The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุป รวมเล่ม ทักษะชีวิต กัญชากัญชง เพื่อสุข

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Took JedsaDa, 2022-07-07 21:31:28

สรุป รวมเล่ม ทักษะชีวิต กัญชากัญชง เพื่อสุข

สรุป รวมเล่ม ทักษะชีวิต กัญชากัญชง เพื่อสุขคำนำ

กศน.อำเภอสำมง่ำมจดั ทำโครงกำรกัญชำและกัญชงเพ่ือสุขภำพและกำรรกั ษำโรค เพ่ือให้ผูเ้ รียน
รู้จกั กญั ชำ ซง่ึ เปน็ เคร่ืองยำตัวหนึ่งของเครือ่ งยำไทย มีกำรใช้มำยำวนำนท้งั ตำรับยำในรำชสำนกั และตำรบั ยำ
พืน้ บำ้ น ใชใ้ นกำรรกั ษำโรคหลำยกลุม่ อำกำรตำมองค์ควำมรูก้ ำรแพทยแ์ ผนไทย ดงั ปรำกฏอยู่ในตำรำทำงกำรแพทย์
แผนไทยหลำยเล่ม อำทิ ตำรำพระโอสถพระนำรำยณ์ และตำรำแพทย์ศำสตร์สงเครำะหท์ ่ีใชใ้ นกำรเรยี นกำรสอนทำง
กำรแพทยแ์ ผนไทยต้ังแต่อดีตถงึ ปจั จุบนั ทง้ั ทำงดำ้ นเวชกรรม เภสัชกรรม กำรนวด และกำรผดุงครรภ์ไทย แต่ในปี
พ.ศ.2522 “กญั ชำ” ถูกควบคมุ ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพตดิ ใหโ้ ทษ ซ่ึงกำหนดให้กัญชำเปน็ ยำเสพตดิ ใหโ้ ทษใน
ประเภท 5

จำกผลกำรดำเนินโครงกำรได้พัฒนำผู้เข้ำอบรมให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ขอขอบคุณ
คณะทำงำนท่ีให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรดำเนินโครงกำรและกำรประเมินในคร้ังนี้ ทำให้กำรดำเนินงำนบรรลุผล
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด ซึ่งเกิดประโยชน์กับนักศึกษำ และผู้เก่ียวข้องทุกท่ำนที่ให้ข้อมูล สำหรับกำรดำเนินงำน
และเพ่ือพฒั นำงำนของให้มีควำมกำ้ วหน้ำตอ่ ไป ศูนยก์ ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยอำเภอสำมงำ่ ม
หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษำและผู้ท่ีสนใจ

ศูนยก์ ำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอสำมงำ่ ม

-1-สำรบัญ

เร่ือง หนำ้

คำนำ............................................................................................................................. .......ก
สำรบัญ............................................................................................................................. ....ข
บทท่ี 1 บทนำ.....................................................................................................................1
บทท่ี 2 กำรดำเนินงำน.......................................................................................................6
บทที่ 3 ผลกำรดำเนนิ งำน...................................................................................................8
ภำคผนวก

- โครงกำร
- กำหนดกำร
- คำส่ังปฏบิ ตั ิหนำ้ ที่
- แบบทดสอบก่อนเรยี นและหลังเรยี น
- บัญชีลงเวลำ
- แบบถอดองค์ควำมรู้
- แบบประเมินควำมพอใจ
- ภำพกิจกรรม
- คณะผู้จัดทำ

-2-

บทท่ี 1 บทนำ

1. ช่อื โครงกำร กัญชำและกัญชงเพ่ือสุขภำพและกำรรกั ษำโรค
2. สอดคล้องกบั นโยบำยและจดุ เนน้ กำรดำเนนิ งำน ปีงบประมำณ 2565

2.1 นโยบำยและจดุ เน้นกำรดำเนนิ งำนสำนักงำน กศน.ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1. ดำ้ นกำรจดั กำรเรียนรคู้ ุณภำพ

1.2 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สนองตอบยุทธศำสตร์ชำติ และนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำร และ
รัฐมนตรชี ่วยว่ำกำรกระทรวงศกึ ษำธิกำร

1.6 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ในระบบออนไลน์ด้วยตนเองครบวงจร
ตัง้ แตก่ ำรลงทะเบียนจนกำรประเมินผลเมอ่ื จบหลักสูตร ทัง้ กำรศึกษำนอกระบบระดบั กำรศกึ ษำขน้ั พ้ืนฐำน กำรศึกษำ
ต่อเนื่อง และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เพื่อเป็นกำรสร้ำงและขยำยโอกำสในกำรเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่สำมำรถ
เรียนร้ไู ดส้ ะดวก และตอบโจทย์ควำมตอ้ งกำรของผเู้ รียน

2. ด้ำนกำรสร้ำงสมรรถนะและทกั ษะคุณภำพ
2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิตท่ีเน้นกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละช่วงวัย

และกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ทเ่ี หมำะสมกบั แตล่ ะกล่มุ เปำ้ หมำยและบริบทพน้ื ท่ี
2.6 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลและทักษะด้ำนภำษำใหก้ ับบุคลำกร กศน. และผเู้ รยี นเพื่อรองรับ

