The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ข้อแนะนำและแบบฝึก
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by maiweerachai, 2021-05-21 02:24:37

ข้อแนะนำและแบบฝึกก่อนเปิดเรียน

ข้อแนะนำและแบบฝึก
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Keywords: เปิดเรียนโควิด19,ป.1

ข้อแนะนำและแบบฝึก

เตรียมควำมพร้อมกอ่ นเปิดเรียน

ระดบั ช้นั ประถมศึกษำปีท่ี 1
โรงเรียนวดั ยำนนำวำ สำนกั งำนเขตสำทร กรงุ เทพมหำนคร

จัดทำโดย
นำยวีระชัย พิทักษไ์ พศำลภำกร
ตำแหนง่ ครู วิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ

ช่ือ นำมสกุล

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ท่ี 1 | 1

ขอ้ แนะนำกำรเตรียมพร้อมกอ่ นเปดิ เรียน ของนักเรียนชน้ั ประถมศึกษำปที ่ี 1
( ผปู้ กครองควรอา่ นใหบ้ ตุ รหลานฟัง )

1. ผปู้ กครองควรดแู ลตนเองและบุตรหลาน ตามมาตรการป้องกันโรคไวรสั โคโรนา 2019
และโรคติดตอ่ อืน่ ๆ อยา่ งเคร่งครดั

2. ฝึกทักษะและมารยาททางสังคมเพ่ือให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เช่น ควรใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ระมัดระวังการไอ/จาม ไม่อมนิ้วมือหรือส่ิงของเคร่ืองใช้
ล้างมือบ่อย ๆ และล้างมือทุกครั้งท่ีใช้ห้องน้า ไม่พูดหรือส่งเสียงดัง ไม่หยิบของผู้อื่น
รู้จักรอคอยไม่แซงคิว ดูแลความสะอาดพ้ืนท่ีส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวม การเคารพ
สถานที่ การขา้ มถนนตรงทางขา้ ม เป็นต้น

3. ฝึกบุตรหลานให้มีวินัยในตนเอง เช่น ไม่นอนดึกต่ืนสาย มาโรงเรียนให้ทันเวลา
รับประทานอาหารให้ตรงเวลา จัดตารางเรียน เหลาดินสอ เตรียมอุปกรณ์การเรียน
ให้พร้อมดว้ ยตนเองทกุ วันกอ่ นเขา้ นอน เปน็ ตน้

4. ผู้ปกครองควรฝึกบุตรหลานให้สามารถดูแลตัวเองได้ เช่น การรับประทานอาหาร
การเข้าห้องน้า การกดชักโครก การล้างก้น การล้างมือ การแต่งตัว เด็กผู้ชายต้อง
ฝึกใสเ่ ขม็ ขัด ใสเ่ ส้ือไวใ้ นกางเกง และผูกเชอื กรองเท้าได้ด้วยตนเอง เปน็ ต้น

5. ฝกึ ใหเ้ ด็กเขียน ช่ือ-นามสกุล / ชอ่ื โรงเรียน / วันท่ี เดอื น พ.ศ. / และเขียนข้อความ
ตา่ ง ๆ แบบตวั บรรจง เตม็ บรรทดั และเวน้ บรรทัดตามแบบฝกึ ฉบับนี้

6. เส้อื นกั เรยี นควรปกั ให้ถูกตอ้ งตามระเบียบ เช่น อกั ษรย่อโรงเรยี น ชอื่ -นามสกุล
7. ผู้ปกครองควรดูแลสุขภาพบุตรหลานให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่ขาดเรียนบ่อยจนเป็น

