The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fillah.zaid, 2019-12-10 08:12:54

BPnT 2020

BPnT 2020

MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ SELANGOR ISTANA BANDAR
JALAN ISTANA LAMA, KG BANDAR
42700 BANTING, SELANGOR

PROFIL PERIBADI

Nama : __________________________________________
Tarikh Lahir : __________________________________________
Alamat : __________________________________________
__________________________________________
No. Telefon : __________________________________________
E-mail : __________________________________________

PENEMPATAN : MITS Istana Bandar
Nama Sekolah : Jalan Istana Lama, Kg Bandar, 42700 Banting
Alamat Sekolah : BXY 001 (Kementerian) | BXC 1001 (JAKIM)
Kod Sekolah : 03-3120 2932
No. Telefon / Fax :
No. Fail Peribadi :
Jawatan

Mata pelajaran yang diajar:
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________

RUJUKAN (Orang yang boleh dihubungi jika berlaku kecemasan)

Nama : _________________________________________________

No. Telefon : _________________________________________________

ii

ISI KANDUNGAN HALAMAN
1
BIL PERKARA 2
1 Perutusan Pengetua 3
2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan/ JAIS/ Visi, Misi, Moto BPI 4
3 Visi, Misi, Moto, Objektif & Matlamat MITS Istana Bandar 5
4 Piagam Pelanggan
5 Lagu Sekolah 6–7
6 Profesionalisme Perguruan 8 – 21
7 Panduan Am
8 Penggal Persekolahan 2020 22
9 IHES (Integrated Holistic Education System) 23
10 23 Potensi Manusia 24
11 Carta Organisasi Sekolah 25
12 Senarai Nama Guru & Anggota Anggota Kumpulan Pelaksana 26 – 29
13 Jawatankuasa Pengurusan & Pentadbiran 30 – 44
14 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum 45 – 54
15 Dasar Hal Ehwal Murid 55 – 57
16 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid 58 – 76
17 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum 77 – 84
18 Jadual Perjumpaan Rasmi Kokurikulum 85 – 86
19 Jawatankuasa Pengurusan Tahfiz 87 – 94
20 Senarai Jawatan Tenaga Pengajar 2020 95 – 102
21 Jadual Guru Bertugas Harian/ Mingguan 2020 103 – 104
22 Panduan Am Guru Bertugas Harian/ Mingguan 2020 105
23 Jadual Penyampai Wacana Minda 2020 106 – 107
24 Senarai Tugas Anggota Anggota kumpulan pelaksana 108 – 112
25 Takwim Bulanan 2020 113 – 125
26 Kalendar 2020 126 – 127

iii

PERUTUSAN PENGETUA

Untuk Semua Guru dan Anggota Kakitangan Pelaksana Maahad integrasi Tahfiz Istana Bandar 2020.
Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah kerana dengan izinNya
kita masih lagi diberi kekuatan dan kesungguhan untuk memikul amanah sebagai pendidik. Pada kesempatan
ini, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Jawatankuasa Buku Panduan Pengurusan Sekolah 2020 kerana
telah berjaya menyempurnakan buku ini. Sesungguhnya, buku panduan pengurusan sekolah ini sangat
penting sebagai rujukan dan garis panduan kepada guru-guru dan anggota kakitangan pelaksana (AKP) dalam
rangka melaksanakan tugas dengan lebih efisien dan berfokus.

Bidang pendidikan negara sememangnya bersifat dinamik bagi memenuhi keperluan semasa
khususnya diperingkat global. Oleh hal yang demikian, warga pendidik dan AKP merupakan arkitek sosial yang
memikul tanggungjawab yang besar dalam memberikan pendidikan, menyampaikan ilmu, membentuk peribadi
dan sahsiah sekaligus menjana potensi murid ke arah yang lebih optimum. Sehubungan dengan itu,
diharapkan buku pengurusan ini dapat membantu guru-guru dan AKP membuat perancangan dan
menyediakan program-program khusus dalam semua aspek sepanjang tahun 2020 bagi merealisasikan cita-
cita tersebut.

Kita sebagai warga pendidik perlu sentiasa memperlengkap diri dengan pelbagai ilmu dan kemahiran
bagi mendepani cabaran masa hadapan. Dalam hal ini, warga pendidik seharusnya bekerja sebagai satu
pasukan bermula diperingkat panitia masing-masing sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Ilmu dan
kemahiran yang dimiliki oleh individu seharusnya dikongsi dan dimanfaatkan semaksimum mungkin untuk
meningkatkan mutu pendidikan negara. Secara tidak langsung hal ini dapat membentuk warga MITIB yang
berketrampilan, profesional, berkualiti dan beretika.

Saya yakin dan percaya bahawa MITIB sebagai sebuah Sekolah Tahfiz Berasrama Penuh JAIS,
mampu menyediakan landskap pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna dalam usaha
membentuk modal insan yang berkualiti. Selain itu, saya juga melihat bahawa MITIB dapat menjadi wadah
terbaik untuk melahirkan insan yang mempunyai kecemerlangan ilmu dan keunggulan sahsiah yang akhirnya
menjadi Khalifah yang dapat menyempurnakan tuntutan agama, bangsa dan negara.

Selamat menjalankan tugas sepanjang tahun 2020.

“MITIB TERUS UNGGUL”
“KE PUNCAK KEJAYAAN”

HJ ABD HALIM SALJADI
Pengetua
MITIB 2020

1

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi
intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

FALSAFAH PENDIDIKAN JAIS

Pendidikan Islam JAIS adalah satu usaha berterusan ke arah membina potensi individu berilmu,
beriman, beramal, berakhlak mulia dan berketerampilan secara seimbang dan sepadu berlandaskan wahyu
Allah dan Sunnah Rasulullah bagi melahirkan masyarakat muslim yang bertaqwa, maju, mampu bersaing
untuk mendapat kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

VISI, MISI, MOTO BPI JAIS

VISI
Terbaik, Bertaraf Dunia dan Diredhai Allah Sepanjang Masa.
MISI
Mengurus Hal Ehwal Pendidikan Islam Dengan Ikhlas, Amanah, Hikmah, Ukhuwwah Dan Berkesan.
MOTO
Menjana Generasi Al-Quran Melalui Sistem Pendidikan JAIS.

2

VISI, MISI, MOTO MITIB

VISI
Mitib Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Yang Unggul Dan Diredhai Allah SWT.
MISI
Mendidik Dan Membentuk Generasi Al-Quran Yang Bertaqwa, Ikhlas, Berilmu, Beramal, Berakhlak Mulia Dan
Berketerampilan Melalui Sistem Pendidikan Integrasi Dan Holistik Berasaskan Pengurusan Berkualiti Serta
Berperanan Sebagai Khalifah Di Muka Bumi.
MOTO
Profesionalis Quranik.

OBJEKTIF PENUBUHAN MITIB

1. Menyediakan peluang pengajian dalam aliran Tahfiz al-Quran dan Sains.
2. Menggabung jalin keupayaan pembelajaran dalam mata pelajaran agama, akademik (Sains) dan

Tahfiz.
3. Melahirkan saintis dan professional yang menghafaz al-Quran dan menghayati kandungannya.
4. Menjana pelapis kepimpinan ummah yang mempunyai pelbagai keterampilan dan pengetahuan dalam

saingan globalisasi.

MATLAMAT MITIB

Melahirkan murid yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT:
1. Berakhlak mulia.
2. Berilmu pengetahuan.
3. Memiliki keperibadian yang seimbang dan sepadu.
4. Bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara.
5. Berbakti dan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.

3

PIAGAM PELANGGAN

MURID: GURU & STAF:

1) Memastikan kebajikan dan keselamatan semua 1) Memastikan guru dan staf menguasai bacaan

murid diutamakan. al-Quran.

2) Memastikan semua murid menerima 2) Memastikan guru dan staf mematuhi etika
pengajaran dan pembelajaran mengikut masa perkhidmatan awam.

yang diperuntukkan. 3) Memastikan guru dan staf mendapat kemudahan

3) Memastikan semua murid menguasai serta keperluan asas yang diperlukan.

kemahiran menghafaz al-Quran dan 4) Menerima latihan dalaman untuk perkhidmatan
menguasai hukum tajwid. kendiri sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

4) Memastikan semua murid diberi latihan & 5) Memastikan waktu mengajar yang seimbang

disemak oleh guru. mengikut keperluan.

5) Mempertingkatkan kualiti sahsiah semua 6) Memastikan agihan tugas diberi secara
murid. seimbang.

6) Memastikan semua murid disantuni dan 7) Setiap aduan bertulis guru dan staf akan disiasat

dilayan dengan adil. dan maklum balas akan diterima setelah siasatan

7) Memastikan semua murid akan dilayan dengan selesai.
mesra apabila berurusan di kaunter pejabat. 8) Memastikan kebajikan guru dan staf dijaga.

8) Memastikan bantuan yang disalurkan oleh

kerajaan akan diterima murid.

9) Memastikan semua murid menyertai program
di peringkat sekolah, daerah, zon, negeri dan

kebangsaan bagi yang layak.

IBUBAPA & MASYARAKAT: STAKEHOLDER:

1) Memastikan ibubapa dan mana-mana pihak 1) Memastikan laporan dihantar ke JAIS, PAID dan

yang berurusan akan dilayan dengan baik. pihak berkepentingan sebelum atau mengikut

2) Memastikan segala aduan daripada ibubapa masa yang ditetapkan.
dan penjaga akan mendapat perhatian dan 2) Memastikan segala urusan surat-menyurat

tindakan segera. dengan JAIS, PAID dan pihak lain berbalas

3) Memastikan pelaporan peperiksaan murid dalam tempoh yang ditetapkan.

diserahkan pada waktu yang ditetapkan. 3) Memastikan semua arahan JAIS, PAID dan
4) Memberi kerjasama dengan ibubapa agar pihak-pihak lain melalui surat makluman dan

prestasi sekolah terus meningkat. pekeliling diambil tindakan tidak lewat dari 3 hari

5) Memberi kerjasama kepada masyarakat, waktu bekerja.

agensi awam dan swasta.