กำรพัฒนำประเทศ
ภำรกจิ ต่อเน่ือง
1. ด้ำนกำรจดั กำรศึกษำและกำรเรยี นรู้

ขอ้ 1.3 กำรศกึ ษำต่อเนอ่ื ง
2) จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะคนพิกำร ผู้สูงอำยุท่ีสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรจำเป็นของแต่ละบุคคลและมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีทักษะกำรดำรงชีวิตตลอดจนสำมำรถประกอบ
อำชีพพ่ึงพำตนเองได้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
สำมำรถเผชิญสถำนกำรณ์ต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแล ะเตรียมพร้อมสำหรับกำรปรับตัว
ใหท้ ันตอ่ กำรเปล่ียนแปลงของข่ำวสำรตำ่ งๆ เช่น สุขภำพกำยและจิต กำรป้องกันภัยยำเสพติด เพศศึกษำ คณุ ธรรมแล
ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่ำนกำรศกึ ษำรปู แบบต่ำงๆ อำทิ คำ่ ยพัฒนำทักษะชีวิต กำร
จัดต้งั ชมุ ชน/ชมุ นุม กำรส่งเสรมิ ควำมสำมำรถพเิ ศษตำ่ งๆ
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศกึ ษำและตัวชว้ี ดั
มำตรฐำนท่ี 1 คณุ ภำพของผ้เู รียน/ผู้รบั บรกิ ำร
ตวั บง่ ชี้ที่ 1.1 ผู้เรยี นกำรศึกษำตอ่ เน่ืองมีควำมรู้ควำมสำมำรถและหรือทักษะและหรอื คณุ ธรรมเปน็ ไปตำม
เกณฑ์กำรจบหลักสตู ร
ตวั บง่ ช้ที ่ี 1.2 ผู้จบหลักสูตรกำรศึกษำต่อเนื่องสำมำรถนำควำมรทู้ ี่ไดไ้ ปหรือประยุกต์ใช้ บนฐำนด่ำนิยมร่วม
ของสังคม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.3 ผ้จู บหลกั สตู รกำรศึกษำต่อเนื่องทีน่ ำควำมรู้ไปใช้จนเห็นเปน็ ประจักษห์ รือตัวอย่ำงท่ีดี

-3-

มำตรฐำนท่ี 2 คณุ ภำพกำรจัดกำรศึกษำ/กำรให้บรกิ ำร
ตัวบ่งช้ที ่ี 2.1 หลกั สูตรกำรศกึ ษำต่อเน่อื งมคี ุณภำพ
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 วิทยำกรกำรศึกษำต่อเนื่อง มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ตรงตำมหลักสูตร

กำรศกึ ษำตอ่ เน่อื ง
ตัวบ่งช้ที ่ี 2.1 หลกั สตู รกำรศึกษำตอ่ เนอื่ งมคี ณุ ภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 วิทยำกรกำรศึกษำต่อเนื่อง มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือประสบกำรณ์ตรงตำมหลักสูตร

กำรศึกษำ
ตวั บ่งช้ที ่ี 2.3 ส่ือท่เี อื้อตอ่ กำรเรยี นรู้
ตัวบ่งชที้ ่ี 2.4 กำรวัดและประเมนิ ผลผเู้ รียนกำรศกึ ษำตอ่ เนอ่ื ง
ตัวบ่งชท้ี ่ี 2.5 กำรจัดกระบวนกำรเรยี นรูก้ ำรศึกษำต่อเนอ่ื งท่ีมีคุณภำพ

มำตรฐำนท่ี 3 ประสทิ ธภิ ำพกำรบรหิ ำรจดั กำรศกึ ษำ
ตวั บ่งชท้ี ่ี 3.2 กำรสง่ เสรมิ สนบั สนุนกำรจัดกำรศกึ ษำของภำคเี ครือข่ำย

สอดคลอ้ งกับหลกั ปรชั ญำเศรษฐกิจพอเพียง
ควำมพอประมำณ ผู้เข้ำรว่ มกิจกรรมสำมำรถนำควำมรู้ท่ไี ด้รับมำปรับใชใ้ นกำรดำเนนิ ชีวิตไดอ้ ย่ำงเหมำะสม

ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพยี ง
ควำมมีเหตุมีผล ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นำควำมรู้มำคดิ ไตร่ตรองในกำรดำเนินชีวิตอย่ำง

รอบคอบ มีหลกั และเหตุผล
ภูมิคุ้มกัน มีควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะและควำมรู้ ในกำรคิดวิเครำะห์ วำงแผนและสรุปข้อเท็จจริง

ประยุกตใ์ ช้ในกำรพฒั นำคุณภำพชีวิตไดอ้ ยำ่ งเหมำะสม
เงื่อนไขควำมรู้ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรจัดควำมรู้ สำมำรถดำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพยี ง
คุณธรรม รู้จักใช้สตปิ ัญญำ ในกำรคิดวิเครำะห์ วำงแผน ในกำรพัฒนำตนเอง อย่ำงมีสติ มีคุณธรรมสำหรับ

ตนเองและผู้อ่นื
3. หลักกำรและเหตผุ ล

กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทกั ษะชวี ติ มีควำมสำคัญต่อกำรเรียนร้ขู องผู้เรียนและกำรพัฒนำคุณภำพ
ของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคคล เพื่อให้
สำมำรถจัดกำรกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีควำมสุขตำมสภำพและควำมสงบสุข ควำมปลอดภัยในสังคม กำร
จัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต เป็นกำรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคนให้มีควำมรู้ เจตคติและทักษะที่จำเป็น
สำหรับกำรดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่ำงมีควำมสุข เพื่อให้บุคคลสำมำรถเผชิญกับสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ใน
ชวี ิตประจำวันได้อยำ่ งมีประสิทธิภำพ และเตรียมควำมพร้อมกับกำรปรับตัวในอนำคต เช่น สุขภำพกำยและใจ ควำม
ปลอดภยั ในชวี ติ และทรัพย์สิน คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และค่ำนยิ มทดี่ ี เปน็ ต้น

