The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Chwefror / February 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by admin, 2019-06-12 10:27:08

27 Cylchlythyr

Chwefror / February 2019

Tymor y Gwanwyn- Chwefror 2019 Spring Term - February 2019

CYLCHLYTHYR

NEWSLETTER

Dyma themau yr hanner tymor nesaf/Here are next half term’s themes: GWERTH Y MIS/
VALUE OF THE MONTH
Meithrin/Derbyn - Tywynu a Phelydru/Glow and Glitter.
Blwyddyn 1/2 – Enfys Trydan/Electric Rainbow. Gwerth mis Mawrth bydd/
March's value of the month will be:-
Blwyddyn 3 - Y Celtiaid/The Celts. Blwyddyn 5/6 - Mods and Rockers.
Symlrwydd / Simplicity
Gwyliau Hapus i bawb. Happy Holidays to you all. Mr Steffan Jones Pennaeth/Headteacher.

Ysgol yn ail-agor ar ddydd Llun, Mawrth 4ydd 2019
School will re-open on Monday, 4th March 2019.

MEITHRIN/NURSERY BLWYDDYN 5/6

Wel, mae hanner tymor cyntaf 2019 wedi dod i ben. Ar ddechrau’r flwyddyn newydd fe groesawon ni 10 o blant bach newydd i’n dosbarth Thema B5/6 y tymor hwn oedd ‘ O Dan y Croen
’gyda’r prif ffocws ar wyddoniaeth. Dysgodd y
ac mae pob un wedi ymgartrefi’n hyfryd â’r plant wrth eu bodd â’u ffrindiau newydd. Bu llawer o gyffro hefyd ar ddechrau’r tymor wrth i disgyblion am ficro-organebau a bacteria ar ffurf
ni dderbyn anrhegion Nadolig yn y dosbarth - teganau ac adnoddau newydd i’r dosbarth. Rydym yn ddiolchgar iawn ac yn cael llawer o hwyl ‘germau’ a’r effaith y maent yn medru cael ar y
yn eu defnyddio. Thema ein dosbarth oedd ‘Pan af i gysgu’. Rydyn wedi dysgu llawer am y gwahaniaeth rhwng dydd a nos - beth rydym yn corff dynol. Hefyd, bu cyfleoedd i ddefnyddio
microscopau er mwyn datblygu sgiliau gwyddonol
ei wneud wrth baratoi i fynd i’r gwely, didoli a threfnu gweithgareddau dydd a nos ac adnabod gwrthrychau disglair a gwrthrychau nad trwy arsylwi ar dyfiant bacteria ar fwydydd a
ydynt yn ddisglair gan ddefnyddio’r hyn a ddysgom i adnabod a dewis y deunydd mwyaf addas er mwyn creu seren ddisglair. Buon yn chofnodi canlyniadau ar ffurf tabl a graff.
Yn ogystal a hynny, defnyddiodd y disgyblion sgiliau
datblygu ein sgiliau corfforol wrth drin a thrafod toes i greu haul, sêr a lleuad gan hefyd ddatblygu ein sgiliau rhif trwy adnabod ymchwiliol i ddarganfod gwybodaeth am y
Numicon neu rhif a chreu’r nifer cywir ohonynt. Gwnaethom fwynhau clywed stori ‘Heddwch o’r Diwedd’ gan Jill Murphy a gwnaethom gwyddonydd Edward Jenner a’i ddarganfyddiad am
lawer o weithgareddau hwylus - gwneud tedi allan o does, peinto llun Mr Tedi, Mrs Tedi neu Babi Tedi a dewis deunydd addas i greu frechiad i ladd ‘Y Frech Wen’

