The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

นางสาวธันยพร นุรักรัมย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by juneandtine, 2022-03-26 01:59:36

SAR ประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่๓

นางสาวธันยพร นุรักรัมย์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล

SELF ASSESSMENT REPORT

ครั้งที่ ๓

นางสาวธันยพร นุรักรัมย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๑

1

รายงานการประเมนิ ตนเอง (SAR)

คร้ังท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

ตอนที่ 1 : ขอ้ มูลสว่ นตัว

1.1 ข้อมูลทัว่ ไป

ชอื่ นางสาวธันยพร สกลุ นรุ กั รัมย์

วุฒิการศกึ ษา

 ปริญญาตรี กศ.บ. วชิ าเอก ดนตรีศกึ ษา จาก มหาวทิ ยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ

 ปริญญาโท................ วชิ าเอก ..................... จาก................................................

 อนื่ ๆ ระบ.ุ ................ วชิ าเอก ................... จาก................................................

ตาแหน่ง ครูผู้ชว่ ย วทิ ยฐานะ - อายุ 26 ปี ระยะเวลาปฏิบตั ิราชการ 1 ปี 6 เดือน

เลขทีต่ าแหนง่ 1551 เงนิ เดือน ๑6,900 บาท เงนิ วิทยฐานะ - บาท

วัน / เดอื น / ปี เกดิ 19 มิถุนายน ๒๕38

วนั / เดอื น / ปี บรรจุเขา้ รบั ราชการ ๒2 กันยายน ๒๕๖3

ปฏบิ ัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศกึ ษา, ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศิลป์)

ปฏิบตั ิงานพิเศษ ผู้รบั ผิดชอบโครงการอบรมคุณธรรมและจรยิ ธรรม,

ผสู้ อนและฝึกซอ้ มวงดนตรไี ทย

สังกัดฝ่าย บรหิ ารงานทั่วไป โรงเรียนวัดบา้ นเมอื งดู่ สานกั งานเขตพ้นื ทกี่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรรี มั ย์ เขต ๑

แสดงจานวนวนั ลา ประจาปีการศึกษา 2564 (22 กนั ยายน 2564 – 22 มนี าคม 2565)

วนั เดือน ปี ลาปว่ ย ลากิจ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย
ที่ลา คร้งั วนั ครง้ั วนั ครงั้ วนั ครั้ง วัน ครง้ั วัน
- -- ------ --
- -- ------ --
- -- ------ --
รวม ------
-- --
รวมท้ังสิ้น จานวน 0 ครัง้ จานวน 0 วัน

2

1.2 ข้อมูลการปฏบิ ัตหิ น้าที่
1.2.1 1) ปฏิบตั กิ ารสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ท่ี รหัสวชิ า ชื่อวิชา ชั้น จานวน จานวน
ห้อง ช่วั โมง /
สปั ดาห์
๑ ส 11101 ภาคเรยี นที่ 1 ป.1 ๑
๒ ส 11201 สงั คมศึกษาฯ ป.1 1 ๒
๓ ส 13101 หนา้ ทพี่ ลเมือง ป.3 1 1
๔ ส 16201 สังคมศกึ ษาฯ ป.6 1 2
๕ ส 16202 หนา้ ที่พลเมอื ง ป.6 1 1
๖ ศ 11101 การป้องกันการทุจริต ป.1 1 1
7 ศ 12101 ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2 1 1
8 ศ 13101 ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.3 2 1
9 ศ 14101 ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.4 1 2
10 ศ 15101 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.5 1 1
11 ศ 16101 ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 1 1
12 ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 1 1
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพมิ่ เวลารู้ 3
17
รวม

1) ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564

ท่ี รหัสวชิ า ชอ่ื วิชา ช้นั จานวน จานวน
ห้อง ชั่วโมง /
สัปดาห์

๑ ส 11101 ภาคเรียนท่ี 2 ป.1 ๑ ๒
๒ ส 11201 สงั คมศกึ ษาฯ ป.1 1 1
๓ ส 13101 หนา้ ทพ่ี ลเมือง ป.3 1 2
๔ ส 16201 สงั คมศกึ ษาฯ ป.6 1 1
๕ ส 16202 หนา้ ทีพ่ ลเมือง ป.6 1 1
๖ ศ 11101 การปอ้ งกันการทุจริต ป.1 1 1
7 ศ 12101 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.2 1 1
8 ศ 13101 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.3 2 2
9 ศ 14101 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.4 2 2
10 ศ 15101 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.5 1 1
11 ศ 16101 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.6 1 1
12 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.6 1 3
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ 18

