
setiap bahagian/ cawangan/
Ketidaktelusan dalam unit.
pelaporan Audit.
2 Menambahbaik Standard 1 Tahun
Operating Procedure (SOP) di (2022)
2.3 Unit Audit Dalam. Unit Audit Dalam

Memperkasa pelaksanaan Unit Integriti 5 Tahun
program pemantapan nilai-nilai (2022-
2.4 murni dan berintegriti secara 2026)
berterusan.

ORGANISATIONAL 23
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Meningkatkan Integriti, Kecekapan dan Pengamalan Profesionalisme dalam
Organisasi

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian / Tempoh
Cawangan / Unit / Masa
Seksyen Pelaksana

3 Wujudnya campur tangan 3.1 Mewujudkan polisi untuk Cawangan Dasar & 1 Tahun
pihak berkepentingan dalam mengawal campurtangan pihak Penyelidikan (2022)
pentadbiran organisasi. yang berkepentingan dalam
pentadbiran organisasi.

Menguatkuasakan Arahan 5 Tahun
Keselamatan berkaitan (2022-
4.1 pengendalian dokumen bagi Cawangan 2026)
mengelakkan kebocoran Pentadbiran

maklumat.

Melaksanakan program 5 Tahun
kesedaran secara berterusan (2022-
4.2 kepada pegawai PTPK dan Unit Integriti 2026)

ALP.

Salah guna kuasa pegawai Memperkukuhkan pematuhan
Kawalan dokumen Terperingkat
4 yang menjurus kepada yang melibatkan LP dan JK 2 Tahun
kebocoran maklumat sulit supaya lebih efisyen - Selaras Cawangan Dasar & (2022-
organisasi. 4.3 dengan amalan Chief Penyelidikan 2023)

Government Security Office
(CGSO).

Memperkukuhkan pematuhan 5 Tahun
dasar dan mekanisme berkaitan (2022-
4.4 penerimaan hadiah, keraian dan Unit Integriti 2026)

bayaran oleh penjawat PTPK.

Menguatkuasakan Akta Badan- Unit Integriti 5 Tahun
Badan Berkanun (Tatatertib (2022-
4.5 dan surcaj) 2000 [Akta 605) 2026)
bagi kakitangan yang tidak
berintegriti.

Melaksanakan program
kesedaran berkaitan
pengurusan dokumen rasmi 5 Tahun
5.1 kerajaan secara berterusan Unit Integriti (2022-
kepada pegawai awam yang 2026)
terlibat dalam membuat
keputusan.
Memperkukuhkan mekanisme
Wujudnya amalan rasuah di 5.2 dalam menguatkuasa pusingan Cawangan 5 Tahun
kalangan pegawai: kerja secara mandatori kepada Pengurusan Sumber (2022-
5 i. mempengaruhi keputusan warga PTPK bagi mengelakkan 2026)
berlaku salah laku/ salah guna Manusia
MLP kuasa.
ii. urusan perolehan dan

pelaburan
iii. rundingan bayaran PL dan
peminjam Memantapkan dan 2 Tahun
5.3 menguatkuasakan Kod Etika Unit Integriti (2022-
PTPK yang dapat membuadayakan 2023)
integriti tadbir urus dan rasuah.

5.4 Menyediakan garis panduan/ Seksyen Koordinasi 2 Tahun
peraturan yang jelas berkaitan Perolehan (2022-
dengan tatacara tuntutan 2023)
dalam urusan Perolehan.

24 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Meningkatkan Integriti, Kecekapan dan Pengamalan Profesionalisme dalam
Organisasi

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian / Tempoh
Cawangan / Unit / Masa
Seksyen Pelaksana

Memantapkan Pelaksanaan Pekeliling Unit Integriti 5 Tahun
5.5 Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 1998 - Garis (2022-2026)
Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah di
Dalam Perkhidmatan Awam Peringkat PTPK.

