The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by piglet2toon, 2022-09-02 05:15:20

Presentation1

Presentation1

SOC (Standard Operation Checklist)
แบบประเมนิ ขนั้ ตอนการปฏบิ ตั งิ าน ตามตาแหน่ง

แบบฟอรม์ ประเมนิ พนกั งานทไี่ ดร้ บั การอบรม แผนก ปฏบิ ตั กิ าร งาน ผจู้ ดั การ
สาขา
ชอื่ พนกั งาน คะแนน
ดมี าก พอใช้ ปรบั ปรงุ ใชไ้ มไ่ ด้
ชอ่ื ผสู้ อน วนั ที่

การเตรยี มตวั กอ่ นปฏบิ ตั งิ าน ดี

การ เสอ้ื ฟอรม์ - กางเกงขายาวสภุ าพ รองเทา้ ผา้ ใบ หรอื คชั ชู ตดิ ป้ายชอื่ หนา้ อก
แตง่ ดา้ นขวา สวมแมส สวมถุงมอื
กาย
ผจู้ ดั การ

ขน้ั ตอนการปฎบิ ตั งิ าน 5สอนได้ 4ชานาญ 3ปฏบิ ตั ไิ ดด้ ี 2เรยี นรู้ 1ไมม่ ที กั ษะ

การ 1 ตรวจสอบภาพรวมมาตรฐาน QSC กอ่ นใหบ้ รกิ ารของสาขาทเ่ี ขา้ ปฏบิ ตั งิ าน หาก
เตรยี ม หากพบเหน็ ไมเ่ รยี บรอ้ ยแจง้ ใหผ้ จก.แกไ้ ขกอ่ นเปิดรา้ น
โซน
บรกิ าร 2 แจง้ เป้าการขายรายเดอื น-รายสปั ดาหใ์ หA้ sst.และพนง.สาขาทราบพรอ้ มวธิ กี าร
เชยี รข์ าย

3 ตรวจสอบการเฉลย่ี เป้าการขายใหพ้ นง.แตล่ ะตาแหน่งของสาขาใหส้ อดคลอ้ ง
ตอ่ เป้ายอดขาย รวมถงึ ใหก้ ารสนับสนุนกจิ กรรมการขายตา่ งๆของสาขา

4 ตรวจจัดเก็บวัตถุดบิ วา่ มกี ารจัดเรยี งและเบกิ ใชต้ ามหลกั FIFO หรอื ไม่ หากพบ
ใกลเ้ สอื่ มคณุ ภาพใหแ้ จง้ Asstสาขาเพอื่ ทาการเชยี รข์ าย หรอื ประสานงาน
สาขาทใี่ กลเ้ คยี งเพอื่ กระจายวัตถุดบิ ป้องการสญู เสยี ทอี่ าจเกดิ ขน้ึ

5 ตรวจสอบPar stock min-max การเตรยี มวัตถุดบิ โดยเชค็ เทยี บความเหมาะสม
จากปรมิ าณการขายใน POS

6 ตรวจสอบความถูกตอ้ งยอดเงนิ PD ทA่ี sst.ตรวจเชค็ แลว้ อกี ครัง้ วา่ สาขาใชเ้ งนิ PD
ซอ้ื อะไรไปบา้ ง มคี วามจาเป็นหรอื ไม่ หรอื สามารถแกไ้ ขไดโ้ ดยใหใ้ ชเ้ งนิ PD

นอ้ ยทสี่ ดุ

7 ตรวจสอบความถูกตอ้ งงานเอกสารหนา้ สาขา การทารายงานของผจู ้ ัดการรา้ น
ใหถ้ ูกตอ้ งสมา่ เสมอเชน่ การลงรับในระบบตา่ งๆ และลงยอดคงเหลอื Inventory

1 สงั เกตกุ ารมอบหมายงานของAsst.สาขาวา่ สามารถมอบหมายงานใหพ้ นง.ปฏบิ ตั ิ
ปฏบิ ตั ไิ ดเ้ ต็มประสทิ ธภิ าพตามตาแหน่งงานหรอื ไมห่ ากไมเ่ ป็นไปตามประสทิ ธภิ าพ

