The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รายงาน โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมอ่านสระออก เขียนสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Inkink Thongsong, 2022-09-14 06:14:53

รายงาน โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมอ่านสระออก เขียนสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา)

รายงาน โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (กิจกรรมอ่านสระออก เขียนสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา)

1

ก2

บนั ทึกขอ้ ความ

โรงเรยี นบา้ นวงั ชะนาง

ท่ี ......./2565.... วนั ท่ี 15 เดือน สงิ หาคม พ.ศ. 2565

เรือ่ ง รายงานการดาเนินงานโครงการสง่ เสริมทักษะการเรียนรแู้ ละพัฒนาผลสมั ฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรยี นรู้
ภาษาไทย (กจิ กรรมอ่านสระออก เขียนสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา)

เรยี น ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง

ข้าพเจ้านางปวีณา ทองทรง ตาแหนง่ ครู โรงเรยี นบา้ นวังชะนาง ได้รับมอบหมายใหเ้ ป็นผู้รบั ผิดชอบ
โครงการสง่ เสริมทักษะการเรียนรแู้ ละพฒั นาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาไทย (กิจกรรมอ่านสระออก
เขยี นสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา) ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีการศกึ ษา 2๕65 เพอื่ ดาเนนิ การบริหาร
โครงการใหเ้ ป็นไปตามวัตถุประสงคข์ องโครงการ คือ

2.1 เพ่อื ส่งเสรมิ ใหค้ รูผูส้ อนจัดกระบวนการเรยี นรู้ท่ีส่งเสริมและพัฒนาการแกป้ ัญหาด้านการอา่ น

และการเขียนสระ

2.2 เพ่อื แก้ปัญหาดา้ นการอ่านและการเขยี นสระของผ้เู รยี นรายบคุ คล

โดยมีระยะเวลาการดาเนินงานระหวา่ งวนั ที่ 1 เดอื น ตลุ าคม 2564 ถงึ วันท่ี 17 เดอื น สิงหาคม 2565

บัดนี้ โครงการส่งเสรมิ ทักษะการเรียนรแู้ ละพัฒนาผลสมั ฤทธิ์ กลุม่ สาระการเรยี นรูภ้ าษาไทย (กิจกรรม
อา่ นสระออก เขยี นสระได้ โดยใชเ้ กมสระหรรษา) ได้ดาเนินการเสร็จสน้ิ เป็นทเี่ รียบรอ้ ยแลว้ จงึ รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการสง่ เสริมทักษะการเรยี นรแู้ ละพัฒนาผลสมั ฤทธ์ิ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ภาษาไทย (กจิ กรรมอ่าน
สระออก เขียนสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา) ตามแบบรายงานการดาเนนิ งานโครงการ เอกสารดังแนบ

จงึ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางปวีณา ทองทรง)
ผรู้ ายงาน

ความคิดเห็นผอู้ านวยการ
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................................................. .

ลงช่อื

(นางพมิ เสน ทองนึก)
ตาแหน่ง ผอู้ านวยการโรงเรยี นบ้านวังชะนาง

3คานา

รายงานการดาเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย (กิจกรรมอ่านสระออก เขียนสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา) จัดทาข้ึนเพ่ือ แก้ไขปัญหานักเรียนอ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ อีกทั้งส่งเสริมนักเรียนให้สามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง โดยรวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆ
ท่ีเก่ียวข้องการกับการดาเนินงานของโครงการ รวบรวมผลการดาเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัดความสาเร็จ ของโครงการ การสรุปผลความสาเร็จและความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วม โดยรายงาน
ฉบบั นป้ี ระกอบไปดว้ ย ชอ่ื โครงการ วัตถุประสงคต์ ามโครงการ เปา้ หมาย การดาเนินงาน งบประมาณตามโครงการ
ผลการดาเนนิ งานในการดาเนนิ งานไดป้ ระมวลภาพการจดั กิจกรรมและหลกั ฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการนาข้อมูลสาหรับการวางแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี ของโรงเรียนบ้านวังชะนาง
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
วังชะนางให้มีคุณภาพสามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษาอีกท้ังเป็นข้อมูลสาหรับบุคลากรและ
ผู้ที่เก่ียวข้องสาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน และสร้างความเช่ือม่ัน
ตอ่ ชมุ ชนต่อไป

ขอขอบพระคุณ นางพมิ เสน ทองนึก ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นวังชะนาง คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังชะนาง ทใี่ หค้ วามร่วมมือทาให้โครงการส่งเสริมทักษะการเรยี นรู้และพฒั นาผลสมั ฤทธิ์ กลมุ่ สาระ-
การเรียนร้ภู าษาไทย (กจิ กรรมอา่ นสระออก เขียนสระได้ โดยใชเ้ กมสระหรรษา) นสี้ าเร็จลงด้วยดี