5.6 Mengenakan tindakan punitif kepada pegawai Unit Integriti 5 Tahun
dan penyelia yang bertanggungjawab. (2022-2026)

ORGANISATIONAL 25
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

BIDANG KEUTAMAAN PEROLEHAN
STRATEGI MEMPERTINGKATKAN KEBERKESANAN DAN KETELUSAN
PEROLEHAN

OBJEKTIF STRATEGIK: Sistem Perolehan PTPK Yang Telus, Profesional Dan Mantap
Berteraskan Nilai-nilai Integriti

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh
Cawangan/ Masa
Unit/ Seksyen
Pelaksana

1.1 Membangunkan Garis Panduan Seksyen 2 Tahun
Perolehan PTPK. Koordinasi (2022-2023)
Perolehan

Penerimaan 1.2 Memasukkan klausa standard dalam Seksyen 2 Tahun
perolehan bekalan semua perolehan projek yang diterima Koordinasi (2022-2023)
dan perkhidmatan bagi melindungi kepentingan PTPK Perolehan
yang tidak memenuhi dalam semua projek/ kontrak yang
1 spesifikasi yang melibatkan PTPK.

ditetapkan Mengemukakan permohonan untuk Seksyen 2 Tahun
menyebabkan 1.3 menjalankan urusan perolehan melalui Koordinasi (2022-2023)
kerugian kepada Perolehan
Platform e-perolehan.

PTPK. Melaksanakan latihan bagi pengurusan Cawangan 5 Tahun
1.4 perolehan kepada seluruh warga PTPK Pengurusan (2022-2026)
Sumber
secara berterusan. Manusia

1.5 Mengadakan program peningkatan Unit Integriti 5 Tahun
integriti dan nilai benci rasuah dalam (2022-2026)
kalangan warga kerja.

Memastikan pematuhan Pekeliling Ketua Cawangan
Eksekutif PTPK Bilangan 1 Tahun 2019
Garis Panduan Pemberian Dan Pengurusan 5 Tahun
2.1 Penerimaan Hadiah Untuk Pegawai Dan Sumber (2022-2026)
5 Tahun
Penyalahgunaan Pekhidmat Perbadanan Tabung Manusia (2022-2026)
kuasa oleh Pegawai Pembangunan Kemahiran. 5 Tahun
(2022-2026)
Seksyen Koordinasi Mengadakan program peningkatan
Perolehan serta Ketua
Bahagian/ 2.2 integriti dan nilai benci rasuah dalam Unit Integriti
kalangan warga kerja.
2 Cawangan/ Unit /
Seksyen yang
menyebabkan Menguatkuasakan pematuhan terhadap Cawangan
mekanisme pusingan kerja di PTPK Pengurusan
perolehan PTPK 2.3 terutamanya di Bahagian/ Cawangan/ Sumber
dilaksanakan dengan
tidak telus. Unit yang sensitif. Manusia

2.4 Melaksanakan tindakan punitif kepada Unit Integriti 5 Tahun
pegawai yang bertanggungjawab. (2022-2026)

Wujudnya peluang Mengadakan Program Kesedaran
rasuah dalam urusan berkaitan Akta SPRM 2009 (Seksyen
perolehan yang 16,17) kepada seluruh warga PTPK secara 5 Tahun
3 boleh menjejaskan 3.1 berterusan. Unit Integriti (2022-2026)

imej dan kredibiliti
PTPK.

26 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Sistem Perolehan PTPK Yang Telus, Profesional Dan Mantap
Berteraskan Nilai-nilai Integriti

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh
Cawangan/ Masa
Unit/ Seksyen
Pelaksana

3.2 Melaksanakan Penilaian Integriti melalui Seksyen 2 Tahun
mekanisme Individual Integrity Profile (IIP) Koordinasi (2022-2023)
kepada Pengurusan Tertinggi Syarikat Perolehan
sebagai syarat lantikan.

Mewujudkan dasar perlindungan Unit Integriti 2 Tahun
3.3 pemberi maklumat (whistle blower (2022-2023)

policy). 5 Tahun
(2022-2026)
Mengukuhkan mekanisme dalam Cawangan 5 Tahun
menguatkuasa pusingan kerja secara Pengurusan (2022-2026)
3.4 mandatori kepada kakitangan PTPK yang Sumber 5 Tahun
(2022-2026)
memegang jawatan sensitif. Manusia

3.5 Membangunkan Garis Panduan Seksyen
Perolehan PTPK. Koordinasi
Perolehan

3.6 Menjalankan audit dan verifikasi kepada Unit Audit
proses pembayaran secara berjadual. Dalam

Mengeluarkan surat edaran/pekeliling/
arahan pentadbiran larangan
2 Tahun
3.7 mengeluarkan surat sokongan ke atas Unit Integriti (2022-2023)
mana-mana permohonan atau projek.