กญั ชำ เป็นเครื่องยำตัวหน่ึงของเครื่องยำไทย มกี ำรใช้มำยำวนำนท้ังตำรับยำในรำชสำนัก และตำรับ
ยำ พื้นบ้ำน ใช้ในกำรรักษำโรคหลำยกลุ่มอำกำรตำมองค์ควำมรู้กำรแพทย์แผนไทย ดังปรำกฏอยู่ในตำรำทำง
กำรแพทย์ แผนไทยหลำยเล่ม อำทิ ตำรำพระโอสถพระนำรำยณ์ และตำรำแพทย์ศำสตร์สงเครำะห์ที่ใช้ในกำรเรียน
กำรสอนทำง กำรแพทย์แผนไทยต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ท้ังทำงด้ำนเวชกรรม เภสัชกรรม กำรนวด และกำรผดุงครรภ์
ไทย แต่ในปี พ.ศ.2522 “กัญชำ” ถูกควบคุมตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ ซ่ึงกำหนดให้กัญชำเป็นยำเสพติด
ให้โทษใน ประเภท 5 เช่นเดียวกับ พืชกระท่อม พืชฝ่ิน จึงถูกห้ำมใช้ในตำรับยำทุกตำรับ แพทย์แผนไทยจึงมีกำรปรับ
สูตรตำรับ โดยนำตัวยำอ่ืน เข้ำมำชดเชยหรอื ทดแทนในตำรบั ยำที่มีกัญชำ ทำใหป้ ระสบกำรณ์กำรใช้ตำรับยำที่มีกัญชำ
ผสมขำด หำยไปนำนกว่ำ 40 ปี ปัจจุบันมีผลกำรวิจัยว่ำ สำรสกัดจำกกัญชำมีประโยชน์ทำงกำรแพทย์ หลำยประเทศ

-4-

ท่ัวโลกยอมรับและ ผ่อนปรน อนุญำตให้ประชำชนใช้พืชกัญชำเพ่ือประโยชน์ทำงกำรแพทย์ หรือกำรนันทนำกำรได้
โดยชอบด้วย กฎหมำย สว่ นสถำนกำรณใ์ นประเทศไทยเอง เปิดโอกำสให้สำมำรถนำกญั ชำไปศกึ ษำวจิ ัยเพือ่ ประโยชน์
ทำง กำรแพทย์และนำไปใช้ในกำรรกั ษำภำยใต้กำรดแู ลและควบคุมของแพทย์ได้ จำกกำรเสนอแก้ไขกฎหมำย 2 ฉบับ
คือ ประมวลกฎหมำยยำเสพติด และพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 ประกำศในรำชกิจ
นุเบกษำ เมื่อวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 ซ่ึงพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีสำระสำคัญให้สำมำรถนำกัญชำและกระท่อมมำใช้
เสพ เพื่อประโยชน์ทำงกำรแพทย์ และกำรศึกษำวิจัย โดยอนุญำตให้ผู้ประกอบวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบ
วิชำชีพกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพ้ืนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพกำรแพทย์แผนไทย สำมำรถย่ืนขอ
อนุญำตมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนของรัฐ หรือสถำบันอุดมศึกษำเอกชนท่ีมีหน้ำท่ีศึกษำวิจัยและจัดกำรเรียนกำรสอน
เกี่ยวกับทำงกำรแพทย์หรือเภสัชศำสตร์ โดยภำยหลังจำกพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.2562 มี
ผลบงั คับใช้ต้ังแต่วันท่ี 19 กุมภำพันธ์ 2565

ในกำรน้ี ศูนยก์ ำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยอำเภอสำมงำ่ ม มคี วำมตระหนักและเห็น
ควำมสำคญั จึงได้ดำเนินกำรจดั ทำ โครงกำร กญั ชำและกัญชงเพ่ือสขุ ภำพและกำรรักษำโรค ใหก้ ับประชำชนทุก
ตำบลในอำเภอสำมง่ำม
4. วัตถุประสงค์

4.1 เพอื่ ใหผ้ ้เู ข้ำรว่ มกจิ กรรมมคี วำมรคู้ วำมเข้ำใจเกยี่ วกับกัญชงกัญชำ
4.2 เพื่อใหผ้ ู้เขำ้ ร่วมกจิ กรรม มีควำมรู้ ควำมเขำ้ ใจกำรใช้กัญชำและกญั ชงเพ่อื สุขภำพและกำรรกั ษำโรค
5.เปำ้ หมำย
เชงิ ปริมำณ ประชำชนทว่ั ไปในเขตอำเภอสำมงำ่ ม จำนวน 16 คน
เชงิ คณุ ภำพ ผ้เู ขำ้ ร่วมกจิ กรรม มคี วำมรู้ ควำมเขำ้ ใจเก่ยี วกบั กัญชำและกัญชงเพอื่ สุขภำพและกำรรกั ษำโรค

6. วธิ กี ำรดำเนนิ งำน

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุม่ เป้ำหมำย พื้นที่ ระยะเวลำ งบ
ดำเนินกำร ประมำณ

1.ประชมุ ชี้แจง เพือ่ สรำ้ งควำมเข้ำใจและสำมำรถ 10 คน กศน.อำเภอ 1 มิ.ย. -

ปฏิบตั ิในแนวทำงเดียวกนั และ สำมงำ่ ม 2565

กำหนดกจิ กรรม

2.จดั ทำและเสนอ เพอ่ื จดั ทำโครงกำรเพื่อเสนอขอ 1 โครงกำร กศน.อำเภอ 6 มิ.ย. -
10 คน สำมงำ่ ม 2565
ขออนมุ ัตโิ ครงกำร อนุมัตโิ ครงกำร
กศน.อำเภอ 6 ม.ิ ย. -
3.จดั ทำคำสง่ั เพ่อื ให้ผู้ปฏบิ ัติงำนทรำบถึง สำมง่ำม 2565