4

LAGU SEKOLAH

MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ SELANGOR ISTANA BANDAR (MITIB)
Maahad Integrasi Tahfiz Sains dan Teknologi
Gabungan duniawi dan ukhrawi
Al-Quran dihafali ilmunya dihayati
Membentuk jati diri mukmin sejati
Menjana pelapis kepimpinan ummah
Berlandaskan al Quran dan Sunnah
Memikul amanah khalifah Allah
Meneruskan perjuangan Rasulullah
Melahirkan generasi al Quran
Di sepanjang masa dan ketika
Beriman dan bertaqwa
Berilmu, beramal dan berakhlak mulia
Profesionalis, cekap dan mahir juga bersistematik
Penguasaan ilmu dan penghayatan serta berketerampilan
Itulah misi MITIB
Itulah misi MITIB
Itulah misi MITIB
Lagu : Amin Inteam
Lirik : Ito Lara

5

PROFESIONALISME PERGURUAN

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR

1. Lebih mengutamakan kebajikan pelajar dan keselamatan pelajar kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap orang pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik,

ekonomi, sosial, keturunan dan agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai pelajar kecuali kepada mereka yang berhak

mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam kelas sendiri atau dalam mata pelajaran-mata

pelajaran yang diajar di dalam kelas tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan satu cara pakaian, peraturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang baik

kepada pelajar.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan

menghadiri kursus ikhtisas, persidangan, mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai
mutu yang setinggi-tingginya.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBUBAPA

1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dan

rumahtangga.
3. Mengganggap bahawa semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumah

tangga atau mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak membocorkannya kepada sesiapa kecuali
kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan
maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri dari menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial atau ekonomi ibu bapa
pelajar.
6. Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan
kepercayaan pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

1. Mengelakkan diri dari menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar,
masyarakat atau negara ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara.

6

2. Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka
menjadi warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati adanya
perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama.

3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai
seorang warga negara yang sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan
masyarakat.

4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman di antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan
dengan masyarakat.

5. Berpegang kepada tingkahlaku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalin kehidupan
kami sehari-hari dengan baik.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN
1. Mengelakkan diri dari membuat sebarang kenyataan ulasan yang boleh mencemarkan nama baik
seorang guru di hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah
seseorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab (kami) dengan rajin dan
bersungguh-sungguh sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat (kami) terutamanya mereka yang baru dalam profesion
perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri (kami) supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan.

(Catatan: Guru yang dimaksudkan dalam konteks tatasusila ini ialah seseorang yang menyebarkan ilmu
pengetahuan di sesebuah institusi pendidikan peringkat rendah, menengah dan tinggi, termasuk guru terlatih
yang bertugas dalam pentadbiran, organisasi dan penyeliaan pendidikan.)

7

PANDUAN AM

1. PERINTAH AM

Selaku anggota anggota kumpulan pelaksana kerajaan, guru-guru dan anggota anggota kumpulan pelaksana
sekolah adalah tertakluk dengan arahan yang terdapat di dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua guru
dan anggota anggota kumpulan pelaksana dikehendaki memahami dan juga mematuhi Perintah Am tersebut
serta pekeliling-pekeliling berkaitan.

2. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH

2.1 Guru dan anggota anggota kumpulan pelaksana hendaklah membaca, memahami dan
menghayati Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Falsafah Pendidikan dan Matlamat
Pendidikan Jabatan Agama Islam Selangor, Etika Kerja Islam, Teras Perkhidmatan dan Tatasusila
Profesion Perguruan Malaysia.

2.2 Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Visi dan Misi Sekolah.
2.3 Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Visi, Misi, Matlamat dan Objektif Sekolah.
2.4 Bertekad dan beriltizam melaksana Piagam Pelanggan Sekolah.
2.5 Dalam menjalankan tugas, meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah melebihi kepentingan

peribadi.
2.6 Semua guru adalah guru disiplin.
2.7 Semua guru adalah guru kaunseling.

3. KEDATANGAN

3.1 Jadual waktu persekolahan/ waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
3.2 Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 5 minit sebelum waktu persekolahan dan

merekod waktu semasa sampai dan sebelum balik sekolah dan pejabat.
3.3 Guru hendaklah memberitahu Pengetua sekolah secepat mungkin, sekiranya tidak dapat hadir

atau terpaksa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah.
3.4 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam

keadaan kecemasan.
3.5 Waktu bekerja semua anggota anggota kumpulan pelaksana mengikut waktu bekerja

perkhidmatan awam yang sedang berkuatkuasa.

4. KELUAR WAKTU BERTUGAS

4.1 Pada waktu persekolahan/ kerja guru dan anggota anggota kumpulan pelaksana sokongan tidak
dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat

8

dielakkan atau arahan daripada Jabatan Agama Islam Selangor dengan syarat mendapat
kebenaran daripada Pengetua atau Guru Penolong Kanan.
4.2 Guru dikehendaki mengisi satu salinan Borang Kebenaran Keluar dan dapatkan tandatangan
Pengetua/ Penolong Kanan. Borang disimpan dalam fail di pejabat untuk direkodkan.
4.3 Kerja bertulis/ tugasan hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah.
4.4 Anggota anggota kumpulan pelaksana dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada
Pengetua atau wakilnya dan mengisi borang kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan
sebagai tanda kebenaran.
4.5 Guru dan anggota anggota kumpulan pelaksana hendaklah merekod waktu semasa keluar dan
masuk semula dalam kad perakam waktu.
4.6 Pengetua boleh menggunakan budi bicaranya sama ada untuk melulus atau menolak permohonan
tersebut setelah mengambil kira kepentingan perkhidmatan pada waktu tersebut.
4.7 Jika seseorang itu keluar melebihi dari tempoh maksimum, pegawai dikehendaki mengambil cuti
rehat atau cuti lain yang dia berkelayakan.
4.8 Jika untuk mendapatkan rawatan diri sendiri di klinik atau hospital, perlu kemukakan ‘time slip’.
4.9 Jika mendapat MC, tempoh keluar tersebut dianggap cuti sakit.
4.10 Walaubagaimanapun, pengetua boleh menetapkan pegawai yang mendapat KdK tersebut
menggantikan semula tempoh waktu bekerja.
4.11 Pengetua perlu memastikan kemudahan ini tidak disalahgunakan dan perlu mengawal dari
segi kekerapan penggunaannya.
4.12 Tempoh maksimum meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja dengan kebenaran ialah 4
jam atau separuh daripada waktu bekerja sehari yang ditetapkan pada hari tersebut. Kebenaran
untuk meninggalkan pejabat boleh diberi bagi tujuan menyelesaikan urusan persendirian pegawai
yang terpaksa dilakukan dalam waktu bekerja dengan menggunakan borang yang disediakan di
pejabat sekolah.
4.13 Justeru itu, tempoh maksimum meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja dengan kebenaran
bagi guru ialah 3 jam manakala bagi kakitangan ialah 4 jam. Sekiranya melebihi jumlah masa yang
ditetapkan, pegawai dikehendaki memohon Cuti Rehat Khas (guru) atau Cuti Rehat (kakitangan).

5. MELAKUKAN KERJA LUAR

Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab
‟D‟ seperti berikut:

5.1 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
5.2 Dibenarkan dengan syarat:

5.2.1 Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/ pejabat.
5.2.2 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
5.2.3 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan.

9

6. DISIPLIN GURU

6.1 Menghayati tatasusila profesion perguruan sebagai satu profesion dan bukan sebagai satu
kerja:
6.1.1 Membaca, memahami serta boleh mentafsirkan dengan tepat akan kandungan “Perintah
Am” dan lain arahan perkhidmatan.
6.1.2 Bertanggungjawab bagi menentukan pencapaian akademik dan pendidikan semua pelajar
dengan memuaskan.
6.1.3 Menjalankan tugas-tugas kokurikulum seperti mana yang ditetapkan dan ditugaskan.
Setiap kegiatan yang melibatkan pelajar perempuan mestilah dihadiri bersama oleh guru
perempuan.
6.1.4 Batasan pergaulan antara sesama anggota anggota kumpulan pelaksana dan pelajar
hendaklah sentiasa dijaga.

6.2 Menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang.
6.2.1 Menepati masa.
6.2.2 Mencatat nama waktu tiba dan balik.
6.2.3 Sentiasa berpakaian kemas dan sesuai.
6.2.4 Semua projek yang dirancangkan di peringkat sekolah hendaklah dilaksanakan dengan
sempurna.
6.2.5 Guru ganti mestilah memasuki dan mengajar kelas-kelas yang telah ditetapkan.
6.2.6 Hadir ke sekolah bila-bila masa diperlukan apabila diarahkan oleh Pengetua.
6.2.7 Tidak dibenarkan membuat kenyataan akhbar.
6.2.8 Segala masalah pelajaran dan pembelajaran hendaklah dirundingkan.
6.2.9 Tidak dibenarkan keluar dari bilik kelas untuk hal-hal yang tidak penting.

6.3 Mengutamakan kepentingan setiap pelajar di sekolah.
6.3.1 Adalah menjadi tanggungjawab bersama guru-guru terhadap masalah disiplin dan akhlak.
6.3.2 Guru-guru bertanggungjawab mengatasi dan mengawasi masalah ponteng, kesihatan,
kebajikan, kebersihan pelajar, bilik darjah dan sekolah.
6.3.3 Bersikap tegas terhadap pelajar tetapi elakkan dari melakukan deraan.

7. CUTI

7.1 Cuti Rehat/ Cuti Penggal
Mengikut Surat Perkeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember
1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk mengantikan cuti rehat. Tetapi
guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripada jumlah cuti sesuatu
tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar biasa.

10

7.2 Cuti Rehat Khas (CRK)
7.2.1 Cuti Rehat Khas sebanyak sepuluh (10) hari dalam satu tahun kalender diberi kepada
kakitangan pendidikan, Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2017.
7.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya
tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat bagi
pegawai yang layak.
7.2.3 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan
pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
7.2.4 Bilangan hari CRK yang diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan yang
melayakkan dalam tahun berkenaan.

7.3 Cuti Sakit
7.3.1 Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta yang melebihi dua hari berturut- turut
hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
7.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam
setahun.
7.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan
dilaporkan kepada Bahagian Pendidikan Islam JAIS.
7.3.4 Semua jenis cuti sakit hendaklah dilaporkan kepada Bahagian Pendidikan Islam JAIS.

7.4 Cuti Keluar Negara
Semua guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isi borang permohonan
yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya 4 minggu (sebulan) sebelum tarikh bercuti.

7.5 Cuti Khas Isteri Bersalin
Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam
lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan pelepasan am. Kemudahan ini dihadkan
kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

7.6 Cuti Tanpa Rekod
Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti latihan
pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/ persatuan, latihan
syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian
sukan, tugas khas perubatan.

7.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti
tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri, anak-anak, ibu dan bapa
kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan pelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada
kepentingan perkhidmatan.