gwdihŵ. Diolch i chi rieni am eich cefnogaeth wrth gwblhau gwaith cartref yn wythnosol - mae’n braf darllen eich sylwadau sy’n nodi i chi Gan feddwl am ledaeniad afiechydon, llwyddodd y
sylwi ar welliannau yn sgiliau eich plant yn ogystal â’r hyn y byddwch yn ei wneud adref i gynorthwyo’ch plentyn i ddatblygu ymhellach. disgyblion i gysylltu hyn â Phla Mawr y
1600au.Aethant ymlaen i ddefnyddio eu sgiliau
Mae’r dasg greadigol yn seiliedig ar lyfr ‘Heddwch o’r Diwedd’ wedi creu arddangosfa hyfryd yn y coridor er mwyn i bawb yn yr ysgol ysgrifennu trwy lunio adroddiadau o safbwynt ‘Y Pla
werthfawrogi ymdrechion y plant. Diolch eto. Wythnos Gymreig oedd yn cloi’r dysgu am yr hanner tymor hwn. Gwnaethom fwynhau coginio Feddyg’ gan ymchwilio i’r hanes, ysgrifennu brawddegau a chyflwyno gwaith celf deniadol.
pice ar y mân - roedden nhw'n flasus iawn! Buom yn trefnu’r lluniau gwnaeth Miss Thomas dynnu o’r camau coginio gan ddatblygu ein
The theme for B5/6 this term was ‘Skin Deep’ which
sgiliau cofio a chyfathrebu. Edrychom ar y wisg Gymreig draddodiadol a chan ddatblygu ein sgiliau rheoli o’r bwrdd ‘clevertouch’ fe focused mainly on Science. Pupils learned about
ddewisom y dillad addas i Sali Mali a Jac y Jwc i’w gwisgo ar Fawrth 1af. Dysgom am wahanol rannau o'r genhinen bedr a pheintio llun micro-organisms and bacteria in the form of germs
and the effect these may have on the human body.
ohoni yn ogystal â datblygu ein sgiliau defnyddio siswrn i dorri'r rhannau gwahanol o'r blodyn a'u gludo ar bapur i greu llun. Ar ôl hanner They also had opportunities to use microscopes to
tymor prysur dros ben rydym yn barod am wyliau ond edrychwn ymlaen at yr hanner tymor nesaf pan fyddwn ni'n mynd i'r gofod! observe the growth of bacteria on foods before
recording their results in a table and graph.
Well, the first half term of 2019 has come to an end. At the Pupils went on to research the work of Edward Jenner
beginning of the new year we welcomed 10 new children to our who was the scientist who discovered a vaccine
class and they have all settled and made lots of new friends. against ‘Smallpox’.
There was a lot of excitement at the beginning of the term Pupils later learned about the spread of the plague in
as we received Christmas presents in class – new toys and England and Wales in 1600’s. After researching the
resources for us to use. We are very grateful and have a lot topic ,they wrote reports from the perspective of
of fun using them. Our theme over the last few weeks was ‘The Plague Doctor’ and also produced good examples
'When I fall asleep'. We've learned a lot about the of art work depicting some scenes of the experience.
difference between day and night - what we do when
preparing to go to bed, sorting day and night activities and
recognizing shiny and non-shiny objects and then using what
we had learned to identify and choose the most suitable
material to create a bright star. We have been developing our
physical skills by using playdoh to make the sun, moon and
stars, as well as developing our number skills by identifying
Numicon or numbers and creating the correct amount for
each one. We all enjoyed hearing the story 'Peace at Last by
Jill Murphy and we did a lots of activities based on this -
making a teddy bear out of playdoh, painting a picture of Mr
Teddy, Mrs Teddy or Baby Teddy, and selecting suitable
material to create an owl. I would like to thank you as parents for your support in completing homework on a weekly basis with
your child – it is lovely to see from your comments that you notice improvements in your children's skills as well as what you
will do at home to help you child to develop even further. The creative task based on the book 'Peace at Last' has been used to
create an impressive display in the corridor so that everyone in the school can appreciate the children's efforts. Thank you
once again. To bring our learning to an end for this half term we celebrated with a ‘Welsh Week’. At the beginning of the week
we helped Miss Thomas and Mrs Millon to bake welsh cakes - they were really tasty! Then we organized the pictures that Miss
Thomas had taken of the various steps during the baking activity - developing our memory and communication skills. We looked
at the traditional Welsh costume and by developing our control of the the 'clevertouch' board, chose the appropriate clothes
for Sali Mali and Jac y Jwc to wear on March 1st. We learned about different parts of the daffodil and painted a picture, as
well as developing our cutting skills to cut out the different parts and glue them to create a picture. After a busy half term we
are ready for a little holiday but we look forward to the next half term when we will be going to space! Don’t forget to look at
our twitter account to see pictures of your children at work!