Mengenakan tindakan punitif kepada Unit Integriti 5 Tahun
3.8 pegawai dan penyelia yang Seksyen (2022-2026)
Koordinasi 2 Tahun
bertanggungjawab. Perolehan (2022-2023)
Mewujudkan Standard Operating 5 Tahun
4.1 Procedure (SOP) bagi penyediaan (2022-2026)
spesifikasi perolehan/ kajian pasaran. 2 Tahun
(2022-2023)
Memastikan Integrity Pact dilaksanakan Seksyen 2 Tahun
4.2 tanpa kompromi di dalam setiap proses Koordinasi (2022-2023)
perolehan. Perolehan
5 Tahun
Amalan kronisme/ 4.3 Mewujudkan pangkalan data pendaftaran Seksyen (2022-2026)
favouritism dan syarikat perkhidmatan/ pembekal. Koordinasi
berlakunya konflik Perolehan
kepentingan yang
4 memberi kesan Menyemak semula dan memperkukuhkan
kepada nilai untuk proses tapisan integriti sedia ada
wang (value for 4.4 khususnya pegawai PTPK yang Unit Integriti
money) dalam memegang jawatan dan tanggungjawab
perolehan PTPK. yang berisiko tinggi.

4.5 Mewajibkan kehadiran ke Kursus Asas Cawangan
Perolehan yang dianjurkan oleh Institut Pengurusan
Perakauan Negara kepada pegawai Sumber
perolehan secara berterusan tertakluk Manusia
kepada pindaan dari semasa ke semasa.

Pelaksanaan penggiliran ahli Seksyen 1 Tahun (2022)
4.6 jawatankuasa Pihak Berkuasa Melantik Koordinasi
Perolehan
(PBM).

ORGANISATIONAL 27
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Sistem Perolehan PTPK Yang Telus, Profesional Dan Mantap
Berteraskan Nilai-nilai Integriti

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh
Cawangan/ Masa
Unit/ Seksyen
Pelaksana

Mengeluarkan surat edaran/pekeliling/ Cawangan
Pengurusan
5.1 arahan pentadbiran larangan Sumber 1 Tahun (2022)
mengeluarkan surat sokongan ke atas
Campur tangan pihak mana-mana permohonan atau projek. Manusia 1 Tahun (2022)
Pengurusan Tertinggi 5 Tahun
dan pihak yang (2022-2026)
5 berkepentingan/ Mengemukakan permohonan untuk Seksyen
5.2 menjalankan urusan perolehan melalui
berpengaruh di Platform e-perolehan. Koordinasi
Perolehan
dalam urusan
perolehan PTPK.
Mengukuhkan mekanisme dalam Cawangan
menguatkuasa pusingan kerja secara Pengurusan
5.3 mandatori kepada kakitangan PTPK yang Sumber

memegang jawatan sensitif. Manusia

28 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

BIDANG KEUTAMAAN OPERASI
STRATEGI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGURUSAN OPERASI

OBJEKTIF STRATEGIK: Menambahbaik Pengurusan Operasi Dan Penyampaian Perkhidmatan
Kepada Pelatih Dan Penyedia Latihan

Bil. Risiko Bil. Inisiatif Bil. Bah. Pelaksana Tempoh
Masa

Mewujudkan integrasi sistem Cawangan 5 Tahun
antara PTPK dan JPK bagi Pengurusan (2022-
1.1 semakan maklumat yang lebih Maklumat 2026)

cekap.

Pemalsuan maklumat Menambahbaik Sistem Bahagian 1 Tahun
oleh Penyedia Latihan 1.2 Pengurusan Pembiayaan (SPP) Pengurusan (2022)
1 bagi mendapatkan dengan penambahan Modul Penyedia Latihan
Pengesah Kedua dalam SPP bagi dan Pembiayaan
pembiayaan PTPK. penetapan peruntukan untuk
wujudkan elemen 'check and
balance'.