รวม

3

1.2.2 กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน ที่ปฏบิ ัติการพฒั นาผูเ้ รียนตลอดปีการศกึ ษา 2564

ท่ี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชมุ นุม ชน้ั / จานวน ผา่ น ไม่ผา่ น
ห้อง นกั เรียน
1 ลกู เสอื -
2 ยุวกาชาด ป.6 24 24 -
3 ผบู้ าเพญ็ ประโยชน์ -
4 ชุมนมุ --- -
5 กจิ กรรมเพื่อสงั คมและสาธารณประโยชน์ -
6 แนะแนว --- -

ป.6 24 24

ป.6 24 24

ป.6 24 24

1.2.3 ปฏิบตั หิ นา้ ที่ครทู ป่ี รึกษา ประจาปี 2564

ชั้น / ห้อง จานวนนักเรียน รวมท้ังสิน้ (คน)
ประถมศกึ ษาปที ี่ 6 ชาย (คน) หญงิ (คน) 24

13 11

1.2.4 งานพิเศษในโรงเรยี น ได้แก่
- เจ้าหน้าทกี่ รอกข้อมูลทุนปัจจยั พนื้ ฐานนักเรียนยากจน
- ผู้ฝกึ ซ้อมนกั เรยี นวงดนตรีไทย

1.3 การจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน
1.3.1 จดั ทาแผนการจัดการเรียนรู้ ดงั น้ี

ท่ี รหสั วชิ า สาระการเรยี นรู้/รายวิชา ระดบั ชน้ั จานวน
(คาบ)
๑ ศ 12101 ดนตรี-นาฏศิลป์ (ปกี ารศึกษา 2563) ป.2 40
2 ศ 16101 ดนตรี-นาฏศิลป์ (ปกี ารศกึ ษา 2564) ป.6 40

1.3.2 ผลิตสือ่ / นวัตกรรม 8 ชนิ้ ได้แก่ จานวน
(ชน้ิ )
ท่ี ชื่อสอื่ /นวตั กรรม 4 ชุด
1
๑ บิงโกคาศัพท์ 4
๒ พิซซา่ หนา้ โนต้ 1
๓ Pop up ประเภทเคร่ืองดนตรีไทย 3
๔ ถงุ มอื Chicken-egg
๕ เวทดี นตรไี ทย

4

6 Pop up ประเภทของดนตรสี ากล 5
7 ปรศิ นาโนต้ อะไรเอย่ ? 7
8 เว็บไซต์คลังส่อื การสอนวชิ าดนตรี-นาฏศลิ ป์ ชน้ั ประถมศึกษา
3
- แบบทดสอบกอ่ นเรยี น 9
2
- วดิ ีโอการสอน 7
3
- ใบความรู้

- ใบงาน

- แบบทดสอบหลังเรียน

1.3.3 จัดทาหน่วยการเรยี นรแู้ บบบูรณาการ (สวนพฤกษศาสตร,์ เศรษฐกิจพอเพียง) ได้แก่

หน่วยท่ี เรื่อง จานวนชว่ั โมง
1 วถิ ีชวี ติ เศรษฐกิจพอเพียง (สว่ นของรายวชิ าดนตรไี ทย) 2

1.3.4 จัดทาวจิ ัยในชั้นเรยี น จานวน เรอื่ ง ไดแ้ ก่ ระดับช้ัน
-
ท่ี เรอ่ื ง
๑-

1.3.5 การนา/มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหลง่ เรียนรนู้ อกโรงเรยี นจานวนคร้งั ดังน้ี

ท่ี ช่อื แหล่งเรยี นรู้ เรอื่ ง จานวนครั้ง
๑- --

1.3.6 เชิญวทิ ยากรภายนอกมาให้ความรูแ้ กน่ ักเรยี น จานวน 2 ครั้ง ไดแ้ ก่

ท่ี วัน /เดือน / ปี ช่ือวิทยากร เร่ือง / หัวข้อ
1 17-18 ธ.ค. 63 พระอาจารย์จากวดั ปา่ ไพบูลย์ โครงการอบรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรม
2 14-15 ก.พ. 65 พระอาจารย์จากวัดบา้ นเมืองดู่ โครงการอบรมคณุ ธรรม จรยิ ธรรม

