The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tatsanakorn, 2022-07-14 03:50:23

India sport

India sport

เกมเศรษฐสี ู่การศกึ ษา
กฬี าอาเซยี น+9

“สาธารณรัฐอินเดีย”

Republic of India

โรงเรียนเทศบาล ๑ (วดั เทวสงั ฆาราม) ในพระสังฆราชูปถมั ภ์
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวดั กาญจนบรุ ี

คำนำ

หนงั สือเลม่ เลก็ ฉบบั น้ีเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานกลมุ่ สาระการเรียนรู้
สขุ ศึกษาและพลศึกษา เรื่อง เกมเศรษฐสี ู่การศึกษากฬี าอาเซียน+๖ โดยมี
จุดประสงค์ เพ่ือใหผ้ ้เู รยี นได้เรียนร้เู กยี่ วกับกฬี า กฎ กตกิ า วธิ ีการเลน่ และ
ประโยชน์ของการเล่นกีฬาประจาชาตขิ องประเทศสมาชิกในกลมุ่ อาเซยี น+6
ทั้งนี้ ในหนังสอื เล่มเลก็ นมี้ เี นือ้ หาประกอบดว้ ยความรู้เก่ียวกบั กฬี าประจา
ชาติ “สาธารณรฐั อินเดีย”

ผู้จดั ทาต้องขอขอบพระคุณ คุณครูนาวิน ผดลุ ย์ศิลป์ คณุ ครูธชั ษณกร
ศรีวันพิมพ์ ผูใ้ หค้ วามรู้ และแนวทางการศึกษา หวังว่าหนงั สอื เล่มนจี้ ะให้
ความรู้ และเป็นประโยชนแ์ ก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน หากมีขอ้ เสนอแนะประการใด
ผจู้ ัดทาขอรบั ไวด้ ้วยความขอบพระคุณยิ่ง

คณะผู้จัดทา

สำธำรณรัฐอินเดยี (Republic of India)

ธงชำตแิ ละตรำสญั ลักษณ์

อินเดีย (อังกฤษ: India; ฮินดี: भारत, ออกเสียง [ˈbʱaːrət̪])
หรือช่ือทางการว่า สำธำรณรัฐอินเดีย (อังกฤษ: Republic of
India; ฮินดี: भारत गणराज्य) ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็น
ประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่า
หนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดร้อยแปดสิบแปดภาษาโดยประมาณ ด้าน
เศรษฐกิจอินเดียมีอานาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ท้ังน้ี อาณาเขต
ทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับ
ปากีสถานทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทร
อินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา ล้อมรอบบังกลาเทศทางทิศเหนือ
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก นอกนั้นยังมีเขตแดนทางทะเลต่อเนื่องกับ
น่านน้าไทย พม่า และอินโดนีเซีย และด้วยพ้ืนท่ี 3,287,590 ตาราง
กิโลเมตร อนิ เดยี จงึ เป็นประเทศท่ีใหญท่ ่ีสดุ อันดบั 7 ของโลก

กฬี ำประจำชำตอิ ินเดยี (India) คอื คริกเกต็ (cricket)

ครกิ เกต็ มีต้นกาเนิดมาจากประเทศอังกฤษตัง้ แต่ยคุ สมยั ล่าอาณา
นิคม คาดว่าน่าจะกอ่ นปี ค.ศ. 1550 และยงั แพร่หลายในประเทศตา่ ง ๆ ที่
อยู่ในเครอื จกั รภพองั กฤษ เชน่ อนิ เดยี บังกลาเทศ ปากีสถาน ศรลี ังกา และ
ออสเตรเลยี เป็นตน้ โดยเฉพาะอินเดียชนื่ ชอบครกิ เก็ตอย่างมาก ถึงขนาด
จดั การแข่งขนั "อินเดียน พรีเมียรล์ กี " (Indian Premier League: IPL) หรอื
ลีกครกิ เกต็ ในประเทศอินเดยี ซงึ่ คนอินเดยี จะใหค้ วามสาคัญกบั ผู้เลน่ แตล่ ะ
คนด่งั วีรบุรุษ และไดร้ บั ค่าตวั แพงท่สี ดุ ในบรรดานกั กฬี าทุกประเภทของ
อนิ เดยี แถมเงินรางวัลก็สูง และแม้แต่ดาราดังอยา่ ง ชาห์รขุ ข่าน
(Shahrukh Khan) กย็ ังหนั มาตงั้ ทมี ครกิ เก็ตของตัวเองช่ือวา่ โกลกาตา
(Kolkata Knight Riders