Mengadakan sesi penerangan Bahagian 5 tahun
bersama Penyedia Latihan Pengurusan (2022 -
1.3 berhubung Pengurusan Kuota/ Pembiayaan dan 2026)
Penyedia Latihan 1 Tahun
pembiayaan. Bahagian (2022)
Pengurusan
Memperkasa SOP pendaftaran Penyedia Latihan
1.4 Penyedia Latihan dengan dan Pembiayaan

memasukkan integrity pact.

Memberikan kesedaran secara Bahagian
berkala kepada Penyedia Latihan Penguatkuasaan
melalui hebahan dan peringatan dan Perundangan 5 tahun
1.5 di laman web/ media sosial dan Bahagian (2022 -
Sumber Manusia, 2026)
berhubung pelanggaran syarat Kewangan dan
dan kesalahan di bawah Akta 640. Komunikasi
Korporat

1.6 Verifikasi pelatih dijalankan secara Bahagian 5 Tahun
interaktif. Pengurusan (2022-
Pembiayaan dan 2026)
Penyedia Latihan

Pemeriksaan secara berkala ke Bahagian 5 tahun
1.7 atas PL yang melaksanakan Penguatkuasaan (2022 -
dan Perundangan 2026)
latihan.

Mewujudkan database/ profiling
Penyedia Latihan (untuk memantau Cawangan 2 Tahun
1.8 penyedia latihan sama ada Pengurusan (2022-
mematuhi atau melangar Maklumat 2023)
peraturan).

ORGANISATIONAL 29
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Menambahbaik Pengurusan Operasi Dan Penyampaian Perkhidmatan
Kepada Pelatih Dan Penyedia Latihan

Bil. Risiko Bil. Inisiatif Bil. Bah. Pelaksana Tempoh
Masa

2 Kelemahan tadbir urus 2.1 Meningkatkan kompetensi kepada Bahagian 1 tahun
dalam memproses pegawai dalam pengurusan Pengurusan (2022)
pengurusan Pinjaman pembiayaan ke arah pelaksanaan Pembiayaan dan 1 tahun
Latihan Kemahiran. tugas yang lebih cekap. Penyedia Latihan (2022)

Penambahbaikan Standard Bahagian
Operating Procedure (SOP) Pengurusan
2.2 dalaman dan tatacara semakan Pembiayaan dan
Penyedia Latihan
dokumen pinjaman latihan.

3.1 Penyediaan sistem rekod keluar Bahagian 2 Tahun
pmiansjaumkabnalraatnihgans.itaan atau siasatan. Penguatkuasaan (2022-
dan Perundangan 2023)
Kelemahan dalam
proses kerja siasatan.
i. Wujudnya campur 3.2 Menganjurkan sesi taklimat Cawangan 2 Tahun
tangan pihak ketiga kepada pegawai berkaitan Pengurusan Sumber (2022-
dalam penentuan tatacara pengurusan ekshibit dan Manusia 2023)
tindakan keputusan prosedur penyiasatan.

siasatan. Bahagian
ii. Wujudnya pakatan Penguatkuasaan
3 antara individu yang 3.3 Taklimat berkala mengenai punca dan Perundangan 1 Tahun
disiasat dengan kuasa dalam Akta 640. (2022)

Pengawai Penyiasat.
iii. Pegawai Penyiasat
Membangunkan sistem Cawangan 4 Tahun
cuai dalam menjalankan 3.4 pengendalian siasatan secara Pengurusan (2022-
siasatan. dalam talian. Maklumat 2025)

Taklimat berkala mengenai Akta Cawangan 1 Tahun
3.5 Rahsia Rasmi dengan Pejabat Pengurusan Sumber (2022)
Manusia
Ketua Keselamatan Kerajaan.

Pegawai yang terlibat diberikan Unit Integriti 1 Tahun
3.6 kaunseling dan dikenakan (2022)

tindakan punitif.

Membangunkan sistem pengiraan Cawangan
rebat yang mematuhi syarat- 3 Tahun
syarat yang ditetapkan ke arah Pengurusan (2022-
4.1 pelaksanaan yang lebih cepat dan Maklumat 2024)

cekap.