5

1.3.7 รูปแบบ/ วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรยี นการสอนท่ีครูใช้ คอื ข้อใดบ้าง (ตอบไดม้ ากกว่า 1 ขอ้ )

 การอธิบาย  การสบื สวนสอบสวน

 การสาธติ / ทดลอง  กลุ่มสบื ค้นความรู้

 การใช้เกมประกอบ  กลมุ่ สัมพนั ธ์

 สถานการณ์จาลอง  การเรียนรู้แบบรว่ มมือ

 กรณตี วั อย่าง  ความคิดรวบยอด

 บทบาทสมมตุ ิ  อริยสัจ 4

 การแกไ้ ขสถานการณ์  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 โปรแกรมสาเรจ็ รูป  การทัศนะศึกษานอกสถานท่ี

 ศูนยก์ ารเรยี น  การเรียนรูจ้ ากหอ้ งสมดุ

 ชุดการสอน  การพัฒนากระบวนการคิด

 คอมพวิ เตอรช์ ว่ ยสอน  การใช้ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถิ่น

 โครงงาน  การอภิปรายกลุ่มยอ่ ย

 การถามตอบ  การแก้ปญั หา

 อ่นื ๆ ระบ.ุ ........... อื่น ๆ ระบ…ุ …………………...…
สรปุ จานวนรูปแบบ / วธิ ีการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอนท่ีครูใช้ 18 วธิ ี

6

1.3.8 สภาพการปฏิบัติงานสอน เขียนเครอื่ งหมาย  ในชอ่ งท่ีตรงกบั ความเปน็ จริงทีท่ ่านปฏิบัติ
อยู่ (ตอบไดม้ ากกว่า 1)

ท่ี รายการปฏบิ ตั ิ มาก มาก ปาน นอ้ ย นอ้ ย
ทสี่ ุด กลาง ที่สดุ
1 ตรงตามวฒุ /ิ สาขาวชิ าท่ีจบการศกึ ษา
2 ตรงตามความถนัด 
3 ตรงตามประสบการณก์ ารสอน
4 ตรงกบั ความรคู้ วามสามารถ 
5 ตรงกบั ความตอ้ งการ/ความสนใจ


1.3.9 การพฒั นาตนเอง (การเข้าร่วมกจิ กรรมทางวิชาการ/ การเข้าร่วมอบรม / ประชุมสัมมนา /

ศึกษาดงู าน ฯลฯ)

ท่ี วนั /เดอื น/ ปี เรอ่ื ง สถานที่ หนว่ ยงานท่จี ดั หลักฐาน จานวน
ชว่ั โมง

๑ ๒๙ ต.ค. ๖ การปฐมนเิ ทศครผู ชู้ ว่ ยท่ี สพป.บร.๑ สพป.บร.๑ 8
3 ได้รบั การบรรจุและ คาสงั่
แต่งตงั้ ใหม่

การประชมุ เชงิ 8

23 ต.ค. ปฏิบตั ิการ ทบทวนการ โรงเรยี นบา้ นสวายสอ กลมุ่ โรงเรียน หนงั สอื เชิญ
๖๓ จดั กจิ กรรมลูกเสือสู่ เมอื งบรุ รี ัมย์ 8


หอ้ งเรียน

การเขยี นแผนการ ผา่ นระบบออนไลน์ ชมรมนักวิจยั ทาง เกียรตบิ ตั ร 6
หลกั สตู รและการ
3 16 ม.ค. จัดการเรียนรูท้ เ่ี น้น สอนแหง่ ประเทศ
64 ผเู้ รยี นเปน็ สาคญั
ไทย

การอบรมเชงิ ปฏิบัตกิ าร ผ่านระบบ YouTube Live สานกั งาน เกยี รติบัตร 15
คณะกรรมการ
พัฒนาทักษะการจดั การ การศกึ ษาขน้ั

เรียนรรู้ ปู แบบออนไลน์ พื้นฐาน
14-15 สาหรบั ครูสงั กัด
4 ส.ค. 64 สานกั งาน

คณะกรรมการ

การศกึ ษาข้ันพ้นื ฐาน

7

26-27 การประชมุ การวิจยั ทาง ผา่ นระบบ YouTube Live สานักงาน เกยี รตบิ ตั ร 16
ส.ค. 64 การศกึ ษาระดบั ชาติ เลขาธกิ ารสภา
5 ครง้ั ท่ี 16
การศึกษา

