The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Mengenai budaya unik masyarakat Bali di Lombok, Indonesia.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Cikgu Khadijah, 2019-09-27 12:48:44

MENYINGKAP "BALI" DI LOMBOK Oleh Khadijah Ahad

Mengenai budaya unik masyarakat Bali di Lombok, Indonesia.

Keywords: #BudayaBali #Lombok

[Author name]
[COMPANY NAME] [Company address]

KALIMAT PEMBUKA…

Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Alhamdulillah dan selawat kepada Nabi Muhammad S.AW.

‘Kalimat Pembuka’ menjadi pilihan penulis sebagai aksara permulaan
penulisan. Penulisan ini bukanlah skripsi apatahlagi sebuah tesis
tetapi sebuah catatan penulis sepanjang berada di Lombok Barat,
Indonesia yang lebih menfokuskan kepada budaya masyarakat Bali di
Lombok. Dan apa yang mendatangkan kemanisan kepada penulis
sepanjang menulis lembaran catatan ini ialah dalam mengetahui apa
yang tidak penulis ketahui. Dan mengetahui apa yang tidak kita
ketahui menyedarkan penulis bahawa Dia ingin mengajarkan sesuatu
kepada penulis bahawa ‘perbezaan’ yang diciptakan itu adalah
kepelbagaian yang harus diterokai untuk lebih memahami bukan untuk
dibeza-bezakan atau dibandingkan tetapi mengajar diri kita dalam
menghormati akan sebuah perbezaan. Dan apa yang menarik
sepanjang proses menulis penulisan ini penulis telah mendapat ilmu
dari beberapa orang yang sanggup meluangkan masa bercerita
berkongsi bahkan bertukar-tukar pendapat sehingga membuatkan sel-
sel otak penulis turut berkembang dan berfikir luas bahawa budaya itu
ibarat cahaya yang perlu diterangkan. ‘Cahaya’ disini bukanlah
bermaksud cahaya matahari ciptaan Tuhan tetapi cahaya buatan
manusia yang harus diterangkan dengan alternatif tertentu agar tidak
malap. Begitu juga halnya dengan budaya jika tidak dijaga sudah tentu
akan hilang atau lenyap identitinya.

APRIL 2018, LOMBOK, INDONESIA

Penulis.

1

MENYINGKAP BALI DI LOMBOK

Oleh: Khadijah Ahad

Lombok merupakan sebuah pulau yang seperti Malaysia, Abu Dhabi, Turki
seluas sepertiga dari luas Pulau Sumbawa mahupun Mesir.
dan mempunyai hampir dua pertiga
penduduk Nusa Tenggara Barat. Dek kerana hal inilah kebanyakan
Sebahagian besar penduduk pulau ini pengunjung yang beragama islam mahupun
berbangsa Sasak dan majoritinya adalah warga lokal Indonesia sendiri berasa
beragama islam. Lombok kini telah dikenali senang untuk berkunjung ke Lombok yang
bukan sahaja mudah untuk menunaikan
“Keunikan Lombok ibadah solat bahkan memudahkan komuniti
adalah kita tidak boleh islam ini untuk mendapatkan sumber
melihat Lombok di Bali, makanan yang halal. Namun apabila kita
tetapi kita boleh melihat menyebut ‘Bali’, di sudut ruang fikiran kita
sudah pasti membayangkan keindahan
Bali di Lombok” Pulau Bali di Kepulauan Nusa Tenggara,
Indonesia yang menjadi tempat rujukan
oleh seluruh pelosok dunia sebagai salah utama di minda apabila pasangan yang
satu tempat pelancongan yang terkenal baru berkahwin untuk pergi bercuti atau
dek keindahan pantai-pantainya yang telah lebih tepat berbulan madu. Pasti kita tidak
berjaya menawan hati para pengunjung. terfikir bahawa dengan berkunjung ke
Bahkan Pulau Lombok ini juga turut Pulau Lombok juga kita akan dapat
dikenali sebagai ‘Pulau Seribu Masjid’ atau mengenal Bali. Dalam kunjungan penulis
island of 1000 Mosques. Pulau Lombok ke Indonesia kali ini, penulis lebih tertarik
juga telah berjaya merangkul gelaran untuk menceritakan budaya Bali di Lombok
destinasi halal terbaik dunia (World Best meskipun masyarakat Bali merupakan
Halal Tourism Destination) selama golongan minoriti di Pulau ini namun
beberapa tahun sejak tahun 2015 yang kebudayaan dan adat resam serta tradisi
telah berjaya mengalahkan negara jiran masyarakat Bali ini masih kuat dan teguh

