The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by FAMELINE GROUP, 2020-03-09 23:32:53

Bi-Folding (TH)

Product Brochure

BI-FOLDING
TRANFORMABLE FACADE

ลำ้ สมยั

กับการออกแบบ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้

แตกต่าง

ด้วยการตกแต่งที่หลากหลาย สามารถเลือกได้ตามความต้องการ

ใช้งานงา่ ย

ด้วย Smart remote ปรับองศาด้วยปลายนิ้วสัมผัส

Colse Open 50% Open 100%

BI-FOLDING

อีกมติ ขิ องการตกแตง่ อาคาร

ระบบโครงบานพับอัตโนมัติสำหรับผนังและแผงบังแดดช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับอาคารและงานสถาปัตยกรรม
เปลี่ยนองศาของผนัง/แผงพังแดด ด้วยการพับ ขึ้น-ลง ช่วยลดการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ
และระบบไฟส่องสว่างTEMPERATURE & LIGHT
CONTROL

SMART BI-FOLDING FACADE สามารถปรบั เปล่ียนรูปแบบ
เพ่ือช่วยควบคมุ อุณหภมู แิ ละแสงสวา่ งจากภายนอกสภู่ ายในอาคารได้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแนวตั้ง SOLAR

เพื่อลดแสงแดดและความร้อนจากภายนอก ที่จะ
เข้าสู่ภายในอาคาร และเป็นการช่วยลด
การใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแนวนอน

เพื่อเพิ่มแสงจากธรรมชาติและเพิ่มการถ่ายเทอากาศ
เข้าสู่ภายในอาคาร เป็นการช่วยลดการใช้พลังงาน
ของระบบแสงสว่าง

VENTILATION

COMPATIBLE WITH
YOUR DESIGN

สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่นชานระเบียงบ้าน คอนโดมิเนียม โถงเข้าอาคาร
ผนังบังแดด ผนังอาคาร ช่องหน้าต่าง มีขนาดสูงสุด 3.0 เมตร กว้างสูงสุด 1.2 เมตร
เปิดกว้างได้สูงสุด 2.5 เมตรและยื่นออกไปสูงสุด 1.5 เมตรรับน้ำหนักตกแต่งผิวได้สูงสุด
40 กิโลกรัม หรือ11 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 220 V และระบบสายพาน
ที่ทำงานเงียบ ตัวโครงผลิตด้วยอลูมิเนียม เบา ทนทาน ไม่เป็นสนิม มีสีมาตรฐานให้เลือกหลายสี

VARIABLE CONTROL

SMART BI-FOLDING FACADE

สามารถปรับระยะการเปิด-ปิดที่ระยะใดก็ได้ตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานโดยไม่จำเป็นต้องเปิด-ปิดในระยะที่สูงสุดหรือต่ำสุด
ของโครงบานพับ

SMART BI-FOLDING FACADE

สามารถควบคุมให้ทำงานพร้อมกันเป็นชุด หรือทำงานแยกเป็นอิสระได้
เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับอาคารEASY TO
CONTROL

SMART BI-FOLDING FACADE
ควบคุมการทำงานด้วย SMART SWITCH
ปุ่มสั่งการแบบ Touch Screen ที่มาพร้อมกับ
SMART REMOTE CONTROL
ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการสั่งงานแบบไร้สาย
และสามารถสั่งการได้ไกลถึง 100 เมตร
ในพื้นที่เปิดโล่ง

SURFACE FLEXIBILITY

เลือกรูปแบบผิวตกแต่งได้ตามความต้องการ เช่นเกล็ดแผงบังแดด แผ่นโลหะชนิดต่างๆ
แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต แผ่นอลูมิเนียมเจาะรู ฯลฯ

*ภาพตัวอย่างพื้นผิวที่สามารถนำมาใช้กับ Bi-floding ได้

INSTALLATION DETAIL

PRODUCT DATA

PHYSICAL DATA COLOR SELECTION

Driving parts Material – วัสดุชิ้นส่วนขับเคลื่อน Lite white Brown Grey Black Pure White
Stainless steel
Power transmission system – ระบบขับเคลื่อน Metallic Metallic Aztec Grey Metallic Metallic
Belt and pulley drive ระบบพูเล่ย์ และ สายพาน Silver Dark Greay Sahara Green Brown
Motor drive – มอเตอร์ขับเคลื่อน
Gear motor 220VAC 25W 0.35A SURFACE OPTION
Track & Frame Material – วัสดุราง และ โครง
Aluminum Extrusion (AA6063T5)

Accessories Material – วัสดุอุปกรณ์ร่วม
Aluminum Die Casting (ADC12)

Waterproof & Dustproof rating – การกันน้ำกันฝุ่น
IP65 (for driving system)

Maximum Size - ขนาดสูงสุด
W. 1.2m H. 3.0m กว้าง 1.2m สูง 3.0m

Carry load – การรับน้ำหนัก
Maximum 30 Kg or 8 Kg/m2 สงู สดุ 30กก. หรอื 8 กก./ตรม

BI-FOLDING
TRANFORMABLE FACADE

FameLine Products Co.,Ltd. (Head O ce)
35/11 Kanchana Phisek Rd. Dokmai Prawet
Bangkok 10250 Thailand.
Tel : +66(0)2365 5899
Fax : +66(0)2365 5899
E-mail : [email protected]

หมายเหต:ุ รายละเอียดของสนิ คาอาจมีการเปลยี่ นแปลงภายหลงั จากการเผยแพร ทัง้ นี้ทางบรษิ ัทฯ ขอสงวนสทิ ธิ์ในการเปลย่ี นแปลง รูปแบบ สีของสนิ คา
รายละเอียดดา นเทคนคิ และอปุ กรณม าตรฐาน ตามแตทางบริษทั ฯ จะเหน็ สมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปจ จยั ตา งๆ รูปภาพของสินคาทปี่ รากฏในเลมอาจแสดงถึง
อปุ กรณเสรมิ ตา งๆ ทีอ่ ยูนอกเหนอื จากอปุ กรณม าตรฐานท่จี ำหนา ย สีของสนิ คา อาจแตกตา งไปจากรปู ภาพทปี่ รากฏในเลม เนอ่ื งจากขอจำกดั ของระบบการพมิ พ ขอ มูลในเลมนี้
จะเปน รายละเอยี ดทว่ั ๆ ไป ซึง่ รายละเอียดดา นเทคนิค อุปกรณม าตรฐาน และสีของสินคา อาจมีใหเลอื กแตกตา งกัน รายละเอียดดานเทคนคิ อุปกรณม าตรฐาน และสีของสินคา
อาจไมม ีจำหนา ย หรอื อาจมใี นรปู แบบทแ่ี ตกตางออกไป ทงั้ นี้กรุณาตรวจสอบขอมลู รายละเอียดที่ผจู ำหนายเฟมไลน โปรดักสอยา งเปน ทางการของบริษทั เฟมไลน โปรดกั ส จำกัด


Click to View FlipBook Version
Previous Book
garis panduan pelaksanaan pemakanan sihat
Next Book
สมุดพกโชติกา