แตง่ ตัง้ คณะทำงำน บทบำทหนำ้ ที่และภำรกจิ งำนท่ี

และชแี้ จงกำร ได้รับมอบหมำย

ปฏิบตั งิ ำนตำม

คำสง่ั

4.ประชมุ 1) เพ่ือศึกษำข้นั ตอนกำร ครู กศน. กศน.อำเภอ 6 ม.ิ ย. -
ตำบลและ สำมง่ำม 2565
คณะทำงำนดำเนิน ดำเนนิ งำน เครอื ข่ำย
10 คน
กิจกรรม 2) เพ่ือวำงแผนกำรทำงำน

5.ประสำน จดั หำและประสำนวิทยำกร ครู กศน. กศน.อำเภอ 17 ม.ิ ย. -5-
เครอื ข่ำยและ สถำนท่ีและจดั ทำเอกสำร ตำบลและ สำมง่ำม 2565
จัดเตรียมเอกสำร/ ประกอบกำรจัดกจิ กรรม เครือข่ำย -
สถำนทีท่ ี่เกีย่ วขอ้ ง 10 คน กศน.อำเภอ
1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมี สำมงำ่ ม 28 ม.ิ ย. 1,840.-
6.ดำเนินกำรจัด ควำมร้คู วำมเข้ำใจเกยี่ วกบั กัญชง - ประชำชน 2565 บำท
โครงกำรกญั ชำ กัญชำ อำเภอ สำม
และกญั ชงเพ่ือ 2 เพ่อื ให้ผู้เขำ้ รว่ มกจิ กรรม มี ง่ำม
สขุ ภำพและกำร ควำมรู้ ควำมเขำ้ ใจกำรใช้กัญชำ จำนวน 16
รกั ษำโรค และกญั ชงเพ่ือสุขภำพและกำร คน
รักษำโรค

7. ประเมินผล 1. เพอื่ ติดตำมและประเมนิ ผล - ประชำชน กศน.อำเภอ 28 ม.ิ ย.
กำรดำเนินงำน อำเภอ สำม สำมงำ่ ม 2565
2. เพอ่ื นำผลกำรประเมนิ ไป งำ่ ม
ปรับปรงุ กำรดำเนินงำน จำนวน 16 -
คน

8. นเิ ทศ ตดิ ตำม - เพอ่ื ตรวจสอบและติดตำม คณะกรรมกำร กศน.อำเภอ 28 มิ.ย.
นเิ ทศ สำมงำ่ ม 2565
ประเมินผล ควำมกำ้ วหนำ้ ของกิจกรรม -

9. สรุปรำยงำนกำร - เพื่อจดั ทำเปน็ ข้อมลู สำรสนเทศ ครู กศน. กศน.อำเภอ 29 มิ.ย. -
ดำเนินงำนโครงกำร และกำรเผยแพรป่ ระชำสมั พันธ์ ตำบลทั้ง 5 สำมง่ำม 2565
ตำบลและ
- รำยงำนผลตอ่ ผู้ทีเ่ กี่ยวข้อง ผูเ้ กีย่ วขอ้ ง

7. งบประมำณ

เบิกจ่ำยจำกเงิน งบประมำณปี พ.ศ.2565 แผนงำน : พื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ผลผลิตท่ี ๔ ผู้รับกำรศึกษำนอกระบบ งบดำเนินงำน กิจกรรมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิต รหัสงบประมำณ

20002360004002000000 แหล่งของเงิน 6511200 จำนวนเงิน 1,840.- บำท (-หนึ่งพันแปดร้อยส่ีสิบบำทถ้วน-)

มรี ำยละเอียดดงั น้ี

- ค่ำอำหำรกลำงวัน เปน็ เงิน 1,120.- บำท

- คำ่ วิทยำกร เป็นเงนิ 300.- บำท

- คำ่ วัสดุ เปน็ เงนิ 420.- บำท

รวมเป็นเงินทัง้ สน้ิ เป็นเงิน 1,840.- บำท

หมำยเหตุ: ขอถวั จ่ำยทุกรำยกำรเทำ่ ที่จ่ำยจรงิ

-6-

8. แผนกำรใชจ้ ่ำยงบประมำณ

กจิ กรรมหลัก ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสที่ 4
(ก.ค.65–ก.ย.
(ต.ค.64 – ธ.ค.64) (ม.ค.65 – มี.ค.65) (เม.ย.65– มิ.ย.65)
65)
1.สำรวจควำมตอ้ งกำรในกำร - - ดำเนนิ งำน -
จดั กิจกรรม
2.จดั ทำแผนกำรจัดกจิ กรรม - - ดำเนนิ งำน -
3.ประสำนงำนผเู้ กย่ี วข้อง - - ดำเนินงำน -
4.จัดเตรยี มวสั ดอุ ุปกรณ์ - - ดำเนนิ งำน -
5.ดำเนนิ กำรจัดกิจกรรม - - 1,840.- บำท -
6.ตดิ ตำมประเมนิ ผล - - ดำเนนิ งำน -
7.สรุปรำยงำนผลกำรจัด - - ดำเนนิ งำน -
กจิ กรรม

9. ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร

นำงเฉลำ เขียวเขิน ครู กศน.ตำบลสำมงำ่ ม

นำงสำวมยุรี ร้วนทร ครู กศน.ตำบลกำแพงดิน

นำยฉตั รชยั บณั ฑติ ย์ ครู กศน.ตำบลรังนก

นำยสรุ เดช มู้จนั ทร์ ครู กศน.ตำบลเนินปอ

นำงสำวศศธิ ร พู่ระยำ้ ครู กศน.ตำบลหนองโสน

10.สถำนทใ่ี นกำรจัดกจิ กรรมและวันทด่ี ำเนินงำนกำรจดั กจิ กรรม

วนั ท่ี 28 มิถนุ ำยน 2565 สถำนท่ี กศน.อำเภอสำมง่ำม

11. เครอื ขำ่ ย

โรงพยำบำลสำมงำ่ ม

12.โครงกำรท่เี กี่ยวขอ้ ง

-โครงกำรกำรจดั กำรศึกษำเพื่อพฒั นำทักษะชวี ติ

13. ผลลัพธ์

ผู้เขำ้ ร่วมกิจกรรม มคี วำมรู้ ควำมเข้ำใจเกยี่ วกบั กญั ชงกญั ชำเพอ่ื สุขภำพและกำรรักษำโรค