11

7.8 Cuti Kuarantin
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016 tempoh yang diluluskan adalah terhad kepada
maksimum (5) hari bagi setiap kes penyakit berjangkit.

8. PAKAIAN
8.1 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat. Semua
jenis pakaian ‘jeans’ tidak dibenarkan.
8.2 Pakaian ketat dan menampakkan badan tidak dibenarkan bagi guru perempuan.
8.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.
8.4 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/ sepatu, guru perempuan juga dikehendaki
memakai sepatu (kasut sarung/ bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.
8.5 Semua guru hendaklah memakai pakaian batik pada setiap hari Khamis.
8.6 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani/ Aktiviti Kokurikulum dikehendaki memakai pakaian
yang sesuai:
8.6.1 Guru perempuan: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T berlengan
panjang labuhnya melebihi paras punggung, kemeja sukan, baju trek, kasut sukan atau
kasut getah tanpa tumit.
8.6.2 Guru lelaki: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. Kemeja T, kemeja sukan, baju
trek atau jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
8.7 Semua guru perempuan dikehendaki memakai stoking, tudung labuh dan tidak dibenarkan
bersolek secara berlebihan.

9. TANDA NAMA

Semua guru dan anggota anggota kumpulan pelaksana hendaklah memakai tanda nama pada hari
persekolahan, majlis rasmi di sekolah atau apabila ada urusan rasmi di luar sekolah.

10. BILIK GURU

10.1 Guru hendaklah berada dalam bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa tersebut
hendaklah dianggap “non-teaching period” dan bukannya “free period”. Masa tersebut sepatutnya
digunakan untuk perkara-perkara berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan
dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak
dibenarkan dijalankan di bilik guru.

10.2 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan
suasana yang sesuai dan tidak menganggu ketenteraman orang lain.

10.3 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
10.4 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru, termasuk

keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.
10.5 Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua komputer,

lampu, air-cond dipadamkan dan semua pintu di kunci.

12

11. INISIATIF GURU

11.1 Guru-guru adalah sentiasa digalakkan untuk mengambil inisiatif bagi melaksanakan tugas
mereka dengan lebih berkesan.

11.2 Walaubagaimanapun guru-guru adalah dikehendaki merundingkan dan membincangkan serta
memaklumkan mengenainya terlebih dahulu kepada Pengetua.

12. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

12.1 Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, beliau bolehlah berurusan
dengan Ketua Pembantu Tadbir atau Pengetua.

12.2 Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan
Ketua Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru Cemerlang atau Guru Penolong Kanan.

13. TUGAS GURU

13.1 Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga pentadbiran.
Tugas tersebut hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertanggungjawab.

13.2 Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di Pejabat Jabatan Agama Islam
Selangor/ Jabatan Pelajaran Negeri atau sekolah lain hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan
tidak boleh mengarahkan guru lain melaksanakannya tanpa keizinan Pengetua.

13.3 Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit curai
hendaklah dikemukakan kepada Pengetua dengan menggunakan borang khas yang boleh
diperolehi di Pejabat Sekolah.

13.4 Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila balik ke
sekolah hendaklah menjalankan “In House Training” kepada guru dan dimaklumkan kepada Guru
Penolong Kanan/ Pengetua tarikh dan masa pelaksanaannya.

13.5 Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis
untuk pelajar dan memaklumkan kepada Ketua Panitia.

14. e-RPP Guru

14.1 Setiap guru bertanggungjawab terhadap penyediaan e-RPP. Semua butiran hendaklah
disempurnakan dengan teliti, kemas dan lengkap pada tarikh yang telah ditetapkan.

14.2 e-RPH hendaklah dihantar menerusi aplikasi Google Classroom untuk disemak dan disahkan
oleh Pengetua. Kegagalan menghantar e-RPH boleh menyebabkan surat tunjuk sebab
dikeluarkan.

15. JADUAL WAKTU MENGAJAR

15.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.

13

15.2 Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran.
15.3 Guru Tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam

kelas sendiri.

16. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID

16.1 Tiap-tiap orang guru tingkatan akan diberi sebuah buku jadual kedatangan untuk kegunaan
tingkatannya dan bertanggungjawab untuk memenuhi maklumat-maklumat yang diperlukan dan
hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan.

16.2 Guru kelas berkewajipan mengisi kedatangan pelajar dalam buku jadual kedatangan sebelum
bermula masa kedua dan menyerahkan buku tersebut ke pejabat.

16.3 Buku ini hendaklah disimpan setiap masa di pejabat sekolah.
16.4 Buku ini akan disemak oleh Pengetua atau Penolong Kanan atau Guru Kanan atau guru yang

ditugaskan oleh Pengetua. Keselamatan buku ini semasa ditangan guru adalah
tanggungjawabnya.

17. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

17.1 Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah.
Pelajar yang merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah
dimaklumkan kepada Guru Penolong Kanan HEM.

17.2 Ketua Panitia/ Guru Kanan Mata Pelajaran hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan
mengenai penggunaan alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain.

18. KEBERSIHAN

18.1 Semua guru bertanggungjawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas pelajar
hendaklah disediakan oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. Alat-alat membersihkan
kelas hendaklah digunakan dengan cermat dan disimpan dengan baik.

18.2 Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas/ tempat
khas (bengkel, bilik kaunseling, makmal sains, makmal biasa dan lain-lain) bertanggungjawab
untuk menjaga kebersihan dan keceriaan bilik masing-masing.

18.3 Semua guru, anggota anggota kumpulan pelaksana dan pelajar perlu sama-sama
bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah.

19. KUTIPAN YURAN

19.1 Yuran yang dipungut untuk satu-satu tahun adalah seperti yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
19.2 Guru-guru tingkatan akan diberi surat kuasa untuk mengutip yuran tersebut. Guru-guru

tingkatan hendaklah memastikan bahawa resit-resit dikeluarkan kepada murid-murid yang
membayar atau menjelaskan yuran.

14

20. SURAT MENYURAT

Semua surat rasmi yang menggunakan ‘letter-head’ sekolah hendaklah ditandatangani oleh Pengetua
untuk disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.

21. SURAT YANG DITERIMA

21.1 Terdapat surat yang diterima oleh sekolah terpaksa diedarkan kepada guru untuk diambil
tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat-surat tersebut.

21.2 Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan menyatakan melalui dan salinan
kepada Pengetua, surat itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.

21.3 Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru
berkenaan maka guru itu hendaklah:
21.3.1 Memastikan sama ada surat yang diterima itu salinan asal atau fotostat, jika salinan asal
sila minta difotostat terlebih dahulu supaya salinan asal disimpan dalam fail di pejabat.
21.3.2 Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang
dilampirkan, maka borang tersebut hendaklah ditaip dan setelah lengkap diisi hendaklah
disediakan surat litup/ iringan (covering) yang boleh didapati di pejabat sekolah. Adalah
tidak wajar borang berkenaan dihantar terus kepada yang berkenaan tanpa surat litup
(covering) dari sekolah walaupun dihantar dengan serah tangan. Satu salinan borang
berkenaan dan surat litup (covering) hendaklah disimpan dalam fail sekolah di pejabat
untuk rekod atau rujukan bila diperlukan.
21.3.3 Segala surat rasmi sekolah yang dituju kepada pihak luar hendaklah hanya
ditandatangani oleh Pengetua sahaja, kecuali jika beliau sedang bercuti dan sebagainya,
maka surat itu akan ditandatangani oleh Guru Penolong Kanan bagi pihak Pengetua.

22. URUSAN DENGAN PAID/ JAIS/ JPN

Guru dan anggota kumpulan pelaksana tidak digalakkan pergi ke Pejabat Agama Islam Daerah,
Jabatan Agama Islam Selangor atau Jabatan Pelajaran Negeri untuk urusan peribadi semasa waktu
persekolahan kecuali jika diarahkan berbuat demikian.

23. PELAWAT/ JURUJUAL

Semua pelawat dimestikan berjumpa dengan Pengetua/ Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru
tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran
Pengetua/ wakilnya.

15

24. PEMBELIAN BARANG

24.1 Setiap pembelian barang mesti dengan kebenaran Pengetua terlebih dahulu dengan
menggunakan nota minta yang boleh didapati di pejabat sekolah.

24.2 Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Guru Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh
Pengetua.

24.3 Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang
Pesanan Tempatan (local Order/ LO).

24.4 Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekod no. daftar stok
dan serahkan dengan segera ke pejabat sekolah.

24.5 Barang yang diterima hendaklah direkodkan serta merta dalam buku stok dengan tepat dan
kemas.

25. KEGIATAN KOKURIKULUM

25.1 Semua guru adalah Penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan
teratur mengikut jadual ditetapkan.

25.2 Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran
kokurikulum yang disediakan di pejabat sekolah.

25.3 Buku ini akan disemak oleh Pengetua atau Penolong Kanan.

26. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

26.1 Perhimpunan rasmi sekolah hendaklah diadakan sekali seminggu.
26.2 Semua guru diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan hari yang

telah ditetapkan.
26.3 Guru akan bersama-sama pelajar mengalunkan nasyid Asmaul Husna, menyanyikan Lagu

Negaraku/ Lagu Negeri Selangor, Lagu Sekolah dan Lagu Suwar Fil Quran.

27. MESYUARAT GURU

27.1 Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa.
27.2 Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua/Guru Penolong

Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Panitia.
27.3 Mesyuarat guru hendaklah diadakan di luar waktu persekolahan (Arahan Pengarah JAIS

bersabit perkara berkenaan telah dikeluarkan).

16

28. MESYUARAT JAWATANKUASA

28.1 Guru-guru akan dilantik untuk menduduki Jawatankuasa-jawatankuasa yang terdapat di
sekolah. Mereka hendaklah menghadiri mesyuarat yang dipanggil dan mengambil bahagian yang
aktif di dalam mesyuarat tersebut.

28.2 Guru-guru yang telah dilantik untuk menjadi setiausaha kepada sebarang jawatankuasa
hendaklah menyediakan surat panggilan mesyuarat dan minitnya serta satu salinan hendaklah
diserahkan kepada Pengetua dengan kadar yang segera.

29. LAWATAN SAMBIL BELAJAR

29.1 Guru-guru Penasihat Persatuan atau Kelab digalakkan menganjur lawatan sambil belajar bagi
faedah pelajar. Walaubagaimanapun ia harus dibincangkan terlebih dahulu dengan Pengetua dan
persetujuan daripadanya terlebih dahulu hendaklah diperolehi. Setelah itu, segala prosedur
hendaklah diselesaikan seperti mendapatkan surat kebenaran dari Jabatan Agama Islam Selangor
dan Ibu bapa atau Penjaga. Segala surat menyurat mengenainya hendaklah ditandatangani oleh
Pengetua.