BLWYDDYN 3

Tymor yma ein thema ni oedd ‘Ar Draws y byd’. Fe wnaethon fwynhau cwblhau heriau amrywiol dros yr wythnosau diwethaf. Rhai o’n hoff heriau oedd ymchwilio a

chreu ffeil ffeithiau ar Amelia Earhart, darganfod a phwyso faint o siwgr sydd mewn bwydydd a diodydd gwahanol ac ymchwilio tymheredd misol gwledydd ar draws

y byd cyn creu graff. Er gwnaethom fwynhau'r tasgau yma i gyd, hoff dasg y dosbarth oedd cynllunio a chreu adeilad cymesurol cyn
mynd ati i’w adeiladu ar Minecraft. Roedd Blwyddyn 3 yn ffodus i gael 3 wythnos o wersi nofio. Dros yr wythnosau gwnaethon

weithio yn galed ac o ganlyniad roedd pawb wedi dangos cynnydd arbennig o dda. I gloi'r tymor buom yn dathlu wythnos Gymreig

felly defnyddiom ni y sgiliau wnaethom ddysgu yn y tymor i greu ffeil ffeithiau ar Ddewi Sant a defnyddio Excel i greu baner

Cymru.

This term our theme was ‘Around the world’. We thoroughly enjoyed completing a variety of challenges over the previous weeks.
Some of our favourite challenges were researching and creating a fact file about Amelia Earhart, discovering and weighing how
much sugar is in various foods and drinks, and researching the average monthly temperatures in different countries before creating a graph. Even
though we really enjoyed the challenges our favourite was designing a symmetrical building before creating it on Minecraft. Year 3 were also very
fortunate to receive swimming lessons for 3 weeks. Over the weeks we worked really hard and everyone showed excellent progress. To finish the
term we have been celebrating ‘Welsh Week’, therefore we have used the skills we learnt this term to create a fact file on St David and used excel
to create the welsh flag.

