The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by admin, 2019-12-20 05:47:40

32 CYLCHLYTHYR

Rhagfyr/December 2019

Tymor yr Hydref - Rhagfyr 2019 Autumn Term - December 2019

CYLCHLYTHYR

NEWSLETTER

Dyma themau yr hanner tymor nesaf/Here are next half term’s themes: HAWL MIS IONAWR/ GWERTH Y MIS/
Meithrin/Derbyn - Pan af i gysgu/When I fall Asleep. JANUARY’S RIGHT OF VALUE OF THE

Bl1/2 - Y Gofod/Space. Bl3/4 - Esgyrn, Gwaed a darnau THE MONTH MONTH
Gwaedlyd/Blood, Guts and Gorey Bits.
Bl5/6 - O dan y Croen/Under the Skin. Erthygl 29: Eich hawl i fod y gorau y Gwerth mis Ionawr bydd/
Nadolig Llawen. Merry Christmas. gallwch fod January’s value of the month
Mr Steffan Jones Pennaeth/Headteacher.
Article 29: Your right to be the best will be:-
Ysgol yn ail-agor ar ddydd Mawrth, Ionawr 7fed 2020. you can be
School will re-open on Tuesday, 7th January 2020. Cyfrifoldeb /
Responsibility

BLWYDDYN 2 BLWYDDYN 3

Mae’r hanner tymor wedi hedfan. Rydym wedi bod yn dysgu mwy am ein hardal leol. Dros yr hanner tymor diwethaf, rydym wedi edrych ar themau ‘Ein Hardal Leol’ a ‘Nadolig’.
Ar ôl ein taith i’r pentref dysgom ni sut i ysgrifennu llythyron o ddiolch. Ym Edrychom ar fapiau i ddysgu am wahanol bethau yn yr ardal leol. Aethom ymlaen i
mathemateg rydym wedi bod yn dysgu sut i fesur ein hun a pethau eraill dros 1 ddefnyddio’r wybodaeth yma i greu lluniau wrth ddefnyddio arddull Helen Elliott. Ein nofel
medr. Mae’r adeg y Nadolig yn brysur iawn. Rydym wedi bod yn dysgu am stori’r dosbarth yn ystod yr hanner tymor oedd ‘James and the Giant Peach,’ a defnyddiom y
geni wrth berfformio yn y cyngerdd. Hefyd rydym wedi bod yn creu pethau ar wybodaeth o’r llyfr i greu poster ‘dwyn perswad’ ar gyfer mynd i weld yr eirinen wlanog. Ar
gyfer y Nadolig – addurniadau, cardiau a chalendrau am y flwyddyn newydd. gyfer ein thema ‘Nadolig,’ ysgrifennom frawddegau i ddisgrifio Edgar y Ddraig yn ein
gorsaf iaith, defnyddion 8 pwynt y cwmpawd i gasglu anrhegion nadolig yn yr ardal gyfrifo.
The half term has flown by. We have been learning more about our local are. After Cawsom gyfleuoedd yn yr ardaloedd darganfod a chreadigol i greu cardiau ac addurniadau
our visit to the village we learned how to write a letter of thanks. In mathematics Nadolig. Cafodd pawb hwyl hefyd yn chwarae’r chwythbrennau yn y gyngerdd Nadolig.
we have been learning how to measure ourselves and other things above 1 meter.
Christmas time is always a busy time of the year- we have been learning about the Over the past half term, we have looked at the themes of 'Our Local Area' and
story of Christmas by performing in the local Chapel. We have also been busy 'Christmas' We looked at maps to learn about different things in the local area. We went
making craft items such as christmas decorations, Christmas cards and calendars.   on to use this information to create pictures in the style of Helen Elliott. Our class novel
during the half term was 'James and the Giant Peach,' and we used the information from
the book to create a persuasive poster for visiting the peach. For our 'Christmas' theme,
we wrote sentences to
describe Edgar the Dragon
at our ‘Language Unit’,
using the 8 compass points
to collect Christmas
presents in the ‘Counting
and Calculating’ area. We
had opportunities in the
‘discover den’ and ‘creative
area’ to create Christmas
cards and decorations.
Everyone also had fun
playing the recorders at
the Christmas concert.