ใหแ้ จง้ ผบู ้ งั คบั บญั ชาเพอื่ ประสานงานให ้ ทราบเพอ่ื ทาการจัดการฝึกอบรมให ้

2 ดแู ลภาพรวมการใหก้ ารบรกิ ารเป็นไปอยา่ งราบรน่ื ใหล้ กู คา้ พงึ พอใจสงู สดุ
3 แกไ้ ขปัญหาเฉพาะหนา้ ทเ่ี กดิ ขนึ้ ใหร้ วดเร็วและนุ่มนวลทส่ี ดุ ตาม sopการแกไ้ ขปัญหา
4 โฟกัสยอดขายทกุ โปรโมชนั่ ใหไ้ ดต้ ามเป้าทต่ี งั้ ไว ้

5 ตรวจสอบการทางานของสาขาใหก้ ารทางานราบรนื่ ไมต่ ดิ ขดั

สงิ่ ท่ี 6 จัดการขอ้ รอ้ งเรยี นลกู คา้ ทเ่ี กดิ ขนึ้ แตล่ ะเคส ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งเหมาะสม
ตอ้ ง 7 รายงานปัญหาทเี่ กดิ ขนึ้ ใหผ้ บู ้ งั คบั บญั ชาทราบทันที เพอ่ื การแกไ้ ขปัญหาที่
ปฎบิ ตั ิ 8 ตรวจสอบการเก็บขอ้ มลู การเขา้ มาใชบ้ รกิ ารของลกู คา้ แตล่ ะสาขาทกุ ชว่ งเวลา
ในเวลา
งาน จาก Asstเพอื่ นามาวเิ คราะหก์ ลยทุ ธ์ โปรโมชน่ั ใหเ้ หมาะสม

9 ตรวจสอบการเก็บขอ้ มลู ลกู คา้ หรอื ไรเดอรท์ ม่ี าสงั่ ของDelivery และTake away
ของแตล่ ะสาขา

10 ตรวจสอบการจัดตารางการทาOT ลว่ งเวลาของสาขาใหม้ คี วามเหมาะสมกับ
11 ตรวจสอบการใชต้ น้ ทนุ สะสมของสาขาให ้ COG อยใู่ นงบประมาณทกี่ าหนด

12 วเิ คราะห์ P&L ของสาขา เพอื่ หาแนวทางเพม่ิ รายไดล้ ดรายจา่ ยของสาขาอยา่ งมี
ประสทิ ธภิ าพสงู สดุ

13 ควบคมุ การทางานของสาขาใหเ้ ป็นไปตามเป้าหมายทว่ี างไว ้
14 ประเมนิ ผลการทางานของผจู ้ ัดการสาขาและหวั หนา้ ครัวทอี่ ยใู่ นความดแู ลทกุ คน
15 ประสานงานกับแผนกอนื่ ๆทเี่ กย่ี วขอ้ งพรอ้ มทัง้ ตดิ ตามการดาเนนิ งานใหล้ ลุ ว่ ง

1 แจง้ ปัญหาทพี่ บเห็นใหผ้ จก.ทราบพรอ้ มแนวทางการแกไ้ ข
การปิด 2 ให ้Feedback ภาพรวมของการทางานในสาขาใหผ้ จก.ทราบเพอ่ื ปรับปรุงการ
โซน ใหด้ ยี งิ่ ขน้ึ
บรกิ าร 3 ชน่ื ชมพนักงานทตี่ งั้ ใจทางาน เพอ่ื ใหเ้ ป็นแบบอยา่ ง สรา้ งขวัญและกาลงั ใจให ้