29.2 Guru-guru adalah dilarang sama sekali menganjurkan lawatan yang melibatkan pelajar
sekolah ataupun menggunakan nama sekolah tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu
daripada Pengetua dan juga tanpa mengikuti prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Guru-guru
dilarang menganjur lawatan yang berbentuk “berkelah”. Semasa lawatan dijalankan, guru-guru
adalah bertanggungjawab mengawasi dan mengawal murid-murid tersebut.

29.3 Selepas lawatan guru yang mengetuai rombongan hendaklah menyediakan laporan bertulis
kepada Pengetua.

30. MENGIRING PASUKAN SEKOLAH

30.1 Guru pengiring pasukan untuk satu-satu aktiviti adalah bertanggungjawab mengurus segala
urusan mengenainya.

30.2 Jika terdapat penyokong-penyokong pasukan sekolah menyertai rombongan tersebut, guru-
guru pengurus pasukan adalah bertanggungjawab mengawasi mereka.

31. FALSAFAH, MATLAMAT DAN OBJEKTIF SEKOLAH

Semua guru dikehendaki memahami serta menghayati falsafah, matlamat dan objektif sekolah dan
mereka hendaklah sama-sama berusaha gigih demi menjayakan.

32. ACARA/ MAJLIS RASMI SEKOLAH/ MESYUARAT/ KURSUS DALAMAN

32.1 Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara/majlis rasmi sekolah dan juga kursus
dalaman.

17

32.2 Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada
Pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.

33. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT

33.1 Guru dan anggota anggota kumpulan pelaksana sokongan hendaklah memupuk hubungan
peribadi secara profesional yang baik dan sihat sesama rakan dan sentiasa mengawal tutur kata
supaya wujud perasaan kekitaan dalam organisasi.

33.2 Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio
ekonomi, kelulusan dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

33.3 Guru-guru dikehendaki sentiasa berkerjasama dan mewujudkan kemesraan semasa bertugas.

34. GURU SEBAGAI PEMIMPIN TELADAN DI SEKOLAH

34.1 Guru-guru dikehendaki menonjolkan sikap kepimpinan yang baik untuk dijadikan teladan
kepada pelajar- pelajar.

34.2 Guru-guru tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah.

35. KEBERSIHAN/ KESELAMATAN DAN PERHIASAN BILIK DARJAH

Guru-guru tingkatan hendaklah mempastikan pelajar-pelajar tingkatannya menghias dan menjaga
kebersihan serta keselamatan bilik kelas masing-masing. Selain itu guru-guru hendaklah memastikan
bahawa bahan yang digunakan untuk menghias kelas adalah sesuai dan berfaedah untuk pelajar-
pelajar.

36. KEAHLIAN KELAB GURU/ MAJLIS PERMUAFAKATAN IBU BAPA & GURU (MPIBG).

36.1 Semua guru dan anggota anggota kumpulan pelaksana secara automatik dan wajib menjadi
ahli Kelab Kebajikan Guru & Kakitangan.

36.2 Semua guru adalah ahli Majlis Permuafakatan Ibu Bapa & Guru (MPIBG).

37. KELUAR MASUK KELAS MENEPATI MASA

Guru-guru dikehendaki memasuki kelas untuk mengajar dengan menepati masa. Demikian juga guru-
guru yang sedang mengajar dikehendaki menamatkan pengajarannya sebaik sahaja loceng berbunyi
(tamat masa).

38. KAWALAN MURID

Semua guru bertanggungjawab mengawal disiplin murid di dalam dan luar bilik darjah.

18

39. PERLAKUAN WAKTU MENGAJAR

39.1 Semasa mengajar guru-guru hendaklah berada di dalam keadaan yang cergas serta
membolehkan mereka mengawal murid dengan baik serta menyampaikan pengajaran dengan
teratur. Mengajar sambil duduk/ bertenggek di atas meja adalah tidak dibenarkan.

39.2 Semasa mengajar guru-guru hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif.
Jangan sesekali membiarkan mana-mana pelajar tidur dan membuat bising.

40. ALAT MENGAJAR/ BAHAN SUMBER

40.1 Guru-guru adalah bertanggungjawab menyediakan alat bantuan mengajar bagi mata
pelajarannya.

40.2 Alat bantuan mengajar yang terdapat di bilik sumber dan sebagainya hendaklah digunakan di
dalam pengajaran.

40.3 Guru-guru dikehendaki sama-sama bertanggungjawab terhadap keselamatan alat-alat
tersebut. Peta-peta yang tersimpan di bilik khas hanya boleh diambil dan disimpan balik oleh guru-
guru sahaja.

41. PERALATAN SUKAN

Semua jenis alatan sukan hendaklah disenaraikan oleh penyelaras sukan. Keselamatan peralatan itu
perlu diawasi dengan teliti. Hanya Guru, Ketua Pasukan dan AJK Persatuan sahaja yang dibenarkan
mengambil alat.

42. BUKU RAMPAIAN/ BUKU NOTA MURID

42.1 Guru-guru hendaklah memberitahu murid-murid untuk hanya menggunakan buku rampaian
yang ada dijual di kedai buku sekolah atau mana-mana buku latihan yang dipersetujui oleh
pengetua untuk kegunaan mereka.

42.2 Guru-guru hendaklah mempastikan setiap murid membuat kerja latihan yang diarahkan dan
mengawasi supaya segala kerja murid dilakukan dengan bersih, kemas dan teratur.

42.3 Guru-guru dikehendaki menyerah buku-buku rampaian dan buku-buku nota murid ini kepada
Ketua Panitia, Guru Kanan Mata Pelajaran/ Guru Penolong Kanan/ Pengetua untuk
ditandatangani 2 kali setahun.

43. LATIHAN BERTULIS DAN PEMERIKSAANNYA

43.1 Guru hendaklah memberi latihan bertulis kepada murid-murid seberapa kerap yang mungkin.
43.2 Latihan yang diberi hendaklah yang boleh mencabar kebolehan keupayaan murid.

19

43.3 Pemeriksaan latihan bertulis hendaklah dilakukan oleh guru sendiri dan dijalankan secepat
mungkin dan hendaklah sentiasa kemaskini. Guru-guru tidak boleh menyimpan satu-satu buku
latihan murid-murid lebih dari satu minggu di bilik kelas.

43.4 Guru-guru dihendaki memeriksa buku nota murid-murid dari semasa ke semasa untuk
mempastikan nota betul, lengkap, kemas dan teratur.

44. UJIAN PRESTASI

44.1 Guru-guru hendaklah menjalankan ujian prestasi mengikut taqwim peperiksaan sekolah dan
markah-markah hendaklah dimasukkan di dalam ruangan yang berkenaan di dalam buku rekod
mengajar guru.

44.2 Bagi ujian penggal pula, arahan mengenainya akan dibuat dari semasa ke semasa dan guru-
guru dikehendaki mematuhi arahan ini.

45. PENYELIAAN PENGETUA

Pengetua akan melakukan penyeliaan bila-bila masa dengan tujuan untuk melihat keadaan
pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar.

46. PENYELIAAN OLEH NAZIR/PEGAWAI

Dari semasa ke semasa sekolah ini akan dilawati oleh Nazir-Nazir atau lain-lain pegawai untuk
memeriksa keadaan pengajaran dan pembelajaran serta sebagainya. Guru-guru dikehendaki memberi
kerjasama sepenuhnya kepada mereka. Guru-guru boleh berbincang dengan pegawai-pegawai ini dan
bukan hanya setakat mendengar dan menerima sahaja.

47. BUKU KEMALANGAN

47.1 Guru-guru Sains, RBT dan lain-lain, perlu merekod sebarang kemalangan yang berlaku ke
dalam buku rekod.

47.2 Sebarang kemalangan yang berlaku hendaklah dilaporkan kepada Pengetua.

48. GURU GANTI

48.1 Guru-guru yang ditugas sebagai guru ganti bagi guru-guru yang tidak hadir ke sekolah
hendaklah masuk ke kelas yang berkenaan dan bolehlah mengajar mana-mana matapelajaran
yang sesuai.

48.2 Pelajar-pelajar boleh dibenarkan untuk membuat kerja masing-masing dan guru tersebut
hendaklah mengawasi dan menjaga serta mengawal murid-murid supaya tidak menganggu kelas
lain.

20

49. DENDA MURID

Denda yang dikenakan hendaklah berbentuk positif dan memberi pengajaran kepada pelajar. Denda
yang boleh merugikan pelajar-pelajar di dalam pelajaran adalah dilarang.

50. ARAHAN DAN PEKELILING

50.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti
dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.

50.2 Setiap arahan dan pekeliling hendaklah disimpan dalam fail khas.

51. PENGGUNAAN ALAT-ALAT

51.1 Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.
51.2 Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga Stok dan rekodkan.
51.3 Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta

berkeadaan baik.
51.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta dan menggantinya.

52. TELEFON

52.1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau anggota anggota
kumpulan pelaksana sekolah tidak dibenar menggunakan telefon sekolah untuk urusan peribadi.

52.2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa PdP di dalam bilik darjah dan semasa
mesyuarat.

53. KUNCI

53.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat, guru yang menggunakan kunci hendaklah mengisi
Buku Rekod Peminjam di pejabat.

53.2 Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran
daripada Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah.

54. KOMPUTER RIBA/ LCD PROJEKTOR

54.1 Guru yang diberi kemudahan komputer riba dan LCD projektor hendaklah mematuhi
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor atau Kementerian
Pelajaran.

54.2 Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untuk PdP sebagaimana objektif
Penggunaannya.

21

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

KUMPULAN B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka,
Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya.