MEITHRIN

Wel, mae hanner tymor prysur arall wedi dod i ben. Ein hardal leol oedd ein thema dros yr wythnosau diwethaf ac rydym wedi mwynhau dysgu am bentref Trimsaran. Aethom am dro o gwmpas y pentref i sylwi ar yr adeiladau gwahanol
sydd gyda ni yn y pentref. Cawsom sgyrsiau di-ri am eu hoff fwyd yn y siop sglodion ac am yr hyn yr oedden nhw’n hoffi ei brynnu yn siop y pentref hefyd. Roedd y plant yn gyffrous iawn i ddangos i bawb lle oedden nhw’n byw ac mae pob
un wedi dysgu eu cyfeiriad nhw ac yn gallu ei rhannu gydag eraill yn y dosbarth. Dysgom stori Y Tri Mochyn Bach a gwnaethom gwblhau llawer o weithgareddau amrywiol oedd yn datbylgu sgiliau newydd. Aethom ati i ymchwilio pa
ddeunydd fyddai’r gorau i greu to a fyddai’n cadw’r moch bach yn sych yn eu cartref. Wrth arbrofi gyda cotwm, cardfwrdd a phlastig dysgom mae’r plastig fyddai orau i’w ddefnyddio. Wedyn aethom ati i adeiladu ty o frics ag iddo do
plastig yn ein hardal adeiladu. Roedd yn llawer o hwyl. Buom yn ymarfer ein sgiliau marcio ac ysgrifennu wrth dynnu llun y moch gan ddefnyddio sialc. Mae’r lluniau i gyd i’w gweld ar wal y dosbarth – pob un ohonynt yn wych! Buom ar helfa
siapiau 2D yn ystod ein gwersi Mathemateg. Daethom o hyd i lawer o siapiau o gwmpas yr ysgol a gwnaethom fwynhau gwasgu’r botwm crwn sy’n agor drws y lifft! Rhif 3 oedd ffocws rhif yn ystod y cyfnod hwn ac rydym wedi bod yn
perffeithio cyfri a ffurifo y rhif arbennig hwn.
Prif ffocws y dysgu fodd bynnag oedd Stori’r Geni. Bu’r plant yn brysur iawn yn dysgu caneuon ac ymarfer ar gyfer ‘Y Geni’. Gwnaethon nhw fwynhau perfformio ar y llwyfan a chanu am y Baban Iesu. Diolch i chi rhieni am wisgo’r plant mor
hyfryd.
Dros yr wythnosau diwethaf cawsom lawer o hwyl yn gwneud ein crefftau Nadolig. Rydym yn siwr y bydd yr addurniadau yn edrych yn bert iawn yn y tŷ. Daeth y tymor i ben gyda thaith hudolus i Barc Gwledig Penbre. Cafwyd bore prysur
iawn yn helpu’r corrachod i baratoi sled Siôn Corn, cawsom stori hyfryd a bisgedi sinsir bendigedig gyda Mrs Corn cyn cael cyfle am sgwrs hyfryd gyda Siôn Corn.