ปวณี า ทองทรง
ครู โรงเรียนบา้ นวงั ชะนาง

สารบญั ค4

เรือ่ ง หน้า

บันทึกข้อความ ก
คานา ข
สารบัญ ค
แบบรายงานผลการดาเนนิ งานตามแผนปฏบิ ัตกิ าร ๑
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการโครงการสง่ เสริมทกั ษะ ๔

การเรียนรู้และพัฒนาผลสมั ฤทธิ์ กล่มุ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
(กิจกรรมอา่ นสระออก เขียนสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา)
ภาคผนวก
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

และพัฒนาผลสมั ฤทธ์ิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
(กิจกรรมอ่านสระออก เขียนสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา)

๑5

แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏบิ ัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โรงเรยี นบา้ นวังชะนาง

สานกั งานเขตพนื้ ที่การศกึ ษาประถมศึกษาเพชรบรู ณ์ เขต 1

...........................................

1. โครงการ… สง่ เสรมิ ทักษะการเรียนรแู้ ละพัฒนาผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย

(กิจกรรมอ่านสระออก เขียนสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา)

2. ผู้รบั ผดิ ชอบ …นางปวณี า ทองทรง

3. วัตถุประสงค์ตามโครงการ
2.1 เพ่อื ส่งเสรมิ ใหค้ รูผสู้ อนจัดกระบวนการเรยี นรู้ที่สง่ เสริมและพฒั นาการแก้ปญั หาด้านการอา่ นและ

การเขียนสระ

2.2 เพอื่ แก้ปญั หาดา้ นการอา่ นและการเขยี นสระของผูเ้ รยี นรายบคุ คล

เปา้ หมาย

3.1 ดา้ นปริมาณ

3.1.1 ครูผู้สอนร้อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมและพัฒนาการแก้ปัญหา
ดา้ นการอ่านและการเขยี น ตลอดจนมกี ระบวนการวัดผลและประเมินผลที่มปี ระสิทธภิ าพเหมาะสมตามกายภาพ
และวัยของผเู้ รยี น

3.1.2 ผู้เรียนร้อยละ 80 ท่ีมีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนสระสามารถอ่านออกเขียนสระได้
ภายใน 4 เดือน

3.2 ด้านคณุ ภาพ
3.2.1 ครผู สู้ อนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิ และพัฒนาการแก้ปญั หาดา้ นการอ่านและการ

เขยี นสระ ตลอดจนมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมตามศักยภาพและวยั ของผู้เรียน
ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองได้
เต็มตามศกั ยภาพ

ท่มี าโครงการ

 โครงการใหม่  ตอ่ เนื่อง  เร่งด่วน

4. ประเภทวัตถุประสงคข์ องโครงการ
 เพ่ือแกไ้ ข  เพ่อื การพฒั นา  เพื่อการป้องกนั

๒6

5. การดาเนนิ การตามกจิ กรรม/โครงการ

ชื่อกิจกรรมตามที่กาหนดไวใ้ นโครงการ วนั เดือน ปี สถานที่ จานวน หมายเหตุ
ทีด่ าเนินการ คณะครู กลุ่มเป้าหมาย
1.แตง่ ตัง้ คณะทางานและประชมุ วาง ธันวาคม 2564 คณะครู นางปวีณา ทองทรง
แผนการดาเนนิ งาน ธนั วาคม 2564
2.นาเสนอเพอ่ื ขอพจิ ารณาอนุมัติ นางปวีณา ป.1-3
3.กจิ กรรมอา่ นสระออก เขียนสระได้ มกราคม- ทองทรง
โดยใช้เกมสระหรรษา สงิ หาคม 2565 นางปวีณา ทองทรง
3.1 เรียนรกู้ ารอ่านสระ นางปวณี า
3.2 จับคู่สระ กบั คาอา่ น โดยใช้สื่อ สิงหาคม 2565 ทองทรง
3.3 ฝกึ เขียนสระเรียงตามลาดบั สระ
ในภาษาไทย
3.4 ฝกึ เขียนสระตามคาบอก
3.5 ฝึกประสมสระกับพยัญชนะเปน็
คา
4. สรปุ และประเมนิ ผลการดาเนินงาน

6. งบประมาณตามโครงการ จานวน .......5,000..........บาท
6.1 งบประมาณตามโครงการ จานวน ........5,000........ บาท
งบประมาณที่ใช้ไป จานวน ............................บาท
งบประมาณคงเหลือ