สนำมครกิ เก็ต

มีลักษณะเปน็ รูปวงรเี กอื บกลม พน้ื สนามเปน็ หญ้าคล้ายสนาม
ฟุตบอล ตรงกลางสนามมีกรอบส่ีเหลี่ยมผืนผ้าไวส้ าหรับขว้างและตลี กู ซึ่ง
เรยี กว่า PITCH ความยาวประมาณ 20.12 เมตร ความกวา้ งประมาณ
3.05 เมตร โดยจะมเี ส้นท่เี รียกว่าเสน้ ปลอดภยั อยู่ภายในกรอบทง้ั 2 ฝั่ง
อยู่ห่างกนั ประมาณ 17.68 เมตร และในลาน PITCH จะมีเสาไม้ 3 เสา
วางเชอื่ มกันดว้ ยตัวหนอน 2 ตวั เรียกวา่ วกิ เกต็ (WICKET)

อุปกรณ์ครกิ เกต็

•ไมต้ ี
•ลูกบอล
•ถุงมือ
•หมวก
•เคร่ืองป้องกนั สขี า้ ง
•เคร่ืองป้องกนั หนา้ แขง้
•กระจับ
•ถงุ มอื คปี เปอร์

เวลำกำรแขง่ ขนั

การเลน่ คริกเก็ต 1 เกม จะแบง่ การเลน่ เปน็ 2 ชว่ ง (Innings)
แขง่ กนั 2 ทมี โดยกัปตนั ทมี จะเสี่ยงทายหัว-ก้อย เพือ่ เลอื กวา่ ทีม
ใดจะเป็นฝา่ ยเล่นก่อน โดยสามารถเลือกไดว้ า่ จะเปน็ “ทีมรับ”
หรอื “ทมี ตี” กไ็ ด้

ผู้เล่นคริกเกต็

มผี ้เู ลน่ ทมี ละ 11 คน แบง่ เป็นทมี รับและทีมตี

ทมี ตี - เลือกผเู้ ล่น 2 คนลงสนำม
•ผูต้ ี (Batter) คนท่ี 1 ยืนอยูห่ น้าเส้นวิกเกต็ หรอื เส้นปลอดภัย
•ผตู้ ี (Batter) คนท่ี 2 ยืนอยหู่ ลงั เสน้ ปลอดภัย ฝ่งั ตรงข้ามของผตู้ คี นท่ี 1
ดา้ นซ้ายหรือขวาก็ได้

ทมี รบั - ผเู้ ลน่ ทั้ง 11 คนลงสนำมทั้งหมด
•ผขู้ วา้ ง (Bowler) จะยืนหลังวิกเก็ต โดยอยหู่ ลังกรรมการคนที่ 1 ทาหนา้ ที่
ขวา้ งลูกใหไ้ ปโดนแท่งไมท้ ีต่ ้ังไว้บนสนาม 3 แทง่ ซ่ึงเรียกว่า Wickets
•ผู้รักษาวกิ เก็ต (Wicket Keeper) จะยนื หลงั วกิ เก็ตฝ่ังเดียวกับผู้ตคี นที่ 1
•ผู้รับ (Fielders) อีก 9 คน จะยืนในสนามตาแหนง่ ใดก็ได้แตต่ อ้ งอยู่นอกลาน
Pitch