Pengiraan Diskaun/ Semakan output pengiraan
4 Rebat yang kurang diskaun/ rebat dilaksanakan
secara check and balance
tepat. berdasarkan SOP bagi

memastikan pengiraan adalah 3 Tahun
cepat dan tepat bagi Bahagian Kawalan (2022-
4.2 mengelakkan dari berlakunya Kredit 2024)

risiko kerugian kepada jabatan
jika terlebih pemberian rebat atau
merugikan pelanggan jika berlaku
pengurangan dalam pemberian
rebat.

30 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Menambahbaik Pengurusan Operasi Dan Penyampaian Perkhidmatan
Kepada Pelatih Dan Penyedia Latihan

Bil. Risiko Bil. Inisiatif Bil. Bah. Pelaksana Tempoh
Masa

5.1 Mewujudkan SOP bagi kes Bahagian Kawalan 2 Tahun
penjadualan semula bayaran balik Kredit dan Bahagian (2022-
pinjaman setelah Perintah Penguatkuasaan 2023)
penghakiman persetujuan. dan Perundangan
Kegagalan kutipan
pinjaman akibat
5 kelemahan dalam
pengurusan pemfailan Membangunkan sistem
penjadualan semula yang
Penghakiman. bersepadu bagi kes pemfailan Cawangan 2 Tahun
penghakiman persetujuan untuk Pengurusan (2022-
5.2 Maklumat 2023)

memastikan pemantauan kutipan
dapat dibuat dengan lebih cekap.

Pelaksanaan pemprosesan Cawangan 3 Tahun
6.1 pembiayaan latihan kemahiran Pengurusan (2022-
Maklumat 2024)
secara sistem sepenuhnya. 2 Tahun
(2022-
6 Kelemahan pengurusan Penambahbaikan Sistem ICT 2023)
dalam pembiayaan. Pengurusan Pembiayaan dalam
pengurusan pembatalan pinjaman Bahagian
6.2 latihan kemahiran. Pengurusan
Maklumat

ORGANISATIONAL 31
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

BIDANG KEUTAMAAN TEKNOLOGI
STRATEGI MEMPERKASAKAN SISTEM TEKNOLOGI YANG
SISTEMATIK DAN TERATUR DALAM MEMBERIKAN
PERKHIDMATAN TERBAIK

OBJEKTIF STRATEGIK: Menambahbaik Pembangunan Sistem Teknologi PTPK Yang Efektif Dan Berkesan

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh
Cawangan/ Unit/ Masa
Seksyen Pelaksana

Pemalsuan data kutipan/ 1.1 Menguatkuasakan pematuhan Cawangan 5 Tahun
maklumat penerima terhadap mekanisme pusingan Pengurusan Sumber (2022-
kerja di Bahagian Kewangan. Manusia 2026)

1 bayaran di dalam text file Melaksanakan proses
pembayaran Electronic pembayaran secara sistem
Fund Transfer (EFT). 1.2 (automation) keseluruhannya bagi Bahagian 5 Tahun
mengurangkan human interface. Pengurusan (2022-
Maklumat 2026)

1.3 Memperketatkan Standard Cawangan 3 Tahun
Operating Procedure (SOP) sedia Pengurusan (2022-
ada dan format data yang Kewangan & Akaun 2024)
mempunyai sekuriti tinggi.

Menjalankan audit dan verifikasi Unit Audit Dalam 1 Tahun
1.4 kepada proses pembayaran (2022)

secara berjadual.

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 3 Tahun
1.5 kepada pegawai yang (2022-
2024)
bertanggungjawab.