Tymor y Gwanwyn- Chwefror 2019 Spring Term - February 2019

BLWYDDYN 2 BLWYDDYN 4

Wel am hanner tymor gwych! Rydym wedi bod yn astudio Ein thema y tymor yma oedd ‘O Gwmpas y Byd’. Cafodd y dosbarth y cyfle i
‘Y Gofod’ fel thema ac wedi dysgu llawer iawn. Fe weithio yn annibynnol ar dasgau yn ein ardaloedd ‘Meysydd Mentro’. Yn ein
ddysgom beth yw enwau’r holl blanedau a’u trefn yng ‘Gorsaf Ysgrifennu’ ysgrifennom lythyr ffurfiol i geisio perswadio plant o Kenya
nghysawd yr haul yn ogystal â dysgu llawer am y gofodwr i ddod i ymweld a’n hysgol ni. Roeddwn hefyd wedi ymchwilio i fywyd Amelia
Edwin ‘Buzz’ Aldrin. Oeddech chi’n gwybod mai Buzz Earhart, a defnyddio’r wybodaeth i greu ffeil ffeithiau. Rhai o’r tasgau a
Aldrin oedd yr ail berson i gerdded ar y lleuad? Fe cafodd eu cwblhau yn yr ardal cyfrif a chyfrifo oedd creu diagram Carroll a
laniodd ar y lleuad yn 1969 ar ôl teithio yn y llong ofod darganfod y gwahanol galorïau mewn rhannau o fyrgyr. Defnyddiom ein sgiliau
Apollo 11 gyda Neil Armstrong a Michael Collins. Cawsom Minecraft yn y ‘Cwtsh Creadigol’ i greu adeilad gymesurol. Cafodd pawb hwyl yn
gyfle hefyd i fynd ar wibdaith arbennig i Gaerdydd i y ‘Den Darganfod’ yn mesur faint o siwgr sydd mewn gwahanol ddiodydd. Roedd
ymweld â Techniquest a’r Amgueddfa Genedlaethol. Yn yr pawb hefyd yn ddiolchgar iawn o help Miss Morgan dros y chwech wythnos
Amgueddfa, roedden ni’n ffodus iawn i gael gweld llong diwethaf.
ofod a siwt ofod Tim Peake, y gofodwr Prydeinig aeth i’r
gofod yn 2016. Roedd y parasiwt oedd wedi helpu’r llong This term our theme was ‘Around the World’. The children had the
ofod i lanio yn enfawr! Yn y dosbarth rydym wedi troi ein opportunity to work independently to complete challenges in the areas within
pabell ddarllen yn Ofod Ddarllen gyda chefndir y gofod a the classroom. In our writing area we wrote a formal letter to children in
goleuadau yn fflachio. I orffen yr hanner tymor fe gawsom Kenya, persuading them to visit our school. We have also researched facts
wythnos Cymru i baratoi ar gyfer Dydd Gwyl Ddewi. about Amelia Earhart on the Internet and used this information to complete a
fact file. Some of the challenges completed in our numeracy area was creating
Well, what a great half term that was! We’ve been learning a Carroll diagram and discovering the calories in different parts of a burger.
all about ‘Space’ and have enjoyed all the exciting work. We In the creative corner we used our
learned all the names of the planets and the order in which minecraft skills to design and build
they appear in the solar system as well as learning all about a symmetrical building. In our
Edwin ‘Buzz’ Aldrin. Did you know that Buzz Aldrin was the Discovery area everyone enjoyed
second man to walk on the moon? He landed on the moon in discovering and measuring how
1969 after travelling on Apollo 11 with Neil Armstrong and much sugar is in various food and
Michael Collins. We were fortunate enough to go on a drinks. We were also very
brilliant trip to Cardiff to visit Techniquest and the National thankful to Miss Morgan for all
Museum. In the museum, we saw Tim Peake’s space shuttle her help over the last 6 weeks.
and space suit. Tim Peake is a British astronaut that went in
to space in 2016. The parachute used to help land the space
shuttle was huge! We have turned our class reading tent into
a Reading Space with a space background and flashing lights. To finish the half term off
we had a Welsh week to prepare for St David’s day.