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH HARI JUMLAH MINGGU
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN

02.01.2020 31.01.2020 19 11
01.02.2020 29.02.2020 20 1
01.03.2020 13.03.2020 10 9

JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14.03.2020 22.03.2020 9

1 31.03.2020 7
30..04.2020 22
23.03.2020 22.05.2020 11
01.04.2020
01.05.2020

JUMLAH HARI 40
16
CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2

23.05.2020 07.06.2020

08.06.2020 30.06.2020 17 7
01.07.2020 24.07.2020 18 1
16
JUMLAH HARI 35 6

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25.07.2020 02.08.2020 9

2 31.08.2020 19
30.09.2020 21
03.08.2020 31.10.2020 21
01.09.2020 20.11.2020 13
01.10.2020
01.11.2020

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN

21.11.2020 31.12.2020 41

22

IHES (Integrated Holistic Education System)

5
4
3
2
1

23

23 POTENSI MANUSIA

PANCAINDERA

ILMU AQAL 6 FAKULTI
(BERFIKIR) QALB / HATI INTELEK

AQIDAH 3 PENGHUNI
(IMAN) HATI

IHSAN NAFS / SOUL /JIWA 7 TINGKAT
(TAQWA) NAFSU

PENGHIDUPAN ROH / SPIRIT 1 FUNGSI

TINDAKAN JASAD RUMAH

24

CARTA ORGANISAS

MPIBG PENG

PENOLONG KANAN Abd Halim
AKADEMIK & PENTADBIRAN
PENOLON
Ismail Sabri bin Norihan HAL EHWA
Redzuan b

Pentadbiran Kewangan Inventori Pusat Sumber Sekolah

Pembantu UPPP Jadual Pengurusan Perkembangan
Tadbir Waktu ICT Staf

Pembantu GKMP GKMP Sains GKMP GKMP
Am Bahasa & Matematik Kemanusiaan Pengajian Islam

Penyelia Panitia Panitia Panitia Panitia
Asrama *BM *Sains *Sejarah * Syariah
*LAM *Sains Tulen *RBT * Usuluddin
Pembantu *BI *Matematik *Geografi
Makmal *Matematik
Tambahan
Pemandu

Juruteknik
ICT

ISO

SI MITS ISTANA BANDAR

GETUA

Bin Saljadi

MAJLIS SYURA

NG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG
AL MURID KOKURIKULUM KANAN TAHFIZ
bin Nahar
Noryani binti Mohd Yusof Affandy bin
Mohd Baharan
Disiplin BADAR Kelab Sukan
& Permainan GKMP
Bimbingan & Penyelaras Al-Quran
Kaunseling Tingkatan Persatuan
Panitia
KPDM Multimedia Unit *Al-Quran
Kesihatan SPBT Beruniform *Tajwid &
Jati Diri
Lawatan Program Qiraat
ELIT
Kantin Asrama Unit Penilaian
Majlis Sukan & Peperiksaan
Keselamatan Kebersihan & Sekolah/
Keceriaan KAMIL Unit Data
Kelas & Laporan
Unit
Kepimpinan pelajar Bimbingan Unit
& Pengukuhan Kecemerlangan

Unit
Aktiviti Luar

IHES

25

SENARAI NAMA GURU

BIL NAMA & ALAMAT EMAIL & NO TELEFON

1 HJ ABDUL HALIM BIN SALJADI 013-3549073

LOT 1240, BATU 40, KG. OLAK LEMPIT, 42700, BANTING [email protected]

2 ISMAIL SABRI BIN NORIHAN 013-3977581

NO. 44, JALAN NUSARI AMAN 1/2, NUSARI AMAN 1, 71950 BANDAR SRI [email protected]

SENDAYAN

3 REDZUAN BIN NAHAR 013-2783239

NO. 27, JALAN BB 3/20, TAMAN BANTING BARU, 42700 BANTING [email protected]

4 NORYANI BINTI MOHD YUSOF 019-6417680

LOT 516, BATU 22 ½, KANCHONG DARAT 42700 BANTING. [email protected]

5 AHMAD AJAZI BIN MAT IHSAN 013-3995716

NO. 33, JALAN LANG 2, TAMAN BERINGIN, SG. LANG BARU, 42700 [email protected]

BANTING.

6 RUSIDAH BINTI MAIRI 013-2095716

NO. 33, JALAN LANG 2, TAMAN BERINGIN, SG. LANG BARU, 42700 [email protected]

BANTING.

7 NORASILAH BINTI ABDUL BARI 013-5901362

KUARTERS MAAHAD TAHFIZ ISTANA BANDAR, JALAN ISTANA LAMA, KG. [email protected]

BANDAR, 42700 BANTING.

8 NURUL HAZIMAH BINTI MUHAMMED KURNAIN 012-6887543

KUARTERS MITS KUALA LANGAT, JALAN ISTANA LAMA, KG. BANDAR, [email protected]
42700 BANTING.

9 HIDAYAH BINTI AMIR 013-6082631

LOT 874, JALAN MASJID, KG BANDAR, 42700 BANTING [email protected]

10 AFFANDY BIN MOHD BAHARAN 017-2830253

NO. 28, JALAN BAIDURI ¼, TAMAN BAIDURI 42700 BANTING. [email protected]

11 NORLIZAH BINTI ABD KADIR 019-5600500

NO. 7, JALAN BB 6/2, TAMAN BANTING BARU, 42700 BANTING. [email protected]

12 NORMAZURA BINTI NURHALIM 013-3525288

JKR 1767A, KUARTERS MITS KUALA LANGAT, JALAN ISTANA LAMA, KG. [email protected]
BANDAR, 42700 BANTING.

13 NUR MUHAMMAD USMAN BIN JAMALUDIN 010-2206609

NO. 19, JALAN BAIDURI ¼, TAMAN BAIDURI, 42700 BANTING. [email protected]

14 NURWANI BINTI SAJAH 019-3024695

LOT 69, JALAN TERATAI, RANCANGAN TANAH BELIA, BUKIT [email protected]
CHANGGANG, 42700 BANTING.

15 RAHANOM BINTI RAMLI 011-15282150

NO 1 JALAN UTAMA 60, TAMAN JAYA UTAMA, 42500 TELOK PANGLIMA [email protected]
GARANG

26

16 NORMAYASARI BINTI MD ZAINI 018-2884360

NO. 16, ¾ JALAN SETIA, TAMAN SETIA, KG. JENJAROM 42600 JENJAROM. [email protected]

17 AZIZAH BINTI AHMAD 012-2952404

NO. 51, JALAN CEMPAKA WANGI 11, TAMAN CEMPAKA 42700 BANTING. [email protected]

18 NURUL HUSNA BINTI MOHD HAMDAN 012-2435897

NO 8, JALAN BAIDURI 2/6, TAMAN BAIDURI,42700, BANTING [email protected]

19 AHMAD HAFIZUL BIN KAMALUZAMAN 013-3885371

KUARTERS MAAHAD TAHFIZ ISTANA BANDAR, JALAN ISTANA LAMA, KG. [email protected]
BANDAR, 42700 BANTING.

20 NOORNIHLAH BINTI AHMAD JAMHARI 013-3833855

LOT 2442/1A, BATU 3, KG. SG. KANDIS, 40460 SHAH ALAM. [email protected]

21 ROSLIZAH BINTI MANAN 016-3911078

265, LORONG NENAS, 42600 JENAJAROM [email protected]

22 ABDUL SAMAD BIN MOHD 019-3350701

E-19-G JALAN SERAI WANGI M, 16/M ALAM AVENUE 2, 40200 SHAH ALAM [email protected]

23 MOHD FARHAN BIN AHMAD MANSOR 013-2001923

LOT 2389, JALAN MASJID, KG. JENJAROM, 42600 JENJAROM. [email protected]

24 AMEEN ALI MOHAMEED 0135813005

8-9, BLOK B, APARTMENT SKYVILLAS, SP 5/5,

TAMAN SERDANG PERDANA, 43300 SERI KEMBANGAN

25 MOHD FAQIH BIN YUSOF 018-9104326

NO. 52, JALAN MELIKAI 44, TAMAN PELABUHAN KLANG, 42000 [email protected]
PELABUHAN KLANG.

26 MOHD TAUFIK BIN A. MALEK 014-8804360

109, JALAN PJS 4/10, TAMAN LINDUNGAN JAYA, 46000 PETALING JAYA. [email protected]

27 NOR HIDAYAH BINTI MAAROP 017-6304508 [email protected]

LOT 1805, JALAN LIMAU MERU, 40150 KLANG.

28 FAIZ DAIMAN BIN MAT NOOR 01113104151

LOT 876, JALAN KENANGAN LAMA, KANCHONG TENGAH, 42700 BANTING [email protected]

29 UMI KHAIRIAH BINTI ALI 013-3195656

2094, BATU 9, KG. MEDAN, TELOK PANGLIMA GARANG, 42500 KUALA [email protected]
LANGAT.

30 NORHASLIZA BINTI RUSLAN 019-3610851

KUARTERS MAAHAD TAHFIZ ISTANA BANDAR, JALAN ISTANA LAMA, KG. [email protected]
BANDAR, 42700 BANTING.

31 LILY ROSWITA BINTI MOHAMMAD NOH 013-3400085

KUARTERS MAAHAD TAHFIZ ISTANA BANDAR, JALAN ISTANA LAMA, KG. [email protected]
BANDAR, 42700 BANTING.

32 MOHD NOR HAFIS BIN JALIL 013-6799465

KUARTERS MAAHAD TAHFIZ ISTANA BANDAR, JALAN ISTANA LAMA, KG. [email protected]
BANDAR, 42700 BANTING.

33 MOHD HAFIZZUL AZRI BIN AZMAN 019-2956271

KUARTERS MITS KUALA LANGAT, JALAN ISTANA LAMA, KG. BANDAR,

27

42700 BANTING. [email protected]

34 MUHAMAD FAIZ BIN AZAINI 019-3794429

NO. 16, JALAN AMANAH 3/34, TAMAN AMANAH 42600, JENJAROM [email protected]

35 LUQMANUL HAKIM BIN AZIZ 012-6732970

LOT 12A, LRNG AMAN 1, KG. SRI AMAN, 47100 PUCHONG. [email protected]

37 ADIB SYARAH BINTI SOLIHEN 017-6781957

LOT 161, JALAN PERDANA 1, INDAH PERDANA, KG. ENDAH,42700, [email protected]
BANTING, SELANGOR

38 MOHD JUMARI BIN ISMAIL 013-3547143

LOT 18566, JALAN HAJI WAHAB, BATU 39, KG OLAK LEMPIT, 42700, [email protected]
BANTING, SELANGOR

39 NOR LIZAH BINTI GIMAN 017-6696045

LOT 824, BATU 22 ½ JALAN KENANGA, KANCHONG DARAT, 42700 [email protected]
BANTING, SELANGOR

40 NOR IZZATI BINTI ABU SAID 013-6338164

NO 39, JALAN SERI 12, TAMAN SERI DAMAI, KANCHONG DARAT, 42700, [email protected]
BANTING

41 NOR IZZATU RAIHAN BINTI KAMAL MAAROF 0133795358

LOT 1836, JALAN KLINIK BATU 9, KAMPUNG MEDAN, 42500, TELOK [email protected]