2.1 Memperkasakan pematuhan SOP Cawangan Rekod 5 Tahun
pengurusan rekod/ fail. Dokumentasi (2022-
Pengurusan rekod/ fail 2026)
2 yang lemah. Mewujudkan tatacara perubahan Cawangan 1 Tahun
Klasifikasi Fail (KF). Pentadbiran (2022)
2.2

Kecuaian dalam
melaksanakan aktiviti
pemprosesan seperti Pembangunan sistem yang akan Bahagian 3 Tahun
3 terimaan bayaran, 3.1 memberi notifikasi peringatan di Pengurusan (2022-
kelulusan permohonan setiap peringkat pemprosesan. Maklumat 2024)
pembiayaan, kelulusan
bayaran dan sebagainya. 2 Tahun
(2022-
Penyalahgunaan kuasa Pembangunan sistem bagi Bahagian 2023)
4 dalam urusan tuntutan 4.1 menguruskan tuntutan panel Pengurusan 2 Tahun
peguam. Maklumat (2022-
panel peguam. Pembangunan sistem bagi Bahagian 2023)
menguruskan kawalan kredit Pengurusan 1 Tahun
5.1 akaun peminjam secara Maklumat (2022)
keseluruhan. Bahagian 2 Tahun
Gagal menuntut kembali Penambahbaikan sistem bagi Pengurusan (2022-
yuran latihan yang tidak pemakluman secara notis melalui Maklumat 2023)
5 patut diterima oleh 5.2 Portal PTPK.

Penyedia Latihan.

Penambahbaikan Standard Bahagian
5.3 Operating Procedure (SOP) sedia Penguatkuasaan
ada. dan Perundangan

32 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Menambahbaik Pembangunan Sistem Teknologi PTPK Yang Efektif Dan Berkesan

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh
Cawangan/ Unit/ Masa
Seksyen Pelaksana

Penambahbaikan sistem bagi 5 Tahun
mengenal pasti akaun pinjaman Bahagian (2022-
6.1 yang telah menepati kriteria untuk Pengurusan 2026)
Kegagalan mengambil diambil tindakan undang-undang Maklumat 5 Tahun
tindakan undang- secara sistematik. (2022-
6 undang ke atas 2026)

peminjam dan penjamin. Melaksanakan semakan dokumen Bahagian
secara digital. Perkhidmatan
6.2 Sokongan

Kebocoran data bagi 7.1 Menambahbaik sistem Bahagian 5 Tahun
7 maklumat peribadi pengurusan daripada segi aspek Perkhidmatan (2022-
fail log sistem dan dilakukan Sokongan 2026)
penerima pembiayaan pengauditan secara berkala.
latihan kemahiran.

ORGANISATIONAL 33
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

BIDANG KEUTAMAAN KEWANGAN
STRATEGI MEMANTAPKAN PENGURUSAN KEWANGAN DALAM
MENGURUSKAN DANA PINJAMAN LATIHAN KEMAHIRAN

OBJEKTIF STRATEGIK: Menambahbaik Sistem Pengurusan Kewangan Dalam Menguruskan Dana Pinjaman
Latihan Kemahiran

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh
Cawangan/ Unit/ Masa
Seksyen Pelaksana

Mewujudkan mekanisme dan Cawangan 5 Tahun
melaksanakan pemantauan yang Pengurusan (2022-2026)
1.1 lebih sistematik terhadap tuntutan Sumber Manusia
yang dibuat oleh pegawai secara
berterusan.

1 Pemalsuan dokumen 1.2 Menguatkuasakan senarai semak Cawangan 2 Tahun
tuntutan bayaran. bagi setiap proses pembayaran. Pengurusan (2022-2023)
Kewangan & 1 Tahun
Menjalankan pengauditan dan Akaun (2022)
1.3 verifikasi kepada proses Unit Audit
Dalam
pembayaran secara berjadual.

Mengenakan tindakan punitif Unit Integriti 5 Tahun
1.4 kepada pegawai dan penyelia (2022-2026)

yang bertanggungjawab.

Cawangan
Pengurusan
2.1 Menambahbaik dasar dan garis Portfolio 5 Tahun
panduan Pelaburan yang sedia Pelaburan & (2022-2026)
Kelemahan pengurusan Perolehan
2 aktiviti Pelaburan. ada.

Meningkatkan kompetensi kepada Cawangan 5 Tahun
2.2 pegawai dalam pengurusan aktiviti Pengurusan (2022-2026)
Sumber Manusia
Pelaburan.