ที่ วนั /เดือน/ เร่อื ง สถานท่ี หน่วยงานท่ีจดั หลกั ฐาน จานวน
ปี ผ่านระบบ YouTube Live เกยี รตบิ ตั ร ชวั่ โมง
สานักงาน
การอบรมออนไลน์เชิง ศึกษาธกิ ารจังหวดั 6
ขอนแก่น และเพจ
6 28-29 ปฏิบัติการ หลักสตู รการ
ส.ค. 64 สร้างสอื่ การเรยี นการ ครูสายบวั
สอนออนไลน์

การอบรมหลักสูตรของ ผา่ น https://learn- สานักงาน เกียรตบิ ัตร 15

Microsoft Teams obec.azurewebsites.net/#/ คณะกรรมการ เกยี รติบตั ร 21

10-25 จานวน 5 หลกั สูตร การศึกษาขน้ั รูปภาพ 16
7 ก.ย. พ้นื ฐาน และ เกยี รติบตั ร 8
หนังสือเชญิ 8
64 บรษิ ัท
ไมโครซอฟท์

(ประเทศไทย)

จากดั

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร ผา่ นแอพลิเคชนั สานักงาน

(Work shop) ในการ TrainFlix เลขาธกิ ารครุ สุ ภา

28 ส.ค.- ประชมุ ทางวชิ าการ

8 31 ต.ค. ออนไลนข์ องคุรสุ ภา

64 ประจาปี 2564 (KSP

Webinar 2021)

จานวน 7 หลักสตู ร

โครงการอบรมเจา้ องคก์ รบริหาร องคก์ รบรหิ าร

9 22-23 พนกั งานผู้ดาเนนิ การ สว่ นตาบลเมอื งฝาง ส่วนตาบลเมอื ง
พ.ย. 64 เลอื กตั้งประจาหน่วย ฝาง

เลอื กต้ัง ฯ

โครงการสมั มนา “การ ผา่ นระบบ Zoom สาขาวชิ าดนตรศี กึ ษา

10 15 ม.ค. ดูแลรกั ษาและซอ่ มแซม คณะครศุ าสตร์
65 เคร่ืองดนตรไี ทย มรภ.บุรรี มั ย์

ประเภทเครอื่ งสาย”

การประชุมช้ีแจง หอประชุมพิมานพรหม สพป.บร.1

คณะกรรมการจดั สอบ สพป.บร.1

11 12 ก.พ. ทางการศึกษาข้ัน
65 พ้นื ฐานระดับชาติ (O-

NET) ปกี ารศึกษา

2564

สรุป การพฒั นาตนเอง จานวน 11 ครัง้ จานวน 25 วัน คดิ เปน็ 89 ชว่ั โมง นามาขยายผล.....11....คร้งั

8

1.3.10 การได้รบั รางวลั / ประกาศเกยี รตคิ ณุ / ผลงานดีเดน่ / เกียรติประวตั ทิ ่ีปรากฏต่อ
สาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นักเรยี น

ท่ี วัน/เดอื น/ปี รางวลั /เกยี รติคุณ หน่วยงานท่ีมอบ หลักฐาน
-- - - -

1.3.11 การไดร้ ับเชิญเป็นวทิ ยากร/กรรมการตดั สินภายในและภายนอกสถานศกึ ษา

ท่ี วัน / เดือน / ปี รายการ / เรอ่ื ง หน่วยงานที่เชิญ

วทิ ยากรในโครงการพัฒนาครแู ละบคุ ลากร โรงเรียนวดั บา้ นเมืองดู่

1 1-2 ก.ย. 64 ทางการศกึ ษา การใช้โปรแกรม Canva

เพอ่ื การศกึ ษา

1.4 ผลการปฏบิ ตั ิงาน
1.4.1 การปฏิบัตหิ น้าที่จัดกิจกรรมการเรยี นการสอนประจาปกี ารศกึ ษา 2564

ปรากฏผลดงั น้ี

ท่ี รายวิชา ห้อง จานวน ร ผลการเรยี น (คน) 3.5 4 รวม
ผู้เรยี น มส. 0 1 1.5 2 2.5 3 1 18 19