PANGLIMA GARANG

42 NOR FAIZAH BINTI HAHTON 017-2853463

LOT 270, JALAN KEDAI KIMORI, KG. SG. BUAYA, 42700 BANTING [email protected]

43 SITI RAMZIAH BINTI MOHD NASIR 019-3053623

LOT 41, LORONG TERATAI, KG. RTB BUKIT CHANGGANG,42700 BANTING [email protected]

44 SITI HAFIZAH BINTI HAZIZ 019-2893737

NO 13, JALAN SONGKET 2E, TAMAN DESA BUKIT BUJANG, 44000 KUALA [email protected]
KUBU BHARU

45 NUR IZZAH BINTI MOKHLAS 013-2759755

5890, JALAN IKRAM, KAMPUNG SUNGAI MERAB, 43000 KAJANG [email protected]

46 ZURAIDAH BINTI MAWARDI 019-4480421

NO 18, JALAN 5/38, SEKSYEN 5, BANDAR RINCHING, 43500 SEMENYIH [email protected]

47 NURUL SHAHIDA BINTI ALI 011-1018 5412
[email protected]
LOT 907 JALAN BERJAYA, KG. SUNGAI BUAYA, 42700 BANTING

48 DEVI MUTIAH BINTI MASTOR LANI 017-7948119

LOT 1508 JALAN MULIA KANAN, KG. SUNGAI LANG TENGAH, 42700 [email protected]
BANTING

28

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

BIL NAMA & ALAMAT EMAIL & NO TELEFON

1 NURUL SHAHRIZATI BINTI SALIMAN PEMBANTU TADBIR

LOT 3450 LORONG ANGGERIK KAMPUNG SUNGAI KELAMBU 42700 013-6403516
BANTING
[email protected]

2 KAMARUL HAFIZ BIN KUSAIDI PEMBANTU MAKMAL

LOT 1366, BATU 41 KAMPUNG OLAK LEMPIT 42700 BANTING. 016-3835900

[email protected]

3 MOHD RIDZWAN BIN SAINU PEMANDU

LOT 970 JALAN HAJI ISMAIL, KAMPUNG KUNDANG, 42800 TANJUNG 017-2697484
SEPAT.
[email protected]

4 NOR DIANI BINTI IMAM SUFA'AT PEMBANTU AM

LOT 1632, JALAN KUBUR KAMPUNG SUNGAI LANG 42700 BANTING. 017-6817686

[email protected]

5 NAFILAH BINTI MOHMAD SHAWALUDDIN JURUTEKNIK ICT

LOT 3681, JALAN NENAS, MERU, 42200 KAPAR, SELANGOR 019-3548864

[email protected]

6 ADEAL ZARIN BIN ABU ZAKI PEMBANTU MAKMAL

NO 2, JALAN YU 7, TAMAN YU, SUNGAI BULOH, 45800 JERAM, SELANGOR 012-7162306

[email protected]

7 MOHD SAUFE BIN MOHD JOHARI PENYELIA ASRAMA

107, JALAN KANGAR OFF, JALAN KAPAR, TAMAN SRI PINANG, 41400, 012-9171054
KLANG
[email protected]

8 NAJIHAH BINTI BAHAROM PENYELIA ASRAMA

LOT 2104 JALAN BESAR, KG PARIT MAHANG, 45800, 018-3975771
JERAM, SELANGOR [email protected]

29

PENGURUSAN
&

PENTADBIRAN

30

JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Pengetua : Haji Abd Halim Bin Saljadi
Penolong Kanan Pentadbiran & Kurikulum : Ismail Sabri Bin Norihan
Penolong Kanan HEM : Redzuan Bin Nahar
Penolong Kanan Kokurikulum : Pn. Hajjah Noryani Binti Mohd Yusof
Penolong Kanan Tahfiz : Affandy Bin Mohd Baharan
Setiausaha Pentadbiran : Norlizah Binti Abdul Kadir
GKMP Bidang Sains & Matematik : Norasilah Binti Abdul Bari
GKMP Bidang Pengajian Islam : Hidayah Binti Amir
GKMP Bidang Bahasa : Nurul Hazimah Binti Muhammed Kurnain
GKMP Bidang Kemanusiaan : Lily Roswita Binti Mohammad Noh
GKMP Bidang al-Quran : Norlizah Binti Abdul Kadir

JAWATANKUASA BIDANG TUGAS
1 MAJLIS SYURA
1) Menjadi Badan Tertinggi Sekolah yang memainkan
Pengerusi: Haji Abd Halim Bin Saljadi peranan sebagai tempat rujukan.
Setiausaha: Norlizah Binti Abdul Kadir
2) Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk
Ahli: bangunan, asrama, dewan, bilik rehat, surau serta
Ismail Sabri Bin Norihan kawasan sekolah.
Redzuan Bin Nahar
Noryani Binti Mohd Yusof 3) Merancang kecemerlangan akademik dan
Affandy Bin Mohd Baharan pembangunan sahsiah.
Ahmad Ajazi Bin Mat Ihsan
Norasilah Binti Abdul Bari 4) Melaksanakan tindakan segera ke atas sesuatu
Lily Roswita Binti Mohammad Noh masalah semasa meliputi akademik, kokurikulum,
Ahli Jemputan sahsiah dan lain-lain.

2 JAWATANKUASA KEWANGAN 5) Menyelaras segala program yang dirancang.
6) Merancang Takwim Sekolah.
Pengerusi: Pengetua 7) Memastikan pelaksanaan segala program yang
Naib Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum
dirancang mengikut jadual.
8) Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian

akademik dalam semua peperiksaan dan penilaian.

1) Melaksanakan pengurusan kewangan berdasarkan
pekeliling/ surat pekeliling yang berkaitan dengan
pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang
diedarkan dari semasa ke semasa.

31

Ahli: 2) Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada
PK HEM Penolong Kanan, Penyelaras Tingkatan, Guru
PK Kokurikulum Tingkatan dan Pembantu Tadbir.
PK Tahfiz
Akaun Sekolah (SUWA)& KWK: Nurul 3) Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan
Shahrizati Binti Saliman pungutan.
Akaun Asrama: Najihah Binti Baharom
Juruaudit Dalaman: Nur Izzah Binti Mokhlas 4) Mengagihkan buku resit kepada guru tingkatan dan
penyelaras tingkatan.
3 JAWATANKUASA PENGURUSAN KUALITI
Pengerusi: Pengetua 5) Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum dalam bank.
Naib Pengerusi 1: PK HEM
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum 6) Memastikan semua pembelian/ pembayaran dibuat
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz mengikut peraturan kewangan (pesanan tempahan,
Pegawai Kualiti: Siti Hafizah Binti Haziz invois, bil, baucer dan cek.
Ahli:
Dokumentasi & Portfolio: Umi Khairiah Binti Ali 7) Menyediakan Buku Tunai Akaun Kerajaan /SUWA/
Pengurusan Syariah: Nur Muhammad Usman Asrama dan Buku Tunai Panjar Wang Runcit.
Bin Jamaluddin
EKSA: Siti Ramziah Binti Mohd Nasir 8) Menyemak dan menandatangani penyata kewangan
Pengurusan Risiko: Mohd Nor Hafis Bin Jalil dalam Buku Tunai Akaun Kerajaan/SUWA/ Asrama/
SKPJ: Norlizah Binti Giman Panjar Wang Runcit.

9) Meneliti dan mengambil tindakan susulan terhadap
Laporan Audit.

10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa.

1) Membantu Pengetua memastikan aliran tanggungjawab
yang ditetapkan dan didokumenkan telah diberitahu
secara bertulis agar setiap individu di sekolah
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

2) Membantu Pengetua sekolah memastikan Sistem
Kualiti dilaksanakan dan disenggara mengikut
keperluan standard dan prosedur melalui program
pemantauan yang berjadual dan berkesan.

3) Menyediakan Senarai Induk Dokumen Sistem Kualiti.
4) Memastikan Dokumen Sistem Kualiti boleh diperolehi

dengan mudah.
5) Memastikan hanya dokumen yang sah dan diterima

pakai sahaja digunakan untuk rujukan pelaksana Sistem
Kualiti.
6) Memastikan dokumen-dokumen yang tidak boleh
diterima pakai hendaklah dilupuskan bagi memastikan
dokumen tersebut tidak digunakan lagi.

32

4 JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 7) Mengenalpasti dan menentukan dokumen luput atau
yang tidak diterima pakai dalam tempoh 3 tahun
Pengerusi: Pengetua disimpan untuk tujuan undang-undang atau rujukan.
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum
Naib Pengerusi 1: PK HEM 8) Memastikan Prosedur Sistem Kualiti diedar, disenggara
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum dan dikawal sebagaimana yang telah ditetapkan dan
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz didokumenkan dalam Prosedur Kawalan Dokumen &
Data.
Setiausaha: Nurul Shahida Binti Ali
9) Membantu Pengetua merancang dan melaksanakan
Ahli: program-program pemahaman dokumen kepada
Nor Izzati Binti Abu Said pengguna (pelaksana).
Norasilah Binti Abdul Bari
Adib Syarah Binti Solihen 10) Memastikan tahap kefahaman pelaksana, melalui
Norlizah Binti Abdul Kadir pemantauan yang dilaksanakan dan dilaporkan untuk
Najihah Binti Baharom tindakan penambahbaikan.

11) Membantu Pengetua memastikan persediaan pra
pemantauan dan pemantauan JAIS dilaksanakan
dengan licin dan lancar.

12) Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh Pengetua
dan Pegawai Kualiti JAIS.

1) Menentukan program dan latihan yang hendak
dilaksanakan kepada guru dan kakitangan sepanjang
tahun.

2) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali
setahun.

3) Membuat anggaran perbelanjaan setiap program yang
hendak dilaksanakan.

4) Memastikan semua program dan latihan dimasukkan ke
dalam Taqwim Sekolah.

5) Membuat hebahan/pemakluman program dan latihan
kepada guru dan kakitangan menerusi memo atau lain-
lain medium yang sesuai.

6) Memastikan semua guru dan kakitangan mendapat
latihan dalam perkhidmatan untuk sekurang-kurangnya
42 jam setahun atau bersamaan 7 hari.

7) Membuat laporan post mortem apabila selesai program.
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh

Pengetua dari semasa ke semasa.