4 ตดิ ตามการแกไ้ ขการซอ่ มบารุงอปุ กรณก์ ารใชง้ านตา่ งๆสาขาทร่ี ับผดิ ชอบ

แสดงความคดิ เห็น

ผถู ้ ูก ผปู ้ ระเมนิ ________________________ วันทปี่ ระเมนิ ____________ส__อ_บ__ค_ร_ัง้ ตอ่ ไป(กรณไี มผ่ า่ น) _________________
ประเมนิ

แบบฟอรม์ ประเมนิ พนกั งานทไ่ี ดร้ บั การอบรม แผนก บรกิ าร งาน ผชู้ ว่ ยผจู้ ดั การ
สาขา
ชอื่ พนกั งาน
ดมี าก
ชอ่ื ผสู้ อน วนั ที่ คะแนน
พอใช้ ปรบั ปรงุ
การเตรยี มตวั กอ่ นปฏบิ ตั งิ าน ดี ใชไ้ มไ่ ด้

การ เสอื้ ฟอรม์ กางเกงขายาว ผหู ้ ญงิ ใสเ่ น็ตผมสดี า รองเทา้ ผา้ ใบสดี า หรอื คชั ชสู ดี า
แตง่ กาย ตดิ ป้ายชอ่ื หนา้ อกดา้ นขวา สวมแมส สวมถุงมอื

Asst

ขน้ั ตอนการปฎบิ ตั งิ าน 5สอนได ้ 4ชานาญ 3ปฏบิ ตั ไิ ดด้ ี 2เรยี นรู้ 1ไมม่ ที กั ษะ

1 เขา้ งานตรวจสอบความเรยี บรอ้ ยของพน้ื ทที่ ัง้ รา้ นหากพบวา่ มอี ะไรทไ่ี มเ่ รยี บรอ้ ยให ้
แจง้ หวั หนา้ โซน ใหพ้ นง.งานทาใหเ้ รยี บรอ้ ย

2 เตรยี มหวั ขอ้ การประชมุ พนง.โดยนาคาแนะนาตชิ มจากลกู คา้ มาแจง้ ใหพ้ นง.

พรอ้ มแนวทางแกไ้ ข และเทรนนงิ่ การทางานตามขนั้ ตอน SOP ในการใหบ้ รกิ าร

การ 3 แจง้ เป้าการขายใหพ้ นง.ทราบเป็ นรายวันพรอ้ มวธิ กี ารเชยี รข์ าย
เตรยี ม 4 แจง้ ยอดขายของวันทผี่ า่ นมาและเหลอื อกี เทา่ ไรจะไดต้ ามเป้าเพอ่ื ใหพ้ นง.เชยี รข์ าย
5 แจง้ เมนูเชยี รข์ ายสาหรับวันนโ้ี ดยประสานงานนกับครัววา่ อะไรเหลอื เยอะหรอื ใกล ้

โซน 6 แจง้ ผลการตรวจรา้ นใหพ้ นง.ทราบและใหแ้ กไ้ ขทันทกี อ่ นเปิดรา้ น
บรกิ าร 7 เปิดเครอ่ื ง POS เซต็ อัพระบบกอ่ นเปิดรา้ น

8 ตรวจสอบความถูกตอ้ ง PD

9 ตรวจใบกากับภาษีของเมอื่ วาน

10 ตรวจสอบความถูกตอ้ ง Inventory
11 เชค็ ออเดอรข์ องจองของ Take away และ Delivery วัตถุดบิ

13 Checklist ตรวจความพรอ้ มกอ่ นเปิดรา้ น

1 มอบหมายงานใหห้ วั หนา้ งานใหป้ ฏบิ ตั งิ านตามทกี่ าหนด

2 ดแู ลภาพรวมรา้ นทกุ โซนใหก้ ารบรกิ ารเป็ นไปอยา่ งราบรน่ื ใหล้ กู คา้ พงึ พอใจสงู สดุ

3 แกไ้ ขปัญหาเฉพาะหนา้ ทเี่ กดิ ขนึ้ ใหร้ วดเร็วและนุ่มนวลทสี่ ดุ ตาม sopการแกไ้ ขปัญหา