กติกำกำรเล่นคริกเก็ต

ทมี ตี
•ผตู้ ี (Batter) คนที่ 1 จะมีหนา้ ทีต่ บี อลท่ถี ูกขวา้ งมา (ทศิ ทางใดก็ได้ 360
องศา) ถา้ ตีโดนจะตอ้ งรบี ว่งิ ให้เขา้ มาในเส้นปลอดภยั ของอีกฝ่งั ก่อนที่ผรู้ ับ
จะรับลูกบอลได้แลว้ โยนลูกบอลกลับมาทาลายวิกเก็ต
•โดยผตู้ ีทัง้ สองจะว่งิ สวนกันกรี่ อบกไ็ ด้เพ่ือเกบ็ คะแนน ขน้ึ อยู่กบั การ
คาดการณ์ของผู้ตีทีจ่ ะสามารถเขา้ มาในเสน้ ปลอดภยั ของอีกฝั่งไดก้ ่อนท่ี
วิกเก็ตจะถูกทาลาย
•ซึ่งหากวิกเก็ตถกู ทาลาย ผตู้ ีฝั่งวิกเกต็ น้ันจะตอ้ งออกจากการแข่งขนั (Run
Out) และไม่สามารถกลับมาตีได้อกี ทีมตีจะตอ้ งสง่ ผู้ตีคนใหม่มาแทน
ทีมรบั
•ผู้ขว้าง (Bowler) จะมีหนา้ ทขี่ วา้ งบอลเพือ่ ทาลายวกิ เก็ต ซง่ึ จะส่งผลใหผ้ ู้
เล่นทมี ตีตอ้ งออกไป โดยบอลที่ขว้างตอ้ งกระทบบนลาน Pitch 1 คร้งั
ก่อนทบี่ อลจะลอยไปถึงเป้าหมาย หากขวา้ งเสยี จะทาให้อีกฝ่ายได้คะแนน
•ลูกทขี่ ว้างเสีย 1 ลกู จะได้ 1 คะแนน
•เมื่อขวา้ งลูก 6 ครง้ั จะเรยี กวา่ 1 โอเวอร์ (Over) โดยแต่ละเกมจะมีการ
กาหนดไวว้ า่ จะเล่นก่โี อเวอร์ ส่วนใหญ่จะกาหนดไว้ที่ 10 โอเวอร์, 20 โอ
เวอร์ หรอื มากสุดท่ี 50 โอเวอร์
•ยกเวน้ แต่ทีมนั้นจะมผี ู้ตอี อกจากสนามครบ 10 คน ก่อนจะเล่นครบโอเวอร์
•เมื่อจบโอเวอร์หนึง่ แลว้ ฝ่ายสนามสามารถเปลยี่ นผ้ขู วา้ งได้
•ผู้รกั ษาวกิ เกต็ (Wicket keeper) จะมีหน้าทค่ี อยรับหรอื หยดุ บอลจากผู้
ขวา้ งหากผู้ตตี ลี กู พลาด นอกจากน้ียงั คอยรบั ลูกที่ถูกตีโดยไม่ให้ลูกกระทบพื้น
ก่อนดว้ ย

วิธที ่ีทีมรับจะทาให้ทมี ผู้ตีออกจากการแขง่ ขัน ได้แก่
•ขวา้ งโดนวิกเกต็
•รับบอลทีถ่ ูกตไี ดก้ ่อนจะตกพ้นื
•ผรู้ ับเกบ็ บอลไดแ้ ละใชล้ ูกบอลทาลายวกิ เก็ตก่อนท่ผี ู้ตจี ะว่ิงถึงเขตปลอดภยั