1 สงั คมศกึ ษาฯ ป.1 1 19 - - - - - - - - - 19 19
10 12 32
2 หนา้ ท่ีพลเมอื ง ป.1 1 19 - - - - - - - - - 24 24
- 24 24
3 สังคมศึกษาฯ ป.3 1 32 - - - 1 1 3 1 4 - 19 19
- 19 19
4 หน้าท่พี ลเมอื ง ป.6 1 24 - - - - - - - - 1 30 32
2 28 30
5 การปอ้ งกนั การทุจริต ป.6 1 24 - - - - - - - - - 15 16
1 23 24
6 ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.1 1 19 - - - - - - - -
15 231 258
7 ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.2 1 19 - - - - - - - -
8 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.3 2 32 -. - - - - - - 1

9 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.4 2 30 - - - - - - - -

10 ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 1 16 - - - - - 1 - -

11 ดนตรี-นาฏศลิ ป์ ป.6 1 24 - - - - - - - -

รวม 258 - - - 1 1 4 1 5

้รอยละ
100

-
-
-
0.39
0.39
1.55
0.39
1.94
5.81
89.53
100

รอ้ ยละของนกั เรยี นทไ่ี ด้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 97.29
ร้อยละของนักเรียนทไ่ี ดร้ บั ผลการเรยี น 2 ข้นึ ไป 99.22

9

1.4.2 การปฏบิ ัติงานหนา้ ที่พิเศษ ปรากฏผลดงั น้ี

1) ฝา่ ยวิชาการ
๑. ปฏบิ ตั หิ นา้ ทก่ี ารสอนกลุ่มสาระการเรยี นรู้ ดงั น้ี
๑.๑ กลุม่ สาระการเรยี นรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๒ กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี-นาฏศลิ ป์)

๒) ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
๑. ปฏบิ ัติหนา้ ท่ี จัดการสารวจขอ้ มูลเพ่ือการจัดสรรทนุ ให้นกั เรียนจากสว่ นกลาง

สรปุ ได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบตั งิ าน  ดี  พอใช้  ปรับปรุง

๓) ฝ่ายกิจการนกั เรยี น  ปรบั ปรุง
1. การเกบ็ ข้อมูลพนื้ ฐานนกั เรียนชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 6
2. ปฏิบัตหิ น้าท่คี รเู วรประจาวันจันทร์

สรปุ ได้วา่ ระดบั คุณภาพการปฏิบตั งิ าน  ดี  พอใช้

๔) ฝ่ายบรหิ ารงานท่วั ไป

1. ปฏบิ ตั งิ านหน้าท่ดี แู ลบริเวณต่าง ๆ ในสถานศึกษา
2. การฝึกซ้อมนักเรยี นวงดนตรไี ทยเพ่ือบรรเลงในงานโรงเรยี น
สรปุ ได้ว่า ระดับคุณภาพการปฏิบตั งิ าน  ดี  พอใช้  ปรบั ปรุง

๕) ฝ่ายอานวยการและบคุ ลากร
1. ปฏิบัตงิ านหนา้ ท่ี เจา้ หน้าท่กี รอกข้อมูลนกั เรยี นทนุ ปจั จยั พื้นฐานนักเรยี นยากจน

2. อ่นื ๆ……………………………………………………………………………
สรุปได้วา่ ระดับคุณภาพการปฏบิ ตั งิ าน  ดี  พอใช้  ปรบั ปรงุ

๖) ฝ่ายยุทธศาสตร์การพฒั นา
1. รายงานผลการประเมนิ ตนเอง (SAR) ประจาปกี ารศกึ ษา 25๖4
2. อืน่ ๆ……………………………………………………………………………

สรุปได้วา่ ระดับคุณภาพการปฏบิ ัตงิ าน  ดี  พอใช้  ปรบั ปรงุ

1.5 ผลการประเมนิ การสอนของครโู ดยนกั เรยี น (หลกั ฐานแสดงความพงึ พอใจต่อการเรียนการสอน)
ตาราง แสดงรอ้ ยละของระดบั การประเมนิ การสอนของครูโดยนกั เรียน

ระดบั การประเมนิ

กจิ กรรม มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ท่สี ุด กลาง ทสี่ ดุ
1. ครูแจง้ ผลการเรียนร้ใู ห้นกั เรียนทราบอยา่ งชัดเจน
2. ครูจัดกจิ กรรมการเรยี นรสู้ นกุ และนา่ สนใจ 
3. เนือ้ หาทส่ี อนทันสมยั เสมอ
4. ครูใช้ส่ือประกอบการเรยี นการสอนทเ่ี หมาะสมและหลากหลาย 
5. ครูใช้คาถามซักถามนักเรียนบอ่ ย ๆ