4 โฟกัสยอดขายทกุ โปรโมชน่ั ใหไ้ ดต้ ามเป้าทตี่ งั้ ไว ้

5 ตรวจสอบการทางานของพนง.ในสาขาทกุ ตาแหน่งใหก้ ารทางานราบรนื่ ไมต่ ดิ ขดั

6 จัดการขอ้ รอ้ งเรยี นลกู คา้ ทเ่ี กดิ ขน้ึ แตล่ ะเคส ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งเหมาะสม

7 รายงานปัญหาทเี่ กดิ ขน้ึ ใหผ้ บู ้ งั คบั บญั ชาทราบทันที เพอื่ การแกไ้ ขปัญหาทถี่ ูกตอ้ ง

8 เก็บขอ้ มลู การเขา้ มาใชบ้ รกิ ารของลกู คา้ แตล่ ะทกุ ชว่ ยเวลาเพอ่ื นาไปทาโปรโมทชน่ั

สง่ิ ที่ 9 ตตดรั วสจนิ พใน้ืจทวาใ่ี งนแรผา้ นนทกาัง้ รหทมาดOรTะหลวว่ า่ งงเเวปลิดาใตหาบม้ รคกิ วาารมใเหหท้ มกุ าจะสดุ มมภี าพลกั ษณท์ ด่ี แี ละพรอ้ ม
ตอ้ ง 10 จใหัดบท้ รากิ ตาารรางเขา้ ออกงานใหก้ ับพนักงานบรกิ ารเป็ นรายเดอื นอยา่ งเหมาะสม
ปฎบิ ตั ิ 11
ในเวลา
งาน 12 จัดทาตารางวันหยดุ พนง.รายเดอื นใหม้ กี าลงั พลเพยี งพอตอ่ การใบรกิ าร

13 ตรวจสอบการทางานของพนง.วา่ ทางานตามทม่ี อบหมายหรอื ไม่

14 ประเมนิ ผลการทางานพนง.ในแผนกทกุ คน

15 ควบคมุ Labor Cost ตน้ ทนุ Cost แผนกบรกิ ารใหเ้ ป็ นไปตามงบประมาณทว่ี างไว ้

16 คานวณการสง่ั วัตถุดบิ และพารส์ ต็อกคงเหลอื รว่ มกับหวั หนา้ ครัว
17 ตรวจบลิ ตลาด กับของทเี่ ขา้ ใหม้ มี าตรฐานตามทกี่ าหนด

18 ลงเอกสารเขา้ ระบบ POS
19 คยี ส์ ง่ั ของวัตถุดบิ สาหรับการขายวันถัดไป

20 ฝากเงนิ ขายของดมอื่ วาน
21 ชว่ ยแคชชเชยี ร์ คยี อ์ อเดอร์ คดิ เงนิ ทอนเงนิ

22 ตามของหอ่ Delivery Take away ใหล้ กู คา้ และ ไรเดอร์ ใหค้ รบถว้ น และ เป็ นไป
ตามมาตรฐานทกุ ออเดอร์

1 ตรวจสอบเอกสารตา่ งๆภายในสาขา
2 หากพบอปุ กรณช์ ารุดเสยี หายระหวา่ งวันใหร้ บี แกไ้ ข หรอื แจง้ ซอ่ มภายในวันนัน้

3 ตรวจสอบยอดคงเหลอื น้าเพอ่ื นายอดคงเหลอื มาทาสตอ็ ก

4 สง่ รายงานสตอ๊ กตา่ งๆใหผ้ จก.ทาสรุปบนั ทกึ คงเหลอื
5 ปิดรอบการขายสน้ิ วัน

6 นับเงนิ ยอดขาย

การปิ ด 7 เชค็ PD คงเหลอื กระทบยอดใชใ้ นรอบวัน
โซน 8 เปิดใบกากับภาษี ณ วันทขี่ ายใหเ้ สร็จ
บรกิ าร 9 ตรวจสอบยอดคงเหลอื วัตถุดบิ ในระบบ