14. ดชั นชี ้วี ัดผลสำเร็จของโครงกำร

ตัวช้ีวดั ผลผลติ (Output)

รอ้ ยละ 80 ของกลมุ่ เป้ำหมำยเขำ้ รว่ มกจิ กรรมกำรเรยี นรู้

ตวั ชว้ี ัดผลลัพธ์ (Outcome)

1. ร้อยละ 80 ผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั เพ่ือสุขภำพและกำรรักษำโรค

2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพงึ พอใจในกำรจดั กิจกรรมกำรเรยี นรู้ อยใู่ นระดบั ดี ข้นึ ไป

15. กำรตดิ ตำมประเมนิ ผลโครงกำร

1. กำรนเิ ทศตดิ ตำมผลกำรดำเนินงำน

2. กำรประเมินควำมพึงพอใจผรู้ บั บริกำร

3. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนนิ งำนโครงกำร

-7-

บทท่ี 2 กำรดำเนินกำร

ผู้รบั ผดิ ชอบโครงกำรและคณะทำงำนได้ร่วมประชุมวำงแผนในกำรดำเนนิ โครงกำร ณ ห้องประชุมศนู ย์

กำรศกึ ษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธั ยำศัยอำเภอสำมง่ำม โดยมี นำยศักดไิ์ ทย สิงห์ลอ รกั ษำกำรในตำแหน่ง

ผ้อู ำนวยกำร กศน.อำเภอสำมงำ่ ม โดยมีประเดน็ กำรประชมุ ดังน้ี

- ควำมเป็นมำของโครงกำรและวัตถปุ ระสงคข์ องโครงกำร

- กำรเตรยี มกำร กำรประสำนงำนเครือขำ่ ยที่เกย่ี วข้อง

- กำรมอบหมำยงำนผู้รบั ผิดชอบโครงกำร

- วำงแผนกำรจดั กิจกรรม

- งบประมำณ

เวลำ กิจกรรม ผ้รู ับผิดชอบ /วิทยำกร หมำยเหตุ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบยี น ครู กศน.ตำบล -

09.00 – 12.00 น. รบั ฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร วทิ ยำกรโรงพยำบำล บรรยำย
- กญั ชำและกญั ชงเพื่อสุขภำพ สำมง่ำม
12.00 -13.00 น. และกำรรักษำโรค -
13.00 - 15.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน ครู กศน.ตำบล บรรยำย

แบง่ กลมุ่ ถอดองคค์ วำมรู้

หมำยเหตุ กำหนดกำรโครงกำรฯน้อี ำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

กำรวดั ผลประเมนิ ผลโครงกำรมี 2 ส่วน คอื
1. ประเมนิ ผลควำมพึงพอใจของผเู้ ข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร
2. ประเมินผลกำรเรยี นรู้ของผ้เู ขำ้ รว่ มกจิ กรรม

ในส่วนของกำรประเมินควำมพงึ พอใจ เปน็ กำรวัดผลประเมนิ ผลเชงิ สำรวจ มวี ตั ถปุ ระสงค์เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจ
ของผู้ทเี่ ข้ำรว่ มโครงกำรและข้อเสนอแนะ ซึ่งผ้จู ดั ทำโครงกำรได้กำหนดวธิ ีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ดงั นี้

1. กลมุ่ ตวั อย่ำง
2. เคร่อื งมือทใี่ ชใ้ นกำรวดั ผลประเมินผล
3. กำรเก็บรวบรวมขอ้ มูล
4. กำรวิเครำะห์ข้อมลู
5. สถติ ิทใ่ี ชใ้ นกำรวัดผล

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ผูจ้ ัดทำโครงกำรได้เกบ็ รวบรวมข้อมลู จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรเตม็ จำนวนทั้งสนิ้ 16 คน

2. เครอื่ งมือทใี่ ช้ในกำรวัดผลประเมนิ ผล
เคร่ืองมอื ท่ีใช้ในกำรวดั ผลประเมนิ ผลคร้ังนี้ คือแบบสอบถำมเป็นมำตรำส่วนประมำณค่ำ

(rating scale) 5 ระดับ

-8-

3. กำรเก็บรวบรวมขอ้ มูล

ผ้จู ดั ทำโครงกำรไดแ้ จกแบบสอบถำมทสี่ มบูรณ์แล้วแก่ผู้ทีเ่ ข้ำรว่ มโครงกำรและติดตำมเก็บกลบั มำเพ่ือ

ประมวลผล

4. กำรวเิ ครำะห์ข้อมลู

ผ้จู ัดทำโครงกำรไดน้ ำแบบสอบถำมท้งั หมดมำวิเครำะห์ โดยเมอื่ ได้รับแบบสอบถำมกลับคืนมำแลว้

ผ้จู ดั ทำโครงกำรได้นำมำแจกแจงควำมถ่ีของคำตอบแต่ละข้อ ดว้ ยกำรลงรหัสคำตอบในแตล่ ะข้อใหเ้ ป็นตวั เลข

กำรลงรหสั ทั่วไป (general coding form) ซึ่งเป็นกำรเตรียมขอ้ มลู เพือ่ ส่งไปบนั ทึกลงในเครือ่ งคอมพวิ เตอรแ์ ละ

วิเครำะห์ข้อมลู โดยใช้โปรแกรมสถติ สิ ำเร็จรปู ทำงสังคมศำสตร์ SPSS+ (statistic package for the social

sciences)