10

6. ครปู ระยกุ ต์สาระที่สอนเข้ากบั เหตุการณ์ปัจจุบนั /สภาพแวดลอ้ ม 
7. ครสู ่งเสริมนกั เรียนได้ฝึกปฏิบัติจรงิ มีการจัดการ และ

การแก้ปญั หา 
8. ครใู ห้นกั เรียนฝกึ กระบวนการคดิ คิดวิเคราะห์ คิดสรา้ งสรรค์
9. ครูส่งเสรมิ ใหน้ ักเรียนทางานร่วมกันทง้ั เป็นกลมุ่ และรายบคุ คล 

10. ครใู หน้ ักเรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรยี นรู้ต่าง ๆ
11. ครูมกี ารเสริมแรงใหน้ ักเรียนที่รว่ มกิจกรรมการเรยี นการสอน 
12. ครเู ปิดโอกาสใหน้ ักเรยี นซกั ถามปญั หา 
13. ครูคอยกระตุ้นให้นกั เรียนต่นื ตัวในการเรียนเสมอ 

14. ครสู อดแทรกคุณธรรมและคา่ นยิ ม 12 ประการในวชิ าทส่ี อน 
15. ครูยอมรบั ความคิดเห็นของนกั เรียนทีต่ า่ งไปจากครู
16. นักเรยี นมสี ่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการเรียน 
17. ครูมกี ารประเมนิ ผลการเรยี นดว้ ยวธิ ีการทหี่ ลากหลายและ

ยุตธิ รรม 
18. ครูมีความต้งั ใจในการจัดกจิ กรรมการเรียนการสอน 

19. บุคลิกภาพ การแตง่ กายและการพูดจาของครูเหมาะสม 
20. ครูเข้าสอนและออกชน้ั เรียนตรงตามเวลา

จากผลการประเมนิ การสอนของครูโดยนักเรียน พบว่าอยู่ในระดบั
 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่สี ุด

1.6 การประเมนิ ตนเองเก่ียวกบั การจัดทาแผนการจดั การเรยี นรู้ทเ่ี น้นผ้เู รยี นเปน็ สาคัญ
(เขียนเครอ่ื งหมาย / ลงในชอ่ งระดบั คณุ ภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินดา้ นขวามอื )

ดชั นชี วี้ ัด ระดบั คณุ ภาพ เกณฑก์ ารประเมิน
4321
1. การวิเคราะห์ มาตรฐานฯ  1. มีการระบุตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้
และ ตัวช้ีวดั /ผลการเรียนรู้ 2. มีการวเิ คราะห์ตวั ชี้วัด/ผลการเรยี นรู้
 แยกออกเปน็ 3 ด้านคอื ความรู้ เจตคติ ทกั ษะ (KPA)
(ระดับ 4 มี 5 ขอ้ 3. มคี วามเหมาะสมสอดคลอ้ งกับกจิ กรรมการเรียนรู้
ระดบั 3 มี 4 ขอ้ 4. สอดคล้องกับผลการเรยี นร้ทู คี่ าดหวงั
ระดับ 2 มี 3 ข้อ 5. ครอบคลมุ มาตรฐานการศึกษา
ระดบั 1 มี 1-2 ข้อ) 1. การออกแบบกจิ กรรมการเรียนรเู้ ป็นข้ันตอน
2. การออกแบบกจิ กรรม 2. แผนการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้มี
การเรียนรู้
(ระดับ 4 มี 5 ขอ้ องค์ประกอบครบ 4 ด้าน (แลกเปลยี่ น
ระดบั 3 มี 4 ขอ้ ประสบการณ์ การสร้างองคค์ วามรู้
ระดับ 2 มี 3 ขอ้ นาเสนอความรู้ ปฏิบตั ิ / ประยุกตใ์ ช)้
ระดบั 1 มี 1-2 ขอ้ ) 3. มีความเหมาะสมกับจดุ ประสงค์การเรียนรู้
4. มคี วามสอดคลอ้ งกับจุดประสงค์การเรยี นรู้
ทง้ั 3 ดา้ น (ความรู้ เจตคติ ทกั ษะ)
5. สามารถปฏบิ ัติไดจ้ รงิ