2

diamalkan di Lombok. Bahkan menurut pelabuhan bahkan ada di antara mereka
Pensyarah Universitas Muhammadiyah, juga yang membuka perniagaan secara
Mataram iaitu Dr Agus Herianto kecil-kecilan.
menyatakan bahawa;
“Keunikan Lombok ini salah satunya itu Sepanjang perjalanan penulis di
adalah kita tidak boleh melihat Lombok di sekitar kawasan Kampung Bali di Mataram
Bali, tetapi kita boleh melihat Bali di ini, penulis melihat bahawa terdapat seni
Lombok” patung yang unik di sekitar kawasan
kediaman masyarakat Bali ini yang dikenali
Ucapan ini bermain-main di mandala sebagai Ogoh-ogoh. Patung Ogoh-ogoh ini
fikiran penulis sehingga membuatkan tiang menurut Puan Wayan Fitri yang merupakan
mele tauk budaya Bali elek gumi Sasak masyarakat asli Bali yang menetap di
ertinya penulis ingin meneliti lebih dalam Lombok menyatakan bahawa Ogoh-ogoh
dan menulis mengenai budaya penduduk ini merupakan seni patung kebudayaan
minoriti di Lombok ini. Semasa berada di masyarakat Bali yang menggambarkan
Lombok Barat khususnya di Kota Mataram, keperibadian Bhuta Kala. Dalam ajaran
penulis telah mengunjungi Kampung Bali di Hindu Dharma, Bhuta Kala ini mewakili
Mataram. Di Kota Mataram ini kampung atau merepresentasikan kekuatan (Bhu)
Bali terdapat di tiga daerah iaitu di alam semesta dan waktu (Kala) yang tidak
kawasan Mataram, Cakranegara dan terukur. Bahkan menurutnya lagi, beliau
Ampenan. Di sini kita boleh melihat budaya menyatakan bahawa Ogoh-ogoh ini
masyarakat Bali yang tinggal di Lombok dikatakan sebagai cerminan sifat-sifat
namun tetap mengamalkan budaya dan negatif yang ada pada diri manusia.
adat resam Bali bahkan turut berbahasa Kebiasaannya patung Ogoh-ogoh ini akan
Bali. Masyarakat Bali di Lombok ini digunakan ketika waktu perayaan yang
dinamakan sebagai Perayaan Hari Ogoh-
Ogoh-ogoh ini merupakan seni ogoh.
patung kebudayaan masyarakat
Perayaan Hari Ogoh-ogoh ini
Bali yang menggambarkan diadakan sehari sebelum menjelang Hari
keperibadian Bhuta Kala. Raya Nyepi iaitu Tahun Baru Saka dan
dilaksanakan hanya sekali pada setiap
menganuti agama Hindu dan mereka tahun. Menurut Encik Ida Ketut Pijaksan
percaya kepada Hindu Dharma. atau lebih mesra dipanggil Pak Ida yang
Kebanyakkan masyarakat Bali juga bekerja dilahirkan di Lombok dan beragama Hindu
sebagai petani dan buruh di kawasan