Well, another busy half term has come to an end. Our theme over the past few weeks was ‘Our local area’ and we have enjoyed learning about the village of Trimsaran. We went for
a walk around the village and saw many different buildings, most of which were familiar to the children. We had many a conversation about their favourite food orders in the chip
shop and what they liked to buy in the village shop. They were all very excited to show us where they lived and have made and excellent effort to learn their home address. Each
one can share their address with their friends in class. We learned the story of The Three Little Pigs and completed various activities that focused on learning and developing new
skills. We investigated which material would be best to make a roof that would keep the piglets dry in their new home. By experimenting with cotton, cardboard and plastic we could
see that plastic was best for keeping things dry. We then went on to build a plastic roofed, brick house in our outdoor building area. We practiced our marking and writing skills by
drawing a picture of the pigs using chalk – they are all great and are displayed in the classroom. In maths we went on a 2D shape hunt. We found lots of shapes around the school
and especially enjoyed pressing the round button to open the door of the lift! We focused on learning to count to 3 and forming number 3 correctly during these sessions too.
However, the main focus of the learning was The Nativity. The children have been very busy learning songs and practicing for our “Nativity”. We all enjoyed being on stage and
singing songs about Baby Jesus. A big thank you to you the parents for dressing the children in their beautiful costumes.
Recently, we have all been busy doing Christmas crafts. We are sure that the decorations will look very pretty in the house!
The term was brought to an end with a magical trip to Pembrey Country Park. We had a very busy morning helping the elves prepare Santa’s sleigh, we had a lovely story and
beautiful gingerbread biscuits with Mrs Clause before a wonderful visit to see Santa!