11

3. การออกแบบปฏิสมั พนั ธ์  1. มกี ารจัดกจิ กรรมการเรียนร้โู ดยใชก้ ระบวนการกล่มุ
(ระดบั 4 มี 5 ข้อ  2. มคี วามหลากหลายในการมีสว่ นรว่ มของผเู้ รยี น
ระดับ 3 มี 4 ข้อ 3. มกี ารกาหนดบทบาทและกจิ กรรมอยา่ งชดั เจน
ระดบั 2 มี 3 ข้อ 4. ปฏิบตั ิจรงิ
ระดบั 1 มี 1-2 ข้อ) 5. ผู้เรียนสนกุ สนาน เกิดการเรียนรู้

4. การออกแบบประเมินผล 1. มกี ารประเมนิ ผลการเรยี นในแต่ละแผน
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ 2. มีการกาหนดวิธีการประเมนิ ผลหลากหลาย
ระดับ 3 มี 4 ขอ้ 3. วธิ ีการประเมินผลสอดคลอ้ งกับจุดประสงคก์ าร
ระดับ 2 มี 3 ข้อ เรยี นรู้
ระดบั 1 มี 1-2 ข้อ) 4. ปฏิบตั ิจรงิ
5. นาผลการประเมนิ มาพฒั นาการเรยี นรู้
5. การใชส้ ่อื อุปกรณ์ 
การเรียนรู้ 1. มีการใช้ส่ือ อปุ กรณห์ รือแหล่งเรยี นรู้
(ระดับ 4 มี 5 ข้อ 2. มีการกาหนดขัน้ ตอนหรือวิธกี ารใชส้ ื่อ
ระดับ 3 มี 4 ข้อ
ระดับ 2 มี 3 ข้อ หรือแหลง่ เรยี นรู้
ระดบั 1 มี 1-2 ขอ้ ) 3. มีการใชส้ อ่ื อุปกรณห์ รือแหลง่ การเรยี นรู้

เหมาะสมกบั กิจกรรมการเรยี นรู้
4. มีสื่อ อปุ กรณ์ แหล่งเรยี นรู้
5. มีการพัฒนาสื่อ อปุ กรณ์ แหลง่ เรยี นรู้

สรปุ : การจดั ทาแผนการจดั การเรียนรูน้ ี้ อย่ใู นระดบั คุณภาพดมี าก

เกณฑก์ ารตัดสนิ
4 หมายถึง มกี ารปฏิบตั ิอยู่ในระดับดีมาก
3 หมายถงึ มีการปฏบิ ัติอยู่ในระดบั ดี
2 หมายถงึ มกี ารปฏบิ ัตอิ ยู่ในระดับพอใช้
1 หมายถึง มีการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดบั ปรับปรุง

1.7 ผลการประเมนิ ผู้เรยี น
ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขยี น

วชิ า ชน้ั จานวนนกั เรียน ผลการประเมนิ (คน)
(คน)
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไมผ่ ่าน

ดนตรี -นาฏศลิ ป์ ป.6 24 10 12 2 -
รวม 24 29 21 6 -
ร้อยละ 100 51.79 37.5 10.71 -

12

ผลการประเมนิ คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์

วิชา ชน้ั จานวนนักเรียน ผลการประเมนิ (คน)
(คน) ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น
24 8 - -
ดนตรี -นาฏศิลป์ ป.6 24

รวม 24 8 - -

รอ้ ยละ 75 25 - -

13

ตอนท่ี 2

ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
คาชี้แจง

1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศกึ ษาของโรงเรียนวัดบา้ นเมืองดู่ มาตรฐานที่ 1-๓
2. มาตรฐานท่ี 1-๓ ประเมินผลแล้วจะไดผ้ ลระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน

แลว้ ทาเครอ่ื งหมาย  ลงในช่องระดับคุณภาพ

3. เกณฑ์การตัดสิน
5 หมายถึง มีผลการปฏบิ ัติอยู่ในระดับดีเยย่ี ม

4 หมายถึง มผี ลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดับดี
3 หมายถึง มผี ลการปฏิบตั ิอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถงึ มีผลการปฏบิ ตั ิอยู่ในระดับพอใช้

1 หมายถึง มีผลการปฏิบตั อิ ยู่ในระดบั ปรับปรงุ

มาตรฐานท่ี 1 คณุ ภาพของผูเ้ รียน ระดบั คณุ ภาพตวั บง่ ช้/ี มาตรฐาน

ตวั บ่งช้ี 54321

๑.๑ ผลสมั ฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มคี วามสามารถในการอา่ น การเขียน การสอ่ื สารและการคิด

