The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pnzura2, 2019-12-23 02:35:24

BUKU PENGURUSAN SMK DAMAI JAYA 2020

BUKU PENGURUSAN SMK DAMAI JAYA 2020

BIL. PERKARA HALAMAN
PENDAHULUAN
1
1 Kata-Kata Aluan Pengetua 2
2 Surat Perlantikan Rasmi 3
3 Surat penerimaan perlantikan Rasmi 4
4 Aku janji Penjawat awam 5
5 Aku Janji-Pembelajaran Abad ke -21 6
6 Falsafah Pendidikan Kebangsaan Visi, Misi dan Matlamat 7
7 Objektif dan Piagam Pelanggan SMKDJ 8
8 Sejarah Sekolah 9
9 Logo Sekolah dan Lagu Sekolah 10 - 12
10 Pendidikan Holistik 13
11 PPPM 2013-2025 14
12 11 Anjakan 15
13 5 Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia 16
14 6 Aspirasi Murid 17
15 Fokus Pedagogi JPNJ 18 - 24
16 Panduan Am Guru-Guru dan Staf 25
17 Penggal Persekolahan 26
18 Cuti Perayaan Tahun 2020 27
19 Hari Kelepasan Am Negeri Johor 28
20 Takwim Peperiksaan Awam 29 - 40
21 Takwim Persekolahan 41 - 42
22 Senarai Nama Guru-Guru Sesi Pagi dan Petang 43
23 Senarai Nama Anggota Kumpulan Pelaksana 44
24 Pelan Sekolah
45
PENGURUSAN PENTADBIRAN 46
25 Carta oranisasi SMKDJ 47
26 JK Pengurusan Sekolah dan JK Pengurusan Kewangan 47 - 50
27 JK Hubungan Luar dan Pengantarabangsaan 50
28 JK Pembangunan Fizikal Sekolah 51
29 JK Pembangunan Sumber Manusia (SPL KPM/MyPPB) 51
30 JK Pengurusan Maklumat Sekolah / JPMS 52
31 JK SKPMg2 53
32 JK Perancangan Strategik dan PIN 53 - 54
33 JK Kajian Tindakan 54
34 JK PIBG dan PIBK 54
35 Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan / PBPPP 55
36 JK Guru Baru
37 JK Dokumentasi Sekolah 56
57
PENGURUSAN KURIKULUM 57 - 58
38 Carta Organisasi Kurikulum 59
39 JK Majlis Kurikulum 60
40 JK Mengikut Bidang 62
41 JK Penilaian, Pentaksiran dan Peperiksaan
42 JK Pemantauan dan Pencerapan
43 Jadual Penghantaran Rekod PnP

i

44 JK Penyemakan Buku Nota dan Latihan Murid 64
45 JK Jadual Waktu 65
46 JKPusat Sumber 65
47 JK MBMMBI 66
48 JK KSSM 67
49 JK Panitia Daerah (Asas Kelestarian) 67
50 JK Program Pembangunan Peningkatan Akademik 68
51 JK Pinch dan Intervensi 68
52 JK PKL 69
53 Pakej Mata Pelajaran 69 - 71

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 72
54 Carta Organisasi Majlis HEM 73
55 JK Majlis HEM 73
56 JK Lembaga Tatatertib/Disiplin Murid 74
57 JK Lembaga Pengawas 75
58 JK Skim Pinjaman Buku Teks / SPBT 75
59 JK MAKDIS/Moral 76
60 JK Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan / 3K 77
61 JK RIMUP 78
62 JK Bantuan dan Kebajikan 78
63 JK Buku Pengurusan Kelas 79
64 JK Kantin 79
65 JK Majalah/Sidang Redaksi 80
66 JK APDM 80
67 JK e-Register 80
68 JK Kelab PPDa 81
69 JK Kelab Pencegahan Jenayah 81
70 JK Perhimpunan Sekolah 82
71 JK Briged Komuniti 82
72 JK Sijil Berhenti Sekolah 83 - 84
73 Senarai Guru Tingkatan 85 – 90
74 Jadual Guru Bertugas Mingguan
91
PENGURUSAN KOKURIKULUM 92
75 Carta Organisasi Majlis Kokurukulum 93
76 JK Majlis Kokurikulum 94
77 JK Pembangunan Sukan Sekolah 94
78 JK Koperasi SMK Damai Jaya Berhad 95
79 JK Penilaian Markah Kokurikulum 97
80 Senarai Guru Penasihat Badan Berunform 100
81 Senarai Guru Penasihat Kelab dan Persatuan 102
82 Senarai Guru Penasihat Sukan dan Permainan 103
83 Jadual Perhimpunan Bulanan Kokurikulum 104
84 Jadual Tempat Perjumpaan /Mesyuarat Agong 106 - 107
85 Senarai Guru Penasihat Rumah Sukan
86 Senarai Ketua Guru Rumah Sukan Tahun-tahun Lepas

ii

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

KATA-KATA ALUAN PENGETUA SMK DAMAI JAYA

Assalamualaikum,
Salam Sejahtera dan Salam Harapan Johor.

Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan izin-Nya, Buku Pengurusan Tahun 2020 dapat
disiapkan dengan jayanya. Terima kasih diucapkan kepada jawatankuasa yang terlibat secara langsung
atau tidak langsung dalam penyediaan penghasilan buku ini. Dalam ruangan ini, saya mengambil
kesempatan untuk mengucapkan “SELAMAT MENYAMBUT TAHUN BARU 2020” bersamaan tahun
HIJRAH 1441.

Buku Pengurusan Tahun 2020 ini menjadi panduan untuk kita melaksanakan tugas sepanjang
tahun 2020 bagi merealisasikan visi dan misi pendidikan negara. Etika perkhidmatan penjawat awam
menjadi garis panduan kepada kita untuk menjadi penjawat awam lebih berintegriti, berkualiti dan
berakauntabiliti. Bagi mencapai matlamat dasar dan aspirasi pendidikan negara serta meningkatkan
kemenjadian murid pada peringkat pelaksanaan, kepimpinan sekolah yang utuh profesionalismenya
dan bersifat transformasional adalah amat penting. Dalam era globalisasi yang berpaksikan
perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), sekolah kita akan berusaha membudayakan
penguasaan ICT dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan (pdpc). Hal ini kerana, penggunaan
ICT dalam bilik darjah dilihat dapat menimbulkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih
kondusif dan efektif di samping pengaplikasian teknik dan kaedah pengajaran yang berkesan. Langkah
ini bertepatan dengan fokus keberhasilan yang dikemukakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Johor
iaitu “Sekolah Unggul Jauhar Ulung”. Kita juga akan berusaha mengembangkan potensi individu murid
daripada aspek kognitif, afektif dan psikomotor melalui aktiviti-aktiviti dalam dan luar bilik darjah yang
lebih menarik dan efisien bagi mencapai matlamat akhir PPPM iaitu “Kemenjadian Murid, Sekolah
Berkualiti”. Pelbagai program kurikulum dan kokurikulum akan dirangka dan dilaksanakan pada tahun
ini bertujuan membangunkan pendidikan seimbang sebagai asas mewujudkan generasi modal insan
kelas pertama. Saya yakin warga guru SMK Damai Jaya akan berjaya berperanan sebagai agen
perubahan dan penjana modal insan dengan kemenjadian murid yang memenuhi tuntutan zaman.

Harapan saya, kita mampu mendepani cabaran dunia pendidikan dengan penuh kesabaran,
komitmen dan semangat kerja sepasukan dalam melaksanakan tanggungjawab bagi melestarikan
sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu seterusnya dapat
memenuhi aspirasi negara. Moga perancangan yang memenuhi tuntutan PPPM ini dapat dilaksanakan
dengan jayanya sepanjang tahun 2020.