กำรแจกแจงและแปลควำมหมำยค่ำเฉล่ียและสว่ นเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผรู้ บั ผิดชอบโครงกำรใชเ้ กณฑ์

ของบุญชม ศรสี ะอำด (2535) รำยละเอียดดงั น้ี

ค่ำเฉล่ยี เทียบคำ่ ร้อยละ ระดบั ควำมพึงพอใจ

4.51 – 5.00 90-100 มำกที่สุด

3.51 – 4.50 80-89 มำก

2.51 – 3.50 70-79 ปำนกลำง

1.51 – 2.50 60-69 นอ้ ย

1.00 – 1.50 50-59 นอ้ ยท่สี ดุ

5. สถติ ทิ ีใ่ ช้
5.1 กำรวิเครำะห์คณุ ลักษณะของผ้ตู อบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ อำชพี

ใช้กำรวิเครำะห์หำควำมถี่และค่ำร้อยละ
5.2 กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรว่ มโครงกำร ได้แก่ ควำมพึงพอใจด้ำนเนื้อหำ,ควำมพึง

พอใจดำ้ นกระบวนกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม,ควำมพึงพอใจตอ่ วทิ ยำกร,ควำมพงึ พอใจด้ำนกำรอำนวยควำมสะดวก
โดยใชก้ ำรวิเครำะห์หำค่ำเฉลี่ย และสว่ นเบ่ยี งเบนมำตรฐำน

-9-

บทท่ี 3 ผลกำรดำเนนิ งำน

สรปุ แบบประเมนิ ควำมพึงพอใจ
กำรประเมนิ โครงกำรในครั้งนี้ ดำเนินกำรตำมรปู แบบกำรประเมนิ ทุกข้ันตอนอย่ำงเปน็ ระบบ ผลกำร
ประเมนิ มีควำมเช่อื มั่นเปน็ ไปตำมวตั ถุประสงคท์ ่ีกำหนด คือ กำรดำเนนิ งำน กำรวเิ ครำะหส์ ภำพปัญหำกำรดำเนินงำน
กำรศึกษำควำมต้องกำรของผู้เรยี น วำงแผนและจัดทำโครงกำรพฒั นำให้ตรงตำมสภำพท่แี ทจ้ ริงมำกที่สดุ ทำให้กำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำรเปน็ ไปตำมข้ันตอนอย่ำงมปี ระสิทธิภำพ มกี ำรประชุมประเมินผลและรำยงำนผล เพือ่ จะได้
ทรำบว่ำกำรดำเนินงำนทุกข้ันตอน ไดต้ รงตำมเปำ้ หมำยท่ีกำหนดหรือไม่ และจะต้องนำผลกำรประเมนิ มำปรับปรงุ
แก้ไข และพัฒนำกำรดำเนนิ งำนให้มีประสิทธิผลและประสทิ ธภิ ำพสูงสดุ โดยแบง่ กำรประเมนิ ดงั น้ี

ผลกำรวเิ ครำะหจ์ ำกแบบทดสอบก่อนเรยี นและหลังเรยี น

ที่ E1=(∑X/N)x100 (กอ่ นเรยี น) E1=(∑X/N)x100 (หลังเรยี น) เพมิ่ – ลด
AB
+
1 2 ข้อ (12.50) 13 ขอ้ (81.25) +
+
2 3 ขอ้ (18.75) 4 ขอ้ (25.00) -
+
3 2 ขอ้ (12.50) 5 ขอ้ (31.25) +
+
4 4 ข้อ (25.00) 1 ข้อ (6.25) +
=
5 4 ข้อ (25.00) 5 ข้อ (31.25) +

6 4 ขอ้ (25.00) 9 ข้อ (56.25)

7 5 ข้อ (31.25) 8 ขอ้ (50.00)

8 1 ข้อ (6.25) 4 ข้อ (25.00)

9 5 ขอ้ (31.25) 5 ข้อ (31.25)

10 6 ขอ้ (37.50) 11 ข้อ (68.75)

จำกตำรำง กำรเปรียบเทยี บผลกำรวเิ ครำะห์จำกแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวนท้งั สน้ิ 16 คน
พบวำ่ ผเู้ รยี นมปี ระสิทธภิ ำพหลังเรยี นเพิ่มข้ึนจำนวน 8 ข้อ ลดลงจำนวน 1 ขอ้ และได้คะแนนเท่ำเดิมจำนวน 1 ข้อ

- 10 -

ตอนท่ี 1 ขอ้ มลู ส่วนตวั จำนวน (คน) ร้อยละ

รำยกำร 3 18.75
1 เพศ 13 81.25
ชำย
หญิง 11 68.75
2 อำยุ 5 31.25
ต่ำกว่ำ 20 ปี -
อำยุระหว่ำง 20 – 29 ปี - -
อำยรุ ะหวำ่ ง 30 – 39 ปี - -
อำยุระหว่ำง 40 – 49 ปี - -
อำยรุ ะหว่ำง 50 – 59 ปี -
อำยุ 60 ปีขนึ้ ไป -
3 ระดับกำรศึกษำ 11 -
ระดบั ประถมศึกษำ 5 68.75
ระดับมธั ยมศึกษำตอนตน้ - 31.25
ระดบั มธั ยมศึกษำตอนปลำย -
ระดบั ประกำศนยี บัตรวชิ ำชพี (ปวช.) - -
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสงู (ปวส.) -
ระดบั ปริญญำตรีข้ึนไป 5 -
4. อำชพี 15
วำ่ งงำน 1 22.73
รับจำ้ ง/ลกู จำ้ ง 1 68.18
ธรุ กจิ สว่ นตัว - 4.54
ลกู จ้ำงหน่วยงำนรัฐ 4.54
รบั รำชกำร
-