3

namun berketurunan Bali menyatakan sebagai simbolik di sesetengah Peru atau
bahawa patung Ogoh-ogoh ini akan dibawa kuil.
berarak di keliling desa yang dikatakan
bertujuan untuk mengusir kuasa jahat agar Selain itu, masyarakat Bali di
tenaga negatif yang ada di sekitar desa Lombok juga turut mengamalkan budaya
atau diri mereka akan ikut atau diserap dan adat resam mereka seperti menyambut
masuk bersama-sama ke dalam Ogoh-ogoh perayaan Hari Nyepi atau juga dikenali
tersebut. Patung Ogoh-ogoh yang dibawa sebagai “Day of Silence”. ‘Nyepi’ secara
berarak mengelilingi desa ini kemudiannya etimologisnya berasal dari kata sepi yang
akan dibakar. Menurut kepercayaan memiliki kesepadanan kata sunyi, senyap
masyarakat Bali ini apabila Ogoh-ogoh ini dan hening. Perayaan Hari Nyepi ini adalah
dibakar maka tenaga negatif dan kuasa sambutan hari raya umat Hindu yang
jahat yang diserap dalam Ogoh-ogoh disambut pada setiap tahun Baru Saka.
tersebut akan dihapus dan dilenyapkan. Hari Nyepi ini didasarkan pada bulan
Oleh itu masyarakat dapat hidup dengan Purnama dan Tilem yang merupakan
aman dan tenteram. sebahagian daripada Naimitika Yadnya
(ritual yang dilakukan pada waktu yang
Penulis juga sempat bertanya tertentu). ‘Purnama’ yang dimaksudkan
kepada Pak Ida mengenai Patung Ogoh- dalam bahasa Sanskrit iaitu diambil dari
ogoh yang dihasilkan namun tidak dibakar kata ‘purna’ bermaksud sempurna atau
khususnya di kawasan Cakranegara yang bulan sempurna. Namun dalam bahasa
mempunyai banyak Ogoh-ogoh yang masih Indonesia, purnama itu mempunyai maksud
belum dibakar. Jawapan kepada persoalan bulan bundar. Manakala ‘Tilem’ di sini
ini telah dihuraikan dengan baik oleh Pak adalah ketika bulan mati yang dikatakan
Ida dan beliau menyatakan bahawa langit gelap dan tiada sinar bulan dan pada
terdapat beberapa faktor yang waktu inilah dikatakan mereka akan
menyebabkan Ogoh-ogoh itu tidak dibakar melakukan upacara penyembahan
antaranya ialah sebagai ‘Pralina’. Pralina terhadap Dewa Surya. Sambutan perayaan
ini berasal daripada bahasa Sanskrit yang Hari Nyepi juga dipercayai merupakan
bermaksud larut atau dalam erti kata lain penyucian dewa-dewa yang berada di
meniadakan atau menghilangkan. Dalam pusat Samudera yang membawa intisari air
hal ini dapatlah dijelaskan bahawa Pralina Amerta. ‘Amerta’ berasal daripada bahasa
yang dimaksudkan adalah mengembalikan Sanskrit yang terdapat dalam mitologi
kepada nurani dan juga sekadar dibuat Hindu dan mitologi Buddha yang

4

merupakan minuman para dewa yang dilaksanakan). Jenis ritual yang ketiga pula
dihasilkan daripada mengaduk-aduk disebut sebagai ‘Amati Lelanguan’ yang
Samudera. Amerta juga berakar dari kata membawa maksud sesuatu hal yang
‘merta’ yang membawa erti maut Oleh hal membuat kita berasa senang atau gembira
yang demikian, Amerta itu membawa atau hal-hal yang berkaitan dengan minat.
maksud ketidakmatian atau tidak dapat Oleh itu, apabila mereka melaksanakan
mati dan bersifat abadi. Oleh sebab itulah ritual jenis ketiga ini mereka perlu
masyarakat Bali yang beragama Hindu menahan diri daripada melakukan hal-hal
melakukan pemujaan suci terhadap dewa yang mereka minat atau membuat mereka
mereka. Apa yang menarik juga adalah berasa senang atau dalam erti kata lain
ketika perayaan Hari Nyepi ini disambut, tidak ada hiburan sama sekali, misalnya
masyarakat Bali di Lombok juga turut sekiranya diri mereka mempunyai hobi
menjalankan ritual Brata Penyepian atau suka memancing maka mereka perlu
hampir sama seperti berpuasa. menahan diri daripada melakukan aktiviti
memancing. Jenis ritual yang keempat dan
Berdasarkan temu bual penulis terakhir ialah ‘Amati Lelungan’ iaitu tidak
bersama Pak Ida Ketut, beliau menyatakan berpergian atau tidak keluar ke sesuatu
bahawa ritual Brata Penyepian ini tempat yang jauh. Mereka hanya sekadar
dideskripsikan dengan empat larangan berdiam diri sambil merenung semua
beraktiviti atau dalam bahasa mudah tindakan yang sudah dilakukan. Setelah
empat jenis puasa yang perlu dilaksanakan memperincikan mengenai keempat-empat
oleh penganut agama Hindu masyarakat jenis ritual Brata Penyepian di atas
Bali. Pertama adalah ‘Amati Geni’ iaitu dapatlah penulis membuat satu rumusan
mereka tidak boleh menyalakan api atau kecil bahawa ritual Brata Penyepian ini
hal-hal yang berkaitan dengan sifat api merupakan suatu kegiatan pengekangan
mahupun cahaya. Misalnya seperti aktiviti terhadap kecenderungan hawa nafsu yang
memasak di rumah, memasang lilin, membawa kepada keburukan dengan
membuka lampu atau elektrik. Kedua disertai sesuatu keikhlasan penyerahan diri
adalah ‘Amati Karya’ mereka perlu terhadap dewa-dewa mereka dalam
menahan diri daripada melakukan mencapai ketenangan dan kedamaian.
sebarang kegiatan atau aktiviti yang
bertujuan untuk memenuhi keperluan Sepanjang penulis meninjau di
kehidupan seperti pergi kerja (tidak sekitar kampung Bali di Mataram dan juga
bekerja sepanjang tempoh ritual ini Cakranegara, penulis memerhati bahawa di