10 กระทบยอดกับของใชจ้ รงิ

11 กดนับสต็อกวัตถุดบิ คงเหลอื รายวัน ใน
12 ใหเ้ สร็จสน้ิ ภายในวันนัน้

13 ตรวจสอบระบบอัพเดทสถานะกอ่ น

14 เก็บขอ้ มลู ความพงึ พอใจลกู คา้ เพอ่ื ทา CRM ดว้ ยการสอบถาม Feedbackในการมา
15 สง่ CheCklist รอบกอ่ นปิดรา้ น

แสดงความคดิ เห็น

ผถู ้ ูก ผปู ้ ระเมนิ ________________________ วันทป่ี ระเมนิ ________________ส__อ_บครัง้ ตอ่ ไป(กรณไี มผ่ า่ น) _________________
ประเมนิ

แบบฟอรม์ ประเมนิ พนกั งานทไี่ ดร้ บั การอบรม แผนก บรกิ าร งาน Superviser
สาขา คะแนน ปรบั ปรงุ ใชไ้ มไ่ ด้
ชอ่ื พนกั งาน พอใช้
ดมี าก 2 เรยี นรู้ 1ไมม่ ที กั ษะ
ชอ่ื ผสู้ อน วนั ที่ 3 ปฏบิ ตั ไิ ดด้ ี

การเตรยี มตวั กอ่ นปฏบิ ตั งิ าน ดี
4 ชานาญ
การ เสอื้ ฟอรม์ กางเกงขายาวสภุ าพ ผหู ้ ญงิ ใสเ่ น็ตผมสดี า รองเทา้ ผา้ ใบสดี า
แตง่ กาย หรอื คชั ชสู ดี า ตดิ ป้ายชอ่ื ทหี่ นา้ อกดา้ นขวา สวมแมส สวมถุงมอื

Supervis
or

ขนั้ ตอนการปฎบิ ตั งิ าน 5สอนได ้
เตรยี มสารองทนี่ ั่งทล่ี กู คา้ ไดท้ าการจองไวต้ ามรายละเอยี ดทล่ี กู คา้ ตอ้ งการ
1
2 แบง่ งานหนา้ ทคี่ วามรับผดิ ชอบใหพ้ นง.เสรฟิ ตามโซน
3 ตรวจสอบความเรยี บรอ้ ยการปฏบิ ตั หิ นา้ ทต่ี ามเวรทาความสะอาดจดุ ตา่ งๆทกี่ าหนดให ้

แตล่ ะจดุ ใครเป็ นผรู ้ ับผดิ ชอบ

การ 4 ตรวจดคู วามเรยี บรอ้ ยของพน้ื ทท่ี กุ โซนและหากพบยงั ไมเ่ รยี บรอ้ ยมอบหมายให ้
เตรยี ม กัปตนั หรอื หวั หนา้ (Senior A-B) จัดการทันที
โซน 5 ดคู วามพรอ้ มของทนี่ ่ัง พนื้ ทใ่ี หบ้ รกิ ารลกู คา้ และอปุ กรณ์Setupหนา้ โตะ๊ ให ้
บรกิ าร 6
7 ดคู วามพรอ้ มของน้าและไฟฟ้ าในการใหบ้ รกิ าร

ตรวจดกู ารรับจองทนี่ ั่ง และ รายการจองอาหารใหค้ รบตามรายการทล่ี กู คา้ ให ้
รายละเอยี ดไว ้

8 ตรวจดกู ารเตรยี มพรอ้ มสถานทลี่ กู คา้ จองมคี วามประสงคต์ อ้ งการตกแตง่ เพม่ิ ให ้
ครบถว้ นตามทลี่ กู คา้ ตอ้ งการ

9 ตรวจความเรยี บรอ้ ยบรเิ วณโดยรอบและสง่ Checklist รอบเปิดรา้ น
1
2 ประสานงานพนง.บรกิ ารเพอื่ รับลกู คา้ เขา้ พน้ื ทโี่ ซน
3
บรหิ ารทน่ี ่ัง โดยดคู วามเหมาะสมของจานวนลกู คา้ กับโตะ๊ ทพี่ าลกู คา้ ไปนั่ง
4
ดแู ลตดิ ตามออเดอรล์ กู คา้ ไมใ่ หผ้ ดิ พลาดตกหลน่