“SEDERAP MEMBINA KECEMERLANGAN SMKDJ”
Sekian, terima kasih.

PENGETUA, SMK DAMAI JAYA

1

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMAI JAYA Telefon : 07-5572107
JALAN AMAN, TAMAN DAMAI JAYA Fax : 07-5573107
81300 JOHOR BAHRU, JOHOR E-mail : [email protected]
MALAYSIA

Ruj.Kami : JEA1054
Tarikh : 1 Januari 2020

Semua Guru dan Anggota Kumpulan Pelaksana
SMK Damai Jaya,
Jalan Aman, Taman Damai Jaya, Skudai, Johor

Tuan,

PERLANTIKAN RASMI TUGAS KHAS GURU DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA
SESI PERSEKOLAHAN 2020

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dengan sukacitanya, saya melantik tuan/puan sebagai guru khas, guru kelas, peyelaras,
setiausaha, ahli dalam Jawatankuasa-jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran, Kurikulum, Hal
Ehwal Murid, Kokurikulum SMK Damai Jaya bagi sesi persekolahan 2020 seperti yang disenaraikan
dalam Buku Panduan Pengurusan SMK Damai Jaya 2020. Tugas tuan/puan juga tertakluk kepada
sebarang perubahan oleh pihak pentadbir sekolah berdasarkan perubahan dalam perjawatan dan
perkhidmatan sepanjang tahun 2020.

3. Tuan/Puan hendaklah melaksanakan semua tugas yang diamanahkan berdasarkan spesifikasi
tugas yang ditetapkan, dan mematuhi semua peraturan, prosedur dan sistem yang diguna pakai
berkaitan dengan tugas. Sukacita juga diingatkan bahawa tugas-tugas yang diamanahkan kepada
tuan/puan adalah merupakan tugas-tugas rasmi yang perlu diurus dengan efisien untuk memastikan
visi, misi dan objektif sekolah tercapai.

4. Saya percaya, tuan/puan mampu melaksanakan amanah ini berdasarkan kebolehan,
keupayaan, minat dan komitmen yang telah ditunjukkan selama ini demi meningkatkan
kecemerlangan sekolah.

Sekian, terima kasih.

“Saya Yang Menjalankan Amanah”

(Hjh. Norazlinda Binti Mohd Salleh)
PENGETUA
SMK DAMAI JAYA, SKUDAI,
JOHOR

2

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DAMAI JAYA Telefon : 07-5572107
JALAN AMAN, TAMAN DAMAI JAYA Fax : 07-5573107
81300 JOHOR BAHRU, JOHOR E-mail : [email protected]
MALAYSIA

Ruj.Kami : JEA1054/100-1/1
Tarikh : 1 Januari 2020

Pengetua,
SMK Damai Jaya
Jalan Aman, Taman Damai Jaya, Skudai, Johor

Tuan,

PENERIMAAN PERLANTIKAN RASMI TUGAS KHAS SESI PERSEKOLAHAN 2020

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dengan sukacitanya saya, menerima perlantikan saya sebagai guru khas, guru kelas,
penyelaras, setiausaha dan ahli dalam Jawatankuasa-jawatankuasa Pengurusan dan Petadbiran,
Kurikulum, Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum SMK Damai Jaya bagi sesi persekolahan 2020 seperti
yang disenaraikan dalam Buku Panduan Pengurusan SMK Damai Jaya 2020 ini. Saya juga faham
bahawa tugas-tugas yang diberikan kepada saya tertakluk pada sebarang perubahan oleh pihak
pentadbiran sekolah berdasarkan perubahan dalam perjawatan dan perkhidmatan sepanjang tahun
2020.

3. Saya berjanji akan melaksanakan amanah ini dengan bersungguh-sungguh demi
kecemerlangan dan kejayaan murid-murid sekolah ini.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

____________________________
Nama :
No. K/P :

3

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JADUAL PERTAMA

[ Perenggan 19(1) (c) ]

SURAT AKU JANJI

Saya …………………………………………………….……………………….. No. Kad Pengenalan ………………………..……
beralamat di SMK DAMAI JAYA, JOHOR BAHRU. Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan
mematuhi peruntukan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-
Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling, peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan
dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan saya dengan
Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan 4 Peraturan-
Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, bahawa saya :-

(i) akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan;
(ii) akan sentiasa melaksanakan tugas saya sebagai pegawai awam dengan cermat,

bersungguh- sungguh, cekap, jujur, amanah, dan bertanggungjawab;
(iii) tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;
(iv) tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan

peribadi saya bercanggah dengan tugas awam saya;
(v) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah

bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas
rasmi saya sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam;
(vi) tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya
sendiri;
(vii) tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan
nama baik perkhidmatan awam;
(viii) tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan
luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam
lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan
(ix) tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan
sebagai ingkar perintah.

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya
boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993.

. …………………………………………. Di hadapan saya,
(Tandatangan Pegawai)

…………………………………
(Tandatangan Ketua Jabatan)

…………………………………………………………
(Nama dan No. Kad Pengenalan Ketua Jabatan)

………………………… ……………..……
(Tarikh) (Cap Rasmi)

4

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SAYA ……………………………………………………. NO. K/P……………………………..… KOMITED
MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 DENGAN MEMENUHI CIRI-CIRI :
1. BERMATLAMAT MELAHIRKAN GLOBAL PLAYERS / MODAL INSAN BERTARAF DUNIA.
2. MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 YANG KONSISTEN.
3. MELAKSANAKAN PENGURUSAN BERKUALITI YANG MENYOKONG PEMBELAJARAN ABAD KE-
21.
4. MEMPUNYAI EKOSISTEM FIZIKAL, EMOSI DAN SOSIAL YANG KONDUSIF UNTUK
PEMBELAJARAN ABAD KE-21.
5. MENJADI GURU YANG BERTINDAK SEBAGAI PEMUDAH CARA DAN PEMBIMBING DALAM
BILIK DARJAH DENGAN PEDAGOGI ABAD KE -21.
6. MEMPUNYAI BARISAN KEPIMPINAN BERIMPAK TINGGI YANG BERTINDAK SEBAGAI KEY
PLAYER DAN PEMIMPIN PEMBELAJARAN ABAD KE-21 UNTUK MENDEPANI PERUBAHAN.
7. PENGIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI, PIBK UNTUK MENYOKONG PEMBELAJARAN ABAD
KE-21 DAN KEMAJUAN PEMBELAJARAN MURID.
SAYA DENGAN INI BERIKRAR MEMACU TRANSFORMASI PENDIDIKAN MEMBINA MODAL
INSAN BERTARAF DUNIA.

“ SEDERAP SEHALUAN , UNGGUL DIPERTAHAN ”

………………………..…………
Tanda Tangan Pegawai

5

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

LOGO KEMENTERIAN PENDIDIKAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang

dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan

kemakmuran masyarakat dan Negara.

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

MATLAMAT

1. Pencapaian prestasi akademik (awam dan dalaman) yang tinggi oleh semua
murid

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
3. Pencapaian kemahiran insaniah yang terbaik olehsemua murid
4. Mencapai prestasi pengurusan yang cemerlang

6

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

OBJEKTIF

1. Menguasai 100% Pentaksiran Bilik Darjah bagi murid menengah rendah dengan
sasaran minimum TP 3.

2. Mencapai sasaran Peperiksaan Awam 2020 dengan pencapaian SPM 80% (GPS
4.90)

3. Mencapai kecemerlangan yang tinggi dalam kokurikulum.
4. Meningkatkan tahap disiplin murid dengan penurunan kes salah laku di sekolah.
5. Menyediakan iklim sekolah yang selesa, selamat dan ceria.
6. Meningkatkan kecemerlangan kepimpinan dan pengurusan sekolah.
7. Mengeratkan hubungan komuniti antara warga sekolah dengan setiap lapisan

masyarakat

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Kami warga SMK Damai Jaya dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan
memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua pelanggan :

1. Membimbing murid supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan, berkemahiran
dan berakhlak mulia yg seimbang dari segi rohani, emosi mental dan fizikal.