อุปสรรคต่อการเรยี นรู้

หากมีขอ้ สงสยั ติดตอ่ สอบถามเพ่มิ เติม ** ครปู ระจำชั้น โทร 062 – 767 – 6116

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่ 1 | 2

ฝึกเขยี นใหต้ รงตำมเสน้ บรรทดั

1. เขียนชอื่ นำมสกลุ ตนเอง ตัวบรรจงเตม็ บรรทัด เวน้ บรรทดั จำนวน 10 บรรทดั

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ดีมาก พอใช้ ควรปรับปรงุ

ฉันประเมินตนเอง

ผปู้ กครองประเมนิ

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ท่ี 1 | 3

2. เขยี นช่ือโรงเรียนให้ถกู ตอ้ งและสวยงำม
โรงเรยี นวัดยานนาวา

โรง

3. วำดภำพตนเองใสช่ ุดนกั เรยี นไปโรงเรยี น และระบำยสีใหส้ วยงำม

ดีมาก พอใช้ ควรปรับปรงุ

ฉันประเมนิ ตนเอง
ผปู้ กครองประเมนิ

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่ 1 | 4

ฝกึ ขีดเส้นให้ตรงดว้ ยไมบ้ รรทัด

4. ขดี เสน้ ตรงทิศทำงตำ่ ง ๆ ตำมรอยเสน้ ประโดยใชไ้ ม้บรรทดั

ดีมาก พอใช้ ควรปรับปรุง

ฉนั ประเมินตนเอง
ผู้ปกครองประเมิน

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ท่ี 1 | 5

5. โยงเส้นด้วยไมบ้ รรทดั จบั คูต่ วั เลขฮนิ ดูอำรบกิ และตัวเลขไทย

1   ๑๐
2  ๔
3  ๗
4  ๑
5  ๓
6  ๒
7  ๕
8  ๙
9  ๖
10  ๘

6. ขีดเสน้ ใต้ 2 เสน้ ดว้ ยไม้บรรทัดใต้คำวำ่ “ตอบ” และคำวำ่ “วิธที ำ”

วธิ ีทำ วธิ ีทำ วิธที ำ วิธีทำ วธิ ที ำ
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ

ดมี าก พอใช้ ควรปรับปรุง

ฉนั ประเมนิ ตนเอง
ผปู้ กครองประเมิน

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ท่ี 1 | 6

7. ขีดเสน้ ด้วยไมบ้ รรทัดและระบำยสีให้ถกู ตอ้ งสวยงำม

8. วำดภำพหัวขอ้ “สตั วเ์ ล้ยี งทีฉ่ นั ชอบ” และระบำยสีตกแตง่ ให้สวยงำม

ดมี าก พอใช้ ควรปรับปรงุ

ฉันประเมินตนเอง
ผ้ปู กครองประเมิน

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ท่ี 1 | 7

9. นบั จำนวนผเี สื้อ จำกน้ันเขยี นตวั เลขฮนิ ดูอำรบกิ และตัวเลขไทย (ดังตวั อย่ำง)

ตวั อย่ำง 1 ๑

ดีมาก พอใช้ ควรปรับปรุง

ฉนั ประเมินตนเอง
ผปู้ กครองประเมิน

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ท่ี 1 | 8

10. เตมิ ตัวเลขฮนิ ดูอำรบกิ ลงในชอ่ งว่ำงให้ถกู ต้อง

01 2 4 79

0 3 56 10

11. เตมิ ตัวเลขไทยลงในช่องวำ่ งใหถ้ ูกต้อง ๗๙
๖๘
๐๑๒ ๔
๑๓

12. เขยี นเลขฮนิ ดูอำรบิก 1 – 10 ให้ถูกตอ้ ง สวยงำม

1

๑13. เขียนเลขไทย ๑ – ๑๐ ให้ถกู ตอ้ ง สวยงำม

ดีมาก พอใช้ ควรปรับปรงุ

ฉนั ประเมินตนเอง
ผปู้ กครองประเมิน

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ท่ี 1 | 9

14. ระบำยสภี ำพใหม้ จี ำนวนเท่ำกบั ตวั เลขท่ีกำหนด

ดมี าก พอใช้ ควรปรับปรุง

ฉันประเมนิ ตนเอง
ผปู้ กครองประเมิน

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่ 1 | 10

15. ฝกึ เขียนตวั เลขไทยให้ถูกตอ้ ง สวยงำม๑๐

ดีมาก พอใช้ ควรปรับปรงุ

ฉันประเมนิ ตนเอง
ผปู้ กครองประเมนิ

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่ 1 | 11

16. ฝกึ เขียนตวั เลขฮนิ ดอู ำรบกิ ใหถ้ ูกต้อง สวยงำม

ดีมาก พอใช้ ควรปรับปรุง

ฉันประเมินตนเอง
ผปู้ กครองประเมิน

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่ 1 | 12

17. นับและเตมิ ตวั เลขจำนวนสตั วแ์ ตล่ ะประเภท จำกนน้ั ระบำยสใี ห้สวยงำม

ดมี าก พอใช้ ควรปรับปรงุ

ฉันประเมินตนเอง
ผู้ปกครองประเมนิ

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ที่ 1 | 13

18. ฝกึ อ่ำนและเขยี นจำนวนตวั เลขเป็นตวั หนังสอื

เลขฮินดอู ำรบิก เลขไทย ตัวหนังสอื ฝกึ เขียนตวั หนงั สอื

1๑ หน่ึง

2๒ สอง

3๓ สำม

4๔ ส่ี

5๕ หำ้

6๖ หก

7๗ เจด็

8๘ แปด

9๙ เกำ้

10 ๑๐ สิบ

ดมี าก พอใช้ ควรปรับปรงุ

ฉันประเมนิ ตนเอง
ผู้ปกครองประเมิน

ข้ อ แ น ะ นำ เ ต รี ย ม ค ว ำ ม พ ร้ อ ม ก่ อ น เ ปิ ด เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ ำ ปี ท่ี 1 | 14


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LIBBOX25
Next Book
ชลิตา พันธุ์กรี