กำรทำแตม้
โดยเป้าหมายของฝา่ ยลงสนามคอื การทาใหฝ้ า่ ยตีออกจากสนามให้ครบ

10 คนให้ไดน้ ัน่ เอง
ทมี ตี

• ตีลูกและวง่ิ ไปยงั ไมว้ ิกเกต็ อีกฝัง่ หน่ึงก่อนทฝี่ ่ายสนามจะโยนลูกไปโดนไม้
วกิ เกต็ ฝั่งใดฝงั่ หน่ึง เม่อื มือตีทงั้ 2 คนวิ่งไปสุดทางว่งิ แลว้ จงึ นบั เป็น 1
คะแนน แตผ่ ตู้ ีสามารถตดั สนิ ใจไดว้ า่ จะไม่วิ่งออกไปก็ได้ถ้าเห็นวา่ ลกู นั้น
เสีย่ งถกู ทาใหอ้ อกจากสนาม หรอื จะว่ิงมากกว่า 1 คะแนนกไ็ ดถ้ า้ เหน็ วา่
ฝา่ ยสนามไม่สามารถโยนบอลเข้ามาได้ทนั

• ตีลกู ให้ออกจากสนามโดยท่ลี กู กระดอนหรือสมั ผสั พนื้ นับเป็น 4
คะแนน

• ตลี ูกให้ออกจากสนามโดยท่ลี ูกลอยออกหรือไมส่ ัมผัสพนื้ เลย นับเปน็ 6
คะแนน

ทีมรบั
• ผขู้ วา้ ง (Bowler) ทาหน้าทเี่ ป็นคนขว้างลกู ใหม้ ือตี (Batsman) โดยตอ้ ง
ทาใหฝ้ ่ายตอี อกจากสนามใหม้ ากท่ีสุด โดยมีหลายวิธคี อื
• ขว้างลกู ให้โดนไมว้ ิกเกต็ (wickets) ท่อี ยู่ด้านหลงั ของมอื ตี
• ขว้างลกู ให้โดนขาของมือตีทอ่ี ยดู่ ้านหน้าของไมว้ กิ เก็ต
• รับลกู ที่มอื ตีตีออกมาโดยท่ลี ูกยังไมส่ ัมผสั พืน้ หรือออกจากสนาม
• โยน ขว้าง หรอื ปาลูกไปโดนไม้วกิ เก็ตกอ่ นท่ีมอื ตีจะวิ่งมาถึงสดุ เส้นของ
ลานวงิ่ ถ้าโดนไมว้ กิ เกต็ ฝั่งไหน มือตีทย่ี นื ฝ่งั นนั้ ก่อนจะเริม่ เล่นลกู นั้น
ตอ้ งออกจากสนาม

กำรจบเกมหรืออนิ น่งิ
หากเลน่ จนครบจานวนโอเวอร์ทกี่ าหนดไว้หรอื หมดผูต้ ีแล้ว เมือ่ จบอินน่งิ

ที่ 1 แล้วจะเริม่ อนิ นงิ่ ท่ี 2 โดยสลบั ทมี กัน จากผู้ตีเปน็ ผรู้ บั จากผู้รบั เป็นผ้ตู ี
และเมื่อจบเกมจะตดั สินจากคะแนนการแข่งขัน โดยฝา่ ยใดทาคะแนนไดส้ งู
กวา่ ฝา่ ยนน้ั จะชนะ

คลิปวดิ โี อ กีฬาคริกเกต็
https://www.youtube.com/watch?v=FzxaICaDPGs&t=5s

บรรณำนุกรม

วิทย์ บณั ฑติ กลุ . (2554). รู้จักประชาคมอาเซยี น. (พมิ พค์ ร้ังท่ี 1).
กรงุ เทพมหานคร : บริษทั สถาพรบุ๊คส์ จากดั .

https://th.wikipedia.org › wiki › ประเทศอนิ เดยี
(วันท่ีสบื ค้นขอ้ มูล 15 พฤษภาคม 2565)

https://hilight.kapook.com/view/216345
(วนั ทสี่ ืบคน้ ขอ้ มูล 15 พฤษภาคม 2565)


Click to View FlipBook Version