คานวณ 
๒) มคี วามสามารถในการคดิ วเิ คราะห์ คิดอย่างมี
วจิ ารณญาณ อภปิ รายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแกป้ ัญหา 
๓) มคี วามสามารถในการสร้างนวตั กรรม 
๔) มคี วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสอื่ สาร 
๕) มีผลสัมฤทธท์ิ างการเรียนตามหลกั สตู รสถานศึกษา
๖) มคี วามรทู้ กั ษะพนื้ ฐาน และเจตคตทิ ี่ดตี อ่ งานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะทพี่ งึ ประสงคข์ องผู้เรยี น 
๑) การมคี ุณลักษณะและค่านยิ มทีด่ ีตามท่ีสถานศกึ ษากาหนด
๒) ความภูมิใจในทอ้ งถิน่ และความเปน็ ไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกนั บนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔) สุขภาวะทางรา่ งกาย และจติ สังคม 10 24 6 - -

คะแนนรวม 4
สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 ดี

(คะแนนรวมทัง้ หมด/1๐)
ระดบั คุณภาพ

ขอ้ เสนอแนะเพ่ิมเติม

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

14

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ตวั บ่งช้ี ระดับคุณภาพตวั บ่งช้/ี มาตรฐาน

๒.๑ มเี ป้าหมายวิสัยทัศน์และพนั ธกจิ ทสี่ ถานศึกษากาหนดชดั เจน 5 4 3 21
๒.๒ มีระบบบรหิ ารจดั การคุณภาพของสถานศกึ ษา 
๒.๓ ดา เนนิ งานพฒั นาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบดา้ น ตาม 
หลกั สตู รสถานศกึ ษา และทุกกล่มุ เปา้ หมาย
๒.๔ พัฒนาครแู ละบคุ ลากรให้มีความเชยี่ วชาญทางวิชาชพี 
๒.๕ จดั สภาพแวดลอ้ มทางกายภาพและสงั คมท่เี อ้อื ต่อการจัดการเรยี นรู้
อยา่ งมคี ุณภาพ 
๒.๖ จดั ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพอื่ สนับสนุนการบริหารจดั การและ
การจัดการเรยี นรู้ 

คะแนนรวม  -
สรปุ ผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 ๓๐ - - -

(คะแนนรวมทั้งหมด/๖) 5
ระดับคุณภาพ ดีเย่ียม

ข้อเสนอแนะเพมิ่ เติม
...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

15

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดั การเรียนการสอนท่ีเน้นผเู้ รยี นเป็นสาคัญ

ตัวบง่ ช้ี ระดับคุณภาพตัวบง่ ช/ี้ มาตรฐาน

๓.๑ จัดการเรยี นรูผ้ ่านกระบวนการคดิ และปฏิบัติจรงิ และ 5 4 3 21
สามารถนา ไปประยกุ ต์ใช้ในชีวติ ได้
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยสี ารสนเทศ และแหลง่ เรยี นรู้ท่ีเออ้ื ต่อ 
การเรยี นรู้
๓.๓ มีการบรหิ ารจดั การชนั้ เรียนเชงิ บวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผเู้ รยี นอยา่ งเป็นระบบ และนาผล 
มาพัฒนาผ้เู รยี น 
๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนร้แู ละใหข้ อ้ มูลสะทอ้ นกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรบั ปรุงการจดั การเรยี นรู  -
๒๕ - - -
คะแนนรวม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 5
ดีเย่ียม
(คะแนนรวมทัง้ หมด/5)
ระดบั คุณภาพ

ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเตมิ
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

16

การรับรองรายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report; SAR)

ลงช่ือ ผู้รายงาน
(นางสาวธันยพร นุรักรัมย์)

ตาแหนง่ ครูผชู้ ว่ ย
22 / มนี าคม / ๒๕๖5

ลงช่อื ผู้รบั รองรายงาน
(นางศศิโสมย์ ตีระมาศวณิช)

หวั หน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
22 / มนี าคม / ๒๕๖5

ลงชอ่ื ผรู้ บั รองรายงาน
(นางสาวฐิตมิ า ตั้งสกุล)

ผูอ้ านวยการโรงเรียนวดั บ้านเมืองดู่

22 / มีนาคม / ๒๕๖5


Click to View FlipBook Version