DERBYN BLWYDDYN 1

Tymor yma ein thema ni oedd ‘Pan af i gysgu’. Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi Mae wedi bod yn hanner tymor arbennig iawn! Ein
bod yn dysgu a thrafod y gwahaniaeth rhwng dydd a nos, dychmygu mynd ar daith i’r lleuad thema oedd ‘Y Gofod’. Rydym wedi bod yn dysgu am
mewn roced, ac fe ddysgom am dymor y Gaeaf a beth sydd yn digwydd i’r coed o’n cwmpas. y gofod a Neil Armstrong. Aethom ar daith
Hyfryd oedd cael eira yn ystod amser ysgol a gweld y plant yn mwynhau chwarae allan bythgofiadwy i Techniquest i weld pethau
ynddo. Cafodd y plant lawer o hwyl hefyd yn gwrando ar ystod o straeon sy’n ymwneud â’r gwyddonol ac yna i Amgueddfa Caerdydd i weld
thema. Trwy’r stori ‘Beth Nesaf’ gan Jill Murphy, cafodd pawb lawer o hwyl yn chwarae rôl roced Tim Peake. Ym mathemateg, rydym wedi bod
yn ein roced dosbarth, a chreu helmed ofod addas i tedi i’w wisgo ar ei daith. Trwy yn gwella sgiliau rhifedd wrth adio a thynnu. Efallai
ymchwilio gwahanol ddefnydd, penderfynodd pawb taw y fowlen blastig oedd y defnydd rydych wedi clywed eich plentyn yn siarad am Aled
gorau i gadw’r glaw allan. Yn ystod yr wythnos ddiwethaf, rydym wedi bod yn dathlu Afal- cymeriad a’i ffrindiau sy’n ein helpu i wella
wythnos Gymreig a dysgu am y traddodiadau sydd gennym ni. Rydym wedi mwynhau blasu sgiliau llafar ac ysgrifennu. Mae’r plant wedi bod
bwydydd traddodiadol gwahanol, coginio pice ar y mân a dysgu am hanes Dewi Sant. wrth eu bodd yn ysgrifennu am Aled a’i ffrindiau.
Yn ystod wythnos olaf o’r hanner tymor mae’r plant
This term our theme has been ‘When I fall asleep’. Over the past few weeks we have been wedi mwynhau dysgu am Gymru. Rydym wedi gwneud
learning and discussing the difference between day and night, imagining taking a trip to llawer o weithgareddau hwylus i godi ymwybyddiaeth o’n gwlad. 
the moon in a rocket, and learning about the winter and what happens to the trees around
us. It was lovely to see the snow falling during school time, and the children having a It has been a very special half term! Our theme has been ‘Space’. We have
chance to go outside and play in it. The story ‘Beth nesaf’ by Jill Murphy, gave us lots of been learning about space and Neil Armstrong. We went on an unforgettable
role play fun in our classroom rocket, and allowed us to be creative making a suitable space trip to Techniquest to see the great science activities and then onto the
helmet for teddy to wear on his journey. After an experiment in class using different Museum in Cardiff to see Tim Peake’s space exhibition. In mathematics we
materials, everybody decided that a plastic bowl was the best material to use to keep the have been improving our number skills by adding and subtracting. Perhaps you
rain off Teddy’s head. During the last week we have been busy celebrating Welsh week in have heard your child talking about
class by learning about the different traditions we have. We have enjoyed tasting Aled Afal- a character with lots of
different traditional food, making Welsh cakes, and learning about Dewi Sant. friends that help the children
develop their oracy and writing
skills. They have been in their
element writing about Aled and his
friends. During the last week we
have been learning about Wales.
We have done lots of fun activities
to raise awareness of our country
in preparation for St Davids day. 

PRESENOLDEB/ATTENDANCE 95% TRYDAR/TWITTER GWEFAN/
@YsgolTrimsaran WEBSITE
DA/GOOD
www.ysgoltrimsaran.org.uk

Tymor y Gwanwyn- Chwefror 2019 Spring Term - February 2019

GWYDDONIAETH/SCIENCE PC ALI

Aeth Blwyddyn 5/6 i weld Bu Heddwas Ali yn ymweld â’r ysgol yn ystod yr hanner tymor yma.
arddangosfa rhyngweithiol Fe fu’n siarad â disgyblion y Cyfnod Sylfaen am ‘Ymddygiad’. Bu’n
gwyddoniaeth yng Nghaerfyrddin ym trafod diogelwch ar y
mis Ionawr dan arweiniad John we gyda Blwyddyn 4.
Lovage o Brifysgol Abertawe. Cafodd
y disgyblion gyfle i gymryd rhan PC Ali has visited the
mewn arbrofion i drosi ynni cemegol i school this half term.
wresogi, goal a thrydan. Gwnaethon She spoke to the
nhw fwynhau’r profiad ‘ymarferol’. Foundation Phase pupils
about ‘Behaviour’. Year
In January, Year 5/6 took part in a 4 pupils discussed
science interactive demonstration internet safety.
led by John Lovage from Swansea
University. The pupils had an TECHNIQUEST
opportunity to take part in
experiments to convert chemical Cafodd Blwyddyn 1 a 2 amser gwych ar
energy to heat, light and ei hymweliad â Techniquest ac
electricity. They enjoyed the ‘hands-on’ experience. Amgueddfa Genedlaethol Cymru ym mis