2. Menanamkan semangat kekitaan, penyayang dan bekerjasama.
3. Mempertingkatkan prestasi akademik, sahsiah dan kokurikulum ke tahap yang

cemerlang dengan adil tanpa mengira sosio ekonomi dan budaya.
4. Merialisasikan kemenjadian murid yang cemerlang berasaskan SKPMg2
5. Menyediakan persekitaran fizikal yg kondusif dan suasana sekolah sentiasa bersih,

indah, ceria dan selamat.
6. Meningkatkan hubungan kerjasama yang erat dengan semua pihak demi

meningkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh.
7. Menjalankan tugas dengan berdisiplin, proaktif, komited, kreatif dan

bertanggungjawab.
8. Menyampaikan maklumat terkini dan perkembangan semasa sekolah.
9. Memastikan proses PdPc berjalan dengan lancer mengikut perancangan dan program

yang di rancang.
10. Mengadakan kelas tambahan dan bimbingan kepada semua murid tingkatan 5

sekurang-kurangnya tiga jam seminggu bermula bulan Mac.
11. Memastikan jentera pentadbiran sekolah melaksanakan dasar, memanfaatkan

sumber kewangan dengan amanah dan berkesan.

7

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEJARAH SEKOLAH SMK DAMAI JAYA

Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Baru telah dibina dalam kawasan
perumah Taman Damai Jaya, Skudai Johor. Lokasinya terletakkira-kira 23 kilometer
dari bandaraya Johor Bahru.Sekolah ini dibina bagi memenuhi keperluan
pendemokrasian pendidikan di bawah Rancangan Malaysia ke-6 dan segala
pembiayaan pembinaanya diperoleh melalui pinjaman Bank Dunia.

Bangunan sekolah ini mula dibina pada 18 Jun 1996 dan kerja-kerja
pembinaanya siap pada 5 Januari 1998. Kos pembinaanya secara keseluruhan ialah
RM 4,653,678.00 yang melibatkan kerja-kerja membina dan menyiapkan blok
bangunan, kantin dan padang dengan keluasan keseluruhan 425,233.669 meter
persegi. (10.5 ekar)

Bangunan sekolah ini telah dbina berpandukan pelan yang direka oleh
cawangan Pendidikan Ibu Pejabat JKR Kuala Lumpur. Bangunan sekolah ini pada
awalnya hanya mempunyai 24 bilik darjah, 3 bengkel kemahiran,1 bengkel kejuteraan,
1 bengkel pertanian serta 6 buah makmal sains. Bangunan sekolah ini juga dilengkapi
dengan kemudahan fizikal yang lain seperti bilik sembahyang, tempat mengambil
wuduk, tandas, kedai buku, bilik kesihatan, bilik komputer dan lain-lain.

Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Baru mula beroperasi pada 1 Januari
1998 di bawah pengurusan pengetuanya yang pertama iaitu Tn. Hj. A. Manaf Bin
Muslimin dari Disember 1997 hingga Januari 2007. Pentadbiran sekolah diteruskan di
bawah kepimpinan pengetua ke -2 iaitu Allahyarham Tn. Hj. Ab. Kadir Bin Md. Ali dari
Januari 2007 hingga November 2009 manakala pengetua ke-3 Pn. Hajah Sadiah Bt Hj.
Samian meneruskan pentadbiran sekolah ini dari Januari 2010 hingga Oktober 2013.
Pengetua ke-4 yang mengambil alih pucuk kepimpinan dari November 2013 hingga
Disember 2015 ialah Pn. Sia Lee Kiow. Pengetua ke 5 En. Zainudin Bin Kusnin
memimpin dari Mac 2016 hingga Oktober 2017.

Pada peringkat awalnya, seramai 72 orang guru ditugaskan untuk menjadi
tenaga pengajar printis sekolah ini. Pengambilan pertama pelajar yang melibatkan sesi
pagi dan petang berjumlah 1639 orang yang terdiri daripada 66% pelajar Cina, 25.7%
pelajar Melayu dan 11.2 % pelajar India. Secara keseluruhannya, taraf sosio ekonomi
pelajar sekolah ini berada pada tahap sederhana.

Pada 1 Januari 2008, Sekolah Menengah Kebangsaan Skudai Baru telah
memperoleh kelulusan KPM untuk menukarkan nama ke Sekolah Menengah
Kebangsaan Damai Jaya bersesuaian dengan lokasinya yang berada di kawasan
perumahan Taman Damai Jaya.

8

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020
LOGO SEKOLAH

SIMBOL MAKSUD
SMKDJ Singkatan bagi Sek. Men. Kebangsaan Damai Jaya
Motto
Warna Merah SEPAKAT BERKAT bermaksud Bersatu dan
Warna Kuning Berganding Bahu dalam segala aspek
Empat Bulatan Semangat utuh dan sanggup menghadapi cabaran
Empat Bucu (merah) dalam mengejar segala bidang ilmu
Empat Bucu (kuning) Ketaatan dan kepatuhan kepada agama, raja dan
negara
Permuafakat antara semua peringkat warga SMKDJ

Bermatlamat dan berwawasan

Perasaan Muhibbah dalam kalangan warga SMKDJ

LAGU SEKOLAH

Kami berasa bangga
Bersatu hati untuk semua

Putera puteri SMKDJ
Sekolah Menengah Damai Jaya

Kami teguhkan cita
Berbekal tekad untuk berjaya
Satu wawasan dan satu harapan
Ke puncak cita menara jaya

Kami hidup penuh beringat
Disanjung oleh masyarakat
Hidup sepakat membawa berkat
Tuntutlah ilmu penuh semangat

Marilah kita tingkatkan usaha jaya
Maju keluarga, bangsa, negara
Tetap dikenang jasa selamanya
Sekolah Menengah Damai Jaya

9

1

10

1

11

1

12

1

13

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

14

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

15

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

6 Aspirasi Murid

16

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

17

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PANDUAN AM & ETIKA GURU DAN STAFF SOKONGAN

BAHAGIAN A : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

1.0 PERINTAH AM
1.1 Selaku penjawat awam guru adalah tertakluk kepada arahan yang terdapat dalam
Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan
juga mematuhi Perintah Am tersebut (sila rujuk Bahagian C).
1.2 Guru dan staf sokongan sekolah adalah dinasihati membaca, memahami dan
mentafsir dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan
lain.
1.3 Guru-guru hendaklah mengamalkan dan menghayati Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Visi dan Misi KPM, PPPM, Objektif Sekolah dan Piagam Pelanggan
Sekolah.

2.0 SIKAP GURU & STAF SOKONGAN SEKOLAH
Sikap baik guru & staf sokongan sekolah membantu dalam membina iklim sekolah yang
kondusif. Antara lain, ‘sikap baik’ ini dapat dilihat dalam perkara-perkara seperti berikut:

2.1 Menepati Masa
Sekurang-kurangnya telah menghadirkan diri 10 minit sebelum masa yang ditentukan
untuk memulakan sebarang tugas di sekolah. Memulakan tugas pengajaran dalam 5 minit
loceng berbunyi / masanya. Sesuatu tugas yang diberi diselesaikan dalam tempoh yang
ditetapkan tanpa perlu diingat-ingatkan dalam jangka masa yang ditetapkan.