ชว่ ยตรวจสอบอาหารจา่ ยอาหารจากจดุ ออกอาหารในโซนใหพ้ นง.บรกิ ารนาไปเสรฟิ

หรอื นาไปสง่ ใหพ้ นง.เสรฟิ

สงิ่ ที่ 6 แกไ้ ขปัญหาเฉพาะหนา้ ทเ่ี กดิ ขนึ้ ใหร้ วดเร็วและนุ่มนวลทส่ี ดุ ตาม sopการแกไ้ ขปัญหา
ตอ้ ง 7
ปฎบิ ตั ิ ขอ้ รอ้ งเรยี นลกู คา้ ทเี่ กดิ ขน้ึ แตล่ ะเคส
ในเวลา 8 หากไมส่ ามารถจัดการไดใ้ หเ้ รยี กผชู ้ ว่ ยจัดการรา้ นมาชว่ ยแกไ้ ขเพอื่ ลดความ
งาน
9 รนุ แรงทจี่ ะเกดิ ขนึ้
10 เชค็ บลิ ตรวจสอบรายการอาหารและเครอ่ื งดม่ื ใหถ้ ูกตอ้ งกับพนง.เสรฟิ สอบถาม
11
12 บตั รสมาชกิ สว่ นลด หรอื สทิ ธพิ เิ ศษอน่ื ๆทลี่ กู คา้ ไดร้ ับสทิ ธใ์ิ นวันนัน้ เพอื่ แจง้ ใช ้
แคชเชยี รท์ ราบ

รายงานปัญหาทเี่ กดิ ขนึ้ ใหผ้ ชู ้ ว่ ยผจู ้ ัดการรา้ นหรอื ผบู ้ รหิ ารทราบพรอ้ มวธิ กี าร

อานวยความสะดวกใหล้ กู คา้ ประทับใจในการบรกิ าร

ตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านของพนง.ใหเ้ ป็ นไปตาม sop ทกี่ าหนด

ควบคมุ การใชง้ านอปุ กรณต์ า่ งๆใหถ้ ูกวธิ ี และเป็ นผนู ้ าในการดแู ลรักษาเพอ่ื ลด
การสญู เสยี ในการใชง้ าน

13 ตรวจสอบการเบกิ น้ามาจาหน่ายในแตล่ ะโซน และทาบนั ทกึ ไว ้

การปิ ด 1 ตรวจอปุ กรณต์ ามสเตชน่ั ตา่ งๆใหเ้ รยี บรอ้ ย
โซน 2 ตรวจสอบการเก็บเครอ่ื งปรงุ และ บรรจภุ ณั ฑต์ ามโซนตา่ งๆใหเ้ รยี บรอ้ ย
บรกิ าร 3 ตรวจสอบการปิดอปุ กรณเ์ ครอ่ื งใชไ้ ฟฟ้ าตา่ งๆใหเ้ รยี บรอ้ ยทัง้ รา้ น
4 หากพบอปุ กรณช์ ารดุ เสยี หายระหวา่ งวันใหร้ บี แกไ้ ข หรอื แจง้ ซอ่ มภายในวันนัน้
5 ตรวจสอบยอดคงเหลอื น้าในแตล่ ะชนดิ เพอ่ื สง่ ยอดคงเหลอื ใหผ้ จก.ทาสตอ็ ก

และผจก.ทาบนั ทกึ คงเหลอื

แสดงความคดิ เห็น

ผถู ้ ูก ผปู ้ ระเมนิ ________________________วันทป่ี ระเมนิ ______________ส_อ__บ__ครัง้ ตอ่ ไป(กรณไี มผ่ า่ น) _________________
ประเมนิ


Click to View FlipBook Version