Tymor yr Hydref - Rhagfyr 2019 Autumn Term - December 2019

DERBYN BLWYDDYN 5/6

Yn ystod yr hanner tymor yma rydym ni wedi bod wrth Hanner tymor arall wedi hedfan heibio! Mae wedi bod yn
ein bodd yn astudio ein thema sef ‘Ein hardal leol’. hanner tymor prysur iawn gyda llawer wedi bod yn mynd
Rydym wedi mwynhau newid yr ardal chwarae rôl mewn ymlaen. Dechreuom y tymor yn edrych ar ei hardal leol. Fe
i weithdy brics, ble’r adeiladwyd tai a siopau’r pentref fûm yn cymharu Trimsaran gyda gwahanol ddinasoedd yng
gan ddefnyddio’r brics coch sydd yn enwog yn Nghymru a phentrefi yn Affrica. Edrychom yn fanwl ar
Nhrimsaran. Dysgom hefyd am siapiau 2d, a sut i wahanol adeiladau o amgylch Trimsaran cyn creu darnau
adnabod y gwahaniaeth rhwng bwydydd iach ac afiach. celf lliwgar yn dilyn arddull Nina Morgan. Bydd y lluniau’n
Diddorol iawn oedd clywed beth ddywedodd y cael eu fframio ac yn cael eu harddangos ar y ffenestri yn
dosbarth am bethau fel siocled! Buom yn dysgu am y dosbarth. Byddant yn edrych fel ffenestri lliw mewn
emosiynau eraill a thrafod y rhain yn ystod amser Eglwys. Hefyd rydym wedi bod yn astudio dulliau gwahanol
cylch. Dysgodd y plant hefyd am bwysigrwydd teulu a o ysgrifennu cerddi. Edrychom ar ddefnyddio berfau, gan
ffrindiau, sut i ofalu am ein gilydd yn iawn a sut i fod ddefnyddio’r thesawrws i chwilio am ferfau diddorol. Hefyd, fe fûm yn cyflythrennu. Cewch
yn ffrind da. Ar ôl llwyddiant ein sioe y Geni, rydym weld esiamplau o rai o’r cerddi ysgrifenwyd yn y lluniau. Allwch chi ddod o hyd i’r berfau a’r
wedi bod wrth ein bodd yn gwneud pethau yn barod am y cyflythrennu yn y cerddi? Ynghanol hyn i gyd roedd rhaid dysgu ac ymarfer carolau a
Nadolig. Llawer o gliter i greu ein cardiau a chalendr, a hwyl wrth wisgo i fyny fel Siôn Corn darlleniadau ar gyfer ein gwasanaeth carolau. Gweithiodd pawb yn galed iawn i ddysgu’r holl
yn ein groto. Braf oedd cael y cyfle i fynd ar wibdaith i weld y Siôn Corn go iawn lawr ym ganeuon ac adrodd eu darlleniadau mor hyderus. Da iawn bawb!
Mharc Gwledig Pembre. Gweithiodd pawb yn galed iawn er mwyn sicrhau bod y corrachod a
Siôn Corn yn barod am y noson arbennig sydd i ddod. Another half term flown by! It's been a very busy half term with a lot going on. We started
the term looking at our local area. We compared Trimsaran with different cities in Wales
During this half term, we have been excited learning about our latest theme ‘The local and villages in Africa. We looked in detail at different buildings around Trimsaran before
area’. We have had lots of fun turning our role-play area into the bricks factory, and using creating colourful pieces of art following the style of Nina Morgan. These pictures will be
the famous red brick of Trimsaran to build different shops and houses in the village. We framed and displayed on the windows in the classroom. They will look like stained glass
have learnt about the different 2d shapes that we see around us every day, and have windows in a Church. We have also been studying different ways of writing poems. We
learnt about healthy and unhealthy foods. It was very interesting to see what the class
though about chocolate! looked at using verbs and using the thesaurus to
We have also been learning about other emotions and discussing these during circle time. look for interesting verbs. Also, we learned about
We have learned many important messages during this theme, such as the importance of alliteration. You can see examples of some of the
friends and family, how to care for each other and how to be a good friend. poems we’ve written in the pictures. Can you find
After the success of our Nativity performance, the verbs and alliteration in the poems? In the
we have been very excited making lots of midst of all this we had to learn and practice carols
lovely things ready for Christmas. Lots of and readings for our carol service. Everyone
glitter has been used during the making our worked very hard to learn all the songs and recite
cards and calendars, and lots of laughter their readings so confidently. Well done everyone!
dressing up as Santa Clause in our Grotto. It
was a wonderful experience taking the class BLWYDDYN 4
down to Pembrey Country Park to meet the
real Father Christmas. They all worked very ‘Y thema i’w hastudio yn ystod yr hanner tymor
hard helping the elves, and making sure hwn oedd, “Ein Hardal Leol”. Bu disgyblion B4 yn
everything is ready for the big night ahead. brysur yn defnyddio eu sgiliau TGCH i ddarganfod
lleoliadau adeiladau amlwg yr ardal, megis capeli
BLWYDDYN 1 Noddfa, Sardis a Thabernacl. Hawdd oedd cael
golwg ar nifer o nodweddion naturiol a dynol yr
Mae’r tymor wedi bod yn un prysur. Ein thema ardal wrth ddefnyddio ‘mapiau gwgl’- Gwych!!!
oedd ‘Ein Hardal Leol’ ac roedd yn ddiddorol iawn i Cafodd bawb gyfleoedd i ddarllen ffeithiau
ddysgu am ein pentref bach ni. Gwnaethon ni diddorol am wyrcws leol Llanelli a Chaerfyrddin yn
fwynhau stori ‘Dyddiadur Kabo’ a chymharu oes Fictoria ac am ffyrdd o fyw yno. Ar ôl dysgu
Trimsaran gyda phentref ym Motswana. Roedd yn am hanesion a digwyddiadau’r lle, bu’r disgyblion yn
ddiddorol iawn i weld pa mor wahanol oedd yr ysgrifennu eu dyddiaduron eu hun a oedd yn
ysgolion a’r gwahanol anifeiliaid sydd yn byw yn y disgrifio diwrnod yn eu bywydau trist. Braf oedd
pentreBi. Yn ystod yr wythnosau buom yn brysur dysgu mai cau’r wyrcws a ddigwyddodd ym 1930.
yn paratoi am y gyngerdd Nadolig a wnaeth pawb
fwynhau perfformio. Yn y dyddiau diwethaf rydyn The theme that was studied during this half term was, ‘Our local area’. Pupils
wedi bod yn dysgu am y Nadolig ac yn brysur yn were engaged in applying their computer skills to find the locations of many
creu crefftau yn barod i fynd adref.
important buildings in the area, such as ‘Noddfa,
This term has Sardis and Tabernacl chapels. It was easy to
been a busy one. Our theme was ‘Our local observe a number of natural and human
area’ and it was really interesting to learn features of the area by using ‘Google Maps’-
about our village. We thoroughly enjoyed the Wonderful!!! Pupils were given opportunities
story ‘Kabo’s Diary’. We loved comparing the to read many facts about the workhouses
Village of Trimsaran with a village in that were in Llanelli and Carmarthen in
Botswana. It was really interesting to see how Victorian times. They discovered information
different the schools were and the different about the rules and way of life there. All
animals that would be in the local area. During pupils were able to use this information to
the weeks we have also been preparing for the write their own diaries describing the events
Christmas concert. We really enjoyed of a day in their sad lives. It was good to
performing for everyone. In the last few days learn of the closure of these workhouses
we have also been learning all about the which came about in 1930.
meaning of christmas and preparing lovely
crafts ready to take home.