5

setiap sudut kawasan kediaman kampung dasar yang terdiri daripada 2 buah bata
Bali itu pasti terdapat suatu tiang atau merah untuk mewakili ‘Angkara’ dan
tempat seolah-olah untuk tujuan ‘Ongkara’. Penunggun Karang juga
penyembahan. Namun setelah diselidik dan haruslah mempunyai tiga jenis bata merah
menemu bual beberapa orang masyarakat untuk mewakili Ang (putih), Mang (hitam)
Bali di sekitar kawasan tersebut khususnya
ketika penulis berada di kampung Bali di ‘Banjar’ menjadi pusat bagi
Cakranegara yang berdekatan dengan masyarakat Bali bersosialisasi
Taman Mayura yang merupakan kawasan
bersejarah dan merupakan kawasan atau merupakan organisasi
peninggalan awal Kerajaan Karang Asem kemasyarakatan tradisional Bali.
atau Kerajaan Bali di Lombok, penulis
diberitahu oleh salah seorang penduduk di dan Ung (yang dibungkus dengan kain
kampung Bali di Cakranegara bahawa putih). Ang (mewakili Dewa Brahman), Ung
setiap kawasan kediaman itu perlu ada (mewakili Dewa Vishnu) dan Mang
tempat yang disebut sebagai ‘Penunggun (mewakili Dewa Siva) ini adalah
Karang’ atau lebih mesra disebut palingih penggabungan dalam menghasilkan Om
pangijeng oleh orang Bali yang akan (atau aum). ‘Om’ ini adalah suku kata suci
diletakkan di luar kawasan kediaman dan keramat dalam agama Hindu. Dan di
mereka. Penunggun Karang ini merupakan dalam Kitab Upanisad, Om atau Aum ini
salah satu tempat suci di perkarangan mempunyai maksud seluruh realitas di
rumah yang berfungsi sebagai suatu energi semua alam atau tuhan bagi dewa
atau tenaga yang mampu menjaga dan penganut agama Hindu.
memelihara penghuninya agar sentiasa
dipelihara oleh dewa dan keluarga akan Dalam budaya masyarakat Bali juga
berada dalam keadaan aman dan tenteram. mempunyai ‘Banjar’ yang menjadi pusat
Menurut temu bual bersama Pak Wayan bagi masyarakat Bali untuk berkumpul dan
Silitera juga yang merupakan guru mata bersosialisasi sesama mereka atau
pelajaran Agama Hindu di SMP Negeri 1 merupakan organisasi kemasyarakatan
Lembar menyatakan bahawa Perunggun masyarakat tradisional Bali atau dalam
Karang ini sekiranya mahu diletakkan di bahasa yang lain disebut sebagai
kawasan kediaman rumah itu mempunyai bermusyawarah. Banjar ini pada zaman
syarat yang khusus iaitu mempunyai batu dahulunya disebut sebagai ‘Subak’. Subak
pada waktu dahulu hanya sekadar
berperanan sebagai satu organisasi yang
menyelesaikan masalah-masalah berkaitan

