The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2021-10-09 05:51:58

สาระเรขาคณิต

สาระเรขาคณิต

สาระเรขาคณิต

หลักสตู รแกนกลางการศึกษาข้นั พน้ื ฐาน
พทุ ธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

รปู เรขาคณิตและสมบัติของรปู เรขาคณิต การนึกภาพ
แบบจาลองทางเรขาคณิต ทฤษฎีบททางเรขาคณิต การแปลง
ทางเรขาคณติ ในเร่ืองการเล่อื นขนาน การสะท้อน การหมุน
และการนาความรู้เกีย่ วกับเรขาคณติ ไปใช้ในสถานการณต์ า่ ง ๆ

สาระและมาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจและวเิ คราะห์แบบรปู เรขาคณติ สมบตั ิของรปู เรขาคณติ
ความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งรูปเรขาคณติ และทฤษฎบี ททางเรขาคณติ และนาไปใช้

ตัวอยา่ ง

ช้นั ประถมศึกษาปีที่ 1

ตัวชว้ี ดั
จาแนกรูปสามเหลี่ยม รปู สี่เหล่ยี ม วงกลม วงรี ทรงสเ่ี หลยี่ ม
มมุ ฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก และกรวย

สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง
รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมติ ิ
- ลกั ษณะของทรงสี่เหล่ียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย
- ลักษณะของรปู สามเหลย่ี ม รปู สี่เหลีย่ ม วงกลม และวงรี

ตวั อย่าง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2

ตวั ชี้วัด
จาแนกและบอกลกั ษณะของรปู หลายเหลีย่ มและวงกลม

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รูปเรขาคณติ สองมิติ
- ลกั ษณะของรปู หลายเหลย่ี ม วงกลมและวงรี และการเขยี น
เรขาคณิตสองมิติโดยใชแ้ บบของรูป

ตวั อย่าง ชั้นประถมศกึ ษาปีที่ 3

ตวั ชีว้ ัด
ระบุรปู เรขาคณิตสองมติ ิท่ีมีแกนสมมาตรและจานวนแกนสมมาตร
สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รูปเรขาคณิตสองมติ ิ
- รูปทม่ี แี กนสมมาตร

ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4

ตัวชว้ี ดั

๑. จาแนกชนดิ ของมมุ บอกชอื่ มมุ สว่ นประกอบของมมุ และเขยี นสัญลกั ษณ์แสดงมมุ

๒. สร้างรปู ส่เี หลีย่ มมมุ ฉากเมือ่ กาหนดความยาวของดา้ น

สาระการเรยี นรูแ้ กนกลาง

รูปเรขาคณติ

- ระนาบ จุด เส้นตรง รงั สี ส่วนของเส้นตรงและสญั ลกั ษณแ์ สดงเสน้ ตรง รังสี สว่ นของเสน้ ตรง

- มมุ

o สว่ นประกอบของมุม o การเรยี กช่ือมมุ

o สัญลกั ษณ์แสดงมุม o ชนดิ ของมมุ

- ชนิดและสมบัตขิ องรูปส่ีเหลี่ยมมมุ ฉาก

- การสร้างรูปสีเ่ หลี่ยมมมุ ฉาก

ตวั อยา่ ง

ตวั อยา่ ง

ตวั อยา่ ง

ช้นั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง
รปู เรขาคณติ
ตัวชวี้ ัด - เส้นต้ังฉากและสญั ลักษณแ์ สดงการต้ังฉาก
๑. สร้างเส้นตรงหรอื สว่ นของเส้นตรงใหข้ นานกบั เสน้ ตรงหรอื - เสน้ ขนานและสญั ลักษณแ์ สดงการขนาน
ส่วนของเสน้ ตรงท่ีกาหนดให้ - การสร้างเสน้ ขนาน
๒. จาแนกรูปส่ีเหลีย่ มโดยพิจารณาจากสมบตั ขิ องรปู - มุมแยง้ มุมภายใน และมุมภายนอกทีอ่ ยูบ่ นข้างเดยี วกนั ของ
๓. สรา้ งรปู ส่ีเหล่ียมชนิดต่าง ๆ เมื่อกาหนดความยาวของดา้ น เส้นตดั ขวาง (Transversal)
และขนาดของมุมหรอื เมอ่ื กาหนดความยาวของเส้นทแยงมุม รูปเรขาคณติ สองมติ ิ
๔. บอกลกั ษณะของปริซึม - ชนิดและสมบัตขิ องรูปสเี่ หล่ียม
- การสร้างรูปสี่เหล่ยี ม
รปู เรขาคณติ สามมติ ิ
- ลกั ษณะและส่วนตา่ ง ๆ ของปรซิ ึม

ตวั อยา่ ง

ตวั อยา่ งชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 6 สาระการเรียนรู้แกนกลาง
รูปเรขาคณิตสองมติ ิ
ตัวช้วี ัด - ชนิดและสมบัติของรปู สามเหลีย่ ม
๑. จาแนกรปู สามเหลยี่ มโดยพจิ ารณาจากสมบัติของรปู - การสรา้ งรูปสามเหล่ยี ม
๒. สร้างรูปสามเหล่ียมเมื่อกาหนดความยาวของดา้ นและขนาดของ - ส่วนตา่ ง ๆ ของวงกลม
มมุ - การสร้างวงกลม
๓. บอกลกั ษณะของรปู เรขาคณิตสามมิตชิ นดิ ต่าง ๆ รปู เรขาคณิตสามมิติ
๔. ระบุรูปเรขาคณิตสามมติ ิท่ีประกอบจากรูปคล่ี และระบุรูปคลี่ - ทรงกลม ทรงกระบอก กรวย พรี ะมิด
ของรูปเรขาคณติ สามมติ ิ - รูปคล่ีของทรงกระบอก กรวย ปริซึม พีระมดิ

ตวั อยา่ ง

ตวั อยา่ ง

Thank you


Click to View FlipBook Version