PRESENOLDEB/ATTENDANCE 87% TRYDAR/TWITTER GWEFAN/
ANFODDHAOL/UNSATISFACTORY @YsgolTrimsaran WEBSITE

www.ysgoltrimsaran.org.uk

Tymor yr Hydref - Rhagfyr 2019 Autumn Term - December 2019

PLANT MEWN ANGEN/ GŴYL AML SGILIAU/
CHILDREN IN NEED MULTI SKILLS FESTIVAL

Daeth staff a disgyblion i’r ysgol yn eu pyjamas ar ddiwrnod Cafodd Blwyddyn 1 gyfle mis
Plant mewn Angen. Diolch am eich diwethaf i gymryd rhan yn sesiwn
cefnogaeth. hoci yng Nghanolfan Hamdden
Llanelli. Trefnwyd y sesiwn gan
Staff and pupils wore pyjamas to Actif Chwaraeon a Hamdden.
school on Children in Need day.
Thank you for your support. Year 1 had an opportunity last month
to take part in a hockey session at
PÊL RWYD/ Llanelli Leisure Centre. The session
was organised by Actif Sports and
NETBALL Leisure.

Cymerodd tîm pêl rwyd FFAIR NADOLIG STRADE CHRISTMAS
Blwyddyn 5 a 6 rhan mewn FAYRE
twrnament yr Urdd yng
Nghanolfan Hamdden Cafodd yr Iau wahoddiad i berfformio a chael stondin i werthu
Llanelli yn ddiweddar. nwyddau yn Ffair Nadolig y Strade. Gyda chymorth y staff fe
Diolch i bawb a gymerodd wnaethon nhw grefftau i’w gwerthu yn y Ffair.
rhan.
The Junior pupils were invited to perform and to have a stall and
Year 5 and 6 netball team took sell goods at Stradey School’s Christmas Fayre. With help from
part in an Urdd tournament
recently at Llanelli Leisure staff they
Centre. Thank you to the produced
pupils who took part. various crafts
to sell.

CWIS/QUIZ

Da iawn i Logan, Joe, Poppy a Chloe am gymryd rhan mewn ‘Cwis Dim Clem’ yn yr ysgol mis diwethaf. Cystadlon nhw
yn erbyn Ysgol Mynyddygarreg a Glan-y-fferi. Trefnwyd y cwis gan Menter Cwm Gwendraeth.

Well done to Logan, Joe, Poppy and Chloe for taking part in a quiz at the school last month against Mynyddygarreg
and Ferryside Schools. The quiz was organised by Menter Cwm Gwendraeth.

FFAIR NADOLIG/CHRISTMAS FAYRE SGWTERI/SCOOTERS

Trefnodd y CRA Ffair Nadolig yn yr ysgol ar Dachwedd 28ain. Roedd yn noson hwylus Cymerodd disgyblion Blwyddyn 1-4 ran mewn
gydag amrywiaeth o stondinau, cyfle i fynd ar asyn, trampolins a llawer mwy. Diolch i’r gweithdy i ddysgu sut i basio cerddwr yn
CRA a’r staff am eich holl waith caled. ddiogel ac yn gwrtais wrth reidio sgwter.