3.1 Pengeluaran resit berkomputer Bahagian 3 Tahun
dilaksanakan. Pengurusan (2022-2024)
Maklumat 3 Tahun
(2022-2024)
Mengemaskini Prosedur Cawangan 1 Tahun
Pengurusan Kawalan Resit Kutipan. Pengurusan (2022)
3.2 Kewangan & 1 Tahun
(2022)
Menjalankan pengauditan dan Akaun 5 Tahun
3.3 verifikasi proses kawalan resit (2022-2026)
3 Kelemahan pengurusan Unit Audit
kawalan resit kutipan. kutipan secara berjadual. Dalam

Mengeluarkan peringatan kepada Cawangan
pegawai yang bertanggungjawab. Pengurusan
3.4 Kewangan &

Akaun
Cawangan
Menguatkuasakan pematuhan Pengurusan
3.5 semakan pemeriksaan mengejut Kewangan &
Akaun
secara berkala.

34 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Menambahbaik Pengurusan Operasi Dan Penyampaian Perkhidmatan
Kepada Pelatih Dan Penyedia Latihan

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh
Cawangan/ Unit/ Masa
Seksyen Pelaksana

4.1 Memperkemaskan Garis Panduan Cawangan 3 Tahun
dan Proses Kerja Urusan Kutipan Pengurusan (2022-2024)
Kelemahan dalam Hasil dan Bukan Hasil. Kewangan & 3 Tahun
pengurusan terimaan Pengeluaran resit, penyata Akaun (2022-2024)
hasil dan bukan hasil pemungut dan surat menyurat Bahagian 2 Tahun
PTPK. 4.2 berkomputer dilaksanakan. Pengurusan (2022-2023)
Menambahbaik pelaksanaan Maklumat 1 Tahun
4 i. Hasil (fi pendaftaran/ kutipan secara cashless. Cawangan (2022)
pembaharuan PL/ Menjalankanpengauditan dan Pengurusan
pindaan/ aktiviti verifikasi kepada proses kutipan Kewangan &
pinjaman). 4.3 secara berjadual. Akaun

ii. Bukan hasil (bayaran Unit Audit
balik pinjaman). Dalam

4.4

5.1 Mewujudkan Garis Panduan Cawangan 2 Tahun
penetapan tempoh pembaharuan Pengurusan (2022-2023)
Penyalahgunaan kuasa/ kelulusan penurunan kuasa dan Kewangan &
tandatangan pegawai spesimen tandatangan pegawai Akaun 1 Tahun
pelulus bagi kelulusan yang diberi kuasa. Unit Audit (2022)
5 baucar bayaran, cek Menjalankan pengauditan dan Dalam 5 Tahun
verifikasi kepada proses Unit Integriti (2022-2026)
atau dokumen 5.2 pembayaran secara berjadual. Unit Audit 3 tahun
Mengenakan tindakan punitif Dalam (2022 -
berkaitan. kepada pegawai dan penyelia Cawangan 2024)
yang bertanggungjawab. Pengurusan 2 Tahun
5.3 Menjalankan pengauditan dan Kewangan & (2022-2023)
verifikasi kepada proses Akaun
Pakatan dalam 6.1 kewangan secara berkala.
menghapuskan bukti/ Mewujudkan mekanisma dan
maklumat perakaunan melaksanakan pemantauan ke atas
6 dalam penyata Perekodan dan penyimpanan
kewangan (Penyata dokumen kewangan yang teratur.
kewangan yang tidak 6.2
telus).

ORGANISATIONAL 35
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

BIDANG KEUTAMAAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
STRATEGI MEMPERKUKUHKAN KECEKAPAN WARGA PTPK DALAM
PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN

OBJEKTIF STRATEGIK: Memperkasa Modal Insan Yang Berintegriti, Kompeten Dan Berkualiti

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh Masa
Cawangan/
Unit/ Seksyen
Pelaksana

Menguatkuasakan Akta Badan- 5 Tahun
Badan Berkanun (Tatatertib dan (2022-2026)
1.1 Surcaj) 2000 [Akta 605) bagi Unit Integriti

kes-kes tatatertib.