33

5 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN,

KEBERSIHAN & KECERIAAN SEKOLAH 1) Merancang dan menyelaras berkaitan penyelenggaraan
bangunan dan keceriaan sekolah.
Pengerusi: Pengetua
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum 2) Memastikan keadaan persekitaran sekolah dan
Naib Pengerusi 1: PK HEM bangunan dalam keadaan baik dan cantik.
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz 3) Menyediakan peraturan-peraturan penggunaan.
4) Merekod setiap aduan kerosakan dan memastikan
Penyelaras: Mohd Farhan Bin Ahmad Mansor
Pen. Penyelaras: Ahmad Hafizul Bin aduan tersebut telah diambil tindakan sepatutnya.
Kamaluzaman 5) Memastikan kawasan sekolah dan bangunan dapat

Ahli digunakan dalam keadaan selamat.
Ahmad Ajazi Bin Mat Ihsan 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Luqmanul Hakim Bin Aziz
Mohd Jumari Bin Ismail Pengetua dari semasa ke semasa.
Nor Faizah Binti Hahton
Roslizah Binti Manan 1) Memastikan semua bilik-bilik khas sentiasa bersih dan
Adib Syarah Binti Solihen kemas.
Ketua Warden
Penyelia Asrama 2) Menyediakan peraturan-peraturan penggunaan setiap
Pembantu Makmal bilik khas.

6 JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS 3) Merekod/ membuat inventori semua bahan dan
peralatan yang terdapat dalam bilik-bilik khas.
Pengerusi: Pengetua
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum 4) Memastikan keselamatan semua peralatan dan bahan
Naib Pengerusi 1: PK HEM yang terdapat di dalamnya.
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz 5) Merekodkan penggunaan di dalam buku/ folder khas.
6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Penyelaras: Ahmad Hafizul Bin Kamaluzaman
Pengetua dari semasa ke semasa.
Ahli
Papan Kenyataan: Nurul Husna Binti Mohd
Hamdan
Pejabat: Nurul Shahrizati Binti Saliman
Dewan As-Syatibi: Faiz Daiman Bin Mat Noor
Dataran Huffaz & Musolla Banat: Nor Faizah

34

Binti Hahton
Bilik Mesyuarat & Ithbat: Siti Hafizah Binti
Haziz
Bilik Guru Lelaki : Mohd Farhan Bin Ahmad
Mansor
Bilik Guru Perempuan : Nurul Shahida Binti Ali
Pusat Sumber: Nurul Hazimah Binti Muhammed
Kurnain

Bilik ICT:
Abdul Samad Bin Mohd
Nafilah Binti Mohmad Shawaluddin

Makmal Sains:
Nor Hidayah Binti Maarop
Kamarul Hafiz Bin Kusaidi
Adeal Zarin Bin Abu Zaki

Bilik RBT: Mohd Nor Hafis Bin Jalil

Bilik Dokumentasi:
Umi Khairiah Binti Ali
Nor Diani Binti Imam Sufa’at

Asrama:
Mohd Taufik Bin A.Malek
Noornihlah Binti Ahmad Jamhari
Najihah binti Baharom
Mohd Saufe Bin Mohd Johari

Bilik PA Sistem: Luqmanul Hakim Bin Aziz
Bilik Kesihatan: Siti Hafizah Binti Haziz
Bilik UBK: Normayasari Binti Md Zaini
Bilik SPBT: Zuraidah Binti Mawardi

Bilik Disiplin & BADAR:
Mohd Hafizzul Azri Bin Azman
Muhammad Faiz Bin Azaini

35

7 JAWATANKUASA INVENTORI 1) Melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh BPI.
JAIS dan Unit Pendidikan Islam Pejabat Agama Islam
Pengerusi: Pengetua Daerah.
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum
Naib Pengerusi 1: Guru PK HEM 2) Merekodkan semua penerimaan/ pembelian dalam Kad
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum Harta Modal, Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat.
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz
3) Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak
Penyelaras: Nor Faizah Binti Hahton dihapuskira mengikut peraturan.
Setiausaha : Nurul Husna Binti Mohd Hamdan
4) Mengenalpasti keperluan perabot.
Ahli 5) Memastikan sistem inventori dilaksanakan.
Nor Hidayah Binti Maarop 6) Memastikan semakan inventori dibuat pada
Nurul Shahida Binti Ali
Mohd Farhan Bin Mansor pertengahan/ akhir tahun.
Devi Mutiah Binti Mastor Lani 7) Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan
AJK Bilik-Bilik Khas
menyelenggara apabila perlu.
8) Memastikan semua harta benda sekolah disimpan

dengan selamat.
9) Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan

menjaga keselamatan perabot.
10) Memastikan guru memberi kerjasama sepenuhnya

menjaga keselamatan harta benda sekolah.
11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh

Pengetua dari semasa ke semasa.

8 JAWATANKUASA DATA & STATISTIK 1) Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut tingkatan,
kelas dan jantina.
Penasihat: Pengetua
Timb. Penasihat: PK Pentadbiran & Kurikulum 2) Menyediakan data/ maklumat guru mengikut jantina,
Naib Pengerusi 1: PK HEM gred, kategori, opsyen dan lain-lain.
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz 3) Menyediakan penyata bulanan pelajar dan penyata
bulanan butiran guru.
Penyelaras: Mohd Farhan Bin Ahmad Mansor
4) Memastikan pengisian data yang dibuat adalah
sempurna.

5) Menentukan penyelarasan data yang diperlukan.
6) Memastikan data yang diperlukan lengkap sebelum

dihantar kepada mana-mana pihak.

36

Ahli 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Data Pejabat: Nurul Shahrizati Binti Saliman Pengetua dari semasa ke semasa.
Data Kurikulum: Norasilah Binti Abdul Bari
Data HEM: Nor Izzati Bin Abu Said 1) Mengumpul maklumat program/ aktiviti daripada
Data Kokurikulum: Adib Syarah Binti Solihen setiausaha bagi setiap unit.
Data Al-Quran: Mohd Faqih bin Yusof
2) Mencadangkan kepada Pengetua untuk mengadakan
9 JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN & bengkel taqwim bagi tujuan keselarasan.
TAQWIM SEKOLAH
3) Membantu Pengetua mengadakan bengkel pemurnian
Pengerusi: Pengetua taqwim.
Naib Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum
Naib Pengerusi 1: PK HEM 4) Menghasilkan taqwim, memperbanyakkan dan
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum mengedarkan kepada semua guru dan anggota
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz anggota kumpulan pelaksana.

S/U: Muhammad Faiz Bin Azaini 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa.
Ahli:
Setiausaha Unit 1) Menentukan agenda, tarikh, masa dan tempat
Nafilah Binti Mohmad Shawaluddin mesyuarat bersama jawatankuasa.

10 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU 2) Mengedar minit mesyuarat 2 minggu selepas mesyuarat
dan memaklumkan tindakan kepada yang berkenaan.
Pengerusi: Pengetua
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum 3) Membuat tempahan bilik mesyuarat.
Naib Pengerusi 1: PK HEM 4) Mencatat minit.
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum 5) Menghantar surat jemputan/ memo.
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz 6) Memastikan persediaan kemudahan-kemudahan bilik

Setiausaha: Nor Hidayah Binti Maarop mesyuarat.
Naib Setiausaha: Norhasliza Binti Roslan 7) Mencatat kehadiran.
8) Mengadakan perbincangan Pra Mesyuarat.
9) Memberitahu ahli-ahli mesyuarat tentang etika

mesyuarat.
10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh

Pengetua dari semasa ke semasa

37

11 JAWATANKUASA SIARAYA 1) Bertanggungjawab memastikan alat siaraya sekolah
Pengerusi: Pengetua berfungsi dengan sempurna dan disimpan di tempat
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum yang selamat.
Naib Pengerusi 1: PK HEM
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum 2) Memastikan pelajar dapat mendengar dengan jelas
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz segala pengumuman dan siaran yang dibuat melalui
Penyelaras: Luqmanulhakim Bin Aziz alat siaraya.
Ahli
Mohd Hafizzul Azri Bin Azman 3) Bertanggungjawab membuat inventori dan menyimpan
Mohd Nor Hafis Bin Jalil stok alat-alat siaraya dan pembesar suara.

12 JAWATANKUASA INTEGRATED HOLISTIC 4) Menguruskan segala permohonan untuk meminjam
EDUCATION SYSTEM (IHES) alat - alat siaraya oleh pihak awam dan pertubuhan-
Pengerusi: Pengetua pertubuhan kokurikulum sekolah serta memastikan
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum pemulangannya dibuat mengikut tarikh dan dalam
Naib Pengerusi 1: PK HEM keadaan baik.
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz 5) Menyediakan rekod peminjaman dan pemulangan alat
Penyelaras: Ahmad Hafizul Bin Kamaluzaman siaraya.

6) Menguruskan pembelian alat-alat tambahan yang
diperlukan supaya sistem siaraya berfungsi dengan baik
dan berkesan.

7) Memeriksa dan menghantar alat-alat untuk pembaikan
jika terdapat kerosakan.

8) Menyemak stok pada akhir setiap penggal
persekolahan.

9) Melaksanakan sebarang tugasan yang diarah oleh
Pengetua.

1) Membantu pengetua memastikan pelaksanaan IHES
dijalankan oleh semua guru.

2) Membantu pengetua merancang dan melaksanakan
program-program pemahaman IHES kepada semua
warga MITS Istana Bandar.

3) Merancang program-program untuk membangunkan
IHES.

4) Mendapatkan dan mengurus dokumen-dokumen IHES.
5) Menyebarluaskan dokumen IHES kepada guru-guru

dan pelawat.

6) Bekerjasama dengan unit sumber manusia untuk
merancang kursus-kursus IHES.

38

Ahli 7) Mewujudkan dan melaksanakan kelas IHES sebagai
Azizah Binti Ahmad model.
Mohd Hafizzul Azri Bin Azman
Mohd Taufik Bin A. Malek 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Umi Khairiah Binti Ali Pengetua dari semasa ke semasa.
Lily Roswita Binti Mohamad Noh
1) Mendaftar pelajar tingkatan 1 ke Rancangan Khas
13 JAWATANKUASA RANCANGAN KHAS Pendidikan Yayasan Selangor.
PENDIDIKAN YAYASAN SELANGOR
2) Mengemaskini dan melaporkan bilangan pelajar terkini
Pengerusi: Pengetua kepada Yayasan Selangor.
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum
Naib Pengerusi 1: PK HEM 3) Menguruskan pelajar-pelajar bagi mengikuti program-
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum program yang dianjurkan pihak Yayasan Selangor.
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz
4) Menghantar tuntutan bayaran guru kelas tambahan
Penyelaras: Nurwani Binti Sajah setiap bulan.