- 11 -

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลทีไ่ ด้จำกแบบประเมินควำมพงึ พอใจ

ระดบั ควำมพึงพอใจ

ท่ี รำยกำรควำมพึงพอใจ มำกทส่ี ดุ มำก ปำนกลำง น้อย น้อยทส่ี ดุ

(5) (4) (3) (2) (1)

คน(ร้อยละ) คน(รอ้ ยละ) คน(ร้อยละ) คน(รอ้ ยละ) คน(ร้อยละ)

ตอนที่ 1 ควำมพงึ พอใจด้ำนเนือ้ หำ

1 เนอ้ื หำตรงตำมควำมต้องกำร 12 (75.00) 4 (25.00) - - -

2 เน้ือหำเพียงพอตอ่ ควำมตอ้ งกำร 10 (62.50) 5 (31.25) 1 (6.25) - -

3 เนื้อหำปจั จุบันทนั สมยั 9 (56.25) 7 (43.75) - - -

4 เนื้อหำมปี ระโยชน์ต่อกำรนำไปใชใ้ น 11 (68.75) 5 (31.25) - - -
กำรพัฒนำคณุ ภำพชวี ติ

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรจดั กจิ กรรมกำรอบรม

5 กำรเตรยี มควำมพรอ้ มกอ่ นอบรม 8 (50.00) 8 (50.00) - - -

6 กำรออกแบบกิจกรรมเหมำะสมกบั 8 (50.00) 8 (50.00) - - -
วตั ถุประสงค์

7 กำรจดั กิจกรรมเหมำะสมกบั เวลำ 9 (56.25) 7 (43.75) - - -

8 กำรจัดกิจกรรมเหมำะสมกบั 7 (43.75) 9 (56.25) - - -
กล่มุ เปำ้ หมำย

9 วิธีกำรวัดผล/ประเมินผลเหมำะสม 7 (43.75) 9 (56.25) - - -
กับวัตถปุ ระสงค์

ตอนท่ี 3 ควำมพงึ พอใจต่อวทิ ยำกร

10 วิทยำกรมีควำมรูค้ วำมสำมำรถใน 11 (68.75) 5 (31.25) - - -
เร่อื งที่ถำ่ ยทอด

11 วิทยำกรมีเทคนิคกำรถำ่ ยทอดและ 13 (81.25) 3 (18.75) - - -
ใชส้ ื่อไดเ้ หมำะสม

12 วทิ ยำกรเปดิ โอกำสใหม้ สี ่วนร่วมและ 11 (68.75) 5 (31.25) - - -
ซกั ถำม

ตอนที่ 4 ควำมพงึ พอใจดำ้ นกำรอำนวยควำมสะดวก

13 สถำนที่ วัสดุ อุปกรณแ์ ละส่ิงอำนวย 13 (81.25) 3 (18.75) - - -
ควำมสะดวก

14 กำรสอ่ื สำร กำรสร้ำงบรรยำกำศ 8 (50.00) 8 (50.00) - - -
เพื่อให้เกดิ กำรเรียนรู้

15 กำรบริกำร กำรชว่ ยเหลือและกำร 10 (62.50) 6 (37.50) - - -
แก้ปัญหำ

1. สรปุ กำรประเมินควำมพงึ พอใจ

จำกตำรำงที่ 1 ข้อมูลทไี่ ด้จำกกำรประเมนิ ควำมพึงพอใจในโครงกำรทม่ี ีควำมพึงพอใจมำกทส่ี ดุ ในแตล่ ะตอน ดงั น้ี

ตอนท่ี 1 ควำมพึงพอใจด้ำนเน้ือหำ คอื “เนือ้ หำตรงตำมควำมตอ้ งกำร” จำนวน 12 คน คิดเปน็ รอ้ ยละ 75.00

ตอนที่ 2 ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำรจัดกจิ กรรมกำรอบรม คือ “กำรจดั กิจกรรมเหมำะสมกบั เวลำ” จำนวน

9 คน คดิ เป็นร้อยละ 56.25

ตอนท่ี 3 ควำมพึงพอใจตอ่ วิทยำกร คอื “วทิ ยำกรมีเทคนิคกำรถำ่ ยทอดและใชส้ อื่ ได้เหมำะสม”จำนวน 13 คน

คดิ เป็นร้อยละ 81.25

ตอนที่ 4 ควำมพึงพอใจดำ้ นกำรอำนวยควำมสะดวก คือ “สถำนท่ี วัสดุ อุปกรณแ์ ละสิ่งอำนวยควำมสะดวก”

จำนวน 13 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 81.25

- 12 -

ตำรำงที่ 2 ประเมนิ ควำมพึงพอใจ

ข้อท่ี รำยกำรควำมพึงพอใจ ค่ำเฉลี่ย สว่ น กำรแปล
เบีย่ งเบน ควำมหมำย
1 เนอื้ หำตรงตำมควำมต้องกำร 4.75 มำตรฐำน
2 เนื้อหำเพียงพอต่อควำมต้องกำร 4.56 มำกทสี่ ดุ
3 เนื้อหำปจั จุบนั ทันสมัย 4.56 S.D. มำกทีส่ ุด
0.44 มำกทส่ี ุด
4 เนื้อหำมปี ระโยชนต์ อ่ กำรนำไปใชใ้ นกำรพัฒนำคณุ ภำพชีวติ 4.68 0.62 มำกทส่ี ดุ
4.50 0.51
5 กำรเตรยี มควำมพร้อมก่อนอบรม 4.50 มำก
6 กำรออกแบบกจิ กรรมเหมำะสมกบั วัตถุประสงค์ 4.56 0.47 มำก
7 กำรจัดกจิ กรรมเหมำะสมกับเวลำ 4.43 0.51 มำกที่สดุ
4.43 0.51 มำก
8 กำรจัดกิจกรรมเหมำะสมกับกลมุ่ เปำ้ หมำย 4.68 0.51 มำก
9 วธิ กี ำรวัดผล/ประเมนิ ผลเหมำะสมกับวตั ถปุ ระสงค์ 0.51 มำกทส่ี ุด
10 วิทยำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถในเรื่องทถ่ี ำ่ ยทอด 4.81 0.51 มำกที่สดุ
0.47 มำกที่สดุ
11 วิทยำกรมเี ทคนคิ กำรถ่ำยทอดใช้ส่ือเหมำะสม 4.68 มำกทส่ี ุด
0.40 มำก
12 วทิ ยำกรเปดิ โอกำสใหม้ สี ว่ นร่วมและซกั ถำม 4.81 มำกที่สดุ
0.47 มำกทส่ี ุด
13 สถำนท่ี วัสดุ อุปกรณ์และส่งิ อำนวยควำมสะดวก 4.50
4.62 0.40
14 กำรสอื่ สำร กำรสร้ำงบรรยำกำศเพ่ือให้เกดิ กำรเรียนรู้ 4.60
0.51
15 กำรบรกิ ำร กำรช่วยเหลอื และกำรแก้ปัญหำ 0.50
รวม 0.48