PÊL RHWYD/NETBALL Ionawr. Dyma’r disgyblion yn cael
hwyl wrth ddysgu am eu thema ‘Y
Dyma dîm pêl-rhwyd Blwyddyn Gofod’. Trefnwyd y taith o ganlyniad i
5/6. Chwaraeon nhw mewn gais Brody York a oedd eisiau mynd
cystadleuaeth yng Nghanolfan ar drip i’r gofod!
Hamdden Llanelli. Da iawn chi!!
Years 1 and 2 had a great time when they visited Techniquest and
Here’s Year 5/6 netball team. the National Museum of Wales in
They played in a competition January. Here are the pupils
at Llanelli Leisure Centre. having fun whilst learning about
Well done!! their theme ‘Space’. The visit was
arranged as a result of Brody
York’s request to go on a trip to
space!

NOFIO/SWIMMING DIOLCH/THANK YOU

Mae plant Blwyddyn 3 newydd orffen cwrs tair wythnos o Diolch i Lyn o Asda am alw mewn
nofio. Yn ystod yr amser buont yn magu hyder wrth i'n gweld ni ac am ddod ag
ddatblygu eu sgiliau pwysig yn y dwr. Rhoddir eu amrywiaeth o ffrwythau i’r plant
tystysgrifau iddynt ar ôl hanner tymor. gael blasu.

Year 3 pupils have just completed a three week intensive Thank you to Lyn from Asda for
swimming course. During this time all pupils have grown in calling to see us and bringing a
confidence and have learnt important water skills. Their variety of fruit for the pupils to
certificates will be given to them after half term. taste.

CYNGOR CELFYDDYDAU/ARTS COUNCIL

Parhau mae’r gwaith creadigol eleni yn dilyn ein llwyddiant i dderbyn grant ‘Cyngor Celfyddydau Cymru’ llynedd. Dewisodd ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6
ddilyn y thema ‘Enwogion Cymru’ gan ddysgu amryw ffeithiau am lawer o enwogion. Ymhlith y rhai a ddewiswyd oedd Trystan Gravelle, Ray Gravelle,
Jonathan Davies, Nigel Owens, Huw Edwards, Laura Ashley, Roald Dahl a Mari Thomas. Diolch i Rhianna Davies,
actores, am weithio gyda’r plant mewn ffordd hwylus dros ben er mwyn dysgu ffeithiau diddorol a phwysig am yr
enwogion hyn. Yn dilyn hyn, byddwn yn mynd ati i greu byrddau ffeithiol a’u sefydlu ar y bont sy’n arwain at iard yr
ysgol. Bydd agoriad swyddogol ‘Pont Arwyr’ yn cael ei gynnal ym mis Ebrill.

Work has continued on our ‘Arts Council of Wales’ grant. Years 5 and 6 have chosen the theme ‘Welsh
Heroes’ and decided to learn facts about Trystan Gravelle, Ray Gravelle, Jonathan Davies, Nigel
Owens, Huw Edwards, Laura Ashley, Roald Dahl and many more. Thank you to Rhianna Davies a Welsh
Actress for working with the pupils to create interesting facts. Following this work, they will be
making facts board and will be placed on the outside bring by the school yard. We will have an official
opening to showcase their work in April.