6.2งบประมาณทข่ี อใชเ้ พมิ่ เติม จานวน ...........................บาท

7. ผลการดาเนนิ งาน

เชงิ ปริมาณ
1) นกั เรยี นรอ้ ยละ 90 มผี ลสมั ฤทธทิ์ างการเรียนดีขึ้น
2) ครูมีสอ่ื การเรียนการสอนเพยี งพอสาหรับใช้ประกอบการสอนอย่างพอเพยี ง
3) ผเู้ รยี นรอ้ ยละ 80 มคี วามพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผเู้ รยี นในระดบั ดี

เชงิ คณุ ภาพ
1) นกั เรยี นมผี ลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนวิชาภาษาไทยดขี ้ึน
2) ครมู สี ่ือการสอนท่สี อดคล้องกบั เน้ือหาวิชาและหลกั สูตร
3) นักเรียนรอ้ ยละ 90 อา่ นออก-เขยี นได้

8. ปญั หาอุปสรรค
..............................

๓7

9. ขอ้ เสนอแนะ
.................................

10. องค์ความร/ู้ นวัตกรรม
.......................

11. แนวทางการพัฒนาเพ่อื ความยง่ั ยืน

ลงชอ่ื ..................................................ผรู้ ายงาน ลงช่ือ.........................................หวั หนา้ ฝา่ ยวชิ าการ
(นางปวีณา ทองทรง) (นางสาววรนชุ หลวงจนั ทร์)

๔8

การประเมนิ ผลงาน / โครงการตามแผนปฏบิ ตั ิประจาปี ปงี บประมาณ 2559

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ
1 หมายถงึ เมอ่ื ประเมนิ แลว้ อยใู่ นระดับ 0-49 (คา่ เฉลี่ย 1.74 ของระดบั คุณภาพ) ต้องปรบั ปรงุ
2 หมายถงึ เมอ่ื ประเมนิ แล้วอย่ใู นระดบั 50-74 (คา่ เฉลี่ย 1.75-2.74 ของระดับคุณภาพ) พอใจ
3 หมายถึง เมือ่ ประเมินแลว้ อยใู่ นระดบั 75ถึง 89 (ค่าเฉลยี่ 2.75-3.49 ของระดบั คุณภาพ) ระดับดี
4 หมายถงึ เม่ือประเมนิ แลว้ อยใู่ นระดบั 90ขน้ึ ไป (คา่ เฉลยี่ 3.50-4.00 ของระดับคุณภาพ) ระดับดีมาก

คาชแี้ จง โปรดใสเ่ ครอ่ื งหมาย / ลงในช่องคะแนนตามความเห็นของท่าน

ที่ รายการประเมิน ระดับคณุ ภาพ
1234

ดา้ นความพึงพอใจ

1 ทา่ นพอใจในผลสาเร็จของงาน / โครงการตามเปา้ หมายที่กาหนด .. ........ ........ ...√....

2 ในระหว่างการดาเนนิ งาน มเี หตุการณด์ งั ต่อไปนี้ เกดิ ข้ึน .....

2.1 ความเหมาะสมของงบประมาณ ........ ........ . √.

2.2 ความเหมาะสมของวัสดอุ ุปกรณ์ ........ ........ √ ........

2.3 ความร่วมมอื ของผูร้ ่วมงานหรือการทางานเปน็ ทมี ........ √ ........

2.4 ขัน้ ตอนการดาเนินงานเป็นไปตามกาหนดเวลา ........ √ ........ ........

ดา้ นความสาเร็จของงาน ........ ........

3 ผลการดาเนนิ งาน สนองตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายของโรงเรียนในระดบั ........ .... √

4 ผลการดาเนินงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ในระดับ ........ ........ .... √ ........

5 งาน/โครงการ/ กจิ กรรมทจ่ี ัดขน้ึ สอดคล้องและตรงตามมาตรฐานการศึกษา และ √ ........

การมีสว่ นร่วม ........ ........

6 การดาเนนิ งาน/โครงการเปน็ ไปตามแผนปฏิบัตกิ ารอย่างเปน็ ระบบมีประสิทธิภาพ ........ .... √ ........

ผลการดาเนนิ งานเป็นทีป่ ระจักษใ์ นระดบั ........ ....

7 การนาผลการประเมินไปปรับปรุง และพฒั นาการในการจดั ทาแผนในปีต่อไปเพียงใด ........ ..... √

รวม 2 21 8
คา่ เฉลีย่ (หารด้วย 10) 3.10

ผลการประเมนิ โครงการอยใู่ นระดบั ดี คา่ เฉลยี่ 3.10

9

ภาพกิจกรรม

10

กจิ กรรมส่งเสริมการอ่าน

กจิ กรรมยามเช้า จากการใช้สอื่ อา่ นสระออก เขยี นสระได้ โดยใช้เกมสระหรรษา

11

เกมส่งเสรมิ การอา่ นสระออก เขียนสระได้

12

13


Click to View FlipBook Version