2.2 Pakaian
2.2.1 Guru dan staf sokongan WAJIB mematuhi Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1995
(rujuk salinan surat pekeliling yang dilampirkan)
2.2.2 Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan
masyarakat timur
2.2.3 Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak
dibenarkan bagi guru perempuan.
2.2.4 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang
sesuai.
2.2.5 Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu, Guru perempuan juga
dikehendaki memakai sepatu (kasut sarung / bukan sandal) supaya kelihatan lebih
kemas dan rasmi.
2.2.6 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian sukan yang
sesuai:
2.2.7 Guru perempuan: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, kemeja T, kemeja
sukan, baju trek, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
2.2.8 Guru lelaki: seluar trek atau seluar panjang yang sesuai. Kemeja T, kemeja sukan,
baju trek atau jersi, kasut sukan atau kasut getah tanpa tumit.
2.2.9 Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari
persekolahan, majlis

18

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

rasmi di sekolah atau di luar sekolah.
2.2.10 Pekeliling pakaian penjawat awam Johor : Pekeliling Am Kerajaan Negeri Johor Bil.

5 2018. Pakaian seragam dan cara berpakaian bagi anggota perkhidmatan awam
Negeri Johor

2.3 Rambut / Misai / Janggut
Guru & staf sokongan lelaki di sekolah hendaklah mematuhi garis panduan Kementerian
Pelajaran Malaysia dalam hal ini dan sentiasa menjadi teladan yang baik kepada semua
murid.

2.4 Merokok
Guru & staf sokongan tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah. SEKOLAH ADALAH
KAWASAN LARANGAN MEROKOK.

3.0 WAKTU BERTUGAS

3.1 Waktu rasmi persekolahan adalah seperti yang tercatat dalam jadual waktu
persekolahan.

3.2 Semua guru wajib berada di dalam kawasan sekolah sepanjang waktu persekolahan
kecuali menjalankan tugas rasmi di luar sekolah.

3.3 Semua guru hendaklah sampai dan berada di sekolah seperti berikut :-
o Sesi Pagi : 7.10 pagi - 1.50 tengah hari
o Sesi Petang : 12.00 tengah hari - 6.45 petang.

3.4 Guru Bertugas Mingguan dikehendaki berada di sekolah
o Sesi Pagi : 7.00 pagi
o Sesi Petang : 12.00 tengah hari.

3.5 Waktu balik bagi guru bertugas mingguan adalah selepas tamat sesi persekolahan.
3.6 Semua guru dan staf sokongan WAJIB merakamkan masa tiba ke sekolah dan masa

balik

4.0 KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH SEMASA BERTUGAS

4.1 Guru dan Staf sokongan TIDAK dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah semasa
waktu bertugas kecuali mendapat kebenaran daripada Pengetua.

4.2 Guru-guru yang mendapat arahan daripada JPN / PPD / KPM / LEMBAGA PEPERIKSAAN
MALAYSIA/MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA dimestikan memaklumkan kepada
Pengetua terlebih dahulu.

4.3 Bagi urusan tidak rasmi, Guru dan Staf sokongan dikehendaki mengisi dua salinan
BorangKebenaran Keluar (Rasmi) (rujuk Lampiran A) dan dapatkan tandatangan
Pengetua / Guru Penolong Kanan pentadbiran. Satu salinan disimpan dalam fail di
pejabat dan satu salinan lagi untuk diri sendiri.

4.4 Bagi urusan rasmi, Guru dan Staf sokongan dikehendaki mengisi satu salinan Borang
Kebenaran Keluar (Tak Rasmi) (rujuk Lampiran B) dan dapatkan tandatangan
Pengetua/ Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Salinan disimpan dalam fail sokongan
pejabat.

19

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

4.5 Guru dan Staf sokongan yang telahdibenarka n meninggalkan kawasan sekolah juga
dikehendaki menandatangani Buku Kebenaran Keluar Masuk Guru & Staf bagi
merakamkan waktu keluar dan waktu kembali semula ke sekolah.

4.6 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta mendapatkan guru ganti / memberikan
tugasan kepada kelas yang ditinggalkan dan hendaklah memaklumkan kepada
Pengetua / Guru Penolong Kanan pentadbiran.

4.7 Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu sekolah kecuali dalam
keadaan kecemasan.

5.0 KEDATANGAN

5.1 Rakaman kehadiran guru adalah dokumen penting yang membantu Pengetua untuk
membuat penilaian Prestasi Tahunan.

5.2 Guru-guru yang hadir untuk kegiatan kokurikulum dan kelas-kelas tuisyen juga
dikehendaki menandatangani Buku Kehadiran

5.3 Guru yang tidak dapat hadir atau terpaksa datang lewat hendaklah memberi kenyataan
dan sebab-sebab yang munasabah. Guru mesti memberitahu pihak pentadbiran
sekolah secepat mungkin.

5.4 Tidak hadir bertugas tanpa Kenyataan:
5.5 Guru atau staf sokongan yang tidak hadir ke sekolah atau bertugas tanpa kenyataan

yang munasabah akan dipotong gajinya mengikut peruntukan dalam Perintah Am.
5.6 Guru atau staf sokongan yang pada zahirnya hadir ke sekolah atau bertugas tetapi tidak

menjalankan tugasnya juga boleh dianggap ’tidak menjalankan tugas’ dan diambil
tindakan memotong gaji pada hari berkenaan.

6.0 KEHADIRAN MESYUARAT / PROGRAM RASMI SEKOLAH

6.1 Guru WAJIB hadir semua mesyuarat dan program rasmi sekolah.
6.2 Guru yang tidak hadir hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengetua dengan

permohonan secara rasmi. Bukti tidak dapat hadir hendaklah disertakan. Semua
mesyuarat mesti mempunyai agenda dan minit.
6.3 Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja.

7.0 CUTI

7.1 Cuti Rehat / Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A (30) bertarikh 24
Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan
cuti rehat tetapi guru boleh dipanggil bertugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh
daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas
mengajar biasa. Cuti Rehat Khas (CRK)

7.2.1 Cuti Sambilan tidak lebih daripada sepuluh (10) hari yang diberi kepada
PegawaiPerkhidmatanPendidikan di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan
Bilangan 4 tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas sebanyak sepuluh (10)
hari dalam satu tahun kalendar ; dan

20

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

7.2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun
7.2.3 berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang
7.2.4 Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.
7.2.5 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk Guru Sandaran Terlatih dan Guru
Kontrak.
Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan
keberkesanan
pengurusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh
perkhidmatan yang melayakkan dalam tahun berkenaan (rujuk Perintah Am 1
(ix) Bab C).

7.3 Cuti Sakit
7.3.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta melebihi dua hari berturut-turut
hendaklah disahkan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan.
7.3.2 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebih empat belas
hari dalam setahun.
7.3.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus
akan dilaporkan ke Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran
Malaysia.

7.4 Cuti Keluar Negara
Semua guru yang bercuti keluar Negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan borang
permohonan yang ada di pejabat sekolah selewat-lewatnya empat minggu sebelum
tarikh bercuti.

7.5 Cuti Khas – Isteri bersalin
Diberikan selama tujuh hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan
awam lelaki. Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan
ini dihadkan kepada lima (5) kali dan tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

7.6 Cuti Tanpa Rekod
Cuti Tanpa Rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti
latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan atau khemah tahunan
pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki peperiksaan, mesyuarat
persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.

7.7 Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari
sebagai cuti tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah : suami atau isteri , anak-
anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am.
Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

21

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

7.8 Jenis-jenis Cuti Atas Sebab Perubatan
7.8.1 Cuti sakit.
7.8.2 Cuti sakit lanjutan (Cuti separuh gaji 90 hari dengan perakuan Lembaga
Perubatan bahawa pegawai ada harapan sembuh)
7.8.3 Cuti pemulihan dan cuti kerantina (Pegawai dalam perjalanan balik ke Malaysia
dari luar negara di tahan di mana-mana stesen kerantina oleh pihak berkuasa
kesihatan pelabuhan atau lapangan terbang atau di dalam sebuah kapal / kapal
terbang yang ada berlaku wabak penyakit merebak)
7.8.4 Cuti bersalin
7.8.5 Cuti kecederaan ( cedera semasa menjalankan tugas )
7.8.6 Cuti tibi, kusta dan barah

8.0 PERHIMPUNAN MINGGUAN

8.1 Guru-guru dikehendaki menghadiri perhimpunan Mingguan sekolah pada masa dan
hari yang ditetapkan.

8.2 Guru-guru bersama-sama pelajar menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Johor dan
lagu sekolahserta membaca Ikrar.