6

dengan kegiatan sawah memandangkan yang berkaitan erat dengan kegiatan
kebanyakan masyarakat Bali pada waktu Banjar iaitu sebagai tanda pertemuan rutin.
itu melibatkan diri dalam kegiatan
pertanian. Bahkan Subak ini juga turut Masyarakat Bali kebiasaannya
menyelesaikan masalah pengairan melakukan pertemuan rutin ini sebanyak
sehinggakan masyarakat dapat menikmati sebulan sekali pada setiap Banjar iaitu
sumber air dengan adil dan saksama tanpa sebelum mereka mengadakan pertemuan,
berlaku perebutan sesama mereka. Kul-Kul ini akan dibunyikan atau diketuk
dengan menggunakan kayu. Bunyi Kul-kul
Menurut Pak Wayan Silitera juga, ini akan kedengaran sampai ke pelosok
Banjar ini adalah terletak di setiap Pura Banjar. Kebiasaannya rentak bunyi yang
atau kuil yang dipanggil dengan dibunyikan juga adalah berbeza bergantung
membunyikan melalui alat komunikasi kepada keperluan panggilan. Hal ini kerana
masyarakat tradisional Bali yang disebut terdapat empat jenis Kul-kul yeng berbeza
sebagai Kul-kul atau dalam bahasa dalam masyarakat Bali yang akan diketuk
Indonesianya disebut sebagai ‘ketangan’. atau dibunyikan mengikut keperluan
Namun dalam masyarakat Bali, istilah Kul- tertentu iaitu Kul-kul Dewa, Kul-kul Bhuta,
kul ini ditemukan dalam syair Jawa-Hindu Kul-kul Manusa dan Kul-kul Hiasan. Kul-
iaitu Supamala. Menurut kepada syair yang kul Dewa ini adalah Kul-kul yang hanya
dianggap sebagai naskah kuno Bali ini digunakan saat upacara Dewa Yadnya yang
mengungkapkan bahawa pentingnya kayu berfungsi untuk memangil dewa-dewa
yang membawa maksud pemikiran dalam dengan membunyikannya secara sangat
kehidupan manusia yang biasa disebut lambat dengan dua ketukan iaitu
sebagai Kul-kul ini. Hal ini kerana bagi tung..tit..tung tit. Manakala Kul-kul Bhuta
masyarakat Bali alat komunikasi kayu ini pula hanya dibunyikan pada saat upacara
mempunyai hubungan yang erat dengan Bhuta Yadnya. Menurut kepercayaan
manusia bahkan mempunyai nilai yang masyarakat Bali apabila ketukan ini
sakral (suci). Maka disebabkan oleh itu dibunyikan para Bhuta Kala akan dipanggil
juga, Kul-kul ini diletakkan pada sebuah bagi menenteramkan alam agar aman.
bangunan yang disebut “Bale Kul-kul” dan Seterusnya jenis Kul-kul Manusa pula
digantungkan di tempat yang tinggi dan di adalah Kul-kul yang digunakan untuk
depan perkarangan Pura atau Banjar. Kul- kegiatan manusia baik dalam aktiviti rutin
kul ini juga mempunyai fungsi dan peranan mahupun untuk hal atau perkara yang
mendadak seperti kematian dan

7

sebagainya. Jenis Kul-kul yang terakhir bangsa milik orang lain namun punya
adalah Kul-kul Hiasan yang hanya dibuat keunikkan yang tersendiri untuk dilewati
bagi tujuan perhiasan di perkarangan Pura agar ia bisa dikongsi buat mereka yang
mahupun kuil. Namun kebanyakan Kul-kul suka pada sebuah catatan sejarah budaya
Hiasan ini memiliki seni ukiran Bali yang kerana semakin kita meneliti dan semakin
sangat unik dan adakalanya ianya dijual kita memahami apa yang belum kita fahami
dengan harga yang begitu tinggi maka semakin pemikiran kita bisa terbuka
disebabkan ianya diperbuat daripada seni luas memahami sesuatu yang belum kita
ukiran tangan yang halus. terokai. Semoga saja catatan kecil
daripada seorang penulis juga seorang
Sememangnya sebuah perjalanan itu pengembara yang masih ingin terbang ke
seperti sebuah pengalaman yang tak serata dunia menjadi senyuman buat
mampu terulang lagi rasanya. Biarpun di warga Bali di Lombok khususnya ketika
ulang kembali rasa itu tidak mungkin akan kehidupan budaya mereka ini dilihat begitu
sama dengan sebelumnya. Di sebalik unik buat mata bulat milik bangsa dan
catatan ini penulis telah banyak meneroka, negara lain.
menuntut dan mempelajari sebuah budaya

8


Click to View FlipBook Version
Previous Book
2019 Scentsy Holiday
Next Book
Colors Dress 2020