จำกตำรำงท่ี 2 ผลกำรวเิ ครำะห์ข้อมูลจำกโครงกำร จำกผเู้ ข้ำรว่ มโครงกำร 16 คน โดยใชค้ ่ำเฉลยี่ ( x ) และ
สว่ นเบย่ี งเบนมำตรฐำน (S.D.) พบวำ่ ผเู้ ข้ำร่วมโครงกำรมคี วำมพงึ พอใจในระดับมำกท่ีสุด คือ วิทยำกรมีเทคนิคกำร
ถำ่ ยทอดใชส้ อื่ เหมำะสม,สถำนท่ี วัสดุ อปุ กรณแ์ ละสิง่ อำนวยควำมสะดวก คำ่ เฉลยี่ 4.81 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน
0.40 ผเู้ ข้ำรว่ มโครงกำรมคี วำมพงึ พอใจในระดับทรี่ องลงมำ คือ เนอื้ หำตรงตำมควำมต้องกำร คำ่ เฉลีย่ 4.75 ส่วน
เบีย่ งเบนมำตรฐำน 0.44 และผเู้ ข้ำรว่ มโครงกำรมคี วำมพึงพอใจภำพรวม ค่ำเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบยี่ งเบนมำตรฐำน
0.48

- 13 -

ปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน
-
ขอ้ เสนอแนะผเู้ ขำ้ ร่วมโครงกำร
-
ข้อเสนอแนะเพือ่ กำรพัฒนำ
1. ขอรบั กำรสนบั สนนุ ควำมร่วมมือจำกส่วนรำชกำรอ่ืนเพอื่ ให้กิจกรรมเกิดควำมสมบูรณ์มำกขึน้
2. ประสำนภำคีเครือขำ่ ยใหเ้ ขำ้ มำมสี ่วนรว่ มของกจิ กรรม

สรุปผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแยกรำย กศน.ตำบล

ท่ี รำยกำร เป้ำหมำย (คน) ผล (คน) หมำยเหตุ
1 กศน.ตำบลสำมงำ่ ม 3 4
2 กศน.ตำบลกำแพงดิน 3 3
3 กศน.ตำบลรังนก 3 3
4 กศน.ตำบลหนองโสน 3 3
5 กศน.ตำบลเนินปอ 3 3
15 16
รวม

- 14 -

- 15 -

ภำพโครงกำรกัญชำและกัญชงเพ่อื สุขภำพและกำรรกั ษำโรค
วันที่ 28 มิถุนำยน 2565

ศูนยก์ ำรศึกษำนอกระบบและกำรศกึ ษำตำมอธั ยำศยั อำเภอสำมง่ำม จังหวัดพจิ ติ ร
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. รบั ฟังกำรบรรยำยจำกวิทยำกร
- กญั ชำและกญั ชงเพื่อสขุ ภำพและกำรรกั ษำโรค

13.00 – 15.00 น. แบ่งกลมุ่ ถอดองคค์ วำมรู้ นำเสนอผลงำน ครแู ละผูเ้ รียนรว่ มสรปุ กจิ กรรม/ปิดโครงกำร

- 16 -

ทป่ี รึกษำ คณะผู้จัดทำ
นำยศกั ด์ิไทย สงิ หล์ อ
รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำร กศน.อำเภอสำมง่ำม
ผใู้ หข้ อ้ มูล
นำยเจษฎำภทั ร ชุ่มกลำง ครผู ูช้ ่วย
นำงฐติ ิพร เอ่ยี มสอำด ครอู ำสำสมัครกำรศึกษำนอกโรงเรยี น
นำงสำววรรณำ เก้ยี วเกดิ ครูอำสำสมัครกำรศึกษำนอกโรงเรยี น
นำยฉัตรชัย บัณฑิตย์ ครู กศน.ตำบลรงั นก
นำงสำวมยรุ ี รว้ นทร ครู กศน.ตำบลกำแพงดิน
นำงสำวศศธิ ร พู่ระยำ้ ครู กศน.ตำบลหนองโสน
นำยสรุ เดช มู้จนั ทร์ ครู กศน.ตำบลเนนิ ปอ
นำงรชั นก หมนื่ เฮำ้ ครผู ้สู อนคนพิกำร
นำงสำวสมุ ำลี ภมุ รนิ ทร์ บรรณำรักษ์

ผ้รู ำ่ ง/ผูเ้ รียบเรียง/ผพู้ ิมพ์ ครู กศน.ตำบลสำมงำ่ ม
นำงเฉลำ เขียวเขิน


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LKPD
Next Book
KEM KEPIMPINAN SK TO UBAN 2022 (NEW)