9.0 MELAKUKAN KERJA LUAR

9.1 Penjawat Awam tidak dibenarkan melakukan kerja luar kecuali dengan mematuhi
Perintah Am Bab ‘D’ seperti berikut:

9.2 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan.
9.3 Tidak dilakukan semasa waktu pejabat.
9.4 Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam.
9.5 Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan

jabatan.

10.0 BUKU REKOD MENGAJAR (Fail e-rekod)

10.1 Buku Persediaan Mengajar adalah dokumen rasmi dan harta kerajaan. Semua
butiran hendaklah dilengkapkan dengan teliti, kemas dan betul.

10.2 Fail / Buku ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua / Guru Penolong Kanan
pentadbiran / Guru Kanan Mata Pelajaran pada setiap minggu mengikut jadual
untuk disemak dan ditandatangani.

10.3 Jika peraturan ini tidak dipatuhi, guru boleh dikenakan denda tidak melebihi lima
ribu ringgit (RM 5,000) mengikut Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Peraturan-
Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan 1997) PUA /531 / 97.

22

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

11.0 JADUAL WAKTU MENGAJAR

11.1 Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.
11.2 Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa

kebenaran.
11.3 Guru Tingkatan hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk

dipamerkan dalam kelas sendiri.

12.0 BILIK GURU

12.1 Sebuah jawatankuasa dilantik untuk menguruskan segala hal yang
berkaitan dengan bilik guru.

12.2 Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas.
12.3 Masa tersebut hendaklah dianggap ‘non-teaching period’ dan bukannya ‘free

period’. Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah
sahaja. Sebarang aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan
di bilik guru.
12.4 Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab
memastikan suasana yang sesuai dan tidak menganggu ketenteraman orang lain.
12.5 Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
12.6 Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru
termasuk keselamatan harta benda yang terdapat dalam bilik guru.
12.7 Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru hendaklah memastikan semua
komputer, lampu, kipas, air-cond dipadamkan dan semua pintu dikunci.

13.0 KEAHLIAN KELAB BILIK GURU / PIBG
Semua guru secara automatik menjadi ahli Kelab Bilik Guru dan PIBG sekolah

14.0 PELAWAT / JURUJUAL
Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua / Guru Penolong Kanan 1
terlebih dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma / syarikat
atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua / wakilnya ( rujuk Lampiran E )

15.0 URUSAN DENGAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH / JABATAN
PELAJARAN NEGERI
Guru dan staf sokongan tidak digalakkan pergi ke Jabatan Pelajaran Daerah (PPD) atau
Jabatan Pelajaran Negeri Johor untuk urusan peribadi kecuali jika diarahkan berbuat
demikian.

16.0 ARAHAN DAN PEKELILING

16.1 Setiap arahan dan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca
dengan teliti dan dipatuhi serta ditandatangani selepas membacanya.

16.2 Sekiranya arahan dan pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di
dalam fail khas.

23

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

17.0 TELEFON
17.1 Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dicatat dalam
buku Rekod Pengunaan Telefon.Guru dan staf sokongan sekolah tidak dibenarkan
menggunakan telefon sekolah untuk urusan peribadi.
17.2 Guru dilarang menggunakan telefon bimbit semasa P & P di dalam bilik darjah dan
semasa mesyuarat.

18.0 KUNCI
18.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat, guru yang menggunakan kunci hendaklah
mengisi Buku Rekod Peminjaman di pejabat.
18.2 Guru-guru yang berhak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat
kebenaran daripada Pengetua dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di
pejabat sekolah.

24

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

KUMPULAN A :

Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu.
TAHUN 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

01.01.2020 31.01.2020 19 11
1
01.02.2020 29.02.2020 20 9

01.03.2020 12.03.2020 10 2
7
JUMLAH HARI 49 1

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 16

1 13.03.2020 21.03.2020 9 6

22.03.2020 31.03.2020 8
01.04.2020 30.04.2020 22
01.05.2020 21.05.2020 11

JUMLAH HARI 41
16
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22.05.2020 06.06.2020

07.06.2020 30.06.2020 18
01.07.2020 23.07.2020 17
35
JUMLAH HARI
9
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

24.07.2020 01.08.2020

2 02.08.2020 31.08.2020 19
21
01.09.2020 30.09.2020 20
11
01.10.2020 31.10.2020 71

01.11.2020 19.11.2020 42

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

20.11.2020 31.12.2020

25

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

CUTI PERAYAAN TAHUN 2020

CUTI PERAYAAN CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKKAN OLEH KPM
KUMPULAN A

TAHUN BARU CINA 23.01.2020 (Khamis)
25.01.2020 (Sabtu) 27.01.2020 (Isnin)

dan
26.01.2020 (Ahad)

HARI RAYA AIDILFITRI 20.05.2020 (Rabu)
24.05.2020 (Ahad) 21.05.2020 (Khamis)
dan
25.05.2020 (Isnin)

DEEPAVALI 15.11.2020 (Ahad)
14.11.2020 (Sabtu) 16.11.2020 (Isnin)

KUMPULAN A :
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu.

26

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

HARI KELEPASAN AM NEGERI JOHOR TAHUN 2020

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
1. Tahun Baru Cina 25 - 26 Januari Sabtu
2. Hari Thaipusam Ahad
3. Hari Keputeraan DYMM Sultan Johor ** 8 Februari Sabtu
4. Awal Ramadhan * 23 Mac
5. Hari Pekerja 24 April Isnin
6. Hari Wesak 1 Mei
7. Hari Raya Puasa * 7 Mei Jumaat
8. Keputeraan YDP Agong
9. Hari Raya Haji (Hari Raya Qurban) 1439H * 24 – 25 Mei Jumaat
10. Awal Muharam (Maal Hijrah) 1441H* 6 Jun
11. Hari Kebangsaan 31 Julai Khamis
12. Hari Malaysia Ahad
13. Hol Almarhum Sultan Iskandar ** 20 Ogos Isnin
14. Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W 31 Ogos Sabtu
(Maulidur Rasul) 16 September
15. Hari Deepavali * 24 September Jumaat
16. Hari Krismas 29 Okt
14 November Khamis
25 Disember
Isnin

Rabu

Khamis

Khamis

Sabtu

Jumaat

Cacatan
* Tertakluk kepada pindaan
** Hari Kelepasan Am Negeri

Peringatan
Apabila hari kelepasan itu jatuh pada hari kelepasan Mingguan (Jumaat), maka hari
tersebut digantikan dengan hari Ahad dan jika hari Ahad itu pula sedia menjadi hari
kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan hari kelepasan am.

27

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

TAKWIM PEPERIKSAAN TAHUN 2020

PEPERIKSAAN/PENTAKSIRAN TARIKH
Sijil Pelajaran Malaysia (Ulangan) (SPMU)
Bertulis

Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Bertulis

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Ujian Pelbagai
i. Ujian pelbagai instrument - Geografi Instrumen
ii. Ujian pelbagai instrument - Sejarah Ujian Lisan
iii. Ujian lisan bertutur
iv. Ujian lisan mendengar - Bahasa Melayu Ujian bertulis
v. Ujian lisan mendengar - Bahasa Inggeris
vi. Ujian Bertulis Lisan
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
i. Ujian lisan Bertulis
ii. Ujian bertulis

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Bertulis

i. Ujian lisan

ii. Ujian bertulis

Tarikh-tarikh yang dinyatakan adalah tertakluk kepada pindaan.