Tymor y Gwanwyn- Chwefror 2019 Spring Term - February 2019

RYGBI/RUGBY GWEITHDY MARI
THOMAS WORKSHOP
Aeth merched Blwyddyn 5/6 i Ŵyl
Rygbi ym Mharc y Scarlets yn Roedd Blwyddyn 5/6 yn ffodus iawn i
ddiweddar. ymweld â Gweithdy Gemwaith Mari
Thomas a Phlas Newton, Llandeilo.
Years 5/6 girls attended a Rugby mis yma Cafwyd amser arbennig a
Festival at Parc y Scarlets recently. chyfle i weld Mari wrth ei gwaith yn
creu ei gemwaith enwog. Mae’r gwaith
URDD yma yn rhan o brosiect y Celfyddydau.

Dyddiad pwysig i’w gofio - Years 5/6 were very fortunate to
Eisteddfod Gylch - Dydd Sadwrn, Mawrth 23ain visit Mari Thomas’ jewellery workshop
yn Ysgol y Strade. and Newton House in Llandeilo this
month. They had a great time and
Important date to remember - had an opportunity to see Mari at
Local Eisteddfod - Saturday, 23rd March at Ysgol Strade. work making her famous jewellery.
This work is part of the Arts project.

LLES/WELLBEING

Cafodd côr yr ysgol wahoddiad i agor Cynhadledd Lles y Pentref ar ddydd Sadwrn, Chwefror 16eg.
Diolch i Kerry, Ruby, Eleanore, Celyn, Shania, Annaly a Heledd am eich gwaith caled a’ch
cefnogaeth.

The school choir had an invitation to open the Village Wellbeing Conference on Saturday, 16th
February. Thank you to Kerry, Ruby, Eleanore, Celyn, Shania, Annaly and Heledd for their hard
work and support.

NOSON RIENI/PARENTS EVENING GORYMDAITH/PARADE

Diolch i’r rhieni a fynychodd noson rieni wythnos ddiwethaf. Diolch i Fenter Cwm Gwendraeth
Mae’n hynod o bwysig eich bod yn dod i drafod cynnydd eich am drefnu gorymdaith Gŵyl Dewi.
plentyn gan yr athro dosbarth. Cafodd disgyblion yr Iau hwyl
wrth fynd ar orymdaith yng
Thank you to the parents that attended parents evening last Nghydweli yn eu gwisgoedd
week. It is very important that you make every effort to Cymreig a gorffennon gyda
discuss your child’s progress with the class teacher. thwmpath dawns.

PARCIO/PARKING Thank you to Menter Cwm
Gwendraeth for organising a St
Hoffwn eich hatgoffa mai dim ond ar gyfer gollyngiadau David’s Day parade. The Junior
yn unig yw’r ‘KISS & DROP’. Parchwch rieni eraill trwy pupils had a lovely time in the
beidio â pharcio yn y man gollwng. parade dressed in their Welsh
costumes and they finished by
I wish to remind you that the ‘KISS & DROP’ lay-by is for having a folk dance.
drop offs only. Please respect other parents by not
parking in the lay-by. BUILDATHON

DYDD GWYL DEWI/ST DAVID’S DAY Aeth tri disgybl o Flwyddyn 4, Jayden
Cole, Jayden Sadler a Marshall Jones i
Byddwn yn dathlu Dydd Gwyl Dewi ar ddydd Llun, gymryd rhan yng nghystadleuaeth
4ydd o Fawrth. Cofiwch eich gwisg Gymreig ac am ‘Buildathon’ Minecraft ym Mharc y
ein cystadleuaeth - y genhinen hiraf. Gwobr 1af, Scarlets wythnos diwethaf.
2il a 3ydd i bob dosbarth.
Last week, three pupils from Year 4,
Bydd Cawl i ginio. Jayden Cole, Jayden Sadler and Marshall
Jones took part in a ‘Buildathon’
We will be celebrating St David’s Day on Monday, Minecraft competition at Parc y
4th March. Remember your Welsh costumes and Scarlets.
the longest leek competition. 1st, 2nd and 3rd
prizes for every class.

Cawl will be on the lunch menu.


Click to View FlipBook Version