1 Kekurangan 1.2 Buku Kod Etika PTPK dan Cawangan 5 Tahun
pengetahuan dan pematuhan kepada Kod Etika Pengurusan (2022-2026)
kemahiran berkaitan PTPK yang berterusan. Sumber
pengurusan tatatertib Manusia
organisasi yang
memberikan kesan
kepada PTPK. Meningkatkan kompetensi Cawangan
kepada pegawai yang Pengurusan
1.3 bertanggungjawab secara Sumber 5 Tahun
berterusan dalam menguruskan Manusia (2022-2026)
urusan tatatertib.

Pelanggaran dan Menganjurkan kursus motivasi Cawangan
ketidakpatuhan secara berkala kepada seluruh Pengurusan
proses tuntutan & 2.1 warga PTPK. Sumber 5 Tahun
Manusia (2022-2026)
kemudahan yang 5 Tahun
2 menyebabkan wujud (2022-2026)
kes salah laku di 5 Tahun
kalangan pegawai Mengenakan tindakan punitif (2022-2026)
PTPK. 2.2 kepada pegawai yang Unit Integriti 5 Tahun
melanggar proses tuntutan & (2022-2026)
kemudahan pegawai PTPK. 5 Tahun
(2022-2026)
Pegawai berkelakuan 3.1 Mengadakan program Cawangan
dengan cara yang kesedaran berkaitan Kod Etika Pengurusan
Professionalisme pegawai PTPK. Sumber
Manusia
boleh memburukkan
3 atau mencemarkan Mengenakan tindakan punitif
kepada pegawai yang
nama & imej PTPK. 3.2 memberikan maklumat yang Unit Integriti
salah berkaitan PTPK.

Kebocoran maklumat, Membangunkan buku panduan Cawangan
data dan dokumen yang lebih jelas untuk Pengurusan
sulit PTPK yang 4.1 pelaksanaan tugasan pegawai Sumber
dalam pengurusan dokumen, Manusia
menyebabkan berlaku data & maklumat terperingkat.
penyelewengan dan
4 manipulasi maklumat

demi kepentingan
peribadi.

36 ORGANISATIONAL
ANTI-CORRUPTION PLAN
(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Memperkasa Modal Insan Yang Berintegriti, Kompeten Dan Berkualiti

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh Masa
Cawangan/
Unit/ Seksyen
Pelaksana

Mengenakan tindakan punitif 5 Tahun
kepada pegawai PTPK yang (2022-2026)
4.2 telah membocorkan/ manipulasi Unit Integriti

dokumen sulit PTPK.

Memperkasakan pematuhan
dasar larangan surat sokongan Cawangan
Penyalahgunaan kuasa 5.1 dalam urusan pelantikan Pengurusan 5 Tahun
dalam proses kakitangan baru dan kenaikan Sumber (2022-2026)
pengambilan pangkat. Manusia
5
kakitangan baru dan
kenaikan pangkat. Memperkenalkan ujian
psikometrik dalam urusan Cawangan 5 Tahun
5.2 pengambilan dan pelantikan Pengurusan (2022-2026)
Sumber
pegawai baru. Manusia

ORGANISATIONAL 37
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)

OBJEKTIF STRATEGIK: Memperkasa Modal Insan Yang Berintegriti, Kompeten Dan Berkualiti

Bil. Tajuk Risiko Bil. Inisiatif Bahagian/ Tempoh Masa
Cawangan/
Unit/ Seksyen
Pelaksana

Mengenakan tindakan punitif 5 Tahun
kepada pegawai PTPK yang (2022-2026)
4.2 telah membocorkan/ manipulasi Unit Integriti

dokumen sulit PTPK.

Memperkasakan pematuhan
dasar larangan surat sokongan Cawangan
Penyalahgunaan kuasa 5.1 dalam urusan pelantikan Pengurusan 5 Tahun
dalam proses kakitangan baru dan kenaikan Sumber (2022-2026)
pengambilan pangkat. Manusia
5
kakitangan baru dan
kenaikan pangkat. Memperkenalkan ujian
psikometrik dalam urusan Cawangan 5 Tahun
5.2 pengambilan dan pelantikan Pengurusan (2022-2026)
Sumber
pegawai baru. Manusia

ORGANISATIONAL 37
ANTI-CORRUPTION PLAN

(OACP)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
แผนที่9-64
Next Book
KELAB SAHABAT PPZ KMNS 2021/2022