Ahli 5) Menghantar keputusan peperiksaan pertengahan tahun,
Setiausaha Peperiksaan akhir tahun, PT3 dan SPM kepada pihak yayasan bagi
Semua Guru tingkatan membolehkan pelajar mendapat bayaran biasiswa yang
layak.
14 JAWATANKUASA DOKUMENTASI & REKOD
6) Menghantar gambar pelajar-pelajar dan program yang
Pengerusi: Pengetua dijalankan untuk bahan majalah Gemilang Yayasan
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum Selangor.
Naib Pengerusi 1: PK HEM
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz Pengetua dari semasa ke semasa.

Penyelaras: Umi Khairiah Binti Ali 1) Memastikan laporan setiap majlis sekolah diletakkan di
bilik dokumentasi.
Ahli
Nurul Shahida Binti Ali 2) Memelihara segala dokumentasi yang disimpan dengan
Nurul Husna Binti Muhammad Hamdan baik dan teratur.
Nur Izzah Binti Mokhlas
3) Mengurus fail dan dokumen ISO.
4) Memastikan premis sentiasa dalam keadaan baik dan

ceria.
5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh

Pengetua dari semasa ke semasa.

39

Zuraidah Binti Mawardi
Nor Diani Binti Imam Sufa'at

15 JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT 1) Menentukan program-program dan latihan yang hendak
dilaksanakan berkaitan ICT.
Pengerusi: Pengetua
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum 2) Memastikan kelengkapan ICT boleh digunakan oleh
Naib Pengerusi 1: PK HEM guru dan pelajar.
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz 3) Memastikan bilik ICT sentiasa dalam keadaan bersih
dan ceria.
Penyelaras: Abdul Samad bin Mohd
4) Menyelaras dan mengemaskini peralatan kategori harta
Ahli modal dan inventori berkaitan peralatan dan perkakasan
Luqmanulhakim Bin Aziz ICT yang terdapat di sekolah.
Mohd Faqih Bin Yusof
Nafilah Binti Mohmad Shawaluddin 5) Menyelaras urusan berkaitan pembaikan dan servis
peralatan ICT di sekolah.

6) Menyelaras urusan berkaitan dengan pelupusan
peralatan/perkakasan ICT yang tidak ekonomik untuk
diperbaiki atau yang diarahkan berbuat demikian.

7) Memastikan semua peralatan/perkakasan ICT yang
dihantar ke sekolah memenuhi kehendak dalam borang
pesanan/invois serta berkeadaan baik dan sempurna.

8) Menyelaras sebarang kursus yang berkaitan dengan
komputer dan ICT kepada semua guru dan staf
sokongan.

9) Menyelaras kelas komputer dan ICT kepada pelajar.
10) Memastikan semua rekod dan penggunaan komputer

dan ICT diurus dengan baik dan sempurna.
11) Membantu dan memberi tunjuk ajar kepada guru

menggunakan peralatan komputer dan ICT
12) Mengawal selia penggunaan komputer dan internet di

sekolah.
13) Menggalakkan semua guru dan pelajar menggunakan

dengan sepenuhnya kemudahan ICT.
14) Memastikan semua peralatan komputer dan ICT

disimpan ditempat yang selamat dan dilengkapi dengan
ciri-ciri keselamatan terkini.
15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa.

40

16 MAJLIS PERMUAFAKATAN IBU BAPA GURU 1) Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan.
SESI 2020/2021 2) Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi

Penasihat: Pengetua akademik dan kokurikulum.
Ex-Officio: 3) Membantu pihak sekolah mempertingkatkan disiplin dan
PK Kurikulum & Pentadbiran
PK HEM sahsiah pelajar sekolah.
PK Kokurikulum 4) Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan/
PK Tahfiz
kebersihan sekolah.
Yang Dipertua: ……………………………… 5) Membantu memperlengkapkan kemudahan-kemudahan
Naib Yang Dipertua: ………………………….
Setiausaha: Mohd Taufik bin A. Malek fizikal dan kelengkapan bagi mempertingkatkan
Naib Setiausaha: Nor Izzati Binti Abu Said pengajaran dan pembelajaran.
Bendahari: Nur Izzah Binti Mokhlas 6) Mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan
ibu bapa.
Ahli Ibu Bapa: 7) Menghadiri upacara rasmi sekolah.
……………………………………
…………………………………… 8) Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan
…………………………………… mesyuarat agung tahunan.
……………………………………
9) Mengadakan aktiviti-aktivi yang mengeratkan hubungan
Ahli Guru: antara guru-guru dengan ibu bapa serta pelajar-pelajar.
Mohd Taufik bin A. Malek - Ketua Warden
Mohd Hafizzul Azri Bin Azman - Guru Disiplin 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Nor Hasliza Binti Roslan - Guru Kebajikan Pengetua dari semasa ke semasa.
Mohd Farhan Bin Ahmad Mansor – Guru
Pembangunan 1) Membentuk Jawatankuasa setiap majlis dan disahkan
Muhammad Faiz Bin Azaini – Guru BADAR oleh Pengetua.

Juru Audit Dalaman: 2) Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa sekurang-
……………………………………. kurangnya 3 kali sebelum program/ majlis dijalankan.
…………………………………….
3) Membuat laporan setelah program/ majlis selesai dan
17 PENGARAH DAN SETIAUSAHA PROGRAM
UTAMA MITIB 2020

UNIT KURIKULUM
1) Hari Anugerah Kecemerlangan 2019

Pengarah: Norhasliza Binti Ruslan

41

SU: Abdul Samad Bin Mohd diletakkan di Bilik Dokumentasi.

2) Hari Komunikasi
Pengarah: Normazura Binti Nurhalim
SU: Roslizah Binti Manan

3) Team Building 2020
Pengarah: Hidayah Binti Amir
SU: Mohd Farhan Bin Ahmad Mansor

4) Pelancaran PKP
Pengarah: Lily Roswita Binti Mohamad Noh
SU: Nurul Hazimah Binti Muhammed Kurnain

5) Sambutan Bulan Kemerdekaan
Pengarah: Siti Ramziah Binti Mohd Nasir
SU: Noor Nihlah Binti Ahmad Jamhari

6) Perkampungan Ilmu 1 & 2
Pengarah: PK Akademik & Pentadbiran
SU: Norasilah Binti Abdul Bari

UNIT HEM

1) Majlis Pendaftaran Ting. 1-5 Tahun
2020

Pengarah: Mohd Faqih Bin Yusof
SU: Nor Hidayah Binti Maarop

2) Sambutan Hari Guru 2020
Pengarah: Rahanom Binti Ramli
SU: Nor Faizah Binti Hahton

3) Malam Kebudayaan dan Kesenian
Islam

Pengarah: Mohd Hafizzul Azri Bin Azman
SU: Nurwani Binti Sajah

4) Temuduga Kemasukan Murid 2021
Pengarah: Nor Izzati Binti Abu Said

42

SU: Umi Khairiah Binti Ali

5) Sambutan Hari Raya
Pengarah: Norlizah Binti Abdul Kadir
SU: Devi Mutiah Binti Mastor Lani

6) IRIM
Pengarah: Mohd Jumari Bin Ismail
SU: Adib Syarah Binti Solihen

7) Nadwah Kepimpinan
Pengarah: Muhammad Faiz Bin Azaini
SU: Luqmanulhakim Bin Aziz

UNIT KOKURIKULUM

1) Hari Anugerah Kecemerlangan HEM &
Kokurikulum

Pengarah: Nur Izzatu Raihan Binti Kamal
Maarof
SU: Azizah Binti Ahmad

2) Sukan Sekolah
Pengarah: Mohd Nor Hafis Bin Jalil
SU: Nurul Shahida Binti Ali

3) KAMIL Sekolah
Pengarah: Nur Izzah Binti Mokhlas
SU: Zuraidah binti Mawardi

UNIT TAHFIZ

1) Majlis Khatam al-Quran
Pengarah: Normayasari Binti Md. Zaini
SU: Nor Lizah Binti Giman

2) Halaqah Huffaz
Pengarah: Siti Hafizah Binti Haziz
SU: Mohd Taufik Bin A. Malek

43

3) Musabaqah Hafazan al-Quran
Pengarah: Nur Muhammad Usman Bin
Jamaludin
SU: Nurul Husna Binti Mohd Hamdan

44

PENGURUSAN
KURIKULUM

45

JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM

JAWATANKUASA BIDANG
1 JAWATANKUASA KURIKULUM
1) Memastikan objektif dan matlamat kurikulum sekolah
Pengerusi: Pengetua tercapai.
Timb. Pengerusi: PK Pentadbiran & Kurikulum
Naib Pengerusi 1: PK HEM 2) Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran
Naib Pengerusi 2: PK Kokurikulum yang sesuai dengan iklim sekolah.
Naib Pengerusi 3: PK Tahfiz
3) Mencadangkan, membina dan mengurus bahan
Setiausaha: Norasilah bt Abdul Bari bantuan mengajar.

Ahli 4) Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran.
Semua GKMP 5) Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan
Semua Ketua Panitia
Penyelaras Penilaian, Pentaksiran & Kerja Kurikulum.
Peperiksaan 6) Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan
Penyelaras Jadual Waktu & Guru Ganti
Penyelaras Pusat Sumber Sekolah Jadual Waktu.
Penyelaras PKP Menengah Atas & Rendah 7) Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali
Penyelaras Kajian Tindakan & Inovasi
Penyelaras IHAB setahun.
Penyelaras Kelas Tambahan & Musaadah 8) Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi
Penyelaras Program Pemberdayaan Bahasa
Inggeris & Bahasa Arab meninggikan lagi prestasi pelajar.
9) Mengesan dan memastikan supaya Sukatan dan
2 GURU KANAN MATA PELAJARAN (GKMP)
Rancangan Pengajaran dilaksana dengan sempurna.
Bidang Sains & Matematik: Norasilah Binti 10) Merancang kursus dan pendedahan kepada guru-guru
Abdul Bari
Bidang Peng. Islam: Hidayah Binti Amir mengenai perkara baharu dalam pendidikan.
Bidang Bahasa: Nurul Hazimah Binti 11) Mengkaji analisis keputusan peperiksaan awam dan
Muhammed Kurnain
peperiksaan dalaman dan merangka program jangka
pendek dan jangka panjang untuk mengatasi
kelemahan.
12) Berusaha untuk memperbanyakkan bahan-bahan
sumber pendidikan di sekolah.
13) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh
Pengetua dari semasa ke semasa.

1) Memimpin guru menentukan dan merancang
Rancangan Pengajaran Tahunan yang berkait dengan
bidangnya.

2) Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia
mata pelajaran di bawah kawalannya.

3) Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti PdP.

46


Click to View FlipBook Version