28

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN JANUARI 2020 HEM KOKURIKULUM
KURIKULUM
R1 Hari Informasi Ting. Mesy. Agung
Profesionalisme PLC Per, 1 & 4 Rumah Sukan
1K 2 (Taklimat PLC) Mesyuarat PBS Bil 1
Informasi Ting. Latihan Nukleus /
J3 MKSANM Pelancaran P. Sivik Per, 1 & 4 Neutron
S4 Audit Akademik PAT
A5 Hari Mesy.Unit Disiplin Latihan Proton /
Profesionalisme / PT3 2019 & Pengawas Positron
I6 Taklimat My PPB
LDP –Bengkel PBD Audit Akademik PBD Pemantapan Perjumpaan Unit
S7 Men. Ren. Disiplin 1 (P.Insan) Beruniform
/ SKPMg2
2R 8 - Majlis Apresiasi Maulidur Rasul Latihan Nukleus /
Mesyuarat - Hari Terbuka 2019 Neutron
K9 Pengurusan Bil. 2 Pemantapan
Sambutan Ponggal Disiplin 2 Latihan Proton /
J 10 Positron
S 11 (Pemb. Insan)
A 12 Kelab/Persatuan
I 13 Jom Ke Sekolah - Lat Larian Luar

S 14 Larian Damai

3 R 15 Latihan Nukleus /
Neutron
K 16
Latihan Proton /
J 17 Positron
S 18
A 19 Perjumpaan Unit
Beruniform
I 20
Sukantara
S 21 Mesy. JPMS Sukantara
4
Sambutan Tahun
R 22 Baru Cina

K 23 CUTI TAHUN BARU CINA
CUTI TAHUN BARU CINA
J 24 CUTI TAHUN BARU CINA
CUTI TAHUN BARU CINA
S 25 CUTI TAHUN BARU CINA

A 26 Mesy.Guru Ting. 1

I 27

5 S 28 Mesyuarat PSS Bil 1

R 29 Mesyuarat
Pengurusan Bil. 3

29

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

K 30 Pemantapan Sukantara
J 31 Disiplin 3

(Pemb. Insan)

FEBRUARI 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

S1 Mesy. Kewangan Penetapan Target Psikometrik Tg: 1 Latihan Nukleus /
/Aset Bil 1 PT3 Neutron
A2
Hari Profesionalisme Latihan Proton /
I3 Taklimat PBPPP Positron

S 4 Mesyuarat Perjumpaan 1M1S
6 5 Pengurusan Bil. 4
Hari Profesionalisme Acara Sebelum
R Mesy. Agung PIBG Sukan
dan Hari Anugerah
K6 Kecemerlangan Headcount PT3 Promo UBK Perjumpaan Unit
(Pemb. Insan) Beruniform
Hari Profesionalisme
J7 HARI THAIPUSAM Sukan Tahunan
S8 Mesyuarat
Pengurusan Bil. 5 Perjumpaan Kelab
A9 Hari Profesionalisme PLC Prog. Penyayang Persatuan
(Pelancaran)
LDP Perjumpaan 1M1S
I 10 Motivasi Tg. 1
S 11

7 R 12 Pemb. Insan
K 13
J 14

S 15 Kursus Kep. Ketua
& Penolong Kelas

A 16 Penetapan Target
I 17 SPM
S 18
8 R 19 Headcount SPM Pemb. Insan
K 20 PLC
J 21 Motivasi KAA
S 22 Watikah
Pelantikan
A 23 Pengawas

I 24 Mesy. Pengawas 1
S 25 Motivasi Ting. 2
9 R 26 Pemb. Insan

K 27 Kursus Kep.
J 28 Pengawas
S 29

30

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

MAC 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

A1 Hari Ujian 1 bermula Perjumpaan Unit
I2 Profesionalisme Beruniform
S3 Psikometrik Ting. 4 Segak Fasa 1
Mesy. Pengurusan
10 R 4 Bil. 6 Perjumpaan Kelab
Hari Persatuan
K5
Profesionalisme Kem Perdana
J6
S7 Hari Perjumpaan1M1S
Profesionalisme
A8 Pelancaran Bulan
STEM
I9
Mesy.HEM 2 Unit
S 10 Kebajikan/Bantuan
11 11
& Keceriaan
R

K 12 Majlis Ceramah Polis
Pengumuman (Pemantapan Dis
J 13 Keputusan SPM
S 14 4)
A 15
I 16 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
S 17
R 18 PLC Minggu Anti
K 19 Dadah
J 20
S 21 HARI KEPUTERAAN SULTAN JOHOR

A 22 Watikah PRS

I 23
S 24
12 R 25

K 26

J 27
S 28
A 29
13 I 30
S 31

31

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

APRIL 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

R1 Mesyuarat PLC Psikometrik Ting. Perjumpaan Unit
Pengurusan Bil. 7 Mesyuarat 5 Beruniform
K2 Kurikulum Bil 2
J3 Hari * Minggu Perjumpaan kelab
S4 Profesionalisme Peningkatan Persatuan
Sahsiah Murid
LDP Bil. 4 Perjumpaan Unit
Motivasi Tg: 3 Beruniform
A5
Perjumpaan Kelab
I6 Persatuan

S 7 Mesyuarat Guru 2 Perjumpaan Unit
14 Beruniform

R8

K 9 Hari
Profesionalisme
J
S 10

A 11

I 12 PLC Perasmian
Minggu Kerjaya
S
13 Mesy. PBS (Bil.2)
15 R
14 Mesyuarat Panitia
K Bil 2

J 15 Mesyuarat Pameran Kerjaya
S Pengurusan Bil. 8
A
I 16 Hari Latihan
S Profesionalisme Kebakaran

17

18 Lawatan Kerjaya 1

19 PLC

20 Mesyuarat PSS Bil 2 Motivasi Tg: 5

21

16 R 22 Ceramah Kerjaya

K 23 Hari CUTI AWAL RAMADHAN
Profesionalisme

J 24

S 25

A 26

I 27 Mesyuarat
Kewangan /Aset 2

17 S 28 Mesyuarat
Pengurusan Bil. 9
R 29

K 30 Hari

Profesionalisme

32

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

MEI 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

J1 Mesyuarat HARI PEKERJA Perjumpaan Kelab
S2 Pengurusan Bil. 10 Persatuan
A3 CUTI HARI PEKERJA
Hari
I4 Profesionalisme Pep. Pertengahan
Tahun Men. Atas
18 S 5
R bermula
6 Psikometrik Tg : 3
K
J 7 Iftar Ramadan
S 8
A 9 HARI WESAK
10
I Pep. Pertengahan
11 Tahun Men Ren

S 12 Mesy. HEM 3 Unit
Disiplin /
19 13 Kaunseling
R
14 PLC
K
15 Penyampaian
J 16 Zakat
S 17
A 18 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
I CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
19
S CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
20 R 20 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI
21
K 22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
J 23
S 24
A 25
I 26
S 27
R 28
K 29
J 30
S 31
A

33

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JUN 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

I1

S2

R3 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

K4

J5

S6 HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YDP AGONG

A7 PLC

I8

S9 Mesy. Pengawas
2

21 R 10 Mesyuarat Penutup Bulan Perjumpaan
Pengurusan Bil. 11 STEM Kelab Persatuan

Pemantapan

K 11 Disiplin 5

(Pemb. Insan)

J 12

S 13

A 14 PLC

I 15

S 16

22 R 17 Perjumpaan Unit
Beruniform

K 18 Hari Profesionalisme Audit Akademik Motivasi Ting. 4
Men. Atas

J 19

S 20

A 21 Sambutan Hari Raya Hari Terbuka Fasa 2
Aidilfitri

I 22 Mesy. JPMS

S 23

23 R 24 Mesyuarat Perjumpaan
Pengurusan Bil. 12 Kelab Persatuan

K 25 Hari Profesionalisme Audit Akademik
PPT Men. Ren.