The PTA organised a Christmas Fayre at the school on 28th November. It was a great Year 1-4 pupils took part in learning how to
night with a variety of stalls, donkey safely and
rides and trampolines. Thank you to the politely
PTA and staff for all your hard work. pass a
pedestrian
while
riding a
scooter.

Tymor yr Hydref - Rhagfyr 2019 Autumn Term - December 2019

FFAIR NADOLIG PLAS-Y-SARN CHRISTMAS FAYRE

Ar ddydd Sadwrn, Tachwedd 30ain fe agorodd disgyblion yr ysgol y Ffair Nadolig ym Mhlas-y-Sarn.
Fe ddiddoron nhw y dyrfa trwy ganu Carolau Nadolig. Diolch i’r plant a fynychodd.

On Saturday, 30th November the pupils of Trimsaran School opened Plas-y-Sarn’s Christmas
Fayre. They entertained the crowd by singing Christmas Carols. Thank you to the children that
attended.

CYNGERDD/CONCERT Y GENI/THE NATIVITY

Diolch i’r plant a’r staff am Gyngerdd Nadolig hyfryd yng Cafodd deuluoedd plant y Meithrin/Derbyn gyfle i weld
Nghapel Sardis wythnos diwethaf Roedd yn fraint i weld pawb perfformiad o’r ‘Geni’ yn ddiweddar. Cawsant y fraint o glywed
yn mwynhau. Diolch am eich cefnogaeth. ‘Stori’r Nadolig’ yn cael ei chyfleu mewn ffordd syml a phwerus.

Thank you to the pupils, and staff for a lovely Christmas The Nursery/
Concert at Sardis Reception pupils
Chapel last week. performed ‘The
It was a pleasure Nativity’ for their
to see everyone families recently.
enjoying. Thank They had the privilege
you for your of seeing and hearing
support. the ‘Christmas Story’
portrayed in a simple
and powerful way.

GWASANAETH CRISTINGL/ SIÔN CORN/FATHER
CHRISTINGLE SERVICE CHRISTMAS

Cynhaliwyd ein Gwasanaeth Cristingl yn Eglwys Penbre ar fore dydd Cafodd disgyblion y Meithrin/Derbyn
Llun, Rhagfyr 16eg. Cafwyd amser gwych pan ymwelon â Siôn Corn
anerchiad gan Ficer Flanagan cyn ym Mharc Gwledig Penbre yr wythnos
i’r disgyblion gynnau eu hon. Dyma nhw’n mwynhau’r profiad.
canhwyllau fel rhan o’r dathliad
arbennig. The Nursery and Reception pupils had a
great time when they visited Father
Year 1-6 pupils made their Christmas at Pembrey Country Park
Christingles in school in this week. Here they are enjoying the
readiness for a service led by experience.
Vicar Flanagan at Pembrey
Church on Monday, 16th CÔR/CHOIR
December. During the service
the pupils lit their candles as Dyma plant yr Iau yn
part of the special celebration. diddanu’r ‘Clwb Prynhawn’ yn
ystod eu Parti Nadolig.
CÔR TRIMYMYNYDD CHOIR
Here are the Junior pupils
Cafodd côr TrimyMynydd cyfle i berfformio yn Asda Llanelli wythnos entertaining the ‘Afternoon
yma. Da iawn i chi gyd gyda’ch perfformiad. Diolch yn fawr i Asda am Club’ during their Christmas
eu croeso cynnes. Party.

TrimyMynydd choir performed at Asda Llanelli this week. Well done PARTI NADOLIG/CHRISTMAS PARTY
to you all for
your Diolch i’r CRA am drefnu Parti Nadolig i’r plant heddiw,
performance. A dydd Gwener, Rhagfyr 20fed. Hoffwn ddiolch iddynt
big thank you to am eu gwaith caled a’u hamser yn ystod y flwyddyn.
Asda for the
warm welcome. Thank you to the PTA for organising a Christmas party
for the children today, Friday, 20th December. I would
like to thank them for their hard work and time during the year.


Click to View FlipBook Version