J 26

S 27 LDP Bil 5

A 28 PLC

24 I 29

S 30

34

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

JULAI 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

R1 Perjumpaan Unit

Beruniform

K 2 Hari Profesionalisme

J3

S4 Lawatan Kerjaya

2

A5

I6 Mesyuarat

Kurikulum Bil 3

S7

R8 Mesyuarat Perjumpaan Kelab

25 Pengurusan Bil. 13 Persatuan

K 9 Hari Profesionalisme Motivasi

Pecutan Akhir

PT3

J 10

S 11

A 12 PLC

I 13 Mesyuarat Panitia

Bil 3

S 14

26 R 15 Perjumpaan Unit

Beruniform

K 16 Hari Profesionalisme PTPTN

J 17

S 18 Pesta Permainan

A 19 Mesyuarat Kewangan Perasmian Bulan

/Aset 3 Bahasa dan Bulan

Kebangsaan

I 20 Mesyuarat PSS Bil 3

S 21

27 R 22 Mesyuarat Perjumpaan Kelab
Pengurusan Bil. 14 Persatuan

K 23 Hari Profesionalisme Motivasi

Pecutan Akhir

SPM

J 24

S 25

A 26

I 27

S 28 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

R 29

K 30

J 31 HARI RAYA AIDILADHA

35

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

OGOS 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

S1 Mesyuarat Guru 3 HARI RAYA AIDILADHA Pertandingan
A2 Kawad Kaki
I3 Hari HARI RAYA AIDILADHA
S4 Profesionalisme Pertandingan
Kelab Persatuan
R 5 Mesyuarat Hari Kokurikulum
28 Pengurusan Bil. 15
Pemantapan Dis. 6 Perjumpaan Unit
K6 Hari (Petang) / Solat Beruniform
Profesionalisme Hajat 2
Perjumpaan Kelab
J 7 Hari Mesy.Guru Ting. 2 Persatuan
S 8 Profesionalisme
A 9 Peperiksaan
I 10 Mesyuarat Percubaan SPM
S 11 Pengurusan Bil. 16
AWAL MUHARRAM
29 R 12 Hari
Profesionalisme Lawatan Kerjaya 3
K 13
Peperiksaan
J 14 Percubaan PT3
S 15

A 16

I 17
S 18
30 R
19
K
J 20
S 21
22
A
23
I
S 24
25
31 R
26

K 27 Sambutan
Ambang Merdeka
J 28
29 Program PRS
S 30 PLC
31
32 A HARI KEBANGSAAN
I

36

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SEPTEMBER 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

S1 Taklimat Perjumpaan Kelab
Matrikulasi dan Persatuan
R 2 Majlis Penutup Bln.
Bahasa &
32 3
K 4 Kebangsaan
5
J 6 Hari
S 7 Profesionalisme
A
I PLC

S8 Mesy. HEM 4
Unit Bantuan /

Kebajikan /
Keceriaan

33 9 Mesyuarat Penilaian
R Pengurusan Bil. Kokurikulum &

17 Mesy
Penangguhan UB
Hari
K 10 Profesionalisme

J 11 Apresiasi HEM
S 12
A 13 PLC
I 14
S 15 Hari HARI MALAYSIA DJ’s Glory Night
34 R 16 Profesionalisme
K Audit Akademik
17 PPC SPM
J
S 18 PLC
A 19
I 20
S 21
22

Mesyuarat Penilaian
Pengurusan Bil.
35 R 23 Taklimat UPU Kokurikulum &
18 Mesy

Penangguhan KP

K 24 HARI HOL ALMARHUM SULTAN ISKANDAR
J 25
S 26 PLC
A 27
I 28 Penilaian
S 29 Kokurikulum &

36 30 Mesy
Penangguhan
R
1M1S

37

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

OKTOBER 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

K 1 Hari Solat Hajat 3 Perjumpaan Unit
J 2 Profesionalisme Beruniform
S 3 Restu Ilmu PT 3
A 4 Mesyuarat Perjumpaan Kelab
I 5 Pengurusan Bil 19 Mesyuarat Persatuan
S 6 Kurikulum Bil 4
37 R 7 Hari Perjumpaan 1M1S
Profesionalisme PLC Pasca PT3
K 8
J 9 Mesyuarat PSS Bil Mesyuarat Panitia
S 10 4 Bil 4
A 11
Mesyuarat Peperiksaan Akhir
I 12 Kewangan / Aset Tahun Men Atas

38 S 13 4 Peperiksaan Akhir
R 14 Tahun Men Ren.
Hari
K 15 Profesionalisme Khidmat
J 16 Masyarakat
S 17 Mesy. JPMS
A 18 Mesyuarat MAULIDUR RASUL
I 19 Pengurusan Bil 20
S 20
39 R 21 Hari
Profesionalisme
K 22
J 23 Mesyuarat Guru
S 24 4
A 25

I 26
S 27
40 28
R 29
K 30
J 31
S

38

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

NOVEMBER 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

A 1 Mesyuarat Restu Ilmu SPM Kursus Kepimpinan Kursus Kepimpinan
I 2 Pengurusan Bil 21 SPM bermula
S 3
Mesyuarat CUTI DEEPAVALI
41 R 4 Pengurusan Bil. 22 CUTI DEEPAVALI
CUTI DEEPAVALI
K 5
J 6 CUTI AKHIR TAHUN
S 7
A 8
I 9
S 10
42 R 11
K 12
J 13
S 14
A 15
I 16
S 17

43 R 18

K 19
J 20
S 21
A 22
I 23
S 24
R 25
K 26
J 27
S 28
A 29
I 30

39

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

DISEMBER 2020

MGG HARI TARIKH PENTADBIRAN KURIKULUM HEM KOKURIKULUM

S1 HARI KRISMAS
R2
K3
J4
S5
A6
I7
S8
R9
K 10
J 11
S 12
A 13
I 14
S 15
R 16
K 17
J 18
S 19
A 20
I 21
S 22
R 23
K 24
J 25
S 26
A 27
I 28
S 29
R 30
K 31

40

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI NAMA GURU-GURU SESI PAGI TAHUN 2020

BIL NAMA GURU OPSYEN 1 OPSYEN 2 GRED

1 NORAZLINDA BINTI MOHD SALLEH Matematik Fizik DG52

2 P. SULOCHANA A/P PERUMAL Geografi Sejarah DG52

3 ZAILAN BIN MD YASIN Pengajian Melayu Geografi DG52

4 SUBRAMANIYAN A/L DORAISAMY Sejarah Peng. Kesusasteraan DG52
Melayu

5 KAMARIAH BINTI ABDUL RAZAK Pengajian Melayu Peng. Kesusasteraan DG48
Melayu

6 FAZILA BINTI RAZALI Fizik Pengajian Komputer DG44

7 NORLEHA BINTI RUSLA Pend. Muzik Bahasa Melayu DG44

8 NOR ANIDA BINTI ABD HALIM MPV Landskap Tiada DG44

9 ZARINA BINTI ABDULLAH Geografi Bahasa Melayu DG48

10 WAN ROHANA BT WAN ABDULLAH Perdagangan Pendidikan Jasmani DG52

11 NORSIDAH BINTI RUSEK Kaunselor Pengajian Melayu DG48

12 SUJEETHA RAM A/P K. RAMALINGAM TESL Sains Sukan DG48
13 ABDUL MU’AIZZ BIN ADNAN Pend. Islam Bahasa Arab DG41

14 AHMAD NADZRUL BIN KHAIRUDDIN Fizik Matematik DG41

15 AZURAWANI BINTI ABDULLAH Matematik Pengajian Komputer DG44

16 CHEW PECK WAN Matematik Tiada DG52

17 EMELIANA BINTI ELIAS Kej. Awam Tiada DG44

18 FATIMAH SHAZIRA BT ALI Sains Pengajian Reka Cipta DG44

19 HARIRI BIN YUSOF P. Seni Visual Tiada DG48

20 HARYATI BINTI ABD WAHID Luk. Kej./TK Kejuruteraan Awam DG44

21 HARZAIEN BINTI MOHD HARON Bahasa Arab Pendidikan Islam DG44

22 HASALIZA BINTI HAZARI Bahasa Inggeris Tiada DG44

23 HASNIRA BINTI RAMLI Pen. Islam Bahasa Arab DG48

24 LAI SIEW GEOK B. Melayu / Sej Pengajian Melayu DG52

25 LASHANA A/P MOORTHY TESL English Literature DG41

26 LEE KWAN HOW Fizik Komputer DG44

27 MAHALAKSHMI A/P MARIAPPAN Bahasa Tamil Tiada DG44

28 MOHAMMAD FAKRUDDIN BIN ZAKARIA Geografi Sejarah DG41

29 MOHD HUSNI BIN YUSOFF Pen. Islam Tiada DG44

30 MOHD IBSHAMSALWADI BIN IBRAHIM Kimia Fizik DG44

31 MUHAMMAD FARHI BIN MOHD ZIN Bahasa Melayu Kesusasteraan Melayu DG41

32 NORIHAN BINTI AWANG Matematik Kimia DG44

33 NORHIDAYAH BINTI SEDEK Matematik Prinsip Perakaunan DG44

34 NORIHA BINTI MAKHBUL RAHIMAN Kimia Biologi DG44

35 NORUL HAFIZAH BINTI MOHD SHAHMI Sejarah Bahasa Melayu DG41

36 NUR DIYANA BINTI KASBULLAH Pend. Moral Bahasa Melayu DG41

37 NURIZAMAYA BINTI SULAIMAN Kem. Hidup Tek. Dan Vokasional DG44

NURUL HUSNA BINTI MANSOR Matematik Kimia DG44

39 NURUL SYAFIQA AIMIE BINTI JUNIT Kesusasteraan Bahasa Melayu DG41
Melayu

40 OH WAN LIH Statistik Perakaunan DG44

41 OOI CHUAI YAN Matematik Geografi DG48

42 ONG BEE SUAN Pengajian Bahasa Melayu DG52
Tionghua

43 PAVITHIRA A/P GUNASAGRAN Pengurusan Ekonomi DG41
Perniagaan

44 RAHIMAH BINTI SALIM @ KADIR Sains Sukan Rampaian Sains DG44

45 RASYIQAH BINTI MOHAMED Pengajian Multimedia Interaktif DG41
Perniagaan

46 ROSMAINI BINTI NAWI Perdagangan Bahasa Melayu DG41

47 ROSMENA BINTI ABDUL KUDUS LAIT Sains Komputer Teknologi Maklumat DG44

41

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

48 SARALADEVI A/P MOGAN Bahasa Inggeris Sejarah DG44

49 SHAFIDZAM BIN SHAKERANI @ Seni Visual Pendidikan Moral DG44
SARKRANI
Sejarah Bahasa Melayu DG41
50 SITI AISHAH BINTI KASIM @ KASSIM Bahasa Melayu Pengajian Melayu DG44
Matematik Kemahiran Hidup DG44
51 SITI AMINAH BINTI MOHAMED
Sejarah Geografi DG41
52 SITI NOR AZURA BINTI MOHD NOR
Kaunseling Pendidikan Moral DG44
53 SITI NURUL AINQ BINTI MOHD Bahasa Inggeris Matematik DG44
SAMSURI Biologi Tiada DG44

54 SUBA A/P SUBBRAMANIAM

55 V. MALATHY A/P VATUMALE

56 YONG XIU HUI

SENARAI NAMA GURU-GURU SESI PETANG TAHUN 2020

BIL NAMA GURU OPSYEN 1 OPSYEN 2 GRED

1 DG41
DG48
2 ALYANI BINTI MAT HUSIN Perdagangan Tiada DG48
TESL Tiada DG44
3 CECILIA ZAMIRA LOUIS Kejuruteraan Awam Tiada DG44
Kemahiran Hidup Tiada DG44
4 CHIA HOOI HUANG Kejuruteraan.Awam Tiada DG44
Kemahiran Hidup Tiada DG41
5 GANGAGAURY A/P CHINNAPAN TESL Komputer DG41
Pend. Jasmani Pendidikan Kesihatan DG44
6 HII CHING LING Sains Sukan Komputer DG42
Matematik Kimia DG34
7 LEE WAN KI Matematik Tiada DG44
Kemahiran hidup Pendidikan Jasmani DG41
8 MANGALA NAYAHI A/P KANNIAH Pendidikan Islam Bahasa Arab DG41
Pendidikan Islam Tiada DG44
9 MOHAMAD FAHMI BIN MAT HASHIM Bahasa Melayu Perdagangan DG44
Kemahiran Hidup Tiada
10 MOHD HAFIZUDDIN BIN MD HUSEINI Matematik Sains DG41

11 MUHAMMAD SUFFIAN BIN ISMAIL DG41
DG41
12 MUSTAQIZAH BINTI MD SAWAL DG41
DG44
13 NASOHA BIN SARIYOH DG44
DG41
14 NORHAFIZA BINTI MAHMOOD DG41

15 NORERWANA BINTI ABD. WAHAB DG41
DG44
16 NORIZAN BINTI MUSA
DG41
17 NOOR RAFIDAH BINTI KASDIMIN
DG44
18 NOR FARAZILAH BINTI JAAFAR

19 NOR SALSABILA BINTI ABD. KADIR @ Sains Pertanian Tiada
JAAFAR

20 NURMILIZA BINTI MOHD RAZALI Kemahiran Hidup Tiada
IT Seni Tari
21 NURUL YISNAINI ESZET BINTI ZAIDEL ERT Tiada
Kemahiran Hidup KH (ERT)
22 NOR WAHIDAH BINTI ZULKIPLI Kimia Komputer
Geografi Ekonomi
23 ROSMAINY BINTI SAUPY Perdagangan Tiada

24 SITI NAZILAH BINTI ROZALI

25 SUZIE SHAZIERA BINTI MAT JUSOF

26 SYAZANA BTE MD. YUSOP

27 TAN JO LIN

28 TG. DIYANA BINTI TG. MOHAMAD Perdagangan Tiada
Kaunselor Perdagangan
29 WAN MOHD EFIZOL BIN WAN MD ZAIN Perniagaan &
Keusahawanan Kemahiran Hidup
30 ZAKIAHTYUL SALAMAH BINTI Geografi
OTHMAN Tiada

31 ZULKIFLI BIN NOOR

42

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA

BIL NAMA STAF SOKONGAN JAWATAN GRED
1 DUNA BT. MD. SAAT
2 HARLIYATI BINTI BEDORMAN PEMBANTU MAKMAL C19
3 HAYATUNNISAK BINTI MOHD. ALI PEMBANTU MAKMAL C19
4 MARHALIM BIN BAHRON KETUA PEMBANTU TADBIR N22
5 MAZNON BINTI MASTARY PEMBANTU AM PEJABAT N11
6 NORLIZA BINTI MAT SAAD PEMBANTU MAKMAL C19
7 NORMAH BTE DAUD PEMBANTU TADBIR PENTADBIRAN N17
8 ROSMINAH BT BERAHIM PEMBANTU AM PEJABAT N14
9 SYAZWAN HANIF BIN MUHAMAD PEMBANTU MAKMAL C19
PEMBANTU MAKMAL C19

43


Click to View FlipBook Version